Jaarverslag 2012 PV Radboud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 PV Radboud"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 PV Radboud Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei

2 Inhoud 1 Voorwoord Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in Algemene gegevens en centrale ondersteuning activiteiten Lidmaatschap van de PV Radboud Vrijwilligerswerk als basis van de organisatie van activiteiten Huisvesting Communicatie Administratie Ontwikkeling activiteiten Leverancierskortingen Cultuur Sport en beweging Cursussen en hobby Evenementen en reizen Doelgroep Postactieven Overige doelgroepen Financieel jaarverslag Inleiding Balans per Staat van Baten en Lasten Waarderingsgrondslagen Toelichting balansposten Toelichting baten- en lastenposten Overige gegevens

3 1 Voorwoord Dit eerste jaarverslag van de Personeelsvereniging (PV) Radboud is hopelijk het begin van een reeks van toekomstige jaarverslagen. Met dit jaarverslag beoogt het bestuur om de vele activiteiten van de PV te verantwoorden en beter zichtbaar te maken, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Het past ook bij de professionalisering van de bedrijfsvoering waarmee recent een begin werd gemaakt. Het afgelopen jaar kenmerkte zich vooral door de totstandkoming van de eerste fase van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van de PV en door de wisseling van de wacht van de voorzitter van het bestuur. De reeds door het zittende bestuur ingezette structuurverandering bestaat uit een bestuur op enige afstand, een part-time directeur die een management team (MT) en een enkele stafmedewerkers aanstuurt, en een tiental MT-leden die activiteitsgroepen vertegenwoordigen of een functioneel belangrijke portefeuille behartigen, zoals financiën, beheer en automatisering. Onder leiding van de interim directeur is in goede samenwerking met de MT-leden en de stafmedewerkers de functionaliteit van de PV duidelijk verbeterd, waarmee het bestuur hen graag wil complimenteren. Na ruim tien jaar actief geweest te zijn als (waarnemend) voorzitter van de PV trad Arjen Peters in september terug uit deze functie. Hij werd opgevolgd door Dirk Ruiter, die in mei met emeritaat was gegaan. Tijdens de oktobervergadering van de vergadering van de Verenigingsraad werd Arjen Peters uitvoerig bedankt voor zijn vele verdiensten voor de PV. Als blijk van grote waardering werd hij tot ere (waarnemend) voorzitter benoemd. Het bestuur bestaat nu uit Dirk Ruiter (voorzitter), Reijer Goettsch (vice-voorzitter) en Peter van Eerde (lid). Er zijn nog twee vacatures die in de loop van 2013 zullen worden ingevuld. Onder leiding van het nieuwe bestuur konden in het najaar een aantal concrete resultaten worden gerealiseerd: a. De nieuwe statuten, met onder meer het kiesreglement voor de Verenigingsraad, werden tijdens de novembervergadering van de raad goedgekeurd. b. Er werden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud over de jaarlijkse financiele bijdrage aan de PV en over de jaarlijkse bestuurlijke afstemming. c. De begroting voor 2013 werd tijdens de novembervergadering van de Verenigingsraad goedgekeurd en er werd afgesproken om een vaste begrotings- en verantwoordingscyclus in te stellen. d. Er werd een selectiecommissie ingesteld met het oog op het vervullen van de functie van 0,6 directeur, ter opvolging van de zittende interim directeur, Arie Mens, die te kennen had gegeven in de loop van 2013 te willen stoppen. In 2012 werd de eind 2011 betrokken Villa Oud Heijendaal voor de eerste maal gebruikt voor vergaderingen, cursussen en andere activiteiten van de PV. In de loop van het jaar werd een beheerder voor het pand aangesteld (Anton Swaneveld). Voor het reserveren van de diverse ruimten werd een agenderingssysteem in gebruik genomen. Eind 2012 werd het bericht ontvangen van de Reinier Poststichting dat het eigendom van de villa Oud-Heyendael per 1 januari 2013 wordt overgedragen aan de Radboud Universiteit. Het bestuur van de PV hoopt dat hiermee de reeds voorziene verbouwingen in het pand snel hun beslag zullen krijgen. In oktober gaf Wil Hartskeerl aan zich te willen terugtrekken als MT-lid financiën. Het bestuur respecteert deze beslissing van Wil en is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de PV. Tot ons genoegen is Sjef van Grootel inmiddels bereid gevonden om het MT-lidmaatschap financiën over te nemen. Eind december nam Jan Medendorp afscheid als stafmedewerker bij het PV-bureau wegens pensionering. Het bestuur is Jan heel dankbaar voor zijn betrokken en deskundige ondersteuning van de communicatie voor de PV. Het financieel resultaat ad is gunstiger dan waarvan in de begroting 2012 werd uitgegaan. In de begroting werd uitgegaan van een incidenteel negatief resultaat van k 46. De oorzaken daarvan lagen in de vele veranderingen en daarmee gepaard gaande kosten die de PV in 2011 en 2012 onderging. Van een huisvesting om niet in het Gymnasion werd overgegaan tot het betalen van 3

4 een fors huurbedrag voor huisvesting in Villa Oud-Heijendaal. Een aantal activiteiten moesten elders worden ondergebracht hetgeen ook kosten met zich meebracht. Terwijl aan de kostenkant van alles veranderde, waren goede afspraken over de dekking hiervan tot in december 2012 nog onzeker. De vooruitzichten voor 2013 en verder zijn door de gemaakte afspraken met het UMC en de RU positief te noemen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om het viswater in de Ooij af te waarderen i.v.m. afgenomen bruikbaarheid van opstallen en overige faciliteiten. Het bestuur maakt graag van de gelegenheid gebruik om alle PV-leden te bedanken voor hun inzet aan de vele aansprekende activiteiten, waardoor de PV haar functie van sociaal kapitaal van de Radboudcampus meer dan waar heeft gemaakt. Wij hopen op een verdere voorspoedige ontwikkeling van de functionaliteit en organisatiestructuur van de PV. Arie Mens Interim-directeur Dirk Ruiter Voorzitter 4

5 2 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in Algemene gegevens en centrale ondersteuning activiteiten Lidmaatschap van de PV Radboud De doelgroep van de PV Radboud wordt gevormd door de actuele en (vervroegd) gepensioneerde personeelsleden van beide werkgevers en hun partners. De PV Radboud telde in 2012 ca geregistreerde leden. Daarvan zijn er personeelslid van een van beide werkgevers, 800 gepensioneerde personeelsleden en 200 zijn lid als partner. Het ledenbestand van de PV Radboud behoort een goede afspiegeling te vormen van deze doelgroep. In het verslagjaar is een begin gemaakt van systematische aandacht voor de behoeften van jonge/nieuwe medewerkers, van Engelstalige medewerkers en van gezinnen met kleine kinderen. Tot nu toe waren deze categorieën ondervertegenwoordigd. Het lidmaatschap is vrijwillig: de leden kiezen daar zelf voor op grond van de voordelen die zij daarin zien. In 2012 hebben zij nog steeds de bescheiden contributie betaald van 12. Ook niet-leden van de doelgroep kunnen onder bepaalde voorwaarden als gast deelnemen aan de meeste activiteiten van de PV Radboud. Het aandeel van deze externen bij zo n activiteit is dan als regel echter beperkt, terwijl zij ook een hogere bijdrage moeten betalen voor deelname. Ca. 500 personen namen in het verslagjaar als gast deel aan activiteiten van de PV Radboud Vrijwilligerswerk als basis van de organisatie van activiteiten Het enorme activiteitenpakket van de PV Radboud wordt gedragen door de leden zelf die in groten getale optreden als vrijwilliger bij het organiseren van de vele activiteiten die onder de vlag van de PV Radboud worden ondernomen. Er zijn vele tientallen bestuursleden van clubs, leden van commissies, coördinatoren, programmeurs, inkopers, contactpersonen, mensen voor hand en spandiensten en voor administratieve klussen, etc. etc. Vrijwilligers zijn de kern van de organisatie van de PV Radboud. Dat gold in het verleden, dat blijft ook zo in de toekomst. En het aantal vrijwilligers neemt toe. Vrijwilligers ontvangen geen salaris. Daardoor zijn de kosten van de activiteiten en de organisatie van de PV Radboud zeer laag in vergelijking met professionele organisaties die een in omvang vergelijkbaar activiteitenpakket aanbieden. Het takenpakket van de vrijwilligers ondergaat in veel gevallen een verandering. Voorheen was het zo dat de vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor een activiteit ook het beheer en de uitvoering voor hun rekening namen. Zij gaven bijvoorbeeld zelf cursussen, etc. Tegenwoordig worden veel van de nieuwe activiteiten van de PV niet in eigen beheer uitgevoerd; zij worden ingekocht bij externe aanbieders. De vrijwilligers van de PV houden daarbij de regie: zij ontwikkelen het aanbod, zij maken de afspraken met de in te huren krachten, zij zijn verantwoordelijk voor de contacten met communicatie en administratie binnen de PV, zij evalueren de activiteit en hebben een zware stem bij het al dan niet voortzetten. Doordat in het geval van inkopen de last van de uitvoering niet meer rust op de vrijwilligers zijn zij in staat om per persoon meer activiteiten te organiseren dan voorheen het geval was. De door vrijwilligers decentraal georganiseerde activiteiten maken gebruik van centrale ondersteuning, namelijk van het PV-bureau, van de faciliteiten voor communicatie, leden- en deelnemersadministratie en financiële administratie en van huisvesting Huisvesting De huisvestingssituatie van de PV Radboud is de laatste tijd sterk veranderd. Aan het eind van 2010 werd de PV verdreven uit de algemene ruimte onder het gymnasion. Na een tussenliggende periode van ca. een jaar (waarin geïmproviseerd moest worden om de activiteiten doorgang te laten vinden) kon de PV Radboud aan het eind van 2011 haar intrek nemen in Villa Oud Heijendaal, een zeer gunstig gelegen en goed bereikbaar pand, dat aan alle eerder 5

6 geformuleerde PV-eisen kan voldoen onder de voorwaarde van een nog door te voeren verbouwing (o.a. een lift). De Raad van Bestuur van het UMC St Radboud en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit hebben ingestemd mits zoveel mogelijk van de activiteiten van de PV zouden worden georganiseerd in het nieuwe pand. De beoogde verbouwing is in 2012 niet gerealiseerd in afwachting van de afloop van de onderhandelingen tussen de toenmalige eigenaar, de Stichting Reinier Post, en de Radboud Universiteit. De huisvesting wordt niet alleen gebruikt voor activiteiten van de PV. Ook externe partijen kunnen ruimte in VOH huren. De prioriteit daarbij is: eerst de PV Radboud, dan partijen op de campus en dan partijen daarbuiten Communicatie In het verslagjaar zijn de vernieuwde tools voor communicatie van de PV Radboud volledig geïmplementeerd. De basis daarvoor werd gevormd door een communicatiebeleidsplan dat is geschreven door de dienst communicatie van de RU. In 2012 is de toepassing van de nieuwe huisstijl afgerond, de informatie op en systematiek van de website zijn verbeterd, met een grote regelmaat ontvangen leden van de PV voortaan nieuwsbrieven, terwijl actuele berichten aan direct belangstellenden voortaan worden gestuurd via nieuws op maat. In het verslagjaar zijn ook experimenten gestart met het gebruik van social media. De leden van de PV Radboud worden inmiddels in voldoende mate bereikt, al is het voor sommige gepensioneerden lastig om gebruik te maken van de digitale communicatiemiddelen die door de PV worden ingezet. De niet-leden op de campus, die ook behoren tot de doelgroep, zijn in 2012 in onvoldoende mate bereikt. Daardoor is er campusbreed te weinig kennis van de PV en van haar activiteiten. Tevens is minder dan verwachte voortgang geboekt met Engelstalige berichtgeving over de PV Radboud en haar activiteiten. Een laatste wens heeft betrekking op het verkrijgen van effectieve aandacht voor de PV bij het binnenkomen van nieuwe medewerkers, resp. bij het vertrek als gepensioneerde. Beter informatiemateriaal en een goede afstemming met de P-diensten zijn daarvoor in ontwikkeling genomen. Die is in 2012 helaas nog niet gerealiseerd Administratie In het verslagjaar is ook de nieuwe leden- en deelnemersadministratie volledig doorgevoerd, die is gebaseerd op het RBS, het relatiebeheersysteem van de RU. Inschrijvingen en eventueel daaraan gekoppelde betalingen kunnen met ingang van 2012 volledig plaatsvinden via elektronische formulieren en communicatie. Daardoor is het vermogen van de administratie van de PV Radboud zeer sterk toegenomen om veel activiteiten tegelijk te administreren. De ICT-tools hiervoor zijn geleverd door medewerkers van UCI, die nog steeds ingezet kunnen worden voor eventuele verbeteringen en verdere vernieuwingen. In 2012 is de beoogde vernieuwing van de financiële administratie uitgebleven. Weliswaar was het nieuwe Exactpakket al in 2011 aangeschaft, de implementatie daarvan bleef sterk achter. Aan het eind van het verslagjaar zijn forse veranderingen doorgevoerd in de financiële organisatie van de PV Radboud. Die moeten in 2013 resulteren in een integrale financiële administratie voor de gehele PV, waarin alle activiteiten zijn opgenomen, incl. budgettering en kostenplaatsenadministratie. Het achterblijven van de beoogde vernieuwing van de financiële administratie heeft tot gevolg gehad dat er over 2012 conform de oude, bestaande methodiek salderingen hebben plaatsgevonden in de verantwoording van inkomsten en uitgaven bij de activiteitengroepen. Hier bestaat de grootste afwijking tussen begroting enerzijds en werkelijke uitgaven anderzijds. Begroting Jaarrekening Kosten activiteiten Opbrengst deelnemersgelden/advertenties Tekort-saldo

7 2.2 Ontwikkeling activiteiten Leverancierskortingen Het onderdeel Leverancierskortingen is in 2012 voortgezet op basis van het reeds langer bestaande stramien, waarbij zo n 140 (vooral) lokale en regionale leveranciers kortingen aanbieden aan houders van het PV-pasje. De leveranciers leveren een breed scala van diensten, nl. huishoudelijke apparatuur en inrichting, vervoer en vervoermiddelen, onderhoud woning, persoonlijke verzorging en kleding, financiële dienstverlening e.d., uitgaan en recreatie, cultuur, sport en bewegen, en levensmiddelen. Met ingang van het verslagjaar bestaat bij tijdelijke acties van deelnemende leveranciers voortaan ook de mogelijkheid van onmiddellijke attenderingen via een mailbericht ( Nieuws op maat ) aan alle leden die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in nieuws over het betreffende onderwerp. In Leverancierskortingen participeren ook gelieerde instanties. Het betreft de volgende instellingen: het ROC Nijmegen, de Scholengroep Rijk van Nijmegen, de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal en Oeverwal. In de portefeuille Leverancierskortingen wordt gewerkt met relatiebeheerders. Deze vrijwilligers treden elk op als contactpersoon voor een aantal leveranciers. Zij zijn o.a. aanspreekbaar bij klachten Cultuur Tot de portefeuille cultuur behoren allereerst de klassieke concerten die al een aantal jaren ca. acht keer per jaar onder de noemer Muziek in de Pauze door de PV worden aangeboden aan de campusbevolking. Het gaat om openbare en kosteloze optredens die in het algemeen worden verzorgd door professionele gezelschappen. De concerten vinden plaats in de Asselbergszaal van de Aula en worden door een steeds groter bezoekersaantal bezocht (in 2012 meer dan 40 gemiddeld). In 2012 zijn 7 concerten gegeven, verzorgd door Joris Boon en Kees Paasen, Oleg Lysenko en Francine van der Heyden, een trio uit het Nijmeegs studentenorkest, Anastasia Anufrieva en Viktoriya Anastasova, het Galleta Kwintet, Viktoriya Anastasova en Niels Pol en Nasha Galperina. Een tweede, belangrijke en reeds langer bestaande activiteit in de sfeer van cultuur wordt gevormd door de literaire lezingen annex discussieavonden die onder de titel Radboud Reppen en Roeren (RRR) vier tot zes keer per jaar worden georganiseerd. Zij zijn bedoeld voor leden van de PV Radboud. In 2012 zijn ongeveer 100 personen geregistreerd als deelnemer aan deze discussie avonden. De discussieavonden beginnen in het algemeen met een maaltijd die de sfeer van het onderwerp van de avond weerspiegelt. In de loop van het jaar is de locatie veranderd. Voorheen werd RRR georganiseerd in Huize Heijendaal (het kasteeltje). In de loop van 2012 is besloten om e.e.a. voortaan te organiseren in de eigen huisvesting van de PV, Villa Oud-Heijendaal. De derde groep reeds langer bestaande activiteiten zijn de leeskringen. Deelname is bedoeld voor PV-leden. De belangstelling hiervoor voor deze activiteit neemt steeds meer toe. Deze leeskringen komen s avonds bij elkaar. Er zijn inmiddels drie parallelgroepen die elk zes boeken onder begeleiding en ondersteund door uitgebreide informatie in een half jaar doorwerken. Inmiddels bestaat er ook een Engelstalige leeskring. Een groep bestaat uit ca. 12 personen. Daarnaast is er nog een kleinere en meer informele leeskring die is voortgekomen uit de Radboud senioren. Hieraan nemen zeven personen deel. Sinds het najaar van 2012 wordt veel aandacht besteed aan een relatief nieuwe activiteit, nl. het aanbieden aan de leden van de PV Radboud tegen gunstige voorwaarden van externe concerten en voorstellingen. De formule is dat leden van de PV Radboud een aanzienlijke korting krijgen op de normale prijs. Structurele contacten zijn gelegd met de Keizer Karel Podia in Nijmegen en met het Gelders Orkest. De administratie van de inschrijvingen verloopt via het systeem van de PV. Met ingang van november 2012 zijn in het verslagjaar er voor de Keizer Karel Podia reeds 335 tickets via de PV verkocht. Toppers zijn kindervoorstellingen in de stadsschouwburg (Pinokkio en Nijntje). De verwachting is dat een dergelijk aanbod met forse korting voor PV-leden sterk zal groeien. 7

8 Tot de portefeuille Cultuur behoort ook het koor, dat vanouds viel onder de Radboud Senioren. Het is voortaan toegankelijk voor alle leden van de PV Radboud. In de praktijk zal het echter vooral postactieven blijven trekken, omdat de repetities door de week overdag plaatsvinden onder leiding van een professionele dirigent. Daarnaast worden regelmatig optredens verzorgd. Het koor bestaat uit 35 leden Sport en beweging Binnen de portefeuille Sport en Beweging konden leden van PV Radboud in 2012 intekenen op introductieabonnementen/-kaarten (o.a. Goffertbad, Triavium, sportcentrum) en op een veelheid van beginnerscursussen (o.a. duiken, nordic-walking, fithockey, schaatsen, dansen, skiën, klimmen en golfen) en op bezoeken aan accommodaties/sportclubs (o.a. voor de jeugd: de Goffert / NEC). Het beleid bij deze acties was er vooral op gericht om mensen te stimuleren om te gaan bewegen, resp. sporten. In totaal namen 200 mensen via de PV Radboud deel aan dergelijke activiteiten. Kwantitatieve toppers zijn het bezoek door kinderen aan NEC en het Goffertstadion en eenmalige stimuleringskortingen op abonnementen van het Goffertbad. De traditionele sportactiviteiten in clubverband zijn gecontinueerd, soms in een nieuwe vorm (zoals deelname aan bedrijfshockey vanuit de PV Radboud). Binnen de PV Radboud zijn sportclubs actief op het terrein van badminton, basketbal, biljarten, conditietraining, hengelsport, hardlopen, hockey, tennis, tafeltennis, zaalvoetbal en zeilen. De sportclubs trainen veelal wekelijks en nemen soms ook deel aan officiële competities. De sportclubs van de PV Radboud hebben in het algemeen hun basis in het universitair sportcentrum. Sommige sportclubs verzorgen ook cursussen. Dat geldt bij voorbeeld voor de tennisclub en de zeilclub. De sportclubs hadden in 2012 in totaal 450 leden. Toppers zijn de tennisclub en de zeilclub. Tot de portefeuille sport en beweging behoren ook de reeds langer bestaande cursussen Yoga en T ai-chi. Beide cursussen vinden sinds kort plaats in Oud-Heijendaal. In 2012 waren er 90 deelnemers aan deze cursussen, waarvan 2/3 yoga. Specifiek voor oudere leden van de PV Radboud werden er ook activiteiten in de sfeer van sport en beweging georganiseerd door de Radboud senioren. In 2012 ging het onder meer om de volgende activiteiten: bridge, fietstochten, sportief wandelen, jeu de boules, conditietraining en gymnastiek. De binnenactiviteiten vinden grotendeels plaats in het sportcentrum. De bridgeclub komt bijeen in Oud- Heijendaal. In 2012 trokken deze activiteiten in totaal 125 deelnemers Cursussen en hobby Op het terrein van Cursussen en hobby waren in 2012 binnen de PV Radboud twee verenigingen actief, de ICT-club IGR en de Fotografieclub Flash. Flash heeft een clubruimte in de kelder van het Kasteeltje. Flash gaat verhuizen naar Oud-Heijendaal zodra de daar geplande verbouwing gereed is. Flash kende in 2012 een goede ontwikkeling. De vereniging organiseert clubavonden, workshops en lezingen voor de eigen leden. Daarnaast organiseert Flash ook cursussen fotografie voor beginners en voor gevorderden. Het aantal leden van Flash bedroeg in 2013: 35. Er waren 20 deelnemers aan cursussen van Flash. De samenwerking met de IGR, een afzonderlijke rechtspersoon, is door de PV Radboud in 2012 beëindigd. De organisatie van de PV-cursussen door de IGR kwam nauwelijks van de grond. In 2013 wordt op dit terrein een nieuwe start gemaakt. Traditioneel organiseert de PV ook cursussen op het terrein van creatieve handvaardigheid, nl. pottenbakken, boetseren en tekenen en schilderen. De eerste twee cursussen vonden in 2012 nog 8

9 steeds plaats in het eigen atelier aan de Kapittelweg. Tekenen en Schilderen zijn verhuisd naar Oud- Heijendaal. De cursussen zijn wekelijks gegeven. Het aantal deelnemers was in 2012: 125, ruim 50 voor zowel boetseren als voor tekenen en schilderen en 20 voor pottenbakken Evenementen en reizen Een van de belangrijkste activiteiten van de PV Radboud in de sfeer van evenementen en reizen wordt gevormd door de Sinterklaasviering. Jaarlijks zijn kinderen én hun begeleiders welkom op een groots Sinterklaasfeest. De kinderen ontvangen van de Sint allemaal een passend cadeau. De deelname is gratis en alleen toegankelijk voor leden van de PV Radboud en hun kinderen tot /m 8 jaar. Het gaat daarbij om ca. 750 kinderen per jaar die vergezeld worden door zo n 1000 begeleiders. De rol van de PV Radboud bij de 7-Heuvelenloop is vooral ondersteunend aan de deelname vanuit UMC en RU. Inschrijvingen, teamvorming, e.d. zijn geregeld vanuit de PV Radboud. Bij de Vierdaagse heeft de PV Radboud in samenwerking met de stichting SEN verzorgingsposten georganiseerd voor deelnemers aan de wandelmars. Leden van de PV Radboud kunnen gratis gebruik maken van deze diensten. Deelnemende kinderen van ook deelnemende PV-leden en nietleden moeten een beperkte vergoeding betalen. De verzorgingsposten zijn bemenst door vrijwilligers vanuit de PV en de stichting SEN. In 2012 is deze activiteit voor het eerst uitgevoerd op eigen kracht, dus zonder ondersteuning vanuit het UMC. Het is een groot succes geworden. Er waren 160 lopers die via de PV Radboud gebruik maakten van de verzorgingsposten. Voor komende jaren kan een groter aantal verzorgingsabonnementen worden geregeld. Tot deze portefeuille behoort ook de zorg voor de organisatie van reizen en excursies. Tot op heden zijn de reizen en excursies vooral georganiseerd door en vanuit de Radboud senioren. De deelname aan de reizen is open gesteld aan alle leden van de PV Radboud. In 2012 is een begin gemaakt met de organisatie van rond leidingen op de campus. De rondleidingen worden georganiseerd en verzorgd door vrijwilligers van de PV Radboud. Er zijn in 2012 vier verschillende rondleidingen georganiseerd, met in totaal 50 deelnemers. Naar verwachting zal het aantal rondleidingen toenemen Doelgroep Postactieven Vanouds speelde de vereniging Radboud senioren een belangrijke rol binnen de PV Radboud. Het was in het verslagjaar een grote vereniging met 560 leden (twee derde van het aantal gepensioneerden onder de PV-leden). In het kader van de vernieuwing van de PV Radboud zijn stappen gezet om te komen tot een commissie voor postactieven onder gelijktijdige opheffing van de vereniging Radboudsenioren. Deze omvorming is voorbereid in 2012 en zal worden afgerond begin Alle activiteiten van de Radboudsenioren worden overigens gewoon voortgezet voor alle gepensioneerde PV-leden. In 2012 organiseerde de vereniging Radboud senioren een zeer groot aantal activiteiten. Veel van die activiteiten zijn in de loop van het verslagjaar ondergebracht bij andere onderdelen van de PV, zoals Cultuur en Sport en Beweging. Maar specifiek voor de postactieven zijn de maandelijkse soos (met een lezing, ca. 40 deelnemers per keer)), de kerstviering (ca. 100 deelnemers), de Nieuwjaars soos (idem), de jaarvergadering (idem), de periodiek uit te brengen eigen nieuwsbrief (4 keer per jaar), de computerondersteuning (voor leden die minder vaardig zijn in het gebruik van ICT) en de welzijnscommissie (o.a. ziekenbezoek) Overige doelgroepen Sinds 2012 wordt gericht aandacht besteed aan specifieke doelgroepen binnen de PV Radboud. Het betreft: - Jonge en nieuwe medewerkers 9

10 - Engelstalige medewerkers - Medewerkers met jonge kinderen Bij de jonge en nieuwe medewerkers is een voorzichtig begin gemaakt met de volgende punten: - de werving van leden onder nieuwe medewerkers, in samenwerking met de P-diensten - het vergroten van de bekendheid van de PV onder jonge medewerkers, - het zorgen voor nieuwe activiteiten, resp. voor het aantrekkelijker maken van bestaande activiteiten Om deze doelgroep te bereiken worden ook social media ingezet. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met organisaties en groepen voor jonge medewerkers van RU en UMCN. Dat heeft in het verslagjaar geleid tot structurele samenwerking met het PON, waarin de promovendi van de Radboud Universiteit verenigd zijn. In het kader van de samenwerking is het PON inmiddels gehuisvest in Oud Heijendaal. Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars netwerken, terwijl er ook samen activiteiten worden georganiseerd. In 2012 is er nog weinig terecht gekomen van specifieke aandacht voor de ca. 500 Engelstalige medewerkers op de campus. Daarbij moet bedacht worden dat het om een zeer diverse groep gaat met zeer uiteenlopende behoeften aan speciale activiteiten van de PV Radboud. Een extra punt is de communicatie: de PV is in 2012 met mondjesmaat begonnen om zijn communicatie-uitingen ook in het Engels laten verschijnen. Er is begonnen met speciale aandacht voor gezinnen met kleine kinderen. Voor hen bood de PV Radboud in 2012 meer dan alleen de Sinterklaasviering. Zo waren er kindervoorstellingen via de KKpodia en enkele sportacties die speciaal op deze doelgroep waren gericht. 10

11 3. Financieel jaarverslag 2012 PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD Balans per 31 december 2012 en Staat van baten en lasten over

12 3.1 Inleiding PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD I INLEIDING ALGEMEEN De Personeelsvereniging Radboud ('de PV') is opgericht op 1 januari 1969 en is statutair gevestigd te Nijmegen. De doelstellingen van de PV zijn: a - het kweken van gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel onder het hele personeel van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud daaronder mede begrepen de voormalige personeelsleden die direct voorafgaan aan hun (vervroegde) pensionering werkzaam zijn geweest bij de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud; b - het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning en veelzijdige ontplooiing van de belangstelling van de leden op het gebied van cultuur, techniek en sport; c -het versterken van het onderling contact tussen de leden van de PV. BESTUUR Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: P.H. van Eerde, lid R.J. Goettsch, lid D.J. Ruiter, voorzitter Directie: A.J. Mens 12

13 3.2. Balans per PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD II Balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen VOORZIENINGEN VLOTTENDE PASSIVA Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

14 3.3. Staat van Baten en Lasten 2012 PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD III Staat van baten en lasten over 2012 Begroting 2012 Rekening 2012 Rekening 2011 Begroting 2013 B A T E N Subsidies en bijdragen Resultaat voorgaand boekjaar Totale baten L A S T E N KOSTEN ACTIVITEITEN OVERIGE LASTEN Kosten voeren van het management Kosten gebruik Villa Oud Heyendaal Bureaukosten Overige kosten Totale Overige lasten Totale lasten Financieel resultaat Resultaat

15 3.4. Waarderingsgrondslagen PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD IV WAARDERINGSGRONDSLAGEN GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN WAARDEBEPALING Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en opassiva opgenomen tegen nominale bedragen. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, rekening houdend met eventuele oninbaarheid. Resultaatbepaling De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 15

16 3.5. Toelichting balansposten PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD V B A L A N S ACTIVA TOELICHTING BALANSPOSTEN A. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Viswater Leuth Inventaris Automatisering Boten Watersport Totaal materiële vaste activa Het verloop van de investering in materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: Investering in inventaris Bij: Investering in automatisering Af: Des-investering viswater Leuth Af: Afschrijvingsbedragen Boekwaarde per 31 december In de Bestuursvergadering van 21 maart 2013 is besloten tot herwaardering van de aanschafwaarde van het viswater in de Ooypolder inclusief de grond eromheen. Besloten is de waarde tot 0,00 terug te brengen. B. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te ontvangen bedragen Vooruit betaalde kosten van Leningen Totaal vorderingen en overlopende activa Met uitzondering van de post Leningen hebben de vorderingen een kortere looptijd dan 1 jaar. De posten zullen in 2013 worden ontvangen c.q. worden verrekend. De lening aan de activiteitengroep Biljarten loopt nog 3 jaren, er wordt per jaar 200 afgelost. De lening aan de activiteitengroep Lawntennis is een in 2012 verstrekt voorschot en zal in 2013 worden terugbetaald. 16

17 VERVOLG TOELICHTING BALANSPOSTEN Liquide middelen Kassen Banksaldi ABN AMRO Deposito ABN AMRO Bestuursrekening ABN AMRO Bonusspaarrekening ABN AMRO Incassorekening ING/Postbank ING/Postbank Kapitaalrekening Roparco beleggingsfonds Banksaldi bij de activiteitengroepen Totaal liquide middelen Een gericht cashmanagement wordt nog niet gevoerd. Tijdelijk overtollige kasmiddelen worden belegd op kortlopende spaarrekeningen. In 2013 is het beleid er op gericht het aantal bankrekeningen te minimaliseren. PASSIVA A. EIGEN VERMOGEN Kapitaal Algemeen vrij beschikbaar eigen vermogen Resultaat lopend boekjaar Beklemde reserve (voorheen: Personeelsfaciliteiten) Beklemde reserve (bij activiteitengroepen) Totaal kapitaal Het resultaat van boekjaar 2011 is ten laste van det Algemeen vrij beschikbaar eigen vermogen gebracht. Wegens ontvlechting is het banksaldo per ad ,69 uit de balans genomen. Met het zelfde bedrag is de Beklemde reserve (bij activiteitengroepen) verminderd. B. VOORZIENINGEN Voorziening Afschrijving Boten Deze voorziening wordt gevormd door een jaarlijkse dotatie gelijk aan opbrengsten van verhuur van boten. Aan de voorziening wordt de jaarlijkse afschrijvingslast onttrokkken. Het verloop van de voorziening is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: huuropbrengst Af: Afschrijving Boekwaarde per 31 december

18 VERVOLG TOELICHTING BALANSPOSTEN C. VLOTTENDE PASSIVA Crediteuren Rekening-courant diversen Overlopende passiva De schulden hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. In 2013 zullen de verschuldigde bedragen worden overgemaakt aan de rechthebbenden. 18

19 3.6. Toelichting baten- en lastenposten PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD VI TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN STAAT VAN B A T E N EN L A S T E N Het exploitatieresultaat is als volgt gespecificeerd: Activiteitengroep Evenementen Activiteitengroep Cultuur Activiteitengroep Sport en Bewegen Activiteitengroep Cursussen / hobby -256 Activiteitengroep Leverancierskortingen Activiteitengroep Post actieven Activiteitengroep Jongeren -119 Activiteitengroep Buitenland - Samen Algemeen Saldo (tekort) jaarrekening Het tekort van is ontstaan door de volgende exploitatie posten: Kleine aanschaffingen Kosten uitvoering activiteiten Bijdragen van deelnemers Overige opbrengsten Resultaat Speciaal met betrekking tot de activiteitengroep Leverancierskortingen is te vermelden, dat diverse inkomsten ( ) in de algemene middelen van de vereniging zijn opgenomen. Hierdoor is het negatieve saldo ontstaan. De specificaties van de totstandkoming van de saldi van 2012 zijn in de bijlagen bij deze jaarrekening opgenomen. 19

20 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN BATEN Bijdragen en contributies Vaste bijdrage Radboud Universiteit en UMC St.Radboud Huur bijdrage VOH Radboud Universiteit en UMC St.Radboud Opbrengst contributies Opbrengst verhuur boten Opbrengst bijdrage activiteiten Verkoop advertenties (Onder-)verhuur VOH aan derden Totaal Tot 2011 is de huisvesting elders op het universitair campusterrein 'om niet' beschikbaar gesteld door de Radboud Universiteit. Na verhuizing naar Villa Oud Heijendaal per 1 december 2011 werd het pand VOH gehuurd van Stichting Reinier Post de toenmalige eigenaar. Na overdracht van het eigendom aan de Radboud Universiteit is vanaf 2012 het z.g. GEM-tarief in rekening gebracht. Deze huur ad is als huurbijdrage bij de RU en het UMC in rekening gebracht. In het verslagjaar is de financiële systematiek van de PV veranderd, o.a. door de invoering van een nieuw administratiesysteem. De geinde contributie over 2012 komt lager uit, omdat bij deze transformatie een beperkt deel van de lidmaatschapsgelden over 2012 nog niet is geincasseerd Rentebaten Resultaat voorgaande boekjaren

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2015

AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2015 AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Pagina 1 van 11 INHOUD RAPPORT Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2015 3 Staat van Baten en Lasten over 2015

Nadere informatie

AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016

AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016 AMC Personeelsvereniging gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Pagina 1 van 11 INHOUD RAPPORT Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2016 3 Staat van Baten en Lasten over 2016

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer 0 0 0 0 Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa 125 0 Liquide middelen 14.371 15.492 14.496 15.492

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All

Jaarrekening Stichting Excelsior 4All Jaarrekening 2016 Stichting Excelsior 4All JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam INHOUDSOPGAVE JAARREKENING A - Waarderingsgrondslagen B -

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur

J A A R R E K E N I N G / v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E. Markt CC Etten-Leur J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 / 2 0 1 5 v a n H E E M K U N D E K R I N G J A N U T E N H O U T E Markt 53-61 4875 CC Etten-Leur 3. ALGEMEEN a. Algemeen De vereniging is opgericht op 26 april 1994 en

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Vakanties Dit Koningskind Postbus AG Utrecht

Stichting Vakanties Dit Koningskind Postbus AG Utrecht Stichting Vakanties Dit Koningskind Postbus 85275 3508 AG Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Financiële positie 4 Jaarverslag: Algemeen 5 Jaarrekening: Balans

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Vereniging FNV Jong

Vereniging FNV Jong Vereniging FNV Jong 2014 9 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december

Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december Rapport Aan het Bestuur van Vereniging Wijkraad Kerschoten INZAKE de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE Blz Samenstellingsverklaring 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van lasten en baten

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december 2012 1 - Toelichting op de Balans per 31 december 2012 2 - Resultaat 2012 en Begroting 2013 3 - Toelichting op het resultaat 2012 4 . BALANS PER

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Blad 1 Inhoudsopgave Rapport Bladnr. 1 Algemene opmerkingen 3-4 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC!

Financiële Verantwoording 2014. Stichting OOK- OC! Financiële Verantwoording 2014 Stichting OOK- OC! Onderzoek en Ontwikkeling voor het verbeteren van de Kwaliteit van Ondersteunde Communicatie voor mensen met beperkingen en hun omgeving 1 P agina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf, financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Nijmegen, mei 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem JAARREKENING 2016 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie