Jaarverslag 2012 PV Radboud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 PV Radboud"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 PV Radboud Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei

2 Inhoud 1 Voorwoord Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in Algemene gegevens en centrale ondersteuning activiteiten Lidmaatschap van de PV Radboud Vrijwilligerswerk als basis van de organisatie van activiteiten Huisvesting Communicatie Administratie Ontwikkeling activiteiten Leverancierskortingen Cultuur Sport en beweging Cursussen en hobby Evenementen en reizen Doelgroep Postactieven Overige doelgroepen Financieel jaarverslag Inleiding Balans per Staat van Baten en Lasten Waarderingsgrondslagen Toelichting balansposten Toelichting baten- en lastenposten Overige gegevens

3 1 Voorwoord Dit eerste jaarverslag van de Personeelsvereniging (PV) Radboud is hopelijk het begin van een reeks van toekomstige jaarverslagen. Met dit jaarverslag beoogt het bestuur om de vele activiteiten van de PV te verantwoorden en beter zichtbaar te maken, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Het past ook bij de professionalisering van de bedrijfsvoering waarmee recent een begin werd gemaakt. Het afgelopen jaar kenmerkte zich vooral door de totstandkoming van de eerste fase van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur van de PV en door de wisseling van de wacht van de voorzitter van het bestuur. De reeds door het zittende bestuur ingezette structuurverandering bestaat uit een bestuur op enige afstand, een part-time directeur die een management team (MT) en een enkele stafmedewerkers aanstuurt, en een tiental MT-leden die activiteitsgroepen vertegenwoordigen of een functioneel belangrijke portefeuille behartigen, zoals financiën, beheer en automatisering. Onder leiding van de interim directeur is in goede samenwerking met de MT-leden en de stafmedewerkers de functionaliteit van de PV duidelijk verbeterd, waarmee het bestuur hen graag wil complimenteren. Na ruim tien jaar actief geweest te zijn als (waarnemend) voorzitter van de PV trad Arjen Peters in september terug uit deze functie. Hij werd opgevolgd door Dirk Ruiter, die in mei met emeritaat was gegaan. Tijdens de oktobervergadering van de vergadering van de Verenigingsraad werd Arjen Peters uitvoerig bedankt voor zijn vele verdiensten voor de PV. Als blijk van grote waardering werd hij tot ere (waarnemend) voorzitter benoemd. Het bestuur bestaat nu uit Dirk Ruiter (voorzitter), Reijer Goettsch (vice-voorzitter) en Peter van Eerde (lid). Er zijn nog twee vacatures die in de loop van 2013 zullen worden ingevuld. Onder leiding van het nieuwe bestuur konden in het najaar een aantal concrete resultaten worden gerealiseerd: a. De nieuwe statuten, met onder meer het kiesreglement voor de Verenigingsraad, werden tijdens de novembervergadering van de raad goedgekeurd. b. Er werden afspraken gemaakt met het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en de Raad van Bestuur van het UMC St. Radboud over de jaarlijkse financiele bijdrage aan de PV en over de jaarlijkse bestuurlijke afstemming. c. De begroting voor 2013 werd tijdens de novembervergadering van de Verenigingsraad goedgekeurd en er werd afgesproken om een vaste begrotings- en verantwoordingscyclus in te stellen. d. Er werd een selectiecommissie ingesteld met het oog op het vervullen van de functie van 0,6 directeur, ter opvolging van de zittende interim directeur, Arie Mens, die te kennen had gegeven in de loop van 2013 te willen stoppen. In 2012 werd de eind 2011 betrokken Villa Oud Heijendaal voor de eerste maal gebruikt voor vergaderingen, cursussen en andere activiteiten van de PV. In de loop van het jaar werd een beheerder voor het pand aangesteld (Anton Swaneveld). Voor het reserveren van de diverse ruimten werd een agenderingssysteem in gebruik genomen. Eind 2012 werd het bericht ontvangen van de Reinier Poststichting dat het eigendom van de villa Oud-Heyendael per 1 januari 2013 wordt overgedragen aan de Radboud Universiteit. Het bestuur van de PV hoopt dat hiermee de reeds voorziene verbouwingen in het pand snel hun beslag zullen krijgen. In oktober gaf Wil Hartskeerl aan zich te willen terugtrekken als MT-lid financiën. Het bestuur respecteert deze beslissing van Wil en is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de PV. Tot ons genoegen is Sjef van Grootel inmiddels bereid gevonden om het MT-lidmaatschap financiën over te nemen. Eind december nam Jan Medendorp afscheid als stafmedewerker bij het PV-bureau wegens pensionering. Het bestuur is Jan heel dankbaar voor zijn betrokken en deskundige ondersteuning van de communicatie voor de PV. Het financieel resultaat ad is gunstiger dan waarvan in de begroting 2012 werd uitgegaan. In de begroting werd uitgegaan van een incidenteel negatief resultaat van k 46. De oorzaken daarvan lagen in de vele veranderingen en daarmee gepaard gaande kosten die de PV in 2011 en 2012 onderging. Van een huisvesting om niet in het Gymnasion werd overgegaan tot het betalen van 3

4 een fors huurbedrag voor huisvesting in Villa Oud-Heijendaal. Een aantal activiteiten moesten elders worden ondergebracht hetgeen ook kosten met zich meebracht. Terwijl aan de kostenkant van alles veranderde, waren goede afspraken over de dekking hiervan tot in december 2012 nog onzeker. De vooruitzichten voor 2013 en verder zijn door de gemaakte afspraken met het UMC en de RU positief te noemen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om het viswater in de Ooij af te waarderen i.v.m. afgenomen bruikbaarheid van opstallen en overige faciliteiten. Het bestuur maakt graag van de gelegenheid gebruik om alle PV-leden te bedanken voor hun inzet aan de vele aansprekende activiteiten, waardoor de PV haar functie van sociaal kapitaal van de Radboudcampus meer dan waar heeft gemaakt. Wij hopen op een verdere voorspoedige ontwikkeling van de functionaliteit en organisatiestructuur van de PV. Arie Mens Interim-directeur Dirk Ruiter Voorzitter 4

5 2 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in Algemene gegevens en centrale ondersteuning activiteiten Lidmaatschap van de PV Radboud De doelgroep van de PV Radboud wordt gevormd door de actuele en (vervroegd) gepensioneerde personeelsleden van beide werkgevers en hun partners. De PV Radboud telde in 2012 ca geregistreerde leden. Daarvan zijn er personeelslid van een van beide werkgevers, 800 gepensioneerde personeelsleden en 200 zijn lid als partner. Het ledenbestand van de PV Radboud behoort een goede afspiegeling te vormen van deze doelgroep. In het verslagjaar is een begin gemaakt van systematische aandacht voor de behoeften van jonge/nieuwe medewerkers, van Engelstalige medewerkers en van gezinnen met kleine kinderen. Tot nu toe waren deze categorieën ondervertegenwoordigd. Het lidmaatschap is vrijwillig: de leden kiezen daar zelf voor op grond van de voordelen die zij daarin zien. In 2012 hebben zij nog steeds de bescheiden contributie betaald van 12. Ook niet-leden van de doelgroep kunnen onder bepaalde voorwaarden als gast deelnemen aan de meeste activiteiten van de PV Radboud. Het aandeel van deze externen bij zo n activiteit is dan als regel echter beperkt, terwijl zij ook een hogere bijdrage moeten betalen voor deelname. Ca. 500 personen namen in het verslagjaar als gast deel aan activiteiten van de PV Radboud Vrijwilligerswerk als basis van de organisatie van activiteiten Het enorme activiteitenpakket van de PV Radboud wordt gedragen door de leden zelf die in groten getale optreden als vrijwilliger bij het organiseren van de vele activiteiten die onder de vlag van de PV Radboud worden ondernomen. Er zijn vele tientallen bestuursleden van clubs, leden van commissies, coördinatoren, programmeurs, inkopers, contactpersonen, mensen voor hand en spandiensten en voor administratieve klussen, etc. etc. Vrijwilligers zijn de kern van de organisatie van de PV Radboud. Dat gold in het verleden, dat blijft ook zo in de toekomst. En het aantal vrijwilligers neemt toe. Vrijwilligers ontvangen geen salaris. Daardoor zijn de kosten van de activiteiten en de organisatie van de PV Radboud zeer laag in vergelijking met professionele organisaties die een in omvang vergelijkbaar activiteitenpakket aanbieden. Het takenpakket van de vrijwilligers ondergaat in veel gevallen een verandering. Voorheen was het zo dat de vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor een activiteit ook het beheer en de uitvoering voor hun rekening namen. Zij gaven bijvoorbeeld zelf cursussen, etc. Tegenwoordig worden veel van de nieuwe activiteiten van de PV niet in eigen beheer uitgevoerd; zij worden ingekocht bij externe aanbieders. De vrijwilligers van de PV houden daarbij de regie: zij ontwikkelen het aanbod, zij maken de afspraken met de in te huren krachten, zij zijn verantwoordelijk voor de contacten met communicatie en administratie binnen de PV, zij evalueren de activiteit en hebben een zware stem bij het al dan niet voortzetten. Doordat in het geval van inkopen de last van de uitvoering niet meer rust op de vrijwilligers zijn zij in staat om per persoon meer activiteiten te organiseren dan voorheen het geval was. De door vrijwilligers decentraal georganiseerde activiteiten maken gebruik van centrale ondersteuning, namelijk van het PV-bureau, van de faciliteiten voor communicatie, leden- en deelnemersadministratie en financiële administratie en van huisvesting Huisvesting De huisvestingssituatie van de PV Radboud is de laatste tijd sterk veranderd. Aan het eind van 2010 werd de PV verdreven uit de algemene ruimte onder het gymnasion. Na een tussenliggende periode van ca. een jaar (waarin geïmproviseerd moest worden om de activiteiten doorgang te laten vinden) kon de PV Radboud aan het eind van 2011 haar intrek nemen in Villa Oud Heijendaal, een zeer gunstig gelegen en goed bereikbaar pand, dat aan alle eerder 5

6 geformuleerde PV-eisen kan voldoen onder de voorwaarde van een nog door te voeren verbouwing (o.a. een lift). De Raad van Bestuur van het UMC St Radboud en het College van Bestuur van de Radboud Universiteit hebben ingestemd mits zoveel mogelijk van de activiteiten van de PV zouden worden georganiseerd in het nieuwe pand. De beoogde verbouwing is in 2012 niet gerealiseerd in afwachting van de afloop van de onderhandelingen tussen de toenmalige eigenaar, de Stichting Reinier Post, en de Radboud Universiteit. De huisvesting wordt niet alleen gebruikt voor activiteiten van de PV. Ook externe partijen kunnen ruimte in VOH huren. De prioriteit daarbij is: eerst de PV Radboud, dan partijen op de campus en dan partijen daarbuiten Communicatie In het verslagjaar zijn de vernieuwde tools voor communicatie van de PV Radboud volledig geïmplementeerd. De basis daarvoor werd gevormd door een communicatiebeleidsplan dat is geschreven door de dienst communicatie van de RU. In 2012 is de toepassing van de nieuwe huisstijl afgerond, de informatie op en systematiek van de website zijn verbeterd, met een grote regelmaat ontvangen leden van de PV voortaan nieuwsbrieven, terwijl actuele berichten aan direct belangstellenden voortaan worden gestuurd via nieuws op maat. In het verslagjaar zijn ook experimenten gestart met het gebruik van social media. De leden van de PV Radboud worden inmiddels in voldoende mate bereikt, al is het voor sommige gepensioneerden lastig om gebruik te maken van de digitale communicatiemiddelen die door de PV worden ingezet. De niet-leden op de campus, die ook behoren tot de doelgroep, zijn in 2012 in onvoldoende mate bereikt. Daardoor is er campusbreed te weinig kennis van de PV en van haar activiteiten. Tevens is minder dan verwachte voortgang geboekt met Engelstalige berichtgeving over de PV Radboud en haar activiteiten. Een laatste wens heeft betrekking op het verkrijgen van effectieve aandacht voor de PV bij het binnenkomen van nieuwe medewerkers, resp. bij het vertrek als gepensioneerde. Beter informatiemateriaal en een goede afstemming met de P-diensten zijn daarvoor in ontwikkeling genomen. Die is in 2012 helaas nog niet gerealiseerd Administratie In het verslagjaar is ook de nieuwe leden- en deelnemersadministratie volledig doorgevoerd, die is gebaseerd op het RBS, het relatiebeheersysteem van de RU. Inschrijvingen en eventueel daaraan gekoppelde betalingen kunnen met ingang van 2012 volledig plaatsvinden via elektronische formulieren en communicatie. Daardoor is het vermogen van de administratie van de PV Radboud zeer sterk toegenomen om veel activiteiten tegelijk te administreren. De ICT-tools hiervoor zijn geleverd door medewerkers van UCI, die nog steeds ingezet kunnen worden voor eventuele verbeteringen en verdere vernieuwingen. In 2012 is de beoogde vernieuwing van de financiële administratie uitgebleven. Weliswaar was het nieuwe Exactpakket al in 2011 aangeschaft, de implementatie daarvan bleef sterk achter. Aan het eind van het verslagjaar zijn forse veranderingen doorgevoerd in de financiële organisatie van de PV Radboud. Die moeten in 2013 resulteren in een integrale financiële administratie voor de gehele PV, waarin alle activiteiten zijn opgenomen, incl. budgettering en kostenplaatsenadministratie. Het achterblijven van de beoogde vernieuwing van de financiële administratie heeft tot gevolg gehad dat er over 2012 conform de oude, bestaande methodiek salderingen hebben plaatsgevonden in de verantwoording van inkomsten en uitgaven bij de activiteitengroepen. Hier bestaat de grootste afwijking tussen begroting enerzijds en werkelijke uitgaven anderzijds. Begroting Jaarrekening Kosten activiteiten Opbrengst deelnemersgelden/advertenties Tekort-saldo

7 2.2 Ontwikkeling activiteiten Leverancierskortingen Het onderdeel Leverancierskortingen is in 2012 voortgezet op basis van het reeds langer bestaande stramien, waarbij zo n 140 (vooral) lokale en regionale leveranciers kortingen aanbieden aan houders van het PV-pasje. De leveranciers leveren een breed scala van diensten, nl. huishoudelijke apparatuur en inrichting, vervoer en vervoermiddelen, onderhoud woning, persoonlijke verzorging en kleding, financiële dienstverlening e.d., uitgaan en recreatie, cultuur, sport en bewegen, en levensmiddelen. Met ingang van het verslagjaar bestaat bij tijdelijke acties van deelnemende leveranciers voortaan ook de mogelijkheid van onmiddellijke attenderingen via een mailbericht ( Nieuws op maat ) aan alle leden die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in nieuws over het betreffende onderwerp. In Leverancierskortingen participeren ook gelieerde instanties. Het betreft de volgende instellingen: het ROC Nijmegen, de Scholengroep Rijk van Nijmegen, de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal en Oeverwal. In de portefeuille Leverancierskortingen wordt gewerkt met relatiebeheerders. Deze vrijwilligers treden elk op als contactpersoon voor een aantal leveranciers. Zij zijn o.a. aanspreekbaar bij klachten Cultuur Tot de portefeuille cultuur behoren allereerst de klassieke concerten die al een aantal jaren ca. acht keer per jaar onder de noemer Muziek in de Pauze door de PV worden aangeboden aan de campusbevolking. Het gaat om openbare en kosteloze optredens die in het algemeen worden verzorgd door professionele gezelschappen. De concerten vinden plaats in de Asselbergszaal van de Aula en worden door een steeds groter bezoekersaantal bezocht (in 2012 meer dan 40 gemiddeld). In 2012 zijn 7 concerten gegeven, verzorgd door Joris Boon en Kees Paasen, Oleg Lysenko en Francine van der Heyden, een trio uit het Nijmeegs studentenorkest, Anastasia Anufrieva en Viktoriya Anastasova, het Galleta Kwintet, Viktoriya Anastasova en Niels Pol en Nasha Galperina. Een tweede, belangrijke en reeds langer bestaande activiteit in de sfeer van cultuur wordt gevormd door de literaire lezingen annex discussieavonden die onder de titel Radboud Reppen en Roeren (RRR) vier tot zes keer per jaar worden georganiseerd. Zij zijn bedoeld voor leden van de PV Radboud. In 2012 zijn ongeveer 100 personen geregistreerd als deelnemer aan deze discussie avonden. De discussieavonden beginnen in het algemeen met een maaltijd die de sfeer van het onderwerp van de avond weerspiegelt. In de loop van het jaar is de locatie veranderd. Voorheen werd RRR georganiseerd in Huize Heijendaal (het kasteeltje). In de loop van 2012 is besloten om e.e.a. voortaan te organiseren in de eigen huisvesting van de PV, Villa Oud-Heijendaal. De derde groep reeds langer bestaande activiteiten zijn de leeskringen. Deelname is bedoeld voor PV-leden. De belangstelling hiervoor voor deze activiteit neemt steeds meer toe. Deze leeskringen komen s avonds bij elkaar. Er zijn inmiddels drie parallelgroepen die elk zes boeken onder begeleiding en ondersteund door uitgebreide informatie in een half jaar doorwerken. Inmiddels bestaat er ook een Engelstalige leeskring. Een groep bestaat uit ca. 12 personen. Daarnaast is er nog een kleinere en meer informele leeskring die is voortgekomen uit de Radboud senioren. Hieraan nemen zeven personen deel. Sinds het najaar van 2012 wordt veel aandacht besteed aan een relatief nieuwe activiteit, nl. het aanbieden aan de leden van de PV Radboud tegen gunstige voorwaarden van externe concerten en voorstellingen. De formule is dat leden van de PV Radboud een aanzienlijke korting krijgen op de normale prijs. Structurele contacten zijn gelegd met de Keizer Karel Podia in Nijmegen en met het Gelders Orkest. De administratie van de inschrijvingen verloopt via het systeem van de PV. Met ingang van november 2012 zijn in het verslagjaar er voor de Keizer Karel Podia reeds 335 tickets via de PV verkocht. Toppers zijn kindervoorstellingen in de stadsschouwburg (Pinokkio en Nijntje). De verwachting is dat een dergelijk aanbod met forse korting voor PV-leden sterk zal groeien. 7

8 Tot de portefeuille Cultuur behoort ook het koor, dat vanouds viel onder de Radboud Senioren. Het is voortaan toegankelijk voor alle leden van de PV Radboud. In de praktijk zal het echter vooral postactieven blijven trekken, omdat de repetities door de week overdag plaatsvinden onder leiding van een professionele dirigent. Daarnaast worden regelmatig optredens verzorgd. Het koor bestaat uit 35 leden Sport en beweging Binnen de portefeuille Sport en Beweging konden leden van PV Radboud in 2012 intekenen op introductieabonnementen/-kaarten (o.a. Goffertbad, Triavium, sportcentrum) en op een veelheid van beginnerscursussen (o.a. duiken, nordic-walking, fithockey, schaatsen, dansen, skiën, klimmen en golfen) en op bezoeken aan accommodaties/sportclubs (o.a. voor de jeugd: de Goffert / NEC). Het beleid bij deze acties was er vooral op gericht om mensen te stimuleren om te gaan bewegen, resp. sporten. In totaal namen 200 mensen via de PV Radboud deel aan dergelijke activiteiten. Kwantitatieve toppers zijn het bezoek door kinderen aan NEC en het Goffertstadion en eenmalige stimuleringskortingen op abonnementen van het Goffertbad. De traditionele sportactiviteiten in clubverband zijn gecontinueerd, soms in een nieuwe vorm (zoals deelname aan bedrijfshockey vanuit de PV Radboud). Binnen de PV Radboud zijn sportclubs actief op het terrein van badminton, basketbal, biljarten, conditietraining, hengelsport, hardlopen, hockey, tennis, tafeltennis, zaalvoetbal en zeilen. De sportclubs trainen veelal wekelijks en nemen soms ook deel aan officiële competities. De sportclubs van de PV Radboud hebben in het algemeen hun basis in het universitair sportcentrum. Sommige sportclubs verzorgen ook cursussen. Dat geldt bij voorbeeld voor de tennisclub en de zeilclub. De sportclubs hadden in 2012 in totaal 450 leden. Toppers zijn de tennisclub en de zeilclub. Tot de portefeuille sport en beweging behoren ook de reeds langer bestaande cursussen Yoga en T ai-chi. Beide cursussen vinden sinds kort plaats in Oud-Heijendaal. In 2012 waren er 90 deelnemers aan deze cursussen, waarvan 2/3 yoga. Specifiek voor oudere leden van de PV Radboud werden er ook activiteiten in de sfeer van sport en beweging georganiseerd door de Radboud senioren. In 2012 ging het onder meer om de volgende activiteiten: bridge, fietstochten, sportief wandelen, jeu de boules, conditietraining en gymnastiek. De binnenactiviteiten vinden grotendeels plaats in het sportcentrum. De bridgeclub komt bijeen in Oud- Heijendaal. In 2012 trokken deze activiteiten in totaal 125 deelnemers Cursussen en hobby Op het terrein van Cursussen en hobby waren in 2012 binnen de PV Radboud twee verenigingen actief, de ICT-club IGR en de Fotografieclub Flash. Flash heeft een clubruimte in de kelder van het Kasteeltje. Flash gaat verhuizen naar Oud-Heijendaal zodra de daar geplande verbouwing gereed is. Flash kende in 2012 een goede ontwikkeling. De vereniging organiseert clubavonden, workshops en lezingen voor de eigen leden. Daarnaast organiseert Flash ook cursussen fotografie voor beginners en voor gevorderden. Het aantal leden van Flash bedroeg in 2013: 35. Er waren 20 deelnemers aan cursussen van Flash. De samenwerking met de IGR, een afzonderlijke rechtspersoon, is door de PV Radboud in 2012 beëindigd. De organisatie van de PV-cursussen door de IGR kwam nauwelijks van de grond. In 2013 wordt op dit terrein een nieuwe start gemaakt. Traditioneel organiseert de PV ook cursussen op het terrein van creatieve handvaardigheid, nl. pottenbakken, boetseren en tekenen en schilderen. De eerste twee cursussen vonden in 2012 nog 8

9 steeds plaats in het eigen atelier aan de Kapittelweg. Tekenen en Schilderen zijn verhuisd naar Oud- Heijendaal. De cursussen zijn wekelijks gegeven. Het aantal deelnemers was in 2012: 125, ruim 50 voor zowel boetseren als voor tekenen en schilderen en 20 voor pottenbakken Evenementen en reizen Een van de belangrijkste activiteiten van de PV Radboud in de sfeer van evenementen en reizen wordt gevormd door de Sinterklaasviering. Jaarlijks zijn kinderen én hun begeleiders welkom op een groots Sinterklaasfeest. De kinderen ontvangen van de Sint allemaal een passend cadeau. De deelname is gratis en alleen toegankelijk voor leden van de PV Radboud en hun kinderen tot /m 8 jaar. Het gaat daarbij om ca. 750 kinderen per jaar die vergezeld worden door zo n 1000 begeleiders. De rol van de PV Radboud bij de 7-Heuvelenloop is vooral ondersteunend aan de deelname vanuit UMC en RU. Inschrijvingen, teamvorming, e.d. zijn geregeld vanuit de PV Radboud. Bij de Vierdaagse heeft de PV Radboud in samenwerking met de stichting SEN verzorgingsposten georganiseerd voor deelnemers aan de wandelmars. Leden van de PV Radboud kunnen gratis gebruik maken van deze diensten. Deelnemende kinderen van ook deelnemende PV-leden en nietleden moeten een beperkte vergoeding betalen. De verzorgingsposten zijn bemenst door vrijwilligers vanuit de PV en de stichting SEN. In 2012 is deze activiteit voor het eerst uitgevoerd op eigen kracht, dus zonder ondersteuning vanuit het UMC. Het is een groot succes geworden. Er waren 160 lopers die via de PV Radboud gebruik maakten van de verzorgingsposten. Voor komende jaren kan een groter aantal verzorgingsabonnementen worden geregeld. Tot deze portefeuille behoort ook de zorg voor de organisatie van reizen en excursies. Tot op heden zijn de reizen en excursies vooral georganiseerd door en vanuit de Radboud senioren. De deelname aan de reizen is open gesteld aan alle leden van de PV Radboud. In 2012 is een begin gemaakt met de organisatie van rond leidingen op de campus. De rondleidingen worden georganiseerd en verzorgd door vrijwilligers van de PV Radboud. Er zijn in 2012 vier verschillende rondleidingen georganiseerd, met in totaal 50 deelnemers. Naar verwachting zal het aantal rondleidingen toenemen Doelgroep Postactieven Vanouds speelde de vereniging Radboud senioren een belangrijke rol binnen de PV Radboud. Het was in het verslagjaar een grote vereniging met 560 leden (twee derde van het aantal gepensioneerden onder de PV-leden). In het kader van de vernieuwing van de PV Radboud zijn stappen gezet om te komen tot een commissie voor postactieven onder gelijktijdige opheffing van de vereniging Radboudsenioren. Deze omvorming is voorbereid in 2012 en zal worden afgerond begin Alle activiteiten van de Radboudsenioren worden overigens gewoon voortgezet voor alle gepensioneerde PV-leden. In 2012 organiseerde de vereniging Radboud senioren een zeer groot aantal activiteiten. Veel van die activiteiten zijn in de loop van het verslagjaar ondergebracht bij andere onderdelen van de PV, zoals Cultuur en Sport en Beweging. Maar specifiek voor de postactieven zijn de maandelijkse soos (met een lezing, ca. 40 deelnemers per keer)), de kerstviering (ca. 100 deelnemers), de Nieuwjaars soos (idem), de jaarvergadering (idem), de periodiek uit te brengen eigen nieuwsbrief (4 keer per jaar), de computerondersteuning (voor leden die minder vaardig zijn in het gebruik van ICT) en de welzijnscommissie (o.a. ziekenbezoek) Overige doelgroepen Sinds 2012 wordt gericht aandacht besteed aan specifieke doelgroepen binnen de PV Radboud. Het betreft: - Jonge en nieuwe medewerkers 9

10 - Engelstalige medewerkers - Medewerkers met jonge kinderen Bij de jonge en nieuwe medewerkers is een voorzichtig begin gemaakt met de volgende punten: - de werving van leden onder nieuwe medewerkers, in samenwerking met de P-diensten - het vergroten van de bekendheid van de PV onder jonge medewerkers, - het zorgen voor nieuwe activiteiten, resp. voor het aantrekkelijker maken van bestaande activiteiten Om deze doelgroep te bereiken worden ook social media ingezet. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met organisaties en groepen voor jonge medewerkers van RU en UMCN. Dat heeft in het verslagjaar geleid tot structurele samenwerking met het PON, waarin de promovendi van de Radboud Universiteit verenigd zijn. In het kader van de samenwerking is het PON inmiddels gehuisvest in Oud Heijendaal. Over en weer wordt gebruik gemaakt van elkaars netwerken, terwijl er ook samen activiteiten worden georganiseerd. In 2012 is er nog weinig terecht gekomen van specifieke aandacht voor de ca. 500 Engelstalige medewerkers op de campus. Daarbij moet bedacht worden dat het om een zeer diverse groep gaat met zeer uiteenlopende behoeften aan speciale activiteiten van de PV Radboud. Een extra punt is de communicatie: de PV is in 2012 met mondjesmaat begonnen om zijn communicatie-uitingen ook in het Engels laten verschijnen. Er is begonnen met speciale aandacht voor gezinnen met kleine kinderen. Voor hen bood de PV Radboud in 2012 meer dan alleen de Sinterklaasviering. Zo waren er kindervoorstellingen via de KKpodia en enkele sportacties die speciaal op deze doelgroep waren gericht. 10

11 3. Financieel jaarverslag 2012 PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD Balans per 31 december 2012 en Staat van baten en lasten over

12 3.1 Inleiding PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD I INLEIDING ALGEMEEN De Personeelsvereniging Radboud ('de PV') is opgericht op 1 januari 1969 en is statutair gevestigd te Nijmegen. De doelstellingen van de PV zijn: a - het kweken van gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel onder het hele personeel van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud daaronder mede begrepen de voormalige personeelsleden die direct voorafgaan aan hun (vervroegde) pensionering werkzaam zijn geweest bij de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud; b - het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning en veelzijdige ontplooiing van de belangstelling van de leden op het gebied van cultuur, techniek en sport; c -het versterken van het onderling contact tussen de leden van de PV. BESTUUR Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: P.H. van Eerde, lid R.J. Goettsch, lid D.J. Ruiter, voorzitter Directie: A.J. Mens 12

13 3.2. Balans per PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD II Balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) A C T I V A VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen VOORZIENINGEN VLOTTENDE PASSIVA Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

14 3.3. Staat van Baten en Lasten 2012 PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD III Staat van baten en lasten over 2012 Begroting 2012 Rekening 2012 Rekening 2011 Begroting 2013 B A T E N Subsidies en bijdragen Resultaat voorgaand boekjaar Totale baten L A S T E N KOSTEN ACTIVITEITEN OVERIGE LASTEN Kosten voeren van het management Kosten gebruik Villa Oud Heyendaal Bureaukosten Overige kosten Totale Overige lasten Totale lasten Financieel resultaat Resultaat

15 3.4. Waarderingsgrondslagen PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD IV WAARDERINGSGRONDSLAGEN GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN WAARDEBEPALING Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en opassiva opgenomen tegen nominale bedragen. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen, rekening houdend met eventuele oninbaarheid. Resultaatbepaling De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 15

16 3.5. Toelichting balansposten PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD V B A L A N S ACTIVA TOELICHTING BALANSPOSTEN A. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Viswater Leuth Inventaris Automatisering Boten Watersport Totaal materiële vaste activa Het verloop van de investering in materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: Investering in inventaris Bij: Investering in automatisering Af: Des-investering viswater Leuth Af: Afschrijvingsbedragen Boekwaarde per 31 december In de Bestuursvergadering van 21 maart 2013 is besloten tot herwaardering van de aanschafwaarde van het viswater in de Ooypolder inclusief de grond eromheen. Besloten is de waarde tot 0,00 terug te brengen. B. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te ontvangen bedragen Vooruit betaalde kosten van Leningen Totaal vorderingen en overlopende activa Met uitzondering van de post Leningen hebben de vorderingen een kortere looptijd dan 1 jaar. De posten zullen in 2013 worden ontvangen c.q. worden verrekend. De lening aan de activiteitengroep Biljarten loopt nog 3 jaren, er wordt per jaar 200 afgelost. De lening aan de activiteitengroep Lawntennis is een in 2012 verstrekt voorschot en zal in 2013 worden terugbetaald. 16

17 VERVOLG TOELICHTING BALANSPOSTEN Liquide middelen Kassen Banksaldi ABN AMRO Deposito ABN AMRO Bestuursrekening ABN AMRO Bonusspaarrekening ABN AMRO Incassorekening ING/Postbank ING/Postbank Kapitaalrekening Roparco beleggingsfonds Banksaldi bij de activiteitengroepen Totaal liquide middelen Een gericht cashmanagement wordt nog niet gevoerd. Tijdelijk overtollige kasmiddelen worden belegd op kortlopende spaarrekeningen. In 2013 is het beleid er op gericht het aantal bankrekeningen te minimaliseren. PASSIVA A. EIGEN VERMOGEN Kapitaal Algemeen vrij beschikbaar eigen vermogen Resultaat lopend boekjaar Beklemde reserve (voorheen: Personeelsfaciliteiten) Beklemde reserve (bij activiteitengroepen) Totaal kapitaal Het resultaat van boekjaar 2011 is ten laste van det Algemeen vrij beschikbaar eigen vermogen gebracht. Wegens ontvlechting is het banksaldo per ad ,69 uit de balans genomen. Met het zelfde bedrag is de Beklemde reserve (bij activiteitengroepen) verminderd. B. VOORZIENINGEN Voorziening Afschrijving Boten Deze voorziening wordt gevormd door een jaarlijkse dotatie gelijk aan opbrengsten van verhuur van boten. Aan de voorziening wordt de jaarlijkse afschrijvingslast onttrokkken. Het verloop van de voorziening is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: huuropbrengst Af: Afschrijving Boekwaarde per 31 december

18 VERVOLG TOELICHTING BALANSPOSTEN C. VLOTTENDE PASSIVA Crediteuren Rekening-courant diversen Overlopende passiva De schulden hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. In 2013 zullen de verschuldigde bedragen worden overgemaakt aan de rechthebbenden. 18

19 3.6. Toelichting baten- en lastenposten PERSONEELSVERENIGING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN EN UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD VI TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN STAAT VAN B A T E N EN L A S T E N Het exploitatieresultaat is als volgt gespecificeerd: Activiteitengroep Evenementen Activiteitengroep Cultuur Activiteitengroep Sport en Bewegen Activiteitengroep Cursussen / hobby -256 Activiteitengroep Leverancierskortingen Activiteitengroep Post actieven Activiteitengroep Jongeren -119 Activiteitengroep Buitenland - Samen Algemeen Saldo (tekort) jaarrekening Het tekort van is ontstaan door de volgende exploitatie posten: Kleine aanschaffingen Kosten uitvoering activiteiten Bijdragen van deelnemers Overige opbrengsten Resultaat Speciaal met betrekking tot de activiteitengroep Leverancierskortingen is te vermelden, dat diverse inkomsten ( ) in de algemene middelen van de vereniging zijn opgenomen. Hierdoor is het negatieve saldo ontstaan. De specificaties van de totstandkoming van de saldi van 2012 zijn in de bijlagen bij deze jaarrekening opgenomen. 19

20 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN POSTEN BATEN Bijdragen en contributies Vaste bijdrage Radboud Universiteit en UMC St.Radboud Huur bijdrage VOH Radboud Universiteit en UMC St.Radboud Opbrengst contributies Opbrengst verhuur boten Opbrengst bijdrage activiteiten Verkoop advertenties (Onder-)verhuur VOH aan derden Totaal Tot 2011 is de huisvesting elders op het universitair campusterrein 'om niet' beschikbaar gesteld door de Radboud Universiteit. Na verhuizing naar Villa Oud Heijendaal per 1 december 2011 werd het pand VOH gehuurd van Stichting Reinier Post de toenmalige eigenaar. Na overdracht van het eigendom aan de Radboud Universiteit is vanaf 2012 het z.g. GEM-tarief in rekening gebracht. Deze huur ad is als huurbijdrage bij de RU en het UMC in rekening gebracht. In het verslagjaar is de financiële systematiek van de PV veranderd, o.a. door de invoering van een nieuw administratiesysteem. De geinde contributie over 2012 komt lager uit, omdat bij deze transformatie een beperkt deel van de lidmaatschapsgelden over 2012 nog niet is geincasseerd Rentebaten Resultaat voorgaande boekjaren

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam

Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam Financieel Verslag 2009 Hogeschool Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG 2011 HOGESCHOOL ROTTERDAM Bestaande uit: Verslag College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht De jaarrekening 2011 Overige gegevens en Bijlagen

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Hestia 2013

Jaarverslag Hestia 2013 Jaarverslag Hestia 2013 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan 33 3814 AB Amersfoort april 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Organisatie van Hestia... 2 2.1 Bestuur... 2 2.2

Nadere informatie