Samen ondernemend. Speelruimte van partners in maatschappelijke ondersteuning. Benut de poster als gespreksinstrument!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen ondernemend. Speelruimte van partners in maatschappelijke ondersteuning. Benut de poster als gespreksinstrument!"

Transcriptie

1 Benut de poster als gespreksinstrument! Samen ondernemend Speelruimte van partners in maatschappelijke ondersteuning Ondernemerschap in de maatschappelijke ondersteuning Gemeenten kopen maatschappelijke ondersteuning in via aanbesteding of realiseren dit middels subsidies. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hulp- en dienstverlening, welzijnswerk, jongerenwerk en hulp bij het huishouden. Het speelveld van de maatschappelijke ondersteuning verandert. Innovatieve spelers en nieuwkomers grijpen kansen die de invoering van concurrentie en keuzevrijheid hen biedt. Zij sluiten aan bij de landelijke beweging om beter samen te werken in ketens om mensen integraal te helpen. Daarbij staat het ondersteunen van cliënten in zelf- en samenredzaamheid voorop: problemen oplossen vanuit eigen kracht en met inzet van sociale netwerken. Gemeenten sturen op het nieuwe samenspel door de wijze waarop ze inkopen en de afspraken die ze vastleggen in contracten en subsidiebeschikkingen. Ondernemerschap is het kernwoord. En daar horen lef en visie per definitie bij. Deze poster maakt alle spelers bewust van de mogelijkheden die de Mededingingswet biedt om samen ondernemend te zijn. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning ervaren soms een dilemma. Aan de ene kant verzoeken gemeenten hen om samen te werken voor een integraal aanbod. Aan de andere kant moeten ze onderling concurreren op prijs en/of kwaliteit wanneer gemeenten de maatschappelijke ondersteuning aanbesteden. Deze poster is ten eerste bedoeld om bij zorg- en welzijnsaanbieders vrees weg te nemen om samen te werken. Om hen te laten zien dat de mededingingsregels goede samenwerking met en voor de burger niet in de weg staan. De poster is ook lezenswaardig voor beleidsmakers en inkopers bij gemeenten. Als opdrachtgever spelen zij een belangrijke rol in het samenspel met zorg- en welzijnsaanbieders. Bij het inkopen van ondersteuning moeten gemeenten opereren binnen de Europese aanbestedingsregels en het verbod op het verlenen van staatssteun. Gemeenten zullen zelf niet worden aangesproken door de Nederlandse Mededingingsautoriteit de NMa - omdat zij als inkoper en beleidsmaker geen onderneming zijn. Zonder zich ervan bewust te zijn, kunnen gemeenten aanbieders echter in een lastig parket brengen, wanneer voorwaarden in aanbestedingen en subsidieverleningen niet stroken met de mededingingsregels. Deze poster belicht samenwerkingsvormen tussen aanbieders, waarop gemeenten kunnen aansturen binnen de kaders van de wet.

2 De uitdaging Samen bouwen aan nieuwe ondersteuningsarrangementen Samen ondernemend zijn is de uitdaging. Met en voor de burger. Het betekent dat professionals over de grenzen van hun eigen organisaties en werkterrein moeten kijken, dus ook naar de andere leefgebieden van de cliënt en naar andere aanbieders. Professionals hebben een integrale werkwijze die de eigen kracht en regie van mensen in en met hun eigen omgeving ondersteunt en daar aanvullend op is. Gemeenten ontwikkelen een sturingsaanpak voor een nieuw samenspel, dat slim, simpel en samenhangend moet worden gespeeld. Een breder takenpakket geeft gemeenten meer mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen de beleidsterreinen en tussen leefgebieden van bewoners. In het professionele veld vindt een cultuuromslag plaats om samen ondernemend te zijn en daarmee onder andere professionele drukte in wijken en gezinnen te voorkomen. Gemeenten bevorderen het gebruik van de participatie-ladder, een meetinstrument om vast te stellen in hoeverre mensen meedoen in de samenleving en welke groeimogelijkheden zij hebben. Zie De beren Het proces van samen ondernemend zijn is er één van al-doende-leren en al-lerende-doen; er komt geen blauwdruk aan te pas. Dat vergt van de spelers dat ze omgaan met onzekerheid. Voeg hier je eigen beer toe Onbekend maakt onbemind, is zeker van toepassing op de mededinging. De vermeende beren die aanbieders van zorg en maatschappelijke ondersteuning zelf zien hebben te maken met: de Mededingingswet: de wet is een bos waar we in worden gestuurd, complex en ondoorzichtig, geen ruimte biedend voor maatwerk. de NMa: we zijn er bang voor, worden er onzeker van, voelen ons opgesloten. Ze kunnen zomaar een inval doen, een onderzoek starten en boetes uitdelen. toetreding: als kleine nieuwe aanbieder is het moeilijk om een plek te veroveren tussen de zittende aanbieders en ketens. inkoop: in veel gevallen zijn het de inkopers van gemeenten en van zorgverzekeraars die kiezen, in plaats van de cliënten. gemeenten: zij beseffen niet altijd goed dat zij mede speler zijn en dat zij ons op kunnen zadelen met problemen wanneer zij geen rekening houden met de Mededingingswet. privacy: voor samenwerking is het nodig om informatie uit te wisselen. Gemeenten denken daar echter soms te makkelijk over; het is de vraag of we al die informatie wel mogen uitwisselen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. verwijzen: verwijzers als huisartsen en transferverpleegkundigen hebben vaak hun voorkeur voor een marktpartij, waardoor sommige aanbieders er niet tussen komen. informatiemateriaal: alle richtsnoeren over samenwerking zijn zwart/wit en lopen achter op de praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)van nu. Benoem de beren en maak een analyse

3 Inkoop bepaalt het speelveld Door de wijze van inkoop beïnvloeden gemeenten het speelveld waarin aanbieders maatschappelijke ondersteuning kunnen aanbieden. Gemeenten kunnen diensten inkopen via een aanbesteding, of deze mogelijk maken via subsidies. De aanbestedingsmogelijkheden zijn divers. Toen de Wmo in 2007 werd ingevoerd, kochten veel gemeenten de hulp bij het huishouden, als onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning, in via openbare aanbesteding. Daarbij dienen aanbieders een offerte in aan de hand van een bestek. Sindsdien zijn nieuwe inkoopmodellen ontwikkeld, zoals het Zeeuwse model, waarbij de gemeente alle aanbieders contracteert die voldoen aan bepaalde criteria. De cliënt kiest vervolgens de aanbieder. Een ander voorbeeld is bestuurlijk aanbesteden, waarbij de gemeente in overleg treedt met alle aanbieders die voldoen aan bepaalde criteria. In een onderhandelingsproces bepalen gemeente en aanbieders de voorwaarden voor prijs en kwaliteit. Zie ook: de handreiking Opdrachtgever ondernemerschap van het Transitiebureau. De Mededingingswet is van toepassing op markten waarin sprake is van concurrentie. Het is niet duidelijk of de wet van toepassing is op alle prestatievelden van de Wmo. Die duidelijkheid ontstaat wanneer de NMa er besluiten over gaat nemen. De NMa (en uiteindelijk de rechter) bepaalt of in een markt sprake is van concurrentie en de Mededingingswet van toepassing is. Dat is nog niet gebeurd. De lokale situatie bepaalt of er concurrentie is voor een prestatieveld. Er is concurrentie op de markt als een cliënt voor een bepaalde dienst kan kiezen uit verschillende aanbieders in de regio. Die moeten dan onderling concurreren op prijs en/of kwaliteit om cliënten te werven. Soms is maar één aanbieder actief. Bijvoorbeeld door toetredingsdrempels, schaalvoordelen of doordat cliënten in dat specifieke prestatieveld niet in staat zijn om te kiezen. In die gevallen kunnen gemeenten wel concurrentie om de markt creëren door de diensten periodiek aan te besteden onder meerdere aanbieders. Die moeten dan onderling concurreren op prijs en/of kwaliteit om de opdracht van de gemeente te verwerven. Deze poster richt zich op situaties waarin sprake is van concurrentie en de Mededingingswet dus van toepassing is. Wat iedereen over de mededingingswet moet weten Als de Mededingingswet van toepassing is, geldt: samenwerking kan prima binnen de Mededingingsregels. Samenwerking gaat over het samenspel binnen en buiten het veld van maatschappelijke ondersteuning [dus ook met woningbouwcorporaties, huisartsen, zorgverzekeraars etc]. Samenwerking is prima, tenzij het de concurrentie belemmert en de keuzemogelijkheden van cliënten beperkt. De grote lijnen van de Mededingingswet, wat wel en niet mag, is vaak een kwestie van gezond verstand. Voor de meest relevante punten voor samenwerking bevat de wet duidelijke grenzen. Dit mag: o Afspraken die de concurrentie niet beperken, zoals afspraken over kwaliteitsborging. Met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen via transparante, objectieve criteria, bijvoorbeeld: - afspraken in standaarden & protocollen over kwaliteitseisen, nascholing, intercollegiale toetsing; - overleg over administratieve procedures, delen best practices, bespreken ondersteuningsvraag op klantniveau; - coördinatie tussen partijen, waardoor de dienstverlening beter aansluit op de vraag van de cliënt. o Alle kleine samenwerkingsverbanden: - Maximaal 8 kleine organisaties en een gezamenlijke omzet tot maximaal 1,1 miljoen, of - De organisaties hebben tezamen maximaal 10% marktaandeel. Dit mag niet: o samen prijsafspraken maken; o onderling markt/klantverdelingsafspraken maken; o bij aanbestedingen offertes op elkaar afstemmen of afstemmen wie wel of niet gaat inschrijven op een aanbesteding o boycotten van andere aanbieders; o uitwisseling van gegevens over tarieven, kortingen, omzet, kosten (want dat kan de concurrentie beperken). De uitwisseling van commercieel gevoelige gegevens levert minder risico s op wanneer de informatie bijvoorbeeld ouder is dan 12 maanden en anoniem en gebundeld wordt gebruikt. Dit mag soms: In principe mogen partijen via samenwerking niet de concurrentie beperken. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer de samenwerking aantoonbaar van waarde is voor de cliënt. De Mededingingswet biedt ondernemers daarmee ruimte om inventief en innovatief te zijn; niet alles is minutieus en rigide vastgelegd. De wet bevat op dit terrein daarom geen harde grenzen over wat wel mag en wat niet. De bewijslast ligt bij de partijen: de voordelen voor de cliënt moeten partijen hard kunnen bewijzen. De samenwerking moet dan wel voldoen aan vier eisen, die elkaar aanvullen: o de overeenkomst moet bijdragen tot verbetering van de kwaliteit, betaalbaarheid of continuïteit van zorg; o de voordelen moeten (deels) ten goede komen aan de cliënt; o de concurrentiebeperking moet echt noodzakelijk en evenredig zijn om de positieve effecten te bereiken (de positieve effecten kunnen niet op een andere manier bereikt worden die de concurrentie minder beperkt) én o er moeten voldoende keuzemogelijkheden overblijven.

4 Wanneer partijen vermoeden dat ze via samenwerking de concurrentie beperken, geldt: doe je huiswerk! Sla acht op de Mededingingswet. Inventariseer wat wel en niet mag in uw specifieke situatie. Wees kritisch over de samenwerking: maak alleen afspraken over de activiteiten die uw organisatie echt niet alleen kan uitvoeren èn die strikt noodzakelijk zijn om de voordelen voor de cliënt te realiseren. Schrap alle vormen van samenwerking die niet strikt noodzakelijk zijn. Analyseer of de voordelen van de concurrentiebeperking voor de cliënten opwegen tegen de nadelen. Documenteer de samenwerkingsafspraken en de voordelen voor de cliënt. Belangrijke toetssteen in de Mededingingswet is dat er voldoende keuzemogelijkheden overblijven voor de cliënt en/of de inkopende partij. Dit heet restconcurrentie. Het betekent dat partijen die samenwerken nog steeds concurrentiedruk moeten ervaren, zoals in de volgende situaties: Partijen die samenwerken hebben samen maar een klein marktaandeel: o concurrenten met tezamen maximaal 10% marktaandeel; o partners in een keten (die niet met elkaar concurreren) met elk maximaal 30% marktaandeel. Een aanbieder heeft in zijn deel van de Wmo een monopolie, maar de gemeente besteedt het prestatieveld elke paar jaar opnieuw aan. Een groot netwerk van (concurrerende) partijen werkt alleen samen op de punten die strikt nodig zijn om goede zorg te verlenen. De deelnemende partijen hebben geen exclusieve of langjarige contracten met elkaar afgesloten. Partijen maken geen afspraken over prijzen, marktverdeling of toewijzing van klanten. Partijen wisselen geen commercieel gevoelige gegevens uit. Overtreding van de Mededingingswet kan leiden tot een boete voor de betrokken organisatie(s). Ook privépersonen kunnen een boete krijgen, namelijk de mensen die opdracht gaven tot of leiding gaven aan het verboden gedrag. Bronnen Wees niet naïef! En zet de bril op van de cliënt. Raadpleeg de handreikingen die voorhanden zijn! handreikingen en factsheets van het Transitiebureau, zoals de handreiking Opdrachtgever ondernemerschap van het Transitiebureau. (http://www. invoeringwmo.nl/begeleiding/ handreikingen) toolkit van ActiZ mededingingsmonitor van Frieslab. Van dezelfde organisatie: Keten of Kartel? Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg (http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/nieuws/ begin-van-einde-onzekerheid-rond-ketensamenwerking) richtsnoeren van NMa voor de zorgsector, met daarin als bijlage ook een stappenplan bij samenwerking (http://www.nma.nl/ documenten_en_publicaties/archiefpagina_documenten_en_ publicaties/richtsnoeren/mededinging/richtsnoeren_voor_de_ zorgsector.aspx) beknopte brochure van de NMa over samenwerken en concurreren in de zorgsector (http://www.nma.nl/images/ NMA_Samenwerken_in_de_zorg_JUNI2010_tcm pdf ) Richtsnoeren van NMa en NZa voor zorggroepen (http://www. nma.nl/images/100909_richtsnoeren_zorggroepen_def pdf ) De informatie van de NMa over de zorgsector is ook verhelderend voor partijen in de maatschappelijke ondersteuning. Het ideale samenspel De Mededingingswet ziet toe op samenwerking in delen van maatschappelijke ondersteuning als sprake is van concurrentie. Als (nieuwe) spelers het spel met gezond verstand spelen levert dat cliënten profijt op. Zij zullen inventiever en innovatiever te werk gaan om hun onderscheidende plek op de markt te veroveren en kwaliteit te bieden. In het ideale samenspel zijn cliënten goed toegerust, een gelijkwaardige partij voor aanbieders. Cliënten hebben zelf de regie en dragen waar het kan zelf de verantwoordelijkheid over hun (dagelijks) leven en de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. De cliënt weet wat zijn keuzemogelijkheden zijn. Hij zit zelf aan het stuur en bepaalt wat er gebeurt, samen met de mensen uit zijn sociale netwerk. Professionals stemmen hun aanbod voor de cliënt integraal op elkaar af. Cliënten met zeer complexe problemen en diegenen die zorg mijden, kunnen terugvallen op het aanbod van professionals. In het ideale samenspel sturen gemeenten op resultaat voor de burger en daarmee op innovatief en efficiënt samenwerken; op ondernemerschap! Colofon Dit is een uitgave van het ministerie van VWS en VNG Juni 2012 Idee, tekst, illustraties: SiRM/7Zebra s Ontwerp: Kris Kras Design, Utrecht

5 Samen aanbesteden chronische zieke Yvette van 42 Een gemeente zet in op een integrale keten Wonen, Welzijn, Zorg om bewoners een integraal aanbod te kunnen doen. De gemeente verzoekt het professionele veld via een aanbesteding om met elkaar in gesprek te gaan en met een gezamenlijk aanbod te komen, waarbij de dekkingsgraad gegarandeerd is: het aanbod moet bereikbaar zijn voor alle inwoners. Voor gezinnen zoals die van Maartje en Yvette betekent het dat met hen één leefplan wordt opgesteld waarin alle aspecten van ondersteuning en zorg zijn benoemd over de verschillende leefgebieden heen. Maartje van 9 jaar, lichamelijk gehandicapt De Mededingingswet biedt partijen de mogelijkheid om tezamen een integraal aanbod aan te bieden via een combinatieovereenkomst of onderaanneming: Partijen die geen concurrent van elkaar zijn mogen altijd samen inschrijven op een aanbesteding. Dit betreft dus partijen die in de ogen van de opdrachtgever en/of de burger verschillende diensten aanbieden. Concurrenten mogen alleen onder strikte voorwaarden gezamenlijk inschrijven, namelijk wanneer: o geen van de concurrenten de opdracht zelfstandig kan uitvoeren, bijvoorbeeld omdat iedere partij individueel onvoldoende capaciteit heeft, o de combinatieovereenkomst wordt afgedwongen door de opdrachtgever, o de betrokken ondernemingen gezamenlijk niet meer dan 10 % marktaandeel hebben, of o de combinatieovereenkomst is gesloten tussen ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren. Voor alle andere gevallen is overleg met (potentiële) concurrenten over aanbestedingen of een gezamenlijke inschrijving bijna altijd verboden. Zie ook: paragraaf van de NMa Richtsnoeren voor de Zorgsector 2010.

6 Samen ondersteuning en zorg leveren Raymond, zwerfjongere van 17 jaar In een gemeente is bemoeizorg georganiseerd voor mensen die in slechte omstandigheden verkeren en zorg mijden. Professionals leveren ondersteuning en zorg vanuit een keten. Voor zwerfjongeren als Raymond betekent het dat zij in beeld zijn bij hulpverleners die rond hen een netwerk vormen. Partijen organiseren ketenzorg zodat de ondersteuning door verschillende partijen goed op elkaar aansluit, zonder hiaten of dubbel werk. Een corporatie maakt afspraken met een welzijnsorganisatie om samen op te trekken om de sociale cohesie in een buurt te bevorderen. De instelling is preferred supplier om diensten te verlenen aan de corporatieklanten. De NMa staat in het algemeen positief tegenover samenwerking tussen (zorg- of ) welzijnsorganisaties en woningcorporaties. De kans is immers groot dat de burger erbij gebaat is. Maar die moet altijd iets te kiezen hebben. Er moet dus restconcurrentie zijn. Samenwerking tussen partijen in een keten, zoals tussen een welzijnsorganisatie en woningcorporatie, mag altijd wanneer elk van de partijen een marktaandeel heeft van niet meer dan 30 %. Er zijn dan nog voldoende andere partijen op de markt om mee samen te werken. Zie ook: paragraaf van de NMa Richtsnoeren voor de Zorgsector Deze samenwerking is prima, ook als de Mededingingswet van toepassing is: ketenzorg tussen partijen die geen concurrent van elkaar zijn is geen probleem. Dit betreft dus partijen die in de ogen van de opdrachtgever en/ of de cliënt aanvullende diensten aanbieden, zoals ggz en schuldhulpverlening. Partijen mogen hun cliënten doorgaans exclusief doorverwijzen naar elkaar. de cliënt staat centraal en dicteert bij wijze van spreken de manier en de grenzen van de samenwerking met (potentiële) concurrenten: o betrek niet meer partijen bij de ketenzorgafspraken dan strikt noodzakelijk, o maak geen ketenzorgafspraken die niet noodzakelijk zijn om het beoogde doel van de samenwerking te bereiken. Concurrerende partijen mogen (ook binnen een integrale keten) geen concurrentiebeperkende afspraken maken, zoals cliëntverdeling of prijsafspraken. Wel mogen ze afspraken maken om het zorgproces beter te laten verlopen, zoals kwaliteitsprotocollen, procesafspraken, administratie, e.d. de zorginhoud staat centraal in de samenwerking. Er worden alleen objectieve en (zorginhoudelijk) logische criteria gebruikt om te bepalen welke (concurrerende) aanbieders worden toegelaten. Dit voorkomt dat niet-deelnemende zorgaanbieders worden uitgesloten. Zie ook: paragraaf van de NMa Richtsnoeren voor de Zorgsector 2010.

7 Klanten informeren en doorverwijzen In een gemeente is een maatschappelijk steunsysteem. Het is een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen, gericht op het geven van ondersteuning aan kwetsbare mensen met (vermeende) psychische problemen. Binnen dat steunsysteem helpen cliëntondersteuners oudere verwarde mensen als Rinus, in hun weg naar hulp en/of zorg. Ze brengen de vraag en behoefte van een cliënt in kaart en geven informatie, zodat Rinus geholpen - een keuze kan maken uit de verschillende partijen waar hij terecht kan. Preventie en diensten op maat spelen hierbij een belangrijke rol. Het is prima dat concurrerende partijen samenwerken op dit voorportaal van de zorg, de cliëntondersteuning. Essentieel is dat cliënten vrij blijven om een eigen keuze te maken. De cliëntondersteuner mag geen verkapt verkoopkantoor zijn. De ondersteuning kan zich toespitsen op informatie over het soort zorg dat beschikbaar is; de zorgfuncties. De keuze voor een zorgaanbieder staat daar dan vervolgens los van. Samenwerking bij het ondersteunen van cliënten bij hun keuze tussen partijen mag niet worden misbruikt om de concurrentie te beperken. Dus geen afstemming tussen de zorgaanbieders en uitwisseling van product- of prijsinformatie. Zorg dat een protocol aanwezig is en wordt gebruikt. Concurrerende partijen moeten zich voor de cliënt van elkaar blijven onderscheiden, bijvoorbeeld door informatie te geven over hun specifieke serviceverlening. Alleen een daadwerkelijk onafhankelijke cliëntondersteuner mag doorverwijzen naar één van de concurrerende partijen. Een stichting die bestuurd wordt door enkel zorgaanbieders is niet per definitie onafhankelijk. Een gemeente is dit wel. Partijen mogen wel cliënten doorverwijzen die ze zelf niet goed van dienst kunnen zijn. Zie ook: paragraaf 4.4 van Keten of Kartel? Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg van Frieslab. Rinus, verwarde, alleenstaande man van 79 Aanbieders lopen er tegenaan geen toegang te krijgen tot een zorgketen. In de praktijk merken zij dat verwijzers, zoals huisartsen en transferverpleegkundigen, alleen naar een beperkt aantal bestaande partners doorverwijst. De markt mag niet op slot zitten. Iedere aanbieder moet positie kunnen krijgen. Wanneer aanbieders afhankelijk zijn van verwijzing vanuit de keten, dan dienen verwijzers objectieve (zorginhoudelijke) criteria te hanteren. Aanbieders kunnen een klacht indienen bij de NMa of de NZa als zij ervaren dat zij niet toegelaten worden tot de markt. Zie ook: paragraaf 5.4 van de NMa NZa Richtsnoeren Zorggroepen.

8 Specialiseren Een regio wordt geconfronteerd met de noodzaak om zorg efficiënter te organiseren: de vraag naar ondersteuning en zorg zal toenemen, de financiële middelen zullen afnemen. Om die reden willen organisaties hun activiteiten onderling afstemmen en met een gezamenlijk aanbod komen richting gemeenten. Inzet is om niet langer eenzelfde type cliënten te bedienen met een soortgelijk aanbod, maar tot specialisatie te komen. Voor vrouwen als Emine, die onder protest van familie net gescheiden is van haar gewelddadige man en ook financieel in de problemen zit, is het belangrijk dat zij terecht kunnen bij iemand die de persoonlijke situatie goed kan inschatten. Iemand die snapt uit welke cultuur zij komen en helpen bij het uitstippelen van hun pad. De Mededingingswet staat partijen niet toe dat ze hun strategische keuzes (zoals specialisatie) onderling afstemmen: Partijen mogen geen marktverdelingsafspraken maken. Afspraken dat elke partij een deel van de cliënten bedient zijn dus niet toegestaan. Ook mogen partijen niet onderling afspreken dat ze zich specialiseren op een bepaald probleemgebied, oplossing of aanbod; Iedere partij moet zelfstandig bepalen waarin ze zich gaat specialiseren, eigen ondernemerschap tonen. Hoe zou het kunnen? De gemeente neemt de regie door de coördinatie van het aanbod te regisseren. De voorwaarden hierover legt de gemeente neer in de voorwaarden van een aanbesteding of subsidieverlening. Vervolgens kunnen partijen zonder onderlinge afstemming bepalen hoe ze hun aanbod binnen de voorwaarden van de gemeente vormgeven. Zie ook: paragraaf 2.4 van de handreiking Opdrachtgever ondernemerschap van het Transitiebureau. Emine met 2 kinderen, gescheiden van haar gewelddadige man, in schulden

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

Workshop Mededinging en samenwerking in het sociale domein

Workshop Mededinging en samenwerking in het sociale domein Workshop Mededinging en samenwerking in het sociale domein Regionale bijeenkomsten wetsvoorstel Wmo 2015 Februari 2014 Cees van Gent, Jan-Peter Heida Agenda Workshop Algemene achtergrond Mededingingswet

Nadere informatie

Samenwerking in de Wmo

Samenwerking in de Wmo Samenwerking in de Wmo praktijkgerichte voorbeelden voor zorgaanbieders onderdeel van Zorgverkoop in de Wmo op maat voor de gehandicaptenzorg handreiking voor instellingen in de gehandicaptenzorg Steeds

Nadere informatie

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Nederlandse Mededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie

voor betere zorg Slimme oplossingen Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? slimme paden voor zorg- en dienstverlening

voor betere zorg Slimme oplossingen Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? slimme paden voor zorg- en dienstverlening Slimme oplossingen voor betere zorg Marktwerking: wat mag wel en wat mag niet? frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening Slimme oplossingen voor betere zorg Marktwerking: wat mag wel en wat mag

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJDE RICHTSNOEREN VOOR DE ZORGSECTOR: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?

STAPPENPLAN BIJDE RICHTSNOEREN VOOR DE ZORGSECTOR: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET? STAPPENPLAN BIJDE RICHTSNOEREN VOOR DE ZORGSECTOR: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET? Markten laten werken. Dat is de missie van de NMa. De wet verbiedt ondernemingen niet om onderling afspraken te maken maar

Nadere informatie

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging

Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging Introductie NMa, inkoopsamenwerking en bid-rigging NEVI Zorgcongres Jeroen Braaksma & Marie-Louise Leijh-Smit Senior Inspecteurs, Directie Mededinging, Cluster Zorg Inhoud 1. Introductie NMa 2. Inkoopzijde

Nadere informatie

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 5 juni 2014 Nevi-PIANOo congres 2014

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 5 juni 2014 Nevi-PIANOo congres 2014 Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang Yvonne Maasdam 5 juni 2014 Nevi-PIANOo congres 2014 Onderwerpen Casuïstiek rondom inkoop zorg door gemeenten en zorgverzekeraars Visie Autoriteit

Nadere informatie

Complianc T e OOLBOX

Complianc T e OOLBOX TOOLBOX Compliance Inleiding De Toolbox Compliance is een hulpmiddel dat u in staat stelt de Mededingingswet correct na te leven. In de Toolbox wordt ten aanzien van de meest gangbare gedragingen uiteengezet

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

mr. Loubna Boufrach Workshop: Zorgondernemer voor 1 uur! Strategisch in en verkoopbeleid in een veranderend zorglandschap

mr. Loubna Boufrach Workshop: Zorgondernemer voor 1 uur! Strategisch in en verkoopbeleid in een veranderend zorglandschap mr. Loubna Boufrach Workshop: Zorgondernemer voor 1 uur! Strategisch in en verkoopbeleid in een veranderend zorglandschap Focus vragen kennisquiz Onderhandelingsmogelijkheden en Regels binnen ZVW, AWBZ

Nadere informatie

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen NederlandseMededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie

IVVU Masterclass. Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB. mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ

IVVU Masterclass. Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB. mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ IVVU Masterclass Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB 26/06/14 - voor gemeenten, zorgaanbieders & zorgkantoren - om zorgeloos

Nadere informatie

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Mededinging in de zorg Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Onderwerpen 1.juridisch kader 2.kartelverbod 3.misbruik van machtspositie / aanmerkelijke marktmacht 4.concentratietoezicht 5.voorbeelden uit de

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Let op dat u niet in strijd handelt met de mededingingswet!

Let op dat u niet in strijd handelt met de mededingingswet! Let op dat u niet in strijd handelt met de mededingingswet! De mededingingsautoriteit (NMa) houdt de huisartsen en zorggroepen nauwlettend in de gaten. Zij let erop of u en uw collega's niet gezamenlijk

Nadere informatie

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars Marktwerking Als gevolg van de door de overheid gewenste marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Bid-rigging. Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten

Bid-rigging. Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten Bid-rigging Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten Introductie NMa Wie staan er voor u: Bart Wentholt: senior medewerker Financiële en Zakelijke Dienstverlening Paul Benner: Programmamanager

Nadere informatie

Bid-rigging. Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten. Nederlandse Mededingingsautoriteit 1

Bid-rigging. Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten. Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Bid-rigging Herkennen en voorkomen van samenspanning bij inkooptrajecten Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Introductie Bid-rigging is verboden, betaal niet te veel! U houdt u bezig met de inkoop voor

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Keten of Kartel? Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg

Keten of Kartel? Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg Keten of Kartel? Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg Keten of kartel? Onderzoek naar het kartelverbod in ketenzorg Wat doet Frieslab? Hoe werkt Frieslab? Frieslab signaleert en analyseert knelpunten

Nadere informatie

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 Over de NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit, kortweg NMa, ziet erop toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar

Nadere informatie

Verslag Consultatiebijeenkomst beleidsplan sociaal domein Donderdag 24 maart 2016

Verslag Consultatiebijeenkomst beleidsplan sociaal domein Donderdag 24 maart 2016 Verslag Consultatiebijeenkomst beleidsplan sociaal domein 2016-2018 Donderdag 24 maart 2016 Inleiding Samen met professionals, cliëntvertegenwoordigers en inwoners werkt de gemeente Almere aan de herijking

Nadere informatie

Geboortezorg Samenwerken of samen spelen? meenemen proces welke vragen moet ik stellen samenwerkingsmodellen en organisatievormen

Geboortezorg Samenwerken of samen spelen? meenemen proces welke vragen moet ik stellen samenwerkingsmodellen en organisatievormen mr. L. (Loubna) Boufrach Geboortezorg Samenwerken of samen spelen? meenemen proces welke vragen moet ik stellen samenwerkingsmodellen en organisatievormen Dinsdag 19 mei 2015 Hoe kunnen wij u ontzorgen..?

Nadere informatie

De spelregels van het onderhandelen. Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa)

De spelregels van het onderhandelen. Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa) De spelregels van het onderhandelen Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa) Taakverdeling NMa/NZa Wie doet wat (niet) De NMa houdt algemeen mededingingstoezicht.

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

Mededingingsrecht in de kunstgrasbranche

Mededingingsrecht in de kunstgrasbranche Mededingingsrecht in de kunstgrasbranche De rol van de concurrentiespelregels bij samenwerking bij een aanbesteding Mr. Claudia Bruins, Nationaal Sportvelden Congres 2012 Inleiding Waarom bestaat er mededingingsrecht?

Nadere informatie

Koppelen wonen en zorg

Koppelen wonen en zorg Koppelen wonen en zorg Ledenbijeenkomst ActiZ 25 oktober 2012 Eric Janssen Koppelen van wonen en zorg Extramuralisering De koppeling van zorg en verblijf wordt vervangen door een afzonderlijke huurovereenkomst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Samenwerking en concurrentie: zowel geboden als verboden

Samenwerking en concurrentie: zowel geboden als verboden Samenwerking en concurrentie: zowel geboden als verboden Seminar Samenwerking in de Zorg Cathy van Beek Raad van Bestuur NZa Zwermen tonen een fascinerende vorm van organisatie, waarbij gelijksoortige

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Consultatiedocument zorggroepen

Consultatiedocument zorggroepen Consultatiedocument zorggroepen 1. Algemeen 1. In de zorg, maar met name in de eerste lijn is een ontwikkeling gaande waarin de zorg voor diabetes, COPD, hartfalen en cardiovasculair risico management

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Decentralisatie en mededinging Samenwerking

Decentralisatie en mededinging Samenwerking Decentralisatie en mededinging Samenwerking 1 oktober 2015 Agenda Introductie 1. Inleiding 2. Hoofdlijnen samenwerking 3. Hoofdlijnen mededinging 4. Samenwerking en mededinging 5. Cases 6. Slot 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

2. Onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar in de praktijk

2. Onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar in de praktijk Wijziging van paragraaf 3.4.2. van de Richtsnoeren voor de zorgsector met betrekking tot het onderhandelen van de zorgaanbieder met behulp van een zorgmakelaar 1. Considerans 1. In de op 14 oktober 2002

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg?

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg? Autoriteit Consument & Markt (ACM) en ziekenhuiszorg Kaart 1 Kaart 2 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op mededinging zorg in het belang van consumenten. ACM houdt toezicht op zowel zorgaanbieders

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

Ondersteuningsteam Bestwijzer

Ondersteuningsteam Bestwijzer Ondersteuningsteam Bestwijzer 1 Als er meer nodig is Wat is het Ondersteuningsteam? Iedereen heeft wel eens een vraag of hulp nodig. Meestal kunt u met uw vraag terecht bij mensen die u al kent. Zoals

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE VRAGEN OVER MEDEDINGING CONTACT INFORMATIE: Telefoon: 402080 of 402339 tst. 1080 Fax: 404834 E-mail: juridischezaken@yahoo.com Paramaribo, december 2011 Ministerie van

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Samenwerken hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking

Samenwerken hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Samenwerken hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging

Nadere informatie

Handleiding Combinatieovereenkomsten

Handleiding Combinatieovereenkomsten Handleiding Combinatieovereenkomsten Combinatieovereenkomsten en het kartelverbod Als een onderneming wordt uitgenodigd een offerte in te dienen voor een opdracht (onderhandse of openbare aanbesteding),

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Workshop Toezicht in zorgsector Voorkomen is beter dan genezen

Workshop Toezicht in zorgsector Voorkomen is beter dan genezen Workshop Toezicht in zorgsector Voorkomen is beter dan genezen Michel Jacobs en Dennis Zieren 23 september 2010 Agenda 1. Het kartelverbod 2. De NMa als toezichthouder in de zorg 3. Casussen 4. Compliance

Nadere informatie

Inleiding. Op de volgende pagina s leest u aan welke eisen uw afspraken over duurzaam produceren en leveren moeten voldoen.

Inleiding. Op de volgende pagina s leest u aan welke eisen uw afspraken over duurzaam produceren en leveren moeten voldoen. Inleiding Als bedrijf moet u eerlijk concurreren. U mag geen afspraken maken met andere bedrijven als dat nadelig is voor klanten. Daarvoor hebben we in Nederland een kartelverbod. ACM ziet erop toe dat

Nadere informatie

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager

Visie op (HA)zorg. Samenhang in Diversiteit! Yvonne van Kemenade. Deelmarkten curatieve zorg 2005/6. Zorgvrager Visie op (HA)zorg Samenhang in Diversiteit! Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 Zorgvrager (ZVW)-1 (Wet Zorgtoeslag) zorgverleningsmarkt zorgverzekeringsmarkt Zorgaanbieder (WTZi)- 4 (WTG Expres)-3 (HOZ)

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Functionele beschrijving en bekostiging en de farmacie

Functionele beschrijving en bekostiging en de farmacie Functionele beschrijving en bekostiging en de farmacie Symposium Ketenzorg, functionele beschrijvingen en Apotheekvergoeding 2011 Henk van Vliet, Raadsadviseur NZa 16 september 2010 Stand van zaken Farmacie

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

In het kort: » grip op kosten; » zicht op kwaliteit; » eenvoudig contractbeheer; » 100% sluitende administratie;

In het kort: » grip op kosten; » zicht op kwaliteit; » eenvoudig contractbeheer; » 100% sluitende administratie; Klaar voor Wmo 2015! met het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter 1 Maatschappelijke ondersteuning staat niet stil. De Wmo wordt steeds complexer bijvoorbeeld door de komst van extra begeleidings-

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 6 juni 2013 Nevi-PIANOo congres 2013

Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang. Yvonne Maasdam 6 juni 2013 Nevi-PIANOo congres 2013 Nut en noodzaak van diensten van algemeen economisch belang Yvonne Maasdam 6 juni 2013 Nevi-PIANOo congres 2013 Onderwerpen Casuïstiek rondom inkoop zorg door gemeenten en zorgverzekeraars Visie Autoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals Keten- en netwerksamenwerking inrichten Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat artners+röpper,

Nadere informatie

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Consultatievragen visie 1 Hoe beoordeelt u de resultaten van de economische analyse in hoofdstuk 5 van de visie, en de bredere toepasbaarheid

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo?

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Vraag en Antwoord Inhoud Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Het gaat niet alleen om een transitie ( decentralisatie/ overheveling), maar ook om een transformatie:

Nadere informatie

Vormen van samenwerking in de GGZ

Vormen van samenwerking in de GGZ Vormen van samenwerking in de GGZ Sophie van Kan Symposium NVGzP Hoe overleef ik de Basis GGZ 25 juni www.eldermans-geerts.nl Onderwerpen - Regelgeving - Hinderpaal criterium - ACM en NZa: taakafbakening

Nadere informatie

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

nieuwe doelgroepen gestalte te kunnen geven en ons te informeren over mogelijke financieringsbronnen.

nieuwe doelgroepen gestalte te kunnen geven en ons te informeren over mogelijke financieringsbronnen. Notitie van de Wmo-klankbordgroep op de gemeentelijke conceptnotitie: Naar een Amsterdams basispakket Wmo: algemene uitgangspunten voor de individueel gerichte welzijnsdiensten d.d. 12 december 2008 Ter

Nadere informatie

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg

Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Kiezen of delen? Perspectieven voor ondernemers in de eerstelijnszorg Geïntegreerde eerstelijnszorg in wijken biedt een zeer kansrijke toekomst. Bent u klaar voor die toekomst? Welke rol wilt u spelen?

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken

Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Instrument voor gemeenten om gewenste samenwerking in de zorg mogelijk te maken iensten an lgemeen conomisch elang Inhoud Marktwerking en publieke belangen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

10 Zaanse spelregels

10 Zaanse spelregels 10 Zaanse spelregels voor opdrachtverlening in het sociaal domein Zo werken we in Zaanstad Contractproces Contractvorm Contractinhoud 1. Overleg: Breed overleg met betrokken inwoners,professionals, instellingen

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Extern toezicht door de NZa Presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Amersfoort, 6 oktober 2010 mw. drs. Cathy van

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College,

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College, Aan College van B en W CC raadsleden Geacht College, Onlangs heeft u een evaluatiekrant uitgebracht over de wijkteams. De toon van de evaluatie is overwegend positief. De wijkteamcoaches zijn enthousiast

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie