ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014

2

3 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

4 AGENDA Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f-1, 4a, 4d, 5a, 7, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming. 1. Opening en mededelingen Terugblik op a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar d. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op accountantscontrole e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over f. 1.Toelichting reserverings- en dividendbeleid 2.Voorstel tot wijziging dividendbeleid bespreekpunt bespreekpunt bespreekpunt bespreekpunt bespreekpunt stempunt bespreekpunt stempunt Decharge 3a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid 3b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid Raad van Commissarissen 4a. Externe evaluatie Raad van Commissarissen 4b. Voorstel tot herbenoeming van de heer J.G. (Johan) van der Werf tot lid van de Raad van Commissarissen 4c. Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen 4d. Kennisgeving van aanpassing profielschets en reglement Raad van Commissarissen stempunt stempunt bespreekpunt stempunt stempunt bespreekpunt Statutenwijziging 5a. Kennisgeving van de voorgenomen statutenwijziging van Stichting Prioriteit Ordina Groep 5b. Voorstel tot wijziging van de statuten Ordina N.V. als gevolg van de aanpassing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep 5c. Voorstel tot wijziging van de statuten Ordina N.V. als gevolg van wetswijzigingen bespreekpunt stempunt stempunt 2 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

5 Aandelen 6a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door Ordina N.V. van eigen aandelen 6b. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen 6c. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen Overige vennootschappelijke zaken 7. Aankondiging benoeming nieuwe externe accountant voor het boekjaar 2015 en Rondvraag 9. Sluiting stempunt stempunt stempunt bespreekpunt bespreekpunt bespreekpunt Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

6 TOELICHTING BIJ DE AGENDA TEVENS AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 14 mei 2014 te Nieuwegein Agendapunt 1 Opening en mededelingen Agendapunt 2a Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2013 Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agendapunt 2b Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Wij verwijzen naar het jaarverslag 2013 alsmede het op de website van Ordina N.V. ( voor 1 mei 2014 te publiceren remuneratierapport Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agendapunt 2c Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 Nadere toelichting tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agendapunt 2d Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op accountantscontrole 2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zal een toelichting geven op de verrichte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar Agendapunt 2e Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2013 Voorgesteld wordt om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 vast te stellen. Agendapunt 2f 1. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid Als gevolg van het feit dat Ordina over het verslagjaar 2013 een verlies heeft gerapporteerd, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen besluit tot winstbestemming voorgelegd. 4 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

7 2. Voorstel tot wijziging dividendbeleid Het afgelopen jaar hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur het dividendbeleid van Ordina geëvalueerd. Bij deze evaluatie zijn de belangen van alle stakeholders geïnventariseerd. Het huidige dividendbeleid is dat 25% van de nettowinst over een verslagjaar in contanten wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Op basis van voornoemde evaluatie hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur besloten een verruiming van het huidige beleid voor te stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt om een dividendbeleid te hanteren zodat 35% van de nettowinst over een verslagjaar in contanten wordt uitgekeerd, onder de volgende voorwaarden: i) een solvabiliteit van ten minste 35% over het afgelopen verslagjaar, ii) de historische net debt/ebitda ratio van Q3 en Q4 kleiner dan 1,25; en iii) de toekomstige net debt/ebitda ratio van Q1 en Q2 kleiner dan 1,25 (na uitbetaling dividend). Bij deze verruiming van het dividendbeleid geldt als uitgangspunt dat een gezonde balansverhouding voor de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft. In geval van overtollige kasmiddelen kan een variabel, extra dividend worden overwogen. Agendapunt 3a Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid Ingevolge artikel 34 lid 2 sub e van de statuten wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. Agendapunt 3b Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid Ingevolge artikel 34 lid 2 sub f van de statuten wordt voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt. Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

8 Agendapunt 4a Externe evaluatie Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de Raad, alsmede van elk van de leden individueel in februari 2014 met een externe deskundige, Quist Executive Coaches, geëvalueerd. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal hiervan verslag worden gedaan. Agendapunt 4b Voorstel tot herbenoeming van de heer J.G. (Johan) van der Werf tot lid van de Raad van Commissarissen De Stichting Prioriteit Ordina Groep heeft tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2013 medegedeeld dat de heer Van der Werf, overeenkomstig het rooster van aftreden, op 14 mei 2014 zal terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen. Ingevolge het rooster is de heer Van der Werf herbenoembaar. De heer Van der Werf heeft zich beschikbaar gesteld. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling ingevolge artikel 22 lid 4 van de statuten, stelt de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met de statuten en zijn profielschets, voor om de heer Van der Werf te herbenoemen. De reden voor herbenoeming is dat de heer Van der Werf een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan Ordina in de afgelopen vier jaar. De heer Van der Werf heeft bestuurlijke en lijnmanagement ervaring op hoog niveau binnen meerdere sectoren in zowel het private als publieke domein. Verder heeft de heer Van der Werf ervaring met sociale verhoudingen en medewerkers gerelateerde aspecten. Wij verwachten dat de heer Van der Werf ook in de komende jaren een belangrijke bijdrage zal leveren aan Ordina. De herbenoeming van de heer Van der Werf past in het streven van de Raad van Commissarissen naar diversiteit in de vorm van een adequate spreiding van kennis, ervaring en (maatschappelijke) achtergrond onder zijn leden. De heer Van der Werf bezit aandelen in de vennootschap. Gelet op het vorenstaande draagt de Stichting Prioriteit Ordina Groep, als zijnde het orgaan dat conform artikel 22 van de statuten van Ordina N.V. tot voordracht van kandidaat-commissarissen bevoegd is, onder het voorbehoud dat geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan, de heer Van der Werf voor tot herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. voor een periode van vier jaar. 6 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

9 Mededelingen ingevolge art. 142 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Naam : Johan van der Werf Geboren : 9 mei 1952 Huidige beroep : toezichthouder Commissariaten en relevante nevenfuncties : Voorzitter Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht Voorzitter Raad van Toezicht van de NOS Voorzitter Raad van Commissarissen Zeeuws InvesteringsFonds Voorzitter bestuur Stichting Continuïteit Nutreco Lid Raad van Commissarissen van de Blauwtrust Groep Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Dans Theater Lid Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank Voorts deelt de Stichting Prioriteit Ordina Groep nu reeds mede, dat per einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 de heer A. Kregting zal terugtreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Ingevolge het rooster is de heer Kregting herbenoembaar. Agendapunt 4c Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is van mening dat de huidige commissarissenbeloning gezien de toename van werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen beperkt is. Daarnaast wenst de Raad van Commissarissen een groter verschil aan te brengen in hoogte van de beloning tussen de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen, hetgeen meer recht doet aan de door de voorzitter verrichte werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld om de jaarlijkse commissarissenbeloning per 1 juli 2014 als volgt te verhogen op jaarbasis: van EUR tot EUR voor de voorzitter, en van EUR tot EUR voor de leden. De jaarlijkse indexering van de vaste commissarissenbeloning conform de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2010 = 100), zoals gepubliceerd door het CBS blijft gehandhaafd. De bestaande onkostenvergoeding ad EUR per jaar blijft ongewijzigd. Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

10 In dit kader wordt nog opgemerkt dat de vergoeding voor commissarissen van Ordina N.V. niet afhankelijk is van de resultaten van Ordina N.V. Agendapunt 4d Kennisgeving van aanpassing profielschets en reglement Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen wenst de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis te stellen van het feit dat zowel de profielschets als het reglement Raad van Commissarissen in lijn zijn gebracht met de wetswijzigingen, zoals de Wet Bestuur en Toezicht. In de profielschets is daarnaast bij de persoonlijke kwaliteiten en kenmerken ter verduidelijking opgenomen dat de commissaris zijn/haar onafhankelijkheid dient te behouden. Tot slot is in het reglement Raad van Commissarissen eveneens ter verduidelijking een passage opgenomen omtrent de door de voorzitter van de Raad van Commissarissen te nemen maatregelen in geval van klachten van interne klokkenluiders. Een afschrift van de aangepaste profielschets alsmede het reglement Raad van Commissarissen is ter kennisgeving gepubliceerd op de website van Ordina N.V., Agendapunt 5a Kennisgeving van de voorgenomen statutenwijziging van Stichting Prioriteit Ordina Groep Op grond van best practice bepaling IV.3.11 van de Corporate Governance Code, dient de vennootschap een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de vennootschap beschikbaar te hebben en daarnaast aan te geven in welke omstandigheden zij verwacht dat deze maatregelen kunnen worden ingezet. Het door Ordina N.V. uitgegeven prioriteitsaandeel, dat gehouden wordt door de Stichting Prioriteit Ordina Groep (de Prioriteit ) kan worden beschouwd als zo n maatregel. Aangezien de Prioriteit uit slechts één aandeel bestaat, heeft deze geen invloed op de uitslag van onderwerpen die aan de aandeelhouders worden voorgelegd. De Prioriteit heeft uitsluitend invloed op de hieronder beschreven onderwerpen die de governance van de vennootschap aangaan. De Prioriteit houdt één prioriteitsaandeel in het geplaatste kapitaal van de vennootschap. De bevoegdheden van de Prioriteit blijken uit de statuten van de vennootschap. De belangrijkste bevoegdheden zijn: 1) uitgifte van aandelen Ordina N.V. tot 5%, jaarlijks gemandateerd door de Algemene 8 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

11 Vergadering van Aandeelhouders, 2) goedkeuring voordracht nieuwe commissarissen Ordina N.V., en 3) goedkeuring voorstel statutenwijziging Ordina N.V. Het bestuur van de Prioriteit bestaat op dit moment uit twee leden van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Prioriteit vormt geen klassieke beschermingsconstructie voor de vennootschap. De Prioriteit kan bijvoorbeeld een overname van zeggenschap over de vennootschap niet blokkeren. Wel kan de Prioriteit, in een situatie waarin de continuïteit van de vennootschap op het spel staat, borgen dat er voldoende tijd wordt genomen om een ordentelijk proces te waarborgen ten behoeve van alle stakeholders. Zoals toegezegd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 2013 heeft de vennootschap de Prioriteit het afgelopen jaar geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie zijn de belangen van alle stakeholders meegenomen: aandeelhouders, medewerkers, klanten en de vennootschap zelf. Uit voornoemde evaluatie volgt dat de stakeholders belang hechten aan zowel de continuïteit en stabiliteit van de onderneming, als aan de onafhankelijkheid en een transparante governancestructuur van de Prioriteit. Gelet op de feedback van de stakeholders en de trend ten aanzien van stichtingen prioriteit heeft het bestuur van de Prioriteit het voornemen geformuleerd om de structuur en de bevoegdheden van de Prioriteit, alsmede de wijze waarop de Prioriteit zijn bevoegdheden uitoefent, als volgt aan te passen: 1) Bestuur: de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina zal vrijwillig terugtreden als lid van het bestuur van de Prioriteit. Vervolgens zal een onafhankelijke derde als voorzitter tot het bestuur van de Prioriteit toetreden. Vervolgens zullen ook de andere twee leden van het bestuur van de Prioriteit, zijnde twee leden van de Raad van Commissarissen van Ordina N.V., vrijwillig terugtreden als lid van het bestuur van de Prioriteit zodra nieuwe onafhankelijke bestuursleden toetreden. 2) Bevoegdheden: de bevoegdheden van de Prioriteit worden beperkt tot het voordrachtsrecht bij de benoeming van commissarissen en het goedkeuringsrecht ten aanzien van een voorstel tot statutenwijziging van Ordina N.V. Alle andere huidige bevoegdheden van de Prioriteit (zoals onder meer: de bevoegdheid te besluiten tot uitgifte van aandelen na verkregen machtiging daartoe van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de bevoegdheid om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel te doen tot vermindering van het ge- Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

12 plaatste kapitaal) worden overgedragen aan de Raad van Bestuur (met een goedkeuringsrecht voor de Raad van Commissarissen) of aan de Raad van Commissarissen, hetgeen gebruikelijk is bij Nederlandse beursvennootschappen. 3) Slapend : de Prioriteit heeft als doelstelling om, als de continuïteit van de vennootschap op het spel staat, ervoor te zorgen dat er voldoende tijd wordt genomen om een ordentelijk proces te waarborgen voor alle stakeholders. Naar de mening van het bestuur van de Prioriteit ligt het voor de hand om de aan de Prioriteit toekomende bevoegdheden slechts actief uit te oefenen in situaties waarin volgens het bestuur de continuïteit van de vennootschap daadwerkelijk op het spel staan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een openbaar bod op de gewone aandelen van de vennootschap is aangekondigd, of is gedaan, of een redelijke verwachting bestaat dat een dergelijk bod zal worden gedaan zonder dat met de vennootschap op voorhand voldoende overleg is geweest met betrekking tot voornoemd bod. Van een zodanige situatie kan ook sprake zijn indien een aandeelhouder, of meer aandeelhouders handelen op een onderling afgestemde manier, zoals het houden van een aanzienlijk percentage van de uitgegeven gewone aandelen van de vennootschap zonder een bod te doen, of indien (naar het oordeel van het bestuur van de Prioriteit) de uitoefening van de stemrechten door een aandeelhouder of meer aandeelhouders op een onderling afgestemde manier materieel in strijd is met de belangen van de vennootschap. Gelet op het voorgaande heeft het bestuur van de Prioriteit het voornemen om te besluiten dat de Prioriteit alleen in uitzonderlijke situaties, waarin de continuïteit van de vennootschap en/of het beleid op het spel staan, actief gebruik zal maken van het voordrachtsrecht bij benoeming van commissarissen c.q. het recht om een statutenwijziging goed te keuren. Het bestuur van de Prioriteit heeft daarnaast het voornemen te besluiten dat de Prioriteit in zo n uitzonderlijke situatie maximaal zes maanden actief zal zijn, opdat een ordentelijk proces kan worden gewaarborgd. Wanneer er naar de mening van het bestuur van de Prioriteit geen sprake is van een uitzonderlijke situatie zullen de aan de Prioriteit toekomende rechten passief worden toegepast in die zin dat de Prioriteit een aanbeveling van de Raad van Commissarissen ten aanzien van de benoeming van een commissaris of een aanpassing van de statuten onverkort zal overnemen en zal voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het orgaan dat uiteindelijke besluit over deze onderwerpen. Dit beleid zal worden gepubliceerd door middel van een persbericht, en vanaf volgend boekjaar in het jaarverslag worden opgenomen. 10 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

13 4) Goedkeuringsrecht Raad van Commissarissen: tot slot zal in de statuten van de Prioriteit worden opgenomen dat het bestuur van de Prioriteit slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen de statuten van de Prioriteit zal mogen wijzigen. Een afschrift van de voorgenomen statutenwijziging van de Prioriteit is ter kennisgeving gepubliceerd op de website van Ordina N.V., Agendapunt 5b Voorstel tot wijziging van de statuten Ordina N.V. als gevolg van de aanpassing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep Voorgesteld wordt om de statuten Ordina N.V. in het kader van de aanpassing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep (de Prioriteit ) te wijzigen. Het voorstel is om de Prioriteit uitsluitend het voordrachtsrecht bij de benoeming van commissarissen en het goedkeuringsrecht ten aanzien van een voorstel tot statutenwijziging te laten behouden en de resterende bevoegdheden van de Prioriteit naar de Raad van Bestuur, met een goedkeuringsrecht voor de Raad van Commissarissen, of naar de Raad van Commissarissen over te hevelen. Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting onder agendapunt 5a en het drieluik van de statutenwijziging zoals gepubliceerd op de website van Ordina, Het voorstel tot statutenwijziging wordt op voorstel van de Raad van Bestuur van de vennootschap gedaan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap en de Prioriteit. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging van de vennootschap is op de wettelijk voorgeschreven wijze eveneens ter inzage gelegd en verkrijgbaar gesteld, onder andere op de website van Ordina N.V., Het voorstel tot statutenwijziging houdt tevens in aanwijzing van ieder lid van de Raad van Bestuur, alsmede ieder (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden. Agendapunt 5c Voorstel tot wijziging van de statuten Ordina N.V. als gevolg van wetswijzigingen Voorgesteld wordt om de statuten Ordina N.V. eveneens in lijn te brengen met de recente wetswijzigingen. Daarnaast wordt voorgesteld een wijziging uit praktische overwegingen aan te brengen in artikel 19 van de statuten. Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

14 Het voorstel tot statutenwijziging wordt op voorstel van de Raad van Bestuur van de vennootschap gedaan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap en de Prioriteit. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging is op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzage gelegd en verkrijgbaar gesteld, onder andere op de website van Ordina N.V., Het voorstel tot statutenwijziging houdt tevens in aanwijzing van ieder lid van de Raad van Bestuur, alsmede ieder (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden. Agendapunt 6a Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door Ordina N.V. van eigen aandelen Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen. Ingevolge artikel 8 en artikel 19 lid 1 sub a van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen verwerven krachtens besluit van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Volgens artikel 98 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en artikel 8 lid 2 van de statuten van de vennootschap is de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden. Voorgesteld wordt machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van eigen aandelen als bedoeld in artikel 8 van de statuten, voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 14 mei De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurze of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 14 mei 2014 en voor een prijs die ligt tussen (i) de nominale waarde en (ii) de beurskoers van het aandeel vermeerderd met 10%. De beurskoers als hiervoor bedoeld is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Ordina N.V. blijkens de officiële prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. gedurende vijf achtereenvolgende beursdagen, direct voorafgaande aan de dag van inkoop. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de 12 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

15 Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen, welke machtiging werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei Agendapunt 6b Voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen Dit betreft de jaarlijkse geagendeerde aanwijzing van een orgaan dat ex artikel 5 van de statuten bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen Ordina N.V. voor een periode van 18 maanden, ingaande per 14 mei De huidige statuten van Ordina N.V. bieden in artikel 5 lid 4 de mogelijkheid om op voorstel van Stichting Prioriteit Ordina Groep de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Ordina N.V. aan de Raad van Bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te verlenen. De uitgiftebevoegdheid is thans aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep verleend. Ook krachtens en vooruitlopend op de nieuwe statuten, zoals vermeld en nader toegelicht bij agendapunt 5b, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan in dit verband aanwijzen. Gelet hierop wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Ordina N.V. aan de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen te verlenen. Het voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen wordt op voorstel van de Stichting Prioriteit Ordina Groep gedaan. De uitgiftebevoegdheid is onder meer bedoeld om invulling te kunnen geven aan optie- en aandelenplannen voor senior management en de Raad van Bestuur, ruimte te creëren om de onderneming op een zo efficiënt mogelijke wijze te financieren en flexibiliteit in te bouwen in het kader (de afwikkeling) van fusies en acquisities. De Raad van Bestuur zal een verleende uitgiftebevoegdheid alleen gebruiken in gevallen dat het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen daarmee is gediend. In dit kader zal rekening worden gehouden met de belangen van aandeelhouders en overige belanghebbenden en zal tevens worden gelet op de opvattingen in het beursverkeer. Het voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan zoals bedoeld in dit agendapunt, betreft een door artikel 96 leden 1 en 5 Boek 2 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk geboden en in artikel 5 van de statuten verankerde mogelijkheid. De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen Ordina N.V. wordt beperkt tot een maximum van 5% van het aantal geplaatste aandelen op 14 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

16 Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep om aandelen uit te geven of rechten te verlenen tot het nemen van aandelen, welke machtiging werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei Agendapunt 6c Voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen Ook dit betreft de jaarlijks geagendeerde aanwijzing van een orgaan dat ex artikel 6 lid 3 van de statuten met betrekking tot uitgifte van aandelen bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uit te geven aandelen voor een periode van 18 maanden, ingaande 14 mei Dit besluit houdt verband met het onder agendapunt 6b vermelde voorstel en is bedoeld om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te kunnen oefenen. Ook krachtens en vooruitlopend op de nieuwe statuten, zoals vermeld en nader toegelicht bij agendapunt 5b, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan in dit verband aanwijzen. Gelet hierop wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen aan de Raad van Bestuur na voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen te verlenen. Het voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen wordt op voorstel van de Stichting Prioriteit Ordina Groep gedaan. Het voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan zoals bedoeld in dit agendapunt, betreft een door artikel 96a lid 6 Boek 2 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk geboden en in artikel 6 van de statuten verankerde mogelijkheid. Ingevolge de wet dient dit besluit te worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste 2/3e der uitgebrachte stemmen, indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Wanneer 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan dit besluit met gewone meerderheid worden genomen. Indien dit voorstel wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vervangt deze machtiging de huidige machtiging aan de Stichting Prioriteit Ordina Groep om het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, welke machtiging werd verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

17 Agendapunt 7 Aankondiging benoeming nieuwe externe accountant voor het boekjaar 2015 en 2016 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt jaarlijks de externe accountant van de vennootschap. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. reeds benoemd tot externe accountant met betrekking tot boekjaar De vennootschap agendeert de benoeming altijd een jaar vooruit. Als gevolg van de gewijzigde accountantswetgeving is een vennootschap verplicht na 8 jaar een ander accountantskantoor voor de controlewerkzaamheden in te schakelen. Dit betekent voor de vennootschap dat uiterlijk de controle over het boekjaar 2016 door een ander accountantskantoor dan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. dient te worden uitgevoerd. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft de vennootschap het proces inzake de keuze van een ander accountantskantoor reeds opgestart en wenst vanaf boekjaar 2015 een andere externe accountant in te schakelen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de Raad van Bestuur het proces toelichten. De formele benoeming van de nieuwe accountant voor boekjaar 2015 (en ook voor boekjaar 2016, zodat de benoeming weer een jaar vooruitloopt) zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 worden geagendeerd. Agendapunt 8 Rondvraag Agendapunt 9 Sluiting Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

18 INSTRUCTIES VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING Registratiedatum Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die (i) op 16 april 2014, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de Registratiedatum), die rechten hebben en zijn ingeschreven in één van de volgende registers, en (ii) zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Voor houders van girale gewone aandelen geldt: Registratie en aanmelding Voor aandeelhouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen. Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun intermediair tot uiterlijk 12 mei 2014, uur, schriftelijk aanmelden bij ING Bank N.V. (Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam-Zuidoost, adres De intermediairs dienen uiterlijk op 12 mei 2014, uur, aan ING Bank N.V. een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via hun intermediair krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Vertegenwoordiging en steminstructies Aandeelhouders die zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen dienen onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding hun volmacht op uiterlijk 12 mei 2014, uur, schriftelijk aan te melden bij Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, fax +31 (0) , of iris.de 16 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

19 Formulieren voor verlening van een schriftelijke volmacht zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, Aandeelhouders die hun stemrechten wensen uit te oefenen maar de vergadering niet in persoon kunnen bijwonen en geen derde machtigen om namens hen de vergadering bij te wonen, kunnen contact opnemen met de secretaris van Ordina over de verstrekking van een volmacht en steminstructie. Aandeelhouders kunnen hiertoe gebruik maken van het volmachten steminstructieformulier dat kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van Ordina en via de website van Ordina, Ingevulde volmachtformulieren dienen uiterlijk 12 mei 2014, uur door Ordina te zijn ontvangen, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, fax +31 (0) , of iris.de Schriftelijke vragen en informatie Vanaf heden tot uiterlijk 12 mei 2014 kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten. Deze vragen kunnen, eventueel gebundeld, tijdens de vergadering worden behandeld en besproken. Voor deze vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Ordina, postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, telefoon +31 (0) , fax +31 (0) , of iris.de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ORDINA

20 18 ORDINA 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2013 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 15 mei 2013 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op woensdag 16 april 2008 om 10:30 uur in de Irene Congreszaal van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, gelegen

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen Oproeping en agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (de Vennootschap ) te houden op vrijdag 27 november 2015 om 10:30 uur ten kantoren van Roto Smeets Group,

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. Donderdag 18 april 2013 om 15.00 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Oproeping en agenda te houden op woensdag 16 april 2014 om 14.00 uur (CET) in het Bel Air hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie