DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF"

Transcriptie

1 VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DREEF Locatie : Plaats : Zeist Onderzoeksnummer : Registratienummer : Datum onderzoek : Datum vaststelling rapport : VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 1 van 7

2 1. INLEIDING Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in groep 3 van het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. In dit rapport worden de volgende onderwerpen besproken: De voorwaarden van VVE De ouders De kwaliteit van de educatie Het VVE-programma, zoals dat wordt aangeboden Het pedagogisch klimaat Het educatief handelen De ontwikkeling, zorg en begeleiding De kwaliteitszorg De doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschool De resultaten van VVE Elk van de VVE-kwaliteitsaspecten is uiteengelegd in indicatoren. Als een indicator beoordeeld wordt, gebeurt dat doorgaans met de volgende oordelen: 1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig Deze kwalificatie geeft aan dat er écht iets verbeterd dient te worden. 2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn wenselijk Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 3. Voldoende 4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een zodanige manier dat andere voor- en/of vroegscholen hiervan kunnen leren. Dit rapport is gebaseerd op versie 2.2 van het VVE-toezichtkader (zie de internetsite van de onderwijsinspectie). Opbouw van het rapport Hoofdstuk 2 beschrijft het totaalbeeld van het onderzoek. De beoordeelde onderwerpen (indicatoren) staan in hoofdstuk 3, met eerst de oordelen en daarna een toelichting als dat nodig is. Als er op basis van dit onderzoek afspraken gemaakt zijn, staan die in hoofdstuk 4. Groepsinformatie peutergroepen: Aantal peuters in groep a: 14, waarvan 14 doelgroeppeuters (=100%) Aantal peuters in groep b: 14, waarvan 14 doelgroeppeuters (=100%) 2. HET TOTAALBEELD Op 24 januari 2012 hebben alle betrokken partijen het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Zeist ondertekend. Stichting MeanderOmnium waartoe peuterspeelzaal behoort, is één van de ondertekenaars. VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 2 van 7

3 In het convenant zijn duidelijke afspraken gemaakt over de doelgroepdefiniëring, het VVEprogramma, de doorgaande leerlijn, de vroegschoolse educatie, de resultaten van de vroegschoolse educatie, de informatieoverdracht en de organisatie (i.c. de coördinatie van alle ontwikkelingen in het kader van VVE). Voorschool is gehuisvest in het gebouw van de gelijknamige openbare basisschool. Het gebouw staat in Zeist Noord in de wijk Vollenhove. Het beleid van de Stichting MeanderOmnium is erop gericht een goede verbinding tot stand te brengen tussen de centrumgerichte aanpak en de ouderparticipatie. Men vindt het zeer belangrijk ouders actief te betrekken bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Ouders worden hierbij als gelijkwaardige partners gezien en op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Reeds bij de intake wordt ouders verteld dat men van hen verwacht dat ze zodra hun peuter drie jaar oud is - gaan deelnemen aan één van de gerichte ouderprogramma s (VVE thuis, Opstapje). Ook de leidsters stimuleren ouders hieraan deel te nemen en monitoren of zij daadwerkelijk hierin participeren. MeanderOmnium heeft haar koers voor de komende jaren vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan met als motto: Ondernemend in Welzijn. Richtinggevende pedagogische waarden binnen de stichting zijn: vertrouwen, verantwoordelijkheid, gelijkheid, betrokkenheid en veiligheid. De stichting kenmerkt zich door een duidelijke structuur met heldere lijnen. De stichting heeft een pedagogisch medewerkster in dienst die de leidsters ondersteunt en adviseert. Eén van haar taken is de leidsters te ondersteunen bij het analyseren van de toetsgegevens en het opstellen van goede handelingsplannen. Verantwoordelijkheden zijn goed belegd en voor alle betrokkenen duidelijk. Binnen de organisatie vindt momenteel een professionaliseringsslag plaats. Alle professionals waarmee de inspectie heeft gesproken, zijn zich bewust van het belang goede kwaliteit te leveren. Zij voelen zich nauw betrokken bij de doelgroep. De afgelopen periode heeft bij de vele ontwikkelingen de prioriteit gelegen bij de uitvoering in de praktijk. Er is daardoor minder aandacht geweest voor de borging. Het gevolg hiervan is dat nog niet alle onderliggende documenten zijn opgesteld of geactualiseerd. Zo is het huidige pedagogisch beleidsplan verouderd en is het onvoldoende dekkend voor de feitelijke situatie in de groepen. Stichtingbreed is er wel een opleidingsplan, maar de bijscholingsafspraken met de individuele medewerkers worden nog niet voldoende vastgelegd in de diverse personeelsdossiers. Binnen Zeist Noord is er sprake van een goede en effectieve samenwerking met de diverse ketenpartners. Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt wekelijks spreekuur in het gebouw, terwijl de wijkverpleegkundige eenmaal per maand aanwezig is in de groepen. Tijdens deze bezoeken gaat men o.a. na of de door het consultatiebureau geïndiceerde kinderen daadwerkelijk aangemeld zijn op de voorschool en indien dit (nog) niet het geval is, welke vervolgacties ondernomen dienen te worden. Door al deze contacten zijn de lijnen erg kort. Specialisten weten elkaar snel te vinden. De contacten met de basisschool zijn redelijk, hoewel deze - zeker in de situatie dat beide instellingen in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn - voor verbetering vatbaar zijn. Het lijkt er op dat de contacten voorheen hechter waren dan dat ze nu zijn. Het Convenant verplicht leidsters en leraren ervoor te zorgen dat er een warme overdracht plaatsvindt. De leidsters van voorschool benadrukken dat zij ook in het verleden steeds voor een warme overdracht zorgden. Voorschool kent twee peutergroepen met in totaal vier leidsters. Men heeft het zo geregeld dat er steeds twee gediplomeerde leidsters voor de groep staan en dat per week voor iedere groep niet meer dan drie leidsters staan. Alle peuters zijn doelgroepleerlingen. Dit is overeenkomstig het gemeentelijke beleid. beschikt over een behoorlijk geoutilleerde speelzaal. Deze is praktisch ingericht en biedt voldoende ruimte voor de verschillende activiteiten. VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 3 van 7

4 Er heerst een goed pedagogisch klimaat binnen beide groepen. De leidsters creëren een warme sfeer en stralen veel enthousiasme uit. Zij stimuleren de kinderen zich verbaal te uiten, initiatieven te nemen en met elkaar te spelen. De leidsters zetten het VVE-programma Piramide planmatig in. Aan de hand van een jaarplanning worden de thema s verder uitgewerkt in een overzichtelijke week- en dagplanning. De tutoring wordt dagelijks uitgevoerd door één van de leidsters buiten de groep. Ook voor de tutoring is een rooster opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat alle leerlingen in principe risicoleerlingen zijn en dus baat hebben bij tutoring. Doordat ook de leerlingen aan bod komen die wat meer aan kunnen, komen de leidsters af en toe echt toe aan de fase van verdieping. Er zijn enkele ontwikkelpunten. Die liggen op het terrein van de begeleiding van de peuters, de kwaliteitszorg en de doorgaande lijn. 3. DE OORDELEN MET EEN TOELICHTING ALS DAT NODIG IS Naam gemeente Zeist A CONDITIES A0.1 Er is een recent GGD-rapport beschikbaar 2 A0.2 In het rapport zijn de basisvoorwaarden voor voorschoolse educatie getoetst 3 A1 Een integraal VVE-programma A1.1 Naam/namen van programma(s) Piramide A2 De groepsgrootte voldoet aan de maximumeisen (voorschool) 3 A3 Leidster - kind ratio ("dubbele bezetting") 3 A4 Voldoende VVE-tijd A4.1 De peuters bezoeken de voorschool gedurende voldoende tijd (per week) 3 A4.2 Wat is doorgaans de beginleeftijd voor 2 1/2 jaar VVE? A5 Kwaliteit leidsters/leerkrachten A5.2 Alle leidsters zijn toereikend gekwalificeerd (opleiding) 3 A5.3 Alle leidsters spreken voldoende Nederlands 3 A5.4 Alle leidsters zijn toereikend geschoold (voor het VVE-programma) 3 A5.5 Er is een jaarlijks VVE-opleidingsplan 3 A0.1 Er is geen actueel GGD-rapport beschikbaar. Het meest actuele rapport dateert van 12 november A4.1 De peuters komen vier dagdelen per week. A4.2 Het lukt meestal om de peuters zodra ze 2½ jaar oud zijn te plaatsen. Soms wordt een peuter later geplaatst (bv. als gevolg van een verhuizing of als gevolg van een tijdelijke wachtlijst) maar alle inspanningen zijn erop gericht alle peuters op deze leeftijd te plaatsen. Hoewel men onlangs extra VVE-kindplaatsen heeft geregeld in een nabijgelegen peuterspeelzaal, is er momenteel sprake van een wachtlijst. A5.4 Drie van de leidsters zijn gecertificeerd voor het Piramideprogramma. De vierde leidster volgt momenteel de cursus en sluit deze over enkele maanden af. A5.5 Stichtingsbreed beschikt MeanderOmnium over het Opleidingsplan VVE-team VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 4 van 7

5 B OUDERS B1 Gericht ouderbeleid 3 B2 Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd 3 B3 Intake 3 B4 Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen 3 B5 Participatie in VVE-activiteiten in de voorschool 3 B6 Informeren over de ontwikkeling van hun kind 3 B7 Rekening houden met de thuistaal 3 B2 De ouders worden adequaat geïnformeerd over het ambitieniveau en de doelen van de speelzaal. De ouders waarmee de inspectie gesproken heeft, toonden zich enthousiast over de diverse activiteiten en bleken goed geïnformeerd over doel en uitgangspunten van VVE. Zij gaven allen aan de meerwaarde van VVE voor hun kinderen te ervaren. Niet alleen op het gebied van de taalontwikkeling, maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. B3 MeanderOmnium gebruikt een standaard intakeformulier. Tijdens de intake worden ook de verwachtingen geëxpliciteerd die de stichting van de ouders heeft. B4 Men initieert diverse initiatieven om ouders te stimuleren actief te participeren. Naast Opstapje, is er VVE thuis en zijn er diverse activiteiten. Bij de intake wordt ouders duidelijk verteld dat men verwacht dat zij, zodra hun peuter 3 jaar oud is, gaan deelnemen aan één van de ouderprogramma s. De wijze waarop deze visie wordt uitgedragen door de medewerkers van de stichting, dus ook door de leidsters, leidt ertoe dat het deelnamepercentage hoog is. C KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE C1 Kwaliteit van de educatie: het aangeboden programma C1.1 Een integraal VVE-programma 3 C1.2 Werken met een doelgerichte planning 3 C1.3 Het aanbod gericht op de taalontwikkeling is voldoende dekkend 3 C1.4 Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd 2 C2 Kwaliteit van de educatie: het pedagogisch klimaat C2.1 Het pedagogisch handelen van de leidsters is respectvol 3 C2.2 De leidsters hanteren duidelijke pedagogische gedragsgrenzen 3 C2.3 De leidsters stimuleren de sociale vaardigheden en de persoonlijke 3 competenties van de kinderen C2.4 De leidsters tonen respect voor de autonomie van het kind 3 C2.5 De inrichting van de ruimte is aantrekkelijk, uitdagend en spel- en taaluitlokkend 3 C3 Kwaliteit van de educatie: het educatief handelen C3.1 Het educatief handelen van beide leidsters is goed op elkaar afgestemd 3 C3.2 Er worden de hele 'dag' effectieve en gerichte activiteiten voor de 3 taalontwikkeling uitgevoerd C3.3 De leidsters/leerkrachten bevorderen de interactie met en tussen kinderen 3 C3.4 De leidsters stimuleren actieve betrokkenheid van de kinderen en verrijken 3 het spelen en werken C3.5 De leidsters bevorderen de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij 3 de kinderen C3.6 Het gedrag van de leidsters met de kinderen is responsief 3 C3.7 De leidsters stemmen de activiteiten af op verschillen in de ontwikkeling van 3 de individuele kinderen C1.2 De leidsters werken aan de hand van een jaarplanning. Deze jaarplanning is vervolgens uitgewerkt in een week- en dagplanning. Ook de tutoractiviteiten zijn tevoren goed gepland. VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 5 van 7

6 C1.4 Hoewel er vanuit het programma sprake is van een opbouw in moeilijkheidsgraad en de leidsters deze ook volgen, is in hun planning onvoldoende transparant op welke wijze ze het aanbod afstemmen op het verschil in ontwikkeling tussen de diverse groepen peuters (denk bijvoorbeeld aan de absolute beginners versus de peuters die al bijna vier jaar oud zijn). C2.2 De leidsters creëren een warm pedagogisch klimaat. Op vanzelfsprekende en rustige wijze worden de gedragsregels door hen gehandhaafd. C2.5 De inrichting van de ruimte is voldoende aantrekkelijk en lokt uit tot spel en taal. Ook zijn diverse objecten binnen het actuele thema aanwezig en gelabeld. Wel kunnen de leidsters het lokaal nog taalrijker maken door ook enkele permanent in de zaal aanwezige objecten te labelen. D ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG D1 Ontwikkeling, begeleiding en zorg binnen de groep D1.1 Volgen van de brede ontwikkeling van alle kinderen 3 D1.2 De begeleiding is planmatig voor: de hele groep, de kleine (tutor)groep en 2 het individuele kind D1.3 De evaluatie van de aangeboden begeleiding en zorg 3 D1.4 Specifieke aandacht bij de begeleiding en zorg voor de taalontwikkeling 3 D2 Ontwikkeling, begeleiding en zorg in de bredere zorgketen D2.1 Leidsters/leerkrachten hebben een overzicht van de kinderen die zorg nodig 3 hebben die de voor- resp. vroegschool niet kan leveren, en van de aard van die zorg D2.2 Leidsters/leerkrachten melden kinderen aan voor externe zorg wanneer de 3 voor- resp. vroegschool de gewenste zorg niet kan leveren D2.3 De leidsters/leerkrachten blijven de ontwikkeling van kinderen met extra 3 zorg bijhouden D1.1 Voor alle peuters wordt het peuterobservatieformulier ingevuld en nemen de leidsters de CITO-toets Taal en Rekenen voor Peuters af. De leidsters nemen deze toetsen driemaal af (als de peuter 3 jaar is, als hij tussen de 3.5 en 3.9 jaar oud is en als hij tussen de 3.10 en 3.12 jaar oud is). D1.2 Op basis van hun bevindingen tijdens de oriënteringsfase en de analyses van de toetsresultaten bepalen de leidsters de begeleiding aan de groep en aan de individuele leerlingen. In deze zin is er dan ook sprake van planmatigheid in de begeleiding. Doordat de inhoud van de handelingsplannen echter voornamelijk beschrijvend is en de analyse van de gegevens nog veelal oppervlakkig, bieden de plannen onvoldoende handvatten voor het handelen van de leidsters. De pedagogisch medewerkster van de stichting is zich dit terdege bewust en begeleidt momenteel de leidsters bij het analyseren van de gegevens en het opstellen van de handelingsplannen. D1.4 De leidsters besteden voldoende en gerichte aandacht aan de taalontwikkeling. D2.2 De leidsters hebben regelmatig overleg met de pedagogisch medewerkster en kunnen haar te allen tijde voor specifiek advies consulteren. Zo nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld. E KWALITEITSZORG BINNEN DE VOORSCHOOL E1 Er is VVE-coördinatie in de voorschool 3 E2 De voorschool evalueert de kwaliteit van VVE regelmatig 3 E3 De voorschool evalueert de opbrengsten van alle kinderen 3 E4 De voorschool formuleert op basis van evaluaties verbetermaatregelen en 2 voert die aantoonbaar en planmatig uit E5 De voorschool borgt de kwaliteit van haar educatie 2 VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 6 van 7

7 E2 Er vindt structureel overleg plaats tussen de leidinggevenden en de leidsters over de ontwikkelingen binnen de speelzaal. Hierbij komen niet alleen de pedagogische en onderwijskundige zaken aan de orde, maar ook organisatorische zaken. Op deze wijze houdt men behoorlijk zicht op de kwaliteit van VVE en kan men gericht aansturen. E4 Doordat een actueel locatiespecifiek beleidsdocument ontbreekt, inclusief een jaarplanning voor de ontwikkelingen op korte en middellange termijn, beschikt de stichting niet over concrete ijkpunten waartegen ze de feitelijke ontwikkelingen binnen de speelzaal kan afzetten. Dit maakt het moeilijk om te evalueren en op grond van deze evaluatie gerichte verbetermaatregelen te nemen. E5 De afgelopen periode is de meeste aandacht gegaan naar de vele ontwikkelingen binnen de organisatie en alle veranderingen op de werkvloer. Hierdoor is met name de borging onder druk komen te staan. F DOORGAANDE LIJN F1 Er is VVE-coördinatie tussen de voor- en vroegschool 2 F2 Er is concreet beleid om zoveel mogelijk kinderen te laten doorstromen naar 3 een vroegschool F3 De voorschool zorgt voor een warme overdracht 3 F4 Het aanbod van de voorschool is afgestemd op dat van de vroegschool 2 F5 Het pedagogisch klimaat en het educatief handelen van de voorschool is 2 afgestemd op dat van de vroegschool F6 De manier om met ouders om te gaan op de voorschool is afgestemd op die 2 van de vroegschool F7 De interne begeleiding en zorg op voorschool zijn afgestemd op die van de 2 vroegschool F1 Hoewel er een VVE-aanspreekpunt is binnen deze VVE-locatie, blijkt met name dit schooljaar de VVE-coördinatie op een uitermate laag pitje te staan. Zo heeft er tot op heden nog geen formeel overleg plaatsgevonden. Juist in de situatie dat de voor- en de vroegschool eigen keuzes gaan maken, is overleg dringend gewenst om onnodig grote verschillen te voorkomen. Aan dit overleg heeft het tot op heden ontbroken. F3 De leidsters zorgen voor een warme overdracht bij alle peuters. Dit is overeenkomstig het gemeentelijke beleid. F4 Terwijl er tot vorig jaar regelmatig en structureel overleg was tussen de voor- en de vroegschool is hiervan dit schooljaar geen sprake meer. De basisschool heeft aangegeven zich minder strak aan het Piramideprogramma te houden en niet meer samen met de voorschool aan dezelfde thema s te werken. Hierdoor is er onvoldoende sprake van afstemming in het aanbod. F5-F7 Ook ten aanzien van het pedagogisch klimaat, het educatief handelen van de leidsters en de leraren, het ouderbeleid en de interne begeleiding is er zeker gezien de situatie dat beide instellingen in hetzelfde pand gehuisvest zijn en vrijwel alle peuters doorstromen naar deze basisschool in onvoldoende mate sprake van een doorgaande lijn. 4. VERVOLGAFSPRAKEN Het bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken. VVE-rapport Onderzoeksdatum: Pagina 7 van 7

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL UKKEPUK BASISSCHOOL OP GEN HEI Locatie peuterspeelzaal basisschool Op Brinnr. 20TD Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL AL ISLAAH Locatie(s) : Brinnr. :24MW-4 Plaats :3842 ZZ Harderwijk Onderzoeksnummer :16167 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN Locatie(s) : Brinnr. :17OE Plaats :7322BN Apeldoorn Onderzoeksnummer :15263 Datum onderzoek

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND Voorwoord In de memorie van toelichting bij de Wet Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE Leerpunten uit de praktijk Hbo ers in de VVE Hbo ers in de VVE Colofon Opdrachtgever: Auteur: Vormgeving: Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs Paulien Muller, p.muller@sardes.nl www.sardes.nl

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Oberon-Focus-KeuzeprocesVE 17-11-09 12:14 Pagina 1 Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s VVE onder de loep Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s Elma Nap-Kolhoff Tamara van Schilt-Mol Marjolein Simons Linda Sontag Roel van Steensel

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie