Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie voor Mobiliteit en Financiën"

Transcriptie

1 Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 13 april 2012 Document nummer : Behandelend ambtenaar : J.M.M. van Eck- van Herwijnen Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Openbaar Vervoer Nummer commissiestuk : MF-0073 Datum : 27 maart 2012 Bijlagen : 2 Onderwerp: Uitwerking motie M47 d.d. 11 november 2011 inzake reiskostenregeling minderjarige mboscholieren met een reisafstand van meer dan 12,5 kilometer van school Voorstel van GS aan PS: X Ter bespreking in het kader van uw X kaderstellende rol Europa paragraaf Nee Opmerkingen van het Presidium/Griffie: Uw commissie wordt verzocht eventuele wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de voorgestelde uitwerking van motie 47 aan te geven. Griffier van Provinciale Staten, namens deze, mr. J.W.L.M. Zwepink Bijlagen: 1. motie M47 d.d. 11 november 2011; 2. achtergrondinformatie subsidieregeling provincie Limburg en inkomenspositie mboleerlingen.

2 Notitie ten behoeve van: Commissie voor Mobiliteit en Financiën 1. Aanleiding In het Bestuursakkoord Tien voor Brabant is in de paragraaf bereikbaarheid opgenomen dat specifieke aandacht geschonken zal worden aan de OV-tarieven voor de doelgroepen mboscholieren en 65+. Daarnaast hebben uw Staten op 11 november 2011 motie M47 aangenomen. Hiermee draagt u ons college op om per 1 januari 2013 een aanvullende regeling voor de OV-reiskosten van minderjarige mbo-leerlingen in te voeren. Voor mboleerlingen die meer dan 12,5 kilometer van hun school wonen en met de bus naar hun mboinstelling binnen of buiten Brabant reizen, mogen de reiskosten niet meer dan 37,50 per maand bedragen (zie bijlage 1 voor de volledige motie). Wij leggen u de uitwerking van deze motie voor en verzoeken u uw wensen en/of bedenkingen hierbij aan te geven. 2. Subsidieregelingen provincie Limburg Motie M47 is geënt op de subsidieregeling die de provincie Limburg heeft getroffen met ingang van het schooljaar Indien wij de Limburgse subsidieregelingen onverkort zouden overnemen zouden de inkomstenderving en de uitvoeringskosten inclusief SRE-gebied jaarlijks 7-8 miljoen bedragen. In dit bedrag zijn de (fors) hogere exploitatiekosten als gevolg van versterkingsritten in de spits niet opgenomen. Gelet op de hoge kosten en de mogelijk negatieve inkomenseffecten voor de ouders is afgezien van een nader onderzoek naar deze optie. Uitgebreidere informatie over de Limburgse subsidieregelingen treft u aan in bijlage 2, punt Rijksbeleid minderjarige mbo-leerlingen De rijksoverheid hanteert het uitgangspunt dat zowel overheid als ouders en de studenten zelf meebetalen aan de kosten van studeren. Uit de inventarisatie van het rijksbeleid blijkt dat de rijksoverheid en de lokale overheden in voldoende mate maatregelen hebben getroffen om de schoolkosten, inclusief, reiskosten van minderjarige mbo-leerlingen op een vergelijkbaar niveau te houden met die van meerderjarige mbo-, hbo- en wo-studenten. Meer informatie hierover vindt u in bijlage 2, punt 2 4. School- en reiskosten minderjarige mbo-scholieren Uit de Schoolkostenmonitor lijkt dat op landelijk niveau de gemiddelde schoolkosten voor minderjarige mbo-leerlingen (BOL) ten opzichte van 2006 zijn gedaald. Een derde van de mbo-leerlingen (BOL) ontvangt een stagevergoeding die gemiddeld voldoende is om de schoolkosten te dekken. Voor nadere informatie over de Schoolkostenmonitor verwijzen wij u naar bijlage 2, punt Gemiddelde reiskosten 16- en 17-jarigen in Brabant Uit OV-chipkaartdata over de maanden november en december 2011 blijkt dat Brabantse 16- en 17-jarigen maandelijks gemiddeld 65 aan reiskosten maken. Uitgaande van een schoolbezoek van gemiddeld negen maanden bedragen de jaarlijkse kosten gemiddeld minder dan 600. Dit is ruim 300 minder dan de minimale kosten van 900 waarover in de motie wordt gesproken.. De landelijke OV-chipkaartproducten en het Brabantse tarievenhuis bevatten voor elk wat wils. Reizigers kunnen via de OV-chipkaartwijzer op de provinciale website zelf uitrekenen welk reisproduct voor hen de goedkoopste oplossing is. 2/4

3 6. Voorstel 6.1. OV-reisproduct op OV-chipkaart Om een ingewikkelde uitvoering met hoge uitvoeringskosten te vermijden hebben wij gekozen voor een eenvoudige oplossing via de OV-chipkaart: een reisproduct voor 16- en 17-jarigen dat voor 37,50 per maand (prijspeil 2011) gedurende het gehele jaar op werkdagen recht geeft op onbeperkt reizen. 6.2 Kaders motie M47 Ons voorstel wijkt op de volgende punten af van motie M47: Het afstandscriterium van 12,5 kilometer of meer. In plaats daarvan is gekozen is voor een bestedingscriterium van 37,50 per maand (prijspeil 2011); Het kunnen reizen binnen en buiten Brabant. Gekozen is voor reizen naar school binnen de provincie Noord-Brabant. De reden hiervoor is dat het 27-abonnement uit de tweede pilot Goedkoop Openbaar Vervoer (GOV2) destijds ook alleen maar gold op Brabants grondgebied; Geldigheid op werkdagen gedurende het gehele jaar in plaats van alleen op schooldagen; Een ruimere doelgroep 16- en 17-jarigen, Voor deze groep zijn geen kostbare uitvoeringsorganisatie en controlemechanisme op rechthebbendheid nodig. 6.3 Ingangsdatum en looptijd Wij stellen voor de kosten van het reisproduct voor de ruimere doelgroep 16 en 17-jarigen betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsnota Omdat uw Staten pas op 22 juni 2012 hierover besluiten, gaan wij in verband met de voorbereidingstijd uit van een ingangsdatum conform de motie - van 1 januari Als einddatum hanteren wij 1 september In de nieuwe bestuursperiode kan dan medio 2015 de hand van een evaluatie worden besloten om de regeling al dan niet te continueren. 7. Beoogd effect In motie M47 hebben uw Staten de volgende effecten genoemd: Alle mbo-studenten moeten de opleiding kunnen kiezen die het best bij hen past; Mbo.-studenten leveren na hun opleiding een belangrijke bijdrage aan de diverse onderdelen van de Brabantse economie. Voor de ruimere doelgroep 16- en 17-jarigen geldt voorts dat de bus voor woonschoolverkeer een veilig alternatief is voor brommer of scooter. Bovendien kan een potentiële doelgroep kennis maken met het openbaar vervoer. 8. Financiële effecten De jaarlijkse inkomstenderving is geraamd op maximaal 1,25 miljoen. Op basis van ervaringen met pilot GOV2 zijn de extra exploitatiekosten geschat op 1,5 miljoen per jaar. De genoemde bedragen zijn inclusief SRE-gebied, maar exclusief eenmalige ( ) en jaarlijkse proceskosten ( ). Binnen de begroting van het programma 02. Verkeer en Vervoer en de BDU zijn geen mogelijkheden tot volledige dekking voor de extra exploitatiekosten aanwezig. Daarnaast is het beleid dat BDU-gelden alleen voor de reguliere exploitatie van het OV worden aangewend. Dekking van de inkomstenderving zal dus - conform uw motie - vanuit de algemene middelen moeten geschieden. 3/4

4 Uitgangspunt voor het Exploitatieplan OV 2013 is dat de exploitatiekosten op het niveau van 2012 worden bevroren. Indien de extra exploitatiekosten ad 1,5 miljoen volledig ten laste van OV-budget (BDU-gelden) zouden komen, is schrappen elders in het voorzieningenniveau het onvermijdelijke gevolg. Wij stellen daarom voor om - naast de maximale jaarlijkse inkomstenderving van 1,25 miljoen - voor een gedeeltelijke dekking van de exploitatiekosten een bedrag van 0,75 miljoen per jaar betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota Voor de looptijd 1 januari september 2015 komt dit uit op 5.3 miljoen: s-hertogenbosch, 27 maart 2012, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 4/4

5 Toezeggingenformulier Provinciale staten Uitvoerende directie : EenM-OV Van portefeuillehouder : Dhr. Van Heugten Vergadering : Provinciale Staten Datum : 11 november 2011 Corsanummer Onderwerp : Statenvoorstel 47/11 Begroting 2012 en Najaarsbrief Omschrijving : OV-reiskosten minderjarige MBO leerlingen Tekst: "Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 11november 2011, constaterende dat: - MBO-studenten van 16 en 17 jaar niet in aanmerking komen voor de reguliere OV- studentenkaart waar minderjarige HBO- of Universiteitsstudenten wel recht op hebben; - minderjarige MBO studenten, ondanks dat ze in Brabant voor 75 per maand onbeperkt met de bus kunnen reizen, nog steeds geconfronteerd worden met hoge reiskosten van minimaal 900 per jaar; - het belangrijk is dat alle MBO-studenten de opleiding kunnen kiezen die het best bij ze past; - MBO-studenten na hun opleiding een belangrijke bijdrage leveren aan de diverse onderdelen van de Brabantse economie; overwegende dat: - de drempel om een MBO-opleiding te volgen zo laag mogelijk moet zijn; - hoge reiskosten hiertoe geen drempel mogen zijn; - MBO-studenten dezelfde rechten dienen te hebben als HBO- of Universiteitsstudenten; - het kabinet (de staatssecretaris van OCW) op 7 juli jl. aan detweede-kamer heeft laten weten dat het Rijk niet zorg zal dragen voor een reguliere OV-studentenkaart voor minderjarige MBO-leerlingen; - niet alle Brabantse minderjarige MBO-leerlingen van de bestaande regeling gebruik kunnen maken omdat de Brabantse kortingsactie van 75 per maand enkel geldig is voor het busvervoer binnen Brabant; - Limburgse MBO-studenten van 16 en 17 jaar (ook als ze Brabant naar school gaan) ook recht op een reiskostenvergoeding hebben, dit naar aanleiding van een recentelijk besluit van de provincie Limburg; dragen Gedeputeerde Staten op: - een aanvullende regeling voor de OV-reiskosten voor minderjarige Brabantse MBO-leerlingen in te voeren met ingang van 1 januari 2013; - een regeling te ontwerpen waardoor minderjarige MBO-leerlingen die meer dan 12,5 km van hun school wonen voor maximaal 37,50 per maand met de bus naar hun MBO-instelling binnen of buiten Brabant kunnen reizen; - te onderzoeken hoe een dergelijke aanvullende regeling het beste uitgevoerd kan worden en hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan Provinciale Staten; - de voorbereiding van de invoering van de regeling voor minderjarige Brabantse MBO-leerlingen voortvarend te starten en over de voortgang te rapporteren aan Provinciale Staten; - middelen te reserveren in de meerjarenbegroting met ingang van 2013 ten laste van de algemene middelen, en gaan over tot de orde van de dag." Motie M47 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 11 november 2011 door de Statenfractie van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren bij de behandeling van

6 Statenvoorstel 47/11 inzake Begroting 2012 en Najaarsbrief 2011 waarbij ze Gedeputeerde Staten opdargen - Een aanvullende regeling voor de OV-reiskosten voor minderjarige Brabantse MBO leerlingen in te voeren met ingang van lja nuari 2013; - Een regeling ontwerpen waardoor minderjarige MBO leerlingen die meer dan 12,s km van hun school wonen voor maximaal 37,SO euro per maand met de bus naar hun MBO instelling binnen of buiten Brabant kunnen reizen; - Te onderzoeken hoe een dergelijke aanvullende regeling het beste uitgevoerd kan worden en hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan Provinciale Staten; - De voorbereiding van de invoering van de regeling voor minderjarige Brabantse MBO leerlingen voortvarend te starten en over de voortgang te rapporteren aan Provinciale Staten; - Middelen te reserveren in de meerjarenbegroting met ingang van 2013 ten laste van de algemene middelen. (AANGENOMEN). Lijst PS: nr... blz. Toezegging is opgenomen in CORSA Nadere informatie: Griffie, Ellie Stolwijk, 2278

7 Bijlage 2 bij Commissienotitie MF Subsidieregelingen provincie Limburg De provincie Limburg heeft een regeling getroffen voor de circa mbo-scholieren die in Limburg studeren en een regeling voor circa mbo-scholieren die buiten Limburg studeren. In beide regelingen wordt geen subsidie verleend over de eerste 12,5 kilometer. De reisafstand is arbitrair gekozen. De subsidie per schooljaar van maximaal 10 maanden varieert van 90 voor een reisafstand van 15 kilometer tot voor een reisafstand van 65 kilometer of meer. De leerling moet in Limburg wonen en een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen in of buiten Limburg. Hij mag tussentijds niet wisselen van opleiding of opleidingsplaats of niet verhuizen naar een plaats buiten Limburg. Mbo-leerlingen die geen gebruikmaken van het OV kunnen toch subsidie aanvragen. Gekozen is voor een subsidieregeling, omdat het ontwikkelen, testen en implementeren van een reisproduct op OV-chipkaart een te lange doortijd zou hebben. Invoering met ingang van het nieuwe schooljaar zou dan onhaalbaar zijn geweest. De regelingen gelden vooralsnog voor twee schooljaren. De intentie is dat de regeling uiteindelijk vier jaar van kracht blijft tot aan het einde van de coalitieperiode Financiering De vier ROC s/aoc s in Limburg voeren de regeling voor mbo-leerlingen die in Limburg studeren uit. De jaarlijkse geschatte uitvoeringskosten bedragen , circa 75 per dossier. Limburg voert zelf de regeling voor mbo-leerlingen die buiten Limburg studeren uit. De jaarlijkse uitvoeringskosten zijn geschat op , omgerekend circa 75 per dossier. De totale jaarlijkse subsidiekosten zijn geraamd op 3,35 miljoen. Daarmee komen de totale kosten jaarlijks uit op 3,86 miljoen, exclusief kosten bezwaar en beroep. Limburg dekt de kosten uit extra middelen ( 115 miljoen) uit het Bestuursakkoord Rechtmatigheid reiskostensubsidieregeling Door Limburg is vooraf niet getoetst of deze subsidie juridisch aangemerkt zou kunnen worden als bijzondere bijstand (= bevoegdheid gemeenten) of inkomenspolitiek (= bevoegdheid rijksoverheid). Een aantal gemeenten heeft inmiddels een (volledige) korting op de bijzondere bijstand toegepast die opliep tot 250, terwijl er maar 90 reiskostensubsidie werd verleend. Pal voor het kerstreces 2011 heeft de provincie een brief aan de gemeenten gezonden met een toelichting dat het ging om een tegemoetkoming en geen volledige vergoeding. Nog niet bekend is of de gemeenten die een korting hebben toegepast deze zullen terugdraaien en of de subsidie ook gevolgen heeft voor de inkomensafhankelijke WTOS-tegemoetkoming en/of het inkomensafhankelijke kindgebonden budget. 2. Rijksbeleid minderjarige mbo-leerlingen en meerderjarige hbo-studenten De rijksoverheid hanteert het uitgangspunt dat zowel overheid als ouders en de studenten zelf meebetalen aan de kosten van studeren. De rijksoverheid en de lokale overheden hebben in voldoende mate maatregelen getroffen om de schoolkosten, inclusief, reiskosten van minderjarige mbo-leerlingen op een vergelijkbaar niveau te houden met die van meerderjarige mbo-, hbo- en wo-studenten. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) Ouders van studenten in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbare beroepsonderwijs (mbo) jonger dan 18 jaar kunnen een beroep doen op een inkomensafhankelijke tegemoetkoming op basis van WTOS. In 2001 is aan deze tegemoetkoming voor mbo ers een bedrag van ruim 110 per jaar extra toegevoegd in verband met hogere reiskosten. De maximale tegemoetkoming op jaarbasis is ruim 800 (peil 2011). Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie valt af te leiden dat de WTOS niet bedoeld is als een volledig dekkende kostenvergoeding en dat reiskosten die uitstijgen boven de tegemoetkoming in beginsel voor rekening van de ouders dienen te blijven. De WTOS wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

8 Lesgelden Vanaf 2005 is voor minderjarige mbo-leerlingen geen lesgeld meer verschuldigd. Ziektekostenverzekering Minderjarige mbo-scholieren zijn gratis meeverzekerd op de ziektekostenpolis van hun ouders/verzorgers. Kinderbijslag (peil 2012) De kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen is hoger dan voor kinderen van 15 jaar en jonger en varieert - afhankelijk van het aantal kinderen - per kind van 269,39 (1 kind) tot 415,56 (10 kinderen) per kwartaal. De kinderbijslagregeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kindgebonden budget (peil 2012) Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget bedraagt voor het 1 e kind maximaal per jaar, voor het 2 e kind maximaal 461 per jaar, voor het 3 e kind maximaal 183 per jaar en voor het 4 e en ieder volgend kind maximaal 106. Daarnaast is er een extra bijdrage in de schoolkosten, inclusief reiskosten, voor 16- en 17-jarigen van 296 per jaar. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingsdienst en wordt vaak al automatisch toegekend als het belastbare inkomen daartoe aanleiding geeft. Bijzondere bestand De meeste gemeenten hebben een inkomensafhankelijke regeling voor bijzondere bijstand voor schoolkosten. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen en de hoogte van de bijzondere bijstand kunnen per gemeente echter verschillen. Voorzieningen voor thuiswonende meerderjarige hbo-studenten Ouders van meerderjarige thuiswonende hbo-studenten ontvangen geen kinderbijslag en kunnen geen aanspraak maken op het kindgebonden budget en geen beroep doen op een WTOS-tegemoetkoming. Meerderjarige hbo-studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Dit is altijd een prestatiebeurs 1. De basisbeurs voor thuiswonende studenten 2 is 95,61 per maand (peil 2012) en bedoeld als tegemoetkoming in studiekosten, (een deel van) het levensonderhoud, premie ziektekostenverzekering en collegegeld. Indien de ouders niet of onvoldoende draagkrachtig zijn bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een inkomensafhankelijke aanvullende beurs van maximaal 222,84 per maand. Van studenten wordt verwacht dat zij ook zelf bijdragen in de kosten door bij voorbeeld naast een studie te werken of bij te lenen. Verder hebben zij een Studenten-OV-kaart met een week- of een weekeindreisrecht naar keuze. De Studenten OV-kaart is eveneens onderdeel van de prestatiebeurs en heeft een waarde van 82,34 per maand (peil 2011). Deze kaart is in 1986 ingevoerd en heeft destijds geleid tot een structurele korting op de basisbeurs. 3. School- en reiskosten minderjarige mbo-studenten Op initiatief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn in 2001, 2003, 2006 en onderzoeken uitgevoerd naar de schoolkosten van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs. De belangrijkste conclusies uit de monitor zijn: a. De reiskosten voor minderjarige BOL 3 -leerlingen bedragen, afhankelijk van het type opleiding, tussen de 75 en 101 per maand; b. Ten opzichte van 2006 blijken de gemiddelde schoolkosten voor minderjarige BOL-leerlingen te zijn gedaald; c. Een derde van de minderjarige BOL-leerlingen ontvangt een stagevergoeding die gemiddeld voldoende is om de schoolkosten te dekken; d. De reiskosten voor minderjarige BBL 4 -leerlingen zijn gemiddeld 42 per maand; 1 Een prestatiebeurs is een voorlopige lening met rente, die terugbetaalt moet worden indien binnen tien jaar geen diploma wordt behaald. 2 De meeste minderjarige mbo-scholieren zijn thuiswonend. Vandaar dat alleen de situatie van thuiswonende meerderjarige hbo-studenten wordt beschreven. 3 Beroeps Opleidende Leerweg (voltijds). 4 Beroeps Begeleidende Leerweg (studeren en werken).

9 e. De schoolkosten voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn gemiddeld lager dan die voor de BOL; f. Ruim de helft van de minderjarige BBL-leerlingen ontvangt een stagevergoeding/loon waaruit de schoolkosten ruimschoots betaald kunnen worden.

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Statenvoorstel 33/09 A

Statenvoorstel 33/09 A Statenvoorstel 33/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 18 september 2009 Onderwerp Resultaten monitoring

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 30 september 2008 Briefnummer : 2008-54.388/40/A.15, CW Zaaknummer : 131823 Behandeld door : Bak E. Telefoonnummer : (050) 316 4152 Antwoord op : uw motie van

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen

Aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen Aan de leden van de Provinciale Staten van Groningen Datum : Briefnummer : 2008-31372/24/A.15, VV Zaaknummer : 107328 Behandeld door : Krijgsheld B. Telefoonnummer : (050) 3164109 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. 5 september 2008 HO&S/44990

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. 5 september 2008 HO&S/44990 Aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Den Haag 5 september 2008 Ons kenmerk HO&S/44990 Bijlage 1. Overzicht schoolkosten mbo-bol en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Norm studiefonds. Alleenstaanden 16.771,= 16.872,= 14.060,= Gehuwden/samenwonenden 22.227,= 22.360,= 18.633,= zonder kinderen

Norm studiefonds. Alleenstaanden 16.771,= 16.872,= 14.060,= Gehuwden/samenwonenden 22.227,= 22.360,= 18.633,= zonder kinderen en Stichting Groninger Studiefonds 2016/2017 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 325 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Tijdelijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2016, nr. MBO/1051808, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende middelen ten behoeve van een voorziening

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Sinds 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016

Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016 Normen Stichting Groninger Studiefonds 2015/2016 Het Studiefonds verstrekt alleen bijdragen aan inwoners van de provincie Groningen behalve aan inwoners van de gemeente Groningen en de gemeente Leek. Uitzondering:

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 12)

De beleidsartikelen (artikel 12) 12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN 12.0 Hoofdlijnenakkoord Balkenende II 12.0.1 Topprioriteiten (intensiveringen) Van de enveloppemiddelen die ingezet worden voor de «begeleiding nieuwe

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/95

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/95 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/95 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren buiten

Nadere informatie

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar

Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Studentenreisproduct voor mbo ers jonger dan 18 jaar Voor wie? Vanaf 1 januari 2017 is het studentenreisproduct er ook voor mbo ers die nog geen 18 jaar zijn. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Ons kenmerk: ASD16.B.005 Lansingerland, 16 mei 2016 Geacht college, Conform

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/14

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/14 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/14 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 9 november 2012 Document nummer : 3268783 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk :

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren binnen

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : 19 april 2010 DIS-stuknummer : 1665988 Behandelend ambtenaar : P.J.C. van Wijck Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Uw brief van. 29 januari 2007

Uw brief van. 29 januari 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 21 februari 2007 SFB/2007/5410 Uw brief van 29 januari 2007 Onderwerp Uitkering alleenstaande

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren binnen Limburg (Leeuwenborgh Opleidingen) 2012-2013 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/7

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/7 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/7 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Datum 30 mei 2016 Antwoord schriftelijke vragen over een subsidie voor de Stichting DAMU inzake een reiskostenvergoeding voor DaMu-scholieren

Datum 30 mei 2016 Antwoord schriftelijke vragen over een subsidie voor de Stichting DAMU inzake een reiskostenvergoeding voor DaMu-scholieren >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d..., nummer:.. ; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onderdeel c en derde lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.31 Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, juli 2013 Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

- 1 - De Verordening individuele studietoeslag Weststellingwerf 2015 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015.

- 1 - De Verordening individuele studietoeslag Weststellingwerf 2015 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015. - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt Registratienummer 2014-000970/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 159551 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Beoordeling Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Conclusie

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015

Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Volgnummer : 52 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Handboek Student & Financiën

Handboek Student & Financiën Handboek Student & Financiën Colofon Uitgave : vs. 1.0 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 05-09-2017 Instemming Studentenraad : 05-09-2017 Opgesteld door : dienst Studentzaken Kenmerk : 2017/000784

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen.

Raadsvoorstel. Voorstel om te besluiten>> Wij stellen voor de Verordening individuele studietoeslag gemeente Mook en Middelaar 2015 vast te stellen. Agendapuntnummer: 5 Documentnummer: 2015/2079 Raadsvergadering d.d.: 2 juli 2015 Raadscommissie: Samenleving Commissie d.d.: 18 juni 2015 Programma: Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht van OCW onderzoek

Nadere informatie

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 Studiefinanciering voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 maart 2015 Inleiding Vanaf 1 september 2015 vinden veranderingen plaats in de studiefinanciering. Nog niet elke student

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG..

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015

Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015 Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 10 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 12 mei 2015 Onderwerp Inleiding : Verordening individuele studietoeslag gemeente Ameland 2015 De Invoeringswet

Nadere informatie

Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06. Besluit:

Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06. Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/09/24/06 Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag gemeente Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

30 januari Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het Kamerlid Leijten van uw Kamer over hoge studiekosten.

30 januari Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het Kamerlid Leijten van uw Kamer over hoge studiekosten. logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 8 februari 2008 HO/CBV/2008/4785 30 januari 2008 2070810090 Onderwerp

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 31 oktober 2003 SFB/2003/47036

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 31 oktober 2003 SFB/2003/47036 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 31 oktober 2003 SFB/2003/47036 Uw brief van Onderwerp Harmonisering rechten en plichten

Nadere informatie

Leidinggeven op basis van vakmanschap

Leidinggeven op basis van vakmanschap Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Leidinggeven op basis van vakmanschap Studierichting Veiligheid Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 5 HAVO

Voorlichtingsavond 5 HAVO Voorlichtingsavond 5 HAVO Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Even voorstellen Decaan: dhr. van de Poel Leerlingcoördinator: dhr. Franssen H5A: dhr. Schipper H5B: dhr. Swan

Nadere informatie

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling normen tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 50

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 50 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 50 Datum 14 juni 2017 Van College B&W Behandeld door J.M.H. Donker Doorkiesnummer 030-28 65227 E-mailadres jan.donker@utrecht.nl Kenmerk 4499318 Geachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2005-2006

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2005-2006 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2005-2006 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Voorlichtingsavond 5 HAVO Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Algemeen - Schoolexamens - Programma van toetsing

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2016

Verordening individuele studietoeslag 2016 Verordening individuele studietoeslag 2016 10-03-2016 Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie 2015

Verordening maatschappelijke participatie 2015 Bijlage 7 Verordening maatschappelijke participatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014; Gelet op artikel 8 en artikel 35 van

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 14 december 2012 Document nummer : 3323438 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

Juridisch-administratief dienstverlener

Juridisch-administratief dienstverlener Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Juridisch-administratief dienstverlener Studierichting Juridisch Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. REGELING NORMEN WSF 2000, WTOS EN WSF BES

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. REGELING NORMEN WSF 2000, WTOS EN WSF BES STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68259 22 december 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 december 2016, nr. 016909 tot

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie