BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 30 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 30 november 2011"

Transcriptie

1 BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 30 november 2011 AANWEZIG R.A. van Heugten Kolonel-vlieger S.H.P.M. Pellemans Luitenant-Kolonel mr. H. Faber Ir. J.B. Heims Ir. R. Bootsman J.H.J. Tops Prof. Dr. Ir. W.J.M. de Jonge Prof. Dr. Ir. K. Kopinga S. Nuys S.J. Kraaijeveld Mw. H.H.W.M. van Summeren-van Aken M. Visser Mw. M. van Asten Drs. J.E. Meijs Mw. M. Van Waasdijk Majoor W.E.W. Jacobsen Kapitein M.R. Tennekes B.R. Versaevel GS Noord-Brabant Commandant Vliegbasis Eindhoven Bureau Geluidhinder Luchtmachtstaf Gemeente Eindhoven Omwonende Eindhoven Gemeente Veidhoven Omwonende Veidhoven Omwonende Veidhoven Omwonende Best Gemeente Eersel Omwonende Eersel Milieuorganisaties Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Directie Eindhoven Airport Directie Eindhoven Airport Verkeersleidingsdienst Vliegbasis Eindhoven Ministerie van Defensie plv. plv. plv. plv. plv. Adviseur C VIb EHV secretaris VERONTSCHULDIGD Mw. J. Breeuwsma Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken ing. H. Wassenberg Provincie Noord Brabant Adviseur voorzitter W. Koster Gebruiker R. van Nistelrode Omwonende Eindhoven P. Pijnenburg Omwonende Best V. Kerkhoff Gemeente Best Lid 1

2 Agenda COVM-vergadering 30 november Opening en mededelingen 2. Verslag van 14 september actielijst 3. Vaststellen agenda 4. Rapportage geluidhinder 3e kwartaal 2011 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport 5. Concept ontwerpbeschikking ontheffing art 33 Lvw Eindhoven Airport 6. Recreatieve Luchtvaart 7. Begroting COVM Eindhoven voor het jaar Voorstel vergaderschema COVM Eindhoven voor het jaar Mededelingen Commandant Vliegbasis / Directeur Eindhoven Airport 10. Rondvraag 11. Sluiting 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Ruud van Heugten, opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Verhinderd zijn de heer Kerkhoff (ziekenhuis), de heer Pijnenburg (herstellende van operatie) en de heer Nistelrode. Van het ministerie van IenM is Maaike van Asten aanwezig als vervangster van mevrouw Breeuwsma. De heer Helms meldt dat het College de heer ing. J. Verhoeven heeft aangewezen als zijn vervanger. De heer Verhoeven is de vervanger van de heer Van Asten. 2. Verslag van 14 september 2011 Het verslag wordt inhoudelijk en tekstueel doorgenomen. De heer Kopinga (plv. omwonenden Veldhoven) meldt dat hij bij de vergadering aanwezig was en verzoekt dit in het verslag aan te passen. De secretaris meldt dat dit juist is maar, omdat ook het zelf aanwezig was wordt het plv vergaderingtechnisch gezien als afwezig. Afgesproken wordt dat alleen de aanwezigen worden vermeld in het verslag, alsmede diegenen die zich verontschuldigd hebben. De heer De Jonge wil op pagina 3 vermeld zien dat hij heeft gezegd dat de rapportage duidelijk is. Het woord prima wordt geschrapt. Actielijst: Uitnodigen vertegenwoordiging uit Den Haag Dit is een (slapend) actiepunt, ter herinnering dat StasDef heeft aangeboden dat een ambtenaar namens hem de Commissievergadering bijwoont, indien daar bij de Commissie behoefte aan bestaat. 2

3 Klachtenanalyse Eindhoven t.o.v. Nederland. Luitenant-kolonel Faber meldt dat softwareaanpassing in 2012 zal plaats vinden. Na het proefdraaien zullen de resultaten bekend worden gemaakt. De heer Kerkhoff informeren over vliegbewegingen F-16 s boven Best. Kolonel Pellemans heeft op 22 september de heer Kerkhoff geïnformeerd. De heer Kerkhoff heeft laten weten tevreden te zijn met het antwoord. Destilleren trends uit rapportages geluidhinder. Luitenant-kolonel Faber zegt toe op de resultaten te kunnen presenteren. maart Rapport luchtkwaliteit daaruit trends te destilleren zijn. van de Provincie bij de stukken is gevoegd. Voorzitter geeft aan dat het antwoord Rol COVM t.o.v. Alderstafel. Vicevoorzitter, de heer Helms, meldt dat er sinds 14 september geen Alderstafel heeft plaatsgevonden. De volgende vergadering vindt terugmelding plaats. Hoe worden resultaten belevingsonderzoek bekend gemaakt.vicevoorzitter, de heer Heims, meldt dit in de komende Alderstafel besproken zal worden. De resultaten zullen voor een ieder beschikbaar zijn. Het verslag van 14 september 2011 wordt met voornoemde wijzigingen vastgesteld. 3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Rapportage geluidhinder 3~ kwartaal 2011 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport De heer Tops wijst erop dat de structurele klagers het beeld vertroebelen. Hij stelt voor in de overzichten en in de grafieken structureel en incidenteel uit elkaar te halen. Het totaal kan blijven staan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om bij incidenteel een trend te ontdekken. Kolonel Pellemans geeft aan dat hier recent intern ook over is gesproken. Naast structureel en incidenteel kan je er ook aan denken om een onderscheid te maken in verschillende vliegtuigcategorieën. Hij zegt toe de splitsing toe te gaan passen en verwacht dit bij de volgende vergadering al te kunnen presenteren. De heer Tops dankt Kolonel Pellemans. De heer De Jonge wil erop wijzen dat het gaat om het detecteren van hinder. Hinder is een individuele kwestie, Ke gaat daar ook vanuit, Op een bepaalde plaats kunnen 10% gehinderden zijn en 90% niet gehinderden; het is een statistisch gegeven. In principe is elke klager een structurele klager, alleen de structuur is bij de één eenmaal per jaar en bij de ander eenmaal per week. De heer De Jonge is van mening dat we voorzichtig moeten zijn met gegevens uit elkaar halen. Kolonel Pellemans is het met de heer De Jonge eens. De wijze waarop de Commissie de structurele klager heeft gedefinieerd is zakelijk. De heer De Jonge geeft aan dat het plaatsen in hokjes het juist lastig maakt, de individuele klager ondervindt immers wel hinder. De heer Helms geeft aan dat het niet de bedoeling is mensen in een hokje te plaatsen. Het is de bedoeling om de informatie beter te begrijpen. De heer De Jonge geeft aan dat als je inzicht 3

4 wil, je niet over moet gaan tot verdeling in gebieden, maar middels een histogram inzichtelijk moet maken hoe de verdeling van de klachten is. Je geeft dan aan hoeveel mensen lx hebben geklaagd, 2x enzovoort. Luitenant-kolonel Faber zegt toe deze suggestie uit te werken. Actie Verder geeft aan hij dat de meest juiste verdeling is het aantal klager per Ke-zone. 5. Concept ontwerpbeschikking ontheffing art 33 Lvw Eindhoven Airport De heer De Jonge geeft aan dat de 1/3 regel ontbreekt in het voorliggende concept. In de toelichting wordt daar wel iets over gezegd. In de vorige ontheffing ontbrak die eveneens en daarover loopt nog een juridische procedure. De heer De Jonge heeft er moeite mee dat het aantal vluchten in het weekend zal verdubbelen ten opzichte van nu. Hij vindt dat de Commissie zich zou moeten uitspreken over de wenselijkheid van enige bescherming van de regio in het weekend. In het advies aan de minister zou moeten doorklinken dat de Commissie zorg heeft over toename van geluid in het weekend. De heer Meijs is van mening dat, daar waar mogelijk, geluidsoverlast moet worden weggenomen. Hij geeft aan dat er geen sprake is van verdubbeling, immers het aantal vliegbewegingen gaat van naar Verder geeft hij aan dat er wel een weekendbescherming in de ontheffing is opgenomen in de vorm van beperkte openstellingtijden en door oudere typen vliegtuigen te weren (praktisch al van toepassing sinds 1 april 2011). De heer Meijs stelt voor dat de Commissie het advies formuleert als instemming met het concept en niet de feitelijke onjuistheden van de heer De Jonge overneemt. De voorzitter geeft aan geen politieke discussie te willen over weekendrust of over het wel of niet herbergen van evenementen die geluid produceren in de Brainport regio. Hij wil een discussie over de milieuhygiënische aspecten, want daar staat deze Commissie voor. De heer Tops verwijst naar de afspraken gemaakt aan de Alderstafel. Die ziet hij terug in het concept en kan zich daarom vinden in de ontheffing van de minister. De heer Helms verwijst eveneens naar de afspraken gemaakt aan de Alderstafel. Hij is van mening dat Eindhoven Airport die voortvarend oppakt. Er is in het concept wel sprake van groei maar niet van een verdubbeling, maar ook van beperkte openstellingtijden en het niet toestaan van lawaaierige toestellen. Hij kan zich dan ook goed vinden in het concept. Daarnaast kan hij zich voorstellen dat in het advies een zorg wordt uitgesproken door enkele leden van de Commissie. De heer Kraaijeveld vraagt zich af of de 5000 extra bewegingen homogeen zijn verdeeld over de week, of zijn deze gepland in het weekend. De heer Meijs geeft aan dat ongeveer 70% van de extra bewegingen door de week zal plaatsvinden. Mevrouw Van Summeren van Aken is voorstander van de zondagsrust en wil dat dat in het advies doorklinkt. De heer Nuys is van mening dat er in het advies aandacht besteed dient te worden aan bescherming van het weekend. De heer Visser geeft aan dat in het advies aandacht dient te worden gevraagd voor aanvullende maatregelen ten behoeve van de weekendrust. De heer Bootsman is van mening dat het niet gaat om de aantallen maar om de effecten daarvan. Deze effecten zouden gemeten moeten worden. Daarnaast wil hij aandacht vragen voor diegenen die het fijn vinden om in het weekend te kunnen vliegen. De heer Meijs wil erop wijzen dat de effecten binnen de 4,1 km2 blijven en binnen de huidige openstellingtijden. Mevrouw Van Asten wijst erop dat het concept voldoet aan de afspraken gemaakt aan de Alderstafel. Daarnaast vraagt ze wat de Commissie verwacht van het Rijk als er geadviseerd wordt over weekendrust. Ze adviseert de Commissie te streven naar positieve advisering op het concept. Luitenant-kolonel Faber en Kolonel Pellemans geven aan in te kunnen stemmen met het concept. De voorzitter verwijst naar de vorige adviezen die door de Commissie zijn gegeven. Die waren positief. Hij vraagt zich af wat er nu anders is dan toen. Verder verwijst hij naar de toelichting, waarin gesproken wordt over de effectieve vliegbewe ging, ook dit is een sturingsmechanisme om hinder te beperken, naast andere eerder 4

5 genoemde. De vraag is of deze beschikking, gekeken naar de door de minister gemaakte belangenafweging, een verdere regulering behoeft naar week en weekenddagen. De voorzitter constateert dat de Commissie overwegend positief is over het concept maar een kanttekening wil plaatsen over de weekendvluchten. De heer De Jonge geeft aan dat de verhoging van het aantal vliegbewegingen ongeveer gelijk verdeeld is over de week en blijft daarom bij zijn standpunt om in het advies daarover onze zorg uit te spreken. De voorzitter concludeert dat de Commissie positief adviseert over het concept van de minister en dat er in het advies zal worden aangegeven dat een aantal leden zorg heeft over de toename van het aantal weekendviuchten. De secretaris zal een conceptbrief maken en deze nog voorleggen aan de leden van het DB. actie 6. Recreatieve Luchtvaart De heer Zwaga van de Eindhovense Aeroclub/Koninklijke Luchtmacht zweefvliegcombinatie, kortweg EAC/KLU zc, meldt dat drie jaar geleden tegen de Commissie is verteld dat het motorvliegtuig een zwaardere motor heeft gekregen zodat sneller een hogere hoogte kon worden bereikt, hetgeen leidt tot beperking van geluid. Eveneens drie jaar geleden is gemeld dat de staalkabels van de her zijn vervangen door nylonkabels, hetgeen betekent dat er voor elke start ongeveer 110 kilo minder de lucht in hoeft te worden gebracht. Dit heeft eveneens een positief effect op het geluid. Dit jaar kan de heer Zwaga melden dat er nauwelijks is gevlogen. De heer Kraaijeveld vraagt waarom dit het geval is. De heer Zwaga geeft aan dat de toename van vliegbewegingen op de Vliegbasis het voor de zweefvliegers bijna onmogelijk maakt te vliegen in verband met de vliegveiligheid. Kolonel Pellemans geeft aan dat de regels het moeilijk maken om luchtvaart, die op instrumenten vliegt, te mengen met luchtvaart die op zicht vliegt. Daarnaast is het zo dat de start- en landingsbanen naar elkaar toe lopen waardoor de minimale afstand tussen de vliegtuigen zo klein is dat dit lastig in regelgeving is in te passen. De motorvliegclub heeft hier in mindere mate last van dan de zweefvliegclub. 7. Begroting COVM Eindhoven voor het jaar 2012 De secretaris geeft aan dat er nog een begrotingspost moet worden besproken. Het betreft de post herdenken/vieren 25 jarig bestaan van de Commissie in De secretaris stelt voor om een bedrag op te nemen om een (digitaal) boekje te laten maken waarin de historie van de Commissie wordt besproken. Kolonel Pellemans geeft aan dat in deze tijd van zeer beperkte financiële middelen we geen geld aan dit soort dingen moeten uitgeven. De heer Helms deelt deze mening. De heer Tops is van mening dat een vermelding op de website voldoende is. De heer De Jonge geeft aan dat er geen geld hoeft te worden besteed aan het 25 jarig bestaan maar dat dit lustrum wel een aanleiding kan zijn om de naamsbekendheid te vergroten, bijvoorbeeld door de voorzitter de doelstelling van de Commissie in de media voor het voetlicht te laten brengen. De voorzitter concludeert dat deze post niet op de begroting hoeft te worden opgenomen, maar dat er op de website wel aandacht aan het 25 jarig bestaan gegeven zal worden. De Commissie gaat verder akkoord met het begrotingsvoorstel. 8. Voorstel vergaderschema COVM Eindhoven voor het jaar 2012 Het voorstel wordt aangenomen. 5

6 9. Mededelingen Commandant Vliegbasis / Directeur Eindhoven Airport Kolonel Pellemans geeft aan dat de 3e DC 10 op de basis is aangekomen. In december zal één van de twee anderen in groot onderhoud gaan. Effectief blij ver er twee inzetbaar, Op 1 december zal er een grote calamiteitenoefening plaatsvinden. Dit is een oefening die eens in de vier jaar plaatsvindt. De heer Kraaijeveld vraagt of er ook nieuwe motoren in het vliegtuig geplaatst worden. Kolonel Pellemans geeft aan dat dit niet het geval is. Nieuwe motoren zijn duur, die maken 65-70% van de kosten van een nieuw vliegtuig uit. Die investering is te groot. De heer Meijs geeft aan dat er de komende tijd verbouwingswerkzaamheden zullen plaats vinden. Dit zal met name voor passagiers tot enige overlast kunnen leiden maar de winkel blijft gewoon open. 10. Rondvraag De heer Bootsman verwijst naar een krantenartikel van de hand van de SP over meetpalen en vraagt zich af of de Commissie hier iets van moet vinden. De heer Helms geeft aan dat het College van de gemeente Eindhoven vragen heeft gekregen van de Raad, die ook in het krantenartikel aan de orde komen. Het College zal deze beantwoorden, daarnaast speelt dat de gemeente trekker is bij de Alderstafel inzake het leefbaarheidvraagstuk en de heer Heims zal ook daar de meetpalen bespreken. De voorzitter vraagt of de beantwoording van de vragen door het College in afschrift kan aan de Commissie. De heer Helms zegt dit toe. Actie Luitenant-kolonel Faber meldt dat het avondvliegen met F-16 s en helikopters weer is begonnen. Dit kan betekenen dat er naderingen kunnen plaatsvinden op de Vliegbasis Eindhoven in de avonduren en incidenteel ook in de nachturen. Daarnaast meldt hij dat 1 maart 2012 zijn laatste Commissievergadering zal zijn en dat hij wordt opgevolgd door Luitenant-kolonel Hardenbol. 11. Sluiting De voorzitter dank iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 6

7 Actielijst Datum Omschrijving Actie Actieverantwoordelijke Actie gereed? 5mrt08 Uitnodigen vertegenwoordiging (Slapend actiepunt)voorzitter nvt uit Den Haag indien dit door een meerderheid van de leden wenselijk wordt gevonden 25nov09 Klachtenanalyse Eindhoven tov Luitenant-kolonel Faber 2012 Nederland; in vindt software aanpassing plaats; begin 2012 test van software 14sep11 Destilleren trends uit rapportages Luitenant-kolonel Faber 1 mrt 2012 geluidhinder 14sep11 Rol COVM t.o.v. Alderstafel Vicevoorzitter 1 mrt sep11 Hoe worden resultaten Vicevoorzitter 1 mrt 2012 belevingsonderzoek bekend gemaakt 30nov11 Uitwerken suggestie om klachten Luitenant-kolonel Faber 2012 verdeling in histogram te zetten 30nov11 Uitbrengen advies Commissie Secretaris zsm over concept-ontwerpbeschikking art 33 Lvw Eindhoven Airport 30nov11 Afschrift van beantwoording Vicevoorzitter 1 mrt 2012 vragen over meetpalen door College gemeente Eindhoven aan de gemeenteraad 7

8

BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 14 september 2011

BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 14 september 2011 BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 14 september 2011 AANWEZIG Kolonel-vlieger S.H.P.M. Pellemans Commandant Vliegbasis Eindhoven lid Luitenant-Kolonel mr. H. Faber Bureau Geluidhinder Luchtmachtstaf lid

Nadere informatie

COVM EINDHOVEN 29mei2013

COVM EINDHOVEN 29mei2013 COVM EINDHOVEN 29mei2013 R.A. van Heu ten V... (~ Luitenant-Kolonel A.J.P. Hardenbol Tweede Luitenant A. van Lummel Ir. J.B. Helms In J. Verhoeven R. van Nistelrode Ir. R. Bootsman Mw. N.H.C. Ramaekers-Rut

Nadere informatie

BF~ Tilburg, 27 mei 2013 Brabantse Milieufederatle

BF~ Tilburg, 27 mei 2013 Brabantse Milieufederatle Tilburg, 27 mei 2013 Brabantse Milieufederatle Aan het Ministerie van Defensie tav de heer E Kwast waarnemend directeur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid Postbus 20701 2500 ES Den Haag Kenmerk: W0703-680-mv

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 24 november 2010

BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 24 november 2010 BESPREKINGSVERSLAG COVM EINDHOVEN 24 november 2010 AANWEZIG Drs. P.A. van Vugt GS Noord-Brabant lid Kolonel-vlieger S.H.P.M. Pellemans Commandant Vliegbasis Eindhoven lid Luitenant-kolonel mr. H. Faber

Nadere informatie

Er zijn geen aanvullende agendapunten, de agenda wordt zoals voorgelegd vastgesteld.

Er zijn geen aanvullende agendapunten, de agenda wordt zoals voorgelegd vastgesteld. Concept verslag COVM-vergadering van 5 juni 2014. 1. Welkomstwoord en briefing door Commandant Vliegbasis Kolonel Van Soest heet iedereen welkom op de vliegbasis Eindhoven en geeft een briefing over de

Nadere informatie

COVM EINDHOVEN. 28 februari 2013

COVM EINDHOVEN. 28 februari 2013 COVM EINDHOVEN 28 februari 2013 Agenda COVM-vergadering 28 februari 2013 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van 13 september 2012+ actielijst 3. Vaststellen agenda 4. Rapportage geluidhinder Vliegbasis

Nadere informatie

Concept verslag COVM-vergadering van 10 september 2015. 1. Opening en mededelingen

Concept verslag COVM-vergadering van 10 september 2015. 1. Opening en mededelingen Concept verslag COVM-vergadering van 10 september 2015. 1. Opening en mededelingen De voorzitter de heer van der Maat heet iedereen welkom. Secretaris vermeldt dat de gemeente Eindhoven in het vervolg

Nadere informatie

Actiepunt opmerkingen rapportage nieuwe stijl verwerken. Dit actiepunt wordt onder agendapunt 6 behandeld en is daarmee afgedaan.

Actiepunt opmerkingen rapportage nieuwe stijl verwerken. Dit actiepunt wordt onder agendapunt 6 behandeld en is daarmee afgedaan. Concept verslag COVM-vergadering van 27 november 2014. 1. Opening en mededelingen Bij afwezigheid van de heer Van Heugten is de heer Van Dorst de voorzitter. De heer Van Dorst heet iedereen van harte welkom

Nadere informatie

Eindhoven-Noord is overlast zat!

Eindhoven-Noord is overlast zat! Eindhoven-Noord is overlast zat! Gevolgen verplaatsen overlast naar Eindhoven Noord Buurt Initiatief Eindhoven Noord Willem van den Brink Ben Koenen Pim Rosendaal Paul Stuyvenberg Miriam Klein Sprokkelhorst

Nadere informatie

Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Bezoekadres: Flight Forum 1550 5657 EZ Eindhoven Postadres: Postbus 90102 5600 RA Eindhoven Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 & Eindhoven Airport Stafvoorlichting@eindhovenafb.nl Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder,

Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum 7 februari 2014 Hoofd Bureau Geluidhinder, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht çrh, > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrijdkrachten CLSK ~ - ~- t. ~ 12 ~ Afdeling Missie Ondersteuning Luchtmachtplein

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2008 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

De nieuwe voorzitter, de heer van der Maat (Christophe), heet iedereen welkom en stelt zich kort voor.

De nieuwe voorzitter, de heer van der Maat (Christophe), heet iedereen welkom en stelt zich kort voor. Concept verslag COVM-vergadering van 8 juli 2015. 1. Opening en mededelingen De nieuwe voorzitter, de heer van der Maat (Christophe), heet iedereen welkom en stelt zich kort voor. Er is door de heer Scheffers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47829 28 december 2015 Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst

Koninklijke Luchtmacht. QIc~ i2 2--2Qh3. Zie verzendlijst Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst Ministerie van Defensie Commando Luchtstrljdkrachten CLSK QIc~ i2 2--2Qh3 Luchtmachtplein 1, Breda MPC92A Postbus 8762 4820

Nadere informatie

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd:

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd: Jaarrapportage 2010 Jaarrapportage 2010 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel. 050 311 29 27 fax 050 311 81 48 e-mail secretariaat@cmle.nl klachtenlijn 050 309 3009

Nadere informatie

Vliegverkeer Eindhoven Noord

Vliegverkeer Eindhoven Noord Vliegverkeer Eindhoven Noord Toenemende overlast Eindhoven Airport Document voor Dorpsraad Acht Achtergrond, aanleiding, feiten, aanbevelingen Voorbereid: 9 juni 2016 Toenemende overlast Eindhoven Airport

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Overleg m.b.t. toekomst Eindhoven Airport in 'Tafel van Alders'

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Overleg m.b.t. toekomst Eindhoven Airport in 'Tafel van Alders' Raadsinformatiebrief Onderwerp Overleg m.b.t. toekomst Eindhoven Airport in 'Tafel van Alders' Inleiding/aanleiding Op Eindhoven wil het kabinet tot 2015 uitbreiding van het burger-luchtverkeer met in

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Voorzitter CRO Seppe en Budel Voorzitters COVM Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven. Evaluatie Beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant 2010

Voorzitter CRO Seppe en Budel Voorzitters COVM Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven. Evaluatie Beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant 2010 Voorzitter CRO Seppe en Budel Voorzitters COVM Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

COMMISSIE MILIEUHYGIENE LUCHTVAARTTERREIN EELDE

COMMISSIE MILIEUHYGIENE LUCHTVAARTTERREIN EELDE COMMISSIE MILIEUHYGIENE LUCHTVAARTTERREIN EELDE CMLE 14 maart 2012. Agendapunt 3. Onderwerp: Aanwezig: De leden: Voorzitter: Secretaris: Klachtenbureau: Deskundigen: Verslag van de vergadering van de Commissie

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol Bijlage 1 bij agendapunt 4 voor de AB-vergadering van 20 november 2014 NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol ONDERWERP: Concept verslag van de vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp.

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 T +31 (0) MDTN * ajp. > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzendlijst en Rapportering Luchtmachtplein 1, Breda MPC 92 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland www.luchtmacht,nl Contactpersoon Lkol AJP Hardenbol Datum

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

aanzien van luchtvaartuigen en vluchtuitvoering. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IL&T) voert de tweedelijns handhaving uit.

aanzien van luchtvaartuigen en vluchtuitvoering. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IL&T) voert de tweedelijns handhaving uit. - > Retouradres Postbus 8762 4820 GB Breda Zie verzendlijst Datum 21 januari 2016 Onderwerp Vliegbaanregistratie 2015 De Minister van Defensie is belast met de eerstelijns handhaving betreffende de naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN

Jaarverslag 2014 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN Jaarverslag 2014 Secretariaat: Commissie Regionaal Overleg Luchtvaartterrein Hoogeveen p/a A. Jacobsstraat 48 9728 MD GRONINGEN Email: info@crohoogeveen.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE Eindhoven Airport. Airneth 14 februari 2013

PRESENTATIE Eindhoven Airport. Airneth 14 februari 2013 PRESENTATIE Eindhoven Airport Airneth 14 februari 2013 Ondernemingsvisie Eindhoven Airport Een goede internationale bereikbaarheid faciliteert de regio Zuidoost-Brabant bij de economische ontwikkeling.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2015.

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2015. Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2015. 1. Inleiding Dit document vormt de kwartaalrapportage over de geluidshinder in het eerste kwartaal van 2015. In deze

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 Onderwerp Belevingsonderzoek en economisch belang Rotterdam The Hague Airport Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Advies over de regionale luchthaven Eindhoven

Advies over de regionale luchthaven Eindhoven Advies over de regionale luchthaven Eindhoven Alderstafel Eindhoven Toelichting opdracht, samenstelling en werkwijze Hans Alders 1 Inhoud Opdracht Alderstafel? Wie zitten aan de Tafel? Hoe werkt de Tafel?

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Geacht College,

gemeente Eindhoven Geacht College, gemeente Eindhoven Inboeknummer STR11bst02386 Beslisdatum B&W 20 december 2011 Dossiernummer 11.51.103 2.7.1 Raadsvragen van het raadslid mw. A. Heesterbeek (SP) over de voorgenomen inzet van NOMOS als

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 04 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2005 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762, 4820 BB Breda Secretariaat COVM Vliegbasis Leeuwarden Postbus 90004 MPC 55A 3509 AA Utrecht Datum 10 oktober 2015 Betreft Klachtenoverzicht juni 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25756 19 september 2013 Convenant inzake het beperken van geluidhinder ten gevolge van reclamesleepvliegen 2013 De ondergetekenden,

Nadere informatie

Commissie Beleidsevaluatie

Commissie Beleidsevaluatie Griffie Commissie Beleidsevaluatie Datum commissievergadering : 10 december 2009 DIS-stuknummer : 1614698 Behandelend ambtenaar : W.J.M. van de Wiel Directie/bureau : Statengriffie Nummer commissiestuk

Nadere informatie

2. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali

2. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali Den Haag, 10 Voortouwcommissie: Herziene agenda i.v.m. wijziging tijdstip (vanwege plenaire agenda) en toevoeging agendapunt 11 vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): FIN i.v.m. agendapunt 10

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT CRO 16-023 VERSLAG VERGADERING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT 9 MEI 2016 GEMEENTEHUIS BEEK Aanwezig: De heer H. Meijers De heer J. De La Haye De heer J. Pas De heer C. Degenaar De heer

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Vliegverkeer Toenemende overlast Eindhoven Airport Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Wat is er aan de hand? Toename vliegbewegingen van 33000

Nadere informatie

Dorpsraad Wintelre T.a.v. de heer J. Heuveling Margrietlaan AM Wintelre. Geachte heer Heuveling,

Dorpsraad Wintelre T.a.v. de heer J. Heuveling Margrietlaan AM Wintelre. Geachte heer Heuveling, Uitvoeringstafel Eindhoven Airport Per adres: Brabantlaan 1 5216TV s-hertogenbosch Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Dorpsraad Wintelre T.a.v. de heer J. Heuveling Margrietlaan 11 5513 AM Wintelre

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN ONTWERP-LUCHTHAVENBESLUIT

VRAGEN EN ANTWOORDEN ONTWERP-LUCHTHAVENBESLUIT Aan de colleges van B&W en de Gemeenteraden van Eindhoven en de randgemeenten van Eindhoven Airport, aan gedeputeerden en provinciale staten Noord-Brabant Best/Veldhoven, 17 april 2014 Betreft: Opmerkingen

Nadere informatie

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

Lidwien Vos (directie) (schuift om 21:00 uur aan) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Notulen van de mr-vergadering op 12 juni 2017 Aanwezigen: Jasper de Bock (interim-voorzitter MR) Lotte van Deursen Rene Glas Bas de Groot Marco van Leeuwen Laura Lijf-Versteeg Diederik Miedema Lidwien

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Rotterdam, 08 november 2017. Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Geachte aanwezigen, Mijn naam is Dirk Breedveld bestuurslid van de verenging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST

PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST Uitgangspunten Op grond van het Structuurschema Militaire Terreinen 2 is vliegveld Eindhoven een militair veld met burgermedegebruik.

Nadere informatie

Notulen GMR-vergadering

Notulen GMR-vergadering Notulen GMR-vergadering. 06-10-2011 Plaats Het Klaverblad Maarssen Aanvang 19.30 uur. Notulen Reinier Meijer 1. Opening door de voorzitter Marc Perrier. 2. Vaststellen van de agenda. 3. Notulen GMR vergadering

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

CONCEPT PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST

CONCEPT PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST CONCEPT PRINCIPE AKKOORD OP HOOFDLIJNEN GLOBE M.B.T. WIJZIGING VAN DE REGIONALE OVEREENKOMST Uitgangspunten Op grond van het Structuurschema Militaire Terreinen 2 is vliegveld Eindhoven een militair veld

Nadere informatie

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017

Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 Bundel van de Bestuurscommissie Veiligheid, reguliere vergadering. van 9 juni 2017 A Algemeen A.1 Opening en mededelingen A.2 Verslag (incl. presentielijst) reguliere vergadering BC Veiligheid d.d. 31

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Griffie. Commissie voor Beleidsevaluatie. Griffier der Staten, namens deze, P. Feimann, secretaris Commissie Beleidsevaluatie

Griffie. Commissie voor Beleidsevaluatie. Griffier der Staten, namens deze, P. Feimann, secretaris Commissie Beleidsevaluatie Griffie Commissie voor Beleidsevaluatie Datum commissievergadering : 23 februari 2006 DIS-stuknummer : 1170562 Behandelend ambtenaar : P.F.L. Feimann Dienst/afdeling : griffie Nummer commissiestuk : BE-0075

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht > Retouradres Postbus 8762, 4820 BB Breda Secretariaat COVM Postbus 90004 MPC 55A Keegsdijkje7 3509 AA Utrecht MPC 80 A Postbus 8762 4820 BB Breda Nederland www.luchtmacht.nl Ministerie

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Mflieudienst Kop van NooréHolland

Mflieudienst Kop van NooréHolland Mflieudienst Kop van NooréHolland VERSLAG OVERLEG ALGEMEEN BESTUUR Datum Aanwezigen Afwezigen Verslaglegging Locatie Kenmerk 26 september 2012 B. Blonk (vz),, S. den Duik, L. Franken, E. Kooiman, F. van

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken.

VERSLAG. 4. Bestuursrapportage Doel/beslispunt(en): de leden van het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-bestuursrapportage te bespreken. VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 11 december 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort de heer R. de Vries (voorzitter) de heer M. Tigelaar Gemeente Baarn Mevrouw

Nadere informatie

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni

Onderwerp Vliegbaanregistratie 2014 T +31 (0) MDTN * ajp.hardenboi.o1~mindef.ni > Retouradres Postbus 8762 4820 BB Breda Zie verzend lijst ~O.~J~ - A~5 Öc~ Ministerie van Defensie Staf Commando Luchtstrijdkrachten C4ISR Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering Luchtmachtplein

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol, gehouden op 20 april 2016 in Commissiekamer 1 bij de Provincie Noord-Holland, Dreef 3, te Haarlem. Aanwezig

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6 ONAFHANKELIJKE COMMISSIE CHROOM-6 VOORTGANGSVERSLAG 1 1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6 Voorliggend document betreft het verslag over de werkzaamheden van de onafhankelijke commissie Chroom-6

Nadere informatie