verkorte jaarstukken 2013 Wassenaar, Mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verkorte jaarstukken 2013 Wassenaar, Mei 2014"

Transcriptie

1 verkorte jaarstukken 2013

2

3 verkorte jaarstukken 2013 Wassenaar, Mei 2014 Van der Oudermeulenlaan cr Wassenaar Postbus ae Wassenaar t f kvk Den Haag

4 Inhoud Voorwoord 5 Beleid 6 Projecten 7 Betalingen in In 2013 gestarte en lopende projecten 10 ANBI-Status 32 Beleggingsbeleid 32 Bestuur en organisatie 33 Verkorte jaarstukken Balans 34 Staat van baten en lasten 35 Belangrijkste waarderingsgrondslagen 36 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 39 Colofon uitgave Gieskes-Strijbis Fonds, mei 2014 tekst Hedda van Straten, Nicole de Steenhuysen Piters, Frederiek Cohen, Henk Jonker, Frans Baecke ontwerp Engelen & de Vrind, Leiden druk Offsetdrukkerij Nautilus, Leiden 4 Gieskes - Strijbis Fonds

5 Voorwoord De Stichting Gieskes-Strijbis Fonds is in 2003 opgericht door het echtpaar Hennie en Diedi Gieskes- Strijbis. In de Stichting is het uit hun nalatenschappen verkregen eigen vermogen ondergebracht. De oprichters hebben een viertal sectoren aangewezen, waarin met de opbrengst uit beleggingen projecten ondersteund worden. Vanaf de oprichting tot eind 2013 heeft de Stichting 52 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van 5 19,3 mln. Hiervan is 5 10,5 uitgekeerd. Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer formeel bijeen, en wel op 12 maart, 4 juni, 10 september en 17 december. Ook buiten vergadering had het bestuur regelmatig informeel overleg. Over het beleggingsbeleid werd ook periodiek overlegd. Per 31 maart 2014 is de heer dr. F.J. Hes uit het bestuur getreden. Vanaf zijn aantreden in 2008 heeft de heer Hes een bijzondere bijdrage geleverd aan het ingewikkelde startproces van het Fonds. Voor zijn betrokkenheid en inzet spreken het bestuur en het team veel waardering uit. De Stichting is in 2011 lid geworden van de FIN Vereniging van Fondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN. Verkorte jaarstukken

6 Beleid De grondleggers van de Stichting hebben de doelstelling van de activiteiten als volgt in de statuten omschreven: Het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en de implementatie daarvan betreffende: Verbetering van milieu en natuurbehoud Medisch onderzoek Instandhouding van Westerse vrijheden en democratische waarden Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur, al het voorgaande in de ruimste zin des woords. Voor deze vier bestedingsdoelen is in de afgelopen jaren een aantal selectiecriteria ontwikkeld, waaraan een aanvraag moet voldoen. Zij vormen het DNA profiel van het Fonds: concreet, meetbaar resultaat, vliegwieleffect, projectmatig karakter, herkenbare actie, duurzaam, jong talent, educatief, onderscheidend zijn, het verschil maken. Door een substantiele bijdrage, die een project in optima forma zijn doorgang laat vinden. Het accent ligt steeds op de grotere, meerjarige projecten. Voor het zeer brede werkterrein Verbetering van milieu en natuurbehoud is gezocht naar een begrenzing en die is gevonden in projecten die een verwantschap hebben met het maritieme milieu. In de sector Medisch onderzoek is de focus gericht op dementie en kanker. Voor de Instandhouding van Westerse vrijheidsrechten en democratische waarden zijn educatie en geïnformeerde samenleving de beleidsuitgangspunten. Bij het doelgebied Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur liggen accenten op ondernemerschap, educatie en opleiding. Buiten de vier doelgebieden, maar wel binnen de selectiecriteria, wordt ruimte gelaten voor bijzondere projecten en nieuwe ontwikkelingen. 6 Gieskes - Strijbis Fonds

7 Projecten Verzoeken tot financiële bijdrage kunnen alleen op uitnodiging van het Gieskes-Strijbis Fonds en schriftelijk worden ingediend. Het projectteam speelt hierin een actieve rol en is steeds op zoek naar initiatieven met een ondernemende aanpak, die zich daadwerkelijk weten te onderscheiden. Een ander belangrijk criterium is, of het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan en de vooraf geformuleerde doelen gerealiseerd kunnen worden. Maar ook, of de aanvrager in staat is om begroting en dekking van het initiatief inzichtelijk te maken met een reële kosten/batenverhouding. Essentieel is verder dat de aanvrager over een projectleiding beschikt, die de implementatie van de plannen met succes kan realiseren en dat de continuïteit van de leiding gewaarborgd is. Omdat het Gieskes-Strijbis Fonds ook financieel het verschil wil maken (donaties vanaf ,-), moet de aanvragende projectorganisatie een dergelijke bijdrage dus goed aankunnen. Wij zien steeds meer een verandering in het karakter van de aanvragen als gevolg van een terugtredende overheid, met name in de sector kunst en cultuur. Daar waar men in het verleden ondersteuning vroeg voor de uitvoering van een project of een institutionele bijdrage, zien we nu aanvragen die gericht zijn op cultureel ondernemerschap. Aanvragen betreffen in toenemende mate sales- en marketing inspanningen om op de lange termijn zelfstandig te kunnen voortbestaan. Het Fonds speelt in op deze veranderingen in het projecten landschap. Ook wordt een tweedeling zichtbaar tussen de zeer kansrijke projecten, die vele geldschieters, fondsen en donateurs aan zich weten te binden, en de categorie, met weliswaar goede ideeën, die onvoldoende in staat is om die ideeën te realiseren. De geselecteerde projectorganisaties ontvangen een standaard aanvraagformulier. De aanvragen worden beoordeeld door het projectteam. Steeds wordt ook advies ingewonnen van een of meer ter zake deskundigen. Positief beoordeelde aanvragen worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na toekenning wordt een contract opgemaakt. Aan de hand van periodieke rapportages wordt het verloop van de projecten gevolgd. Na afloop worden de projecten geëvalueerd. Het Fonds wil zo betrokken blijven bij de voortgang en de resultaten. Consequentie van de hierboven beschreven aanpak is, dat van de 204 in 2013 ontvangen donatieverzoeken (2012: 78), 24 organisaties werden uitgenodigd om een projectaanvraag in te dienen. Hiervan werden 14 donaties (2012: 9) en 4 verlengingen toegekend, met in 2013 een totaal van ,- (2012: ,-). Twee aanvragen werden aangehouden tot nader besluit. Alle toekenningen betroffen overwegend meerjarige projecten. Het totaal aantal toegekende en verlengde projecten bedroeg eind 2013: 52. Op de volgende pagina s vindt u een overzicht van de in 2013 gedane betalingen en een korte beschrijving van alle in het verslagjaar gestarte en lopende projecten. Jaarverslag

8 Betalingen in 2013 Project Wat houdt het in? Bedrag (7) Landschap Noord-Holland Terug brengen van houten landhekken in het Noord-Hollands Landschap Future for Nature Programma gericht op educatie en de jaarlijkse toekenning van de Future for Nature Award TU Delft Verduurzaming sloopproces zeeschepen De Noordzee Bevorderen van schone scheepvaart (Clean Shipping) Nederlands Instituut voor stimuleren CO 2 -opname door algen in zoetwatermeren ter bestrijding Ecologie (NIOO) van het broeikaseffect en verzuring van oceanen Fundashon Prevenshon Kankerpreventie door middel van bevolkingsonderzoek op Curacao Universiteit van Amsterdam Leerstoel Langdurige zorg en dementie Vumc Alzheimercentrum Subjectieve cognitieve impairment cohort UMC Stichting Radboud Alzheimernet: ExpertiseNet en WijkNet van goede zorg dichtbij Stedelijk Museum en Onvergetelijk -Alzheimerprogramma Van Abbe Museum Leids Universitair Fonds Kalshoven-Gieskes Forum voor Internationaal Humanitair Recht PEN Emerency Fund Ondersteunen van schrijvers, dichters en journalisten in acute noodsituatie door hun geschriften War Trauma Foundation Publicaties mogelijk maken voor psychosociale hulpverleners in (post)conflictgebieden Stichting Movies that Matter A Matter of ACT, hoofdprogramma Amnesty International Joods Historisch Museum Catalogisering en digitalisering Ets Haim/ Livraria de Montezino Dag van Respect Onderwijsprogramma s voor basisscholen en PABO s en activiteiten in kader Dag van Respect Stichting Vredeseducatie Democratische waarden leren en oefenen Stichting Verzetsmuseum Kindermuseum Amsterdam Talent Support Talentontwikkeling van 30-plussers Young Pianist Foundation Stimuleren en laten excelleren van jong piano talent Restauratie Atelier Limburg Promotieonderzoek naar de geschilderde decoraties in Paleis op de Dam De Nieuwkomers Stimuleren van jong talent van muziekgezelschap Orkater Jongeren Cultuurfonds Kinderen van minder draagkrachtige ouders in staat stellen deel te nemen aan culturele activiteiten Huygens Tentoonstelling Een breed publiek kennis laten maken (zomer 2013) met de vader en zoon Huygens en de Gouden Eeuw Bosch Research and Wereldwijd onderzoek naar schilderijen van Jeroen Bosch Conservation Project Muziekcentrum Zuidoost Muziekeducatie programma voor basisscholen (Leerorkest en Expertisecentrum) Rijksakademie Talentontwikkeling Rijksakademie Residency voor beeldende kunsten Fotografie Museum Amsterdam Organiseren tentoonstellingen en ontwikkelen praktijkprogramma's voor toptalenten Het Nationale Ballet Artistieke vernieuwing en talentontwikkeling Rijksmuseum Restauraties voor het nieuwe Rijksmuseum Gieskes - Strijbis Fonds

9 Project (vervolg) Wat houdt het in? (vervolg) Bedrag (7) Jeugdcultuurfonds Kinderen een kans geven hun culturele talenten te ontdekken en te ontwikkelen Kathedrale Kerkfabriek Even closer to Van Eyck; innovatieve internetapplicatie Sint-Baafs Gent Cultureel Jongeren Paspoort Nieuwe cultuurkaart De Nederlandse Bachvereniging All of Bach (Young Fellowship Program) Stichting Muziek in Huis Meer klassieke muziek in Woon- en Zorgcentra Stedelijk Museum Tentoonstelling Malevich Universiteit van Amsterdam Onderzoeksproject financiële crisis Verkorte jaarstukken

10 In 2013 gestarte en lopende projecten verbetering van milieu en natuurbehoud TU Delft Verduurzaming sloopproces van zeeschepen ontwerpfase van het schip te komen met concrete richtlijnen en adviezen om schoner recyclen eenvoudiger te maken, zonder dat dit de kwaliteit van een schip zal beïnvloeden. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Future For Nature Programma gericht op educatie en de jaarlijkse toekenning van de Future for Nature Awards TU Delft Helaas is het recyclen van schepen niet overal op de wereld een groene activiteit. Iedereen is wel bekend met de foto s van schepen op een strand van het Indiase subcontinent, waarbij werkers zonder enige bescherming en met gevaar voor eigen leven schepen slopen. Hierbij wordt ook de natuur onherroepelijk beschadigd. In 2013 is ongeveer 36 miljoen gigaton aan schepen gesloopt. Hiervan kwam 70% voor rekening van het Indiase subcontinent. In dit onderzoek wordt de aandacht gelegd op de andere 30%. De meeste scheepswerven daarvan opereren wel op een groene manier, dus met inachtneming van risico s voor mensen en omgeving. De belangrijkste landen hierbij zijn China (22%) en Turkije (3%). De manier waarop schepen daar gesloopt worden, voldoet (grotendeels) aan de eisen gesteld in de Hong Kong Conventie (HKC), een set regels voor het groen slopen van schepen opgesteld door de IMO, maar nog niet geratificeerd. Het grootste probleem voor deze werven is dat zij vanwege hun investeringen om groen te slopen zo n 20-25% minder kunnen betalen voor schepen dan hun concurrenten die geen acht slaan op het milieu of de veiligheid van hun werknemers. De TU Delft, Tianjin University China en ISRA (de Vereniging van sloopwerven) kijken of ze door middel van optimalisatie van het proces en beter inzicht in de behandeling van gevaarlijke stoffen, dit gat wellicht kunnen verkleinen. Ook wordt de kennis opgedaan omtrent het recyclen van schepen, gebruikt om in de Future for Nature De missie van Future for Nature is de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Centraal staat hierbij het stimuleren van jonge, veelbelovende natuurbeschermers in hun werk. Zij ontvangen de Future for Nature Award omdat ze al op jonge leeftijd aansprekende resultaten hebben neergezet en bewezen hebben dat zij mensen tot verandering kunnen aanzetten. Met het prijzengeld, de internationale aandacht en de status, die de prijs genereert, fungeert de Future for Nature Award voor hen als springplank. Hierdoor zijn zij beter in staat hun werk effectief voort te zetten en ook anderen te inspireren en te mobiliseren voor natuurbescherming. Tevens investeert Future for Nature in talentontwikkeling en zet het een structureel steunnetwerk op voor minimaal 100 jonge, veelbelovende natuurbeschermers wereldwijd. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Gieskes - Strijbis Fonds

11 Landschap Noord-Holland Terugbrengen van de karakteristieke, streekeigen houten landhekken in het Noord-Hollands Landschap. Stichting De Noordzee Bevorderen van schone scheepvaart (programma Clean Shipping) archief LNH, foto: A. Schaafsma Beoogd gerealiseerd resultaat van de Clean Shipping Index In het verleden kon men een streek herkennen aan de kenmerkende vorm van hekken. In de loop der jaren zijn veel houten hekken vervangen door ijzeren uniforme hekken, waardoor de herkenbaarheid van de streek verloren is gegaan. Het Landschap Noord-Holland zet zich vanaf 2005 actief in voor het terugbrengen van de karakteristieke houten landhekken in het landschap. Door de bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds kunnen boeren, particulieren en verenigingen in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Texel een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor het plaatsen van streekeigen houten boerenhekken. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Stichting De Noordzee streeft ernaar dat scheepvaart en havens geen schadelijke emissies naar lucht en water veroorzaken. Stichting De Noordzee wil dat de betrokkenen in de sector zich bewust zijn van het belang van een schone zee en zich daarnaar gedragen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Clean Shipping zijn de norm. Stichting De Noordzee werkt aan het creëren van een marktvraag voor schone schepen. Wanneer ladingeigenaren milieueisen stellen bij het inkopen van zeetransport, stimuleren ze de reders om schoner te werken en te investeren in duurzaamheid. Veelal hebben deze bedrijven een beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin ze milieueisen stellen aan transport. Voor wegtransport is dit gemeengoed, voor zeetransport gebeurt dit te weinig. Stichting De Noordzee ontwikkelde de Clean Shipping Index, een instrument om de milieuprestaties van zeeschepen te evalueren tijdens tenderprocedures. Naast deze marktgeoriënteerde werkwijze coördineert Stichting De Noordzee internationale lobbyactiviteiten van een coalitie van non gouvernementele organisaties (ngo s), die aandringen op strengere milieuregels bij de Internationale Maritieme Organisatie. Tot slot hoort bij een schone scheepvaart ook een schone en veilige ontmanteling van oude zeeschepen. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Verkorte jaarstukken

12 Nederlands Instituut voor Ecology (NIOO-KNAW) Stimuleren CO2-opname door algen in zoetwatermeren bekeken hoe een verhoogde temperatuur de groei en samenstelling van algen beïnvloedt en vooral wat de gevolgen zijn voor de CO2 kringloop, inclusief de opslag van CO2 in de waterbodem. Momenteel ontwikkelt zich een diverse algengemeenschap in alle limnotrons en wordt er in samenwerking met een internationaal team onderzoek gedaan. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander aan de modelmeertjes (limnotrons) in het laboratorium. Door de verbranding van fossiele brandstoffen stijgt de concentratie CO2 in de atmosfeer als nooit tevoren, met grote gevolgen voor ons klimaat, zoals bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, en het verzuren van de oceanen. Op het NIOO-KNAW wordt onderzocht hoe deze veranderingen in het klimaat invloed hebben op de ecologie van zoetwatermeren. Daarnaast wordt onderzocht hoe onze meren kunnen bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. CO2 wordt op genomen door verschillende primaire producenten, zoals microscopische algen en waterplanten. Deze primaire producenten worden gegeten door dieren, of sterven af waardoor het CO2 weer in het water terecht komt, maar een deel zal ook naar de bodem zinken. Het is tot nog toe onduidelijk hoeveel CO2 er op deze manier op de bodem van onze meren wordt opgeslagen en of dit anders is voor algen en waterplanten. Door middel van laboratoriumexperimenten, veldmetingen en wiskundige modellen wil het NIOO bepalen hoeveel CO2 door zoetwatermeren wordt opgenomen, en hoe de opslag kan worden verhoogd. Promovenda Mandy Velthuis voert, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, experimenten uit in de limnotrons, dit zijn mini-meren van liter water en voorzien van een waterbodem. Hierin wordt 12 Gieskes - Strijbis Fonds

13 medisch onderzoek VUmc Alzheimercentrum SCIENCE: Subjective cognitive impairment cohort De allervroegste veranderingen als startpunt voor het begrijpen van de ziekte Alzheimer UMC Stichting Radboud AlzheimerNet: ExpertiseNet en WijkNet van goede zorg dichtbij Wiesje van der Flier. Fotograaf Meijer Het onderzoek om de ziekte van Alzheimer te begrijpen richt zich op steeds vroegere stadia van de ziekte. We weten dat de hersenschade, die uiteindelijk Alzheimer tot gevolg heeft, al 15 tot 20 jaar van tevoren zijn verwoestende werking begint te doen. Om het begin van Alzheimer op te sporen, richt met zich op mensen die nog goed functioneren. In het SCIENCe project gaan we op zoek naar deze allervroegste veranderingen bij personen die zich met subjectieve geheugenklachten bij de geheugenpolikliniek van het VUmc Alzheimercentrum melden. Bij deze personen zijn op dat moment geen aanwijzingen voor een hersenziekte. Er is dan ook klinisch geen aanleiding hen te vervolgen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant om deze groep te volgen door de tijd. Dit is wat men in het SCIENCe project gaat doen. Met geavanceerde methodes zoals hersenfoto s (MRI en PET) en eiwitmarkers in bloed en hersenvocht gaan we op zoek naar het allereerste begin van Alzheimer. Vervolgens kijken we of deze methodes kunnen voorspellen wie er op termijn achteruit gaat. Totale donatie: Ontvangt in 2013: De persoon op de foto doet een test (genaamd MMSE) om vast te stellen of er cognitieve problemen zijn en verder onderzoek nodig is. UMC Radboud In 2013 is het Radboud Alzheimer Centrum gestart met het AlzheimerNet, dat als doel heeft innovatieve en betere netwerkzorg te realiseren voor patiënten met dementie. De noodzaak voor deze innovatie bestaat eruit dat de huidige dementiezorg te versnipperd is. AlzheimerNet bestaat uit een zorginnovatieproject dat als uitgangspunten heeft dat de zorg dicht bij huis start, door een goed geschoolde huisarts en wijkverpleegkundige. Deze en andere betrokken professionals kunnen met de patiënt/naaste op een slimme en digitale manier communiceren over patiëntdoelen en acties. De kwaliteit van zorg wordt continu gevolgd en teruggekoppeld aan de zorgverleners. Het is zorg volgens een nieuwe manier van denken, waarbij de complexiteit van de ziekte van Alzheimer uitgangspunt is. In het project wordt intensief samengewerkt tussen patiënt, mantelzorger, huisarts, wijkverpleegkundige, medisch specialisten en andere zorg- en welzijnwerkers. Het Radboud UMC is de initiatiefnemende kennisinstelling, maar werkt in dit project nauw samen met andere partners zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vilans en de Stichting Alzheimer Nederland. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Verkorte jaarstukken

14 Fundashon Prevenshon Kankerpreventie door middel van bevolkingsonderzoek op Curaçao Universiteit van Amsterdam Bijzondere leerstoel Langdurige zorg, en in het bijzonder voor mensen met dementie. Fundashon Prevenshon Foto Anne Mei The. Jeroen Oerlemans Bevolkingsonderzoek is een basisvoorziening. De Stichting Fundashon Prevenshon beoogt kanker preventie door middel van bevolkingsonderzoek voor de gehele bevolking van Curaçao op te zetten. Allereerst is begonnen met borstkankerscreening. Van de totale doelgroep van ca vrouwen hebben zich vanaf het allereerste begin op 12 juli 2010, tot 1 juli 2013 in totaal deelnemers voor het borstkankerscreeningsonderzoek bij Fundashon Prevenshon gemeld. Voorafgaand aan de onderzoeken is uitgebreid voorlichting gegeven aan verschillende betrokkenen zoals grote groepen vrouwen, bedrijven en huisartsen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek en de zorgverzekeraars van het eiland Curaçao die bijdragen in de vergoeding van de kosten van het centrum. Ook is er een gratis bus van de Fundashon Prevenshon die de vrouwen ophaalt en naar het centrum brengt. In 2013 is Fundashon gestart met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Totale donatie: Ontvangt in 2013: In de zomer van 2012 is Anne-Mei The benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar leerstoel zet zij een meerjarig onderzoeksprogramma op dat zich richt op de betekenis van de ziekte dementie voor de patiënt, hun naasten en professionals. Een overstijgende visie op dementie en care moet hieruit voortkomen. Met de benoeming van mevrouw The is ook de Academy of Longterm Care opgericht. De Academy verricht sociaal - wetenschappelijk onderzoek met behulp van antropologische- en sociologische onderzoeksmethoden. Dit onderzoek heeft een sterk empirisch- en theoretisch karakter. De verworven inzichten zullen de basis vormen van nieuwe invalshoeken voor de langdurige zorg op zowel macro-, meso- en microniveau, en van nieuwe zorgmodellen. De focus ligt op visieontwikkeling en evaluatie. The s onderzoeksgroep Longterm Care en Dementia zal nauw samenwerken met het Centre for Social Science and Global Health, waardoor wereldwijde vergelijkingen mogelijk worden. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Gieskes - Strijbis Fonds

15 Stedelijk Museum en Van Abbe Museum Onvergetelijk Alzheimerprogramma: kunst en cultuur landelijk toegankelijk maken voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers Tevens maakt het Gieskes-Strijbis Fonds wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar het verloop en de uitkomst van de rondleidingen en workshops. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Onvergetelijk Stedelijk. Foto: Tomek Whitfield. Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven gaan de komende drie jaar tien andere musea helpen met de opzet van een speciaal programma voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Dit programma bestaat uit interactieve rondleidingen en workshops en is opgezet naar voorbeeld van het Museum of Modern Art in New York. Het geeft mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, de mogelijkheid zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het programma is dat niet alleen de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer verbetert, maar dat het ook positieve effecten heeft voor de mantelzorger en de relatie tussen beiden. De tien geselecteerde musea krijgen enkele maanden een speciale projectmedewerker in huis, die het programma opzet. Na deze implementatie periode draagt de projectmedewerker de werkzaamheden over aan het museum. Via een website worden de ervaringen van alle deelnemende musea gedeeld. Na afloop van de drie jaar verschijnt een publicatie met bespiegelingen en resultaten. Hiermee krijgen musea, die niet in gelegenheid waren om het trainingsprogramma te volgen, handvatten aangereikt om een vergelijkbaar programma op te zetten. Verkorte jaarstukken

16 instandhouding van westerse vrijheidsrechten en democratische waarden Joods Historisch Museum Catalogiseren en digitaliseren ETS HAIM/ Livraria de Montezinos PEN Emergency Fund Ondersteunen van schrijvers, dichters en journalisten in acute noodsituatie door hun geschriften De Israelische fotograaf Ardon Bar-Hama aan het werk in Ets Haim. Ets Haim is de oudste, nog functionerende, joodse bibliotheek in de wereld. De bibliotheek werd in 1616 opgericht en bevindt zich in het monumentale complex van de Portugees-Joodse Gemeente in Amsterdam (beheerd door het Joods Historisch Museum). De collectie van Ets Haim bestaat uit circa 560 handschriften, daterend van de 11 e eeuw tot de 20 e eeuw en circa gedrukte werken, daterend van de 13 e eeuw tot nu. De collectie weerspiegelt het 17 de -eeuwse humanistische ideaal: het documenteren van alle terreinen van menselijk kennen, weten en activiteiten. De grote multiculturele uitstraling en interesse, die de intelligentsia van de Portugese Gemeenschap meebrachten naar Holland en deelden met Hollandse intellectuelen, is nog steeds een actueel thema binnen de huidige multiculturele samenleving. Inzicht en kennis over andere culturen draagt bij tot begrip, tolerantie en verdraagzaamheid. Een kerngedachte van Westerse vrijheden en democratische beginselen. Vernietigde drukpers in The Gambia van het onafhankelijke blad The Independent, dat het principe van de vrijheid van meningsuiting in praktijk bracht, tot de regering besloot het blad te sluiten en de journalisten die er werkten gevangen te nemen en te martelen. In een rechtstaat bestaat recht op vrijheid van meningsuiting. Maar dat is lang niet overal het geval. Schrijvers, journalisten, dichters, of columnisten worden vaak zonder enige vorm van proces gevangen gezet. Dat zijn er helaas honderden per jaar. Zij hebben geen recht op een advocaat. Niet zelden worden zij gemarteld en soms zelfs om het leven gebracht. Vooral door publiciteit en morele druk stelt de internationale schrijversvereniging PEN (Poets, Essayists, Novelists) dergelijke aantastingen van het fundamentele recht op vrije meningsuiting aan de kaak. Binnen de PEN opereert bovendien het PEN Emergency Fund dat vervolgde en gevluchte schrijvers met materiële hulp bijstaat om een acute noodsituatie het hoofd te bieden. Het PEN Emergency Fund heeft in 2013 op verschillende manieren zo n zestig schrijvers kunnen bijstaan met een bescheiden financiële steun in de rug. Doel van het project is het catalogiseren en digitaal ontsluiten voor een breed publiek van de unieke collectie boeken en handschriften van de bibliotheek van Ets Haim/Livraria de Montezinos. (www.etshaimmanuscripts.nl) Totale donatie: Ontvangt in 2013: Totale donatie: Ontvangt in 2013: Gieskes - Strijbis Fonds

17 Stichting Vredeseducatie Democratische waarden leren en oefenen Het onderzoek laat op onderdelen zien dat de tentoonstelling de kennis over het zondebokverschijnsel en plagen en pesten vergroot en dat het empatisch vermogen van kinderen toeneemt. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Leids Universitair Fonds Kalshoven-Gieskes Forum voor Internationaal Humanitair Recht Stichting Vredeseducatie De activiteiten van de Stichting Vredeseducatie zijn gericht op kinderen tussen de 10 en 14 jaar in het Herinneringscentrum Fort De Bilt en jongeren van 15 tot 25 jaar in het Fort van de Democratie. Het project bestaat uit het vernieuwen en versterken van de interactieve tentoonstelling op de beide Utrechtse forten, het verhogen van de bezoekersaantallen en het verspreiden van de interactieve methodiek. Kinderen en jongeren onderzoeken in de interactieve tentoonstellingen vooroordelen en het zondebokverschijnsel, maar ook hoe vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid in de democratische rechtsstaat is geregeld. Er is ook aandacht voor het afschaffen van de democratie en de gevolgen voor minderheidsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opmerkelijk is dat veel kinderen en jongeren ontdekken dat de tentoonstelling over henzelf gaat, over hun twijfels, zorgen, ambities en kansen om als jonge burgers het verschil te maken bij pesten of onrecht maar ook om het delen van vrede. In het najaar van 2013 werd door studenten van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gehouden naar de leereffecten van de tentoonstelling op Fort De Bilt. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een grootschalig Europees onderzoek over democratie en jongeren. LUF Het Kalshoven-Gieskes Forum voor Internationaal Humanitair Recht biedt een platform voor onderzoek, onderwijs en de verdere verspreiding van het internationaal humanitair recht. Bovendien biedt het Forum studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan de internationale humanitaire rechtspraktijk en te werken aan projecten van partners in het veld. Sinds september 2012 biedt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid binnen de Masteropleiding Internationaal Publiekrecht een specialisatie aan binnen het Internationaal Humanitair Recht. De leerstoel Internationaal Humanitair Recht, in het bijzonder aangaande de rechten van vrouwen en kinderen werd vanaf 2006 door Prof. mr. Liesbeth Zegveld bekleed. Verkorte jaarstukken

18 Zij zette zich in voor het onderzoek naar de positie van vrouwen en kinderen tijdens gewapend conflict. Haar aandacht ging in het bijzonder uit naar de ontwikkeling en toepassing van rechtsmiddelen voor deze groepen slachtoffers. Mevrouw Zegveld heeft in de tweede helft van 2013 een betrekking als hoogleraar elders geaccepteerd. Haar promotie-onderzoek richt zich op de status van kinderen tijdens en na gewapend conflict en de handhaving van hun rechten. aangemoedigd om in het kader van de Dag van Respect en aansluitend op de respectlessen, een gastspreker uit te nodigen in de klas. Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn, een BN-er of de buurtagent. Het gaat in de gastles om het uitwisselen van wat jou bezig houdt, om daar vervolgens over in gesprek te gaan. Zo leren kinderen hoe je positief met jezelf, met elkaar en met je omgeving kunt omgaan. Ze ervaren dat respect bij henzelf begint en dat zij het verschil kunnen maken, groot of klein. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Stichting Dag van Respect Onderwijsprogramma voor basisscholen en PABO s Activiteiten in kader Dag van Respect De afgelopen zeven jaar hebben meer dan 3000 scholen, circa klassen en zo n kinderen mee - gedaan aan de respect educatieprogramma s. Daarnaast hebben honderden betrokken Nederlanders zich ingezet als gastspreker op scholen. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Stichting Movies that Matter A Matter of ACT, hoofdprogramma Amnesty International Minister Opstelten in gesprek met groep 7/8 van CBS de Zonnestraal in Den Haag op de Dag van Respect ANP De Stichting Dag van Respect ontwikkelt educatieprogramma s voor het basis- en voortgezet onderwijs (8-18jr), gericht op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. De methodiek is eenvoudig, praktisch en direct te integreren in het bestaande curriculum. In de werkvormen komt respect voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving aan bod. Om de leerlingen te bereiken richt de stichting zich op docenten van het basis en voortgezet onderwijs en werkt samen met studenten en docenten van PABO s (lerarenopleiding). Sinds 2006, wordt jaarlijks de Dag van Respect georganiseerd, op de 2 e donderdag in november. Scholen worden v.l.n.r. Irène Esambo, Eduard Nazarski en Zonke Majodina (tot 11 maart 2013 voorzitter van het VN-Mensenrechtencomité). A Matter of ACT is het hoofdprogramma van Amnesty International op het Movies that Matter Festival in Den Haag, dat in 2013 plaatsvond van maart. Dit programma is gewijd aan de dappere strijd van mensenrechtenverdedigers tegen onrecht en onderdrukking en bestaat uit tien recente, opzienbarende documentaires 18 Gieskes - Strijbis Fonds

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent

De ontwikkeling van uitzonderlijk talent De ontwikkeling van uitzonderlijk talent Stichting Trustfonds Rijksakademie van beeldende kunsten Jeannoux van Deijck schilderend op glas, 2013 voorzijde: Maryanto, droge naald op canvas, 2013 Wanneer

Nadere informatie

verkorte jaarstukken 2011

verkorte jaarstukken 2011 verkorte jaarstukken 2011 verkorte jaarstukken 2011 Wassenaar, Mei 2012 Van der Oudermeulenlaan 1 2243 cr Wassenaar Postbus 210 2240 ae Wassenaar t 070 511 30 77 f 070 511 56 90 kantoor@gieskes-strijbisfonds.nl

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

verkorte jaarstukken 2014 Wassenaar, Juni 2015

verkorte jaarstukken 2014 Wassenaar, Juni 2015 verkorte jaarstukken 2014 verkorte jaarstukken 2014 Wassenaar, Juni 2015 Van der Oudermeulenlaan 1 2243 cr Wassenaar Postbus 210 2240 ae Wassenaar t 070 511 30 77 f 070 511 56 90 kantoor@gieskes-strijbisfonds.nl

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Profielschets. Een school voor talentontwikkeling

Profielschets. Een school voor talentontwikkeling Profielschets Een school voor talentontwikkeling Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever?

Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Private financiers voor cultuur Hoe vind en verleid je de particuliere gever? Cultuurforum 2011, 24 november 2011 BRINGING TOGETHER THE BEST OF BOTH WORLDS 1 Leenaers Verloop Opgericht in 2001 door Marischka

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. voortgezet onderwijs 2015/2016

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. voortgezet onderwijs 2015/2016 Ontdek ons zoute DNA Zonder de scheepvaart geen Nederland voortgezet onderwijs 2015/2016 Welkom in het scheepvaartmuseum amsterdam Het Scheepvaartmuseum is een pakhuis vol verhalen waar leerlingen op een

Nadere informatie

De Aankomst: Molukkers naar Nederland

De Aankomst: Molukkers naar Nederland www.prismaproject.nl Fris je geheugen op 1 De Aankomst: Molukkers naar Nederland Op 19 maart 2004 werd de website De Aankomst: Molukkers naar Nederland gelanceerd. Dit was een gezamenlijk product van het

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2014 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut UITNODIGING Bestuursleden, Ambassadeurs, Young Ambassadors, Vrienden en Donateurs: bedankt! 2 Het Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

ONVERGETELIJK BOIJMANS

ONVERGETELIJK BOIJMANS ONVERGETELIJK BOIJMANS INTERACTIEVE RONDLEIDINGEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS Catrien Schreuder Hoofd Educatie Museum Boijmans Van Beuningen Stefanie Metsemakers Projectcoördinator Onvergetelijk

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 INHOUD: 1 Oorsprong 2 Uitgangspunten 3 Huidige Situatie 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Iedereen kan een steentje bijdragen. Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Iedereen kan een steentje bijdragen Herman Post Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR. H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW MASSACULTUUR H5 CKV-profiel Cobra en Karel Appel Moderne Amerikanen in musea Tijdsbeeld tweede helft 20ste eeuw Vrijheid na WOII-Europa ligt in puin.. Koude oorlog: angst

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2015 Den Haag, juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

Wishful Music. Education. Powered by. Meer in je mars met muziek

Wishful Music. Education. Powered by. Meer in je mars met muziek Wishful Music Education Meer in je mars met muziek Powered by Stichting Wishful Singing November 2014 SAM ENVATTING Wishful Singing wil een impuls geven aan beter klassikaal muziekonderwijs op basisscholen.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Life After War voor 2015 en 2016

Beleidsplan Stichting Life After War voor 2015 en 2016 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Life After War. In dit plan worden doelstelling, werkwijze en activiteiten van de Stichting uiteengezet. Life After War is een nog jonge Stichting.

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

2011D23606 LIJST VAN VRAGEN

2011D23606 LIJST VAN VRAGEN 2011D23606 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben over het rapport Cultuurkaart in het voortgezet onderwijsvan de Algemene

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2015 2019 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Activiteiten. Publiciteit Conclusie & aanbevelingen

Inhoudsopgave. Voorwoord Activiteiten. Publiciteit Conclusie & aanbevelingen Inhoudsopgave Voorwoord Activiteiten Cosmo V Experience Onzichtbare verbondenheid Tordinaire TEDx AmsterdamED HKU Intense MAPLAB Publiciteit Conclusie & aanbevelingen 2 / 14 3 5 6 6 7 7 8 9 10 12 Stichting

Nadere informatie

Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties. 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk

Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties. 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk Introductie Programma Theorie en praktijk Opdracht Evaluatie / feedback Wat verwacht je van

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum Verzoek van Tweede Kamer omtrent twee huwelijksportretten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum Verzoek van Tweede Kamer omtrent twee huwelijksportretten >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA

CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA CURRICULUM VITAE FLEUR LAMERS PERSONALIA Geboorteplaats: Haarlem Burgerlijke status: ongehuwd, samenwonend met partner en kind Adres: Uiterwaardenstraat 500, 1079 AZ, Amsterdam, Nederland Geboorte datum:

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009

My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009 My Name Is Spinoza MANIFESTATIE MEI - JUNI 2009 SKOR (Stichting kunst en openbare ruimte) en ASK (Amsterdamse Spinoza Kring) presenteren de plannen voor de manifestatie My name is Spinoza in samenwerking

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie