verkorte jaarstukken 2013 Wassenaar, Mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verkorte jaarstukken 2013 Wassenaar, Mei 2014"

Transcriptie

1 verkorte jaarstukken 2013

2

3 verkorte jaarstukken 2013 Wassenaar, Mei 2014 Van der Oudermeulenlaan cr Wassenaar Postbus ae Wassenaar t f kvk Den Haag

4 Inhoud Voorwoord 5 Beleid 6 Projecten 7 Betalingen in In 2013 gestarte en lopende projecten 10 ANBI-Status 32 Beleggingsbeleid 32 Bestuur en organisatie 33 Verkorte jaarstukken Balans 34 Staat van baten en lasten 35 Belangrijkste waarderingsgrondslagen 36 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 39 Colofon uitgave Gieskes-Strijbis Fonds, mei 2014 tekst Hedda van Straten, Nicole de Steenhuysen Piters, Frederiek Cohen, Henk Jonker, Frans Baecke ontwerp Engelen & de Vrind, Leiden druk Offsetdrukkerij Nautilus, Leiden 4 Gieskes - Strijbis Fonds

5 Voorwoord De Stichting Gieskes-Strijbis Fonds is in 2003 opgericht door het echtpaar Hennie en Diedi Gieskes- Strijbis. In de Stichting is het uit hun nalatenschappen verkregen eigen vermogen ondergebracht. De oprichters hebben een viertal sectoren aangewezen, waarin met de opbrengst uit beleggingen projecten ondersteund worden. Vanaf de oprichting tot eind 2013 heeft de Stichting 52 projecten financieel mogelijk gemaakt met een totaalbedrag van 5 19,3 mln. Hiervan is 5 10,5 uitgekeerd. Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer formeel bijeen, en wel op 12 maart, 4 juni, 10 september en 17 december. Ook buiten vergadering had het bestuur regelmatig informeel overleg. Over het beleggingsbeleid werd ook periodiek overlegd. Per 31 maart 2014 is de heer dr. F.J. Hes uit het bestuur getreden. Vanaf zijn aantreden in 2008 heeft de heer Hes een bijzondere bijdrage geleverd aan het ingewikkelde startproces van het Fonds. Voor zijn betrokkenheid en inzet spreken het bestuur en het team veel waardering uit. De Stichting is in 2011 lid geworden van de FIN Vereniging van Fondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN. Verkorte jaarstukken

6 Beleid De grondleggers van de Stichting hebben de doelstelling van de activiteiten als volgt in de statuten omschreven: Het financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en de implementatie daarvan betreffende: Verbetering van milieu en natuurbehoud Medisch onderzoek Instandhouding van Westerse vrijheden en democratische waarden Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur, al het voorgaande in de ruimste zin des woords. Voor deze vier bestedingsdoelen is in de afgelopen jaren een aantal selectiecriteria ontwikkeld, waaraan een aanvraag moet voldoen. Zij vormen het DNA profiel van het Fonds: concreet, meetbaar resultaat, vliegwieleffect, projectmatig karakter, herkenbare actie, duurzaam, jong talent, educatief, onderscheidend zijn, het verschil maken. Door een substantiele bijdrage, die een project in optima forma zijn doorgang laat vinden. Het accent ligt steeds op de grotere, meerjarige projecten. Voor het zeer brede werkterrein Verbetering van milieu en natuurbehoud is gezocht naar een begrenzing en die is gevonden in projecten die een verwantschap hebben met het maritieme milieu. In de sector Medisch onderzoek is de focus gericht op dementie en kanker. Voor de Instandhouding van Westerse vrijheidsrechten en democratische waarden zijn educatie en geïnformeerde samenleving de beleidsuitgangspunten. Bij het doelgebied Bevordering en ondersteuning van kunst en cultuur liggen accenten op ondernemerschap, educatie en opleiding. Buiten de vier doelgebieden, maar wel binnen de selectiecriteria, wordt ruimte gelaten voor bijzondere projecten en nieuwe ontwikkelingen. 6 Gieskes - Strijbis Fonds

7 Projecten Verzoeken tot financiële bijdrage kunnen alleen op uitnodiging van het Gieskes-Strijbis Fonds en schriftelijk worden ingediend. Het projectteam speelt hierin een actieve rol en is steeds op zoek naar initiatieven met een ondernemende aanpak, die zich daadwerkelijk weten te onderscheiden. Een ander belangrijk criterium is, of het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan en de vooraf geformuleerde doelen gerealiseerd kunnen worden. Maar ook, of de aanvrager in staat is om begroting en dekking van het initiatief inzichtelijk te maken met een reële kosten/batenverhouding. Essentieel is verder dat de aanvrager over een projectleiding beschikt, die de implementatie van de plannen met succes kan realiseren en dat de continuïteit van de leiding gewaarborgd is. Omdat het Gieskes-Strijbis Fonds ook financieel het verschil wil maken (donaties vanaf ,-), moet de aanvragende projectorganisatie een dergelijke bijdrage dus goed aankunnen. Wij zien steeds meer een verandering in het karakter van de aanvragen als gevolg van een terugtredende overheid, met name in de sector kunst en cultuur. Daar waar men in het verleden ondersteuning vroeg voor de uitvoering van een project of een institutionele bijdrage, zien we nu aanvragen die gericht zijn op cultureel ondernemerschap. Aanvragen betreffen in toenemende mate sales- en marketing inspanningen om op de lange termijn zelfstandig te kunnen voortbestaan. Het Fonds speelt in op deze veranderingen in het projecten landschap. Ook wordt een tweedeling zichtbaar tussen de zeer kansrijke projecten, die vele geldschieters, fondsen en donateurs aan zich weten te binden, en de categorie, met weliswaar goede ideeën, die onvoldoende in staat is om die ideeën te realiseren. De geselecteerde projectorganisaties ontvangen een standaard aanvraagformulier. De aanvragen worden beoordeeld door het projectteam. Steeds wordt ook advies ingewonnen van een of meer ter zake deskundigen. Positief beoordeelde aanvragen worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na toekenning wordt een contract opgemaakt. Aan de hand van periodieke rapportages wordt het verloop van de projecten gevolgd. Na afloop worden de projecten geëvalueerd. Het Fonds wil zo betrokken blijven bij de voortgang en de resultaten. Consequentie van de hierboven beschreven aanpak is, dat van de 204 in 2013 ontvangen donatieverzoeken (2012: 78), 24 organisaties werden uitgenodigd om een projectaanvraag in te dienen. Hiervan werden 14 donaties (2012: 9) en 4 verlengingen toegekend, met in 2013 een totaal van ,- (2012: ,-). Twee aanvragen werden aangehouden tot nader besluit. Alle toekenningen betroffen overwegend meerjarige projecten. Het totaal aantal toegekende en verlengde projecten bedroeg eind 2013: 52. Op de volgende pagina s vindt u een overzicht van de in 2013 gedane betalingen en een korte beschrijving van alle in het verslagjaar gestarte en lopende projecten. Jaarverslag

8 Betalingen in 2013 Project Wat houdt het in? Bedrag (7) Landschap Noord-Holland Terug brengen van houten landhekken in het Noord-Hollands Landschap Future for Nature Programma gericht op educatie en de jaarlijkse toekenning van de Future for Nature Award TU Delft Verduurzaming sloopproces zeeschepen De Noordzee Bevorderen van schone scheepvaart (Clean Shipping) Nederlands Instituut voor stimuleren CO 2 -opname door algen in zoetwatermeren ter bestrijding Ecologie (NIOO) van het broeikaseffect en verzuring van oceanen Fundashon Prevenshon Kankerpreventie door middel van bevolkingsonderzoek op Curacao Universiteit van Amsterdam Leerstoel Langdurige zorg en dementie Vumc Alzheimercentrum Subjectieve cognitieve impairment cohort UMC Stichting Radboud Alzheimernet: ExpertiseNet en WijkNet van goede zorg dichtbij Stedelijk Museum en Onvergetelijk -Alzheimerprogramma Van Abbe Museum Leids Universitair Fonds Kalshoven-Gieskes Forum voor Internationaal Humanitair Recht PEN Emerency Fund Ondersteunen van schrijvers, dichters en journalisten in acute noodsituatie door hun geschriften War Trauma Foundation Publicaties mogelijk maken voor psychosociale hulpverleners in (post)conflictgebieden Stichting Movies that Matter A Matter of ACT, hoofdprogramma Amnesty International Joods Historisch Museum Catalogisering en digitalisering Ets Haim/ Livraria de Montezino Dag van Respect Onderwijsprogramma s voor basisscholen en PABO s en activiteiten in kader Dag van Respect Stichting Vredeseducatie Democratische waarden leren en oefenen Stichting Verzetsmuseum Kindermuseum Amsterdam Talent Support Talentontwikkeling van 30-plussers Young Pianist Foundation Stimuleren en laten excelleren van jong piano talent Restauratie Atelier Limburg Promotieonderzoek naar de geschilderde decoraties in Paleis op de Dam De Nieuwkomers Stimuleren van jong talent van muziekgezelschap Orkater Jongeren Cultuurfonds Kinderen van minder draagkrachtige ouders in staat stellen deel te nemen aan culturele activiteiten Huygens Tentoonstelling Een breed publiek kennis laten maken (zomer 2013) met de vader en zoon Huygens en de Gouden Eeuw Bosch Research and Wereldwijd onderzoek naar schilderijen van Jeroen Bosch Conservation Project Muziekcentrum Zuidoost Muziekeducatie programma voor basisscholen (Leerorkest en Expertisecentrum) Rijksakademie Talentontwikkeling Rijksakademie Residency voor beeldende kunsten Fotografie Museum Amsterdam Organiseren tentoonstellingen en ontwikkelen praktijkprogramma's voor toptalenten Het Nationale Ballet Artistieke vernieuwing en talentontwikkeling Rijksmuseum Restauraties voor het nieuwe Rijksmuseum Gieskes - Strijbis Fonds

9 Project (vervolg) Wat houdt het in? (vervolg) Bedrag (7) Jeugdcultuurfonds Kinderen een kans geven hun culturele talenten te ontdekken en te ontwikkelen Kathedrale Kerkfabriek Even closer to Van Eyck; innovatieve internetapplicatie Sint-Baafs Gent Cultureel Jongeren Paspoort Nieuwe cultuurkaart De Nederlandse Bachvereniging All of Bach (Young Fellowship Program) Stichting Muziek in Huis Meer klassieke muziek in Woon- en Zorgcentra Stedelijk Museum Tentoonstelling Malevich Universiteit van Amsterdam Onderzoeksproject financiële crisis Verkorte jaarstukken

10 In 2013 gestarte en lopende projecten verbetering van milieu en natuurbehoud TU Delft Verduurzaming sloopproces van zeeschepen ontwerpfase van het schip te komen met concrete richtlijnen en adviezen om schoner recyclen eenvoudiger te maken, zonder dat dit de kwaliteit van een schip zal beïnvloeden. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Future For Nature Programma gericht op educatie en de jaarlijkse toekenning van de Future for Nature Awards TU Delft Helaas is het recyclen van schepen niet overal op de wereld een groene activiteit. Iedereen is wel bekend met de foto s van schepen op een strand van het Indiase subcontinent, waarbij werkers zonder enige bescherming en met gevaar voor eigen leven schepen slopen. Hierbij wordt ook de natuur onherroepelijk beschadigd. In 2013 is ongeveer 36 miljoen gigaton aan schepen gesloopt. Hiervan kwam 70% voor rekening van het Indiase subcontinent. In dit onderzoek wordt de aandacht gelegd op de andere 30%. De meeste scheepswerven daarvan opereren wel op een groene manier, dus met inachtneming van risico s voor mensen en omgeving. De belangrijkste landen hierbij zijn China (22%) en Turkije (3%). De manier waarop schepen daar gesloopt worden, voldoet (grotendeels) aan de eisen gesteld in de Hong Kong Conventie (HKC), een set regels voor het groen slopen van schepen opgesteld door de IMO, maar nog niet geratificeerd. Het grootste probleem voor deze werven is dat zij vanwege hun investeringen om groen te slopen zo n 20-25% minder kunnen betalen voor schepen dan hun concurrenten die geen acht slaan op het milieu of de veiligheid van hun werknemers. De TU Delft, Tianjin University China en ISRA (de Vereniging van sloopwerven) kijken of ze door middel van optimalisatie van het proces en beter inzicht in de behandeling van gevaarlijke stoffen, dit gat wellicht kunnen verkleinen. Ook wordt de kennis opgedaan omtrent het recyclen van schepen, gebruikt om in de Future for Nature De missie van Future for Nature is de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. Centraal staat hierbij het stimuleren van jonge, veelbelovende natuurbeschermers in hun werk. Zij ontvangen de Future for Nature Award omdat ze al op jonge leeftijd aansprekende resultaten hebben neergezet en bewezen hebben dat zij mensen tot verandering kunnen aanzetten. Met het prijzengeld, de internationale aandacht en de status, die de prijs genereert, fungeert de Future for Nature Award voor hen als springplank. Hierdoor zijn zij beter in staat hun werk effectief voort te zetten en ook anderen te inspireren en te mobiliseren voor natuurbescherming. Tevens investeert Future for Nature in talentontwikkeling en zet het een structureel steunnetwerk op voor minimaal 100 jonge, veelbelovende natuurbeschermers wereldwijd. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Gieskes - Strijbis Fonds

11 Landschap Noord-Holland Terugbrengen van de karakteristieke, streekeigen houten landhekken in het Noord-Hollands Landschap. Stichting De Noordzee Bevorderen van schone scheepvaart (programma Clean Shipping) archief LNH, foto: A. Schaafsma Beoogd gerealiseerd resultaat van de Clean Shipping Index In het verleden kon men een streek herkennen aan de kenmerkende vorm van hekken. In de loop der jaren zijn veel houten hekken vervangen door ijzeren uniforme hekken, waardoor de herkenbaarheid van de streek verloren is gegaan. Het Landschap Noord-Holland zet zich vanaf 2005 actief in voor het terugbrengen van de karakteristieke houten landhekken in het landschap. Door de bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds kunnen boeren, particulieren en verenigingen in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Texel een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor het plaatsen van streekeigen houten boerenhekken. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Stichting De Noordzee streeft ernaar dat scheepvaart en havens geen schadelijke emissies naar lucht en water veroorzaken. Stichting De Noordzee wil dat de betrokkenen in de sector zich bewust zijn van het belang van een schone zee en zich daarnaar gedragen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Clean Shipping zijn de norm. Stichting De Noordzee werkt aan het creëren van een marktvraag voor schone schepen. Wanneer ladingeigenaren milieueisen stellen bij het inkopen van zeetransport, stimuleren ze de reders om schoner te werken en te investeren in duurzaamheid. Veelal hebben deze bedrijven een beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin ze milieueisen stellen aan transport. Voor wegtransport is dit gemeengoed, voor zeetransport gebeurt dit te weinig. Stichting De Noordzee ontwikkelde de Clean Shipping Index, een instrument om de milieuprestaties van zeeschepen te evalueren tijdens tenderprocedures. Naast deze marktgeoriënteerde werkwijze coördineert Stichting De Noordzee internationale lobbyactiviteiten van een coalitie van non gouvernementele organisaties (ngo s), die aandringen op strengere milieuregels bij de Internationale Maritieme Organisatie. Tot slot hoort bij een schone scheepvaart ook een schone en veilige ontmanteling van oude zeeschepen. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Verkorte jaarstukken

12 Nederlands Instituut voor Ecology (NIOO-KNAW) Stimuleren CO2-opname door algen in zoetwatermeren bekeken hoe een verhoogde temperatuur de groei en samenstelling van algen beïnvloedt en vooral wat de gevolgen zijn voor de CO2 kringloop, inclusief de opslag van CO2 in de waterbodem. Momenteel ontwikkelt zich een diverse algengemeenschap in alle limnotrons en wordt er in samenwerking met een internationaal team onderzoek gedaan. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander aan de modelmeertjes (limnotrons) in het laboratorium. Door de verbranding van fossiele brandstoffen stijgt de concentratie CO2 in de atmosfeer als nooit tevoren, met grote gevolgen voor ons klimaat, zoals bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, en het verzuren van de oceanen. Op het NIOO-KNAW wordt onderzocht hoe deze veranderingen in het klimaat invloed hebben op de ecologie van zoetwatermeren. Daarnaast wordt onderzocht hoe onze meren kunnen bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. CO2 wordt op genomen door verschillende primaire producenten, zoals microscopische algen en waterplanten. Deze primaire producenten worden gegeten door dieren, of sterven af waardoor het CO2 weer in het water terecht komt, maar een deel zal ook naar de bodem zinken. Het is tot nog toe onduidelijk hoeveel CO2 er op deze manier op de bodem van onze meren wordt opgeslagen en of dit anders is voor algen en waterplanten. Door middel van laboratoriumexperimenten, veldmetingen en wiskundige modellen wil het NIOO bepalen hoeveel CO2 door zoetwatermeren wordt opgenomen, en hoe de opslag kan worden verhoogd. Promovenda Mandy Velthuis voert, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, experimenten uit in de limnotrons, dit zijn mini-meren van liter water en voorzien van een waterbodem. Hierin wordt 12 Gieskes - Strijbis Fonds

13 medisch onderzoek VUmc Alzheimercentrum SCIENCE: Subjective cognitive impairment cohort De allervroegste veranderingen als startpunt voor het begrijpen van de ziekte Alzheimer UMC Stichting Radboud AlzheimerNet: ExpertiseNet en WijkNet van goede zorg dichtbij Wiesje van der Flier. Fotograaf Meijer Het onderzoek om de ziekte van Alzheimer te begrijpen richt zich op steeds vroegere stadia van de ziekte. We weten dat de hersenschade, die uiteindelijk Alzheimer tot gevolg heeft, al 15 tot 20 jaar van tevoren zijn verwoestende werking begint te doen. Om het begin van Alzheimer op te sporen, richt met zich op mensen die nog goed functioneren. In het SCIENCe project gaan we op zoek naar deze allervroegste veranderingen bij personen die zich met subjectieve geheugenklachten bij de geheugenpolikliniek van het VUmc Alzheimercentrum melden. Bij deze personen zijn op dat moment geen aanwijzingen voor een hersenziekte. Er is dan ook klinisch geen aanleiding hen te vervolgen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant om deze groep te volgen door de tijd. Dit is wat men in het SCIENCe project gaat doen. Met geavanceerde methodes zoals hersenfoto s (MRI en PET) en eiwitmarkers in bloed en hersenvocht gaan we op zoek naar het allereerste begin van Alzheimer. Vervolgens kijken we of deze methodes kunnen voorspellen wie er op termijn achteruit gaat. Totale donatie: Ontvangt in 2013: De persoon op de foto doet een test (genaamd MMSE) om vast te stellen of er cognitieve problemen zijn en verder onderzoek nodig is. UMC Radboud In 2013 is het Radboud Alzheimer Centrum gestart met het AlzheimerNet, dat als doel heeft innovatieve en betere netwerkzorg te realiseren voor patiënten met dementie. De noodzaak voor deze innovatie bestaat eruit dat de huidige dementiezorg te versnipperd is. AlzheimerNet bestaat uit een zorginnovatieproject dat als uitgangspunten heeft dat de zorg dicht bij huis start, door een goed geschoolde huisarts en wijkverpleegkundige. Deze en andere betrokken professionals kunnen met de patiënt/naaste op een slimme en digitale manier communiceren over patiëntdoelen en acties. De kwaliteit van zorg wordt continu gevolgd en teruggekoppeld aan de zorgverleners. Het is zorg volgens een nieuwe manier van denken, waarbij de complexiteit van de ziekte van Alzheimer uitgangspunt is. In het project wordt intensief samengewerkt tussen patiënt, mantelzorger, huisarts, wijkverpleegkundige, medisch specialisten en andere zorg- en welzijnwerkers. Het Radboud UMC is de initiatiefnemende kennisinstelling, maar werkt in dit project nauw samen met andere partners zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vilans en de Stichting Alzheimer Nederland. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Verkorte jaarstukken

14 Fundashon Prevenshon Kankerpreventie door middel van bevolkingsonderzoek op Curaçao Universiteit van Amsterdam Bijzondere leerstoel Langdurige zorg, en in het bijzonder voor mensen met dementie. Fundashon Prevenshon Foto Anne Mei The. Jeroen Oerlemans Bevolkingsonderzoek is een basisvoorziening. De Stichting Fundashon Prevenshon beoogt kanker preventie door middel van bevolkingsonderzoek voor de gehele bevolking van Curaçao op te zetten. Allereerst is begonnen met borstkankerscreening. Van de totale doelgroep van ca vrouwen hebben zich vanaf het allereerste begin op 12 juli 2010, tot 1 juli 2013 in totaal deelnemers voor het borstkankerscreeningsonderzoek bij Fundashon Prevenshon gemeld. Voorafgaand aan de onderzoeken is uitgebreid voorlichting gegeven aan verschillende betrokkenen zoals grote groepen vrouwen, bedrijven en huisartsen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek en de zorgverzekeraars van het eiland Curaçao die bijdragen in de vergoeding van de kosten van het centrum. Ook is er een gratis bus van de Fundashon Prevenshon die de vrouwen ophaalt en naar het centrum brengt. In 2013 is Fundashon gestart met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Totale donatie: Ontvangt in 2013: In de zomer van 2012 is Anne-Mei The benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar leerstoel zet zij een meerjarig onderzoeksprogramma op dat zich richt op de betekenis van de ziekte dementie voor de patiënt, hun naasten en professionals. Een overstijgende visie op dementie en care moet hieruit voortkomen. Met de benoeming van mevrouw The is ook de Academy of Longterm Care opgericht. De Academy verricht sociaal - wetenschappelijk onderzoek met behulp van antropologische- en sociologische onderzoeksmethoden. Dit onderzoek heeft een sterk empirisch- en theoretisch karakter. De verworven inzichten zullen de basis vormen van nieuwe invalshoeken voor de langdurige zorg op zowel macro-, meso- en microniveau, en van nieuwe zorgmodellen. De focus ligt op visieontwikkeling en evaluatie. The s onderzoeksgroep Longterm Care en Dementia zal nauw samenwerken met het Centre for Social Science and Global Health, waardoor wereldwijde vergelijkingen mogelijk worden. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Gieskes - Strijbis Fonds

15 Stedelijk Museum en Van Abbe Museum Onvergetelijk Alzheimerprogramma: kunst en cultuur landelijk toegankelijk maken voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers Tevens maakt het Gieskes-Strijbis Fonds wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar het verloop en de uitkomst van de rondleidingen en workshops. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Onvergetelijk Stedelijk. Foto: Tomek Whitfield. Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven gaan de komende drie jaar tien andere musea helpen met de opzet van een speciaal programma voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Dit programma bestaat uit interactieve rondleidingen en workshops en is opgezet naar voorbeeld van het Museum of Modern Art in New York. Het geeft mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie, de mogelijkheid zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het programma is dat niet alleen de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer verbetert, maar dat het ook positieve effecten heeft voor de mantelzorger en de relatie tussen beiden. De tien geselecteerde musea krijgen enkele maanden een speciale projectmedewerker in huis, die het programma opzet. Na deze implementatie periode draagt de projectmedewerker de werkzaamheden over aan het museum. Via een website worden de ervaringen van alle deelnemende musea gedeeld. Na afloop van de drie jaar verschijnt een publicatie met bespiegelingen en resultaten. Hiermee krijgen musea, die niet in gelegenheid waren om het trainingsprogramma te volgen, handvatten aangereikt om een vergelijkbaar programma op te zetten. Verkorte jaarstukken

16 instandhouding van westerse vrijheidsrechten en democratische waarden Joods Historisch Museum Catalogiseren en digitaliseren ETS HAIM/ Livraria de Montezinos PEN Emergency Fund Ondersteunen van schrijvers, dichters en journalisten in acute noodsituatie door hun geschriften De Israelische fotograaf Ardon Bar-Hama aan het werk in Ets Haim. Ets Haim is de oudste, nog functionerende, joodse bibliotheek in de wereld. De bibliotheek werd in 1616 opgericht en bevindt zich in het monumentale complex van de Portugees-Joodse Gemeente in Amsterdam (beheerd door het Joods Historisch Museum). De collectie van Ets Haim bestaat uit circa 560 handschriften, daterend van de 11 e eeuw tot de 20 e eeuw en circa gedrukte werken, daterend van de 13 e eeuw tot nu. De collectie weerspiegelt het 17 de -eeuwse humanistische ideaal: het documenteren van alle terreinen van menselijk kennen, weten en activiteiten. De grote multiculturele uitstraling en interesse, die de intelligentsia van de Portugese Gemeenschap meebrachten naar Holland en deelden met Hollandse intellectuelen, is nog steeds een actueel thema binnen de huidige multiculturele samenleving. Inzicht en kennis over andere culturen draagt bij tot begrip, tolerantie en verdraagzaamheid. Een kerngedachte van Westerse vrijheden en democratische beginselen. Vernietigde drukpers in The Gambia van het onafhankelijke blad The Independent, dat het principe van de vrijheid van meningsuiting in praktijk bracht, tot de regering besloot het blad te sluiten en de journalisten die er werkten gevangen te nemen en te martelen. In een rechtstaat bestaat recht op vrijheid van meningsuiting. Maar dat is lang niet overal het geval. Schrijvers, journalisten, dichters, of columnisten worden vaak zonder enige vorm van proces gevangen gezet. Dat zijn er helaas honderden per jaar. Zij hebben geen recht op een advocaat. Niet zelden worden zij gemarteld en soms zelfs om het leven gebracht. Vooral door publiciteit en morele druk stelt de internationale schrijversvereniging PEN (Poets, Essayists, Novelists) dergelijke aantastingen van het fundamentele recht op vrije meningsuiting aan de kaak. Binnen de PEN opereert bovendien het PEN Emergency Fund dat vervolgde en gevluchte schrijvers met materiële hulp bijstaat om een acute noodsituatie het hoofd te bieden. Het PEN Emergency Fund heeft in 2013 op verschillende manieren zo n zestig schrijvers kunnen bijstaan met een bescheiden financiële steun in de rug. Doel van het project is het catalogiseren en digitaal ontsluiten voor een breed publiek van de unieke collectie boeken en handschriften van de bibliotheek van Ets Haim/Livraria de Montezinos. (www.etshaimmanuscripts.nl) Totale donatie: Ontvangt in 2013: Totale donatie: Ontvangt in 2013: Gieskes - Strijbis Fonds

17 Stichting Vredeseducatie Democratische waarden leren en oefenen Het onderzoek laat op onderdelen zien dat de tentoonstelling de kennis over het zondebokverschijnsel en plagen en pesten vergroot en dat het empatisch vermogen van kinderen toeneemt. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Leids Universitair Fonds Kalshoven-Gieskes Forum voor Internationaal Humanitair Recht Stichting Vredeseducatie De activiteiten van de Stichting Vredeseducatie zijn gericht op kinderen tussen de 10 en 14 jaar in het Herinneringscentrum Fort De Bilt en jongeren van 15 tot 25 jaar in het Fort van de Democratie. Het project bestaat uit het vernieuwen en versterken van de interactieve tentoonstelling op de beide Utrechtse forten, het verhogen van de bezoekersaantallen en het verspreiden van de interactieve methodiek. Kinderen en jongeren onderzoeken in de interactieve tentoonstellingen vooroordelen en het zondebokverschijnsel, maar ook hoe vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid in de democratische rechtsstaat is geregeld. Er is ook aandacht voor het afschaffen van de democratie en de gevolgen voor minderheidsgroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opmerkelijk is dat veel kinderen en jongeren ontdekken dat de tentoonstelling over henzelf gaat, over hun twijfels, zorgen, ambities en kansen om als jonge burgers het verschil te maken bij pesten of onrecht maar ook om het delen van vrede. In het najaar van 2013 werd door studenten van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gehouden naar de leereffecten van de tentoonstelling op Fort De Bilt. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een grootschalig Europees onderzoek over democratie en jongeren. LUF Het Kalshoven-Gieskes Forum voor Internationaal Humanitair Recht biedt een platform voor onderzoek, onderwijs en de verdere verspreiding van het internationaal humanitair recht. Bovendien biedt het Forum studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan de internationale humanitaire rechtspraktijk en te werken aan projecten van partners in het veld. Sinds september 2012 biedt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid binnen de Masteropleiding Internationaal Publiekrecht een specialisatie aan binnen het Internationaal Humanitair Recht. De leerstoel Internationaal Humanitair Recht, in het bijzonder aangaande de rechten van vrouwen en kinderen werd vanaf 2006 door Prof. mr. Liesbeth Zegveld bekleed. Verkorte jaarstukken

18 Zij zette zich in voor het onderzoek naar de positie van vrouwen en kinderen tijdens gewapend conflict. Haar aandacht ging in het bijzonder uit naar de ontwikkeling en toepassing van rechtsmiddelen voor deze groepen slachtoffers. Mevrouw Zegveld heeft in de tweede helft van 2013 een betrekking als hoogleraar elders geaccepteerd. Haar promotie-onderzoek richt zich op de status van kinderen tijdens en na gewapend conflict en de handhaving van hun rechten. aangemoedigd om in het kader van de Dag van Respect en aansluitend op de respectlessen, een gastspreker uit te nodigen in de klas. Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn, een BN-er of de buurtagent. Het gaat in de gastles om het uitwisselen van wat jou bezig houdt, om daar vervolgens over in gesprek te gaan. Zo leren kinderen hoe je positief met jezelf, met elkaar en met je omgeving kunt omgaan. Ze ervaren dat respect bij henzelf begint en dat zij het verschil kunnen maken, groot of klein. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Stichting Dag van Respect Onderwijsprogramma voor basisscholen en PABO s Activiteiten in kader Dag van Respect De afgelopen zeven jaar hebben meer dan 3000 scholen, circa klassen en zo n kinderen mee - gedaan aan de respect educatieprogramma s. Daarnaast hebben honderden betrokken Nederlanders zich ingezet als gastspreker op scholen. Totale donatie: Ontvangt in 2013: Stichting Movies that Matter A Matter of ACT, hoofdprogramma Amnesty International Minister Opstelten in gesprek met groep 7/8 van CBS de Zonnestraal in Den Haag op de Dag van Respect ANP De Stichting Dag van Respect ontwikkelt educatieprogramma s voor het basis- en voortgezet onderwijs (8-18jr), gericht op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. De methodiek is eenvoudig, praktisch en direct te integreren in het bestaande curriculum. In de werkvormen komt respect voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving aan bod. Om de leerlingen te bereiken richt de stichting zich op docenten van het basis en voortgezet onderwijs en werkt samen met studenten en docenten van PABO s (lerarenopleiding). Sinds 2006, wordt jaarlijks de Dag van Respect georganiseerd, op de 2 e donderdag in november. Scholen worden v.l.n.r. Irène Esambo, Eduard Nazarski en Zonke Majodina (tot 11 maart 2013 voorzitter van het VN-Mensenrechtencomité). A Matter of ACT is het hoofdprogramma van Amnesty International op het Movies that Matter Festival in Den Haag, dat in 2013 plaatsvond van maart. Dit programma is gewijd aan de dappere strijd van mensenrechtenverdedigers tegen onrecht en onderdrukking en bestaat uit tien recente, opzienbarende documentaires 18 Gieskes - Strijbis Fonds

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010

Prins Claus Fonds. Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling Jaarverslag 2010 1 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2010 Beeld van het Argentijnse VideoDanzaBA festival dat ondersteund

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN

INLEIDING CHANCE VAN CHRISTIAN BOLTANSKI JAN ADRIAANS EN JOB JANSSEN JAARVERSLAG NEDERLANDS FOTOMUSEUM 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Wertheimer Stichting 7 BankGiro Loterij 9 Presentatie 11 Collecties 21 Conservering & Restauratie 29 Algemene Zaken 33 Bijlagen 43 JAARVERSLAG

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 inhoud Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750, 1000 gt Amsterdam telefoon (020) 520 6130 fax (020) 623 8499 e-mail info@cultuurfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

2012 j a a r v e r s l a g

2012 j a a r v e r s l a g 2012 jaarverslag 2012 jaarverslag 2 jaarverslag prins bernhard cultuurfonds 2012 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2012 Voorwoord 5 1 Onze doelstelling en kerntaken 7 2 Het werk van het Prins Bernhard

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst

bedrijfsplan 2013 & cultuurinstellingen in tilburg voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst 1 bedrijfsplan 2013 voorwoord 2 stichting mommerskwartier 4 versterken samenwerking kunst & cultuurinstellingen in tilburg textielmuseum 9 verbinden en groeien stadsmuseum tilburg 23 regisseren het verhaal

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3

jaarverslag KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 jaarverslag 2011 KUNSTHAL ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 PAGINA 3 inhoud Jaarverslag 2011 1 De Kunsthal Rotterdam: een uniek instituut in Nederland p 2 2 Bericht van het Bestuur p 6 3 Kunsthal Zaken Kring

Nadere informatie