Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004"

Transcriptie

1 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004

2

3 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober 2005

4 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van de provincie Noord- Brabant ISBN PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Deze publicatie is te bestellen onder vermelding van PON-publicatie PON Postbus LA Tilburg Telefoon: (013) Fax: (013) Internet:

5 Inhoud 1 Inleiding Doel monitor De te monitoren projecten Werkwijze Klankbordgroep Leeswijzer 6 2 Maatschappelijk debat over mantelzorg De activiteit Financiering Opmerkingen 8 3 Website informelezorgbrabant.nl onderhouden De activiteit Financiering Opmerkingen 9 4 Respijtzorgvoorzieningen in kaart brengen De activiteit Financiën Opmerkingen 10 5 Subsidie aan Kenniscentrum Zelfhulp Inleiding De activiteit Financiering Opmerkingen 12 6 Donatieregeling Informele zorg De regeling De projecten Resultaten Aanbevelingen bij de donatieregeling 16 7 Financiering projecten georganiseerde vriendschappen op maat De projecten De resultaten Aanbevelingen bij de regeling 19 8 Informele zorgprojecten met gelden Sociaal Beleid De projecten De resultaten Aanbeveling bij de regeling 22 9 Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen per actiepunt Algemene conclusies en aanbevelingen 25 Bijlage 1 Overzicht aanvragers regelingen 27 Donatieregeling 27 Regeling georganiseerde vriendschappen op maat 27 Sociaal beleid 27

6

7 1 Inleiding Informele zorg is een verzamelbegrip voor alle vormen van zorgverlening die niet beroepsmatig worden verricht, te weten mantelzorg, vrijwilligerszorg en zelfhulp. Uit onderzoek is gebleken dat de informele zorg, waaronder de mantelzorg, sterk onder druk staat. De provincie vindt daarom dat actie nodig is, zowel door de provincie zelf als door andere partijen, zoals zorgaanbieders en maakt zich al jaren sterk voor goede informele zorg in de provincie. De provincie wil actie stimuleren en heeft daartoe het een actiepunten voor de informele zorg ontwikkeld. In Als zorgen je vak niet is, Actieplan Informele Zorg worden zesentwintig acties beschreven die nodig zijn om de positie en de ondersteuning van de informele zorg te verbeteren. In haar vergadering van 11 juni 2004 heeft de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur extra middelen beschikbar gesteld voor de informele zorg. In 2004 is aan verschillende projecten een subsidie toegekend. Het is nu tijd om in beeld te krijgen op welke wijze deze gelden zijn besteed en wat van de projecten geleerd kan worden. Het is de eerste keer dat projecten binnen de informele zorg op deze manier gevolgd en in beeld gebracht worden. De uitvoering van deze monitor is als 26 e actiepunt in het actieplan opgenomen. 1.1 Doel monitor Het doel van het monitoren is duidelijk in beeld krijgen op welke wijze, waaraan en met welk resultaat de beschikbare gelden besteed zijn. Daarnaast moet het monitoren van de projecten leiden tot het overdragen van inhoudelijke expertise. Wat hebben we uit het ene project geleerd wat ook voor andere organisaties bruikbaar is? De resultaten worden gebruikt bij het opstellen en aanscherpen van de subsidiecriteria voor projecten informele zorg. Naast het voor u liggende rapport, wordt ook een publieksversie uitgebracht om de ervaringen uit de projecten zo breed mogelijk te verspreiden. 1.2 De te monitoren projecten Als zorg je vak niet is, Actieplan Informele Zorg bevat 26 acties, waarvan aan een aantal een subsidie is toegekend. Het gaat om: 1 Maatschappelijk debat over mantelzorg. 2 Website informelezorgbrabant.nl onderhouden. 3 Respijtzorgvoorzieningen in kaart brengen. 4 Subsidie aan Kenniscentrum Zelfhulp. 5 Stimuleringsregeling Informele zorg. 6 Financiering projecten georganiseerde vriendschappen op maat. 7 Belangenbehartiging mantelzorg. 8 Stimuleringsregeling respijtzorg. De belangenbehartiging wordt in de loop van 2005 door de PRVMZ geëvalueerd. De stimuleringsregeling respijtzorg wordt in 2005 uitgezet. Beide thema s komen daarom niet in deze monitor ter sprake. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 5

8 In het kader van het sociaal beleid zijn in subsidies uitgekeerd voor doeleinden die te maken hebben met informele zorg. Om een breed beeld over de gelden die aan informele zorg besteed worden, nemen we deze 3 aanvragen mee in de monitor. 1.3 Werkwijze In deze monitor ligt het accent op de donatieregeling informele zorg, de stimuleringsregeling georganiseerde vriendschappen op maat en de projecten uit het sociaal beleid. Met aanvragers van deze projecten is een gesprek gevoerd. We geven een korte beschrijving van de activiteiten waaraan de middelen zijn besteed en beschrijven de resultaten van de activiteit. De overige projecten beschrijven we aan de hand van relevant materiaal en toelichtende gesprekken. 1.4 Klankbordgroep De denktank informele zorg, onder voorzitterschap van mevrouw Breebaart van de provincie Noord-Brabant, fungeerde als klankbordgroep. De denktank kwam gedurende de monitor 2 maal bijeen. In de eerste bijeenkomst van 5 juli 2005 is de opzet van de monitor besproken, in de bijeenkomst van 27 september is het conceptrapport besproken. 1.5 Leeswijzer Per hoofdstuk wordt een project van het actieplan beschreven. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Maatschappelijk debat informele zorg Website informelezorgbrabant.nl Respijtzorgvoorzieningen in kaart Kenniscentrum Zelfhulp Donatieregeling informele zorg Projecten georganiseerde vriendschappen op maat Projecten sociaal beleid Conclusies en aanbevelingen 6 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

9 2 Maatschappelijk debat over mantelzorg 2.1 De activiteit Op 26 april 2005 vond een maatschappelijk debat plaats over mantelzorg. Het debat werd georganiseerd door Brabant Balie (een podium voor het debat over diverse maatschappelijke thema's). De Brabantse Raad van Mantelzorgers, de afdeling SCO van de provincie Noord-Brabant en het PON waren betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen. Het doel van het debat was dat gemeenten en mensen uit het bedrijfsleven aandacht krijgen voor mantelzorgers. De uitnodiging zag er als volgt uit: Mantelzorg Buitenspel?! Bijna mantelzorgers in Noord-Brabant. Blijven ze anoniem? In Noord-Brabant zijn bijna mantelzorgers dagelijks in de weer. Mantelzorg kost tijd en geld en doet een aanslag op de mentale weerbaarheid. In dit debat stelt Brabant Balie de vraag: hoe maak je mantelzorg zichtbaar voor beleidsmakers en wat moeten gemeenten en bedrijven doen om mantelzorg mogelijk te maken? Astrid Bosch, onderzoeker bij het PON, geeft zicht op de stand van de mantelzorg. Sami Inal van de Brabantse Raad van Mantelzorgers geeft drie problemen én drie oplossingen. Theater Schermutseling brengt de mantelzorger tot leven. De avond wordt geleid door Piet de Kroon, directeur PON Noord-Brabant. De avond werd door ongeveer 70 mensen bezocht. De bezoekers waren mantelzorgers, mensen uit het maatschappelijk middenveld, enkele gemeenteraadsleden en enkele mensen vanuit de vakbond. Ondanks inspanningen is het niet gelukt mensen vanuit het bedrijfsleven te interesseren voor het debat. De avond leverde een levendige discussie op over verschillende thema s zoals onbekendheid van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers, de beperkte mogelijkheden die mantelzorgers hebben om betaald werk te combineren met het bieden van mantelzorg, de vraag of organisaties hun aanbod regionaal moeten organiseren. De mensen vanuit de vakbond hadden een goede inbreng wat betreft de plannen die zij hebben om zorg en arbeid te combineren. Door het afwezigheid van mensen vanuit het bedrijfsleven is de discussie over de manier waarop het bedrijfsleven inspeelt op de arbeid-zorgcombinatie niet besproken. De aanwezige raadsleden zagen goede mogelijkheden voor gemeenten om de regie te gaan voeren voor de ondersteuning aan mantelzorgers. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 7

10 Gezien de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dat een goede ontwikkeling, omdat die taak ook daadwerkelijk bij de gemeente komt te liggen. 2.2 Financiering De provincie heeft een bedrag van 5000,-- beschikbaar gesteld voor het debat. 2.3 Opmerkingen Door de organisatie uit te besteden aan Brabant Balie, is gekozen om aan te haken bij bestaande structuren om debatten te organiseren. Dit heeft voordelen wat betreft de methoden van uitnodigen, het gebruik van zaal en apparatuur, de kennis van het organiseren van een debat. Een nadeel is dat de provincie minder goed in beeld komt als de initiator van het debat. Misschien had een uitnodiging van de provincie bij mensen uit het bedrijfsleven wel geleid tot participatie aan het debat. Dit blijft natuurlijk gissen. Een ander nadeel is dat ondanks de professionele organisatie nog veel inzet nodig was om zowel de inhoud als ook enkele organisatorische zaken te regelen. Het is aan te bevelen om een volgend debat op een andere manier te organiseren. Gedacht kan worden aan het houden van het debat in het provinciehuis, zodat de herkenbaarheid groot is en het eigen netwerk gebruikt kan worden. De inhoud van een dergelijk debat is erg belangrijk en vraagt veel inhoudelijke kennis. Het blijkt dat het uitbesteden van een inhoudelijk debat aan een organisatie die niet met de inhoud bekend is daarom niet wenselijk is. 8 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

11 3 Website informelezorgbrabant.nl onderhouden 3.1 De activiteit In september 2002 is de website de lucht ingegaan. Aan het opzetten van de site ging een onderzoek vooraf: Inventarisatie informele zorg in Noord-Brabant (2001). Tijdens de inventarisatie van organisaties die zich bezighouden met informele zorg zijn een aantal opvallende onderwerpen gesignaleerd. Informatie op diverse websites (bijvoorbeeld de VTZ Nederland en de vrijwilligerscentrales in Nederland) was niet geheel actueel en niet toegespitst op de Brabantse situatie. Wat tijdens de inventarisatieronde in Brabant bleek, was dat er veel behoefte was aan een actuele site. De website informelezorgbrabant.nl is opgezet om te zorgen voor actuele informatie over de informele zorg in Noord-Brabant. Bezoekers kunnen er terecht om te kijken welke soort zorg bij hen in de buurt wordt aangeboden. Daarnaast kunnen organisaties zich op de site presenteren; zij verzorgen zelf de informatie die op de site weergegeven wordt, zodat ze kunnen zorgen voor actualiteit. Daarnaast kan beleidsinformatie uit de site gehaald worden. Zijn de organisaties voor informele zorg overal in Noord-Brabant vertegenwoordigd? Hoe beantwoorden de bezoekers van de site de stellingen en reageren zij op de vragen die in het forum gesteld worden? In 2002 en 2003 is de site opgezet en ontwikkeld. In 2004 is de site verder ontwikkeld en uitgebouwd met onder andere respijtzorg en maatjesprojecten. 3.2 Financiering Het ontwikkelwerk in 2004 is door het PON uitgevoerd. Hiervoor heeft het PON 10 dagen uit de basisstructuur gebruikt en heeft de provincie Noord- Brabant 6 dagen vanuit het budget informele zorg beschikbaar gesteld. De materiële kosten zijn door de provincie betaald. 3.3 Opmerkingen De website is vanaf de start door het PON ontwikkeld. Inmiddels is de site 3 jaar actueel en blijkt deze nog steeds aan de behoeften te voldoen. De site wordt goed bezocht, gemiddeld tussen de 800 en 1100 bezoekers per maand. De site is ontwikkeld, zodat voor het PON de bezigheden niet meer in hun werkzaamheden pasten. De site is begin 2005 overdragen aan de provincie en wordt nu door medewerkers van de afdeling SCO beheerd, wat goed aansluit bij hun werkzaamheden en behoeften aan informatie. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 9

12 4 Respijtzorgvoorzieningen in kaart brengen 4.1 De activiteit De provincie vindt het belangrijk dat goed bekend wordt welke vormen van respijtzorg aangeboden worden en waar deze zorg geboden wordt. Een zo compleet mogelijk overzicht van respijtzorg is daarom onontbeerlijk. Het PON heeft in 2004 in het flexibel volume een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden van respijtzorg. Uitkomsten van dat onderzoek zijn onder andere gebruikt om de criteria voor de stimuleringsregeling respijtzorg vorm te geven. Om echter een zo compleet mogelijk beeld te geven van respijtzorgmogelijkheden was een grondiger onderzoek noodzakelijk. Hiervoor werd bij de V en V-sector, de verstandelijk gehandicaptensector, de GGZ, de jeugdzorg en via intermediairs vragenlijsten uitzetten om initiatieven op te sporen. Er werden ongeveer 300 vragenlijsten uitgezet. Om de inventarisatie zo compleet mogelijk te maken, werden instellingen gebeld wanneer van hen geen ingevulde vragenlijst retour is ontvangen. Van het project is een onderzoeksrapport verschenen. Tevens is voor mantelzorgers een publieksversie van de inventarisatie van respijtzorg verschenen. Deze is in een oplagen van gedrukt. De boekjes zijn verspreid op de provinciale mantelzorgdag die de provincie in juni 2005 organiseerde en ook via steunpunten mantelzorg. In augustus is het boekje herdrukt (5000 exemplaren). 4.2 Financiën Voor het onderzoek naar respijtzorg, het schrijven van het rapport en de publieksversie, werd door het PON dagen uit het flexibele volume gebuikt en werd door de provincie 27 dagen betaald uit het budget van de informele zorg. De brochure werd door de provincie betaald. De totale kosten van het project bedroegen , Opmerkingen Er blijkt veel behoefte te zijn aan inzicht in de respijtzorgmogelijkheden. Het boekje is daarom goed ontvangen. Het nadeel is dat een boekje nooit compleet is, zodat de mantelzorgers niet alle informatie hebben en organisaties die niet in het boekje staan zich gepasseerd voelen. De website informele zorgbrabant.nl biedt wel uitkomsten om het aanbod actueel te houden, maar beeldend materiaal spreekt meer aan bij de doelgroep mantelzorgers. In de herdruk van het boekje zijn weer meer organisaties opgenomen. Het boekje zou regelmatig herdrukt moeten worden, om mantelzorgers goed te blijven informeren. Bij een volgende herdruk zal tijd beschikbaar moeten zijn om enig vervolgonderzoek uit te voeren. 10 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

13 5 Subsidie aan Kenniscentrum Zelfhulp 5.1 Inleiding Het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van twee zelfstandige kenniscentra: het Kenniscentrum Zelfhulp en het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid. Het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid is een stichting die kennis ontwikkelt, verzamelt en verspreidt over zelfhulp, zelfhulpgroepen en ervaringsdeskundigheid. De stichting werkt met twee verschillende werkmaatschappijen; het Kenniscentrum Zelfhulp en het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid. We beperken ons in de monitor tot het Kenniscentrum Zelfhulp. 5.2 De activiteit In 2000 is op initiatief van de stichting Zelfhulp Netwerk Eindhoven/ Kempenland het Kenniscentrum Zelfhulp opgericht. Het doel van het kenniscentrum is het verschijnsel zelfhulp in brede zin te ondersteunen. Om dit te bereiken worden vanuit het kenniscentrum regionale steunpunten voor zelfhulp opgezet en ondersteund. Voor deze doelstelling is de subsidie van de provincie bedoeld. Concrete activiteiten die uitgevoerd worden zijn onder andere het in kaart hebben van zoveel mogelijk zelfhulpgroepen in de regio, het geven van begeleiding en ondersteuning aan de zelfhulpgroepen en het zoeken van aanvullende financiering. Ook worden producten ontwikkeld die voor alle steunpunten zelfhulp bruikbaar zijn. Deze producten zijn overdraagbaar zowel binnen als buiten de provincie. In het actieplan van de provincie staan de volgende doelen opgenomen die betrekking hebben op het Kenniscentrum Informele zorg: - In 2006 functioneert in elk van de vier Brabantse regio s een steunpunt zelfhulp. - In 2006 functioneert in elke van de vier Brabantse regio s een samenwerkingsnetwerk informele zorg tussen steunpunten mantelzorg, steunpunten zelfhulp en coördinatiepunten vrijwillige thuiszorg. Stand van zaken Het steunpunt in Eindhoven is al jaren actief en ingeburgerd. Veel zelfhulpgroepen weten het steunpunt te vinden. De ontwikkeling in Eindhoven is dat het steunpunt voor de hele regio gebruikt wordt, in plaats van alleen voor Eindhoven en Kempenland. Inmiddels zijn overleggen gaande om in Helmond een dependance te starten. In West-Brabant is voor het Steunpunt Zelfhulp een locatie gevonden in de informatiewinkel in Roosendaal. Nu de locatie gevonden is, wordt aan verdere uitbouw van het steunpunt gewerkt. Nog niet duidelijk is of het steunpunt een uitstraling voor heel West-Brabant gaat krijgen. Het steunpunt in West- Brabant heeft geen zelfstandig bestuur, maar valt bestuurlijk onder het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 11

14 In s-hertogenbosch is een locatie gevonden in een school. De ontstaansgeschiedenis van het steunpunt in s-hertogenbosch is anders dan de andere steunpunten. Al enkele jaren werd door een aantal actieve vrijwilligers geprobeerd iets soortgelijks van de grond te krijgen. Na het overlijden van de initiatiefnemer hebben de andere vrijwilligers contact gezocht om uit te groeien tot een steunpunt zelfhulp. Vooralsnog financiert ook de gemeente s-hertogenbosch hulp in de eigen gemeente. De gemeente s-hertogenbosch is van mening dat voor financiering van hulp in de overige gemeenten in Noordoost-Brabant aanvullende financiering gezocht moet worden. In Midden-Brabant hebben in de zomer van 2005 gesprekken plaatsgevonden met onder andere Stichting Mantelzorg, RPCP, MEE, gemeente, GGD, CZ om een locatie te vinden voor het Steunpunt Zelfhulp. Dit heeft geresulteerd in de verwachte opening van het Steunpunt Zelfhulp Midden-Brabant in november Financiering De provincie heeft voor de jaren 2004 en ,-- beschikbaar gesteld aan het kenniscentrum zelfhulp. Deze gelden worden besteed aan het inzetten van een coördinator. De coördinator wordt via BOZ ingehuurd en besteedt 2 dagen per week aan het project. De ,-- van de provincie is voldoende om de coördinator te betalen, maar niet om ook zelfhulpgroepen te faciliteren en bijvoorbeeld voor inrichtings- en huisvestingkosten. Hiervoor worden aanvullende subsidies bij gemeenten en/of fondsen aangevraagd. Van het CZ-fonds is een subsidie van ,-- ontvangen. Eind 2004 heeft het kenniscentrum Zelfhulp vanuit de donatieregeling steunpunten mantelzorg 5.000,-- ontvangen. Dit geld is gebruikt voor inrichtingskosten voor de steunpunten in Den Bosch en West-Brabant. De verantwoording van deze middelen wordt in het jaarverslag van het Kenniscentrum opgenomen. 5.4 Opmerkingen In 3 regio s functioneren al regionale steunpunten zelfhulp, in de 4 e regio is het steunpunt in oprichting. In de oprichting en uitbouw van de steunpunten wordt geprobeerd om zo nauw mogelijk samen te werken met steunpunten mantelzorg en de vrijwillige thuiszorgorganisaties. De coördinator besteedt veel aandacht aan deze samenwerking en lijkt daar goed in te slagen, zodat samenwerking in de loop van dit jaar en volgend jaar verder vorm gaat krijgen. De eerste doelstelling van de provincie - in elke regio functioneert een steunpunt zelfhulp - wordt dus zeker gehaald. Aan de 2 e doelstelling - de opbouw van een samenwerkingsnetwerk informele zorg - wordt hard gewerkt. De provincie zal op andere partners in dit netwerk druk kunnen uitoefenen om hun medewerking aan het netwerk te geven. 12 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

15 6 Donatieregeling Informele zorg 6.1 De regeling De provincie heeft ervoor gekozen om organisaties informele zorg in te ondersteunen. Jaarlijks is een bedrag van ,-- beschikbaar, per jaar voor verschillende doelgroepen. In 2004 was het bedrag bestemd voor steunpunten mantelzorg. In 2005 is het bedrag bestemd voor de zelfhulp, in 2006 voor organisaties in de vrijwillige thuiszorg en in 2007 voor samenwerkingsprojecten. In september 2004 heeft de provincie de steunpunten mantelzorg een brief gestuurd met de procedure en een aanvraagformulier. Per steunpunt kon maximaal 500,-- aangevraagd worden. In de procedure was aangegeven waarvoor de gelden inzetbaar waren: - De activiteiten moesten gericht zij op minimaal een van de in het Actieplan informele zorg benoemde doelgroepen: jonge mantelzorgers, allochtone mantelzorgers, en/of mantelzorgers van GGZ-cliënten. - De regeling was bedoeld voor financiering van eenmalige activiteiten. - De aanvragers moesten bereid zijn om hun activiteiten op de website informelezorgbrabant.nl te vermelden. - De aanvragers moesten bereid zijn een kort verslag voor externe publicatie te maken. - De aanvraag moest namens een steunpunt mantelzorg gedaan worden. - De aanvraag moest voor 8 oktober 2004 bij de provincie binnen zijn. Het aanvraagformulier gaf de aanvragers handvatten in de gegevens die zij moesten aanleveren. Gevraagd werd naar de activiteit, aanleiding en doel van de activiteit, de samenwerkingspartners, de tijd wanneer de activiteit uitgevoerd werd, de bereidheid om op de website te vermelden en een extern verslag aan te bieden. De aanvraag hoefde in totaal niet meer dan 1 A4 te bevatten. 6.2 De projecten De donatieregeling is toegekend aan 12 aanvragers vanuit een steunpunt mantelzorger. Om het volledige bedrag van ,-- te besteden hebben deze aanvragers allemaal een bedrag van 1.250,-- toegekend gekregen. Apart staat de toekenning van 5.000,-- uit de regeling aan het Kenniscentrum Zelfhulp. Dit geld is besteed aan inrichtingskosten van steunpunten. De activiteiten moesten betrekking hebben op een van de 3 genoemde doelgroepen: jonge mantelzorgers, allochtone mantelzorgers of mantelzorgers van GGZ-cliënten. Van de 12 aanvragen hadden er 6 betrekking op jonge mantelzorgers, 3 op allochtone mantelzorgers en 3 op mantelzorgers van GGZ- cliënten. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 13

16 - Projecten voor jonge mantelzorgers Voor de jonge mantelzorgers werden projecten ingediend die bedoeld waren om hen te bereiken en hen bewust te maken van hun positie. Een project wilde dat doen door onder andere een prijsvraag uit te schrijven, een project door een survival te organiseren en de andere projecten door voorlichting op scholen te geven. Het project dat startte met de prijsvraag is in volle gang. Een jonge mantelzorger kan door een vriend of vriendin genomineerd worden als mantelzorger. Wie wint, gaat samen een dag op stap. Het project wordt ook op scholen uitgevoerd, waar naast een voorlichtingsfilm, de leerlingen door toneel attent gemaakt worden op mantelzorg. De leerlingen worden betrokken door hen onder andere een uitnodigingsposter te laten maken. In dit project is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met een jongerenwerker, maar ook met scholen en maatschappelijk werk. Vijf van de steunpunten die een donatie voor jonge mantelzorgers aangevraagd hebben, werken samen binnen het SVT Informele Zorg West-Brabant. Een van de steunpunten was gestart een survival voor jonge mantelzorgers te organiseren. Deze activiteit is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling, terwijl er wel veel gelobbyd was en er samengewerkt werd met andere organisaties. Een proefles is gegeven op een school om jongeren attent te maken op mantelzorgers. Het bleek lastig jongeren te boeien, daarom wordt er nu gezamenlijk gezocht naar een invulling voor de lessen op de scholen. Er is nu overleg met een toneelgroep die langs verschillende scholen gaat. Dit is uitgeprobeerd en slaat wel aan. Op dit moment worden contacten gelegd met scholen (voor zo ver dat nog niet gebeurd was) en in het najaar vinden de meeste bijeenkomsten plaats. In de projecten wordt samengewerkt met de scholen en een toneelgroep. Omdat de steunpunten onder de SVT Informele Zorg West-Brabant vallen, hebben zij regelmatig overleg en maken zij gebruik van elkaars ervaringen. Ook is een afspraak gepland met een consulent jonge mantelzorg van een steunpunt mantelzorg in Midden-Brabant. Deze consulent heeft al veel ervaring opgedaan met het werken met jonge mantelzorgers. - Projecten voor allochtone mantelzorgers Twee van de drie donaties zijn gebruikt om de folders van de steunpunten te vertalen voor Turkse en/of Marokkaanse mantelzorgers. Hiervoor heeft een van de initiatieven contact gezocht met het vrouwenbestuur uit een moskee en de andere met de GGD. De folders zijn inmiddels gereed en verspreid. De steunpunten krijgen nu vragen vanuit deze groepen. De derde donatie is gebruikt om casussen uit te werken om de werkprocessen van steunpunt mantelzorg, vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk beter op elkaar aan te laten sluiten. Het project is nog in uitvoering; er wordt met verschillende gezinnen gesproken over hun ondersteuningswensen. - Projecten voor mantelzorgers van GGZ- cliënten Het eerste project is erop gericht informatiebijeenkomsten op te starten voor mantelzorgers van mensen met een depressie. Er wordt een draaiboek en een lezing gemaakt en de bijeenkomst gaat in het najaar plaatsvinden. 14 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

17 Het tweede project richt zich erop dat inloopbijeenkomsten inhoudelijk verdiept kunnen worden. De donatie is ingezet om boeken te kopen, folders te laten maken, een film te kopen en sprekers uit te nodigen. Het derde project is voor jonge mantelzorgers van GGZ-cliënten. Voor deze jongeren wordt een activiteitendag georganiseerd om hen zo in beeld te krijgen voor vervolgactiviteiten. 6.3 Resultaten De voortgang van de projecten die in aanmerking kwamen voor de regeling is verschillend. In een aantal gevallen werden concrete activiteiten bedacht die snel opgepakt konden worden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een folder voor anderstaligen. Andere keren lag er al een plan, waarvoor nog geen financiering lag. Deze plannen konden met de gelden van de regeling uitgevoerd worden. Lastiger is het wanneer op het moment van verschijnen van een donatieregeling nog nagedacht moet worden over de besteding van de gelden. Dit soort initiatieven zijn meestal nog niet in de uitvoeringsfase. Overdraagbaarheid en PR Het overdraagbaar maken van de uitkomsten is door de provincie als eis meegegeven. Hieraan wordt verschillend gewerkt. Bijvoorbeeld de folders voor anderstaligen zijn vrij makkelijk in andere regio s te gebruiken. Alleen de specifieke informatie, over bijvoorbeeld het steunpunt, moet aangepast worden. Draaiboeken of uitgeschreven lezingen zijn ook goed overdraagbaar naar andere regio s. Binnen de regio van de SVT Informele Zorg West-Brabant worden ervaringen uitgewisseld over activiteiten die wel of niet haalbaar zijn. Het zal meerwaarde bieden wanneer deze ervaringen breder uitgedragen kunnen worden, bijvoorbeeld dat een draaiboek gemaakt wordt hoe een informatiebijeenkomst voor scholen voorbereid en ingevuld kan worden. Wanneer er een werkgroep rondom een activiteit is opgezet, zal binnen die werkgroep aan kennisoverdracht gewerkt worden. PR is een goed middel om aan overdraagbaarheid te werken. Contacten met lokale pers hebben bijgedragen tot bekendmaking van verschillende projecten. Ook intermediairs zorgen voor een goede verspreiding van de projecten. Nog niet alle projecten die met de donatie zijn uitgevoerd worden op de website informelezorgbrabant.nl vermeld. Soms omdat er nog niet aan gedacht is om het project te vermelden, soms omdat het project nog niet uitgevoerd is en/of dat er nog niet voldoende over te vermelden is. Meningen over de donatieregeling Alle aanvragers vonden de regeling helder en laagdrempelig. Zij zijn ook erg positief omdat de donatie hoger uitviel dan dat in eerste instantie de bedoeling was. Iedereen was van mening dat de aanvraag indienen niet moeilijk was omdat aangegeven was wat er kort en bondig ingediend moest worden. Wel werden opmerkingen gemaakt dat de indieningstermijn slechts enkele weken was. Enkele steunpunten hadden daar moeite mee, omdat in die tijd ook de dag van de mantelzorg voorbereid moest worden. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 15

18 Over de hoogte van de donatie wordt verschillend gedacht. Aanvragers geven aan dat het bedrag organisaties in staat stelt om dingen in gang te zetten die anders waarschijnlijk niet of moeizaam vormgegeven kunnen worden. Verschillen zijn er in de opmerkingen over de hoogte, variërend van het is eigenlijk heel weinig tot het geeft ons een goeie mogelijkheid. Enkele keren werd gezocht naar cofinanciering omdat het geld gebruikt werd om een groter project te financieren. Enkele keren werd aangegeven dat het lastig was om geld in te zetten, omdat er altijd een vervolg aan projecten zit en dit een eenmalige donatie is. Leerpunten De aanvragers hebben een aantal leerpunten aangegeven. Nog niet alle initiatieven gaven punten aan, omdat zij de projecten nog niet aan het uitvoeren waren. Samenwerking wordt erg belangrijk gevonden. Door met relevante partijen samen te werken heeft een project meer kans van slagen. De projecten voor jonge mantelzorgers hebben de meeste kans van slagen wanneer er met bijvoorbeeld jongerenwerkers of consulenten jonge mantelzorgers samengewerkt wordt. De groep jonge mantelzorgers blijkt moeilijk te bereiken, samenwerking met ervaren mensen is daarom een pre. Binnen de SVT Informele Zorg West-Brabant leren de steunpunten van elkaar. Voor deze regeling hebben ze vooral elkaars ervaringen geleerd wat niet lukt en gaan met elkaar aan de slag om te kijken wat wel werkt. Voor een aantal projecten is een werkgroep gevormd waar deskundigen zitting in hebben. Zo wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaringen. Enkele keren werd aangegeven dat er niet zo maar gestart moet worden met een project omdat er geld beschikbaar is, maar dat er eerst een goed plan gemaakt moet worden. 6.4 Aanbevelingen bij de donatieregeling De regeling heeft steunpunten in staat gesteld om activiteiten uit te voeren die zij anders niet of later uitgevoerd zouden hebben. De regeling is daarom succesvol. Wat opvalt is dat niet alle steunpunten een aantal kleine dingen op de plank hebben liggen waaraan ze een bedrag van 500,-- kunnen besteden, maar dat zij zoeken naar structurele inzet. Terwijl een donatieregeling ook goed in te zetten is voor kleine zaken, bijvoorbeeld drukkosten van folders, inhuren spreker, zaalhuur voor bijeenkomst et cetera. Extra nadruk zal in vervolg gegeven kunnen worden op de eenmaligheid van dergelijke regelingen. De aanvraag is eenvoudig en behoeft geen aanpassing. Gelet op het bedrag en de geringe benodigde informatie is een aanvraagperiode van 4 weken voldoende. Aanvragers kijken soms erg aan tegen het schrijven van bevinding en/of een verantwoording. Om de overdraagbaarheid en de PR te verbeteren kan een formulier naar de aanvragers gestuurd kunnen worden waarin om de verantwoording gevraagd wordt volgens een vast stramien. Bovendien kan nogmaals gewezen worden op het belang de activiteit op de site zorgbrabant.nl te vermelden en eventuele overdraagbare dingen (zoals draaiboeken en lezingen) op de site te noemen, zodat anderen daarvan gebruik kunnen maken. 16 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

19 7 Financiering projecten georganiseerde vriendschappen op maat De provincie heeft vijf gevarieerde projecten middelen gegeven om uitvoering te geven aan georganiseerde vriendschappen op maat. De aanvragers hadden allemaal een project ingediend bij de provincie wat paste in de doelstelling en doelgroepen van het Actieplan Informele Zorg. Hieronder beschrijven we eerst in het kort de projecten waarna we inzoomen op de resultaten. 7.1 De projecten Video hometraining (VHT) VHT is bekend en succesvol in de jeugdzorg. Dit project richt zich erop om VHT toe te passen in de ouderenzorg en op een dusdanige manier dat mantelzorgers ondersteund worden in de verzorging die zij verlenen. Het project is een samenwerking tussen 2 thuiszorgorganisaties en 2 steunpunten mantelzorg. De mensen die met VHT aan de slag willen, zijn inmiddels geselecteerd. Hun scholing vindt plaats in de zomer en najaar Gestart is met mensen van de thuiszorg, mensen van het steunpunt volgen. Het project kon snel van start gaan, omdat de plannen er al waren. Een tegenvaller is dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maar erg weinig indiceert, zodat geen personeelsbudget beschikbaar is om de VHT uit te voeren. In november 2005 is een tussenevaluatie van het project gepland. Het project heeft ,-- ontvangen en dit geld is besteed aan de aanschaf van camera s, het opleiden van personeel en de samenwerking met organisaties. De organisaties zijn tevreden over het bedrag, al hadden ze graag ook budget gekregen om personeel in te zetten, zodat er zonder CIZ-indicatie gewerkt kan worden. Theater voor jonge mantelzorgers Dit project richtte zich erop jonge mantelzorgers samen theater te laten maken over hun eigen leefwereld. Het doel was om jongeren assertiever te maken, hen bewust te laten worden van hun positie als mantelzorgers en hen een leuke activiteit aan te bieden. Jonge mantelzorgers zijn benaderd, na veel lobby s in netwerken, en zij mochten een vriend of vriendin meenemen naar de activiteit. De jongeren hebben theater gemaakt, hiervan is ook een DVD verschenen en een videoband om scholing mee te geven. Ook is er een productbeschrijving gemaakt, zodat de activiteit goed overdraagbaar is. Het project heeft ,-- ontvangen. De medewerkers zijn tevreden over dit bedrag. Samenwerken tegen ouderenmishandeling In het samenwerkingsproject tegen ouderenmishandeling werkt de GGD samen met steunpunten mantelzorg. In het project is een cursus om ouderenmishandeling tegen te gaan ontwikkeld en in 3 gemeenten uitgeprobeerd. De cursus bestaat uit 6 dagdelen en is voornamelijk bestemd voor mantelzorgers. De cursus slaat goed aan. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 17

20 Het project heeft 7.500,-- ontvangen. De aanvragers waren erg tevreden en hebben net zo veel pilots uitgevoerd als mogelijk was met het bedrag. Zij zouden graag nog veel meer projecten uitvoeren of de cursus in hun reguliere activiteiten aan willen bieden, omdat het erg succesvol is. Maatjesproject Het maatjesproject is ervoor bedoeld mensen met een psychiatrische achtergrond te koppelen aan maatjes om hen samen leuke dingen te laten doen en hen in de maatschappij te laten meedraaien. Er waren al maatjesprojecten in de GGZ, deze projecten zijn uitgebreid voor deze specifieke doelgroep. Aan het project is ,-- uitgekeerd. Dit geld is besteed aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en de vrijwillige coördinatoren. Er is een training ontwikkeld om de mensen te scholen en de trainingen zijn gegeven. Er is niet bekend hoeveel maatjes er precies gevonden zijn. Het geld werd gezien als mooie aanvulling op het budget, al was het niet voldoende om er een heel project mee te draaien. Inloophuis voor mensen met kanker In dit inloophuis kunnen mensen met kanker bij gastvrouwen en heren terecht voor een gesprek, buiten de medische sfeer. Zij kunnen ook informatie krijgen en met lotgenoten spreken. Het huis heeft geen structurele financiering en is volledig afhankelijk van giften. Het huis bestaat nu een jaar en het aantal bezoekers, ook de vaste bezoekers, groeit. Dit toont aan dat er behoefte is aan en degelijk initiatief. Het inloophuis heeft een bedrag van 5.000,-- ontvangen wat besteed is aan alle gangbare dingen zoals, salaris coördinator, opleiding gastvrouwen, aanvullingen in bibliotheek, verzekeringen, consumpties et cetera. Het huis is erg tevreden met het bedrag, omdat ze volledig afhankelijk zijn van giften. 7.2 De resultaten De gelden zijn verschillend ingezet. In drie gevallen zijn er nieuwe dingen uitgeprobeerd; jongeren theater laten maken, VHT voor ouderen en cursus tegen ouderenmishandeling. In 2 gevallen is het geld ingezet om ontwikkelde zaken verder door te laten gaan. In alle gevallen hebben de gelden ertoe bijgedragen dat goede ideeën door konden gaan of uitgevoerd konden worden. Bijna al het projectgeld is al besteed. Overdraagbaarheid De video hometrainingen, het toneel voor jongeren, de cursussen voor mantelzorgers en ook de maatjesprojecten zijn overdraagbaar. In de opzet is hiermee rekening gehouden en is bijvoorbeeld gewerkt aan een draaiboek. Het VHT-project kan goed overgedragen worden naar andere organisaties. Bijvoorbeeld de camera s zijn in beheer van het Brabantse Steunpuntenoverleg en de opgeleide mensen kunnen de VHT elders geven en voorlichting geven. Het theater voor jonge mantelzorgers heeft een draaiboek, een video en een DVD opgeleverd die elders ook goed bruikbaar zijn. Het maatjesproject is overdraagbaar naar andere doelgroepen. 18 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. Reactie op advies nr.4 10 november 2016 Verzonden: 10 november 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. Reactie op advies nr.4 10 november 2016 Verzonden: 10 november 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Secretariaat ASD-Maastricht P/a Weth. Vrankenstraat E 10 6227 CG MAASTRICHT BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk

Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk Bijlage: Update project inburgering nieuwkomers Winterswijk 31-12-2016 Na de voorbereidingen is per 1 september 2016 gestart met de uitvoering van het projectplan inburgering nieuwkomers in Winterswijk.

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid.

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid. Verkort Jaarverslag 2012 Leefbaarheid Lokale ondersteuning bij idop s Bijeenkomsten met planbegeleiders Aanbod (bijvoorbeeld menukaart) voor idop s in uitvoeringsfase Intervisiebijeenkomsten Masterclass/debat/bijeenkomst

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

PS2009WMC14 - Bijlage 2

PS2009WMC14 - Bijlage 2 PS2009WMC14 - Bijlage 2 BIJLAGE 2: SUBSIDIE TOEKENNINGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2009 Totaal aantal aanvragen: 31 Aantal toegekend: 13 TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2009 PER THEMA

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; pb 76-2001 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; - ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject NAH werk in uitvoering 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject Presentatie HLC door Mia Verschaeve www.hersenletselcentrum.com Samenwerkende partijen De Voucherhouders in

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Respijtzorg in Noord-Brabant

Respijtzorg in Noord-Brabant Respijtzorg in Noord-Brabant Respijtzorg in Noord-Brabant mevrouw drs. T. Rietveld mevrouw drs. A. Rademakers PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2005 Deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a Raadsnotitie Agenda nr. 11a Onderwerp: Informatieve notitie betreffende visie cliëntondersteuning Soort: Informatieve notitie Opsteller: I.G.A. van Gerven-van Leeuwen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Hersenletselcentra Ervaringen met HLC Feit of toekomst 12 maart 2016

Hersenletselcentra Ervaringen met HLC Feit of toekomst 12 maart 2016 Hersenletselcentra Ervaringen met HLC Feit of toekomst 12 maart 2016 Presentatie HLC door Mia Verschaeve en Erica Tiersen Het begon in 2013 De Voucherhouders in de stuurgroep en de begeleidingsgroep (SHON,

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014. Werkgroep Gezondheidsvaardigheden. GGD Twente 2014 04-02-2014

Plan van aanpak 2014. Werkgroep Gezondheidsvaardigheden. GGD Twente 2014 04-02-2014 Plan van aanpak 2014 Werkgroep Gezondheidsvaardigheden GGD Twente 2014 04-02-2014 Namens de werkgroep Gezondheidsvaardigheden: Christa Molenveld Ilona Reilink Judith Keizers Karlien Zomer Marlie Cerneus

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld

Nadere informatie