Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004"

Transcriptie

1 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004

2

3 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober 2005

4 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van de provincie Noord- Brabant ISBN PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Deze publicatie is te bestellen onder vermelding van PON-publicatie PON Postbus LA Tilburg Telefoon: (013) Fax: (013) Internet:

5 Inhoud 1 Inleiding Doel monitor De te monitoren projecten Werkwijze Klankbordgroep Leeswijzer 6 2 Maatschappelijk debat over mantelzorg De activiteit Financiering Opmerkingen 8 3 Website informelezorgbrabant.nl onderhouden De activiteit Financiering Opmerkingen 9 4 Respijtzorgvoorzieningen in kaart brengen De activiteit Financiën Opmerkingen 10 5 Subsidie aan Kenniscentrum Zelfhulp Inleiding De activiteit Financiering Opmerkingen 12 6 Donatieregeling Informele zorg De regeling De projecten Resultaten Aanbevelingen bij de donatieregeling 16 7 Financiering projecten georganiseerde vriendschappen op maat De projecten De resultaten Aanbevelingen bij de regeling 19 8 Informele zorgprojecten met gelden Sociaal Beleid De projecten De resultaten Aanbeveling bij de regeling 22 9 Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen per actiepunt Algemene conclusies en aanbevelingen 25 Bijlage 1 Overzicht aanvragers regelingen 27 Donatieregeling 27 Regeling georganiseerde vriendschappen op maat 27 Sociaal beleid 27

6

7 1 Inleiding Informele zorg is een verzamelbegrip voor alle vormen van zorgverlening die niet beroepsmatig worden verricht, te weten mantelzorg, vrijwilligerszorg en zelfhulp. Uit onderzoek is gebleken dat de informele zorg, waaronder de mantelzorg, sterk onder druk staat. De provincie vindt daarom dat actie nodig is, zowel door de provincie zelf als door andere partijen, zoals zorgaanbieders en maakt zich al jaren sterk voor goede informele zorg in de provincie. De provincie wil actie stimuleren en heeft daartoe het een actiepunten voor de informele zorg ontwikkeld. In Als zorgen je vak niet is, Actieplan Informele Zorg worden zesentwintig acties beschreven die nodig zijn om de positie en de ondersteuning van de informele zorg te verbeteren. In haar vergadering van 11 juni 2004 heeft de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur extra middelen beschikbar gesteld voor de informele zorg. In 2004 is aan verschillende projecten een subsidie toegekend. Het is nu tijd om in beeld te krijgen op welke wijze deze gelden zijn besteed en wat van de projecten geleerd kan worden. Het is de eerste keer dat projecten binnen de informele zorg op deze manier gevolgd en in beeld gebracht worden. De uitvoering van deze monitor is als 26 e actiepunt in het actieplan opgenomen. 1.1 Doel monitor Het doel van het monitoren is duidelijk in beeld krijgen op welke wijze, waaraan en met welk resultaat de beschikbare gelden besteed zijn. Daarnaast moet het monitoren van de projecten leiden tot het overdragen van inhoudelijke expertise. Wat hebben we uit het ene project geleerd wat ook voor andere organisaties bruikbaar is? De resultaten worden gebruikt bij het opstellen en aanscherpen van de subsidiecriteria voor projecten informele zorg. Naast het voor u liggende rapport, wordt ook een publieksversie uitgebracht om de ervaringen uit de projecten zo breed mogelijk te verspreiden. 1.2 De te monitoren projecten Als zorg je vak niet is, Actieplan Informele Zorg bevat 26 acties, waarvan aan een aantal een subsidie is toegekend. Het gaat om: 1 Maatschappelijk debat over mantelzorg. 2 Website informelezorgbrabant.nl onderhouden. 3 Respijtzorgvoorzieningen in kaart brengen. 4 Subsidie aan Kenniscentrum Zelfhulp. 5 Stimuleringsregeling Informele zorg. 6 Financiering projecten georganiseerde vriendschappen op maat. 7 Belangenbehartiging mantelzorg. 8 Stimuleringsregeling respijtzorg. De belangenbehartiging wordt in de loop van 2005 door de PRVMZ geëvalueerd. De stimuleringsregeling respijtzorg wordt in 2005 uitgezet. Beide thema s komen daarom niet in deze monitor ter sprake. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 5

8 In het kader van het sociaal beleid zijn in subsidies uitgekeerd voor doeleinden die te maken hebben met informele zorg. Om een breed beeld over de gelden die aan informele zorg besteed worden, nemen we deze 3 aanvragen mee in de monitor. 1.3 Werkwijze In deze monitor ligt het accent op de donatieregeling informele zorg, de stimuleringsregeling georganiseerde vriendschappen op maat en de projecten uit het sociaal beleid. Met aanvragers van deze projecten is een gesprek gevoerd. We geven een korte beschrijving van de activiteiten waaraan de middelen zijn besteed en beschrijven de resultaten van de activiteit. De overige projecten beschrijven we aan de hand van relevant materiaal en toelichtende gesprekken. 1.4 Klankbordgroep De denktank informele zorg, onder voorzitterschap van mevrouw Breebaart van de provincie Noord-Brabant, fungeerde als klankbordgroep. De denktank kwam gedurende de monitor 2 maal bijeen. In de eerste bijeenkomst van 5 juli 2005 is de opzet van de monitor besproken, in de bijeenkomst van 27 september is het conceptrapport besproken. 1.5 Leeswijzer Per hoofdstuk wordt een project van het actieplan beschreven. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Maatschappelijk debat informele zorg Website informelezorgbrabant.nl Respijtzorgvoorzieningen in kaart Kenniscentrum Zelfhulp Donatieregeling informele zorg Projecten georganiseerde vriendschappen op maat Projecten sociaal beleid Conclusies en aanbevelingen 6 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

9 2 Maatschappelijk debat over mantelzorg 2.1 De activiteit Op 26 april 2005 vond een maatschappelijk debat plaats over mantelzorg. Het debat werd georganiseerd door Brabant Balie (een podium voor het debat over diverse maatschappelijke thema's). De Brabantse Raad van Mantelzorgers, de afdeling SCO van de provincie Noord-Brabant en het PON waren betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen. Het doel van het debat was dat gemeenten en mensen uit het bedrijfsleven aandacht krijgen voor mantelzorgers. De uitnodiging zag er als volgt uit: Mantelzorg Buitenspel?! Bijna mantelzorgers in Noord-Brabant. Blijven ze anoniem? In Noord-Brabant zijn bijna mantelzorgers dagelijks in de weer. Mantelzorg kost tijd en geld en doet een aanslag op de mentale weerbaarheid. In dit debat stelt Brabant Balie de vraag: hoe maak je mantelzorg zichtbaar voor beleidsmakers en wat moeten gemeenten en bedrijven doen om mantelzorg mogelijk te maken? Astrid Bosch, onderzoeker bij het PON, geeft zicht op de stand van de mantelzorg. Sami Inal van de Brabantse Raad van Mantelzorgers geeft drie problemen én drie oplossingen. Theater Schermutseling brengt de mantelzorger tot leven. De avond wordt geleid door Piet de Kroon, directeur PON Noord-Brabant. De avond werd door ongeveer 70 mensen bezocht. De bezoekers waren mantelzorgers, mensen uit het maatschappelijk middenveld, enkele gemeenteraadsleden en enkele mensen vanuit de vakbond. Ondanks inspanningen is het niet gelukt mensen vanuit het bedrijfsleven te interesseren voor het debat. De avond leverde een levendige discussie op over verschillende thema s zoals onbekendheid van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers, de beperkte mogelijkheden die mantelzorgers hebben om betaald werk te combineren met het bieden van mantelzorg, de vraag of organisaties hun aanbod regionaal moeten organiseren. De mensen vanuit de vakbond hadden een goede inbreng wat betreft de plannen die zij hebben om zorg en arbeid te combineren. Door het afwezigheid van mensen vanuit het bedrijfsleven is de discussie over de manier waarop het bedrijfsleven inspeelt op de arbeid-zorgcombinatie niet besproken. De aanwezige raadsleden zagen goede mogelijkheden voor gemeenten om de regie te gaan voeren voor de ondersteuning aan mantelzorgers. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 7

10 Gezien de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dat een goede ontwikkeling, omdat die taak ook daadwerkelijk bij de gemeente komt te liggen. 2.2 Financiering De provincie heeft een bedrag van 5000,-- beschikbaar gesteld voor het debat. 2.3 Opmerkingen Door de organisatie uit te besteden aan Brabant Balie, is gekozen om aan te haken bij bestaande structuren om debatten te organiseren. Dit heeft voordelen wat betreft de methoden van uitnodigen, het gebruik van zaal en apparatuur, de kennis van het organiseren van een debat. Een nadeel is dat de provincie minder goed in beeld komt als de initiator van het debat. Misschien had een uitnodiging van de provincie bij mensen uit het bedrijfsleven wel geleid tot participatie aan het debat. Dit blijft natuurlijk gissen. Een ander nadeel is dat ondanks de professionele organisatie nog veel inzet nodig was om zowel de inhoud als ook enkele organisatorische zaken te regelen. Het is aan te bevelen om een volgend debat op een andere manier te organiseren. Gedacht kan worden aan het houden van het debat in het provinciehuis, zodat de herkenbaarheid groot is en het eigen netwerk gebruikt kan worden. De inhoud van een dergelijk debat is erg belangrijk en vraagt veel inhoudelijke kennis. Het blijkt dat het uitbesteden van een inhoudelijk debat aan een organisatie die niet met de inhoud bekend is daarom niet wenselijk is. 8 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

11 3 Website informelezorgbrabant.nl onderhouden 3.1 De activiteit In september 2002 is de website de lucht ingegaan. Aan het opzetten van de site ging een onderzoek vooraf: Inventarisatie informele zorg in Noord-Brabant (2001). Tijdens de inventarisatie van organisaties die zich bezighouden met informele zorg zijn een aantal opvallende onderwerpen gesignaleerd. Informatie op diverse websites (bijvoorbeeld de VTZ Nederland en de vrijwilligerscentrales in Nederland) was niet geheel actueel en niet toegespitst op de Brabantse situatie. Wat tijdens de inventarisatieronde in Brabant bleek, was dat er veel behoefte was aan een actuele site. De website informelezorgbrabant.nl is opgezet om te zorgen voor actuele informatie over de informele zorg in Noord-Brabant. Bezoekers kunnen er terecht om te kijken welke soort zorg bij hen in de buurt wordt aangeboden. Daarnaast kunnen organisaties zich op de site presenteren; zij verzorgen zelf de informatie die op de site weergegeven wordt, zodat ze kunnen zorgen voor actualiteit. Daarnaast kan beleidsinformatie uit de site gehaald worden. Zijn de organisaties voor informele zorg overal in Noord-Brabant vertegenwoordigd? Hoe beantwoorden de bezoekers van de site de stellingen en reageren zij op de vragen die in het forum gesteld worden? In 2002 en 2003 is de site opgezet en ontwikkeld. In 2004 is de site verder ontwikkeld en uitgebouwd met onder andere respijtzorg en maatjesprojecten. 3.2 Financiering Het ontwikkelwerk in 2004 is door het PON uitgevoerd. Hiervoor heeft het PON 10 dagen uit de basisstructuur gebruikt en heeft de provincie Noord- Brabant 6 dagen vanuit het budget informele zorg beschikbaar gesteld. De materiële kosten zijn door de provincie betaald. 3.3 Opmerkingen De website is vanaf de start door het PON ontwikkeld. Inmiddels is de site 3 jaar actueel en blijkt deze nog steeds aan de behoeften te voldoen. De site wordt goed bezocht, gemiddeld tussen de 800 en 1100 bezoekers per maand. De site is ontwikkeld, zodat voor het PON de bezigheden niet meer in hun werkzaamheden pasten. De site is begin 2005 overdragen aan de provincie en wordt nu door medewerkers van de afdeling SCO beheerd, wat goed aansluit bij hun werkzaamheden en behoeften aan informatie. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 9

12 4 Respijtzorgvoorzieningen in kaart brengen 4.1 De activiteit De provincie vindt het belangrijk dat goed bekend wordt welke vormen van respijtzorg aangeboden worden en waar deze zorg geboden wordt. Een zo compleet mogelijk overzicht van respijtzorg is daarom onontbeerlijk. Het PON heeft in 2004 in het flexibel volume een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheden van respijtzorg. Uitkomsten van dat onderzoek zijn onder andere gebruikt om de criteria voor de stimuleringsregeling respijtzorg vorm te geven. Om echter een zo compleet mogelijk beeld te geven van respijtzorgmogelijkheden was een grondiger onderzoek noodzakelijk. Hiervoor werd bij de V en V-sector, de verstandelijk gehandicaptensector, de GGZ, de jeugdzorg en via intermediairs vragenlijsten uitzetten om initiatieven op te sporen. Er werden ongeveer 300 vragenlijsten uitgezet. Om de inventarisatie zo compleet mogelijk te maken, werden instellingen gebeld wanneer van hen geen ingevulde vragenlijst retour is ontvangen. Van het project is een onderzoeksrapport verschenen. Tevens is voor mantelzorgers een publieksversie van de inventarisatie van respijtzorg verschenen. Deze is in een oplagen van gedrukt. De boekjes zijn verspreid op de provinciale mantelzorgdag die de provincie in juni 2005 organiseerde en ook via steunpunten mantelzorg. In augustus is het boekje herdrukt (5000 exemplaren). 4.2 Financiën Voor het onderzoek naar respijtzorg, het schrijven van het rapport en de publieksversie, werd door het PON dagen uit het flexibele volume gebuikt en werd door de provincie 27 dagen betaald uit het budget van de informele zorg. De brochure werd door de provincie betaald. De totale kosten van het project bedroegen , Opmerkingen Er blijkt veel behoefte te zijn aan inzicht in de respijtzorgmogelijkheden. Het boekje is daarom goed ontvangen. Het nadeel is dat een boekje nooit compleet is, zodat de mantelzorgers niet alle informatie hebben en organisaties die niet in het boekje staan zich gepasseerd voelen. De website informele zorgbrabant.nl biedt wel uitkomsten om het aanbod actueel te houden, maar beeldend materiaal spreekt meer aan bij de doelgroep mantelzorgers. In de herdruk van het boekje zijn weer meer organisaties opgenomen. Het boekje zou regelmatig herdrukt moeten worden, om mantelzorgers goed te blijven informeren. Bij een volgende herdruk zal tijd beschikbaar moeten zijn om enig vervolgonderzoek uit te voeren. 10 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

13 5 Subsidie aan Kenniscentrum Zelfhulp 5.1 Inleiding Het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van twee zelfstandige kenniscentra: het Kenniscentrum Zelfhulp en het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid. Het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid is een stichting die kennis ontwikkelt, verzamelt en verspreidt over zelfhulp, zelfhulpgroepen en ervaringsdeskundigheid. De stichting werkt met twee verschillende werkmaatschappijen; het Kenniscentrum Zelfhulp en het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid. We beperken ons in de monitor tot het Kenniscentrum Zelfhulp. 5.2 De activiteit In 2000 is op initiatief van de stichting Zelfhulp Netwerk Eindhoven/ Kempenland het Kenniscentrum Zelfhulp opgericht. Het doel van het kenniscentrum is het verschijnsel zelfhulp in brede zin te ondersteunen. Om dit te bereiken worden vanuit het kenniscentrum regionale steunpunten voor zelfhulp opgezet en ondersteund. Voor deze doelstelling is de subsidie van de provincie bedoeld. Concrete activiteiten die uitgevoerd worden zijn onder andere het in kaart hebben van zoveel mogelijk zelfhulpgroepen in de regio, het geven van begeleiding en ondersteuning aan de zelfhulpgroepen en het zoeken van aanvullende financiering. Ook worden producten ontwikkeld die voor alle steunpunten zelfhulp bruikbaar zijn. Deze producten zijn overdraagbaar zowel binnen als buiten de provincie. In het actieplan van de provincie staan de volgende doelen opgenomen die betrekking hebben op het Kenniscentrum Informele zorg: - In 2006 functioneert in elk van de vier Brabantse regio s een steunpunt zelfhulp. - In 2006 functioneert in elke van de vier Brabantse regio s een samenwerkingsnetwerk informele zorg tussen steunpunten mantelzorg, steunpunten zelfhulp en coördinatiepunten vrijwillige thuiszorg. Stand van zaken Het steunpunt in Eindhoven is al jaren actief en ingeburgerd. Veel zelfhulpgroepen weten het steunpunt te vinden. De ontwikkeling in Eindhoven is dat het steunpunt voor de hele regio gebruikt wordt, in plaats van alleen voor Eindhoven en Kempenland. Inmiddels zijn overleggen gaande om in Helmond een dependance te starten. In West-Brabant is voor het Steunpunt Zelfhulp een locatie gevonden in de informatiewinkel in Roosendaal. Nu de locatie gevonden is, wordt aan verdere uitbouw van het steunpunt gewerkt. Nog niet duidelijk is of het steunpunt een uitstraling voor heel West-Brabant gaat krijgen. Het steunpunt in West- Brabant heeft geen zelfstandig bestuur, maar valt bestuurlijk onder het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 11

14 In s-hertogenbosch is een locatie gevonden in een school. De ontstaansgeschiedenis van het steunpunt in s-hertogenbosch is anders dan de andere steunpunten. Al enkele jaren werd door een aantal actieve vrijwilligers geprobeerd iets soortgelijks van de grond te krijgen. Na het overlijden van de initiatiefnemer hebben de andere vrijwilligers contact gezocht om uit te groeien tot een steunpunt zelfhulp. Vooralsnog financiert ook de gemeente s-hertogenbosch hulp in de eigen gemeente. De gemeente s-hertogenbosch is van mening dat voor financiering van hulp in de overige gemeenten in Noordoost-Brabant aanvullende financiering gezocht moet worden. In Midden-Brabant hebben in de zomer van 2005 gesprekken plaatsgevonden met onder andere Stichting Mantelzorg, RPCP, MEE, gemeente, GGD, CZ om een locatie te vinden voor het Steunpunt Zelfhulp. Dit heeft geresulteerd in de verwachte opening van het Steunpunt Zelfhulp Midden-Brabant in november Financiering De provincie heeft voor de jaren 2004 en ,-- beschikbaar gesteld aan het kenniscentrum zelfhulp. Deze gelden worden besteed aan het inzetten van een coördinator. De coördinator wordt via BOZ ingehuurd en besteedt 2 dagen per week aan het project. De ,-- van de provincie is voldoende om de coördinator te betalen, maar niet om ook zelfhulpgroepen te faciliteren en bijvoorbeeld voor inrichtings- en huisvestingkosten. Hiervoor worden aanvullende subsidies bij gemeenten en/of fondsen aangevraagd. Van het CZ-fonds is een subsidie van ,-- ontvangen. Eind 2004 heeft het kenniscentrum Zelfhulp vanuit de donatieregeling steunpunten mantelzorg 5.000,-- ontvangen. Dit geld is gebruikt voor inrichtingskosten voor de steunpunten in Den Bosch en West-Brabant. De verantwoording van deze middelen wordt in het jaarverslag van het Kenniscentrum opgenomen. 5.4 Opmerkingen In 3 regio s functioneren al regionale steunpunten zelfhulp, in de 4 e regio is het steunpunt in oprichting. In de oprichting en uitbouw van de steunpunten wordt geprobeerd om zo nauw mogelijk samen te werken met steunpunten mantelzorg en de vrijwillige thuiszorgorganisaties. De coördinator besteedt veel aandacht aan deze samenwerking en lijkt daar goed in te slagen, zodat samenwerking in de loop van dit jaar en volgend jaar verder vorm gaat krijgen. De eerste doelstelling van de provincie - in elke regio functioneert een steunpunt zelfhulp - wordt dus zeker gehaald. Aan de 2 e doelstelling - de opbouw van een samenwerkingsnetwerk informele zorg - wordt hard gewerkt. De provincie zal op andere partners in dit netwerk druk kunnen uitoefenen om hun medewerking aan het netwerk te geven. 12 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

15 6 Donatieregeling Informele zorg 6.1 De regeling De provincie heeft ervoor gekozen om organisaties informele zorg in te ondersteunen. Jaarlijks is een bedrag van ,-- beschikbaar, per jaar voor verschillende doelgroepen. In 2004 was het bedrag bestemd voor steunpunten mantelzorg. In 2005 is het bedrag bestemd voor de zelfhulp, in 2006 voor organisaties in de vrijwillige thuiszorg en in 2007 voor samenwerkingsprojecten. In september 2004 heeft de provincie de steunpunten mantelzorg een brief gestuurd met de procedure en een aanvraagformulier. Per steunpunt kon maximaal 500,-- aangevraagd worden. In de procedure was aangegeven waarvoor de gelden inzetbaar waren: - De activiteiten moesten gericht zij op minimaal een van de in het Actieplan informele zorg benoemde doelgroepen: jonge mantelzorgers, allochtone mantelzorgers, en/of mantelzorgers van GGZ-cliënten. - De regeling was bedoeld voor financiering van eenmalige activiteiten. - De aanvragers moesten bereid zijn om hun activiteiten op de website informelezorgbrabant.nl te vermelden. - De aanvragers moesten bereid zijn een kort verslag voor externe publicatie te maken. - De aanvraag moest namens een steunpunt mantelzorg gedaan worden. - De aanvraag moest voor 8 oktober 2004 bij de provincie binnen zijn. Het aanvraagformulier gaf de aanvragers handvatten in de gegevens die zij moesten aanleveren. Gevraagd werd naar de activiteit, aanleiding en doel van de activiteit, de samenwerkingspartners, de tijd wanneer de activiteit uitgevoerd werd, de bereidheid om op de website te vermelden en een extern verslag aan te bieden. De aanvraag hoefde in totaal niet meer dan 1 A4 te bevatten. 6.2 De projecten De donatieregeling is toegekend aan 12 aanvragers vanuit een steunpunt mantelzorger. Om het volledige bedrag van ,-- te besteden hebben deze aanvragers allemaal een bedrag van 1.250,-- toegekend gekregen. Apart staat de toekenning van 5.000,-- uit de regeling aan het Kenniscentrum Zelfhulp. Dit geld is besteed aan inrichtingskosten van steunpunten. De activiteiten moesten betrekking hebben op een van de 3 genoemde doelgroepen: jonge mantelzorgers, allochtone mantelzorgers of mantelzorgers van GGZ-cliënten. Van de 12 aanvragen hadden er 6 betrekking op jonge mantelzorgers, 3 op allochtone mantelzorgers en 3 op mantelzorgers van GGZ- cliënten. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 13

16 - Projecten voor jonge mantelzorgers Voor de jonge mantelzorgers werden projecten ingediend die bedoeld waren om hen te bereiken en hen bewust te maken van hun positie. Een project wilde dat doen door onder andere een prijsvraag uit te schrijven, een project door een survival te organiseren en de andere projecten door voorlichting op scholen te geven. Het project dat startte met de prijsvraag is in volle gang. Een jonge mantelzorger kan door een vriend of vriendin genomineerd worden als mantelzorger. Wie wint, gaat samen een dag op stap. Het project wordt ook op scholen uitgevoerd, waar naast een voorlichtingsfilm, de leerlingen door toneel attent gemaakt worden op mantelzorg. De leerlingen worden betrokken door hen onder andere een uitnodigingsposter te laten maken. In dit project is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met een jongerenwerker, maar ook met scholen en maatschappelijk werk. Vijf van de steunpunten die een donatie voor jonge mantelzorgers aangevraagd hebben, werken samen binnen het SVT Informele Zorg West-Brabant. Een van de steunpunten was gestart een survival voor jonge mantelzorgers te organiseren. Deze activiteit is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling, terwijl er wel veel gelobbyd was en er samengewerkt werd met andere organisaties. Een proefles is gegeven op een school om jongeren attent te maken op mantelzorgers. Het bleek lastig jongeren te boeien, daarom wordt er nu gezamenlijk gezocht naar een invulling voor de lessen op de scholen. Er is nu overleg met een toneelgroep die langs verschillende scholen gaat. Dit is uitgeprobeerd en slaat wel aan. Op dit moment worden contacten gelegd met scholen (voor zo ver dat nog niet gebeurd was) en in het najaar vinden de meeste bijeenkomsten plaats. In de projecten wordt samengewerkt met de scholen en een toneelgroep. Omdat de steunpunten onder de SVT Informele Zorg West-Brabant vallen, hebben zij regelmatig overleg en maken zij gebruik van elkaars ervaringen. Ook is een afspraak gepland met een consulent jonge mantelzorg van een steunpunt mantelzorg in Midden-Brabant. Deze consulent heeft al veel ervaring opgedaan met het werken met jonge mantelzorgers. - Projecten voor allochtone mantelzorgers Twee van de drie donaties zijn gebruikt om de folders van de steunpunten te vertalen voor Turkse en/of Marokkaanse mantelzorgers. Hiervoor heeft een van de initiatieven contact gezocht met het vrouwenbestuur uit een moskee en de andere met de GGD. De folders zijn inmiddels gereed en verspreid. De steunpunten krijgen nu vragen vanuit deze groepen. De derde donatie is gebruikt om casussen uit te werken om de werkprocessen van steunpunt mantelzorg, vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk beter op elkaar aan te laten sluiten. Het project is nog in uitvoering; er wordt met verschillende gezinnen gesproken over hun ondersteuningswensen. - Projecten voor mantelzorgers van GGZ- cliënten Het eerste project is erop gericht informatiebijeenkomsten op te starten voor mantelzorgers van mensen met een depressie. Er wordt een draaiboek en een lezing gemaakt en de bijeenkomst gaat in het najaar plaatsvinden. 14 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

17 Het tweede project richt zich erop dat inloopbijeenkomsten inhoudelijk verdiept kunnen worden. De donatie is ingezet om boeken te kopen, folders te laten maken, een film te kopen en sprekers uit te nodigen. Het derde project is voor jonge mantelzorgers van GGZ-cliënten. Voor deze jongeren wordt een activiteitendag georganiseerd om hen zo in beeld te krijgen voor vervolgactiviteiten. 6.3 Resultaten De voortgang van de projecten die in aanmerking kwamen voor de regeling is verschillend. In een aantal gevallen werden concrete activiteiten bedacht die snel opgepakt konden worden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een folder voor anderstaligen. Andere keren lag er al een plan, waarvoor nog geen financiering lag. Deze plannen konden met de gelden van de regeling uitgevoerd worden. Lastiger is het wanneer op het moment van verschijnen van een donatieregeling nog nagedacht moet worden over de besteding van de gelden. Dit soort initiatieven zijn meestal nog niet in de uitvoeringsfase. Overdraagbaarheid en PR Het overdraagbaar maken van de uitkomsten is door de provincie als eis meegegeven. Hieraan wordt verschillend gewerkt. Bijvoorbeeld de folders voor anderstaligen zijn vrij makkelijk in andere regio s te gebruiken. Alleen de specifieke informatie, over bijvoorbeeld het steunpunt, moet aangepast worden. Draaiboeken of uitgeschreven lezingen zijn ook goed overdraagbaar naar andere regio s. Binnen de regio van de SVT Informele Zorg West-Brabant worden ervaringen uitgewisseld over activiteiten die wel of niet haalbaar zijn. Het zal meerwaarde bieden wanneer deze ervaringen breder uitgedragen kunnen worden, bijvoorbeeld dat een draaiboek gemaakt wordt hoe een informatiebijeenkomst voor scholen voorbereid en ingevuld kan worden. Wanneer er een werkgroep rondom een activiteit is opgezet, zal binnen die werkgroep aan kennisoverdracht gewerkt worden. PR is een goed middel om aan overdraagbaarheid te werken. Contacten met lokale pers hebben bijgedragen tot bekendmaking van verschillende projecten. Ook intermediairs zorgen voor een goede verspreiding van de projecten. Nog niet alle projecten die met de donatie zijn uitgevoerd worden op de website informelezorgbrabant.nl vermeld. Soms omdat er nog niet aan gedacht is om het project te vermelden, soms omdat het project nog niet uitgevoerd is en/of dat er nog niet voldoende over te vermelden is. Meningen over de donatieregeling Alle aanvragers vonden de regeling helder en laagdrempelig. Zij zijn ook erg positief omdat de donatie hoger uitviel dan dat in eerste instantie de bedoeling was. Iedereen was van mening dat de aanvraag indienen niet moeilijk was omdat aangegeven was wat er kort en bondig ingediend moest worden. Wel werden opmerkingen gemaakt dat de indieningstermijn slechts enkele weken was. Enkele steunpunten hadden daar moeite mee, omdat in die tijd ook de dag van de mantelzorg voorbereid moest worden. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 15

18 Over de hoogte van de donatie wordt verschillend gedacht. Aanvragers geven aan dat het bedrag organisaties in staat stelt om dingen in gang te zetten die anders waarschijnlijk niet of moeizaam vormgegeven kunnen worden. Verschillen zijn er in de opmerkingen over de hoogte, variërend van het is eigenlijk heel weinig tot het geeft ons een goeie mogelijkheid. Enkele keren werd gezocht naar cofinanciering omdat het geld gebruikt werd om een groter project te financieren. Enkele keren werd aangegeven dat het lastig was om geld in te zetten, omdat er altijd een vervolg aan projecten zit en dit een eenmalige donatie is. Leerpunten De aanvragers hebben een aantal leerpunten aangegeven. Nog niet alle initiatieven gaven punten aan, omdat zij de projecten nog niet aan het uitvoeren waren. Samenwerking wordt erg belangrijk gevonden. Door met relevante partijen samen te werken heeft een project meer kans van slagen. De projecten voor jonge mantelzorgers hebben de meeste kans van slagen wanneer er met bijvoorbeeld jongerenwerkers of consulenten jonge mantelzorgers samengewerkt wordt. De groep jonge mantelzorgers blijkt moeilijk te bereiken, samenwerking met ervaren mensen is daarom een pre. Binnen de SVT Informele Zorg West-Brabant leren de steunpunten van elkaar. Voor deze regeling hebben ze vooral elkaars ervaringen geleerd wat niet lukt en gaan met elkaar aan de slag om te kijken wat wel werkt. Voor een aantal projecten is een werkgroep gevormd waar deskundigen zitting in hebben. Zo wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaringen. Enkele keren werd aangegeven dat er niet zo maar gestart moet worden met een project omdat er geld beschikbaar is, maar dat er eerst een goed plan gemaakt moet worden. 6.4 Aanbevelingen bij de donatieregeling De regeling heeft steunpunten in staat gesteld om activiteiten uit te voeren die zij anders niet of later uitgevoerd zouden hebben. De regeling is daarom succesvol. Wat opvalt is dat niet alle steunpunten een aantal kleine dingen op de plank hebben liggen waaraan ze een bedrag van 500,-- kunnen besteden, maar dat zij zoeken naar structurele inzet. Terwijl een donatieregeling ook goed in te zetten is voor kleine zaken, bijvoorbeeld drukkosten van folders, inhuren spreker, zaalhuur voor bijeenkomst et cetera. Extra nadruk zal in vervolg gegeven kunnen worden op de eenmaligheid van dergelijke regelingen. De aanvraag is eenvoudig en behoeft geen aanpassing. Gelet op het bedrag en de geringe benodigde informatie is een aanvraagperiode van 4 weken voldoende. Aanvragers kijken soms erg aan tegen het schrijven van bevinding en/of een verantwoording. Om de overdraagbaarheid en de PR te verbeteren kan een formulier naar de aanvragers gestuurd kunnen worden waarin om de verantwoording gevraagd wordt volgens een vast stramien. Bovendien kan nogmaals gewezen worden op het belang de activiteit op de site zorgbrabant.nl te vermelden en eventuele overdraagbare dingen (zoals draaiboeken en lezingen) op de site te noemen, zodat anderen daarvan gebruik kunnen maken. 16 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

19 7 Financiering projecten georganiseerde vriendschappen op maat De provincie heeft vijf gevarieerde projecten middelen gegeven om uitvoering te geven aan georganiseerde vriendschappen op maat. De aanvragers hadden allemaal een project ingediend bij de provincie wat paste in de doelstelling en doelgroepen van het Actieplan Informele Zorg. Hieronder beschrijven we eerst in het kort de projecten waarna we inzoomen op de resultaten. 7.1 De projecten Video hometraining (VHT) VHT is bekend en succesvol in de jeugdzorg. Dit project richt zich erop om VHT toe te passen in de ouderenzorg en op een dusdanige manier dat mantelzorgers ondersteund worden in de verzorging die zij verlenen. Het project is een samenwerking tussen 2 thuiszorgorganisaties en 2 steunpunten mantelzorg. De mensen die met VHT aan de slag willen, zijn inmiddels geselecteerd. Hun scholing vindt plaats in de zomer en najaar Gestart is met mensen van de thuiszorg, mensen van het steunpunt volgen. Het project kon snel van start gaan, omdat de plannen er al waren. Een tegenvaller is dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maar erg weinig indiceert, zodat geen personeelsbudget beschikbaar is om de VHT uit te voeren. In november 2005 is een tussenevaluatie van het project gepland. Het project heeft ,-- ontvangen en dit geld is besteed aan de aanschaf van camera s, het opleiden van personeel en de samenwerking met organisaties. De organisaties zijn tevreden over het bedrag, al hadden ze graag ook budget gekregen om personeel in te zetten, zodat er zonder CIZ-indicatie gewerkt kan worden. Theater voor jonge mantelzorgers Dit project richtte zich erop jonge mantelzorgers samen theater te laten maken over hun eigen leefwereld. Het doel was om jongeren assertiever te maken, hen bewust te laten worden van hun positie als mantelzorgers en hen een leuke activiteit aan te bieden. Jonge mantelzorgers zijn benaderd, na veel lobby s in netwerken, en zij mochten een vriend of vriendin meenemen naar de activiteit. De jongeren hebben theater gemaakt, hiervan is ook een DVD verschenen en een videoband om scholing mee te geven. Ook is er een productbeschrijving gemaakt, zodat de activiteit goed overdraagbaar is. Het project heeft ,-- ontvangen. De medewerkers zijn tevreden over dit bedrag. Samenwerken tegen ouderenmishandeling In het samenwerkingsproject tegen ouderenmishandeling werkt de GGD samen met steunpunten mantelzorg. In het project is een cursus om ouderenmishandeling tegen te gaan ontwikkeld en in 3 gemeenten uitgeprobeerd. De cursus bestaat uit 6 dagdelen en is voornamelijk bestemd voor mantelzorgers. De cursus slaat goed aan. PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG 17

20 Het project heeft 7.500,-- ontvangen. De aanvragers waren erg tevreden en hebben net zo veel pilots uitgevoerd als mogelijk was met het bedrag. Zij zouden graag nog veel meer projecten uitvoeren of de cursus in hun reguliere activiteiten aan willen bieden, omdat het erg succesvol is. Maatjesproject Het maatjesproject is ervoor bedoeld mensen met een psychiatrische achtergrond te koppelen aan maatjes om hen samen leuke dingen te laten doen en hen in de maatschappij te laten meedraaien. Er waren al maatjesprojecten in de GGZ, deze projecten zijn uitgebreid voor deze specifieke doelgroep. Aan het project is ,-- uitgekeerd. Dit geld is besteed aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en de vrijwillige coördinatoren. Er is een training ontwikkeld om de mensen te scholen en de trainingen zijn gegeven. Er is niet bekend hoeveel maatjes er precies gevonden zijn. Het geld werd gezien als mooie aanvulling op het budget, al was het niet voldoende om er een heel project mee te draaien. Inloophuis voor mensen met kanker In dit inloophuis kunnen mensen met kanker bij gastvrouwen en heren terecht voor een gesprek, buiten de medische sfeer. Zij kunnen ook informatie krijgen en met lotgenoten spreken. Het huis heeft geen structurele financiering en is volledig afhankelijk van giften. Het huis bestaat nu een jaar en het aantal bezoekers, ook de vaste bezoekers, groeit. Dit toont aan dat er behoefte is aan en degelijk initiatief. Het inloophuis heeft een bedrag van 5.000,-- ontvangen wat besteed is aan alle gangbare dingen zoals, salaris coördinator, opleiding gastvrouwen, aanvullingen in bibliotheek, verzekeringen, consumpties et cetera. Het huis is erg tevreden met het bedrag, omdat ze volledig afhankelijk zijn van giften. 7.2 De resultaten De gelden zijn verschillend ingezet. In drie gevallen zijn er nieuwe dingen uitgeprobeerd; jongeren theater laten maken, VHT voor ouderen en cursus tegen ouderenmishandeling. In 2 gevallen is het geld ingezet om ontwikkelde zaken verder door te laten gaan. In alle gevallen hebben de gelden ertoe bijgedragen dat goede ideeën door konden gaan of uitgevoerd konden worden. Bijna al het projectgeld is al besteed. Overdraagbaarheid De video hometrainingen, het toneel voor jongeren, de cursussen voor mantelzorgers en ook de maatjesprojecten zijn overdraagbaar. In de opzet is hiermee rekening gehouden en is bijvoorbeeld gewerkt aan een draaiboek. Het VHT-project kan goed overgedragen worden naar andere organisaties. Bijvoorbeeld de camera s zijn in beheer van het Brabantse Steunpuntenoverleg en de opgeleide mensen kunnen de VHT elders geven en voorlichting geven. Het theater voor jonge mantelzorgers heeft een draaiboek, een video en een DVD opgeleverd die elders ook goed bruikbaar zijn. Het maatjesproject is overdraagbaar naar andere doelgroepen. 18 PON-rapportage: MONITOR INFORMELE ZORG

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Scholing in crisistijd

Scholing in crisistijd D. Grijpstra, L. de Ruig en K. van Uitert Scholing in crisistijd Ervaringen van bedrijven met werktijdverkorting, deeltijd-ww of VWNW Onderzoek uitgevoerd door Consult en Research voor Beleid in opdracht

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie