Voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening"

Transcriptie

1 Voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : juni 2009 Versie : 2.0 Samenvatting SURFnet wil in 2009 de dienst PACT (Programma voor de Accreditatie van CERTs) meer laten aansluiten op de behoeftes van de Computer Emergency Response Teams (CERT) van aangesloten instellingen. Bijgaand rapport beschrijft de context rondom de huidige PACT dienstverlening en doet een voorstel voor de nieuwe vorm en inhoud van PACT.

2 2 Colofon Programmalijn : Stimulering gebruik & support Onderdeel : Beveiliging Activiteit : 7.1 Deliverable : Geschreven voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening Toegangsrechten : Publiek Externe partij : S-cure Dit project is tot stand gekomen met steun van SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl).

3 3 4 dingen die je moet weten over het voorstel voor een nieuwe invulling van de PACT dienstverlening Context SURFnet wil in 2009 de dienst PACT (Programma voor de Accreditatie van CERTs) meer laten aansluiten bij de behoeften van de CERT teams van aangesloten instellingen. Wat is het? Het voorstel is in de vorm van een rapport, waarbij de huidige PACT dienstverlening wordt geanalyseerd en vervolgens een aanbeveling voor een nieuwe vorm en inhoud van PACT wordt gedaan. Voor wie is het? Het voorstel is bedoeld voor de verantwoordelijken binnen SURFnet voor de dienst PACT en het SURFnet dienstportfolio. Daarnaast is het document mogelijk interessant voor SURFcert, SURFibo en de CERT teams van aangesloten instellingen. Hoe werkt het? N.v.t. Wat kan je ermee? N.v.t. Extra (Bijlagen, Thema, Gerelateerde thema s) Het rapport is als bijlage opgenomen.

4 Versie: 2.0

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Huidige stand van zaken PACT Inleiding Positie van PACT binnen SURFnet en haar dienstenportfolio Waardering PACT Uitdagingen PACT Toekomst voor PACT Inleiding Positie van PACT binnen SURFnet en haar dienstenportfolio Invulling PACT

6 1 Inleiding Computer security incident management is een essentiële bouwsteen van het risk management en beveiligingsbeheer van een instelling en omvat zowel het voorkomen van incidenten, als het oplossen ervan. Het zogenaamde CERT concept is het wereldwijd gangbare model gebruikt voor incident management. SURFnet heeft sinds 1992 haar eigen CERT, met een zeer goed nationaal en internationaal netwerk. De bij SURFnet aangesloten instellingen onderschrijven het belang van incident management in toenemende mate en omarmen daarbij het CERT concept. Randvoorwaarden voor een effectieve CERT zijn het beleid op concernniveau en het draagvlak in de eigen organisatie. Om op langere termijn effectief te zijn, moet de juiste top-down en bottom-up balans gevonden worden. Immers dient de CERT het belang van de hele organisatie, als waakhond van de beveiliging. Adequate beveiliging is een randvoorwaarde voor het primaire proces. SURFnet heeft dit in een vroeg stadium ingezien. Was zij al de eerste NREN in Europa met een eigen CERT, SURFnet ging verder om instellingen te ondersteunen om een adequate beveiliging in te richten, met activiteiten zoals: SURFcert themamiddagen; CERT trainingen voor beginnende CERT s of nieuwe CERT leden (TRANSITS, zie CVPO: Het programma ter ondersteuning van CERT vorming bij instellingen; PACT: Programma van accreditatie voor CERTs, plus de daaraan gekoppelde PACT dienstverlening. PACT bestaat al sinds 2006, maar heeft tot nu toe slechts een beperkte invulling gekend. Echter, door de recente groei in het aantal CERT teams is ook de behoefte aan een uitgebreide invulling van de dienst sterk toegenomen. Ook is de aard van de behoefte gewijzigd. Dit rapport doet een voorstel voor de verbetering van PACT, zodat deze meer zal aansluiten op de huidige behoefte. In het volgende hoofdstuk zal de huidige stand van zaken worden besproken en geanalyseerd. In hoofdstuk drie zal de toekomstige invulling van PACT aan bod komen. Dit document is gebaseerd op een Rapport van S-Cure over PACT (Don Stikvoort, mei 2009) en een in door SURFnet gehouden gebruikersonderzoek onder PACT-leden, eind

7 2 Huidige stand van zaken PACT 2.1 Inleiding PACT staat voor Programma van accreditatie voor CERTs. De omschrijving van PACT is als volgt: Voor het uitwisselen van gevoelige informatie over kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten is een vertrouwensstructuur noodzakelijk. SURFnet PACT biedt instellingen een omgeving waarin voorzieningen zijn getroffen om informatie-uitwisseling tussen beveiligingsfunctionarissen zo vertrouwd mogelijk te laten plaatsvinden. Van een vertrouwensstructuur is binnen de PACT leden zeker sprake, maar niet op grote schaal. Leden van PACT weten elkaar te vinden en delen onderling, meestal bilateraal, gevoelige informatie. Verder wordt in de omschrijving van PACT gesproken over een omgeving. Het gaat hier tot nu toe om een (beveiligde) website waar informatie uitgewisseld kan worden. In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de positie, de waardering en de recente uitdagingen van PACT aan bod. 2.2 Positie van PACT binnen SURFnet en haar dienstenportfolio PACT is sinds 2006 als operationele dienst opgenomen in het dienstenportfolio van SURFnet. Dit houdt onder meer in dat SURFnet zich richting de aangesloten instellingen vastlegt voor bepaalde verplichtingen die gelden voor diensten. Het gaat hier om zaken zoals productmanagement, invulling, beheer, administratie, operational excellence en het faciliteren van bijeenkomsten. De naamgeving PACT is bewust geen SURFpact, omdat het hier gaat om een vertrouwensstructuur die bestaat tussen de instellingen onderling en niet vanuit SURF of SURFnet wordt opgelegd. PACT heeft een duidelijke relatie met SURFcert. De leden van PACT, de CERT teams binnen de op SURFnet aangesloten instellingen, hebben door onder meer het afhandelen van de beveiligingsincidenten, het volgen van cursussen en het bezoeken van door SURFcert georganiseerde beveiligingscongressen geregeld contact met (de leden van) SURFcert. Er is niet altijd afstemming tussen (de plannen van) PACT en SURFcert. Dit kan zeker verbeterd worden. De positie van PACT als SURFnet dienst is twijfelachtig. PACT is geen SURFnet dienst zoals SURFmailfilter, SURFids of SURFgroepen waar sprake is van een product van SURFnet dat door instellingen al dan niet kan worden afgenomen. Het gaat bij PACT echter meer om de facilitatie van een community met enkele specifieke eigenschappen en kenmerken. Bij de herinvulling van PACT kan hier rekening mee worden gehouden. 2.3 Waardering PACT Eind 2008 is er onder de PACT-leden een onderzoek gehouden naar de waardering van PACT. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de PACT-leden wel behoefte hebben aan een dergelijke dienst, maar dat deze momenteel niet aan de verwachtingen voldoet. Kenmerkend zijn de volgende uitspraken van de PACT-leden: 1. Vanuit SURFnet zijn geen activiteiten meer vernomen sinds wij PACT geaccrediteerd zijn; 2. De meerwaarde van PACT accreditatie is onduidelijk; 3. De omgeving en vertrouwensstructuur worden nauwelijks of niet benut; 4

8 4. Contactgegevens zijn niet up to date. Ik zoek wel met een zoekmachine op het internet; 5. Er zijn geen activiteiten rondom PACT; 6. Er vindt geen (periodieke) herhaling plaats van de accreditatie. Vanuit de PACT-leden zijn in het onderzoek enkele suggesties gedaan om PACT meer inhoud te geven. In de volgende paragraaf staan deze verwerkt in de uitdagingen. 2.4 Uitdagingen PACT Met inachtneming van het voorgaande zijn er drie concrete uitdagingen te benoemen voor PACT: a. Verbetering onderlinge samenwerking: de gevorderde CERT s willen graag onderling over security praten. Ze stellen het contact met SURFcert zeer op prijs, maar dat is één op één en sterk incident gedreven. Met collega CERT s én SURFcert moet, in vertrouwelijke sfeer, diepgaander over operationele zaken gesproken worden. Kennismiddagen zijn geen optie (voor beginners). SURF-ibo is ook geen optie, daar gaat het over beleid. b. Beter CERT informatiemodel: Op dit moment zijn er op verschillende plaatsen binnen SURFnet en de SURFnet doelgroep databases online met informatie over contactpersonen op het gebied van beveiliging. Er zou één centrale database moeten zijn met alle nodige informatie (naw-gegevens, alarmnummer, pgp sleutels, enzovoort). c. CERT-Maturity-metingen: de PACT accreditatie is een nuttig einddoel bij de initiële CERT vorming. Instellingen blijken echter behoefte te hebben aan een periodieke maturity -meting waarbij de zaken ten aanzien van incidentmanagement opnieuw tegen het licht worden gehouden. 5

9 3 Toekomst voor PACT 3.1 Inleiding Vanuit het SURFworksprogramma 1 is sinds 2007 geïnvesteerd in activiteiten om instellingen te helpen en te motiveren om CERTs op te bouwen. Eén van de zaken die hiertoe bijdraagt is een door de instellingen goed gewaardeerde invulling van de PACT dienstverlening. In dit hoofdstuk zullen hiervoor aanbevelingen worden gedaan. 3.2 Positie van PACT binnen SURFnet en haar dienstenportfolio PACT is een vreemde eend in de bijt als het gaat om de SURFnet dienstverlening. Zoals in hoofdstuk 2 al is gezegd, zijn binnen PACT meer community-achtige componenten, en nauwelijks dienstcomponenten. SURFnet moet daarom PACT niet meer als een (operationele) dienst positioneren. Zij moet PACT zien en uitvoeren als taak. Vanwege de nauwe relatie van PACT met SURFcert, zowel qua inhoud als persoonlijke contacten, is het zinvol PACT in zijn geheel te beleggen als taak van SURFcert. Dit heeft een aantal voordelen: De band tussen de CERT teams onderling én met SURFcert wordt versterkt; De afstemming tussen PACT en SURFcert gaat als vanzelf; SURFcert kan eenvoudig als trekker van PACT fungeren; De trusted community bestaat alleen uit CERT leden (ook vanuit SURFnet zijn er geen buitenstaanders bij); De toekomstige invulling van PACT kan goed bijdragen aan het halen van de doelstellingen van SURFcert. Deze toekomstige invulling staat in de volgende paragraaf beschreven. 3.3 Invulling PACT Om PACT een succesvolle activiteit te kunnen laten zijn, moeten de volgende zaken invulling krijgen: 1. Stimuleren van onderlinge samenwerking van CERTs door PACT: Het gaat hier om het onderling (tussen volwassen CERTs) delen van informatie met betrekking tot beveiligingsincidentmanagement. Concrete stappen zijn: a. Opzetten van een werkgroep rondom vraagstukken van security incident management, uitsluitend bedoeld voor gevorderden; b. Plannen van een bijeenkomst voor PACT-leden: i. Het plannen van een bijeenkomst voor PACT-leden, eind van de zomer 2009, met presentaties (externe sprekers en sprekers van eigen CERTs) en aanvullend een sociaal/informeel programma zoals diner; ii. Programmacommissie samenstellen uit de PACT-leden; iii. De bijeenkomst voor PACT-leden structureel maken (bv 2x per jaar). Dit kan bijvoorbeeld een agendapunt zijn op de eerste bijeenkomst. c. Elementaire webpagina op SURFcert pagina s, besloten mailinglijsten en adequaat beveiligde samenwerkingstools. 1 Zie: 6

10 2. Koppelen van autoritieve bronnen m.b.t. contactgegevens van de CERT-teams en hun leden. Dit kan door de seperate PACT website af te bouwen en te vervangen door drie elementen: a. Een lijst van lokale CERT s op de SURFcert pagina s, met elementaire informatie (zoals PACT+ status) en relevante links, met name naar hun eigen websites. SURFcert is primair verantwoordelijk voor het bijhouden van deze gegevens (kan uiteraard worden uitbesteed); b. Aan lokale CERT s wordt gevraagd om hun CERT informatie ter beschikking te stellen door middel van een ingevuld RFC-2350 formulier. Die bevat 75% van de huidige in PACT gevraagde informatie en is bedoeld voor publiek gebruik. Door vanuit de SURFcert pagina s hiernaar te linken ontstaat een efficiënte gegevensstructuur, die het zowel voor SURFcert als lokale CERT leden makkelijk maakt gegevens over de teams te vinden en dit geldt evenzeer voor CERT professionals van buiten. De voertaal blijft hier dus Engels, zoals in RFC c. Informatie over CERT s die niet publiek mag zijn, maar die wel onderling gedeeld mag worden, worden via de werkgroep (zie 1.a) beschikbaar gesteld via een afgeschermde omgeving. 3. Het instellen van een CERT-maturity-meting: de PACT accreditatie wordt nieuw vormgegeven als een CERT-maturity-meting, met daaraan gekoppeld een aantal minimum eisen. Deze metingen kunnen plaatsvinden: (i) in het kader van het bestaande CVPO (Cert Vorming Proces Ondersteuning) (ii) in het kader van de nog te ontwikkelen concept SURFaudit, en (iii) op beperkte schaal voor geaccrediteerde teams voor wie SURFaudit nog een brug te ver is. Het papieren PACT-certificaat, dat bij succesvolle PACT-accreditatie aan instellingen wordt verstrekt, blijft behouden dat wordt gewaardeerd en geeft continuïteit (is één jaar geldig). Belangrijk is dat de maturity-metingen periodiek plaatsvinden, dat wil zeggen, er dient een continuïteitselement te worden toegevoegd. De methodiek kan in samenwerking met de TI (trusted introducer) in TERENA-verband worden ontwikkeld. Tot slot: Het CVPO-traject en de TRANSITS cursus zijn sinds een aantal jaar onderdeel van het SURFworks project stimulering beveiliging en bedoeld om instellingen te helpen om CERTs te installeren gevolgd door toetreding tot PACT. Het verdient aanbeveling om deze onderdelen structureel onder verantwoordelijkheid van SURFcert (PACT) te brengen. 7

Resultaten marktscan SURFmailfilter en MX-fallback

Resultaten marktscan SURFmailfilter en MX-fallback Resultaten marktscan SURFmailfilter en MX-fallback Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Paulien Rinsema Auteur(s) : Maurice van den Akker, Elise Roders, Karianne Vermaas Opleverdatum

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools Een common practice op het gebied van beveiligingstools Bestandsnaam: Een common practice op het gebied van beveiligingstools Versie(datum): 1.1 d.d. 21-10-2009 Pagina: 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus"

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding Handreiking betrouwbaarheidsniveaus DEFINITIEF Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus" project 002303 versie 1.0 datum 5 juni 2012 Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Cross Layer Identity. indi-2009-07-026

Cross Layer Identity. indi-2009-07-026 indi-2009-07-026 Cross Layer Identity Project: SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga van Wijnen Auteur(s) : Erik Sneep en Peter Clijsters (Everett) Opleverdatum : 27-07-2009 Versie

Nadere informatie

Welkom in het restaurant van SURFnet!

Welkom in het restaurant van SURFnet! Menukaart Welkom in het restaurant van SURFnet! Hét restaurant waar je innovatieve smaken op het gebied van internettechnologie kunt beleven. Ruim 750.000 studenten, medewerkers en wetenschappers uit het

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

Beschrijving producten en diensten NCSC

Beschrijving producten en diensten NCSC Beschrijving producten en diensten NCSC 2 Beschrijving producten en diensten NCSC Versie 1.0 Nationaal Cyber Security Centrum Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070 751 55 55

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie