HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd judoclub Arashi Beerse VZW, hierna te noemen "de vereniging" is gevestigd te Klaproosstraat 16 te Beerse. Haar activiteiten vinden plaats in de sporthal t Beerke, Rerum Novarumlaan 31 te Beerse. 2. De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie (www.vjf.be) en heeft tot doel het beoefenen van judo zowel recreatief als competitief. 3. Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. Artikel 2 - Leden De vereniging bestaat uit: - beginners U9 (vanaf 1 ste leerjaar en 6 jaar zijn) - pupillen U11 - miniemen U13 - kadetten U15 - beloften U18 - junioren U21 - senioren bestuursleden - ereleden Artikel 3 Bestuursleden en ereleden 1. Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering. 2. Bestuursleden zijn: a. De voorzitter b. De penningmeester c. De secretaris d. De vicevoorzitter (niet verplicht) 3. Ereleden worden voorgedragen en benoemd door de bestuursleden. Artikel 4 - Donateurs 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs. 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Judoclub Arashi Beerse Pagina 1 van 7

2 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Artikel 5 - Het lidmaatschap 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer en/of adres. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 2. Er is dan een proefperiode van 4 opeenvolgende lessen. Tijdens deze lessen is de sporter verzekerd via de Vlaamse Judofederatie. Deze proefperiode is slechts éénmaal mogelijk. 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Vlaamse Judofederatie. Artikel 6 Lidgelden 1. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd. De vergunning bij de judobond is door de Vlaamse Judofederatie vastgelegd. 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van het lidgeld. 3. Het lidgeld is verschuldigd door alle leden en zij krijgen bericht tot betaling mee met de eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen, deze dient zo snel mogelijk betaald te worden. 1 maand voor de vervaldag van de vergunning, krijgt het lid een bericht tot betaling mee, deze dient zo snel mogelijk betaald te worden. 4. Vanaf het moment van betaling is het lidmaatschap officieel en vallen de leden onder de verzekering van de Vlaamse Judofederatie. 5. Voor leden die in gebreke blijven met betaling van het verschuldigde lidgeld, stopt het lidmaatschap en vergunning van het lopende jaar. 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het lopende jaar, wordt er geen terugbetaling van lidgeld verleend. 7. Na akkoord van de penningmeester/voorzitter is het mogelijk een regeling te bekomen voor een gespreide betaling van het lidgeld. 8. vanaf het 2 de lid binnen hetzelfde gezin 10 euro korting per lid. Artikel 7 - Rechten en plichten van leden 1. De leden dienen elkaar (en hun tegenstanders) sportief en respectvol te benaderen en in woord en gedrag voortdurend hun bijdrage te leveren aan de goede sfeer en goede naam van de vereniging. 2. De vereniging wordt geacht en degelijk en doorlopend trainingsaanbod te organiseren. Judoclub Arashi Beerse Pagina 2 van 7

3 3. De vereniging gedraagt zich tegenover minderjarige sporters als evengoed huisvader/huismoeder door ondersteuning, advies, verwittiging en/of zo nodig vermaning. 4. De vereniging rekent erop dat de ouders hun kinderen aanzetten tot regelmatige en actieve deelname aan trainingen, alsook de uitbouw van een gezonde, sportieve loopbaan stimuleren. 5. De vereniging kan de nodige begeleiding niet verzekeren indien de leden de gegeven instructies van het bestuur en/of trainers niet wensen te volgen. In deze gevallen kan de samenwerking met de sporter, deelname aan de lessen beëindigd worden. In geval van minderjarige sporters zullen de ouders hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 6. Adres- en telefoonnummerwijzigingen dienen onmiddellijk aan de secretaris te worden doorgegeven. 7. Leden dienen zorgvuldig en correct om te gaan met eigendommen van de vereniging. Schade, door een lid, aan de vereniging of aan haar eigendommen toegebracht dient aan het bestuur gemeld te worden en kan geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 8. Leden dienen zorgvuldig en correct om te gaan met eigendommen, infrastructuur en materialen, van derden. Schade, door een lid, van de eigendommen van derden toegebracht, dient aan het bestuur gemeld te worden en kan geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. 9. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken van en/of schade aan privé-eigendommen. 10. De leden zijn tevens gehouden aan de statuten en reglementen van de sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, evenals de van toepassing verklarende wedstrijdbepalingen na te leven. 11. Bij toetreding als lid hebben zij het recht het huishoudelijk reglement te ontvangen. Artikel 8 Kledij en hygiëne 1. Bij de proeflessen is het niet verplicht een judopak aan te doen. 2. Als de proeflessen voorbij zijn is het verplicht een judopak aan te doen, deze kan men aanschaffen bij iemand van het bestuur. 3. De gordel krijgt men na elk geslaagd examen, al dan niet betalend. 4. Voor de meisjes/vrouwen is het verplicht een t-shirt (zonder opdruk) aan te doen, voor een wedstrijd is dit een wit t-shirt. Voor training en wedstrijd zijn topjes niet toegelaten. 5. De haren (indien mogelijk) bijeen te doen met een haarrekje zonder ijzertje. 6. Juwelen en polsbandjes zijn ten strengste verboden. 7. Men respecteert zich en de anderen als men schone kleding en een proper lichaam heeft, vergeet de voeten niet. 8. De nagels dienen schoon en kort geknipt te zijn. 9. Men mag niet met blote voeten buiten de tatami(judomatten) lopen. 10. Men behoort zich alleen om te kleden in de kleedkamers. 11. Drank is toegelaten, maar enkel water en geen sportdrank of frisdrank. Dit is enkel na de training toegestaan. Judoclub Arashi Beerse Pagina 3 van 7

4 12. Als dit, vanaf puntje 4, na 2 berispingen niet in orde is, wordt je onmiddellijk van de mat gestuurd. Artikel 9 Houding en respect 1. De dojo is een plaats van studie, werk en van uitwisselingen. 2. Het is noodzakelijk voor de vooruitgang, dat de houding doordrenkt is van ernst en respect. 3. De aankomst en het verlaten van de dojo worden gekenmerkt door de groet. 4. Dat houdt in dat men elke keer groet als men de tatami op komt of af gaat. 5. De dojo dient ordelijk en in de hoogste staat van reinheid gelaten te worden (inclusief de kleedkamers, badkamers en toiletten). 6. Bij aanvang en einde van de les groeten de leerlingen en de leraar elkaar (zarei). 7. Men moet zijn partner voor en na elke oefening groeten. 8. Men heeft de toestemming nodig van de leraar om de tatami te verlaten. 9. De hoger gegradueerden hebben de plicht de minder gevorderden te dienen en te helpen. 10. Voor de laatsten is het gepast met aandacht te luisteren naar hun raadgevingen. 11. Men moet zijn partner helpen te ontwikkelen en niet een oorzaak van hinder en last zijn. Artikel 10 Beleefdheid, Stiptheid en ijver 1. Het is belangrijk dat men zich bescheiden gedraagt en niet met luide stem spreekt. 2. Als men niet oefent, moet men aandacht hebben voor de gegeven instructie. 3. Men moet stipt zijn en de aanvangs- en sluitingstijden van de les respecteren. 4. Als men te laat is, is het beleefd om zich tegenover de leraar te verontschuldigen en te wachten op zijn toestemming, alvorens de tatami te betreden. 5. Volharding en ijver zijn noodzakelijk voor alle vorderingen. Artikel 11 - Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn. 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: a. De algemene leiding van zaken; b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; Judoclub Arashi Beerse Pagina 4 van 7

5 d. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 3. Het bestuur vergadert elke maand, tenzij er geen agendapunten zijn. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur dat wensen. 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. (NB. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.) Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. Artikel 12 - Het dagelijks bestuur 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 2. Taken van de voorzitter: a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 3. Taken van de secretaris: a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd; c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen; e. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle bestuursleden en ereleden zijn opgenomen. 4. Taken van de penningmeester: a. Beheert de gelden van de vereniging; Judoclub Arashi Beerse Pagina 5 van 7

6 b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar. Artikel 13 - Kostenvergoedingen Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen en niet komen opdagen, de gemaakte kosten terug te vorderen. Artikel 14 - Gebouwen van de vereniging (sportinfrastructuur) 1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 2. De sporthal is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. Artikel 15 - Wedstrijden 1. Men komt op het afgesproken uur op de plaats van de wedstrijd. 2. De judoka heeft zijn judopak bij, samen met zijn witte gordel (obi) (voor pupillen en miniemen). Vanaf kadet heeft de judoka ook zijn gekleurde obi mee. 3. De vrouwelijke judoka heeft een wit t-shirt aan, geen topje en geen opdruk. 4. De haren (indien mogelijk) bijeen te doen me een haarrekje zonder ijzertje. Artikel 16 - Aansprakelijkheid van de leden Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. Artikel 17 - Sponsoring Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Judoclub Arashi Beerse Pagina 6 van 7

7 Artikel 18 - Wijziging van het huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene bestuursvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Artikel 19 - Slotbepalingen 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Aldus vastgesteld in de algemene bestuursvergadering van de vereniging de dato 24 mei Namens het bestuur van de vereniging: De voorzitter: Viskens Vicky De secretaris: Driesen Paul Judoclub Arashi Beerse Pagina 7 van 7

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang Art.1 Het lidmaatschap 1.1 Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging is het gehele jaar mogelijk. 1.2. Hij of zij die wenst te worden toegelaten

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie