Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding"

Transcriptie

1 Themarapport Tot straks op Facebook! november 2014 Zeeuwse kinderen in de digitale wereld De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. De Jeugdmonitor Zeeland brengt de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart door gegevens te verzamelen over kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De primaire doelstelling van de Jeugdmonitor is het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning van (jeugd- en onderwijs)beleid van gemeenten, provincie en jeugdmonitorpartners. Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de Jeugdmonitor Zeeland is SCOOP, Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling. SCOOP werkt in dit project samen met verschillende partijen, waaronder GGD Zeeland, de Regiopolitie Zeeland, RPCZ, Bureau Jeugdzorg Zeeland, Sport Zeeland, en de Regionale Meld- en Coördinatiefuncties op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Een belangrijk kanaal voor het bekend maken van de verzamelde informatie is de website Inleiding In de wereld van kinderen neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. Ze spelen spelletjes op een tablet of een spelcomputer, zijn actief op sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.) of zoeken gewoon naar informatie via internet. De computer biedt jongeren heel veel kansen, maar kan ook negatieve gevolgen hebben, zoals gameverslaving, excessief gebruik van de sociale media of digitaal pesten. In dit themarapport worden de cijfers rondom internetgebruik en sociale media uit verschillende enquêtes van de Jeugdmonitor Zeeland op een rijtje gezet. Hoe groot is het internetgebruik onder Zeeuwse jongeren en in welke richting beweegt ze? En hoe verhoudt het gebruik van internet en sociale media zich tot de tijdsbesteding aan andere vrijetijdsactiviteiten zoals lezen, spelen bij vrienden of buiten spelen. Ten slotte wordt ook ingezoomd op het thema digitaal pesten via internet. Voor de beantwoording van de bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Jeugdmonitor Zeeland. Concreet betreft dit de data uit de enquêtes onder ouders van jonge kinderen (2013/ 2009), onder kinderen uit groep 6 uit het basisonderwijs (2014/ 2010) en onder scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs (2011/ 2007/ 2004).

2 Themarapport Zeeuwse kinderen in de digitale wereld jonge kinderen en computergebruik Aan de ouders van jonge kinderen werd een aantal activiteiten voorgelegd - zoals binnen spelen, lezen, muziek luisteren - die een kind in zijn/haar eigen tijd kan doen. Gevraagd werd hoeveel dagen per week hun kind deze dingen gewoonlijk deden. Eén van deze genoemde zaken was computerspellen (games) op de computer, tablet, spelcomputer (zoals X-box, Wii, Nintendo DS) of smartphone. In 2009 gaf 63% van de ouders van jonge kinderen aan dat hun kind dat nog niet kan of nooit doet. In 2013 is dit aandeel gedaald tot 41%. Tegelijkertijd antwoordde in % van de ouders dat hun kind 5 tot 7 dagen per week hiermee bezig was. Dit percentage steeg tot 17% in Een belangrijke vraag die men zich kan stellen is of het toenemend computergebruik ten koste is gegaan van andere activiteiten. Als we alle genoemde activiteiten op een rijtje zetten (figuur 1) blijkt dit niet het geval. In vergelijking met 2009 is het aandeel kinderen dat 5-7 dagen per week alle gevraagde activiteiten onderneemt zelfs iets toegenomen. Figuur 1 Activiteiten per week, % dat aangeeft 5-7 dagen per week mee bezig te zijn Om een exact beeld te krijgen van de omgang van jonge kinderen met computer, tablet of smartphone is niet alleen gevraagd naar het aantal dagen per week, maar ook naar het aantal uur per week dat kinderen hiermee bezig zijn. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat in jarigen gemiddeld 2 uur per week bezig zijn met computer, tablet of smartphone. In 2009 was dit nog 1 uur per week. Een verdubbeling van de tijd dus. We zien geen verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de tijd die besteed wordt aan het spelen van computerspellen. Overigens zijn en blijven binnen spelen, lezen en tv kijken de favoriete activiteiten van Zeeuwse kinderen rond de 4 jaar oud. Van invloed op de toegenomen tijd dat jonge kinderen digitaal zijn, is de populariteit en beschikbaarheid van tablets. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in 2012 in 33% van de huishoudens met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar een tablet aanwezig is, in %. Jonge kinderen kunnen tablets gemakkelijker bedienen dan computers. 45% van de kinderen is hier al mee bezig voordat ze één jaar worden (bron: Iene Miene Media, 2014, Mediawijzer.net). Basisschoolleerlingen en computergebruik Ook in de enquête onder leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs (2014) werd een aantal vragen gesteld over vrijetijdsbesteding, waaronder computerspelletjes/gamen (zoals Playstation, Nintendo, Wii), sociale media ( chatten, Facebook, WhatsApp) en gewoon informatie zoeken op internet. Uit de antwoorden op deze vragen blijkt dat 7% van de basisscholieren nooit computerspelletjes speelt (2010: 6%); 23% van de leerlingen doet dit 1-2 dagen per week; 18% 3-4 dagen per week. Door 52% (2010: 41%) werd aangegeven dat ze 5 dagen of meer computerspelletjes spelen.

3 SCOOP, Jeugdmonitor Zeeland, november 2014 Bij uitsplitsing van de leerlingen blijkt dat jongens significant vaker games/computerspelletjes spelen dan meisjes. Van de jongens geeft bijna de helft (47%) aan dit elke dag te doen; bij de meisjes 26%. De leeftijd van de leerlingen leidde niet tot significante verschillen. Dit was wel het geval met het leerlinggewicht van de basisschoolleerlingen 1. Leerlingen met het hoogste leerlinggewicht gaven significant vaker aan elke dag computerspelletjes te spelen dan leerlingen met lagere gewichten. Van de basisschoolleerlingen gaf 47% (2010: 41%) aan niet actief te zijn op sociale media. 17% antwoordde 1-2 dagen per week met sociale media bezig te zijn; 11% 3-4 dagen per week, 7% 5-6 dagen per week. 19% is elke dag actief op Facebook, WhatsApp etc. Dit is iets meer dan vier jaar geleden (13%). Meisjes zijn iets actiever op sociale media dan jongens (64% is er minstens 1 dag per week mee bezig t.o.v. 55% van de jongens) 2. Uit een nadere analyse van de antwoorden blijkt dat leerlingen van 10 jaar of ouder significant vaker actief zijn op sociale media dan 9-jarige leerlingen. Dit geldt ook voor leerlingen met het hoogste leerlinggewicht ten opzichte van leerlingen met een lager gewicht. In de enquête werd ook nog gevraagd naar de frequentie van het zoeken naar informatie op internet. Hieruit blijkt dat 25% (2010: 20%) van de leerlingen dit nooit doet. 43% doet dit 1-2 keer per week, 16% 3-4 keer per week. 8% zoekt 5-6 dagen per week informatie op internet; 9% is elke dag zoekend op het internet. Dit is duidelijk minder dan in 2010 (18%) 3. Ook wat betreft het zoeken naar informatie op internet zijn oudere leerlingen (10 jaar) wat actiever op internet dan de jongere leerlingen (9 jaar). Dit geldt ook hier voor leerlingen met het hoogste leerlinggewicht ten opzichte van de overige leerlingen. Tussen jongens en meisjes zijn weinig verschillen. In figuur 2 staat grafisch weergegeven in hoeverre de ontwikkeling in de omgang met en gebruik van computer, sociale media en internet zich verhoudt tot de ontwikkeling van de tijdsbesteding aan andere activiteiten tussen 2010 en Het gamen is duidelijk toegenomen tussen 2010 en Verder lijkt er in deze periode een toename in het gebruik van sociale media en een afname in het informatie zoeken op internet, maar deze ontwikkelingen zijn onder voorbehoud, omdat de vraagstellingen zijn gewijzigd. Voor de meeste andere vrijetijdsactiviteiten is de verandering tussen 2010 en 2014 betrekkelijk klein, behalve voor knutselen en muziek luisteren. Hier wordt in 2014 meer tijd aan besteed. Overigens is en blijft buiten spelen de favoriete bezigheid van Zeeuwse kinderen rond de 10 jaar oud. 1 In het onderwijs wordt getracht elke leerling dezelfde kansen te geven. De uitgangssituatie is echter niet voor elke leerling gelijk. Daarom is de gewichtenregeling in het leven geroepen. Met behulp van deze regeling krijgen basisscholen extra gelden om onderwijsachterstanden te bestrijden. Er zijn 3 gewichten: 1,20: voor leerlingen van wie één van de ouders maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk heeft gehad en de ander maximaal dezelfde opleiding heeft gevolgd óf maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft gedaan; 0,30: voor leerlingen van wie beide ouders maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg hebben gedaan; 0,00: voor alle overige leerlingen. (Bron: Sociale Atlas 2013, Scoop). 2 De toename in het gebruik van sociale media is mogelijk (deels) veroorzaakt door een veranderde vraagstelling. In 2010 heette het item chatten ; in 2014 heette het item sociale media (chatten, Facebook, WhatsApp enz). 3 De afname van het zoeken naar informatie op internet is mogelijk (deels) veroorzaakt door een veranderde vraagstelling. In 2010 heette het item surfen op internet ; in 2014 heette het item informatie zoeken op internet.

4 Themarapport Zeeuwse kinderen in de digitale wereld Figuur 2 Vrijetijdsactiviteiten, % dat aangeeft 5-7 dagen per week mee bezig te zijn ( ) Digitaal pesten basisonderwijs De steeds grotere rol die internet en sociale media innemen in de leefwereld van jongeren kan er toe leiden dat ook allerlei negatieve aspecten rond dit gedrag op de voorgrond treden. Eén aspect daarvan betreft het zgn. digitaal pesten; het via internet of de sociale media pesten of bewust verspreiden van negatieve informatie over een persoon. Van de Zeeuwse basisschoolleerlingen uit groep 6 gaf 31% aan wel eens te worden gepest. Dit is duidelijk minder dan vier jaar geleden (52%). Uit de antwoorden op de vraag waar dit plaatsvindt blijkt dat dit meestal op het schoolplein (68%), op straat (43%) of in de klas (33%) gebeurt. Van alle basisschoolleerlingen antwoordde 3% dat ze gepest worden op internet. Dit percentage is vergelijkbaar met 2010 (5%). Als we de basisschoolleerlingen onderscheiden naar leeftijd, geslacht en leerlinggewicht blijkt dat dit niet leidt tot (significante) verschillen wat betreft de mate waarin men gepest wordt op internet. Scholieren en computergebruik In de enquête onder scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs werd een vraag gesteld over het gebruik van (onder andere) computer en sociale media. Concreet werd aan hen gevraagd hoeveel uur per week men gemiddeld besteedt aan deze zaken. Uit de cijfers blijkt dat leerlingen uit klas 3 van het voortgezet onderwijs in 2011 gemiddeld 10 uur per week actief waren op sociale media als Facebook, Twitter, MSN, enz. Dit is meer dan in 2007 (9 uur) en 2004 (8 uur). Als we deze cijfers uitsplitsen naar schooltype blijken er aanzienlijke verschillen. Leerlingen van het VMBO waren in 2011 gemiddeld het actiefst op de sociale media (11 uur), VWO-leerlingen gemiddeld het minst (7 uur). HAVO- (10 uur) en VSO-leerlingen (10 uur) zaten hier tussenin. Verder spendeerden meisjes hieraan gemiddeld duidelijk meer tijd dan jongens (11 uur versus 9 uur). Deze verschillen tussen schooltype en geslacht zijn ook landelijk terug te zien in de Monitor Internet en Jongeren (Van Rooij & Schoenmaker, 2013). Ook leeftijd speelt een rol. Hoe ouder, hoe actiever op sociale media (14 jarigen: gemiddeld 9 uur; 15-jarigen: 10 uur; 16-jarigen: 12 uur). Ten slotte is er ook een groot verschil tussen autochtone- en allochtone jongeren. Autochtone jonge Zeeuwen waren in 2011 gemiddeld 9 uur per week actief op Facebook etc.; niet-westers allochtone jongeren 4 gemiddeld 11 uur en westers allochtone jongeren gemiddeld 12 uur per week. Surfen op internet In de enquête werd ook gevraagd naar de tijd die men doorgaans per week besteedt aan gewoon surfen (informatie zoeken) op internet (niet voor school). Uit een analyse van de antwoorden blijkt dat Zeeuwse scholieren hier in 2011 gemiddeld 7 uur mee bezig waren. Dit is één uur meer dan het gemiddelde in 2007.

5 SCOOP, Jeugdmonitor Zeeland, november 2014 Als wordt onderscheiden naar schooltype blijkt dat evenals bij de sociale media VMBO-scholieren gemiddeld de meeste tijd besteden aan internet (7 uur). Kijkend naar leeftijd, geslacht en etniciteit zien we voor het zoeken naar informatie op internet ten dele hetzelfde patroon als bij de sociale media. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het gemiddeld gebruik toe. Autochtone Zeeuwse jongeren surfen gemiddeld minder dan niet-westers allochtonen; laatstgenoemde categorie gemiddeld weer minder dan westers allochtone jongeren. Er was echter wel één verschil met het gebruik van de sociale media. Gemiddeld besteedden jongens er meer tijd aan dan meisjes (7 versus 6 uur). Andere activiteiten In figuur 3 staat grafisch weergegeven in hoeverre de ontwikkeling in het gebruik van sociale media en internet zich verhoudt tot de ontwikkeling van de tijdsbesteding aan andere activiteiten tussen 2007 en Hoewel het gebruik van sociale media is toegenomen, besteden Zeeuwse jongeren evenveel tijd aan het ontmoeten van hun vrienden in het echt (op school of thuis) als via de sociale media (beide 10 uur per week). Aan surfen op internet wordt gemiddeld 7 uur per week besteed en aan gamen gemiddeld 5 uur per week. Jongens van 15 gamen wel veel meer dan meisjes van 15; jongens gemiddeld 10 uur per week en meisjes gemiddeld twee en een half uur per week. Figuur 3 Gemiddelde tijdsbesteding (aantal uur) per week aan vrijetijdsactiviteiten tv kijken sociale media krant lezen gamen surfen op internet bellen met vrienden vrienden ontmoeten op school vrienden ontmoeten thuis Digitaal pesten Uit de antwoorden van de Zeeuwse scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs blijkt dat 17% van hen in de 3 maanden voor het invullen van de enquête wel eens is gepest (2007: 20%). In 2011 werd 3% van de scholieren gepest via internet, sms of (2007: 4%) In vergelijking met andere pestmethoden als uitschelden/uitlachen of leugens vertellen neemt het digitaal pesten hier nog geen grote plaats in. In de Veiligheidsmonitor 2012 heeft het CBS landelijke gegevens verzameld over digitaal pesten. In 2012 gaf 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar aan gepest te worden op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. 4 Niet-westerse allochtonen: allochtonen met als herkomstgroepering Turkije of een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan). Op grond van hun sociaaleconomische en culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. Westerse allochtonen: allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (met uitzondering van Turkije), Noord- Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.

6 Dat is aanzienlijk meer dan uit de Zeeuwse cijfers blijkt. Volgend jaar (2015) wordt een nieuwe meting gedaan onder Zeeuwse jongeren in het voortgezet onderwijs. Voor het te ontwikkelen beleid met betrekking tot socialbesitas, bijvoorbeeld in de jeugdhulpverlening, is het bijzonder relevant te inventariseren in hoeverre bovenstaande trends zich in Zeeland verder hebben ontwikkeld. Belangrijkste conclusies De computer speelt een steeds belangrijkere rol in de leefwereld van jongeren. In dit themarapport is daarom aan de hand van cijfers uit de Jeugdmonitor Zeeland een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen in het gebruik van computer en sociale media. Ook is ingezoomd op het onderwerp digitaal pesten. Uit een analyse van de antwoorden van drie onderscheiden leeftijdscategorieën; jonge kinderen (3/4 jaar), basisschoolleerlingen (9/10 jaar) en scholieren uit het voortgezet onderwijs (14/15 jaar), wordt het toegenomen gebruik van computer en sociale media bevestigd. Digitaal pesten daarentegen, neemt geen grote vormen aan en blijft stabiel. Bij jonge kinderen was tussen 2009 en 2013 sprake van een toename van het computer en tablet gebruik. Het gemiddeld aantal dagen en uren per week dat zij daarmee bezig waren nam in deze periode sterk toe; in tijd bijna een verdubbeling. Deze ontwikkeling ging bij deze jongsten echter niet ten koste van andere vrijetijdsactiviteiten. Binnen spelen, lezen en tv kijken blijven de favoriete activiteiten van Zeeuwse kinderen rond de 4 jaar oud. Bij leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs zien we dat het gamen duidelijk is toegenomen tussen 2010 en Verder lijkt er in deze periode een toename in het gebruik van sociale media en een afname in het informatie zoeken op internet, maar deze ontwikkelingen zijn onder voorbehoud, omdat de vraagstellingen zijn gewijzigd. Overigens spelen jongens vaker een computergame dan meisjes. Meisjes besteden juist meer tijd aan sociale media. Buiten spelen blijft de favoriete bezigheid van Zeeuwse kinderen rond de 10 jaar oud. Ook onder scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs worden sociale media en computer steeds belangijker. Uit de cijfers blijkt dat de tijd dat zij met Facebook,Twitter, etc. actief waren tussen 2007 en 2011 is toegenomen. Ook het gewoon surfen op internet nam in die periode toe. Ondanks deze ontwikkelingen besteden Zeeuwse jongeren evenveel tijd aan het ontmoeten van hun vrienden in het echt als via sociale media. De verschillen tussen jongens en meisjes die we zien bij Zeeuwse basisschoolleerlingen en tieners (jongens gamen meer en meisjes besteden meer tijd aan sociale media) en tussen schooltype (VMBO- leerlingen besteden meer tijd aan sociale media en internetten), zien we ook terug in landelijk onderzoek. Digitaal pesten is een onderwerp dat steeds meer in het nieuws is. Uit de cijfers van Jeugdmonitor Zeeland blijkt dat het onder basisschoolleerlingen in 2014 wel speelt, maar (nog) geen grote aantallen betreft (3%) en stabiel blijft. Ook onder scholieren in het voortgezet onderwijs speelde het in 2011 (nog) geen grote rol (3%) en blijft het stabiel.de vraag is in hoeverre het digitaal pesten op dit moment (2014) onder scholieren een probleem vormt. De Jeugdmonitor-enquête van 2015 kan hierover meer duidelijkheid verschaffen. Over dit rapport is ook een animatie gemaakt. Kijk hiervoor op Colofon Analyse & rapportage: Wim van Gorsel, Paulette de Kraker, Jolanda van Overbeeke, SCOOP De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en de verschillende instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. Deze uitgave is tot stand gekomen in (mede)opdracht van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. SCOOP, november 2014 Postbus AK Middelburg tel

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik

4 Gezondheidsgedrag en mediagebruik gezondheidsgedrag en mediagebruik Gezondheidsgedrag en mediagebruik Simone de Roos & Rob Gommans Verschillende leefstijlen van jongeren zoals hun eetgewoonten, beweeggedrag en mediagebruik staan de laatste

Nadere informatie

Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages)

Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages) Enquête 'Media voor en door jongeren': Verwerking resulaten (in percentages) Geslacht man 58 vrouw 42 Leeftijd 12 tot 13 20 14 tot 15 23 16 tot 17 42 18 tot 19 15 Studierichting ASO 29 TSO 36 BSO 31 KSO

Nadere informatie

Titel Sporten op en buiten school

Titel Sporten op en buiten school Van Dijk, M. L. (2011). Sporten op en buiten school. LEERLIJN: Brugklassers en hun mentoren over school. Unpublished raw data. Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit, Amsterdam Titel Sporten op en buiten

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Simone de Roos & Rob Gommans

Simone de Roos & Rob Gommans de relatie van jongeren met ouders en vrienden De relatie van jongeren met ouders en vrienden Simone de Roos & Rob Gommans In de tienertijd veranderen de relaties in het sociale netwerk van jongeren. In

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Media voor en door jongeren

Media voor en door jongeren ThesisTools Maak en verspreid gratis je online enquete op www.thesistools.com Media voor en door jongeren Dit is een enquête voor jongeren van de leeftijd 12 tot 18 jaar. Aan de hand van deze enquête willen

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp

Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp Haarlem, mei 2012 0 Samenvatting Ligging: De Voorbeeldschool ligt in wijk 3 in Het Dorp. De school is gelegen aan de Schoolstraat 10. In de directe omgeving van

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Jeugdmonitor+rapport. Achtergronden ambities jeugdbeleid. juni Ambitie ontwikkeling en ontplooiing. inleiding. arbeidsmarktpositie

Jeugdmonitor+rapport. Achtergronden ambities jeugdbeleid. juni Ambitie ontwikkeling en ontplooiing. inleiding. arbeidsmarktpositie Jeugdmonitor+rapport juni 2005 Achtergronden ambities jeugdbeleid De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden

Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Internet op School : Zes jaar internetgebruik in de klas. Antonius J. van Rooij

Internet op School : Zes jaar internetgebruik in de klas. Antonius J. van Rooij Internet op School 2006-2011: Zes jaar internetgebruik in de klas Antonius J. van Rooij Colofon Internet op School 2006-2011: Zes jaar internetgebruik in de klas in beeld In opdracht van Stichting Kennisnet

Nadere informatie

Rapport Zeeuws-Vlaanderen

Rapport Zeeuws-Vlaanderen Rapport Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Rapport Veere Middelburg, december 2013

Rapport Veere Middelburg, december 2013 Rapport Veere Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311 www.scoopzld.nl

Nadere informatie

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Colofon Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 In opdracht van Stichting Kennisnet IVO Heemraadssingel

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Scolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (email: jroeleveld@kohnstamm.uva.nl) Abstract Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling,

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Rapport Schouwen-Duiveland

Rapport Schouwen-Duiveland Rapport Schouwen-Duiveland Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Weet ik niet

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Weet ik niet Jeugdpeil gamen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Jeugdjournaal onder 900 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. Het Jeugdjournaal doet regelmatig onderzoeken onder kinderen, hiervoor maken

Nadere informatie

Rapport Goes Middelburg, december 2013

Rapport Goes Middelburg, december 2013 Rapport Goes Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Esther van Sprundel Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Haaglanden

Factsheet jeugdigen in Haaglanden Factsheet jeugdigen in Haaglanden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Rapport Hulst Middelburg, december 2013

Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Rapport Hulst Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Hanneke Westerhout Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage hoofdstuk 4 Vrije tijd

Kinderen in Nederland - Bijlage hoofdstuk 4 Vrije tijd Kinderen in Nederland - Bijlage hoofdstuk 4 Vrije tijd In de tabellen worden de odds ratio s (OR) gepresenteerd. De OR is te interpreteren als de kans die een groep respondenten heeft om een bepaalde mening

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

3 Schoolbeleving. Simone de Roos & Rob Gommans

3 Schoolbeleving. Simone de Roos & Rob Gommans schoolbeleving Schoolbeleving Simone de Roos & Rob Gommans School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Zij brengen een groot deel van hun tijd door op school, doen er kennis op en leren

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rapport Oosterschelderegio

Rapport Oosterschelderegio Rapport Oosterschelderegio Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Kris Louwerse Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INTERNETGEBRUIK EN SCHOOL...3 INLEIDING...3 METHODE VAN

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen februari 2010 In opdracht van: pag. 1 Conclusies Favoriete activiteiten Buiten spelen duidelijk veel populairder dan binnen spelen : 59% noemt buiten spelen

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang

Landelijke Jeugdmonitor. Kinderopvang Landelijke Jeugdmonitor Kinderopvang 08 4/08 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 4e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie