Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 23 juni Opgesteld door : Jan Zwiers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 23 juni 2015. Opgesteld door : Jan Zwiers"

Transcriptie

1 Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 23 juni 2015 Opgesteld door : Jan Zwiers Zaaknummer : Onderwerp : Mededelingen vanuit het college van B en W Inleiding In de Agendacommissie is afgesproken dat met de ingang van het BOB vergadermodel mededelingen van het college bij voorkeur schriftelijk gebeuren. Met de ze memo geeft het college invulling aan het besluit van de Agendacommissie. Hieronder treft u per portefeuillehouderhouder mededelingen aan. Portefeuille wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins Onderwerp: Sociale monitor Contactpersoon: Sylvia Soeterboek In de tussenrapportage van de sociale monitor in januari 2015 hebben we u toegezegd om periodiek te rapporteren over de vorderingen van de ontwikkeling van de sociale monitor Ede. Hierbij willen we u melden dat de ontwikkeling volgens planning verloopt en dat de sociale monitor naar verwachting eind 2015 gerealiseerd zal zijn. Een afvaardiging van alle fracties van de raad neemt deel aan de werkgroep sociale monitor. Deze werkgroep is actief betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van deze monitor. De ambitie is een reguliere monitor te ontwikkelen die gemeenteraad op hoofdlijnen inzicht geeft in de sociale ontwikkelingen in de bevolking van Ede. Daarbij kan deze monitor, en in nog beknoptere vorm, de samenvatting van deze monitor, gezien worden als een soort dashboard van een auto waarop wijzigingen in sociale ontwikkelingen in Ede zichtbaar worden. Indien er aanleiding toe is, kan de raad het college verzoeken om opvallende trends in de sociale monitor nader te duiden en te onderbouwen aan de hand van meer gedetailleerde gegevens die op operationeel niveau binnen de gemeente verzameld worden ( onder de motorkap ). Ten behoeve van de ontwikkeling van de sociale monitor is vanuit de verschillende fracties een werkgroep sociale monitor ingesteld. Deze werkgroep speelt een centrale rol in de keuze van de thema s en de invulling van de monitor. Het doel is een monitor te realiseren waarin alle thema s op het sociale domein worden opgenomen waarin de gemeente een taak vervult, van educatie, minimabeleid, vrijwilligerswerk/mantelzorg tot de 3 thema s binnen de decentralisaties sociaal domein. De monitor wordt gevuld met gegevens die regulier beschikbaar zijn/komen. Bijvoorbeeld via de leefbaarheidsmonitor, via interne registraties of via het CBS. Er wordt in principe geen nieuw onderzoek voor uitgevoerd. Daarnaast wordt aangesloten op landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke monitor sociaal domein. De resultaten worden over meerdere jaren weergegeven, waarmee vooruitgang of achteruitgang te signaleren is. De vorming van de sociale monitor is een ontwikkeltraject waarin telkens thema's worden toegevoegd. De planning is, dat dit eind 2015 is afgerond. Het blijft een dynamisch document waaraan elementen naar behoefte worden toegevoegd (bij nieuwe ontwikkelingen en beschikbaar komen van zinvolle nieuwe gegevens) en verwijderd (indien niet meer relevant). De frequentie van de monitor zal 2x per jaar zijn. Doorontwikkeling In januari is een tussenrapportage gepresenteerd met de eerste twee thema s minimabeleid en 3 decentralisaties. Na januari is de sociale monitor verder door ontwikkeld waarbij de thema s nuldelijn en

2 ervaren leefbaarheid en veiligheid in wijken zijn toegevoegd. Voor de invulling van deze thema s is inmiddels samen met de werkgroep een keuze gemaakt voor de meest relevante indicatoren. Momenteel wordt gewerkt aan de vulling van de indicatoren met gegevens en worden in samenwerking met betrokken beleidsmedewerkers, de thema s zoveel mogelijk aangevuld met duiding en conclusies. De komende tijd worden de thema s educatie (voortijdig schoolverlaten, passend onderwijs en VVE), lichte ondersteuning jeugd (preventie, info, advies) en sociaal teams toegevoegd aan de monitor. Onderwerp: Taskforce Werkstromen Sociaal Domein Contactpersoon: Iet van Slageren Dit memo heeft als doelstelling u te informeren over knelpunten in de werkstromen in het Sociaal Domein. Recent is binnen de gemeente een Taskforce Werkstromen Sociaal Domein opgericht. Deze taskforce gaat de knelpunten aanpakken die in de werkstromen zijn ontstaan Situatieschets De decentralisaties van de AWBZ (Wmo), Jeugd (Jeugdwet) en Wwb/Wsw/Wajong (Participatiewet) zijn sinds een half jaar een feit. We hebben in het Sociaal Domein nu te maken met de volle omvang van de nieuwe structurele taken en alle werkzaamheden die hiermee samenhangen. In 2014 hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid. Op veel punten loopt het ook goed. Dagelijks werken we vanuit de visie om met menselijke maat, integraal waar nodig en met maatwerk aanpak aan het steeds beter maken van de dienstverlening. We hebben het dan over de dienstverlening door de zorgaanbieders, vanuit het CJG,de sociale teams en de integrale toegang van de loketfunctie van Wmo, Werk & Inkomen en Schuldhulpverlening. Ook uit de kwartaalgesprekken met aanbieders blijkt dat we op de goede weg zijn. De nieuwe visie wordt ook in de sociale teams en het integrale toegangloket daadwerkelijk ingezet. Het lijkt erop dat, gezien het aantal geringe doorverwijzingen (5%) vanuit sociale teams en het geringe aantal klachten/bezwaar (5%) op de forse bezuinigingsopgave bij Huishoudelijke hulp, het investeren aan de voorkant ook inderdaad aan de achterkant resultaat oplevert. Maar er zijn ook knelpunten. De belangrijkste knelpunten zitten vooral in stagnatie van werkstromen. Dat heeft tot gevolg dat vooral de doorlooptijden van aanmeldingen en administratieve afwikkeling oplopen. Ook hebben we signalen gekregen van zorgaanbieders. In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om wachttijden weg te werken en acties te ondernemen op de signalen van de zorgaanbieders. Helaas moeten we nu constateren dat dit nog niet voldoende resultaat heeft opgeleverd. Oorzaken Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de knelpunten nog niet zijn opgelost: Er is een grotere toename van het aantal nieuwe klanten dat door de decentralisaties sinds 1 januari 2015 bij de gemeente komt met hulpvragen, dan eerder aangenomen (met name op het gebied van Jeugd en Beschermd Wonen). De inhoudelijke problematiek van deze klanten is nieuw en vraagt veel uitzoekwerk (dit is ook een landelijk probleem). Interne gemeentelijke werkprocessen zijn nog maar recent gestart en kunnen beter op elkaar worden afgestemd, ook tussen gemeente en aanbieders. Integrale aanpak vraagt nadere uitwerking: wat kan langs snelle route? Veel burgers bellen en vragen om informatie, er is ook een grote diversiteit aan vragen. Onvolledige aanlevering van gegevens vanuit zorgaanbieders zorgt voor extra administratief werk, opstart perikelen rondom productcodes e.d. Koppeling met externe partijen vraagt meer tijd en kost meer handmatige afwikkeling dan wenselijk. Het nieuwe ICT-systeem dat de uitvoering hiervan moet ontlasten, is nog niet goed ingeregeld, o.a. door het ontbreken van goede koppelingen met de huidige systemen. Hierdoor verrichten professionals veel extra werk, bijvoorbeeld omdat ze gegevens twee keer moeten invoeren. Aanpak We hebben al verschillende acties uitgevoerd om de knelpunten op te lossen: Afstemming en communicatie met zorgaanbieders over de wijze van het aanleveren van (klant)gegevens en het samen verder fijnslijpen van formats, aanpak. Het verbeteren van de teksten van de Wmo op de gemeentelijke website, zodat het KlantContactCentrum meteen de juiste informatie kan verstrekken als een klant belt.

3 Telefonische maatwerkgesprekken bij mensen met een eenvoudige hulpvraag (in plaats van een huisbezoek). Op een andere manier de intakes inplannen (niet meer alleen per wijk). Versnelling in werkprocesstappen doorgevoerd. Het inzetten van extra administratieve ondersteuning om beschikkingen te genereren. Het inzetten van extra consulenten Wmo. Verbeteringen in ICT-systemen, o.a. ontsluiting Wmo-ned. Deze acties hebben echter nog niet tot voldoende effect geleid. De achterstanden zijn op dit moment dusdanig dat de dienstverlening naar klanten er onacceptabel onder te lijden heeft. Zo duurt het op dit moment te lang voordat iemand terecht kan voor een maatwerkgesprek bij de Wmo. Overigens krijgen spoedgevallen altijd voorrang. Oplossing De boeggolf is nog niet weg. Aan het begin van dit jaar hadden we nog de verwachting dat we de werkvoorraad binnen een aanzienlijke termijn weg konden werken. Helaas komen we nu tot de conclusie dat dit niet lukt zonder extra maatregelen te nemen. Daarom is de Taskforce Werkstromen Sociaal Domein opgezet, met als doel om samen met de input van zorgaanbieders aan de slag te gaan om de knelpunten op te lossen. Met ingang van 8 juni start de Taskforce met als doel om de achterstanden in het proces weg te werken, zodat de normale doorlooptijden weer worden gehaald. Dit doen we o.a. door prioriteit te geven aan het maken van scherpere analyses, wekelijks bijsturen a.d.h.v. een concrete actielijst en het direct oplossen van knelpunten. De Taskforce heeft het mandaat om gerichte acties direct uit te zetten. Het doel is om per 1 september de achterstanden te hebben weggewerkt.. Als dat nodig is, passen we structureel processen aan om te voorkomen dat de achterstanden opnieuw ontstaan. We kijken ook of de formatie voldoende is om het werkaanbod aan te kunnen. Deze zaken hebben een langere doorlooptijd (tot eind 2015). Voortgang De Taskforce verzorgt regelmatig een update over de stand van zaken voor de verschillende betrokkenen. Dit zijn allereerst de betrokken vakafdelingen binnen WPI en Samenleving & Beleid. Daarnaast worden de directie en de betrokken zorgaanbieders op de hoogte gehouden. Ook de gemeenteraad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Portefeuille wethouder Marije Eleveld Onderwerp: Onderzoek Welstede Begin mei is zoals u weet, n.a.v. anonieme berichten rondom de subsidie van Welstede, een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft twee kanten; 1. de verantwoording van subsidiegelden in het verleden door Welstede. 2. de control hierop door de gemeente Ede. Het onderzoek is inmiddels in volle gang, de meeste interviews zijn afgerond. De verwachting is dat in juli de resultaten bekend zijn. Hier wordt u uiteraard over geïnformeerd. Onderwerp: Omgeving Stadspoort, ontwikkelingen bouw Gelderhorst W&W Vastgoed en de Gelderhorst zijn er bijna uit met betrekking tot de afspraken rond de ontwikkeling van appartementen bij de Gelderhorst. De gemeente Ede is in vergaand gesprek met W&W en Ingenious vastgoed over de grondovereenkomst. We verwachten voor de zomer een akkoord op hoofdlijnen te hebben. Het gezamenlijke doel is om direct na de zomer de complete koopovereenkomst te sluiten. Zodra de afspraken helemaal rond zijn wordt u hierover geïnformeerd. Het beoogde programma is nog steeds wonen (Gelderhorst) gecombineerd met leisure. Onderwerp: Gezondheidscentrum Kernhem Voor het gezondheidscentrum in Het Nieuwe Landgoed is een plan gemaakt door een ontwikkelaar / belegger. Naast de huisartsen uit Kernhem krijgen ook andere gezondheidsfuncties als fysiotherapeut en apotheek hier een plek. Ook wordt er een kinderdagverblijf gevestigd in het gebouw. Het bouwplan is onlangs goedgekeurd. Nadat de huurovereenkomsten zijn gesloten zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente heeft met de ontwikkelaar overeenstemming over de voorwaarden voor de uitgifte van een kavel aan de Stakenberg. De koopovereenkomst wordt op korte termijn voorgelegd aan het college. Naar verwachting start de bouw van het gezondheidscentrum dit najaar, in het voorjaar van 2016 is het centrum dan gereed.

4 Onderwerp: Lindenhorst Er is een bewonersgroep uit Ede die op de locatie Lindenhorst een CPO-initiatief voor ogen heeft. Zij zijn bezig met een bouwplan. Half juni is de buurt geïnformeerd over de plannen. Op korte termijn wordt een bouwplan ter toetsing voorgelegd aan de gemeente. Voor de woningbouw is sloop van het winkelcentrum en het oude buurtcentrum nodig. De sloop van het buurtcentrum is nu in volle gang. Het moment waarop het winkelcentrum wordt gesloopt is nog niet duidelijk. Dit kan op moment dat de laatste huurovereenkomst is beëindigd. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd met de huurder. De gemeente is met de Dura Vermeer in gesprek over gedeeltelijke sloop van het winkelcentrum. Onderwerp: Vouchers Ederveen/Uitvindersbuurt Met en voor de inwoners van de Uitvindersbuurt en Ederveen is begin juni een pilot waardecheques gestart onder de naam: EdeDoet.nl. Dit is een vervanger van de eerdere wijkwaardebonnen waar een deel van het wijkbudget aan werd besteed. Bij de wijkwaardebonnen werd de afweging voor het geven van geld aan een initiatief gemaakt door een regiegroep. Bij de waardecheques gebeurt dit uitsluitend door bewoners. Dit om het draagvlak en de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Een vastgesteld budget wordt in de vorm van waardecheques verdeeld onder alle bewoners. Meerdere keren per jaar ontvangen bewoners een nieuwsbrief inclusief cheque. Deze cheque kunnen bewoners uitgeven aan een door bewoners voorgesteld inititatief. Via een crowdfundplatform (website UitvindersbuurtDoet.nl en EderveenDoet.nl) kunnen de bewoners initiatieven voor hun buurt aanmelden. Van te voren bedenken initiatiefnemers hoeveel budget zij nodig hebben om hun initiatief uit te kunnen voeren. Via het platform kunnen zij geld sparen voor hun initiatief door zelf te doneren en door andere op te roepen hun initiatief te ondersteunen. Bewoners maken zelf de keuze welke initiatieven doorgaan en welke niet. Zo worden alleen initiatieven met voldoende draagvlak uitgevoerd. Als 100% van het aangevraagde budget is verzameld, wordt het totaalbedrag uitbetaald aan de initiatiefnemer en kan het initiatief uitgevoerd worden. In Ederveen zijn er al zes initiatieven waarvan er zelfs één al uitgevoerd wordt. In de Uitvindersbuurt zijn drie initiatiefnemers gestart met het ophalen van de waardecheques. Onderwerp: Woonvisie In april en mei zijn er twee woonateliers georganiseerd. Diverse partijen (makelaars, zorgpartijen, ontwikkelaars etc.) uit Ede hebben tijdens deze woonateliers meegedacht over de invulling van de kwalitatieve woonvisie. Tijdens de woonateliers is input opgehaald die antwoord geeft op de vraagstukken uit de nota Tussenstand. Op donderdag 9 juli om uur is er een terugkoppeling naar de deelnemers van de woonateliers waarbij de raad ook wordt uitgenodigd. De gemeente schetst dan de eerste conclusies die getrokken kunnen worden uit de woonateliers. Na het zomerreces komt de woonvisie in het college en de raad. Naast de twee woonateliers zijn er verschillende gesprekken gevoerd met dorpsraden, ouderenbonden, de jongerenraad en vele andere partijen om input te leveren aan de kwalitatieve woonvisie. Portefeuille wethouder Willemien Vreugdenhil Onderwerp: Mestvergister Wekerom Contactpersoon: Maarten Riemersma Het reparatieplan voor de mestvergister is inmiddels in procedure gebracht. Er is rekening gehouden met de opdracht van de Raad van State om de landschappelijke inpassing te regelen binnen het bestemmingsplan. De commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies uitgebracht. Maandag 29 juni om 9.30 uur is er gelegenheid voor omwonenden en raadsleden om de commissie vragen te stellen over het advies. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, op het kantoor van de cie m.e.r., Arthur v Schendelstraat 800 Utrecht. Onderwerp: Programma Buitengebied Contactpersoon Marieke Fokkert In het kader van het Programma Buitengebied worden vier bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt nog voor de zomer plaats. Raadsleden zijn welkom deze bijenkomsten bij te wonen, u ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Wel vraagt het college hen op deze avonden in de luisterstand te gaan staan om de bijdragen van externen optimaal tot hun recht te laten komen.

5 Onderwerp: Strategische Agenda Food Valley Contactpersoon Frits Dimmendaal De strategische Agenda FoodValley zal binnenkort aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. Onderwerp: Werkgeversservicepunt Contactpersoon Eveline van der Aa Sinds januari 2015 is het Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP) van start. Het WSP vervult een belangrijke rol in het realiseren van de baanafspraak voor werkgevers. Werkgevers in FoodValley kunnen op één punt via één telefoonnummer terecht met al hun vragen op het gebied van (strategisch) arbeidsmarktbeleid. Onderwerp: Burgernitiatief Ederveen Contactpersoon Henk van Laar Wij zijn op constructieve wijze in gesprek met de mannen van de Hooikamp over hun burgerinitiatief. Wij houden u op de hoogte wanneer er tastbare resultaten te melden zijn. Portefeuille wethouder Johan Weijland Onderwerp: Dorpshuis Otterlo De gemeente is op dit moment met betrokken partijen in Otterlo in gesprek over uitbreiding van het dorpshuis tot Dorpshuis+ en nieuwbouw van de sportzaal. Partijen hebben helder gemaakt wat hun ambities zijn en wat de gewenste ruimtebehoefte is. De gemeente brengt op dit moment in kaart hoe e.e.a. ruimtelijk ingepast (opgelost) kan worden en wat de impact en kosten van de verschillende varianten zijn. Vervolgens wordt met partijen gekeken wat de voor- en nadelen zijn, wat de (on)mogelijkheden zijn, en wat een passende oplossing binnen het beschikbare budget is. Portefeuille wethouders Willemien Vreugdenhil, Leon Meijer en Marije Eleveld Onderwerp: Brainstormsessie dorpsraden In april en mei 2015 zijn de wethouders Willemien Vreugdenhil, Marije Eleveld en Leon Meijer in gesprek gegaan met alle dorpsraden binnen de gemeente Ede. Tijdens deze brainstormsessies is ingegaan op de rol van de dorspraden. Onderwerpen die zijn besproken: - rollen en taken - verantwoordelijkheden - representatie en mandaat Reden voor deze brainstormsessies is dat de zowel vanuit de gemeente als vanuit de dorpsraden de behoefte bestaat de rol en positie van de Dorpsraden duidelijker te markeren. Op dit moment wordt, aan de hand van de input uit de gesprekken, gewerkt aan een voorstel hoe de gemeente Ede en de dorpsraden in de toekomst gaan samenwerken. In september wordt dit besproken met de dorpsraden.

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 8 september Opgesteld door : Jan Zwiers

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 8 september Opgesteld door : Jan Zwiers Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 8 september 2015 Opgesteld door : Jan Zwiers Zaaknummer : 35474 Onderwerp : Mededelingen vanuit het college van B en W Inleiding

Nadere informatie

de Woonvisie Ede 2030 vast te stellen; a. Groei wordt voornamelijk opgevangen in Ede Stad, dorpen groeien gematigd;

de Woonvisie Ede 2030 vast te stellen; a. Groei wordt voornamelijk opgevangen in Ede Stad, dorpen groeien gematigd; BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 17-11-2015, 09:00 uur 39274 Wethouder Woonvisie Ede 2030 1. In te stemmen met de aangepaste Woonvisie Ede 2030; 2. het

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 13 oktober Opgesteld door : Iet van Slageren

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 13 oktober Opgesteld door : Iet van Slageren Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 13 oktober 2015 Opgesteld door : Iet van Slageren Zaaknummer : 37656 Onderwerp : Eindrapportage Taskforce Werkstromen Sociaal

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten 16-03-2017 1 Openstellen markt maart 2017 producten 3 Openstelling markt maart 2017 Planning 4 Tussenstand werkgroep inhoudelijk integratie producten Doelstelling

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Informatienota. Inleiding

Informatienota. Inleiding Informatienota Vergadering : Voorstelnummer : Registratienummer : 13.014527 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : KCC 2 Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : juli 2013, nummer Commissie/datum : Samenleving,

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. Reactie op advies nr.4 10 november 2016 Verzonden: 10 november 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. Reactie op advies nr.4 10 november 2016 Verzonden: 10 november 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Secretariaat ASD-Maastricht P/a Weth. Vrankenstraat E 10 6227 CG MAASTRICHT BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp Memo aan raadsleden over accountantscontrole m.b.t. sociaal domein 2016

Onderwerp Memo aan raadsleden over accountantscontrole m.b.t. sociaal domein 2016 Zaaknummer 00493903 Onderwerp Memo aan raadsleden over accountantscontrole m.b.t. sociaal domein 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Bij de jaarrekening 2015 is door de accountant een controleverklaring

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Uitbreiding formatie Welzijn Oudewater

Subsidieaanvraag. Uitbreiding formatie Welzijn Oudewater Subsidieaanvraag Uitbreiding formatie Welzijn Oudewater Subsidieaanvraag uitbreiding formatie sociaal stadsteam in één oogopslag Inleiding Het sociaal stadsteam Oudewater is volop in - positieve- ontwikkeling.

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Notulen van burgemeester en wethouders

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Notulen van burgemeester en wethouders BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 14-02-2017, 09:00 uur 63381 Wethouder Ligtelijn Bruins Resultaten cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein Op waarde(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met.

Maastricht 2015 en verder. zaken. BMTP Theodorou. Telefoonnummer: Controleprotocol met. Raadsvergadering Volgnummer 141-2015 Onderwerp Programmanummer Controleprotocol Jeugdzorg en Wmo Centrumgemeente Maastricht 2015 en verder Niet van toepassing Registratienummer 2015-39368 Collegevergadering

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

Transformatie-agenda Hengelo sociaal met lef Toelichting

Transformatie-agenda Hengelo sociaal met lef Toelichting Transformatie-agenda Hengelo sociaal met lef Toelichting Voor u ligt de transformatie-agenda over het sociaal domein in Hengelo. De transformatie-agenda is een actieplan waarin staat hoe de gemeente Hengelo

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief. . Versie november 2012

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief.  . Versie november 2012 Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop Versie november 2012 De gemeente Nieuwkoop streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen Onderwerp: Ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen Voorgesteld besluit: 1. Het ondersteuningspakket vrijwilligerswerk buurthuizen instellen vanaf 2010 Genomen besluit (met datum): Parafen met

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Gemeenteblad. Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling. Gemeenteblad Onderwerp: Concept Woonvisie Terschelling Jaar/nummer: 2017 / In behandeling bij: Wethouder De Jong Voorstel De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening te geven over de concept Woonvisie Terschelling.

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Sociale Monitor Ede December 2015

Sociale Monitor Ede December 2015 Sociale Monitor Ede December 215 Sociale Monitor Ede December 215 Uitgave December 215 Gemeente Ede, afdeling Strategie & Onderzoek Bestuurlijk opdrachtgever: G. Ligtelijn-Bruins, wethouder Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 21 maart 2017

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 21 maart 2017 1 Burgemeester Röell 17CV000073 Raadsinformatiebrief stand van zaken van de ambtshalve geconstateerde verpauperde panden Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de leden van

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6467 Inboeknummer 15bst01138 Dossiernummer 15.35.103 (2.3.2) Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 m K- BIC: BNGHNL2G 2015-? 9 6 Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Laureen

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad, Bestuur Besturing Strategie Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 145768 Datum : 28 april 2015 Programma : Jeugd, Wmo en Inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: Dhr.

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport onderzoek naar onderbouwing normtijden hulp bij het huishouden ;

B&W Vergadering. 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport onderzoek naar onderbouwing normtijden hulp bij het huishouden ; 2.1.6 Uitkomsten onderzoek naar normeringskader hulp bij het huishouden 1 Dossier 924 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 924 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 18 oktober 2016 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving

Nadere informatie

Bijlage : Offerte bureau Langedijk Voorstel uitwerking toekomstverkenning Permar

Bijlage : Offerte bureau Langedijk Voorstel uitwerking toekomstverkenning Permar Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 12 januari 2016 Opgesteld door : Jan Zwiers Zaaknummer : 41898 Bijlage : Offerte bureau Langedijk Voorstel uitwerking toekomstverkenning

Nadere informatie

Arnhem ^ Datum Zaaknummer Contactpersoon Telefoonnummer. Adviesraad Jeugdhulp Postbus EL ARNHEM

Arnhem ^ Datum Zaaknummer Contactpersoon Telefoonnummer. Adviesraad Jeugdhulp Postbus EL ARNHEM G E M E E N T E ^^f^ Arnhem ^ Adviesraad Jeugdhulp Postbus 9029 6800 EL ARNHEM Datum Zaaknummer Contactpersoon Telefoonnummer 13 maart 2017 116071 Michiel Noordanus 026 3774978 Onderwerp: Uitkomsten bijeenkomst

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016

Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk. 16 maart 2016 Sociale Gebiedsteams gemeente Nijkerk 16 maart 2016 1 Professionals vanuit verschillende moederorganisaties Amaris Lindenhout Stimenz Icare Welzin / Beweging 3.0 MEE Veluwe Sustvarius Philadelphia Ambulante

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel ^ ^ ^ ^ L Ql# II gemeente Zoetermeer Welzijn Beleid Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Memo 2 8 OKT. 2010 Aan De leden van de raad Datum Van Het college /wethouder F. Speel Onderwerp Vrijwilligersimpuls 2010-2011

Nadere informatie

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015 Welkom! Bewonersavond aalbaarheid woningbouw aanwijk Maandag 18 mei 2015 Agenda 1. Opening 2. Formaliteiten 3. Interview wethouder M. Schreurs 4. Toetsing aalbaarheid 5. Burgerinitiatief 6. Klankbordgroep

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Jongerenaanpak Steller K. Tromp - Hunte De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 35 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6260434 Datum NIET invullen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie