Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 23 juni Opgesteld door : Jan Zwiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van burgemeester en wethouders. Datum : 23 juni 2015. Opgesteld door : Jan Zwiers"

Transcriptie

1 Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 23 juni 2015 Opgesteld door : Jan Zwiers Zaaknummer : Onderwerp : Mededelingen vanuit het college van B en W Inleiding In de Agendacommissie is afgesproken dat met de ingang van het BOB vergadermodel mededelingen van het college bij voorkeur schriftelijk gebeuren. Met de ze memo geeft het college invulling aan het besluit van de Agendacommissie. Hieronder treft u per portefeuillehouderhouder mededelingen aan. Portefeuille wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins Onderwerp: Sociale monitor Contactpersoon: Sylvia Soeterboek In de tussenrapportage van de sociale monitor in januari 2015 hebben we u toegezegd om periodiek te rapporteren over de vorderingen van de ontwikkeling van de sociale monitor Ede. Hierbij willen we u melden dat de ontwikkeling volgens planning verloopt en dat de sociale monitor naar verwachting eind 2015 gerealiseerd zal zijn. Een afvaardiging van alle fracties van de raad neemt deel aan de werkgroep sociale monitor. Deze werkgroep is actief betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van deze monitor. De ambitie is een reguliere monitor te ontwikkelen die gemeenteraad op hoofdlijnen inzicht geeft in de sociale ontwikkelingen in de bevolking van Ede. Daarbij kan deze monitor, en in nog beknoptere vorm, de samenvatting van deze monitor, gezien worden als een soort dashboard van een auto waarop wijzigingen in sociale ontwikkelingen in Ede zichtbaar worden. Indien er aanleiding toe is, kan de raad het college verzoeken om opvallende trends in de sociale monitor nader te duiden en te onderbouwen aan de hand van meer gedetailleerde gegevens die op operationeel niveau binnen de gemeente verzameld worden ( onder de motorkap ). Ten behoeve van de ontwikkeling van de sociale monitor is vanuit de verschillende fracties een werkgroep sociale monitor ingesteld. Deze werkgroep speelt een centrale rol in de keuze van de thema s en de invulling van de monitor. Het doel is een monitor te realiseren waarin alle thema s op het sociale domein worden opgenomen waarin de gemeente een taak vervult, van educatie, minimabeleid, vrijwilligerswerk/mantelzorg tot de 3 thema s binnen de decentralisaties sociaal domein. De monitor wordt gevuld met gegevens die regulier beschikbaar zijn/komen. Bijvoorbeeld via de leefbaarheidsmonitor, via interne registraties of via het CBS. Er wordt in principe geen nieuw onderzoek voor uitgevoerd. Daarnaast wordt aangesloten op landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke monitor sociaal domein. De resultaten worden over meerdere jaren weergegeven, waarmee vooruitgang of achteruitgang te signaleren is. De vorming van de sociale monitor is een ontwikkeltraject waarin telkens thema's worden toegevoegd. De planning is, dat dit eind 2015 is afgerond. Het blijft een dynamisch document waaraan elementen naar behoefte worden toegevoegd (bij nieuwe ontwikkelingen en beschikbaar komen van zinvolle nieuwe gegevens) en verwijderd (indien niet meer relevant). De frequentie van de monitor zal 2x per jaar zijn. Doorontwikkeling In januari is een tussenrapportage gepresenteerd met de eerste twee thema s minimabeleid en 3 decentralisaties. Na januari is de sociale monitor verder door ontwikkeld waarbij de thema s nuldelijn en

2 ervaren leefbaarheid en veiligheid in wijken zijn toegevoegd. Voor de invulling van deze thema s is inmiddels samen met de werkgroep een keuze gemaakt voor de meest relevante indicatoren. Momenteel wordt gewerkt aan de vulling van de indicatoren met gegevens en worden in samenwerking met betrokken beleidsmedewerkers, de thema s zoveel mogelijk aangevuld met duiding en conclusies. De komende tijd worden de thema s educatie (voortijdig schoolverlaten, passend onderwijs en VVE), lichte ondersteuning jeugd (preventie, info, advies) en sociaal teams toegevoegd aan de monitor. Onderwerp: Taskforce Werkstromen Sociaal Domein Contactpersoon: Iet van Slageren Dit memo heeft als doelstelling u te informeren over knelpunten in de werkstromen in het Sociaal Domein. Recent is binnen de gemeente een Taskforce Werkstromen Sociaal Domein opgericht. Deze taskforce gaat de knelpunten aanpakken die in de werkstromen zijn ontstaan Situatieschets De decentralisaties van de AWBZ (Wmo), Jeugd (Jeugdwet) en Wwb/Wsw/Wajong (Participatiewet) zijn sinds een half jaar een feit. We hebben in het Sociaal Domein nu te maken met de volle omvang van de nieuwe structurele taken en alle werkzaamheden die hiermee samenhangen. In 2014 hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid. Op veel punten loopt het ook goed. Dagelijks werken we vanuit de visie om met menselijke maat, integraal waar nodig en met maatwerk aanpak aan het steeds beter maken van de dienstverlening. We hebben het dan over de dienstverlening door de zorgaanbieders, vanuit het CJG,de sociale teams en de integrale toegang van de loketfunctie van Wmo, Werk & Inkomen en Schuldhulpverlening. Ook uit de kwartaalgesprekken met aanbieders blijkt dat we op de goede weg zijn. De nieuwe visie wordt ook in de sociale teams en het integrale toegangloket daadwerkelijk ingezet. Het lijkt erop dat, gezien het aantal geringe doorverwijzingen (5%) vanuit sociale teams en het geringe aantal klachten/bezwaar (5%) op de forse bezuinigingsopgave bij Huishoudelijke hulp, het investeren aan de voorkant ook inderdaad aan de achterkant resultaat oplevert. Maar er zijn ook knelpunten. De belangrijkste knelpunten zitten vooral in stagnatie van werkstromen. Dat heeft tot gevolg dat vooral de doorlooptijden van aanmeldingen en administratieve afwikkeling oplopen. Ook hebben we signalen gekregen van zorgaanbieders. In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om wachttijden weg te werken en acties te ondernemen op de signalen van de zorgaanbieders. Helaas moeten we nu constateren dat dit nog niet voldoende resultaat heeft opgeleverd. Oorzaken Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de knelpunten nog niet zijn opgelost: Er is een grotere toename van het aantal nieuwe klanten dat door de decentralisaties sinds 1 januari 2015 bij de gemeente komt met hulpvragen, dan eerder aangenomen (met name op het gebied van Jeugd en Beschermd Wonen). De inhoudelijke problematiek van deze klanten is nieuw en vraagt veel uitzoekwerk (dit is ook een landelijk probleem). Interne gemeentelijke werkprocessen zijn nog maar recent gestart en kunnen beter op elkaar worden afgestemd, ook tussen gemeente en aanbieders. Integrale aanpak vraagt nadere uitwerking: wat kan langs snelle route? Veel burgers bellen en vragen om informatie, er is ook een grote diversiteit aan vragen. Onvolledige aanlevering van gegevens vanuit zorgaanbieders zorgt voor extra administratief werk, opstart perikelen rondom productcodes e.d. Koppeling met externe partijen vraagt meer tijd en kost meer handmatige afwikkeling dan wenselijk. Het nieuwe ICT-systeem dat de uitvoering hiervan moet ontlasten, is nog niet goed ingeregeld, o.a. door het ontbreken van goede koppelingen met de huidige systemen. Hierdoor verrichten professionals veel extra werk, bijvoorbeeld omdat ze gegevens twee keer moeten invoeren. Aanpak We hebben al verschillende acties uitgevoerd om de knelpunten op te lossen: Afstemming en communicatie met zorgaanbieders over de wijze van het aanleveren van (klant)gegevens en het samen verder fijnslijpen van formats, aanpak. Het verbeteren van de teksten van de Wmo op de gemeentelijke website, zodat het KlantContactCentrum meteen de juiste informatie kan verstrekken als een klant belt.

3 Telefonische maatwerkgesprekken bij mensen met een eenvoudige hulpvraag (in plaats van een huisbezoek). Op een andere manier de intakes inplannen (niet meer alleen per wijk). Versnelling in werkprocesstappen doorgevoerd. Het inzetten van extra administratieve ondersteuning om beschikkingen te genereren. Het inzetten van extra consulenten Wmo. Verbeteringen in ICT-systemen, o.a. ontsluiting Wmo-ned. Deze acties hebben echter nog niet tot voldoende effect geleid. De achterstanden zijn op dit moment dusdanig dat de dienstverlening naar klanten er onacceptabel onder te lijden heeft. Zo duurt het op dit moment te lang voordat iemand terecht kan voor een maatwerkgesprek bij de Wmo. Overigens krijgen spoedgevallen altijd voorrang. Oplossing De boeggolf is nog niet weg. Aan het begin van dit jaar hadden we nog de verwachting dat we de werkvoorraad binnen een aanzienlijke termijn weg konden werken. Helaas komen we nu tot de conclusie dat dit niet lukt zonder extra maatregelen te nemen. Daarom is de Taskforce Werkstromen Sociaal Domein opgezet, met als doel om samen met de input van zorgaanbieders aan de slag te gaan om de knelpunten op te lossen. Met ingang van 8 juni start de Taskforce met als doel om de achterstanden in het proces weg te werken, zodat de normale doorlooptijden weer worden gehaald. Dit doen we o.a. door prioriteit te geven aan het maken van scherpere analyses, wekelijks bijsturen a.d.h.v. een concrete actielijst en het direct oplossen van knelpunten. De Taskforce heeft het mandaat om gerichte acties direct uit te zetten. Het doel is om per 1 september de achterstanden te hebben weggewerkt.. Als dat nodig is, passen we structureel processen aan om te voorkomen dat de achterstanden opnieuw ontstaan. We kijken ook of de formatie voldoende is om het werkaanbod aan te kunnen. Deze zaken hebben een langere doorlooptijd (tot eind 2015). Voortgang De Taskforce verzorgt regelmatig een update over de stand van zaken voor de verschillende betrokkenen. Dit zijn allereerst de betrokken vakafdelingen binnen WPI en Samenleving & Beleid. Daarnaast worden de directie en de betrokken zorgaanbieders op de hoogte gehouden. Ook de gemeenteraad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Portefeuille wethouder Marije Eleveld Onderwerp: Onderzoek Welstede Begin mei is zoals u weet, n.a.v. anonieme berichten rondom de subsidie van Welstede, een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft twee kanten; 1. de verantwoording van subsidiegelden in het verleden door Welstede. 2. de control hierop door de gemeente Ede. Het onderzoek is inmiddels in volle gang, de meeste interviews zijn afgerond. De verwachting is dat in juli de resultaten bekend zijn. Hier wordt u uiteraard over geïnformeerd. Onderwerp: Omgeving Stadspoort, ontwikkelingen bouw Gelderhorst W&W Vastgoed en de Gelderhorst zijn er bijna uit met betrekking tot de afspraken rond de ontwikkeling van appartementen bij de Gelderhorst. De gemeente Ede is in vergaand gesprek met W&W en Ingenious vastgoed over de grondovereenkomst. We verwachten voor de zomer een akkoord op hoofdlijnen te hebben. Het gezamenlijke doel is om direct na de zomer de complete koopovereenkomst te sluiten. Zodra de afspraken helemaal rond zijn wordt u hierover geïnformeerd. Het beoogde programma is nog steeds wonen (Gelderhorst) gecombineerd met leisure. Onderwerp: Gezondheidscentrum Kernhem Voor het gezondheidscentrum in Het Nieuwe Landgoed is een plan gemaakt door een ontwikkelaar / belegger. Naast de huisartsen uit Kernhem krijgen ook andere gezondheidsfuncties als fysiotherapeut en apotheek hier een plek. Ook wordt er een kinderdagverblijf gevestigd in het gebouw. Het bouwplan is onlangs goedgekeurd. Nadat de huurovereenkomsten zijn gesloten zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeente heeft met de ontwikkelaar overeenstemming over de voorwaarden voor de uitgifte van een kavel aan de Stakenberg. De koopovereenkomst wordt op korte termijn voorgelegd aan het college. Naar verwachting start de bouw van het gezondheidscentrum dit najaar, in het voorjaar van 2016 is het centrum dan gereed.

4 Onderwerp: Lindenhorst Er is een bewonersgroep uit Ede die op de locatie Lindenhorst een CPO-initiatief voor ogen heeft. Zij zijn bezig met een bouwplan. Half juni is de buurt geïnformeerd over de plannen. Op korte termijn wordt een bouwplan ter toetsing voorgelegd aan de gemeente. Voor de woningbouw is sloop van het winkelcentrum en het oude buurtcentrum nodig. De sloop van het buurtcentrum is nu in volle gang. Het moment waarop het winkelcentrum wordt gesloopt is nog niet duidelijk. Dit kan op moment dat de laatste huurovereenkomst is beëindigd. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd met de huurder. De gemeente is met de Dura Vermeer in gesprek over gedeeltelijke sloop van het winkelcentrum. Onderwerp: Vouchers Ederveen/Uitvindersbuurt Met en voor de inwoners van de Uitvindersbuurt en Ederveen is begin juni een pilot waardecheques gestart onder de naam: EdeDoet.nl. Dit is een vervanger van de eerdere wijkwaardebonnen waar een deel van het wijkbudget aan werd besteed. Bij de wijkwaardebonnen werd de afweging voor het geven van geld aan een initiatief gemaakt door een regiegroep. Bij de waardecheques gebeurt dit uitsluitend door bewoners. Dit om het draagvlak en de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Een vastgesteld budget wordt in de vorm van waardecheques verdeeld onder alle bewoners. Meerdere keren per jaar ontvangen bewoners een nieuwsbrief inclusief cheque. Deze cheque kunnen bewoners uitgeven aan een door bewoners voorgesteld inititatief. Via een crowdfundplatform (website UitvindersbuurtDoet.nl en EderveenDoet.nl) kunnen de bewoners initiatieven voor hun buurt aanmelden. Van te voren bedenken initiatiefnemers hoeveel budget zij nodig hebben om hun initiatief uit te kunnen voeren. Via het platform kunnen zij geld sparen voor hun initiatief door zelf te doneren en door andere op te roepen hun initiatief te ondersteunen. Bewoners maken zelf de keuze welke initiatieven doorgaan en welke niet. Zo worden alleen initiatieven met voldoende draagvlak uitgevoerd. Als 100% van het aangevraagde budget is verzameld, wordt het totaalbedrag uitbetaald aan de initiatiefnemer en kan het initiatief uitgevoerd worden. In Ederveen zijn er al zes initiatieven waarvan er zelfs één al uitgevoerd wordt. In de Uitvindersbuurt zijn drie initiatiefnemers gestart met het ophalen van de waardecheques. Onderwerp: Woonvisie In april en mei zijn er twee woonateliers georganiseerd. Diverse partijen (makelaars, zorgpartijen, ontwikkelaars etc.) uit Ede hebben tijdens deze woonateliers meegedacht over de invulling van de kwalitatieve woonvisie. Tijdens de woonateliers is input opgehaald die antwoord geeft op de vraagstukken uit de nota Tussenstand. Op donderdag 9 juli om uur is er een terugkoppeling naar de deelnemers van de woonateliers waarbij de raad ook wordt uitgenodigd. De gemeente schetst dan de eerste conclusies die getrokken kunnen worden uit de woonateliers. Na het zomerreces komt de woonvisie in het college en de raad. Naast de twee woonateliers zijn er verschillende gesprekken gevoerd met dorpsraden, ouderenbonden, de jongerenraad en vele andere partijen om input te leveren aan de kwalitatieve woonvisie. Portefeuille wethouder Willemien Vreugdenhil Onderwerp: Mestvergister Wekerom Contactpersoon: Maarten Riemersma Het reparatieplan voor de mestvergister is inmiddels in procedure gebracht. Er is rekening gehouden met de opdracht van de Raad van State om de landschappelijke inpassing te regelen binnen het bestemmingsplan. De commissie voor de m.e.r. heeft een positief toetsingsadvies uitgebracht. Maandag 29 juni om 9.30 uur is er gelegenheid voor omwonenden en raadsleden om de commissie vragen te stellen over het advies. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, op het kantoor van de cie m.e.r., Arthur v Schendelstraat 800 Utrecht. Onderwerp: Programma Buitengebied Contactpersoon Marieke Fokkert In het kader van het Programma Buitengebied worden vier bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt nog voor de zomer plaats. Raadsleden zijn welkom deze bijenkomsten bij te wonen, u ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Wel vraagt het college hen op deze avonden in de luisterstand te gaan staan om de bijdragen van externen optimaal tot hun recht te laten komen.

5 Onderwerp: Strategische Agenda Food Valley Contactpersoon Frits Dimmendaal De strategische Agenda FoodValley zal binnenkort aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. Onderwerp: Werkgeversservicepunt Contactpersoon Eveline van der Aa Sinds januari 2015 is het Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP) van start. Het WSP vervult een belangrijke rol in het realiseren van de baanafspraak voor werkgevers. Werkgevers in FoodValley kunnen op één punt via één telefoonnummer terecht met al hun vragen op het gebied van (strategisch) arbeidsmarktbeleid. Onderwerp: Burgernitiatief Ederveen Contactpersoon Henk van Laar Wij zijn op constructieve wijze in gesprek met de mannen van de Hooikamp over hun burgerinitiatief. Wij houden u op de hoogte wanneer er tastbare resultaten te melden zijn. Portefeuille wethouder Johan Weijland Onderwerp: Dorpshuis Otterlo De gemeente is op dit moment met betrokken partijen in Otterlo in gesprek over uitbreiding van het dorpshuis tot Dorpshuis+ en nieuwbouw van de sportzaal. Partijen hebben helder gemaakt wat hun ambities zijn en wat de gewenste ruimtebehoefte is. De gemeente brengt op dit moment in kaart hoe e.e.a. ruimtelijk ingepast (opgelost) kan worden en wat de impact en kosten van de verschillende varianten zijn. Vervolgens wordt met partijen gekeken wat de voor- en nadelen zijn, wat de (on)mogelijkheden zijn, en wat een passende oplossing binnen het beschikbare budget is. Portefeuille wethouders Willemien Vreugdenhil, Leon Meijer en Marije Eleveld Onderwerp: Brainstormsessie dorpsraden In april en mei 2015 zijn de wethouders Willemien Vreugdenhil, Marije Eleveld en Leon Meijer in gesprek gegaan met alle dorpsraden binnen de gemeente Ede. Tijdens deze brainstormsessies is ingegaan op de rol van de dorspraden. Onderwerpen die zijn besproken: - rollen en taken - verantwoordelijkheden - representatie en mandaat Reden voor deze brainstormsessies is dat de zowel vanuit de gemeente als vanuit de dorpsraden de behoefte bestaat de rol en positie van de Dorpsraden duidelijker te markeren. Op dit moment wordt, aan de hand van de input uit de gesprekken, gewerkt aan een voorstel hoe de gemeente Ede en de dorpsraden in de toekomst gaan samenwerken. In september wordt dit besproken met de dorpsraden.

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie