Monitor Communicatie en Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Communicatie en Bestuur"

Transcriptie

1 Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober

2 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum Postbus AP Dordrecht Overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding en doel Vraagstelling Opzet Leeswijzer Gemeentelijke informatie en communicatie Gemeentenieuws en wijkkrant Bekendheid en gebruik website Voorkeur informatiekanalen Oordeel over gemeentelijke informatie Gemeentebestuur Betrokkenheid en inspraak Vertrouwen in de gemeente Oordeel over gemeentebestuur Verbeterpunten volgens burgers Bijlagen Bijlage 1 Methodologische verantwoording Bijlage 2 Aanvullende tabellen Bijlage 3 Vragenlijst Bijlage 4 Indicatoren meerjarenprogramma s Bijlage 5 Vergelijking stellingen met andere gemeenten... 49

4

5 Samenvatting Begin 2011 is voor de eerste keer in de regio onderzoek gedaan naar het oordeel van inwoners over communicatie en bestuur. Deze Monitor Communicatie en Bestuur doet verslag van de tweede meting. De belangrijkste resultaten vindt u in deze beknopte samenvatting. En nog beknopter: de gemeentelijke informatie krijgt van de inwoners gemiddeld het rapportcijfer 6,8, een stijging ten opzichte van 2011 (6,6). Het rapportcijfer voor het gemeentebestuur blijft een 6,4. In maart kregen regiobewoners een uitnodiging om mee te doen aan het regionale omnibusonderzoek. De respons was 32%. Gemeentelijke informatie Het rapportcijfer voor de gemeentelijke informatie als geheel is significant gestegen van een 6,6 naar een 6,8. In Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is het rapportcijfer ook significant gestegen sinds Net als in 2011 geeft ongeveer één op de tien Drechtstedelingen de gemeentelijke informatie een onvoldoende. Driekwart van de inwoners van de is bekend met de pagina Gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad. Bijna 60% van alle inwoners leest de pagina af en toe tot regelmatig. In Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht wordt de pagina vaker gelezen dan in de andere gemeenten. De zes gemeenten hebben in de afgelopen twee jaar in meer of mindere mate hun website vernieuwd. Deze vernieuwing is bij een derde van de Drechtstedelingen bekend 1. Een kwart bezoekt de website af en toe tot regelmatig. De inwoners geven de site gemiddeld een rapportcijfer 7,1. Dordtenaren beoordelen hun website op alle onderdelen het best In Papendrecht is de tevredenheid op drie aspecten toegenomen. Daarnaast wordt informatie over de gemeente het liefst opgezocht via Google+ 2 en Facebook. In Dordrecht wordt minder dan gemiddeld gebruik gemaakt van Facebook, in Hendrik-Ido-Ambacht juist meer. Ook LinkedIn wordt hier vaker gebruikt. Het oordeel over de gemeentelijke informatie zit dicht tegen het Nederlands gemiddelde aan. De scores op de vijf stellingen liggen voor de gemeenten tussen 6,5 en 7,4. Alleen in Zwijndrecht wordt de informatie wat minder beoordeeld. Het is bijvoorbeeld iets minder gemakkelijk om via de website aan informatie te komen (gebruiksvriendelijkheid). 1 2 In 2011 was dit bijna twee derde. Dit verschil ligt aan de verandering in de vraagstelling. Vanwege de hoge score van het gebruik van Google+ gaan we er vanuit dat dit door de respondenten is geïnterpreteerd als het gebruik van Google in brede zin, inclusief de zoekmachine. 5

6 Gemeentebestuur Betrokkenheid en inspraak Ruim de helft van de inwoners wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Liefst via opinieonderzoek, een internetforum, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatiebijeenkomsten. Deze vormen van algemene inspraak spreken relatief de meeste mensen aan. Ruim een derde van de inwoners vindt dat men niet voldoende bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen betrokken wordt. Bijna de helft wenst meer invloed op datgene wat de gemeente doet. Drie stellingen over betrokkenheid en inspraak laten een beeld zien dat overeenkomt met het gemiddelde van Nederland. Bij de twee stellingen over de inspraakmogelijkheden en invloed van inwoners wijken de scores in de negatief af van het Nederlands gemiddelde. In vergelijking met 2011 zijn de inwoners van Alblasserdam over alle stellingen positiever geworden. Inwoners van Alblasserdam zijn het meest positief binnen de regio over het betrekken van inwoners bij plannen van de gemeente. Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zijn over drie stellingen positiever dan gemiddeld in de. Vertrouwen Zeven op de tien inwoners hebben redelijk of volledig vertrouwen in de gemeente. Daartegenover staat eenvijfde die weinig of geen vertrouwen heeft in de gemeente (figuur 1). Bij één op de tien inwoners is het vertrouwen in het afgelopen jaar toegenomen, bij twee op de tien is het juist afgenomen. Figuur 1 Huidig vertrouwen in de gemeente, totaal volledig vertrouwen redelijk vertrouwen 16% 6% weet niet/ geen mening 11% weinig vertrouwen geen vertrouwen 64% Op de stellingen over het vertrouwen in burgemeester en wethouders en het oordeel over het gemeentebestuur scoren de wat beter dan het landelijk gemiddelde. In Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht geven de inwoners de hoogste score voor het vertrouwen in burgemeester en wethouders en voor het goede bestuur door de gemeente. Het oordeel over duidelijkheid en gebruik van regels regels valt wat minder gunstig uit dan gemiddeld in Nederland. Het gemeentebestuur krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 6,4. Dat is vergelijkbaar aan In totaal 17% geeft een onvoldoende. Wat kan beter? In alle gemeenten vinden inwoners het belangrijk dat problemen opgelost worden, zoals de aanpak van verkeerssituaties en parkeerbeleid, het onderhoud van groen, de aanpak van hondenpoep en controle en handhaving (zie verder 3.4). 6 Monitor Communicatie en Bestuur

7 Ten tweede hebben inwoners behoefte aan een open en eerlijke houding, waarbij er meer geluisterd wordt naar burgers. Zodat burgers meer betrokken worden en er echte inspraak is. Ten derde vindt men communicatie en motivatie belangrijk. Verschillen tussen gemeenten In tabel 2 zien we de gemiddelde rapportcijfers voor gemeentelijke informatie en gemeentebestuur per gemeente. De cijfers van de gemeenten wijken niet significant af van het gemiddelde, met uitzondering van Zwijndrecht, waar de score lager is dan gemiddeld en Hendrik-Ido-Ambacht waar het rapportcijfer voor het gemeentebestuur hoger dan gemiddeld is. Tabel 2 Gemiddelde rapportcijfer per gemeente A D H P S Z totaal gemeentelijke informatie 6,7 6,8 6,9 6,8 6,8 6,5 6,8 gemeentebestuur 6,5 6,5 6,7 6,4 6,4 6,1 6,4 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Voor meer resultaten op gemeenteniveau en verschillen tussen de gemeenten verwijzen we naar de hoofdtekst. 7

8 8 Monitor Communicatie en Bestuur

9 1 Inleiding Voor u ligt de tweede regionale Monitor Communicatie en Bestuur. In het voorjaar van hebben inwoners van de vragen over gemeentelijke communicatie en gemeentebestuur beantwoord. In dit rapport leest u hoe burgers oordelen over de communicatie en het bestuur van hun gemeente en in welke mate zij zich betrokken voelen bij hun gemeente. We gaan in op ontwikkelingen sinds de eerste meting uit 2011, de verschillen tussen gemeenten en de verschillen tussen bepaalde groepen inwoners (leeftijd, opleidingsniveau, voorgenomen stemgedrag). 1.1 Aanleiding en doel De zes gemeenten binnen de legden in 2010 in hun raadsprogramma of coalitieakkoord belangrijke accenten op een goede communicatie met hun inwoners en het versterken van de relatie van het bestuur met de inwoners. Verbinden en vertrouwen is bijvoorbeeld voor Alblasserdam een kernbegrip. In Dordrecht staat bestuurlijke vernieuwing prominent in het politiek akkoord. Hendrik-Ido-Ambacht wil de betrokkenheid van burgers via het wijk- en buurtgericht werken versterken. Papendrecht wil een communicatieve overheid en stimuleert participatie van burgers via interactieve beleidsvorming. Het Raadsprogramma Sliedrecht stelt het betrekken van inwoners centraal; college en raad bouwen communicatie met de inwoners verder uit. En Zwijndrecht kiest voor een helder, transparant bestuur. Gezien deze accenten zijn in de begroting en meerjarenprogramma s van de meeste gemeenten diverse indicatoren over communicatie, bestuur of dienstverlening gebaseerd op het oordeel van de inwoners opgenomen (zie ook bijlage 4). Sinds 2010 is daarom ook veel aandacht geweest voor veranderingen van bestuursstijl en communicatie. Wat is sinds 2011 zoal veranderd? De gemeente Alblasserdam is aan de slag met een nieuwe bestuursstijl en nodigt partners uit. Een goed voorbeeld van de vernieuwde bestuursstijl de interactieve totstandkoming van de Alblasserdamse structuurvisie. Zie ook de website: Dordrecht stimuleert bewonersparticipatie (bewoners aan zet) en geeft inwoners waar het kan veel invloed op de eigen woonomgeving. De werkwijze is inmiddels gemeengoed binnen het gemeentelijke werken. Een ander voorbeeld van vergaande bewonersparticipatie is de mogelijkheid om als inwoner je mening te geven over de bezuinigingen. Ook is de gemeentelijke website in 2012 vernieuwd. Zie ook de website: Hendrik-Ido-Ambacht heeft begin de website compleet vernieuwd en maakt in toenemende mate gebruik van sociale media, zoals Twitter, Facebook en filmpjes, o.a. via You Tube. De communicatievisie is neergelegd in het strategisch communicatiebeleidsplan Ter verbetering van de dienstverlening is de publieksruimte verbouwd met nieuwe balies, een 9

10 aangenamere wachtruimte en digitaal nummer/informatiesysteem. Zie ook de website: In Papendrecht wordt de Gemeentepagina binnenkort vernieuwd. De informatie verschuift langzaam richting digitale kanalen zoals de website. De website is in 2012 geheel vernieuwd, met verbinding naar sociale media, zoals een eigen gemeentepagina op Twitter en Facebook. Het gemeentelijk You Tube kanaal wordt gebruikt voor filmpjes en recent wordt Google+ benut voor het dlev van foto s (voorbeeld Het College van B&W heeft een open bestuursstijl. Zij gaan op werkbezoek bij bedrijven, organisaties en bewoners en zichtbaar en aanspreekbaar via sociale media. Zie ook de website: Ook Sliedrecht heeft sinds anderhalf jaar een Twitteraccount. Daarnaast zijn in het kader van burgerparticipatie Facebookpagina s ontwikkeld voor twee van de drie wijken en voor het pilotproject Buurt bestuurt. De gemeente ontwikkelt zich tot een participatiegemeente, die ambitie is uitgesproken in de vastgestelde kadernota burgerparticipatie. Dit betekent dat de gemeente meer zaken aan burgers en andere partijen over wil laten en daarbij vooral een faciliterende rol voor zichzelf ziet. Zie ook de webstie: Zwijndrecht heeft eind 2011 een nieuwe website gekregen. En in 2012 is de Communicatievisie opgesteld met als doel de communicatie en participatie te verbeteren. Onderdeel hiervan is een communicatietraining voor de gehele organisatie en het gebruik van social media als nieuw communicatiemiddel. De gemeenteraad, collegeleden en gemeente zijn Twitter gaan gebruiken. Het College van B&W gaat 1x per maand op werkbezoek. De nieuwe burgemeester die gestart is na de veldwerkperiode van het onderzoek, maakt kennis met bewoners, bedrijven, organisaties en instelling middels 100 ontmoetingen. Zie ook de website: Het OCD heeft daarom deze tweede Monitor Communicatie en Bestuur met daarin opgenomen de diverse indicatoren in opdracht van de GR opgezet en uitgevoerd. Daarmee kunnen nu ontwikkelingen in beeld gebracht kunnen worden en ook vergeleken worden met het Nederlands beeld. De informatie uit dit rapport geeft een stand van zaken voor de gemeenten en vormt een interessante éénmeting voor de indicatoren uit de meerjarenprogramma s in het jaar voor de verkiezingen. 1.2 Vraagstelling De vragen in de vragenlijst zijn afgestemd op de burgerpeiling en vormen tegelijkertijd input voor de landelijke benchmark waarstaatjegemeente.nl, een benchmark van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Zie ook bijlage 3 voor de vragenlijst. Dit rapport geeft antwoord op de volgende drie onderzoeksvragen: 1. Hoe oordelen inwoners over de communicatie van de gemeente? 2. In welke mate voelen inwoners zich betrokken bij de gemeente en het gemeentebestuur en hoe tevreden zijn zij over het gemeentebestuur? 3. Wat zijn de ontwikkelingen hierin sinds 2011 en hoe is de positie ten opzichte van andere gemeenten? 10 Monitor Communicatie en Bestuur

11 1.3 Opzet Doelgroep De doelgroep voor het onderzoek is de bevolking van de van 18 jaar en ouder (exclusief bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen). Methode en steekproef Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we gebruik gemaakt van een combinatie van een internet- en een schriftelijke enquête. Het vragenblok heeft meegelopen in ons regionale omnibusonderzoek van april, waarin per gemeente een aselecte steekproef van bewoners (in Dordrecht 1.500) van 18 jaar en ouder is benaderd. Dit onderzoek is daarmee geschikt om gegevens te genereren op gemeenteniveau. Veldwerk Wij hebben een brief naar alle personen gestuurd met het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen door op internet de vragenlijst in te vullen. Zij konden inloggen in de vragenlijst met behulp van een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord die in de brief vermeld stond. Op verzoek stuurden we een schriftelijke vragenlijst op. We hebben twee maal gerappelleerd en in Dordrecht zijn er ook enquêteurs ingezet in de wijken waar de respons achter bleef. De respons van het onderzoek bedraagt 32% (zie ook de methodologische verantwoording in bijlage 1). Analyse De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd voor de als geheel en op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau zijn de data gewogen naar wijk en leeftijd. Om de totaalcijfers representatief te laten zijn voor de, hebben we de resultaten gewogen naar inwoneraantal van de gemeenten. 1.4 Leeswijzer We beginnen in hoofdstuk 2 met het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en communicatie. Onder andere het Gemeentenieuws, de wijkkrant, de vernieuwing van de gemeentelijke websites en het oordeel over de gemeentelijke informatie komen aan bod. Hoofdstuk 3 gaat over het gemeentebestuur: betrokkenheid, inspraak, vertrouwen, waardering van het bestuur, besteding van belastinggeld en gemeentelijke regels passeren de revue. Beide hoofdstukken sluiten we af met een samenvattend gemiddeld oordeel via een rapportcijfer. In beide hoofdstukken komen ook diverse stellingen aan de orde; deze komen (bijna) allemaal uit de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De antwoorden op deze stellingen zijn omgerekend naar scores (vergelijkbaar met rapportcijfers). In bijlage 1 de methodologische verantwoording leest u hoe de berekening heeft plaatsgevonden. In bijlage 2 staan alle cijfers uit deze monitor, uitgesplitst naar gemeente, op een rij. Bijlage 3 bevat de vragenlijst. In bijlage 4 ten slotte geven we per gemeente een overzicht van de indicatoren uit deze monitor die in de meerjarenprogramma s staan. 11

12 12 Monitor Communicatie en Bestuur

13 2 Gemeentelijke informatie en communicatie Welke communicatie-uitingen van de gemeente kennen de inwoners van de? Lezen ze het Gemeentenieuws of de wijkkrant? Bezoeken ze de website wel eens? En wat is hun oordeel over de gemeentelijke informatie? Dat en meer leest u in dit hoofdstuk. 2.1 Gemeentenieuws en wijkkrant Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad Elke gemeente publiceert een pagina Gemeentenieuws in het plaatselijke huisaan-huisblad. Hierin staan onder andere besluiten van het college, aankondigingen van evenementen, bouwvergunningen en wegafsluitingen. Ruim drie kwart van de inwoners van de kent de pagina Gemeentenieuws (figuur 2.1). Bijna 60% leest de pagina af en toe tot regelmatig. Een kwart kent de pagina helemaal niet. Mensen met een hoge opleiding, ouderen en vrouwen zijn over het algemeen bekender met het Gemeentenieuws dan mensen met een lage opleiding, jongeren en mannen. Figuur 2.1 Bekendheid en leesgedrag Gemeentenieuws, totaal 24% niet bekend mee leest regelmatig leest af en toe 25% 75% 35% leest (bijna) nooit 16% Net als in 2011 is de bekendheid met de pagina Gemeentenieuws het grootst in Alblasserdam en Sliedrecht. In beide gemeenten is de bekendheid echter wel afgenomen (Alblasserdam: van 89% naar 81%, Sliedrecht: van 91% naar 81%). Over het geheel genomen is in Dordrecht een groter deel van de inwoners onbekend met de pagina. Figuur 2.2 Bekendheid met Gemeentenieuws, per gemeente Alblasserdam 81% Dordrecht 71% Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 80% 77% 81% 77% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 In tabel 2.1 zien we dat ook het leesgedrag verschilt per gemeente. In Hendrik- Ido-Ambacht en Sliedrecht wordt de pagina meer gelezen dan in de andere gemeenten (respectievelijk 31% en 33% leest regelmatig). In Hendrik-Ido- Ambacht is er ook meer aandacht voor uitgebreidere berichtgeving via het Gemeentenieuws. In Dordrecht wordt de pagina juist minder gelezen (20% leest regelmatig). Het gemeentenieuws wordt meer gelezen naarmate de inwoners ouder zijn. Tabel 2.1 Leesgedrag Gemeentenieuws, per gemeente (% van totaal) A D H P S Z totaal leest regelmatig leest af en toe leest (bijna) nooit niet bekend met pagina Bekendheid en gebruik website Gemeentelijke website De vernieuwing van de gemeentelijke website is bij een derde van de Drechtstedelingen bekend. In 2011 was de vraagstelling anders en gericht op de bekendheid van de website. Daar was twee derde van de inwoners mee bekend Het grote verschil met 2011 ligt aan de verandering in de vraagstelling. Tussen de gemeenten onderling zijn geen significante verschillen in bekendheid. Naarmate Drechtstedelingen hoger zijn opgeleid, zijn zij bekender met de website van hun gemeente. Jongere inwoners en mannen zijn over het algemeen ook beter bekend met de website dan oudere mensen en vrouwen. Figuur 2.3 Bekendheid en bezoek gemeentelijke website, totaal 2% 23% niet bekend mee bezoekt regelmatig bezoekt af en toe bezoekt (bijna) nooit 63% 37% 12% De verschillen ook niet in het bezoeken van de gemeentewebsite. Ongeveer een kwart van de inwoners bezoekt de site af en toe tot regelmatig. Naarmate de inwoners hoger zijn opgeleid, bezoeken zij de website vaker. Tabel 2.2 Bezoek gemeentewebsite, per gemeente (% van totaal) A D H P S Z totaal bezoekt regelmatig bezoekt af en toe bezoekt (bijna) nooit niet bekend met website De inwoners hebben een rapportcijfer gegeven voor de vormgeving, aangeboden informatie, gebruiksvriendelijkheid en de manier om iets aan te vragen, een afspraak te maken of te reageren via de gemeentelijke website 14 Monitor Communicatie en Bestuur

15 (figuur 2.4). Het gemiddelde rapportcijfer voor deze diverse aspecten is een 7,1. De Dordtse gemeentewebsite wordt op alle vier de onderdelen beter beoordeeld dan de andere gemeentesites. Figuur 2.4 Rapportcijfers voor website, totaal vormgeving aangeboden informatie gebruiksvriendelijkheid manier aanvragen, afspraak maken, 7,1 7,2 6,9 7, In 2012 is de website van de gemeente Papendrecht geheel vernieuwd. Dit is terug te zien in de rapportcijfers want de tevredenheid over de website is op drie aspecten toegenomen. De vormgeving kreeg in 2011 van 13% van de inwoners een onvoldoende, in is dit nog maar 4%. Het percentage onvoldoendes voor de aangeboden informatie gaat van 11% naar 2%. De manier om iets aan te vragen of een afspraak te maken in Papendrecht gaat van 16% naar 7%. De tevredenheid over dit laatste aspect is ook toegenomen in Ablasserdam, Dordrecht en Sliedrecht. Ook de websites van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn vernieuwd, maar dit leidt nog niet tot veranderingen in de beoordeling (de cijfers per gemeente staan in tabel 3 van bijlage 2). 2.3 Voorkeur informatiekanalen Informatie Sliedrecht Op verzoek van de gemeente, is in Sliedrecht evenals in een extra vraag gesteld over de kanalen waardoor de inwoners graag informatie zouden willen ontvangen over wijzigingen in de gemeente (tabel 2.2). De voorkeuren zijn gelijk aan die in 2011, alleen de digitale nieuwsbrief is populairder geworden. De meest populaire kanalen blijven het huis-aanhuisblad en een brief of folder van de gemeente (allen >40%). De krant en de digitale nieuwsbrief zijn overigens ook relatief vaak genoemd (resp. 23% en 25%). Tabel 2.2 Voorkeur voor informatiekanalen, Sliedrecht (%) voorkeur van >20% voorkeur van 5 20% voorkeur van <5% huis-aan-huisblad (55%) website gemeente (18%) Radio Rijnmond (4%) brief van gemeente (51%) Gemeentenieuws (16%) Merwe Radio (3%) folder van gemeente (42%) informatieavond (9%) schouwronde (1%) digitale nieuwsbrief van gemeente (25%) Merwe TV (7%) websites anders dan van gemeente (0%) krant/ dagblad (23%) Twitter van gemeente (4%) Toelichting: Meerdere antwoorden waren mogelijk; het totaal telt op tot meer dan 100%. Informatie opzoeken In alle is gevraagd naar de manier waarop inwoners informatie opzoeken over hun gemeente (figuur 2.5). Sociale media, zoals Twitter, worden steeds meer gebruikt door het lokale bestuur en de gemeenten. Niet alle toepassingen worden echter even veel door de inwoners gebruikt. 15

16 Google+ 3 wordt in alle gemeenten veruit het meest gebruikt, op ruime afstand gevolgd door Facebook en Twitter. You Tube en Linked In wordt door door een zeer klein deel gebruikt (3%, respectievelijk 1%). Inwoners uit Dordrecht maken minder gebruik van Facebook dan de andere Drechtstedelingen. Inwoners uit Hendrik-Ido-Ambacht maken juist veel meer gebruik van Facebook. Leeftijd en opleiding Twitter, Facebook en Youtube zijn bovengemiddeld populair onder jongeren van jaar en onder inwoners met een afgeronde opleiding vmbo, mavo, havo, vwo, hbo of universiteit. Google+ is bovengemiddeld populair onder volwassenen van jaar en onder mensen met een afgeronde opleiding mbo. Figuur 2.5 Manier van zoeken naar gemeentelijke informatie 51% Alblasserdam 12% 6% 48% Dordrecht 8% 4% Hendrik-Ido- Ambacht 6% 15% 52% Papendrecht 3% 14% 51% Google+ Facebook Twitter 52% Sliedrecht 8% 5% 56% Zwijndrecht 12% 5% 51% 10% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Abonnement digitale media Gemiddeld 8% van de Drechtstedelingen heeft een abonnement op een van de genoemde digitale media van hun gemeente (figuur 2.6). Van de inwoners die een abonnement hebben, zijn er geen verschillen tussen gemeenten. Er is dus maar een klein deel inwoners dat automatisch berichten over hun gemeente ontvangt via bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Dit bevestigt het beeld uit 3 Vanwege de hoge score van het gebruik van Google+, gaan we er vanuit dat dit door de respondenten is geïnterpreteerd als het gebruik van Google in brede zin, inclusief de zoekmachine. 16 Monitor Communicatie en Bestuur

17 figuur 2.5. Als we er vanuit gaan dat de respondenten de categorie Google+ breder hebben geïnterpreteerd als het gebruik van Google (inclusief de zoekmachine), gaan de respondenten bij voorkeur zelf op zoek naar informatie op het moment dat ze het nodig hebben, naast dat ze zich misschien aanmelden voor een elektronisch nieuwsbericht. Figuur 2.6 Geabonneerd op bovenstaande digitale media gemeente Alblasserdam 9% Dordrecht 7% Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 9% 8% 7% 9% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 2.4 Oordeel over gemeentelijke informatie Stellingen gemeentelijke informatie We hebben de inwoners een vijftal stellingen over gemeentelijke informatie voorgelegd. Hierbij konden zij aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren. In figuur 2.7 zien we de resultaten hiervan, omgerekend in een gemiddelde score op een schaal van 2 tot 10. De stellingen luiden achtereenvolgens: de gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie; ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen; de gemeentelijke informatie via lokale kranten is goed; de informatie op de gemeentelijke website is goed; de gemeente zou veel meer gebruik kunnen maken van digitale middelen. De scores in de verschillen niet significant van Nederland. Er is ook weinig verschil tussen de verschillende stellingen over gemeentelijke informatie. Ze worden allemaal rond de 7,0/7,1 beoordeeld. 17

18 Figuur 2.7 Gemiddelde scores voor gemeentelijke informatie, totaal via lokale kranten goed gemakkelijk aankomen informatie website goed duidelijke informatie meer gebruik digitale middelen gewenst 7,2 7,3 7,1 7,2 7,0 7,1 6,9 7,1 6,6 Nederland Toelichting: Schaal van 2 tot 10; hoe hoger het cijfer, hoe meer men het met de stelling eens is. De stelling De gemeente zou veel meer gebruik kunnen maken van digitale middelen is alleen in de gevraagd. Bron cijfers Nederland: gemiddelde over 2012 Leeftijd, geslacht en opleiding Naarmate de Drechtstedelingen ouder worden, vinden ze de gemeentelijke informatie steeds onduidelijker. Hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe makkelijker het voor ze is om aan informatie over de gemeente te komen. Dit geldt ook voor jonge mensen en vrouwen. Oudere mensen en mannen hebben hier meer moeite mee. Oudere inwoners en vrouwen geven een betere beoordeling van de informatie in (lokale) kranten. Hoger opgeleiden geven een slechtere beoordeling aan deze informatie. De informatie op de website wordt juist beter beoordeeld door hoger opgeleiden, dan door lager opgeleiden. Jonge Drechtstedelingen hebben het idee dat de gemeente meer gebruik zou kunnen maken van digitale middelen. Oudere mensen, hoger opgeleiden en vrouwen hebben hier minder behoefte aan. Stellingen per gemeente In tabel 2.3 hebben we de scores per gemeente opgenomen. De scores liggen tussen 6,5 en 7,4. In Zwijndrecht wordt de informatie minder goed beoordeeld. De informatie is volgens de inwoners minder duidelijk. En is het minder gemakkelijk om aan informatie te komen. In Dordrecht wordt de informatie op de website bovengemiddeld beoordeeld. Dit laatste komt overeen met wat we in paragraaf 2.2 aangeven, namelijk dat de gemeentewebsite in Dordrecht op alle vier de daargenoemde onderdelen beter wordt beoordeeld dan in de andere gemeenten. De scores wijken niet af van Vergeleken met 2011 is een groter deel van de inwoners van Papendrecht tevreden over de informatie in de lokale kranten (zie tabel 6 van bijlage 2). De gemeente geeft dit onderwerp dit jaar ook meer aandacht. 18 Monitor Communicatie en Bestuur

19 Tabel 2.3 Gemiddelde scores gemeentelijke informatie, per gemeente (%) A D H P S Z totaal de gemeente geeft in het algemeen 6,8 7,0 7,1 7,0 6,9 6,6 6,9 duidelijke informatie ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke 7,0 7,1 7,1 7,0 7,0 6,8 7,1 informatie komen de gemeentelijke informatie via lokale 7,2 7,1 7,4 7,4 7,3 7,1 7,2 kranten is goed de informatie op de gemeentelijke 6,7 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7 7,0 website is goed de gemeente zou veel meer gebruik 6,7 6,5 6,5 6,7 6,6 6,7 6,6 kunnen maken van digitale middelen Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Schaal van 2 tot 10; hoe hoger het cijfer, hoe meer men het met de stelling eens is. Rapportcijfer We hebben de inwoners ook rechtstreeks gevraagd naar een rapportcijfer voor de gemeentelijke informatie (figuur 2.8). Gemiddeld geven de inwoners hiervoor een 6,8. In 2011 was dit een 6,6, en deze toename is significant. In de geeft ruim één op de tien een onvoldoende. In Hendrik-Ido-Ambacht wordt de gemeentelijke informatie bovengemiddeld beoordeeld, terwijl dit in Zwijndrecht benedengemiddeld is en ten opzichte van 2011 stabiel is gebleven. Vergeleken met 2011 is het rapportcijfer in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht wel significant gestegen. Figuur 2.8 Rapportcijfer voor gemeentelijke informatie, per gemeente Alblasserdam 6,7 Dordrecht 6,8 Hendrik-Ido-Ambacht 6,9 Papendrecht 6,8 Sliedrecht 6,8 Zwijndrecht 6,5 6, ,

20 20 Monitor Communicatie en Bestuur

21 3 Gemeentebestuur In hoeverre wil men betrokken worden bij beslissingen van de gemeente? Hoeveel vertrouwen heeft men in het gemeentebestuur? Hoe oordeelt men over het gemeentebestuur? En welke verbeterpunten zien de burgers voor de hun gemeente? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 3.1 Betrokkenheid en inspraak Betrokken willen worden Ruim de helft (53%) van de inwoners van de zou betrokken willen worden bij beslissingen van de gemeente. De wens om betrokken te worden is het grootst in Dordrecht en wat lager in Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. De meest populaire manieren zijn opinieonderzoek, een internetforum, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatie-bijeenkomsten. De andere drie manieren van betrokken willen worden, zijn wat minder genoemd: spreekuur van burgemeester en wethouders, panels en bezoeken van raads- of collegeleden aan de wijk of buurt (figuur 3.1). Het lijkt erop dat er dus wat meer mensen zijn die de voorkeur geven aan algemenere vorm van betrokken zijn en inspraak. Figuur 3.1 Manieren van betrokken willen worden, totaal opinieonderzoek 33% internetforum 23% informatiebijeenkomsten 21% inspraak-/ consultatiebijeenkomsten 19% buurtbezoeken raad/college panels 12% 10% spreekuur B&W 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% We zien dat opinieonderzoek meer genoemd wordt in Dordrecht. In Zwijndrecht worden informatiebijeenkomsten en bezoek van raad of college relatief vaak genoemd. Voor meer verschillen, zie tabel 7 in bijlage 2. Deelname aan verkiezingen Ongeveer tweederde van de inwoners geeft aan zeker te gaan stemmen. Dat is meer dan de opkomst van 52% bij de gemeenteraadsverkiezingen van Uit landelijk onderzoek van vorige verkiezingen blijkt dat er gewoonlijk een verschil is van 5-10% tussen het deel van de inwoners dat zegt te gaan stemmen en daadwerkelijk stemgedrag. 5 De stemintentie per gemeente is opgenomen in bijlage Zie OCD, Verkiezingsuitslagen, Gemeenteraadsverkiezingen, 2010 Zie BMC Onderzoek, Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Zicht, Opkomst, Interesse en Vertrouwen, 2010, p 5 21

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage

Burgerenquête gemeente Moerdijk. Terugblik op het jaar 2012. Rapportage Burgerenquête gemeente Moerdijk Terugblik op het jaar 2012 Rapportage 29 maart 2013 1 2 INHOUD 1. SAMENVATTING 5 2. 3. 4. 1 5. INLEIDING 10 6. 2. 7. PROFIEL VOLWASSEN INWONER MOERDIJK 11 2.1 Aantal volwassen

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Monitor Burgerparticipatie

Monitor Burgerparticipatie 2013 Monitor Burgerparticipatie Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie David Bos Den Haag, februari 2014 HDR-014 advertentie 232x175.indd 11 12-08-11

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie