Monitor Communicatie en Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Communicatie en Bestuur"

Transcriptie

1 Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober

2 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum Postbus AP Dordrecht Overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding en doel Vraagstelling Opzet Leeswijzer Gemeentelijke informatie en communicatie Gemeentenieuws en wijkkrant Bekendheid en gebruik website Voorkeur informatiekanalen Oordeel over gemeentelijke informatie Gemeentebestuur Betrokkenheid en inspraak Vertrouwen in de gemeente Oordeel over gemeentebestuur Verbeterpunten volgens burgers Bijlagen Bijlage 1 Methodologische verantwoording Bijlage 2 Aanvullende tabellen Bijlage 3 Vragenlijst Bijlage 4 Indicatoren meerjarenprogramma s Bijlage 5 Vergelijking stellingen met andere gemeenten... 49

4

5 Samenvatting Begin 2011 is voor de eerste keer in de regio onderzoek gedaan naar het oordeel van inwoners over communicatie en bestuur. Deze Monitor Communicatie en Bestuur doet verslag van de tweede meting. De belangrijkste resultaten vindt u in deze beknopte samenvatting. En nog beknopter: de gemeentelijke informatie krijgt van de inwoners gemiddeld het rapportcijfer 6,8, een stijging ten opzichte van 2011 (6,6). Het rapportcijfer voor het gemeentebestuur blijft een 6,4. In maart kregen regiobewoners een uitnodiging om mee te doen aan het regionale omnibusonderzoek. De respons was 32%. Gemeentelijke informatie Het rapportcijfer voor de gemeentelijke informatie als geheel is significant gestegen van een 6,6 naar een 6,8. In Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is het rapportcijfer ook significant gestegen sinds Net als in 2011 geeft ongeveer één op de tien Drechtstedelingen de gemeentelijke informatie een onvoldoende. Driekwart van de inwoners van de is bekend met de pagina Gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad. Bijna 60% van alle inwoners leest de pagina af en toe tot regelmatig. In Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht wordt de pagina vaker gelezen dan in de andere gemeenten. De zes gemeenten hebben in de afgelopen twee jaar in meer of mindere mate hun website vernieuwd. Deze vernieuwing is bij een derde van de Drechtstedelingen bekend 1. Een kwart bezoekt de website af en toe tot regelmatig. De inwoners geven de site gemiddeld een rapportcijfer 7,1. Dordtenaren beoordelen hun website op alle onderdelen het best In Papendrecht is de tevredenheid op drie aspecten toegenomen. Daarnaast wordt informatie over de gemeente het liefst opgezocht via Google+ 2 en Facebook. In Dordrecht wordt minder dan gemiddeld gebruik gemaakt van Facebook, in Hendrik-Ido-Ambacht juist meer. Ook LinkedIn wordt hier vaker gebruikt. Het oordeel over de gemeentelijke informatie zit dicht tegen het Nederlands gemiddelde aan. De scores op de vijf stellingen liggen voor de gemeenten tussen 6,5 en 7,4. Alleen in Zwijndrecht wordt de informatie wat minder beoordeeld. Het is bijvoorbeeld iets minder gemakkelijk om via de website aan informatie te komen (gebruiksvriendelijkheid). 1 2 In 2011 was dit bijna twee derde. Dit verschil ligt aan de verandering in de vraagstelling. Vanwege de hoge score van het gebruik van Google+ gaan we er vanuit dat dit door de respondenten is geïnterpreteerd als het gebruik van Google in brede zin, inclusief de zoekmachine. 5

6 Gemeentebestuur Betrokkenheid en inspraak Ruim de helft van de inwoners wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Liefst via opinieonderzoek, een internetforum, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatiebijeenkomsten. Deze vormen van algemene inspraak spreken relatief de meeste mensen aan. Ruim een derde van de inwoners vindt dat men niet voldoende bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen betrokken wordt. Bijna de helft wenst meer invloed op datgene wat de gemeente doet. Drie stellingen over betrokkenheid en inspraak laten een beeld zien dat overeenkomt met het gemiddelde van Nederland. Bij de twee stellingen over de inspraakmogelijkheden en invloed van inwoners wijken de scores in de negatief af van het Nederlands gemiddelde. In vergelijking met 2011 zijn de inwoners van Alblasserdam over alle stellingen positiever geworden. Inwoners van Alblasserdam zijn het meest positief binnen de regio over het betrekken van inwoners bij plannen van de gemeente. Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zijn over drie stellingen positiever dan gemiddeld in de. Vertrouwen Zeven op de tien inwoners hebben redelijk of volledig vertrouwen in de gemeente. Daartegenover staat eenvijfde die weinig of geen vertrouwen heeft in de gemeente (figuur 1). Bij één op de tien inwoners is het vertrouwen in het afgelopen jaar toegenomen, bij twee op de tien is het juist afgenomen. Figuur 1 Huidig vertrouwen in de gemeente, totaal volledig vertrouwen redelijk vertrouwen 16% 6% weet niet/ geen mening 11% weinig vertrouwen geen vertrouwen 64% Op de stellingen over het vertrouwen in burgemeester en wethouders en het oordeel over het gemeentebestuur scoren de wat beter dan het landelijk gemiddelde. In Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht geven de inwoners de hoogste score voor het vertrouwen in burgemeester en wethouders en voor het goede bestuur door de gemeente. Het oordeel over duidelijkheid en gebruik van regels regels valt wat minder gunstig uit dan gemiddeld in Nederland. Het gemeentebestuur krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 6,4. Dat is vergelijkbaar aan In totaal 17% geeft een onvoldoende. Wat kan beter? In alle gemeenten vinden inwoners het belangrijk dat problemen opgelost worden, zoals de aanpak van verkeerssituaties en parkeerbeleid, het onderhoud van groen, de aanpak van hondenpoep en controle en handhaving (zie verder 3.4). 6 Monitor Communicatie en Bestuur

7 Ten tweede hebben inwoners behoefte aan een open en eerlijke houding, waarbij er meer geluisterd wordt naar burgers. Zodat burgers meer betrokken worden en er echte inspraak is. Ten derde vindt men communicatie en motivatie belangrijk. Verschillen tussen gemeenten In tabel 2 zien we de gemiddelde rapportcijfers voor gemeentelijke informatie en gemeentebestuur per gemeente. De cijfers van de gemeenten wijken niet significant af van het gemiddelde, met uitzondering van Zwijndrecht, waar de score lager is dan gemiddeld en Hendrik-Ido-Ambacht waar het rapportcijfer voor het gemeentebestuur hoger dan gemiddeld is. Tabel 2 Gemiddelde rapportcijfer per gemeente A D H P S Z totaal gemeentelijke informatie 6,7 6,8 6,9 6,8 6,8 6,5 6,8 gemeentebestuur 6,5 6,5 6,7 6,4 6,4 6,1 6,4 Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Voor meer resultaten op gemeenteniveau en verschillen tussen de gemeenten verwijzen we naar de hoofdtekst. 7

8 8 Monitor Communicatie en Bestuur

9 1 Inleiding Voor u ligt de tweede regionale Monitor Communicatie en Bestuur. In het voorjaar van hebben inwoners van de vragen over gemeentelijke communicatie en gemeentebestuur beantwoord. In dit rapport leest u hoe burgers oordelen over de communicatie en het bestuur van hun gemeente en in welke mate zij zich betrokken voelen bij hun gemeente. We gaan in op ontwikkelingen sinds de eerste meting uit 2011, de verschillen tussen gemeenten en de verschillen tussen bepaalde groepen inwoners (leeftijd, opleidingsniveau, voorgenomen stemgedrag). 1.1 Aanleiding en doel De zes gemeenten binnen de legden in 2010 in hun raadsprogramma of coalitieakkoord belangrijke accenten op een goede communicatie met hun inwoners en het versterken van de relatie van het bestuur met de inwoners. Verbinden en vertrouwen is bijvoorbeeld voor Alblasserdam een kernbegrip. In Dordrecht staat bestuurlijke vernieuwing prominent in het politiek akkoord. Hendrik-Ido-Ambacht wil de betrokkenheid van burgers via het wijk- en buurtgericht werken versterken. Papendrecht wil een communicatieve overheid en stimuleert participatie van burgers via interactieve beleidsvorming. Het Raadsprogramma Sliedrecht stelt het betrekken van inwoners centraal; college en raad bouwen communicatie met de inwoners verder uit. En Zwijndrecht kiest voor een helder, transparant bestuur. Gezien deze accenten zijn in de begroting en meerjarenprogramma s van de meeste gemeenten diverse indicatoren over communicatie, bestuur of dienstverlening gebaseerd op het oordeel van de inwoners opgenomen (zie ook bijlage 4). Sinds 2010 is daarom ook veel aandacht geweest voor veranderingen van bestuursstijl en communicatie. Wat is sinds 2011 zoal veranderd? De gemeente Alblasserdam is aan de slag met een nieuwe bestuursstijl en nodigt partners uit. Een goed voorbeeld van de vernieuwde bestuursstijl de interactieve totstandkoming van de Alblasserdamse structuurvisie. Zie ook de website: Dordrecht stimuleert bewonersparticipatie (bewoners aan zet) en geeft inwoners waar het kan veel invloed op de eigen woonomgeving. De werkwijze is inmiddels gemeengoed binnen het gemeentelijke werken. Een ander voorbeeld van vergaande bewonersparticipatie is de mogelijkheid om als inwoner je mening te geven over de bezuinigingen. Ook is de gemeentelijke website in 2012 vernieuwd. Zie ook de website: Hendrik-Ido-Ambacht heeft begin de website compleet vernieuwd en maakt in toenemende mate gebruik van sociale media, zoals Twitter, Facebook en filmpjes, o.a. via You Tube. De communicatievisie is neergelegd in het strategisch communicatiebeleidsplan Ter verbetering van de dienstverlening is de publieksruimte verbouwd met nieuwe balies, een 9

10 aangenamere wachtruimte en digitaal nummer/informatiesysteem. Zie ook de website: In Papendrecht wordt de Gemeentepagina binnenkort vernieuwd. De informatie verschuift langzaam richting digitale kanalen zoals de website. De website is in 2012 geheel vernieuwd, met verbinding naar sociale media, zoals een eigen gemeentepagina op Twitter en Facebook. Het gemeentelijk You Tube kanaal wordt gebruikt voor filmpjes en recent wordt Google+ benut voor het dlev van foto s (voorbeeld Het College van B&W heeft een open bestuursstijl. Zij gaan op werkbezoek bij bedrijven, organisaties en bewoners en zichtbaar en aanspreekbaar via sociale media. Zie ook de website: Ook Sliedrecht heeft sinds anderhalf jaar een Twitteraccount. Daarnaast zijn in het kader van burgerparticipatie Facebookpagina s ontwikkeld voor twee van de drie wijken en voor het pilotproject Buurt bestuurt. De gemeente ontwikkelt zich tot een participatiegemeente, die ambitie is uitgesproken in de vastgestelde kadernota burgerparticipatie. Dit betekent dat de gemeente meer zaken aan burgers en andere partijen over wil laten en daarbij vooral een faciliterende rol voor zichzelf ziet. Zie ook de webstie: Zwijndrecht heeft eind 2011 een nieuwe website gekregen. En in 2012 is de Communicatievisie opgesteld met als doel de communicatie en participatie te verbeteren. Onderdeel hiervan is een communicatietraining voor de gehele organisatie en het gebruik van social media als nieuw communicatiemiddel. De gemeenteraad, collegeleden en gemeente zijn Twitter gaan gebruiken. Het College van B&W gaat 1x per maand op werkbezoek. De nieuwe burgemeester die gestart is na de veldwerkperiode van het onderzoek, maakt kennis met bewoners, bedrijven, organisaties en instelling middels 100 ontmoetingen. Zie ook de website: Het OCD heeft daarom deze tweede Monitor Communicatie en Bestuur met daarin opgenomen de diverse indicatoren in opdracht van de GR opgezet en uitgevoerd. Daarmee kunnen nu ontwikkelingen in beeld gebracht kunnen worden en ook vergeleken worden met het Nederlands beeld. De informatie uit dit rapport geeft een stand van zaken voor de gemeenten en vormt een interessante éénmeting voor de indicatoren uit de meerjarenprogramma s in het jaar voor de verkiezingen. 1.2 Vraagstelling De vragen in de vragenlijst zijn afgestemd op de burgerpeiling en vormen tegelijkertijd input voor de landelijke benchmark waarstaatjegemeente.nl, een benchmark van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Zie ook bijlage 3 voor de vragenlijst. Dit rapport geeft antwoord op de volgende drie onderzoeksvragen: 1. Hoe oordelen inwoners over de communicatie van de gemeente? 2. In welke mate voelen inwoners zich betrokken bij de gemeente en het gemeentebestuur en hoe tevreden zijn zij over het gemeentebestuur? 3. Wat zijn de ontwikkelingen hierin sinds 2011 en hoe is de positie ten opzichte van andere gemeenten? 10 Monitor Communicatie en Bestuur

11 1.3 Opzet Doelgroep De doelgroep voor het onderzoek is de bevolking van de van 18 jaar en ouder (exclusief bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen). Methode en steekproef Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we gebruik gemaakt van een combinatie van een internet- en een schriftelijke enquête. Het vragenblok heeft meegelopen in ons regionale omnibusonderzoek van april, waarin per gemeente een aselecte steekproef van bewoners (in Dordrecht 1.500) van 18 jaar en ouder is benaderd. Dit onderzoek is daarmee geschikt om gegevens te genereren op gemeenteniveau. Veldwerk Wij hebben een brief naar alle personen gestuurd met het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen door op internet de vragenlijst in te vullen. Zij konden inloggen in de vragenlijst met behulp van een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord die in de brief vermeld stond. Op verzoek stuurden we een schriftelijke vragenlijst op. We hebben twee maal gerappelleerd en in Dordrecht zijn er ook enquêteurs ingezet in de wijken waar de respons achter bleef. De respons van het onderzoek bedraagt 32% (zie ook de methodologische verantwoording in bijlage 1). Analyse De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd voor de als geheel en op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau zijn de data gewogen naar wijk en leeftijd. Om de totaalcijfers representatief te laten zijn voor de, hebben we de resultaten gewogen naar inwoneraantal van de gemeenten. 1.4 Leeswijzer We beginnen in hoofdstuk 2 met het oordeel van de inwoners over de gemeentelijke informatie en communicatie. Onder andere het Gemeentenieuws, de wijkkrant, de vernieuwing van de gemeentelijke websites en het oordeel over de gemeentelijke informatie komen aan bod. Hoofdstuk 3 gaat over het gemeentebestuur: betrokkenheid, inspraak, vertrouwen, waardering van het bestuur, besteding van belastinggeld en gemeentelijke regels passeren de revue. Beide hoofdstukken sluiten we af met een samenvattend gemiddeld oordeel via een rapportcijfer. In beide hoofdstukken komen ook diverse stellingen aan de orde; deze komen (bijna) allemaal uit de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De antwoorden op deze stellingen zijn omgerekend naar scores (vergelijkbaar met rapportcijfers). In bijlage 1 de methodologische verantwoording leest u hoe de berekening heeft plaatsgevonden. In bijlage 2 staan alle cijfers uit deze monitor, uitgesplitst naar gemeente, op een rij. Bijlage 3 bevat de vragenlijst. In bijlage 4 ten slotte geven we per gemeente een overzicht van de indicatoren uit deze monitor die in de meerjarenprogramma s staan. 11

12 12 Monitor Communicatie en Bestuur

13 2 Gemeentelijke informatie en communicatie Welke communicatie-uitingen van de gemeente kennen de inwoners van de? Lezen ze het Gemeentenieuws of de wijkkrant? Bezoeken ze de website wel eens? En wat is hun oordeel over de gemeentelijke informatie? Dat en meer leest u in dit hoofdstuk. 2.1 Gemeentenieuws en wijkkrant Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad Elke gemeente publiceert een pagina Gemeentenieuws in het plaatselijke huisaan-huisblad. Hierin staan onder andere besluiten van het college, aankondigingen van evenementen, bouwvergunningen en wegafsluitingen. Ruim drie kwart van de inwoners van de kent de pagina Gemeentenieuws (figuur 2.1). Bijna 60% leest de pagina af en toe tot regelmatig. Een kwart kent de pagina helemaal niet. Mensen met een hoge opleiding, ouderen en vrouwen zijn over het algemeen bekender met het Gemeentenieuws dan mensen met een lage opleiding, jongeren en mannen. Figuur 2.1 Bekendheid en leesgedrag Gemeentenieuws, totaal 24% niet bekend mee leest regelmatig leest af en toe 25% 75% 35% leest (bijna) nooit 16% Net als in 2011 is de bekendheid met de pagina Gemeentenieuws het grootst in Alblasserdam en Sliedrecht. In beide gemeenten is de bekendheid echter wel afgenomen (Alblasserdam: van 89% naar 81%, Sliedrecht: van 91% naar 81%). Over het geheel genomen is in Dordrecht een groter deel van de inwoners onbekend met de pagina. Figuur 2.2 Bekendheid met Gemeentenieuws, per gemeente Alblasserdam 81% Dordrecht 71% Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 80% 77% 81% 77% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 In tabel 2.1 zien we dat ook het leesgedrag verschilt per gemeente. In Hendrik- Ido-Ambacht en Sliedrecht wordt de pagina meer gelezen dan in de andere gemeenten (respectievelijk 31% en 33% leest regelmatig). In Hendrik-Ido- Ambacht is er ook meer aandacht voor uitgebreidere berichtgeving via het Gemeentenieuws. In Dordrecht wordt de pagina juist minder gelezen (20% leest regelmatig). Het gemeentenieuws wordt meer gelezen naarmate de inwoners ouder zijn. Tabel 2.1 Leesgedrag Gemeentenieuws, per gemeente (% van totaal) A D H P S Z totaal leest regelmatig leest af en toe leest (bijna) nooit niet bekend met pagina Bekendheid en gebruik website Gemeentelijke website De vernieuwing van de gemeentelijke website is bij een derde van de Drechtstedelingen bekend. In 2011 was de vraagstelling anders en gericht op de bekendheid van de website. Daar was twee derde van de inwoners mee bekend Het grote verschil met 2011 ligt aan de verandering in de vraagstelling. Tussen de gemeenten onderling zijn geen significante verschillen in bekendheid. Naarmate Drechtstedelingen hoger zijn opgeleid, zijn zij bekender met de website van hun gemeente. Jongere inwoners en mannen zijn over het algemeen ook beter bekend met de website dan oudere mensen en vrouwen. Figuur 2.3 Bekendheid en bezoek gemeentelijke website, totaal 2% 23% niet bekend mee bezoekt regelmatig bezoekt af en toe bezoekt (bijna) nooit 63% 37% 12% De verschillen ook niet in het bezoeken van de gemeentewebsite. Ongeveer een kwart van de inwoners bezoekt de site af en toe tot regelmatig. Naarmate de inwoners hoger zijn opgeleid, bezoeken zij de website vaker. Tabel 2.2 Bezoek gemeentewebsite, per gemeente (% van totaal) A D H P S Z totaal bezoekt regelmatig bezoekt af en toe bezoekt (bijna) nooit niet bekend met website De inwoners hebben een rapportcijfer gegeven voor de vormgeving, aangeboden informatie, gebruiksvriendelijkheid en de manier om iets aan te vragen, een afspraak te maken of te reageren via de gemeentelijke website 14 Monitor Communicatie en Bestuur

15 (figuur 2.4). Het gemiddelde rapportcijfer voor deze diverse aspecten is een 7,1. De Dordtse gemeentewebsite wordt op alle vier de onderdelen beter beoordeeld dan de andere gemeentesites. Figuur 2.4 Rapportcijfers voor website, totaal vormgeving aangeboden informatie gebruiksvriendelijkheid manier aanvragen, afspraak maken, 7,1 7,2 6,9 7, In 2012 is de website van de gemeente Papendrecht geheel vernieuwd. Dit is terug te zien in de rapportcijfers want de tevredenheid over de website is op drie aspecten toegenomen. De vormgeving kreeg in 2011 van 13% van de inwoners een onvoldoende, in is dit nog maar 4%. Het percentage onvoldoendes voor de aangeboden informatie gaat van 11% naar 2%. De manier om iets aan te vragen of een afspraak te maken in Papendrecht gaat van 16% naar 7%. De tevredenheid over dit laatste aspect is ook toegenomen in Ablasserdam, Dordrecht en Sliedrecht. Ook de websites van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn vernieuwd, maar dit leidt nog niet tot veranderingen in de beoordeling (de cijfers per gemeente staan in tabel 3 van bijlage 2). 2.3 Voorkeur informatiekanalen Informatie Sliedrecht Op verzoek van de gemeente, is in Sliedrecht evenals in een extra vraag gesteld over de kanalen waardoor de inwoners graag informatie zouden willen ontvangen over wijzigingen in de gemeente (tabel 2.2). De voorkeuren zijn gelijk aan die in 2011, alleen de digitale nieuwsbrief is populairder geworden. De meest populaire kanalen blijven het huis-aanhuisblad en een brief of folder van de gemeente (allen >40%). De krant en de digitale nieuwsbrief zijn overigens ook relatief vaak genoemd (resp. 23% en 25%). Tabel 2.2 Voorkeur voor informatiekanalen, Sliedrecht (%) voorkeur van >20% voorkeur van 5 20% voorkeur van <5% huis-aan-huisblad (55%) website gemeente (18%) Radio Rijnmond (4%) brief van gemeente (51%) Gemeentenieuws (16%) Merwe Radio (3%) folder van gemeente (42%) informatieavond (9%) schouwronde (1%) digitale nieuwsbrief van gemeente (25%) Merwe TV (7%) websites anders dan van gemeente (0%) krant/ dagblad (23%) Twitter van gemeente (4%) Toelichting: Meerdere antwoorden waren mogelijk; het totaal telt op tot meer dan 100%. Informatie opzoeken In alle is gevraagd naar de manier waarop inwoners informatie opzoeken over hun gemeente (figuur 2.5). Sociale media, zoals Twitter, worden steeds meer gebruikt door het lokale bestuur en de gemeenten. Niet alle toepassingen worden echter even veel door de inwoners gebruikt. 15

16 Google+ 3 wordt in alle gemeenten veruit het meest gebruikt, op ruime afstand gevolgd door Facebook en Twitter. You Tube en Linked In wordt door door een zeer klein deel gebruikt (3%, respectievelijk 1%). Inwoners uit Dordrecht maken minder gebruik van Facebook dan de andere Drechtstedelingen. Inwoners uit Hendrik-Ido-Ambacht maken juist veel meer gebruik van Facebook. Leeftijd en opleiding Twitter, Facebook en Youtube zijn bovengemiddeld populair onder jongeren van jaar en onder inwoners met een afgeronde opleiding vmbo, mavo, havo, vwo, hbo of universiteit. Google+ is bovengemiddeld populair onder volwassenen van jaar en onder mensen met een afgeronde opleiding mbo. Figuur 2.5 Manier van zoeken naar gemeentelijke informatie 51% Alblasserdam 12% 6% 48% Dordrecht 8% 4% Hendrik-Ido- Ambacht 6% 15% 52% Papendrecht 3% 14% 51% Google+ Facebook Twitter 52% Sliedrecht 8% 5% 56% Zwijndrecht 12% 5% 51% 10% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Abonnement digitale media Gemiddeld 8% van de Drechtstedelingen heeft een abonnement op een van de genoemde digitale media van hun gemeente (figuur 2.6). Van de inwoners die een abonnement hebben, zijn er geen verschillen tussen gemeenten. Er is dus maar een klein deel inwoners dat automatisch berichten over hun gemeente ontvangt via bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Dit bevestigt het beeld uit 3 Vanwege de hoge score van het gebruik van Google+, gaan we er vanuit dat dit door de respondenten is geïnterpreteerd als het gebruik van Google in brede zin, inclusief de zoekmachine. 16 Monitor Communicatie en Bestuur

17 figuur 2.5. Als we er vanuit gaan dat de respondenten de categorie Google+ breder hebben geïnterpreteerd als het gebruik van Google (inclusief de zoekmachine), gaan de respondenten bij voorkeur zelf op zoek naar informatie op het moment dat ze het nodig hebben, naast dat ze zich misschien aanmelden voor een elektronisch nieuwsbericht. Figuur 2.6 Geabonneerd op bovenstaande digitale media gemeente Alblasserdam 9% Dordrecht 7% Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 9% 8% 7% 9% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 2.4 Oordeel over gemeentelijke informatie Stellingen gemeentelijke informatie We hebben de inwoners een vijftal stellingen over gemeentelijke informatie voorgelegd. Hierbij konden zij aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren. In figuur 2.7 zien we de resultaten hiervan, omgerekend in een gemiddelde score op een schaal van 2 tot 10. De stellingen luiden achtereenvolgens: de gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie; ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen; de gemeentelijke informatie via lokale kranten is goed; de informatie op de gemeentelijke website is goed; de gemeente zou veel meer gebruik kunnen maken van digitale middelen. De scores in de verschillen niet significant van Nederland. Er is ook weinig verschil tussen de verschillende stellingen over gemeentelijke informatie. Ze worden allemaal rond de 7,0/7,1 beoordeeld. 17

18 Figuur 2.7 Gemiddelde scores voor gemeentelijke informatie, totaal via lokale kranten goed gemakkelijk aankomen informatie website goed duidelijke informatie meer gebruik digitale middelen gewenst 7,2 7,3 7,1 7,2 7,0 7,1 6,9 7,1 6,6 Nederland Toelichting: Schaal van 2 tot 10; hoe hoger het cijfer, hoe meer men het met de stelling eens is. De stelling De gemeente zou veel meer gebruik kunnen maken van digitale middelen is alleen in de gevraagd. Bron cijfers Nederland: gemiddelde over 2012 Leeftijd, geslacht en opleiding Naarmate de Drechtstedelingen ouder worden, vinden ze de gemeentelijke informatie steeds onduidelijker. Hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe makkelijker het voor ze is om aan informatie over de gemeente te komen. Dit geldt ook voor jonge mensen en vrouwen. Oudere mensen en mannen hebben hier meer moeite mee. Oudere inwoners en vrouwen geven een betere beoordeling van de informatie in (lokale) kranten. Hoger opgeleiden geven een slechtere beoordeling aan deze informatie. De informatie op de website wordt juist beter beoordeeld door hoger opgeleiden, dan door lager opgeleiden. Jonge Drechtstedelingen hebben het idee dat de gemeente meer gebruik zou kunnen maken van digitale middelen. Oudere mensen, hoger opgeleiden en vrouwen hebben hier minder behoefte aan. Stellingen per gemeente In tabel 2.3 hebben we de scores per gemeente opgenomen. De scores liggen tussen 6,5 en 7,4. In Zwijndrecht wordt de informatie minder goed beoordeeld. De informatie is volgens de inwoners minder duidelijk. En is het minder gemakkelijk om aan informatie te komen. In Dordrecht wordt de informatie op de website bovengemiddeld beoordeeld. Dit laatste komt overeen met wat we in paragraaf 2.2 aangeven, namelijk dat de gemeentewebsite in Dordrecht op alle vier de daargenoemde onderdelen beter wordt beoordeeld dan in de andere gemeenten. De scores wijken niet af van Vergeleken met 2011 is een groter deel van de inwoners van Papendrecht tevreden over de informatie in de lokale kranten (zie tabel 6 van bijlage 2). De gemeente geeft dit onderwerp dit jaar ook meer aandacht. 18 Monitor Communicatie en Bestuur

19 Tabel 2.3 Gemiddelde scores gemeentelijke informatie, per gemeente (%) A D H P S Z totaal de gemeente geeft in het algemeen 6,8 7,0 7,1 7,0 6,9 6,6 6,9 duidelijke informatie ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke 7,0 7,1 7,1 7,0 7,0 6,8 7,1 informatie komen de gemeentelijke informatie via lokale 7,2 7,1 7,4 7,4 7,3 7,1 7,2 kranten is goed de informatie op de gemeentelijke 6,7 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7 7,0 website is goed de gemeente zou veel meer gebruik 6,7 6,5 6,5 6,7 6,6 6,7 6,6 kunnen maken van digitale middelen Toelichting: Vetgedrukte waarden wijken significant positief of negatief af van het gemiddelde. Schaal van 2 tot 10; hoe hoger het cijfer, hoe meer men het met de stelling eens is. Rapportcijfer We hebben de inwoners ook rechtstreeks gevraagd naar een rapportcijfer voor de gemeentelijke informatie (figuur 2.8). Gemiddeld geven de inwoners hiervoor een 6,8. In 2011 was dit een 6,6, en deze toename is significant. In de geeft ruim één op de tien een onvoldoende. In Hendrik-Ido-Ambacht wordt de gemeentelijke informatie bovengemiddeld beoordeeld, terwijl dit in Zwijndrecht benedengemiddeld is en ten opzichte van 2011 stabiel is gebleven. Vergeleken met 2011 is het rapportcijfer in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht wel significant gestegen. Figuur 2.8 Rapportcijfer voor gemeentelijke informatie, per gemeente Alblasserdam 6,7 Dordrecht 6,8 Hendrik-Ido-Ambacht 6,9 Papendrecht 6,8 Sliedrecht 6,8 Zwijndrecht 6,5 6, ,

20 20 Monitor Communicatie en Bestuur

21 3 Gemeentebestuur In hoeverre wil men betrokken worden bij beslissingen van de gemeente? Hoeveel vertrouwen heeft men in het gemeentebestuur? Hoe oordeelt men over het gemeentebestuur? En welke verbeterpunten zien de burgers voor de hun gemeente? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 3.1 Betrokkenheid en inspraak Betrokken willen worden Ruim de helft (53%) van de inwoners van de zou betrokken willen worden bij beslissingen van de gemeente. De wens om betrokken te worden is het grootst in Dordrecht en wat lager in Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. De meest populaire manieren zijn opinieonderzoek, een internetforum, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatie-bijeenkomsten. De andere drie manieren van betrokken willen worden, zijn wat minder genoemd: spreekuur van burgemeester en wethouders, panels en bezoeken van raads- of collegeleden aan de wijk of buurt (figuur 3.1). Het lijkt erop dat er dus wat meer mensen zijn die de voorkeur geven aan algemenere vorm van betrokken zijn en inspraak. Figuur 3.1 Manieren van betrokken willen worden, totaal opinieonderzoek 33% internetforum 23% informatiebijeenkomsten 21% inspraak-/ consultatiebijeenkomsten 19% buurtbezoeken raad/college panels 12% 10% spreekuur B&W 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% We zien dat opinieonderzoek meer genoemd wordt in Dordrecht. In Zwijndrecht worden informatiebijeenkomsten en bezoek van raad of college relatief vaak genoemd. Voor meer verschillen, zie tabel 7 in bijlage 2. Deelname aan verkiezingen Ongeveer tweederde van de inwoners geeft aan zeker te gaan stemmen. Dat is meer dan de opkomst van 52% bij de gemeenteraadsverkiezingen van Uit landelijk onderzoek van vorige verkiezingen blijkt dat er gewoonlijk een verschil is van 5-10% tussen het deel van de inwoners dat zegt te gaan stemmen en daadwerkelijk stemgedrag. 5 De stemintentie per gemeente is opgenomen in bijlage Zie OCD, Verkiezingsuitslagen, Gemeenteraadsverkiezingen, 2010 Zie BMC Onderzoek, Gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Zicht, Opkomst, Interesse en Vertrouwen, 2010, p 5 21

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. november Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN 2015

Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN 2015 Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht

Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Beoordeling uitvoering hondenbeleid in Dordrecht Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden drs. J.M.A. Schalk juli 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie sector

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Beeld van de gemeente

Beeld van de gemeente Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Synopsis: De Oosterhoutse Burgerijenquête wil

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Consultatiebureaus Careyn

Consultatiebureaus Careyn Consultatiebureaus Careyn DE TEVREDENHEID VAN KLANTEN HERHALINGSMETING 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Bewonersparticipatie. 1 Conclusies. Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover?

Bewonersparticipatie. 1 Conclusies. Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover? Bewonersparticipatie Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover? Om bewonersparticipatie zoveel mogelijk te bevorderen, stimuleren en faciliteren werkt de gemeente Sliedrecht aan een herziening van

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Tekst Foto Drukwerk Informatie gemeente

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies Website Zwijndrecht ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2017 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding Tweede meting

Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding Tweede meting Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding Tweede meting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong februari 2012 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht

Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht Inhoud 1. Conclusies en verbetersuggesties 2. Schoonhouden 3. Veiligheid en handhaving 4. Communicatie 5. Tevredenheid honden uitlaatvoorzieningen 6. Develpark en Noordpark

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein

Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein Burgerpeiling 2012 Gemeente Stein juni 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie