IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary"

Transcriptie

1 IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

2 Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste klantentevredenheidsanalyse via een aanbestedingsprocedure toegewezen aan het onafhankelijk onderzoeksbureau Significant. Middels een online bevraging aan 3804 directe IWT-klanten die het voorbije jaar (juli 2010-juni 2011) in contact kwamen met IWT of zijn producten en diensten, werd gepeild naar: De kennis en het gebruik van de verschillende IWT-producten en diensten Het imago van IWT De tevredenheid over de informatie die IWT ter beschikking stelt De tevredenheid over de communicatie van IWT, inclusief de verschillende websites De tevredenheid over de dienstverlening (in het bijzonder de EEN en NCP-werking) De tevredenheid over het subsidieproces gaande van voorbespreking over evaluatie en opvolging tot financiële afhandeling De appreciatie van de gehele procedure in zijn globaliteit De algemene tevredenheid Het vertrouwen in IWT als organisatie Tot slot konden de respondenten ook nog specifieke opmerkingen formuleren. In de analyse werd ook gepeild naar de oorzaken van eventuele klantenontevredenheid en naar verbeterpunten. Steekproef Er werden 1527 antwoorden (responsgraad 40%) ontvangen waarvan 697 van organisaties en 830 bij mandatarissen. Onder organisaties vallen bedrijven, intermediairen en kennisinstellingen. Onder mandatarissen worden de klanten van strategische specialisatiebeurzen en innovatiemandaten verstaan. Ten opzichte van hun respectievelijk aandeel in het populatiebestand waren de mandatarissen in de respons oververtegenwoordigd en de organisaties ondervertegenwoordigd. Dit werd gecorrigeerd door middel van een weging op de variabele organisaties/mandatarissen. In de grafieken hieronder wordt het profiel getoond van de steekproef en de populatie. Ter aanvulling werd ook een non-responsmeting uitgevoerd: 7% (n=73) van de telefonisch gecontacteerde IWT klanten gaf aan de vragenlijst niet te zullen invullen. De voornaamste redenen hiervoor waren tijdsgebrek, irrelevantie (wegens te weinig contact met IWT of wanneer beurs niet gekregen) en de lengte van de vragenlijst (te lang). 34% van deze IWT klanten zijn zeer tot uiterst tevreden over de dienstverlening van IWT, 18% zijn zeer tot uiterst ontevreden. 14/02/2012 2

3 Steekproef Populatie Totaal N=1527 Organisaties N=697 Mandatarissen N= Organisatie Mandatarissen Man Vrouw 1 aanvraag 2-4 aanvragen 5 of meer aanvragen Voorstellen : Aanvaard Aanvaard, afgekeurd Niet aanvaard 14% 31% 27% 28% 15% 46% 61% 54% 39% 48% 39% 56% 70% 73% bedrijven kennisinstellingen enkel EEN administratie overige 1-10 werknemers werknemers werknemers werknemers > 500 werknemers Man Vrouw 1% 1% 1% 2% 7% 10% 29% 27% 8% 15% 20% 13% 16% 56% 52% 36% 35% 87% 84% Man Vrouw 1 aanvraag 2-4 aanvragen 5 of meer aanvragen Voorstellen : Aanvaard Aanvaard, afgekeurd Niet aanvaard 56% 57% 44% 43% 70% 30% 0% 62% 14% 24% 1 aanvraag 2-4 aanvragen 5 of meer aanvragen 22% 48% 30% Voorstellen : Aanvaard Aanvaard, afgekeurd Niet aanvaard 3% 49% 48% Grafiek: Steekproefpopulatie 14/02/2012 3

4 Samenvatting van de belangrijkste resultaten Bij de weergave van de resultaten wordt gebruik gemaakt van de termen TOP2 en BOTTOM2. - TOP2 = de 2 beste scores (volledig akkoord + akkoord) van de 5-puntenschaal - BOTTOM2 = de 2 slechtste scores (niet echt akkoord+ helemaal niet akkoord) van de 5- puntenschaal Over het algemeen zijn de klanten tevreden over het IWT: 47% (gewogen gemiddelde) is zeer tot uiterst tevreden. De tevredenheid is nog hoger bij IWT klanten waarvan alle ingediende voorstellen aanvaard werden (Top2: 68% bij organisaties en 49% bij mandatarissen). Uit de detailanalyse blijkt dat het IWT wordt gezien als vakbekwaam (Top2: 69%), objectief (Top2: 60%) en als een organisatie die zijn afspraken nakomt (Top2: 73%). Organisaties zijn meer tevreden over het IWT, hebben een positiever beeld van en meer vertrouwen in het IWT dan mandatarissen. Dit komt vooral tot uiting bij de tevredenheid m.b.t. de IWT-medewerkers, waarover de mandatarissen heel wat minder tevreden zijn dan de organisaties. Vooral de luisterbereidheid van de IWT-medewerkers is volgens de mandatarissen een belangrijk aandachtspunt. 14/02/2012 4

5 Sterktes en aandachtspunten Met behulp van prioriteitenkaarten wordt op een visuele manier weergegeven welke de sterktes en aandachtspunten zijn voor het IWT. Deze prioriteitenkaarten duiden de werkpunten aan indien men de algemene tevredenheid van de IWT-klanten wenst te verhogen. Een prioriteitenkaart vormt de synthese van enerzijds de belangrijkheid voor de klant (hoe zwaar weegt de beoordeling van dit detailaspect door in de algemene klantentevredenheid) en anderzijds diens tevredenheid over dit specifiek detailaspect. Detailaspecten die in het kwadrant rechtsboven staan, kunnen gezien worden als de sterktes van het IWT: de tevredenheid van de klant hierover is zeer hoog terwijl deze detailaspecten tegelijkertijd een grote impact hebben op de algemene tevredenheid over het IWT. Detailaspecten die in het kwadrant linksboven van de prioriteitenkaart terechtkomen, kunnen gezien worden als de aandachtspunten van het IWT. De tevredenheid van deze detailaspecten is namelijk zeer laag terwijl de detailaspecten tegelijkertijd toch een grote impact hebben op de algemene tevredenheid over het IWT. Er werden prioriteitenkaarten opgesteld voor organisaties en mandatarissen. De groep organisaties werd nog verder opgesplitst in bedrijven en niet-bedrijven (kennisinstellingen, intermediairen, ). Dit resulteerde echter niet in andere inzichten of conclusies. 14/02/2012 5

6 De sterktes van het IWT volgens de organisaties hebben vooral te maken met de persoonlijke contacten die ze hebben met het IWT: de (inhoud van de) contacten met IWT-medewerkers, de bespreking van de projectaanvraag met de IWT-adviseur en de voorbespreking van het projectvoorstel en de mogelijkheid tot mondelinge toelichting bij een college van deskundigen. 14/02/2012 6

7 Hoewel deze groep van mandatarissen zich kritischer opstelt tegenover de IWT-medewerkers, zijn de inhoud van de contacten met de medewerkers en de mogelijkheid tot toelichting bij een college van deskundigen sterktes van het IWT. Daarnaast zijn ook de uitbetaling van de steun en subsidies en de financiële opvolging door het IWT sterktes volgens de mandatarissen. Alhoewel minder belangrijk, is iedereen (dus zowel organisaties als mandatarissen) ook zeer tevreden over de inhoud van de informatie op de website en de ontvankelijkheids-verklaring. Aandachtspunten voor het IWT, volgens zowel de mandatarissen als de organisaties, zijn, de uniformiteit van de behandeling door het IWT en de communicatie van de beslissing waar vooral aandacht moet uitgaan naar de gebruikte argumentatie. De tijd en inspanning die men moet leveren is in verschillende fases en ook in het algemeen een aandachtspunt en dit voor wat betreft: De totale doorlooptijd van de procedure; De totale kost/inspanning die de procedure vergt; De duurtijd van het invullen van het aanvraagformulier en de administratieve kost bij indienen van het projectvoorstel; Ook het herwerken van het projectvoorstel vergt voor organisaties een extra inspanning. Het is belangrijk om de vraag om het voorstel te herwerken goed te motiveren, waar nu aan voldaan wordt. 14/02/2012 7

8 Enkel volgens de Mandatarissen is de controle op/opvolging van de uitvoering door het IWT een aandachtspunt. Samenvattend levert de klantentevredenheidsanalyse volgend beeld op: VERBETEREN UITBOUWEN Organisaties Mandatarissen Organisaties Mandatarissen Communicatie van genomen beslissing Communicatie van genomen beslissing Inhoud van contacten met medewerkers Inhoud van contacten met medewerkers Uniformiteit van behandeling Uniformiteit van behandeling Mogelijkheid mondelinge toelichting college van deskundigen Mogelijkheid mondelinge toelichting bij college van deskundigen Totale kost/inspanning die de procedure vroeg Controle op/opvolging van uitvoering Voorbespreking van projectvoorstel Financiële opvolging door het IWT Herwerken van projectvoorstel IWT-medewerkers IWT-medewerkers Uitbetaling van steun/subsidie Totale doorlooptijd van procedure Bespreking van voorstel met adviseur Procedure m.b.t. het indienen van projectvoorstel BEWERKEN VASTHOUDEN Organisaties Mandatarissen Organisaties Mandatarissen Procedure m.b.t. indienen van projectvoorstel Totale kost/inspanning die de procedure vroeg Ontvankelijkheidsverklaring Ontvankelijkheidsverklaring Wijze van verslaggeving Wijze van verslaggeving Inhoud van informatie op de website Inhoud van de informatie op de website van het IWT Totale doorlooptijd van procedure Website van het IWT Uitbetaling van steun/subsidie "Call"-procedure Financiële opvolging Controle op/opvolging van uitvoering Website "Call"-procedure 14/02/2012 8

9 Benchmark: Om de tevredenheidsscores beter te kunnen interpreteren werd tevens een beperkte benchmark uitgevoerd met andere Vlaamse overheidsorganisaties. Hieruit blijkt dat IWT in vergelijking met gelijkaardige Vlaamse instellingen voor de meeste aspecten beter of gelijkwaardig beoordeeld wordt. Enkel de beoordeling van de aanvraagprocedure en de beslissing liggen beduidend lager dan de benchmarkwaarde. IMAGO Algemeen Vlaamse overheid (n=100 studies) 54,74% 12,50% Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 63,60% 5,50% IWT Mandatarissen 60,00% 7,00% IWT Organisaties 73,00% 4,00% ALGEMENE TEVREDENHEID Algemeen Vlaamse overheid (n=100 studies) 40,16% 9,69% Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 43,44% 4,74% IWT Mandatarissen 38,00% 7,00% IWT Organisaties 53,00% 7,00% VERTROUWEN Algemeen Vlaamse overheid (n=100 studies) 54,31% 10,00% Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 57,60% 4,00% IWT Mandatarissen 52,00% 9,00% IWT Organisaties 70,00% 6,00% WEBSITE Algemeen Vlaamse overheid (n=100 studies) 34,87% 5,76% Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 30,13% 3,50% IWT Mandatarissen 29,00% 19,00% IWT Organisaties 42,00% 7,00% CONTACTPERSOON Algemeen Vlaamse overheid (n=100 studies) 53,32% 6,84% Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 53,94% 4,17% IWT Mandatarissen 36,00% 4,00% IWT Organisaties 68,00% 3,00% INHOUD CONTACT Algemeen Vlaamse overheid (n=100 studies) 46,87% 9,09% Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 41,27% 8,85% IWT Mandatarissen 43,00% 2,00% IWT Organisaties 65,00% 3,00% 14/02/2012 9

10 AANVRAAGPROCEDURE Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 35,78% 10,53% IWT Mandatarissen 21,00% 18,00% IWT Organisaties 21,00% 24,00% BESLISSING Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 43,28% 7,47% IWT Mandatarissen 23,00% 19,00% IWT Organisaties 38,00% 11,00% UITBETALING Diensten m.b.t. subsidie (n=32 studies) 52,92% 10,46% IWT Mandatarissen 51,00% 2,00% IWT Organisaties 47,00% 9,00% /02/

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding 214 Inleiding Als werknemers door ziekte twee jaar niet hebben kunnen werken of maar gedeeltelijk hebben kunnen werken, kunnen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV. Mede op basis van

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Resultaten. Zorg en Gezondheid

Resultaten. Zorg en Gezondheid Resultaten Zorg en Gezondheid INHOUDSTAFEL 1. Het rapport p. 3 1. Inleiding p. 4 2. Responsgegevens p. 10 3. Algemene tevredenheid p. 13 4. Totaaloverzicht van de vragen p. 15 5. Impactanalyse p. 23 6.

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Dienstverleningsmonitor 2012-2013

Dienstverleningsmonitor 2012-2013 UM Medewerkersmonitor augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE Een telefonisch onderzoek onder huishoudens en bedrijven in Nederland Uitgevoerd door Intomart te Hilversum drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both In opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea / Synpact 12 april 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea /Synpact 12 april 2010

Nadere informatie

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 1 VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 Voorwoord 3 VOORWOORD Tot ons genoegen zien wij elk

Nadere informatie

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector

Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Onderzoeksproject Evaluatie 2 de spoor reïntegratietraject in de agrarische sector Ingrid Eckelmans Antwerpen, 31/01/2008 NSPOH Utrecht 0 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieteam Ronald Provoost, Marjolein Reedijk, Helene Hallebeek MSc. Mei 2013 v13agbov1a Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie