Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006"

Transcriptie

1 Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Sector Kennis & Beleidsevaluatie Contactpersoon: Drs. G. Biermann Augustus 2006 Rapportnummer: RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax

2 Colofon Tekst: RIGO Research & Advies Auteur: Hans van der Reijden m.m.v. Arjen Schijf en Jan Scheele

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 OPZET ONDERZOEK 5 3 RESULTATEN INLEIDING PLANCAPACITEIT TOTAAL CAPACITEIT NAAR PLANSTATUS DE PRODUCTIE NAAR JAAR KNELPUNTEN BIJ DE VOORTGANG BINNEN EN BUITEN BESTAAND BEBOUWD GEBIED PLANCAPACITEIT EN DE STREEKPLANOPGAVE 14 BIJLAGE I GEBRUIK INTERNETAPPLICATIE 19 BIJLAGE II DEFINITIE PLANSTATUS 23

4

5 INLEIDING 3 1 Inleiding De provincie Noord-Holland streeft ernaar om voldoende en geschikte woningen voor alle Noord- Hollanders beschikbaar te hebben. In 2004 is een nieuwe monitoringssystematiek ontwikkeld door de toenmalige afdelingen K&S en RWB. Het doel van deze monitor-nieuwe-stijl is om steeds een actueel inzicht te hebben in de capaciteit van de woningbouwplannen in de provincie Noord-Holland. Eind 2004 is in samenwerking met RIGO een pilot uitgevoerd in de regio s Gooi & Vecht en IJmond/Zuid- Kennemerland, die, gecombineerd met de door de gemeente Amsterdam verzamelde gegevens over het ROA-gebied, een compleet beeld van Noord-Holland Zuid gaf. In 2005 is voor de rest van de provincie (Noord-Holland Noord) ook een dergelijke nieuwe monitor uitgevoerd. Dit jaar heeft er een update plaatsgevonden van deze monitor met als doel de plancapaciteit voor 2006 in beeld te krijgen. Deze monitor is uitgevoerd bij alle Noord-Hollandse gemeenten behalve de ROA-gemeenten. Deze laatste waren eind 2005 reeds geïnventariseerd in opdracht van VROM en het ROA. De resultaten van de ROA-inventarisatie zijn wel in deze rapportage opgenomen, zodat een provinciedekkend beeld ontstaat. In deze rapportage wordt kort ingegaan op de opzet en respons (hoofdstuk 2) en de belangrijkste resultaten (hoofdstuk 3). In een apart locatieoverzicht zijn de gegevens per locatie opgenomen evenals een kaartbeeld per gemeente.

6

7 OPZET ONDERZOEK 5 2 Opzet onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van april tot juli In dit hoofdstuk worden de opzet en de respons kort samengevat. Voor uitgebreidere informatie wordt in de twee onderstaande paragrafen verwezen naar de bijlagen. Opzet format te inventariseren informatie De provincie Noord-Holland heeft samen met RIGO een vragenlijst opgesteld. Per plan zijn de volgende aspecten geïnventariseerd: - naam plan; - restcapaciteit, uit te drukken in aantal woningen; - sloop; - saldo (capaciteit minus sloop); - type locatie (vervangingslocatie of functieverandering); - type locatie (binnenstedelijk of uitleg). De gemeenten wordt gevraagd dit zelf in te vullen. Naderhand worden de locaties echter ook middels de kaart afgezet tegen de definitie de BBGgrens 2000 (VROM); - planstatus: juridisch beschikbaar (onherroepelijk of onherroepelijk met verplichting tot bestemmingsplanuitwerking), goedgekeurde capaciteit (door GS), vastgestelde capaciteit (door gemeenteraad), in voorbereiding, potentiële capaciteit (zie ook definities bijlage II); - start en eind van de oplevering (jaartallen: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, , 2014e.v.); - knelpunten bij realisering (bijvoorbeeld: bodemverontreiniging, geluidsproblematiek, milieuzoneringen, luchtverontreiniging, politieke knelpunten, bezwaar omwonenden, externe veiligheid etc.); - de geografische ligging van de locaties (kaartbeeld) - reden dat een locatie die een jaar geleden wel werd opgegeven niet meer doorgaat. Inventarisatie bij de gemeenten In tegenstelling tot vorig jaar is de enquête via internet gehouden. De gemeenten konden via de website de plannen en gegevens van vorig jaar inzien en veranderen. Men kon locaties toevoegen en verwijderen. In bijlage I is deze nieuwe methode verder toegelicht. Ook is daar een evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid weergegeven. Bij het uitzetten van de enquête onder gemeenten kwamen de volgende stappen aan de orde: o o Er is een brief met een officieel verzoek tot medewerking verstuurd door de provincie. Er is brief met een toelichting en een handleiding voor het invullen van de vragenlijst via internet verzonden aan de gemeenten.

8 6 OPZET ONDERZOEK o o o Er is een afdruk van een digitale kaart verzonden waarop de contouren van de locaties waren aangegeven van de inventarisatie Men werd gevraagd deze contouren te wijzigen en aan te vullen. Er is meerdere keren telefonisch contact geweest met de gemeenten waarbij de voortgang en inhoudelijke zaken besproken zijn. Er is ook veel contact geweest via een speciaal daarvoor in het leven geroepen adres. Opzetten database en aanvullingen De informatie die is ontvangen van de gemeenten is verwerkt en waar mogelijk aangevuld. Ook zijn gemeenten nogmaals benaderd in het geval van onduidelijkheden of het (deels) ontbreken van gegevens. Digitaliseren kaartbeelden De gemeenten is gevraagd om de contouren van de woningbouwlocaties in te tekenen op een kaart. Deze zijn teruggestuurd naar RIGO waar deze vervolgens zijn ingetekend in een GISapplicatie. Respons Van 48 van de 49 gemeenten is de gevraagde informatie ontvangen. Voor Haarlem is een eerste overzicht ontvangen welke nog niet geheel voldoet aan het format. De gemeente Haarlem heeft aangegeven dat men in de komende maanden de gegevens nog volgens het gevraagde format zal aanleveren. Voor de overige gemeenten was de kwaliteit goed (nagenoeg alles is volgens het afgesproken format ingevuld). Bij slechts enkele gemeenten was de informatie maar gedeeltelijk volledig. Het intekenen van de locaties op kaarten is door 46 van de 49 gemeenten uitgevoerd. De kaarten waren voor het merendeel van goede kwaliteit. Over het algemeen geldt dat deze tweede editie van de monitor heeft geleid tot een toename van de uniformiteit en een verbetering van de gegevenskwaliteit.

9 RESULTATEN 7 3 Resultaten 3.1 Inleiding De inventarisatie 2006 heeft plaatsgevonden voor alle gemeenten in Noord-Holland behalve het ROA. De gegevens voor het ROA (Amsterdam, Amstel-Meerlanden, Waterland, Zaanstad) zijn afkomstig van een eerdere inventarisatie van eind 2005 die in opdracht van het VROM en het ROA is uitgevoerd. In deze rapportage is getracht een volledig beeld te presenteren voor de provincie. Niet alle gegevens sluiten echter op elkaar aan. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol: De ROA-gemeenten zijn geïnventariseerd op basis van het PRI-format. Dit betekent dat het hier gaat om bruto aantallen en dat de planning naar jaar niet is opgenomen. Van ROA-gemeenten Amstelveen, Oostzaan en Beemster is geen recente informatie ontvangen. Hier zijn de gegevens van een vorige inventarisatie uit 2004 gebruikt. De gemeente Amsterdam heeft geen overzicht van de plannen naar juridische planstatus voorhanden. Om toch een indicatie van de hardheid van de plannen te geven is gekeken welke plannen reeds in aanbouw zijn. Er is verondersteld dat deze onherroepelijk zijn. De overige plancapaciteit is ondergebracht bij de zogenaamde zachte plannen (in voorbereiding of potentiële plannen). De gemeente Haarlem heeft een overzicht aangeleverd waarbij een onderscheid naar harde en zachte plannen (nog) niet in is opgenomen. 3.2 Plancapaciteit totaal Iedere gemeente heeft op enig moment een of meer locaties waar nieuwe woningen gebouwd (gaan) worden. Dit kunnen locaties zijn waar al een deel van de woningen wordt opgeleverd maar ook locaties die voor de toekomst gereserveerd worden. Het totaal aan woningen dat men op dergelijke locaties voor de periode vanaf voorziet wordt ook wel de restcapaciteit genoemd. De inventarisatie onder de gemeenten in Noord-Holland levert onder meer inzicht in de som van de capaciteit van de door hen aangegeven bouwlocaties. Totaal voor alle gemeenten bedraagt de restcapaciteit per nieuwe woningen (de bruto capaciteit). Dit betreft dan de capaciteit in alle soorten plannen; variërend van plannen waar al gebouwd wordt

10 8 RESULTATEN tot potentiële plannen waarvoor alleen nog ideeën bestaan. In een deel van de (binnenstedelijke) plannen worden in totaal bijna woningen gesloopt. 1 Totaal resteert een netto capaciteit van ruim woningen. In tabel 1 zijn deze gegevens per regio weergegeven. tabel 1 Capaciteit per Noord-Holland Bruto capaciteit Te slopen woningen Netto capaciteit Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland Zuid-Kennnemerland IJmond Gooi en Vechtstreek Amsterdam Amstel-Meerlanden n.b Waterland n.b Zaanstad n.b Totaal Capaciteit naar planstatus Achtergrondinformatie: de status van de plancapaciteit als indicator voor de voortgang Niet voor alle bouwlocaties kan op korte termijn een bouwvergunning verleend worden. Een en ander is afhankelijk van de juridische status van het desbetreffende plan. Zo kan er in de regel binnen een plan dat nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld niet begonnen worden met bouwvergunningverlening. Op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening zijn plannen in te delen in de volgende categorieën (zie ook bijlage II voor definities): 1: Juridisch beschikbare plancapaciteit; door GS goedgekeurd en onherroepelijk 2: Goedgekeurde plancapaciteit; door GS maar nog niet onherroepelijk (beroep is nog mogelijk) Harde capaciteit 3: Vastgesteld; plancapaciteit door gemeenteraad vastgesteld 4: In voorbereiding 5: Potentiële capaciteit; volgens de huidige inzichten mogelijk in de toekomst voor woningbouw beschikbaar Zachte capaciteit De totale capaciteit binnen plannen is in de meeste van de onderzochte regio s groter dan de opgave voor de resterende streekplanperiode. Dit gegeven geeft echter geen direct abtwoord op de vraag of de geplande woningbouw ook daadwerkelijk in die periode kan plaatsvinden. Er zijn tal van redenen waarom deze capaciteit niet direct benut kan worden. Hierbij kan men denken aan het opzetten van een sluitende exploitatie, de activiteiten die gemoeid zijn met het bouwrijp maken of de sloop van woningen of bedrijfspanden. Een van de belangrijkste aspecten hierbij is de juridische status van een plan. voetnoot 1 Gegevens over sloop in het ROA behalve Amsterdam ontbreken.

11 RESULTATEN 9 Uitwerkingsplannen Een bijzondere maar niet onbelangrijke categorie plannen is het zogenaamde uitwerkingsplan (art. 11 WRO). Uitwerkingsplannen zijn plannen die vallen binnen een globaal (moeder)plan. Het gaat bijna altijd om grotere bouwlocaties waarbij eerst het moederplan in procedure komt en een uitwerkingsverplichting geldt voor nog uit te werken deelplannen binnen het totale plan. Van belang is dat indien het globale moederplan onherroepelijk is, er niet zonder meer een bouwvergunning verleend kan worden. Hiervoor dienen eerst de deelplannen vastgesteld te worden. Aan de gemeenten is daarom ook gevraagd deze plannen apart te onderscheiden. Tijdsaspect Indien een plan nog niet juridisch beschikbaar is (onherroepelijk) kan er nog niet gebouwd worden. De procedures die gevolgd dienen te worden voordat een plan onherroepelijk is kosten tijd. In onderstaande figuur is een indicatie gegeven: Indicatie gemiddelde proceduretijd tussen de onderscheiden planfasen Planstatus* 5. Potentiële capaciteit 48 > maanden Tijdsduur tot juridisch beschikbare capaciteit 4. In voorbereiding maanden 3. Vastgesteld (gemeenteraad) 7-24 maanden 2. Goedgekeurde plancapaciteit (GS) 3-14 maanden 1. Juridisch beschikbare plancapaciteit *Zie ook bijlage II voor definitie planstatus. Bij deze proceduretijden zijn ook kanttekeningen te plaatsen: de tijd die gemoeid is met het doorlopen van de procedures kan sterk variëren. Zo kan er via een artikel 19 procedure in de praktijk vaak relatief snel gebouwd worden. Anderzijds bestaat voor alle typen plannen welke nog niet onherroepelijk zijn, de mogelijkheid bezwaar te maken. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Resultaten In tabel 2 en figuur 1 is de netto capaciteit weergegeven naar de planstatus van de desbetreffende plannen. De vastgestelde, goedgekeurde en onherroepelijke plannen kunnen in principe binnen een korte periode (tussen 3 tot 24 maanden) tot het verlenen van een bouwvergunning leiden. Deze capaciteit noemen we harde capaciteit. Deze zijn hier aangeduid met code 1a, 1b, 2, en 3. De harde plancapaciteit bedraagt in totaal woningen. Dit is dan exclusief Haarlem waarvoor geen onderscheid naar hard en zacht beschikbaar is. De plannen in voorbereiding (4) en potentiële plannen (5) noemen we zachte capaciteit. In tabel 2 en figuur 1 is te zien dat een aanzienlijk deel van de plannen nog in voorbereiding is of potentiële plannen zijn (totaal 58%).

12 10 RESULTATEN tabel 2 Netto capaciteit naar planstatus per regio Onherroepelijk (1. A) Onherroepelijk nog uit te werken (1.B) Goedgekeurd (2) Vastgesteld (3) Voorbereiding (4) Potentieel (5) Onbekend Totaal Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland Zuid-Kennnemerland * Ijmond Gooi en Vechtstreek Amsterdam ** Amstel-Meerlanden Waterland Zaanstad Totaal % 3% 7% 5% 58% 12% 100% *Voor Haarlem is geen hardheid bekend. **Voor Amsterdam is alleen het totaal aan zachte capaciteit bekend figuur 1 Hardheid netto capaciteit in aantallen in 2006 Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland Zuid-Kennnemerland Ijmond Gooi en Vechtstreek Amsterdam > Amstel-Meerlanden Waterland Zaanstad Hard (1a,1b, 2,3) Zacht (4,5) Onbekend Verschil met het voorgaande jaar Ten opzichte van vorig jaar is er plancapaciteit gebruikt ten behoeve van de nieuwbouw en is er nieuwe plancapaciteit bijgekomen. In figuur 2 is dit weergegeven voor de regio s waar een vergelijking met vorig jaar te maken is. Te zien is dat er vooral in de Kop van Noord-Holland plancapaciteit is bijgekomen. De harde capaciteit bleef hier samen met de Gooi- en Vechtstreek

13 RESULTATEN 11 ongeveer gelijk. In Noord-Kennemerland nam de harde capaciteit toe en in West-Friesland juist enigszins af. figuur 2 Hardheid netto capaciteit in aantallen in 2005 en 2006* Kop van Noord-Holland 2005 Kop van Noord-Holland 2006 West-Friesland 2005 West-Friesland 2006 Noord-Kennemerland 2005 Noord-Kennemerland 2006 Gooi en Vechtstreek 2005 Gooi en Vechtstreek Hard (1a,1b, 2,3) Zacht (4,5) Onbekend *Voor de regio s Zuid-Kennemerland en de regio s binnen het ROA zijn geen (goede) vergelijkbare gegevens van 2005 voorhanden. Planuitval Een deel van de plancapaciteit gaat verloren als gevolg van het niet doorgaan van een plan. In de enquête van dit jaar is voor het eerst gevraagd om aan te geven of een plan niet meer doorgaat. Voor de ROA-regio s is deze vraag (nog) niet gesteld. Van de overige gemeenten bleken er ten opzichte van het voorgaande jaar 38 plannen niet meer door te gaan. Voor 90% waren dit potentiële plannen of plannen in voorbereiding. Totaal gaat het hier om woningen. Dit is 2% van de totale capaciteit buiten het ROA. Dit zou betekenen dat in tien jaar ongeveer 20% van de plannen uitvalt. In die tussentijd worden er uiteraard ook weer extra plannen gemaakt. 3.4 De productie naar jaar De gemeenten is gevraagd de planning in aantal woningen per jaar op te geven. In tabel 3 is de verwachte nieuwbouwproductie naar jaar gegeven. Het gaat hier om de bruto aantallen. Voor een deel van de plannen is het jaar van oplevering niet gegeven (4%). Wanneer we naar de planning van de gemeenten kijken is te zien dat men de komende twee jaar tot en met 2008 smeer denkt te produceren dan in Dit fenomeen wordt ook wel de boeggolf genoemd. Ook uit andere studies blijkt dat gemeenten in de komende jaren doorgaans meer denken op te leveren dan het afgelopen of lopende jaar. Of een verhoogde productie tot en met 2008 ook werkelijkheid zal worden is mede afhankelijk van vertragingen of uitval en uiteraard ook het op tijd hard maken van deze plannen. Begin 2006 was ongeveer de helft van de plannen die tot

14 12 RESULTATEN en met 2008 tot woningbouw dienen te leiden hard. De overige plannen dienen dus binnen korte tijd hard te worden om de planning te halen. tabel 3 Planning op te leveren woningen naar jaar per regio > onbekend Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland Zuid-Kennnemerland Ijmond * Gooi en Vechtstreek Amsterdam Amstel-Meerlanden Waterland Zaanstad Totaal *De gemeente Velsen heeft veelal geen planning en of startjaar opgegeven 7% 12% 13% 10% 12% 22% 20% 4% figuur 3 Aantal op te leveren woningen naar jaar > onbekend 3.5 Knelpunten bij de voortgang Aan de gemeenten is gevraagd of er in de plannen sprake is van knelpunten, als gevolg waarvan de realisering van het bouwplan ernstige problemen ondervindt. Totaal is door 42 van de 65 gemeenten bij één of meer plannen een knelpunt aangegeven. Men kon per plan één of meerdere knelpunten opgeven. In deze paragraaf wordt ingegaan op de knelpunten bij plannen die volgens de planning binnenkort (periode ) tot productie dienen te leiden.

15 RESULTATEN 13 figuur 4 Aantal en aandeel plannen tot met 2008 met één of meer knelpunten* plannen 427 w oningen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% één of meer knelpunten geen knelpunten *De gemeenten: Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Oostzaan, Ouder-Amstel en Purmerend. Enkhuizen, NoorderKoggenland, StedeBroec, Haarlem, Zandvoort en Velsen hebben geen knelpunten ingevuld. Van de plannen waarvoor de geplande oplevering nabij is (tot en met 2007), speelt bij bijna 50% van de plannen één of meer knelpunten. Hierdoor komt de planning volgens de gemeenten in gevaar. Het gaat bij deze plannen om bijna 35% van het aantal op te leveren woningen tot en met 2008 (zie figuur 4). Er worden verschillende typen knelpunten genoemd. Veelal geeft men per plan meerdere typen knelpunten op. In figuur 5 is een overzicht per type knelpunt gegeven. figuur 5 Aantal plannen- en woningen waar het knelpunt genoemd wordt 2 Knelpunt Aantal plannen van totaal Woningen aandeel aantal Maatschappelijk draagvlak % Afhankelijk van particulier initiatief % Afhandelen uitplaatsing % Financiele haalbaarheid Count 11% Bodemverontreiniging % Geluid % Milieuzoneringen en bodembesch % Externe veiligheid % Luchtkwaliteit % Planschade % Bezwaar omwonenden % Privaatrecht % % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% voetnoot 2 Per plan zijn meerdere knelpunten mogelijk.

16 14 RESULTATEN 3.6 Binnen en buiten bestaand bebouwd gebied Voor een groot deel van de locaties kon bepaald worden of deze binnen of buiten het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG 2000; VROM) zijn gelegen. Dit kon voor het merendeel van de locaties. In Noord-Holland Noord en de Gooi en Vechtstreek. Voor de overige locaties was de locatie niet op een kaart afgebeeld (de ROA-gemeenten). Voor deze locaties zijn wij uitgegaan van de opgave van de gemeente zelf. Alleen voor Haarlem ontbreekt een duidelijk overzicht naar binenn en buiten BBG. Haarlem is daarom buiten beschouwing gelaten. In onderstaande tabel is het percentage van de capaciteit naar ligging weergegeven. In het streekplan Noord-Holland Noord wordt uitgegaan van een binnenstedelijke netto productie van minimaal 40% binnen BBG. Voor Noord-Holland Zuid van minimaal 50% binnen BBG. Te zien is dat een aantal regio s juist relatief meer capaciteit heeft binnen BBG en andere juist minder dan de streekplandoelstelling. tabel 4 Aandeel van de netto plancapaciteit binnen en buiten Bestaand Bebouwd gebied Regio Binnen BBG Buiten BBG Onbekend Kop van Noord-Holland 24% 71% 4% West-Friesland 21% 77% 2% Noord-Kennemerland 47% 51% 2% Noord-Holland Noord 31% 66% 3% Zuid-Kennnemerland (excl. Haarlem) 73% 23% 3% Ijmond 56% 44% 0% Gooi en Vechtstreek 54% 46% 0% Amsterdam nb nb Amstel-Meerlanden 32% 68% 0% Waterland 42% 58% 0% Zaanstad nb nb 3.7 Plancapaciteit en de streekplanopgave De streekplanopgave geldt voor Noord-Holland Noord voor de periode In Noord- Holland Zuid gaat het om de opgave voor de periode Deze opgave betreft de netto toevoeging, ofwel de productie minus sloop. In de periode tot 2006 zijn uiteraard al woningen toegevoegd. Wanneer de reeds opgeleverde woningen worden afgetrokken van de opgave resulteert dit in de resterende streekplanopgave vanaf (zie tabel 5). tabel 5 Streekplanopgave en resterende opgave vanaf Periode Opgave Netto groei Resterende opgave Regio tot 2006 vanaf 2006 Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland Zuid-Kennemerland Ijmond Gooi en Vechtstreek Amsterdam Amstel-Meerlanden Waterland Zaanstad

17 RESULTATEN 15 Deze resterende opgave is vergeleken met de totale netto plancapaciteit. (Zie ook tabel 6 en de figuren 6 en 7). Het gaat hier dan om alle plannen, ongeacht de hardheid van de plannen en het jaar van oplevering. We zien dat voor alle regio s geldt dat er voldoende capaciteit is om aan de opgave te voldoen. Wanneer we alleen kijken naar de harde capaciteit is te zien dat deze in geen enkele regio (nog) voldoende blijkt. Uiteraard komt er ieder jaar harde capaciteit bij en wordt er harde capaciteit gebruikt ten behoeve van de productie. Theoretisch is in iedere regio dus nog voldoende zachte capaciteit aanwezig om binnen de gegeven periode aan de afspraken te voldoen. Er is echter een aantal regio s waar nog behoorlijk wat zachte capaciteit binnen de streekplanperiode hard gemaakt dient te worden. De streekplanperiode loopt in Noord-Holland Noord tot 2014 en in Zuid tot In principe is er nog genoeg tijd om van de zachte capaciteit harde capaciteit te maken. Er dient echter nog wel gebouwd te worden. Ons inziens dient 3 jaar voor het aflopen van de betreffende periode het tekort aan harde capaciteit tot nul te zijn gedaald. Dit betekent dat met name de regio s Zuid-Kennemerland, de Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam al de komende jaren extra energie zullen moeten steken in het maken van meer harde capaciteit. tabel 6 Resterende streekplan opgave in vergelijking met de plancapaciteit vanaf Resterende opgave vanaf 2006 Totale Overschot capaciteit totale capaciteit Harde capaciteit Overshot Harde capaciteit Kop van Noord-Holland % % West-Friesland % % Noord-Kennemerland % % Zuid-Kennemerland % %* Ijmond % % Gooi en Vechtstreek % % Amsterdam % % Amstel-Meerlanden % % Waterland % % Zaanstad % % * exclusief de harde capaciteit binnen de gemeente Haarlem

18 16 RESULTATEN figuur 6 De resterende opgave afgezet tegen de netto plancapaciteit voor de regio s Opgav e Kop v an Noord-Holland Opgav e West-Friesland Opgav e Noord-Kennemerland 1a 1b Opgav e Zuid-Kennemerland Opgav e Ijmond Opgav e Gooi en Vechtstreek Opgav e Amstel-Meerlanden Opgav e Waterland Opgav e Zaanstad Resterende opgav e v anaf 2006 Onherroepelijk (1. A) Onherroepelijk nog uit te w erken (1.B) Goedgekeurd (2) Vastgesteld (3) Voorbereiding (4) Potentieel (5) Onbekend

19 RESULTATEN 17 figuur 7 De resterende opgave afgezet tegen de netto plancapaciteit voor Amsterdam Opgave Resterende opgave v anaf 2006 Onherroepelijk (1. A) Zacht

20

21 BIJLAGE I GEBRUIK INTERNETAPPLICATIE 19 Bijlage I Gebruik internetapplicatie Dit jaar was het voor gemeenten voor het eerst mogelijk de monitor woningbouwcapaciteit middels een internetapplicatie bij te houden. De betrokken gemeenten konden met een per brief toegestuurde gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de site Op die site vond men alle plannen van de gemeente die in voorgaande jaren ingevoerd waren. Per plan kon men wijzigingen aanbrengen; ook was het mogelijk om nieuwe plannen toe te voegen of oude plannen te verwijderen. Dit verslag geeft een korte beoordeling van de ervaringen met de internetapplicatie. Om hier inzicht in te krijgen zijn alle gemeenten die de monitor bijgewerkt hebben geënquêteerd. Gemeenten: voorkeur voor internetapplicatie Het blijkt dat het grootste deel van de gemeentelijke medewerkers voorkeur heeft voor het bijwerken van de monitor via een website. Van de 33 medewerkers die gereageerd hebben, gaven 23 aan dat zij het liefst gebruik maakten van een internetapplicatie. Acht medewerkers hadden geen voorkeur; zij vulden net zo lief een Excel-bestand in als dat zij een website gebruikten. Bij één gemeente ontvangt men bij voorkeur een Excel-bestand. Eén gemeente werkt het liefst met een papieren vragenlijst. Uitslag enquête Hoe was de overzichtelijkheid van de website? De website was overzichtelijk 91% De website was niet overzichtelijk en niet onoverzichtelijk 9% De website was onoverzichtelijk 0% Hoe beoordeelt u de gebruiksvriendelijkheid van de website? De website was gebruiksvriendelijk 73% De website was niet gebruiksvriendelijk en niet gebruiksonvriendelijk 24% De website was gebruiksonvriendelijk 3% Naar welke manier van bijhouden van de monitor woningbouwcapaciteit gaat uw voorkeur uit? Ik houd de monitor liever via een website bij dan via een lijst 70% Het maakt mij niet uit of ik de monitor via een website of via een lijst bijhoud 24% Ik houd de monitor liever via een lijst bij dan via een website 3% Ik krijg het liefst een papieren vragenlijst 3%

22 20 BIJLAGE I GEBRUIK INTERNETAPPLICATIE Opmerkingen bij de gebruikte internetapplicatie Het blijkt dus dat men in het algemeen bij voorkeur gebruik maakt van een website voor het bijwerken van de monitor woningbouwcapaciteit. Gevraagd naar de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de dit jaar gebruikte applicatie reageert het merendeel ook positief. 30 van de 33 respondenten geven aan dat de website overzichtelijk was. Volgens 24 van de 33 respondenten was de website gebruiksvriendelijk. De overige respondenten beoordelen de gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid van de website als gemiddeld. Eén respondent was van mening dat de website niet gebruiksvriendelijk was. Figuur 8 Website: lijst met gemeentelijke plannen De meest gemaakte opmerking is dat de plankaart ook digitaal beschikbaar zou moeten worden gemaakt. Een suggestie die in dit kader wordt gedaan is om gemeenten te laten aangeven op welke kadastrale percelen het plan gelegen is. Verder blijkt uit de opmerkingen dat een nieuwe website anders om zou moeten gaan met verwijderde locaties; gemeenten willen graag dat deze locaties, bijvoorbeeld op een aparte lijst, zichtbaar blijven. Ook de overzichtelijkheid van de website kan verbeterd worden; speciaal aandachtspunt is dat een aantal gemeenten het minder prettig vond dat de lijst met locaties in verschillende pagina s was opgedeeld. De uitleg bij de website wordt door sommigen summier gevonden. Ook is de toelichting soms moeilijk te vinden. De suggestie wordt gedaan om de toelichting per begrip via een link beschikbaar te maken, zodat er bij het klikken op een bepaald woord een klein helpvenstertje verschijnt. Ook zou er meer toelichting moeten zijn voor die gemeenten die de monitor liever bijwerken met een Excel-bestand. Een laatste punt van aandacht is de nummering van de plan-

23 BIJLAGE I GEBRUIK INTERNETAPPLICATIE 21 nen. Deze is voor sommige gemeenten niet duidelijk, hoewel uit de reacties blijkt dat de naam van het plan voor een gemeente relevanter is dan een eventueel nummer. Figuur 9 Website: gedeelte om detailgegevens van een plan aan te passen Overige opmerkingen Sommige gemeenten pleiten voor een goed actueel houden van de monitor; die gemeenten vinden het nuttig dat de monitor jaarlijks herhaald wordt. Ook wordt er een enkele opmerking gemaakt over de wijze van communicatie; zou meer gebruikt moeten worden. Wat betreft de actualisatie wordt aangegeven dat er wellicht ook andere bronnen zijn die gebruikt kunnen worden voor het up-to-date houden van de monitor. Onder andere de regionale woonvisies en de provinciale plangoedkeuring worden genoemd. Een laatste punt is dat gemeenten soms zelf al aangeven dat bepaalde plannen niet zeker zijn. Er is een redelijk uitvalpercentage in de opgegeven plannen. De suggestie wordt gedaan om een cijfer te geven ter inschatting van de kans dat het plan daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Inventarisatie bestemmings- en

Inventarisatie bestemmings- en Inventarisatie bestemmings- en streekplancapaciteit voor woningbouw 2004 In opdracht van: VROM DGRuimte Begeleidingscommissie: Mevr. J.J.E. van Steijn (VROM/DGRuimte) Dhr. J.J.M. van Eck (VROM/DGRuimte)

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam o.b.v. monitor plancapaciteit woningbouw 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

MONITOR WONINGBOUW 2017

MONITOR WONINGBOUW 2017 MONITOR WONINGBOUW 2017 Sector Onderzoek & Informatie Productie, plancapaciteit en woningbehoefte 9-10-2017 Directie Beleid, sector Onderzoek & Informatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2016 Versie juni 2016 Inleiding In deze derde monitor woningproductie wordt in vogelvlucht een weergave gegeven van de cijfers die op dit moment beschikbaar zijn. Het

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2011

Monitor Woningbouw 2011 Monitor Woningbouw 2011 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Gegevensbronnen...4 2.1 Woningbouwproductie...4 2.2 Inventarisatie woningbouwplannen...4 3. Woningbouwopgaven...6

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN HARLINGEN - LUDINGA Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Harlingen - Ludinga Code 071905 / 19-11-14 GEMEENTE HARLINGEN 071905 / 19-11-14 REACTIENOTA ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De saneringstool als onderdeel van het NSL proces

1. Inleiding. 2. De saneringstool als onderdeel van het NSL proces 1. Inleiding Deze mail ontvangt U als betrokkene bij de aanlevering van gegevens over luchtkwaliteit voor de saneringstool 3.0 die als basis zal dienen voor het definitieve kabinetsbesluit over het NSL.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES 2017-2022 1. De 3% groei ambitie De gemeenten van de U16 en de 22 corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl

BaSe-IT 1-7-2008 www.base-it.net. Handleiding. www.vervangerspool.nl Handleiding www.vervangerspool.nl 1 Inhoudsopgave: 1. Login... 3 1.1 Wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 3 1.2 Nog geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen:... 4 2 Overzicht gebruikers:... 4

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie

Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015. Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Monitor Woningproductie Noordvleugel 2015 Woningvraag, Plancapaciteit en Productie Versie: juli 2015 Inleiding monitor woningproductie Noordvleugel Deze tweede monitor woningproductie vindt zijn oorsprong

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Onderwerp: Tussentijds voorbereidingsbesluit 2009 voor het perceel Leisteen te Hoofddorp

Onderwerp: Tussentijds voorbereidingsbesluit 2009 voor het perceel Leisteen te Hoofddorp OPLEGNOTITIE Onderwerp: Nummer / O911697 Versie P Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad drs. M.J. Bezuijen R. Hoep De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

F. Berting B. Halman. Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp:Onderwerp Besluitvorming inzake vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO en aanvraag bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning en bouwen van een carport, berging en overkapping aan het Hollandscheveldse

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Atlas Rapportage. Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn. Kaartlagen

Atlas Rapportage. Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn. Kaartlagen Atlas Rapportage Adres: Fazantstraat 40 Alphen aan den Rijn Kaartlagen 1. Bodemonderzoeksrapport 2. Ondergrondse brandstoftanks 3. Meldingen Besluit bodemkwaliteit Afdrukdatum: 28-6-2017 Bodemonderzoeksrapport

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning.

Landelijk gebied In het landelijk gebied, dus buiten de komgrens, is de woningvoorraad vanuit het landelijk wonen toegenomen met 1 woning. Rapportage voortgang woningbouw 2014 Inleiding In december 2011 is de Woonvisie 2011-2020 Focus op een aantrekkelijke stad vastgesteld. Eén van de keuzes/actiepunten binnen het woonbeleid is het monitoren

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Hoor- en adviescommissie

Hoor- en adviescommissie A D V I E S AAN GEDEPUTEERDE STATEN naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Gemeente Zijpe te Schagerbrug (bezwaarde) en B. Schuijt te Sint Maartensbrug

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/005277/9726 Agendapunt 5 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 23 september 2014 Onderwerp: Coördinatieregeling Plantage Aan de raad. Beslispunten *Z001DD51A1 1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Nota van B&W Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Het college van burgemeester en wethouders, Telefoon 3564 E-mail: c.krikke@haarlem.nl SO/Wonen Reg.nr.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 20061696726 Onderwerp Tussentijds ~oorbereiding~be~i~it voor de percelen IJweg 1336 te Nieuw-Vennep, Evert van Beekstraat (ong. hoek Evert van Beekstraat en Westeinde) te Schiphol

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg:

3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM Behandeld in Regiegroep/RO-overleg: gemeente Hardinxveld-Giessendam FORMULIER PRINCIPEVERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING OF RUIMTELIJK INITIATIEF Aan: Gemeente Hardinxveld-Giessendam T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling Registratie/zaaknummer:

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/112134 Onderwerp Vaststelling Beheersverordening Inverdan Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit De beheersverordening Inverdan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in

Nadere informatie

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening pagina 1 van 5 Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening 1. Aanleiding Op 18 juni 2013 is het Exploitatieplan Centrum Vlijmen, gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld.

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid

MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid MER WoL Noord-Holland Nadere toelichting effecten geluid projectnr. 268346 versie 1,0 30 oktober 2014 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA HAARLEM datum vrijgave beschrijving versie

Nadere informatie

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening In deze notitie wordt ingegaan op de procedure tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke

Nadere informatie

De Haal 78A en 78B. te Oostzaan. Dorpsstraat 60. te Watergang

De Haal 78A en 78B. te Oostzaan. Dorpsstraat 60. te Watergang Project : Herbouw Kaakberg + stallen De Haal 78A en 78B te Oostzaan Opdrachtgever : fam. K.S. Mol Dorpsstraat 60 te Watergang Foto oude opstallen aan de Haal 78A en 78B en naast gelegen percelen. Onderwerp

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord College Onderwerp: Bouwinitiatieven Drunen Noord V200900442 Samenvatting: Inleiding: Tegelijkertijd met de actualisatie van bestemmingsplan Drunen Noord lopen er enkele bouwinitiatieven die vallen in het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling 2 Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling In deze bijlage wordt (1) een korte toelichting gegeven op de prognosemethodiek, de demografische achtergrond bij de berekening van de woningbehoefte en de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken.

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Voortgangsrapportage Woningbouwplannen Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad x Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Ontwerpbouwvergunning 1 e fase (08-149) tevens projectbesluit NL.IMRO.0852.PBKMONoord41010

Ontwerpbouwvergunning 1 e fase (08-149) tevens projectbesluit NL.IMRO.0852.PBKMONoord41010 Ontwerpbouwvergunning 1 e fase (08-149) tevens projectbesluit NL.IMRO.0852.PBKMONoord41010 Nummer: 08-149 Burgemeester en Wethouders van Waterland, namens dezen, het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst / proj. directie rob afdeling gbo steller Wendy Hensema onderwerp vaststellen bestemmingsplan Bloemendaal telefoon 0182-588661 voorstelnummer

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

Zienswijzen op Ontwerp Zijdelwaard (augustus 2010) Gemeente Uithoorn augustus 2010

Zienswijzen op Ontwerp Zijdelwaard (augustus 2010) Gemeente Uithoorn augustus 2010 Zienswijzen op Ontwerp Zijdelwaard (augustus 2010) Gemeente Uithoorn augustus 2010 Voor het ontwerp bestemmingsplan Zijdelwaard heeft een ieder in de periode van 28 mei 2010 t/m 8 juli 2010 de gelegenheid

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Crijns Rentmeesters B.V. namens mevrouw Van Bussel-Drieshen voor de splitsing van

Nadere informatie

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3

Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 Toelichting Uitwerking Schoenmakershoek-Oost fase 3 d.d. 20 oktober 2015 3 Hoofdstuk `1 inleiding Op 15 september 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost" vastgesteld. Gedeputeerde

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs

Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Actualisatie leerlingenprognose basisonderwijs Gemeente Koggenland September 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2011-1781 Datum September

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut maart 2014 - H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 2 1.4 Leeswijzer 2 2 Resultaten van de enquête 2.1 Respons

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving.

De corporaties is gevraagd of hun naam genoemd kan worden in de berichtgeving. Quick scan investeren in energiebesparing sociale huursector 2 juli 2013 Inleiding De Woonbond heeft via een kort onderzoek geïnventariseerd in hoeverre het kabinetsbeleid invloed heeft op het aantal projecten

Nadere informatie

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren (ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo december 2011 NL.IMRO.1730.PBHoge30ZLR-0301 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie