Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden"

Transcriptie

1 Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Auteur(s) Datum Movisie Marjoke Verschelling en Karin Sok Utrecht, 17 september 2014

2 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma s: effectiviteit en vakmanschap, zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en huiselijk/seksueel geweld. We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen. Kijk voor meer informatie op COLOFON Auteur(s): Marjoke Verschelling Karin Sok M.m.v. Branko Hagen en Else Roetering (LCR) Nienke van der Veen (Aandacht voor Iedereen) Maarten de Gouw (Koepel Wmo-raden) Projectnummer: P6027 Datum: 17 september 2014 Movisie Bestellen: Deze rapportage is in samenwerking met de Koepel van Wmo-raden, Aandacht voor Iedereen en de Landelijke Cliëntenraad tot stand gekomen.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksopzet Resultaten Actuele ontwikkelingen: zoeken naar verbindingen Samenvoeging: wel of niet? Cocreatie bij de inrichting van cliëntenparticipatie Toekomstmodellen cliëntenparticipatie Aandachtspunten voor de toekomst Faciliteiten en ondersteuning Meer over brede participatieraden Klaar voor de toekomst? Conclusies Bijlage 1 Vragenlijst Monitoringsonderzoek Cliëntenparticipatie Bijlage 2 Verschillen tussen groepen respondenten... 27

4 Monitor cliëntenparticipatie 1

5 1 Inleiding Aanleiding voor een nulmeting Het veld van lokale medezeggenschap is volop in beweging als gevolg van de transities. De nieuwe wetgeving voor de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet is aanleiding om de bestaande medezeggenschap op lokaal niveau onder de loep te nemen en mogelijk op een andere manier in te gaan vullen. Daar komt bij dat gemeenten vanuit de gedachte van één sociaal domein willen werken en die integrale gedachte komt ook terug in het nadenken over medezeggenschap en het realiseren van meer integrale advisering. Ten derde zijn cliënten en burgers lokaal op zoek naar nieuwe vormen van invloed en beleidsbetrokkenheid. Meer op regionaal niveau omdat daar momenteel veel beleid wordt uitgedacht, maar ook meer lokaal in de wijk omdat daar straks de gevolgen van het beleid merkbaar zijn. Maar wat gebeurt er momenteel op lokaal niveau bij advies- en cliëntenraden, zoals de Wmo-raden, Wwb- en Wsw-raden? Welke ontwikkelingen zijn er gaande en welke keuzes worden gemaakt? Om hier een beeld van te krijgen heeft Movisie in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) en de Koepel van Wmo-raden een nulmeting uitgevoerd. Voor u ligt de rapportage van deze nulmeting. De bedoeling is het onderzoek volgend jaar te herhalen, zodat we ook bepaalde veranderingen en trends kunnen gaan zien. Begrippen Om de resultaten goed te kunnen duiden zetten we een aantal relevante en veel gebruikte begrippen op een rij. De nulmeting gaat over medezeggenschap in het gemeentelijke sociale domein en de rol en positie van Wmo-raden en cliëntenraden daarin. Bij medezeggenschap gaat het om het recht om mee te beslissen over zaken waar je bij betrokken bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn als medewerker van een organisatie (denk aan de ondernemingsraad), als gebruiker van zorg en ondersteuning of als burger en inwoner van een wijk. Die medezeggenschap hebben we in Nederland wettelijk verankerd en met veelal formele structuren ingericht, zoals advies- en cliëntenraden. Wanneer je als gebruiker betrokken bent bij de zorg en ondersteuning waar je een beroep op doet en het beleid dat daarop gericht is, dan spreken we van cliëntenparticipatie. Denk aan de inbreng van cliënten in o.a. de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, de Wmo en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Gebruikers hebben belang bij een adequate zorg en dienstverlening en zij hebben ervaringen en ideeën die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zij zijn bijvoorbeeld via cliëntenraden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid. Steeds vaker gebruiken we de term burgerparticipatie naast die van cliëntenparticipatie. Bij burgerparticipatie gaat het om de betrokkenheid van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid, in het bijzonder bij gemeentelijk (Wmo-)beleid. Denk aan Wmo-raden, burgerraadplegingen, maar ook burgerinitiatieven en -projecten. Het algemeen belang van burgers staat hierbij voorop. Belangrijk hierbij is dat het algemeen burgerbelang kan verschillen van de belangen van specifieke groepen gebruikers. Monitor cliëntenparticipatie 2

6 Een andere term die in de nulmeting vaak wordt gebruikt is die van brede participatieraden. Dit zijn raden die een brede samenstelling kennen wat betreft kennis en ervaring en over het hele sociale domein adviseren. Dus niet alleen over de Wmo, maar ook over het terrein van werk en inkomen en/of jeugd. Vaak betreft het een samenvoeging van bestaande raden, zoals de Wmo-raad, de Wwb-raad en eventueel andere raden. Daarom wordt ook wel de term gecombineerde raad gebruikt. In de praktijk zien we ook nog andere benamingen zoals een sociale raad. Leeswijzer In het eerstvolgende hoofdstuk lichten we de onderzoeksopzet kort toe om vervolgens in hoofdstuk 3 de resultaten aan de hand van onderzoeksgegevens te beschrijven. In het laatste hoofdstuk geven we op basis van die resultaten een aantal conclusies en aandachtspunten voor de toekomst. Monitor cliëntenparticipatie 3

7 2 Onderzoeksopzet Centrale vraag en doelstelling Movisie voert samen met de Koepel van Wmo-raden, LCR en AVI een nulmeting uit die een beeld geeft van de huidige stand van zaken rond cliëntenparticipatie op lokaal niveau. Met deze nulmeting willen we zicht krijgen op een aantal zaken: 1. Welke ontwikkelingen zijn er gaande bij de inrichting van medezeggenschap op lokaal niveau (nieuwe verbindingen en contacten, samenwerking, samenvoeging of opheffing van raden, andere vormen)? 2. Hoe komen die ontwikkelingen tot stand (in cocreatie of eigen initiatief, met behulp van de toekomstmodellen van Movisie e.a.)? 3. Welke aandachtspunten zien de raden voor de toekomst? 4. In hoeverre is er sprake van een trend dat steeds meer Wmo- en Wwb en Wswraden worden samengevoegd tot een brede participatieraad voor het sociale domein (hoe vaak gebeurt dit, welke kenmerken hebben deze raden, wat zijn de gevolgen voor de advisering van de praktijk)? Aanpak Voor deze nulmeting hebben we gebruik gemaakt van een digitale vragenlijst, die actief is uitgezet onder Wmo-raden, Wwb-raden, Wsw-raden en gecombineerde raden. Via de kanalen van de LCR, de Koepel van Wmo-raden, AVI en Movisie hebben we een link naar deze digitale enquête verspreid. De enquête heeft open gestaan van 8 tot 31 mei De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. Een deel van de vragen is door alle respondenten ingevuld. De vragen die betrekking hebben op de vorming en werking van brede participatieraden zijn alleen beantwoord door raden die reeds gecombineerd zijn of in het proces van samenvoeging zitten. Hierdoor hebben we geprobeerd meer grip te krijgen op de gevolgen van het ontstaan van brede participatieraden. Respons Aan de enquête hebben 239 respondenten deelgenomen. Tussen de respondenten zaten een aantal raden waarvan meerdere leden de enquête hadden ingevuld. Deze hebben we uit de resultaten gefilterd. Zodoende hebben 202 unieke raden deelgenomen. Dit is de populatie die we als uitgangspunt voor de analyse hebben gebruikt (n=202). Deze raden zijn afkomstig uit 155 unieke gemeenten (in 29 gemeenten hadden twee of meer verschillende raden de enquête ingevuld). In totaal zijn er op dit moment 403 gemeenten. Dit betekent dat raden uit 38% van alle gemeenten hebben deelgenomen aan deze enquête. Monitor cliëntenparticipatie 4

8 Verschillende raden Figuur 1: Van welke type raad bent u op dit moment lid? n=202 Van het totaal aantal respondenten is 45% (90) lid van een Wmo-raad, 18% (37) van een Wwb-raad, 6% (12) van een gecombineerde Wwb-Wsw-raad, 4% (8) van een Wsw-raad en 17% (34) is lid van een brede participatieraad. De enquête is ook nog door anderen ingevuld, namelijk cliëntenraden uit zorgorganisaties en belangenbehartigers, denk aan seniorenraden, gehandicaptenraad of actiegroepen minima, samen 10% (21). In totaal zijn er zo n 380 Wmo-raden in Nederland. Dit betekent dat ongeveer een kwart van het totaal aantal Wmo-raden heeft deelgenomen aan deze enquête. Voor het veld van werk en inkomen is de schatting dat er zo n 350 Wwb-raden en 70 Wsw raden functioneel actief zijn. Hoeveel gemengde Wwb/Wsw-raden er zijn is niet bekend en die zullen deels bij bestaande WWB-raden zitten. Dat betekent dat slechts een beperkt deel van de raden op het terrein van werk en inkomen hebben deelgenomen. Monitor cliëntenparticipatie 5

9 Wat betreft de brede participatieraden zijn er geen cijfers beschikbaar over hoeveel brede participatieraden er momenteel in Nederland zijn. Een deel van de enquête heeft zich op dit nieuwe fenomeen gericht, juist om meer zicht te krijgen op de globale omvang ervan en de ervaringen daarmee. Gezien het relatief lage respons van de Wwb- en Wsw-raden, kunnen we over deze groep eigenlijk geen representatieve uitspraken doen, en zijn de resultaten en conclusies hooguit indicatief. Voor de Wmo-raden ligt het responspercentage hoger waardoor de resultaten iets representatiever zijn. Monitor cliëntenparticipatie 6

10 3 Resultaten In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de nulmeting weer. Respondenten hebben aangegeven welke actuele ontwikkelingen bij hen gaande zijn bij de inrichting van lokale cliëntenparticipatie, in welke mate er sprake is van samenvoeging van raden, hoe ideeën over de toekomst van cliëntenparticipatie tot stand komen en welke aandachtspunten zij zien voor de toekomst. Ook geven we bij ieder onderwerp aan of er opvallende verschillen zijn in wat bijvoorbeeld Wmo-raden, Wwbraden of brede participatieraden hebben geantwoord. 3.1 Actuele ontwikkelingen: zoeken naar verbindingen We hebben de respondenten gevraagd welke actuele ontwikkelingen er gaande zijn in hun gemeente als gevolg van de veranderingen in het sociale domein. Ze konden meerdere ontwikkelingen aankruisen. Tabel 1: Welke actuele ontwikkelingen zijn er als gevolg van de veranderingen in het sociale domein gaande in uw gemeente? n= 202 Onze raad legt verbindingen met andere raden in de regio. 49,7 % Onze raad legt meer contact met lokale belangenbehartigers als platform gehandicapten, ggz etc. 28,5 % Anders 23,5 % Onze raad wil meer gebruik maken van informele vormen van cliëntenparticipatie naast de bestaande raad. 20,7 % Onze huidige raad gaat breder adviseren, maar van samenwerking of opheffing is geen sprake. 20,1 % Er spelen vooral wijzigingen in de huidige samenstelling van de adviesraad, maar van samenwerking of opheffing is geen sprake. 19,0 % Onze raad legt meer contact met cliëntenraden uit zorgorganisaties. 17,3 % We werken aan het samenvoegen van bestaande raden (bijvoorbeeld Wmo-Wwb-Wsw). 15,1 % Onze raad legt meer verbinding met wijkraden. 14,0 % Onze raad legt meer contact met particuliere burgerinitiatieven. 12,3 % Alle oude raden/zijn worden opgeheven en er is sprake van de vorming van een nieuwe adviesraad bestaande uit (deels) nieuwe mensen. 7,3 % Onze eigen raad wordt opgeheven, zonder dat sprake is van de vorming van een nieuwe raad. 3,4 % Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat het merendeel van de raden vooral bezig is met het leggen van verbindingen en contacten. Hierbij gaat het om verbindingen met andere raden in de regio (50%), maar ook met lokale belangenbehartigers, zoals een gehandicaptenplatform, ggz-cliënten, etcetera (29%). Verbinding en contacten met cliëntenraden uit zorgorganisaties, wijkraden en burgerinitiatieven hebben duidelijk minder aandacht. Slechts een klein deel, 15% geeft aan te werken aan het samenvoegen van bestaande raden. 20% geeft aan wel breder te gaan adviseren, maar daarbij is geen sprake van samenwerking of opheffing. In de categorie anders geven relatief veel respondenten aan dat ze zich oriënteren op of nadenken over samenwerking, samenvoegen of het vormen van een nieuwe en brede raad. We hebben de respondenten gevraagd of zij verbindingen met andere raden en vormen van cliënt- en burgerinitiatieven 1 leggen en hoe zij dit doen. 165 raden geven aan dat zij dergelijke verbindingen leggen. Zij doen dit vooral door regelmatig af te stemmen (43% n=72) en doordat een lid uit de raad 1 Denk aan overlegtafels in het sociale domein, wijkraden, jeugdraden, gehandicaptenplatforms, zorgcoöperaties, burgerinitiatieven. Monitor cliëntenparticipatie 7

11 ook actief betrokken is bij die andere raad of initiatief (42%). Een verbindingsofficier, iemand met twee petten, is dus een manier van verbinden die relatief veel raden toepassen. Maar 33% (n=55) is ook nog zoekende naar een passende vorm van samenwerken. Verschillen tussen groepen respondenten Wmo-raden zijn in verhouding tot de andere raden wat meer bezig zijn met het leggen van verbindingen in de regio, maar ook Wwb en Wsw-raden zijn veel bezig met die regionale verbindingen (zie bijlage 2, tabel 1). Bij de andere ontwikkelingen zijn geen opvallende verschillen. 3.2 Samenvoeging: wel of niet? We hebben de respondenten gevraagd of in hun gemeente de losse advies- en cliëntenraden zijn samengevoegd. Dit blijkt in 17% (34) het geval te zijn, 7% (14) zit in het proces van samenvoeging en 25% (51) oriënteert zich op die optie. Iets meer dan de helft van de respondenten (103) geeft aan dat samenvoeging bij hen niet aan de orde is. Figuur 2: Zijn bij u in de gemeente de losse advies- en cliëntenraden samengevoegd? n= % 50% 51,05% 40% 30% 24,69% 20% 17,15% 10% 7,11% 0% Ja, wij zijn een gecombineerde raad. Ja, we zitten in het proces van samenvoeging. Wij oriënteren ons op de optie van het combineren van raden. Nee, dit is bij ons niet aan de orde. Monitor cliëntenparticipatie 8

12 3.3 Cocreatie bij de inrichting van cliëntenparticipatie We hebben respondenten gevraagd hoe ideeën over de toekomstige inrichting van lokale medezeggenschap tot stand komen. Komen die ideeën in samenwerking tot stand, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en resultaat daarvan (= cocreatie)? Of neemt een van de partijen, de raden of de gemeente, het voortouw? Respondenten konden hier meerdere antwoorden aankruisen. Tabel 2: kunt u aangeven hoe het denken over de toekomstige inrichting van cliënt- en burgerparticipatie vorm krijgt? n=202 Er is sprake van samenwerking en cocreatie tussen de gemeente en de raden. 40,1 % Er is sprake van samenwerking en cocreatie tussen de gemeente, raden en lokale belangenorganisaties en betrokken burgers. 28,8 % Anders 22,0 % De diverse raden komen met ideeën, gemeente wacht af. 16,4 % De gemeente komt met ideeën, de raden wachten af. 13,0 % Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het denken over de toekomstige inrichting van cliëntenparticipatie in 40% van de gevallen in cocreatie met de gemeente vorm krijgt. Een kwart geeft nog weer aan dat daar ook lokale belangenorganisaties en betrokken burgers bij betrokken zijn. Bij 30% komt het initiatief van een van beide kanten, of van de gemeente of van de raden. Verschillen tussen groepen respondenten Cocreatie speelt bij alle groepen respondenten. Wel ervaren Wwb-raden, Wwb/Wsw-raden en Wswraden een wat meer afwachtende houding van de gemeente dan de Wmo-raden en komen zelf met ideeën (zie bijlage 2, tabel 2) 3.4 Toekomstmodellen cliëntenparticipatie Bij het denken over de toekomst van cliëntenparticipatie kunnen de toekomstmodellen zoals deze ontwikkeld zijn door Movisie, Koepel van Wmo-raden en Zorgbelang Noord-Holland behulpzaam zijn 2. We zien dat 34% (69) van de respondenten de modellen kent. De voorkeur van die groep respondenten gaat uit naar model 1 representatief meedenken (73% = 50). 3, 2 Modellen voor lokale participatie. Movisie, Koepel van Wmo-raden en Zorgbelang Noord-Holland, Zie bijlage 1, vraag 26 voor de toelichting op de modellen. Monitor cliëntenparticipatie 9

13 Figuur 3: Welke modellen spraken u het meest aan en heeft uw voorkeur voor de toekomst? n = 69 80% 70% 73% 60% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 18% 10% 4% 0% Model 1: Meer representatief meedenken Model 2: Meer vertrouwen op experts Model 3: Meer de belangen centraal Model 4: Meer creatieve en verbindende burgerkracht Géén van de vier modellen In persoonlijke contacten met diverse raden bleek het afgelopen jaar dat model 4 (meer creatieve en verbindende burgerkracht) vaak nog ver weg ligt. Uit de enquête blijkt dat dit model wel op enthousiasme kan rekenen (48% = 33). Van de raden die de modellen kennen heeft slechts 17% (12) de voorkeur voor model 2 meer vertrouwen op experts, ook al vraagt de complexiteit en omvang van de materie steeds meer deskundigheid. In de opmerkingen bij deze vraag zien we dat veel respondenten een combinatie van modellen als voorkeur aangegeven. Dit sluit aan bij hoe de modellen bedoeld zijn: niet één model dat als blauwdruk dient, maar elementen uit de verschillende modellen combineren om tot de meest passende situatie in de lokale praktijk te komen. Verschillen tussen groepen respondenten Als we kijken welke voorkeuren de verschillende groepen respondenten hebben aangegeven zien we nog steeds dat model 1 de voorkeur heeft, maar zien we bij de andere modellen een aantal accentverschillen. Model 3 meer de belangen centraal heeft naar verhouding meer interesse bij de Wwb-raden en de Wwb/Wsw-raden dan bij de Wmo-raden. Creatieve en verbindende burgerkracht, model 4, geniet meer voorkeur bij Wmo-raden dan bij Wwb-raden en Wwb/Wsw-raden (zie bijlage 2, tabel 3). Monitor cliëntenparticipatie 10

14 3.5 Aandachtspunten voor de toekomst We hebben in de enquête gevraagd naar de belangrijkste interne en externe aandachtspunten die de raden zien voor de toekomst van cliëntenparticipatie. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. Externe aandachtspunten Tabel 3: Kunt u aangeven wat u als belangrijkste externe aandachtspunten ziet voor de toekomst? n= 202 De afstemming en samenwerking met de gemeente 71,4 % Signalering van wat er speelt in de samenleving 67,2 % De breedte van het domein waarover wij adviseren 52,9 % De complexiteit van de zaken die voorliggen 52,9 % De ontwikkeling richting het wijkgericht werken 43,7 % Regionalisering van advisering 38,2 % Anders 5,9 % De samenwerking met de gemeente en het oppikken van signalen uit de samenleving noemen de respondenten als belangrijkste externe aandachtspunten. Ook de breedte van het domein waarover ze moeten adviseren en de complexiteit van de beleidszaken zijn punt van aandacht. Verschillen tussen groepen respondenten Over de hele linie genomen is signalering voor alle raden een belangrijk aandachtspunt. Verder zien we bij deze vraag duidelijke verschillen tussen de groepen respondenten. Het grootste aandachtspunt voor de Wwb-raad en de Wwb/Wsw-raad is afstemming en samenwerking met de gemeente. Voor Wmo-raden is dit de breedte van het domein waarover zij adviseren. De Wsw-raden noemen de complexiteit van de materie als grootste aandachtspunt. Als we kijken naar wijkgericht werken, dan is dat veel meer een aandachtspunt voor Wmo-raden dan voor de andere raden. (zie bijlage 2, tabel 4) Interne aandachtspunten Tabel 4: Kunt u aangeven wat u als belangrijkste interne aandachtspunten ziet voor de toekomst? n = 202 Het bereiken van de cliënten en burgers in onze achterban 79,7 % De competenties van onze raadsleden 65,0 % De beschikbare (ambtelijke) ondersteuning om het werk goed te doen 45,6 % De mogelijkheden voor scholing en training van de raad 44,8 % De omvang van de raad in verhouding tot de uitbreiding van ons werk, advies zowel als signaleren 43,9 % De tijdinvestering voor raadsleden 42,6 % Anders 3,9 % De meest belangrijke interne aandachtspunten sluiten aan op wat extern is genoemd. Het bereiken van de achterban wordt het meest genoemd. Daarnaast zijn ook de competenties een belangrijk punt van aandacht. We kunnen aan de hand van de enquête niet zeggen of het hier gaat om competenties van raadsleden om de achterban te bereiken of om competenties om de complexe materie de baas te kunnen. Verschillen tussen groepen respondenten Monitor cliëntenparticipatie 11

15 Over de hele linie genomen is het bereiken van de achterban een belangrijk intern aandachtspunt voor alle raden, maar voor de Wmo-raden en brede participatieraden speelt dit het meest. Voor de Wwb- en Wwb/Wsw-raden zijn de competenties van de raadsleden een belangrijker aandachtspunt dan voor de andere raden. Daarmee samenhangend zijn voor de Wwb-raden de mogelijkheden voor scholing en training ook een belangrijker aandachtspunt dan voor de andere raden (zie bijlage 2, tabel 5). 3.6 Faciliteiten en ondersteuning Om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en het advieswerk goed te kunnen uitvoeren zijn faciliteiten en ondersteuning nodig. We hebben de raden gevraagd naar welke faciliteiten en ondersteuning zij momenteel ontvangen. Ze konden dus meerdere antwoorden geven. Tabel 5: Over welke faciliteiten en ondersteuning beschikt de cliëntenraad? n = 202 Vergaderruimte of kantoorruimte 78,1 % Ambtelijke ondersteuning 68,0 % Deelname congressen en netwerken 62,9 % Scholing en training 59,6 % Communicatiemogelijkheden (internet, , telefoon) 51,1 % Communicatie met de achterban 48,9 % Raadplegen externe deskundigheid 43,8 % Website 42,7 % Abonnementen en lidmaatschappen organisaties 42,1 % Secretariële ondersteuning 41,6 % Computers en printers 30,4 % Catering 28,7 % Kantoorartikelen 27,5 % Kunnen uitvoeren van eigen onderzoek 26,4 % Anders 15,7 % De meeste raden hebben de beschikking over vergaderruimte, ambtelijke ondersteuning en kunnen aan congressen, scholing en training deelnemen. Toch is er nog een aanzienlijk aantal raden dat aangeeft niet te beschikken over een aantal belangrijke faciliteiten, zoals ambtelijke ondersteuning (32%) of de mogelijkheid om aan congressen (37%) en scholing (40%) deel te nemen. Ook weten we niet welke budgetten aan de genoemde faciliteiten vast hangen en uit hoeveel uur de ambtelijke ondersteuning bestaat. We weten uit ervaringsgegevens en eerder onderzoek 4 dat dit erg uiteen kan lopen. Om dit te ondervangen hebben we gevraagd of de faciliteiten voor de raden voldoende zijn om hun rol te vervullen. 80% van de respondenten geeft aan dat de faciliteiten op dit moment voldoende zijn. Bij de opmerkingen bij deze vraag zien we dat men tegelijkertijd signaleert dat de faciliteiten onder druk staan. 4 Inventarisatie van Wmo-raden, Koepel van Wmo-raden, Monitor cliëntenparticipatie 12

16 Verschillen tussen groepen respondenten Wwb-raden, Wwb/Wsw-raden en Wsw-raden geven vaker dan WMO en brede participatieraden aan de beschikking te hebben over ambtelijke ondersteuning, deelname aan congressen en netwerken, scholing en training en vergaderruimte. Bij de vraag of de faciliteiten voldoende zijn, zien we geen grote verschillen (zie bijlage 2, tabel 6). 3.7 Meer over brede participatieraden Omdat we meer zicht willen krijgen op het fenomeen van brede participatieraden, hebben we in de enquête nog een aantal aanvullende vragen gesteld aan brede participatieraden (17% = 34) en raden die in het proces van samenvoeging zitten (7% = 14). Deze groep vormt 24% (48) van de totale groep respondenten. Bij de percentages in de tekst hieronder zijn we uitgegaan van de 48 raden die zijn gecombineerd of in het proces van samenvoeging zitten. Kenmerken 37% van de 48 raden geeft aan dat er sprake is van een combinatie van een Wmo-raad, Wwb-raad, Wsw-raad en jeugdraad. Dit is de meest voorkomende combinatie. De combinatie van Wmo-raad en Wwb-raad wordt in 32% van de gevallen gemaakt. In 46% van de gevallen was het samenvoegen een gezamenlijk initiatief van de raden en de gemeente. Bij de thema s waarop deze raden adviseren zien we duidelijk de transities terug. De top vier van onderwerpen zijn: werk en inkomen, welzijn en zorg, schuldhulpverlening en armoede en jeugd. Wat betreft omvang kiest 43% voor een compacte raad tussen de 9 en 12 personen. Een derde kiest voor een grote raad, die bestaat uit meer dan 15 personen. Hoe de structuur is van dergelijke omvangrijke raden wordt uit de enquête onvoldoende duidelijk. Wel geeft 50% aan dat zoveel mogelijk belanghebbenden en belangengroepen zitting hebben in de raad. 40% organiseert zo nu en dan activiteiten voor burgers en cliënten om me hen in gesprek te komen en 32% betrekt burgers en cliënten bij hun brede raad via een platform of breed overleg van alle cliënten- en patiëntenorganisaties. Wat betreft deskundigheid geeft 53% van de raden aan dat ze veel beleidsdeskundigheid 5 in hun raad hebben. 60% van de raden geeft aan dat ze veel ervaringsdeskundigheid 6 in huis hebben. 40% heeft veel praktijkdeskundigheid in hun raad 7. Er wordt dus gezocht naar een mix van deskundigheden en niet zozeer naar bijvoorbeeld een expertgroep van beleidsdeskundigen. Gevolgen We hebben de 48 raden die gecombineerd zijn of in het proces van samenvoeging zitten, gevraagd naar de gevolgen die zij ervaren van het samenvoegen van raden. 54% van deze raden geeft aan dat het contact met de gemeente sterker is geworden. Voor 39% is dat gelijk gebleven. Ook de zeggenschap in gemeentelijke beleidsvorming is volgens 61% van deze raden toegenomen. Voor 34% is dit gelijk gebleven. 5 Kennis en ervaring om beleidsmatig te werken, te denken en te communiceren. 6 Kennis en ervaring die je hebt door je ervaring met een bepaalde ziekte, beperking of zorg voor een naaste en die je weet te benutten voor anderen en andere doeleinden, zoals het verbeteren van beleid en dienstverlening. 7 Kennis en ervaringen die je hebt omdat je betrokken, dichtbij of met een bepaalde doelgroep actief bent. Monitor cliëntenparticipatie 13

17 Bij de mogelijkheden om signalen bij cliënten en burgers op te halen ervaren raden minder verbetering: 59% geeft aan dat het gelijk is gebleven, voor 38% is het verbeterd. Hetzelfde geldt voor de zeggenschap van burgers en cliënten in de raad. Ook dit is volgens het grootste deel van de raden gelijk gebleven. Bij de effectiviteit van hun werkwijze geeft 57% van de raden aan dat deze is verbeterd, voor 29% is het gelijk gebleven. Het aantal thema s waarover wordt geadviseerd is bij bijna alle raden toegenomen (86%). Ook de tijdbesteding is voor 76% van de raden toegenomen. Dit heeft geen negatieve gevolgen voor hun motivatie, want die is bij 59% van de raden toegenomen en bij 34% gelijk gebleven. Verschillen tussen groepen respondenten We hebben gekeken of de brede participatieraden opvallend anders op bepaalde vragen hebben geantwoord dan de rest van de afzonderlijke raden. Het gaat dan om de 34 raden die in de vragenlijst hebben aangegeven daadwerkelijk te zijn samengevoegd. Wat daarin opviel was dat zij in verhouding tot de andere, losse raden meer bezig zijn met contacten leggen met lokale belangenbehartigers, cliëntenraden uit zorgorganisaties, wijkraden en burgerinitiatieven. Brede participatieraden hebben in redelijke mate de beschikking hebben over faciliteiten om hun werk te doen. Opvallend zijn de mogelijkheden om externe deskundigheid in te zetten (59%) en eigen onderzoek te kunnen laten uitvoeren (45%). Maar ook faciliteiten als vergaderruimte, ambtelijke en secretariële ondersteuning en abonnementen vallen op. De externe aandachtspunten voor de toekomst zijn vergelijkbaar met de andere losse raden: signalering van wat er speelt in de samenleving wordt het meest genoemd (71%), evenals afstemming en samenwerking met de gemeente (71%). Bij de interne aandachtspunten zien we wat meer verschillen. Ook hier wordt het bereiken van cliënten en burgers in de achterban als belangrijkste aandachtspunt aangegeven (82%), maar de competenties van de raadsleden, scholing en training en beschikbare (ambtelijke) ondersteuning noemen de brede participatieraden minder vaak dan de andere raden (zie bijlage 2, tabel 4 en 5) Monitor cliëntenparticipatie 14

18 3.8 Klaar voor de toekomst? We hebben als laatste alle raden gevraagd of zij klaar zijn voor de toekomst en of ze (nog) plezier in hun raadswerk hebben. Figuur 4: Mijn huidige raad is klaar voor de toekomst. n= % 30% 32,49% 25% 21,94% 24,47% 20% 15% 16,46% 10% 5% 4,64% 0% Ja, helemaal Gemiddeld: 3,3 Nee, er moet nog veel gebeuren Figuur 5: De leden van onze huidige raad hebben plezier in hun werk. n = % 45% 40% 35% 45,34% 30% 27,54% 25% 20% 21,61% 15% 10% 5% 0% Ja, helemaal 2,54% 2,97% Nee Gemiddeld: 2.1 Monitor cliëntenparticipatie 15

19 4 Conclusies Slechts 25% van de raden die aan de enquête hebben deelgenomen geeft aan zich klaar te voelen voor de toekomst. Uit een verdere analyse van de respondenten blijkt dat de brede participatieraden hierover het meest optimistisch zijn in vergelijking tot de andere raden. Dat het merendeel zich nog niet klaar voelt voor de toekomst heeft geen invloed op hun werkplezier, want desondanks geeft 75% van de raden aan dat ze veel plezier in het raadswerk hebben. Maar ook hier geven de brede participatieraden in verhouding tot andere raden vaker aan plezier in het werk te hebben. We hebben een nulmeting uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de lokale medezeggenschap. Dit betekent dat we geen conclusies kunnen trekken of bepaalde zaken meer of minder vaak voorkomen of welke veranderingen zich voordoen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook de responspercentages maken dat de conclusies per type raad niet volledig representatief zijn. Wel geeft het ons een beeld van de huidige stand van zaken, de punten die nu spelen bij de verschillende raden en waar we ons in activiteiten en ondersteuning op kunnen richten. De intentie is om in 2015 een vervolgmeting uit te voeren, zodat we zicht krijgen op vervolgstappen die raden zetten en mogelijke trends. Verbindingen leggen, ook met cliëntenraden uit de zorg en lokaal in de wijk Uit deze nulmeting blijkt duidelijk dat de verbindingen die beleidsmakers tussen de verschillende transities proberen te leggen, ook terug te zien zijn in de lokale medezeggenschap. Een brede en integrale blik op de verschillende beleidsterreinen lijkt zich te vertalen in meer verbindingen en contacten tussen raden. Dit gaat in een kwart van de raden zover dat ze zich (al dan niet op eigen initiatief) gaan samenvoegen, maar bij de helft van de raden is dat niet de orde. De meeste raden zetten in op verbindingen en contacten met andere raden in de regio, maar ook met lokale belangenbehartigers. In het beleidsvormingsproces dat momenteel gaande is, zijn dit belangrijke contacten. Op regionaal niveau wordt momenteel veel beleid gemaakt. Contacten met cliëntenraden uit zorgorganisaties, wijkraden en burgerinitiatieven lijken nog achter te blijven Deze contacten hebben meer aandacht nodig, gezien de ondersteuning die naar de Wmo wordt overgeheveld en het realiseren van zorg en ondersteuning in de wijk en met burgers zelf. Wanneer het beleid eenmaal staat zullen deze contacten nog belangrijker worden, want dan gaat het erom te volgen hoe beleid uitpakt in de praktijk en of er geen mensen buiten de boot vallen. Signaleren moeten we leren Hoe de raden signaleren wat er speelt in de samenleving en hoe zij hun achterban bereiken is en blijft voor bijna alle raden een aandachtspunt. Het oppikken van signalen staat al jaren hoog op de agenda, maar het lukt blijkbaar nog onvoldoende om hier op een goede en structurele manier vorm aan te geven. Er is een diversiteit aan voorbeelden, werkvormen en methoden om met verschillende groepen in gesprek te komen, signalen op te halen en ideeën te genereren over hoe het beleid beter of anders kan. Denk bijvoorbeeld aan de toolkit jeugdparticipatie van de Koepel van Wmo-raden of de databank met voorbeelden van Movisie. Zijn de raden bekend met deze vormen en methoden? Matchen deze vormen niet met de focus en activiteiten van de raden? Is het een tijdskwestie? Liggen de prioriteiten meer bij beleidsadvisering dan bij signalering? Missen we bepaalde competenties op dit vlak in de raden? Gezien de urgentie van deze aandachtspunten is het zaak om antwoorden te vinden op deze vragen en lokale medezeggenschap aan de hand van die antwoorden verder inhoud te geven. Monitor cliëntenparticipatie 16

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN 25 NOVEMBER 2013 DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN EEN VERGELIJKING TUSSEN TWEE INSTRUMENTEN VOOR CLIËNTENPARTICIPATIE HAGAR MICHEL - 3381498 MASTERSCRIPTIE UTRECHTSE

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in beeld

Cliëntenparticipatie in beeld Cliëntenparticipatie in beeld Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie Auteur(s) Datum MOVISIE K. Sok, E. Kok, T. Royers, B. Panhuijzen Utrecht, 18 maart 2009 MOVISIE - Kennis en advies

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie