Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1"

Transcriptie

1 Het Nieuwe Werken Uitleg quickscan Het Nieuwe Werken Scan 1

2 2 A&O-fonds Waterschappen

3 Inhoudsopgave Inleiding en doel 5 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7 Instructies voor het uitvoeren van de scan 9 BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen 11 BIJLAGE 2: Score kaarten 14 BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten 15 BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau 18 BIJLAGE 5: Witte vlekken kaart 21 BIJLAGE 6: Digitale versie van de scan (weblink) Het Nieuwe Werken Scan 3

4 4 A&O-fonds Waterschappen

5 Inleiding en doel Begin 2011 is in opdracht van het A & O-fonds Waterschappen een aantal initiatieven gestart rondom Het Nieuwe Werken bij de Waterschappen. De aanleiding hiervoor was de overtuiging dat de ontwikkelingen van Het Nieuwe Werken ook voor de Waterschappen en gelieerde organisaties van toepassing zullen zijn. De initiatieven vormen een belangrijke pijler onder het Meerjarenbeleidsplan [1] : Klaar voor de toekomst?! Naast een onderzoek naar de stand van zaken en een toolbox met hulpmiddelen voor de invoering en begeleiding van Het Nieuwe Werken, is besloten een scan te ontwikkelen die waterschappen zelf in staat stelt om inzicht te verwerven naar de mate waarin dit binnen de organisatie speelt. Het Nieuwe Werken is een niet meer weg te denken ontwikkeling die binnen veel organisaties aandacht krijgt; toch is het nog vaak een ondefinieerbaar en lastig te concretiseren begrip. De scan baseert zich op de volgende context: Het Nieuwe Werken vindt haar oorsprong in maatschappelijke ontwikkelingen en heeft invloed op hoe organisaties werk organiseren. Het Nieuwe Werken is een nieuwe manier van organiseren (van werk) door beter gebruik te maken van de huidige mogelijkheden en inzichten. Het Nieuwe Werken is voor iedereen van toepassing. Het raakt de gehele organisatie van klantbediening, afspraken, medewerkers, management, processen en middelen. Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar een middel om vastgestelde (organisatie) ambities te realiseren. Als afgeleide van deze ambities wordt vaak een overkoepelende visie op werken geformuleerd. De vertaling naar concrete invulling en invoering van Het Nieuwe Werken wordt zichtbaar in huisvesting, technologie en mens & organisatie. Als onderdeel van mens & organisatie zullen aanpassingen in de gevestigde arbeidspatronen, arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen mogelijk én gewenst zijn. Niet iedereen werkt in dezelfde patronen: invulling van Het Nieuwe Werken vereist, afhankelijk van de context van het werk, een gedifferentieerde invulling. Het is maatwerk met een continue (door-)ontwikkeling. Het is niet een kwestie van of Het Nieuwe Werken toe te passen is, maar vooral van wanneer en hoe. Veel waterschappen, zo is gebleken uit het onderzoek Het Nieuwe Werken verkend [2], oriënteren zich op de mogelijkheden; andere zijn er daadwerkelijk mee aan de slag. Vrijwel alle initiatieven komen vanuit eigen inzicht en overtuiging en staan alle op zichzelf. Deze scan biedt de waterschappen een referentiemodel waarmee ze zichzelf kunnen plaatsten in de fase van ontwikkeling naar Het Nieuwe Werken. Hierdoor is het voor iedere organisatie een bruikbaar instrument, ook als blijkt dat de organisatie nog niet toe is aan Het Nieuwe Werken. De scan biedt inzicht en ondersteuning bij het volgende: 1 Bieden van concrete inzichten in waar de organisatie staat in relatie tot Het Nieuwe Werken inclusief een Witte vlekken profiel (welke instrumenten ontbreken). 2 Bieden van een platform om de gesprekken rond het thema van Het Nieuwe Werken. 3 Inzicht in de mogelijke (instrumentele) maatregelen om Het Nieuwe Werken in te voeren. 1 Uitgave A&O-fonds Waterschappen: Klaar voor de toekomst?! (Meerjarenbeleidsplan ) dec Uitgave A&O-fonds Waterschappen: Het Nieuwe Werken verkend (mei 2011) Het Nieuwe Werken Scan 5

6 Antwoorden die via de scan gevonden kunnen worden op de volgende vragen: 1 Hoe denken wij binnen onze organisatie over (fundamentele) vraagstukken rond (de organisatie van) werken? 2 Waar bevinden wij ons in de ontwikkeling van nieuwe vormen van werken? 3 Hebben wij een (gezamenlijk) beeld bij de toekomstige manier van werken (ambitie)? 4 Welke instrumenten kunnen of moeten we inzetten om onze ambities van de organisatie van werk vorm te geven? 5 Welke instrumenten ontbreken nog om onze huidige manier van werken optimaal te faciliteren (witte vlekken)? De opzet is niet wetenschappelijk getoetst; de modellen die gebruikt worden, dienen als discussieframework en duiding op het onderwerp. De inhoud en richting geven een houvast voor uw reis naar Het Nieuwe Werken. Een Toolbox die separaat beschikbaar is voor de waterschappen, biedt vervolgens beschrijvingen en concrete instrumenten om het proces om te komen tot invoering van Het Nieuwe Werken, verder invulling te geven. De scan kunt u in 5 stappen doorlopen en is in te zetten voor zowel team, afdeling of werkmaatschappij. De scan kunt u als volgt op twee manieren doorlopen: 1 Alle 5 de stappen van de scan kunt u doorlopen in een interactieve sessie met een team. Doel is: oriëntatie en richting. De opzet van de sessie is beschouwend van aard. 2 De eerste 3 stappen van de scan zet u in de interactieve sessie met het management- of directieteam. Het doel van deze opzet is: oriëntatie en richting. Vervolgens kunt u met stap 4. en 5. in een aparte sessie met de inhoudelijk betrokkenen van ICT, P&O, huisvesting en facilitaire zaken de checklist doorlopen om de huidige situatie in kaart te brengen (stap 4.) en de witte vlekken, de onderdelen die nog niet op het gewenste niveau zijn, te bespreken (stap 5.). Het doel van deze opzet is instrumenteel en beoordelend. 6 A&O-fonds Waterschappen

7 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan De grondslag voor de scan is het volgende volwassenheidsmodel. Partnership sociale partners Mens & Organisatie Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Gedeelde visie op werken Afspraken over HNW Leidinggeven op afstand Hiërarchisch leiderschap Standaard voorwaarden Verzuilde relaties Vertrouwen als uitgangspunt Flexibiliteit in voorwaarden Samenwerken Geen mobiele devices Geen thuiswerkplek Telewerkregeling Standaard werkplek ICT = kernproces Ondersteuning samenwerking Sturen op output Zelfstandigheid medewerker Inrichting op afdeling Kantoor werkplek Keuzepakket arbeidsvoorwaarden Verantwoordelijkheid nemen Draadloos werken Ondersteuning mobiele devices Thuiswerkplek Standaard flexplekken ondersteuning Ondersteuning kennisdeling Voorziening flexplekken Concentratie & communicatie werkplekken Gedigitaliseerde processen Papierloos werken Ondersteuning plaatsonafhankelijk werken Standaard flexplekken Flexibel groei en krimp Inzet sociale media (intern en extern) Device-onafhankelijke ondersteuning Vlekkenplan inrichting Technologie Activiteitengebaseerde werkinrichting Duurzaamheid = uitgangspunt Mobiliteitvriendelijk Huisvesting Figuur 1: Volwassenheidsmodel HNW Het Nieuwe Werken Scan 7

8 Het Nieuwe Werken is een evolutionair proces dat vorm krijgt via het innoveren op specifieke onderdelen (instrumenten) van de bedrijfsvoering: Mens & Organisatie; Technologie en de huisvesting (fysieke werkomgeving). Check Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie 1 Voorwaarden 2 Verhoudingen 3 Werkafspraken 4 Leidinggeven 5 Cultuur 6 Werknemerstijl 1 Beperkte keuzemogelijkheden 2 Gedeelde agenda (bijv. HNW) 3 Werken op afstand 4 Coördinerend 5 Afspraak = afspraak 6 Enige zelfstandigheid 1 Standaard keuzepakket (menu) 2 Visie op werken 3 Werken op output 4 Coachend/faciliterend 5 Zelfredzaamheid 6 Autonomie/eigenaarschap 1 Individueel keuzepakket 2 Partnership (bijv. tav HNW) 3 Werken op vertrouwen 4 Zelfsturing 5 Vertrouwen 6 Verantwoordelijkheid Techniek 1 Werkplek (techniek) 2 Informeren 3 Samenwerken 4 Communiceren 5 Plaatsonafhankelijkheid 6 Processen 1 Standaard werkplek 2 Centrale (virtuele) plek 3 Afdelingsoverstijgend 4 Chatten 5 Thuiswerkmogelijkheid 6 Beperkt digitaliseren 1 Mobiele werkplek 2 Kennisgroepen 3 Virtuele projectteams 4 Integrale communicatie 5 Beschikbaarheidinfo 6 Papierarm werken 1 Device-onafhankelijk werken 2 Kennisdeling 3 Projectorganisatie 4 Vergaderen op afstand 5 Overal connected 6 Papierloos werken & cloud Huisvesting 1 Werkplek (fysiek) 2 Mobiliteit 3 Uitrusting 4 Gebruik kantoor 5 Functie kantoor 6 Locatiebeleid 1 Aantal flexplekken 2 Mobiel binnen kantoor 3 Selectief laptop & draadloos 4 Primaire plek voor werk 5 Aanwezigheid locatie 6 Kantoor gericht 1 Informele overlegruimtes 2 Werken waar efficiënt 3 Werkstijl bepalend 4 Faciliteren activiteiten 5 Plek voor samenwerken 6 Werklocatie gericht 1 Vlekkenplan voor afdelingen 2 fysiek minimum voor teams 3 Vrije keuze (binnen range) 4 Satelliet voor werknemers 5 Plek voor ontmoeten 6 Locatieonafhankelijk gericht Tabel 1: instrumenten voor HNW 8 A&O-fonds Waterschappen

9 Instructies voor het uitvoeren van de scan Voor het uitvoeren van de scan is geen voorbereiding of voorwerk noodzakelijk. De ideale setting voor het uitvoeren van de scan is een interactieve sessie met een multidisciplinair team in de vorm van een workshop van een dagdeel. Een multidisciplinair team bestaat voor dit thema uit een vertegenwoordiging van directie, P&O, Techniek (ICT), Huisvesting en Financiën. Indien uw organisatie reeds een team heeft samengesteld voor Het Nieuwe Werken kan deze scan ook inzicht en inspiratie bieden. Indien het waterschap zich oriënteert op Het Nieuwe Werken of zich afvraagt of ze deze nieuwe trend bespreekbaar wil maken, kan deze scan volledig uitgevoerd worden (stap 1 t/m 5). De uitkomsten zullen dan inzichten geven in het onderwerp en richting bieden op de invulling ervan. Deze sessie is beschouwend van aard. De stellingen dienen beantwoord te worden vanuit de huidige- en de gewenste situatie. Het is verstandig om vooraf met elkaar af te spreken in welk tijdsframe de gewenste situatie beoordeeld wordt (bijv. 1 jaar of 3-5 jaar). Daarnaast kunnen de laatste twee stappen van de scan ook los doorlopen worden; hierbij kan veel meer instrumenteel over de elementen van Het Nieuwe Werken gediscussieerd worden. Eerst dient een checklist doorlopen te worden om aan te geven welke elementen voldoen aan de gewenste implementatieniveau van Het Nieuwe Werken en welke nog niet. Vervolgens zal de discussie gevoerd worden hoe daar mee om te gaan. De verwachting is dat, indien deze stap los doorlopen wordt, er ook een andere samenstelling aan tafel zit. De doelstelling van de sessie is dan meer beoordelend van aard. Het kan een aanzet zijn voor het opstellen van een Plan van Aanpak om de route uit te stippelen naar invoering of verdere vervolgstappen op het gebied van Het Nieuwe Werken. De scan bestaat uit: stellingen in de vorm van een elektronische toets (excel) 2. Aantal losse werkbladen: a. Score kaart (huidig niveau en gewenst niveau) b. Niveaubeschrijvingen Beginners Gevorderden Experts c. Checkbox lijsten Beginners Gevorderden Experts d. Witte vlekken kaart Op de volgende pagina worden de 5 stappen beschreven die doorlopen dienen te worden. Open de digitale versie van de scan hier. Het Nieuwe Werken Scan 9

10 Doel Uitvoering Objectief vaststellen hoe over de organisatie van werk(en) binnen het team, de afdeling of de organisatie geoordeeld wordt. Op basis van de uitkomst van stap 1 worden, door de beantwoording van de stellingen, twee posities berekend in het volwassenheidsmodel: 1 Bepaling van de huidige positie op de gebieden van: a. Mens & Organisatie b. Techniek c. Huisvesting 2 Bepaling van het gewenste volwassenheidsniveau ten aanzien van dezelfde gebieden Bespreken van de score op het gewenste niveau. Bevestiging van de vorm van HNW waar naar gestreefd wordt of afwijkt van de uitkomsten. Een keuze voor het niveau dat past bij de organisatie Inventariseren van de geïmplementeerde elementen die horen bij het gewenste niveau Op basis van de checklist ontstaat een overzicht van de ontbrekende elementen die nodig zijn voor het realiseren van het gewenste niveau Stap 1: Beantwoording van de stellingen Stap 2: Interpreteren van de scores Het beste resultaat kan behaald worden door de stellingen gezamenlijk te bespreken en te beantwoorden tijdens een interactieve bijeenkomst De stellingen worden voorgelegd in de vorm van een digitale test (excel sheet) die doorlopen dient te worden. De uitkomsten van de beantwoording van de stellingen worden overgenomen in het volwassenheidsmodel HNW Scores in twee reeksen: 1 Score op huidige positie a. Mens & Organisatie b. Techniek c. Huisvesting 2 Score op het gewenste volwassenheidsniveau ten aanzien van dezelfde gebieden Het team kleurt de scores in. Stap 3: Bespreken van het advies: Het gewenste niveau van HNW Stap 4: Uitvoeren van checklist Stap 5: Opstellen witte vlekkenkaart en bespreken De uitkomsten duiden een gewenst niveau aan. Het team wordt aangemoedigd samen een discussie te voeren en te onderzoeken of de uitkomsten gedragen worden: Zijn we het eens over het toekomstige profiel van de organisatie van werken? De discussie wordt gevoerd aan de hand van de volwassenheidskaarten Samen met het team wordt de checklist doorlopen. Per element of instrument beoordeelt het team in hoeverre die geïmplementeerd zijn en welke nog niet. Uitkomst is een witte vlekkenkaart De witte vlekkenkaart bespreken met het team en bepalen welke stappen genomen kunnen worden om het gewenste volwassenheidsniveau instrumenteel te realiseren. De Toolbox biedt materiaal hiervoor. Zoals hiervoor beschreven kan de laatste stap ook apart doorlopen worden. In een andere samenstelling kan de interactieve sessie dan het volgende doen: Doel Uitvoering Vaststellen welke onderdelen van HNW wel en niet geïmplementeerd zijn. De checklist bij het geambieerde niveau van HNW wordt als uitgangspunt gebruikt Valideren van de witte vlekken en bespreken van de mogelijkheden voor het opstarten van een initiatief om deze witte vlekken in te vullen Stap 4: Uitvoeren van checklist Stap 5: Opstellen witte vlekkenkaart en bespreken Het team dat deze laatste stappen uitvoert dient een uitgangspunt meegekregen te hebben met het gewenste niveau van Het Nieuwe Werken waartegen gespiegeld wordt. De bij het niveau behorende checklist dient vervolgens afgelopen te worden. Per item komt het team overeen in hoeverre dat al dan niet geïmplementeerd is. De resultaten van Stap 4 levert een overzicht op van witte vlekken: die elementen die niet of onvoldoende geïmplementeerd zijn voor het geambieerde HNW niveau. Het team bespreekt de witte vlekken; valideert en geeft prioriteiten aan. Dit kan gezien worden als een start van een volgende fase: opstellen van een plan van aanpak voor het invoeren van HNW. (Zie ook de Toolbox) 10 A&O-fonds Waterschappen

11 BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen Flexibele Arbeidsrelaties Huidig Gewenst 1 Medewerkers hebben bij indiensttreding en tussentijds keuzemogelijkheden omtrent de gewenste contractvorm (vast, flexibel) 2 Medewerkers worden ondersteund door een systeem waarmee zij zelf keuzes kunnen maken bij het samenstellen en wijzigen van het individuele arbeidsvoorwaardenpakket 3 De toebedeling van beloning van medewerkers vindt plaats op basis van geleverde prestaties/bijdragen en toegevoegde waarde 4 Het opleidings- en ontwikkelbeleid is ingericht op (individueel) maatwerk. In samenspraak met de leidinggevende wordt gekeken naar ontwikkelmogelijkheden toegespitst op individuele (groei) ambities en individuele ontwikkelpaden 5 Medewerkers hebben in plaats van gedetailleerde functiebeschrijvingen globale rolbeschrijvingen en kunnen op basis van hiervan breed worden ingezet 6 Het werkplekconcept stimuleert maximale flexibiliteit van medewerkers 7 Systemen zijn maximaal te personaliseren 8 Er is sprake van een volwassen arbeidsrelatie, waarbij leidinggevende en medewerkers gezamenlijk komen tot afspraken over inzet, samenwerking en resultaten 9 Werkgever- en werknemersvertegenwoordigers hebben een gemeenschappelijk beeld van de noodzaak van flexibele arbeidsrelaties 1= helemaal oneens / niet van toepassing, 5= helemaal eens Het Nieuwe Werken Scan 11

12 Vrije toegang tot en gebruik van kennis, ervaringen en ideeën Huidig Gewenst 10 Er wordt open en transparant gecommuniceerd over alle aspecten van de organisatie. Medewerkers zijn goed op de hoogte van de laatste informatie of ontwikkelingen 11 Er wordt gewerkt volgens het principe van share unless. Medewerkers worden actief aangemoedigd om kennis en informatie in principe altijd beschikbaar te stellen voor anderen 12 Er is een digitaal kenniswerkingsplatform aanwezig waarop alle informatie centraal wordt opgeslagen en makkelijk te vinden en te delen is 13 Werkprocessen zijn in hoge mate gedigitaliseerd, zodat documenten en informatie any time, any place, any device beschikbaar zijn 14 Op frequente basis worden kennisuitwisselingssessies georganiseerd en worden (spontaan) momenten van kennisdeling gecreëerd 15 Medewerkers worden gestimuleerd te werken met Social Media en Web 2.0 toepassingen 16 Van iedereen worden kennis- en/of expertisegebieden bijgehouden, zodat medewerkers snel kunnen zien wie zij daarvoor kunnen benaderen 17 Het werkplekconcept stimuleert samenwerking, co-creatie en kennisdeling 18 De werkplek is een open netwerkomgeving waarbij fysiek ruimte wordt gecreëerd om de buitenwereld naar binnen te halen Sturen van medewerkers op resultaat Huidig Gewenst 19 Beslissingsbevoegdheid is zo laag mogelijk belegd binnen de organisatie 20 Medewerkers worden gestuurd op resultaat en hebben daarmee zeggenschap over tijd en plaats van werken en werkinvulling 21 Medewerkers zijn gewend om eigen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en krijgen hiervoor de ruimte van hun leidinggevende 22 Managers sturen op basis van coachend en faciliterend leiderschap en zijn in staat om situationeel te anticiperen op verschillen in werkstijlen en persoonlijkheden 23 Het performance management systeem is geschikt om resultaatgerichte doelstellingen vast te leggen en erop te beoordelen 24 De toebedeling van beloning van medewerkers vindt grotendeels plaats op basis van concrete prestaties, toegevoegde waarde en geleverde (team)bijdrage 25 Medewerkers zijn vrij in het bepalen van de scheiding tussen werk in privé en privé in werk 26 Het werkplekconcept stimuleert het optimaal behalen van resultaten 27 Medewerkers worden gestuurd op het ontwikkelen van competenties gericht op het slim omgaan met de eigen tijd en middelen, verantwoordelijk zijn voor eigen beslissingen en hierop aanspreekbaar zijn 1= helemaal oneens / niet van toepassing, 5= helemaal eens 12 A&O-fonds Waterschappen

13 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Huidig Gewenst 28 Medewerkers kunnen met behulp van IT-ondersteuning werken waar en wanneer dat nodig is. Zowel op kantoor, thuis als op iedere andere locatie 29 Op afstand kunnen medewerkers (ongeacht waar zij zich bevinden) makkelijk communiceren met collega s en bij afwezigheid zijn medewerkers goed bereikbaar voor collega s of klanten 30 Met onze systemen kunnen collega s elkaars werk digitaal bekijken, becommentariëren of aanvullen 31 Medewerkers kunnen zelf hun IT-middelen meenemen en hiervan gebruik maken op de werkplek ( bring your own ) 32 Collega s hebben online inzicht wie zich waar bevindt en wie er beschikbaar is voor contact 33 De werkplek is ingericht als inspirerende ontmoetingsplaats 34 Medewerkers kunnen hun tijd zelf (in samenspraak met de leidinggevende) indelen; ook als dat buiten de traditionele werktijden valt 35 Niemand binnen de organisatie heeft een eigen werkplek. Er wordt gewerkt volgens het clean desk-principe 36 Collega s worden ondersteund om ook buiten het kantoor op een arbo-technisch verantwoorde manier te werken 37 Voor verschillende typen werkzaamheden zijn verschillende typen werkplekken beschikbaar 38 Met het werkplekconcept wordt snel en flexibel ingespeeld de nieuwe eisen die medewerkers stellen aan de werkomgeving maar ook op veranderende omstandigheden zoals groei en krimp 39 Door het flexibele concept in combinatie met de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, kan fors worden bespaard op het aantal werkplekken Het Nieuwe Werken Scan 13

14 BIJLAGE 2: Score kaarten Mens & Organisatie SCORES GEWENST NIVEAU Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Technologie Huisvesting Mens & Organisatie SCORES HUIDIG NIVEAU Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Technologie Huisvesting A&O-fonds Waterschappen

15 BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten Beginners Algemeen Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Sturen op resultaat Vrije toegang tot kennis, ervaring en informatie Flexibele arbeidsrelaties De organisatie is zich (voorzichtig) aan het oriënteren op HNW. De besturen zijn nog niet overtuigd van het nut en vaak is ook nog onduidelijk wat er onder HNW wordt verstaan; een vertaalslag naar de eigen organisatie is nog niet gemaakt. Een projectteam is opgericht of in wording; spontaan ontstaan wel bewegingen die binnen het domein van HWN vallen; er is nog geen sprake van regie op de ontwikkelingen. Thuiswerken is vaak de eerste stap op weg naar HNW. Vaak is hierover veel discussie omdat geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over voor wie het geldt en hoe het past binnen de werkafspraken. De technische uitrusting voor (mobile) werknemers is niet voldoende geschikt om plaatsonafhankelijk te werken. Op kantoor zijn er (experimenteel) enkele flexplekken en voorzieningen voor draadloos werken. Leidinggeven is gekenmerkt als directief; prestatiecontracten zijn nog niet ingevoerd; beoordelingssystemen traditioneel. De beweging om dit te veranderen is nog niet ingezet; hoewel er wel over gesproken wordt en de P&O afdeling zoekt naar de mogelijkheden. De medewerkers zijn over het algemeen al lang op hun positie en verrichten hun taken. Er wordt wel meer in projectvorm gewerkt en samenwerking is belangrijke driver van het beleid. Doordat de beweging van flexibel werken wel ingezet is wordt aandacht besteed aan het belang van het delen van kennis en expertise. De technische mogelijkheden om virtueel samen te werken en om informatie te ontsluiten zijn of worden toegepast. Ook voor ambulante medewerkers zijn systemen beschikbaar om kennis en/ of informatie te verwerven. Ook vanuit dit perspectief wordt samenwerken gestimuleerd. Arbeidsvoorwaardelijk zijn er nog geen grote stappen gemaakt. Incidentele gevallen worden uitzonderingen voor gemaakt en gedogen kan van toepassing zijn op bijv. flexibele arbeidstijden. Vanuit werkgevers perspectief is men wel steeds meer doordrongen van het belang van het behouden van talent en het aantrekken van nieuwe medewerkers om de uitstroom die de komende jaren zich zal aandienen, kan worden opvangen. Logische drijfveren voor HNW zijn: Kostenbesparingen op m² (ivm nieuwbouw) Fusie Druk binnen organisatie naar flexibel werken Thuiswerken Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie Technologie KENMERKEN Mens & Organisatie Standaard arbeidsvoorwaarden HNW nog niet in CAO Regels voor thuiswerken Leidinggeven = directief Cultuur: afspraak=afspraak Zelfstandig werken (medewerkers) Technologie Standaard werkplek Centrale (virtuele) plek voor info. Systeem voor samenwerken Iedereen kan chatten met collega s Thuiswerk mogelijkheid Beperkt gedigitaliseerde processen Huisvesting Facilitair Aantal flexplekken Enkele medewerkers kunnen mobiel werken (binnen kantoor) Selectief Laptop & draadloos Kantoor is primaire plek voor werk Aanwezigheidlocatie Huisvesting is kantoor Het Nieuwe Werken Scan 15

16 GEVORDERDEN Algemeen Tijd- en plaats onafhankelijk werken Sturen op resultaat Vrije toegang tot kennis, ervaring en informatie Flexibele arbeidsrelaties De organisatie heeft officieel de beweging ingezet om HNW in te voeren c.q. de organisatie van werk aan te passen aan de huidige mogelijkheden. De kansen zijn benoemd en discussie is gevoerd over hoe de nieuwe manier van werken binnen de organisatie uit moet gaan zien. De lijnorganisatie is geïnformeerd en vanuit de disciplines P&O; ICT en Facilitair lopen er projecten om de componenten in te richten die de nieuwe manier van werken mogelijk moeten maken. Een groot deel van de medewerkers kunnen tijd- en plaats onafhankelijk werken. Hier is een beleid voor opgesteld en goed gecommuniceerd. Het is niet zo dat iedereen volledig vrij is om locatie en tijd te kiezen voor de werkzaamheden; de organisatie is op zoek naar de optimale verhoudingen. Wel zijn er interventies voor de werk/privé balans. Ook het kantoor is meegegaan in het flexibele werkconcept; afdelingen zijn als vlekken over de werkvloer verdeeld; de werkplek ingericht als flexplekken met mogelijkheden voor concentratiewerk en communicatiewerk. Er is een nieuwe stijl van leidinggeven opgesteld; meer op resultaat sturing ondersteund door situationeel leiderschap. De invoering van deze ingrijpende verandering neemt tijd en staat niet op zichzelf. Ook de systemen zullen mee moeten om de veranderingen te faciliteren. Ook de medewerkers worden ondersteund om de beweging mogelijk te maken. De nadruk ligt op zelfredzaamheid en ondernemerschap. Medewerkers worden aangemoedigd initiatief te nemen. Er is een begin gemaakt met digitalisering van processen om tijd- en plaatsonafhankelijk werken ook in de kernprocessen te ondersteunen. Dit gaat gepaard met papier-arm werken. De medewerkers worden aangemoedigd om pro-actief kennis te delen en informatie beschikbaar te stellen voor anderen. Er is een formele projectorganisatie waarbij veel afdelingsoverstijgend gewerkt wordt. De arbeidsvoorwaarden zijn aangepast om flexibel werken voor iedereen mogelijk te maken (keuzepakken binnen arbeidsvoorwaarden). In de arbeidsverhoudingen werken sociale partners meer samen om het klimaat geschikt te maken voor HNW. Medewerkers worden wel meer aangespoord om zelfstandig te werken. Logische drijfveren voor HNW zijn: Productiviteit verhoging Aantrekkelijk Werkgeverschap Kwaliteit dienstverlening Terugdringen mobiliteit Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie Technologie Huisvesting KENMERKEN Mens & Organisatie Keuzepakket (menu) arbeidsvoorwaarden We hebben een visie op werken Sturen op output Coachend leiderschap Cultuur is samenwerken Zelfredzame medewerkers Technologie Mobiele werkplek Kennisgroepen Virtuele projectteams Integrale communicatie Werkstatus zichtbaar voor collega Papier arm werken Facilitair Informele overlegruimtes Werken waar efficiënt Werkstijl bepalend Kantoor ondersteunt type werk Plek voor samenwerken Meerdere locaties ondersteund 16 A&O-fonds Waterschappen

17 EXPERTS Algemeen Tijd- en plaatsonafhankelijk werken Sturen op resultaat Vrije toegang tot kennis, ervaring en informatie Flexibele arbeidsrelaties HNW is de norm. De organisatie is ingericht om de medewerkers optimaal te ondersteunen in de nieuwe werkvorm, die niet meer nieuw is maar gewoon weer werken. De initiatieven van HNW zijn afgerond en iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De kenmerkende begrippen binnen de organisatie zijn nu: Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. De gehele organisatie werkt nu volgens de nieuwe inzichten en principes die vastgelegd zijn in een visie op werken. Iedereen heeft de beschikking over de middelen om te werken waar en wanneer dat het meest productief is; en is weerbaar en gemotiveerd om dat ook te doen. Vergaderen op afstand is standaard ingevoerd. Het kantoor krijgt meer de functie van ontmoetingsplek. Deze is ingericht volgens het principe van activiteitengericht werken. werk wordt daar verricht waar het meest productief. Afspraken worden op team niveau over het fysieke minimum van ontmoeten. De invoering van het sturen op resultaat i.p.v. op aanwezigheid is voltooid. De leidinggevenden zijn steeds meer coach en hanteren het principe van dienend leiderschap. Iedereen heeft een resultaatcontract dat de verwachtingen weergeeft van de individuele bijdrage van medewerkers. Medewerkers zijn zelfstandig en zelfredzaam. Papierloos werken is ingevoerd. Sociale media worden toegepast om binnen de organisatie (ook daar buiten) samenhang en verbondenheid te stimuleren. Iedereen heeft toegang tot relevante informatie die gepersonaliseerd is. De kernprocessen zijn beschikbaar vanuit de cloud en daarmee plaatsonafhankelijk beschikbaar. Medewerkers leren van elkaar en kennis wordt gedeeld. Arbeidsvoorwaarden zijn flexibel en individueel te personaliseren. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en carrièrepad; functieroulatie wordt toegepast. Sociale partners beschouwen elkaar als partners en hebben een gedeelde agenda. Vertrouwen als basis voor de cultuur binnen de gehele organisatie. Deze straalt ook uit op externe partijen. Arbeidsrelaties gericht op duurzaam en verantwoord ondernemen. Logische drijfveren voor HNW zijn: Toonaangevend werkgeverschap Duurzaamheid Optimale dienstverlening Ondernemerschap Nog niet begonnen Beginner Gevorderde Expert Mens & Organisatie Technologie Huisvesting KENMERKEN Mens & Organisatie Maatwerk arbeidscontract Sociale partners werken samen Vertrouwen uitgangspunt in organisatie Teams grote mate van autonomie Inspirerend leiderschap Cultuur = verantwoorden & vertrouwen Technologie Device onafhankelijke werkplek Kennisdeling optimaal ondersteund Projecten digitaal ondersteund Vergaderen op afstand mogelijk Iedereen kan overal werken Papierloos werken & cloud Facilitair Vlekkenplan voor afdelingen Fysiek minimum voor teams Uitrusting obv vrije keuze Kantoor is satelliet voor werknemers Kantoor is plek voor ontmoeten Werken overal ondersteund Het Nieuwe Werken Scan 17

18 BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau Beginners Onderdeel Check J N Toelichting Mens & organisatie Techniek Huisvesting Arbeidsvoorwaarden Arbeidsverhoudingen Beperkte keuzemogelijkheden Gedeelde agenda (bijv HNW) Medewerkers kunnen op onderdelen eigen voorkeur kiezen Sociale partners praten met elkaar over onderwerpen waar gedeelde belangen ervaren worden Werkafspraken Werken op afstand Werken op afstand (bijv thuis) is mogelijk Leidinggeven Coördinerend Leidinggeven wordt meer coördinerend Cultuur Afspraak = afspraak Iedereen doet zijn ding; controle is nodig Werknemerstijl Enige zelfstandigheid Werknemers worden geacht zelfstandig te kunnen werken Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (techn) Standaard werkplek (bijna) Iedereen heeft dezelfde functionaliteit op de werkplek (bureau; PC; etc) Informeren Centrale (virtuele) plek Er is een intranet waar informatie en nieuws te vinden die relevant is voor mijn werk Samenwerken Afdelingsoverstijgend In projecten kan samengewerkt worden doordat digitaal projectinformatie beschikbaar is Communiceren Chatten Er is instant messaging mogelijk binnen de organisatie Plaats onafhankelijk Thuiswerk mogelijkheid (sommige) Medewerkers kunnen vanuit huis werken Processen Beperkte digitaliseren Digitalisering is begonnen; meestal de niet kernprocessen eerst Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (fysiek) Aantal flexplekken Enkele werkplekken zijn omgebouwd naar flexibele werkplekken; door iedereen te gebruiken Mobiliteit Mobiel binnen kantoor Medewerkers kunnen op verschillende plaat sen binnen het kantoor het werk doen Uitrusting Selectief Laptop & draadloos Enkele medewerkers kunnen mobiel werken door de persoonlijke uitrusting Gebruik kantoor Primaire plek voor werk Op kantoor wordt het werk gedaan Functie kantoor Aanwezigheidlocatie Op kantoor hoor je te zijn Locatie beleid Kantoor gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor werken alleen op kantoor 18 A&O-fonds Waterschappen

19 GEVORDERDEN Mens & organisatie Techniek Huisvesting Onderdeel Check J N Toelichting Arbeidsvoorwaarden Stnd Keuzepakket (menu) Medewerkers kunnen uit verschillende constructies kiezen; als in een menukaart Arbeidsverhoudingen Visie op werken Sociale partners hebben gemeenschappelijk beeld bij werken in de toekomst Werkafspraken Werken op output Resultaat is belangrijker dan aanwezigheid Leidinggeven Coachend/faciliterend Leidinggeven wordt meer een coach van team Cultuur Zelfredzaamheid Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid voor uitvoeren van werkzaamheden en nemen die ook Werknemerstijl Autonomie/ eigenaarschap Onderdeel Check J N Toelichting Medewerkers worden zelf geacht initiatief te nemen; zowel in het werk als vwb eigen loopbaan Werkplek (techn) Mobile werkplek (bijna) Iedereen heeft de uitrusting om overal en altijd te kunnen werken Informeren Kennisgroepen Het intranet biedt ook mogelijkheden om rond specifieke onderwerpen kennis te delen Samenwerken Virtueel projectteams Projecten worden standaard uitgevoerd obv virtuele teams Communiceren Integrale communicatie We hebben maar één telefoon; kunnen zien of collega s beschikbaar zijn en gebruiken mail waar het voor bedoeld is. Plaats onafhankelijk Beschikbaarheidinfo Van iedereen kan de status opgevraagd worden; bezet; afwezig; in meeting; vrij; beschikbaar.. Processen Papier arm werken De meeste processen zijn gedigitaliseerd waardoor nauwelijks nog papier gebuikt wordt Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (fysiek) Informele overlegruimtes Er zijn ruimtes binnen kantoor die gebruikt worden om spontaan even overleg te hebben; deze zijn niet te reserveren Mobiliteit Werken waar efficiënt Werk wordt daar gedaan waar het meest logisch is (productief) Uitrusting Werkstijl bepalend Er zijn enkele werkprofielen opgesteld die de uitrusting voor de medewerkers bepalen (afgestemd op werk) Gebruik kantoor Faciliteren activiteiten Kantoor is plaats waar gewerkt kan worden Functie kantoor Plek voor samenwerken Kantoor is ingericht om samenwerken te stimuleren Locatie beleid Werklocatie gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor werken op meerdere locaties (ook niet kantoor) Het Nieuwe Werken Scan 19

20 EXPERTS Mens & organisatie Techniek Huisvesting Onderdeel Check J N Toelichting Arbeidsvoorwaarden Individuele keuzepakket Medewerkers hebben de vrije keuze om eigen pakket samen te stellen (individuele keuze) Arbeidsverhoudingen Partnership (bijv tav HNW) Sociale partners zien elkaar als partners en zien HNW als een gezamenlijke kans Werkafspraken Werken op vertrouwen Werken vanuit uitgangspunt van vertrouwen Leidinggeven Zelfsturing Teams nemen verantwoordelijkheid; leidinggevende is ondersteunend Cultuur Vertrouwen Uitgangspunt in de organisatie is vertrouwen; echter hoort ook de verantwoordelijkheid bij Werknemerstijl Verantwoordelijkheid Medewerkers nemen de verantwoordelijkheid en tonen initiatief en ondernemerschap Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (techn) Device onafhankelijke werkplek Iedereen heeft de beschikking over technologie waarmee overal en altijd werk verricht kan worden Informeren Kennis deling De waarde van informatie wordt ingezien; technologie aanwezig om eenvoudig kennis te delen zodat het vermenigvuldigd kan worden Samenwerken Project organisatie Een projectorganisatie zorgt voor natuurlijke samenwerking; medewerkers rouleren binnen organisatie Communiceren Vergaderen op afstand Vergaderen op afstand (video of voice conferencing) als het mogelijk is Plaats onafhankelijk Overal connected Iedereen is altijd bereikbaar en aangesloten ; indien medewerker niet werkt is dat ook duidelijk Processen Papierloos werken & cloud Onderdeel Check J N Toelichting Werkplek (fysiek) Mobiliteit Uitrusting Gebruik kantoor Vlekkenplan voor afdelingen Fysiek minimum voor teams Vrije keuze (binnen range) Satelliet voor werknemers Alle processen zijn digitaal; papier is niet meer nodig Afdelingen hebben hun eigen gebied binnen het kantoor en werkfaciliteiten die passen bij de activiteit van de medewerkers Medewerkers komen nog samen als dat nodig is of omdat het nodig is voor de verbondenheid Alle medewerkers kunnen een werkuitrusting samenstellen die past bij zijn/haar stijl van werken Kantoor is plaatst die voor werknemers beschikbaar is om te gebruiken als de activiteit daar om vraagt Functie kantoor Plek voor ontmoeten Kantoor is ingericht om te ontmoeten (alle stakeholders; ook partners en klanten) Locatie beleid Locatie onafhankelijk gericht Facilitaire zaken levert voorzieningen voor werken ongeacht de locatie (en tijd) 20 A&O-fonds Waterschappen

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Vervolg- onderzoek Het Nieuwe Werken. Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap en gedrag

Vervolg- onderzoek Het Nieuwe Werken. Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap en gedrag Vervolg- onderzoek Het Nieuwe Werken Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap en gedrag Vervolgonderzoek Het Nieuwe Werken Doorbraken realiseren op het gebied van cultuur, leiderschap

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN ERVARINGEN EN VISIES UIT DE PRAKTIJK EMMY DEFEVER KRISTIEN VAN BRUYSTEGEM SARA DE HAUW PROF. DR. DIRK BUYENS In eerste instantie, danken wij graag de volgende bedrijven

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Regisseer de Digitale Kantooromgeving!

Regisseer de Digitale Kantooromgeving! Regisseer de Digitale Kantooromgeving! Een inventariserend onderzoek door de Digital Groep en Rijsenbrij Digitecture Juli 2010 Managementsamenvatting De productiviteit van kantoorwerkers wordt in grote

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak.

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak. VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 2 december 2012 Unified Communications in vogelvlucht Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken praat tóch anders OT2010 Projectaanpak

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen-

stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Meer frissende ideeën over huiseve kantoren Flexibele werkplek uw- en exploitatiekosten stemmen technologie op organisatorische eisen en wensen- Leren beter samen te randertraject Praktijkvisies op wilt

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Het Nieuwe Werken in het MKB Voorwoord In dit boekje staat vertrouwen centraal. Het Nieuwe Werken gaat niet over technologie of een kantoortuin maar over mensen. Hoe stelt u medewerkers instaat het beste

Nadere informatie