Monitor uitbreiding kinderopvang 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor uitbreiding kinderopvang 2002"

Transcriptie

1 Monitor uitbreiding kinderopvang 2002 Derde meting naar de status van de uitbreiding van de kinderopvang in Nederland, november 2002

2 Dit is een rapport van het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang op basis van het onderzoek naar de uitbreiding kinderopvang, uitgevoerd door VdMA en Deloitte & Touche/ICS adviseurs. Dit rapport is in maart 2003 verzonden aan alle organisaties voor kinderopvang (en hun vestigingen) en aan alle gemeenten. Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang Lange Voorhout ED Den Haag tel:

3 Voorwoord 3 In november 2002 is voor de derde maal een onderzoek gedaan naar de uitbreiding van de kinderopvang voor nul- tot dertienjarigen in Nederland: de Monitor Dit onderzoek is de derde meting in een serie metingen, waarvan de eerste in november 2000 en de tweede in november 2001 plaatsvond. Deze serie onderzoeken geeft een beeld van de uitbreiding die gerealiseerd is in het kader van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (Rkb). De resultaten van de onderzoeken zijn gebaseerd op gegevens die de organisaties voor kinderopvang, zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd, zelf aanleveren. Deze rapportage geeft de opzet, de resultaten en de conclusies van het derde onderzoek weer. Ook worden, door de verschillende metingen met elkaar te vergelijken, conclusies getrokken over de voortgang van het uitbreidingsproces. De belangrijkste conclusie van de Monitor 2002 is dat in 2002 bijna nieuwe plaatsen zijn gerealiseerd. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling van de Rkb gehaald: voor 31 december extra plaatsen realiseren voor hele dagopvang (HDO), buitenschoolse opvang (BSO) en opvang bij gastouders (GOB) gezamenlijk. De regio s die in eerdere metingen leken achter te blijven bij het realiseren van de uitbreiding, hebben in 2002 een inhaalslag gemaakt. Opvallend is dat de werkelijke groei van de buitenschoolse opvang in 2002 ongeveer de helft lager is dan in 2001 is voorspeld. Het aanbod aan gastouderopvang is in 2002 ten opzichte van 2001 met ruim 8 % afgenomen. De kinderopvang kent op dit moment twee grote uitdagingen: het realiseren van de uitbreiding en de voorbereiding op de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (Wbk). Wij wensen iedereen veel succes bij het invullen en uitvoeren hiervan. Ook willen wij iedereen bedanken voor het beschikbaar stellen van de gegevens, waardoor het onderzoek succesvol kon worden uitgevoerd. De medewerkers van het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang Walter Maclennan, Yvette Vervoort en Serv Vinders

4 4 Inleiding In oktober 2000 is het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang geïnstalleerd op initiatief van de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Netwerkbureau heeft als taak de uitbreiding van de kinderopvang te monitoren en te stimuleren. Het richt zich daarbij op de landelijk opererende organisaties die gemeenten en kinderopvangorganisaties bijstaan bij de uitbreiding van de kinderopvang. De activiteiten van het Netwerkbureau zijn erop gericht de inspanningen van de landelijke organisaties te ondersteunen en de onderlinge afstemming te verbeteren. Geïnitieerd door VWS, voert het Netwerkbureau zijn opdracht onder eigen verantwoordelijkheid uit. De doelstelling van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (Rkb) is het realiseren van een uitbreiding van kindplaatsen voor 31 december Als nulmeting geldt voor de buitenschoolse opvang het aantal plaatsen op 31 december 1996 en voor de hele dagopvang het aantal plaatsen op 31 december De regeling is van toepassing op de formele kinderopvang, dat wil zeggen kinderopvang in kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment ongeveer 30 % van de totale kinderopvang bij de formele opvang wordt afgenomen, ( Vyvoj, januari 2003: Trendonderzoek kinderopvang, nulmeting 2002). De rest wordt door ouders informeel geregeld door opvang bij familie, vrienden enzovoort. De einddatum van de Rkb: 31 december 2002, was gekoppeld aan de ingang van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (Wbk). De Rkb is uitgevoerd op basis van aanbodfinanciering. Dat wil zeggen dat het aantal plaatsen bepaald wordt door de financiële middelen die beschikbaar zijn. Door de invoering van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang ontstaat vraagfinanciering. Het aantal beschikbare plaatsen wordt dan vooral bepaald door de vraag van de ouders. Die ouders krijgen van de rijksoverheid een vergoeding voor de kosten voor kinderopvang als zij daarvoor conform de Wbk in aanmerking komen. Meer informatie over de Wbk staat op de website van het implementatiebureau: In december 2001 is besloten dat de invoering van de Wbk uitgesteld wordt tot 1 januari Door het aflopen van de Rkb op 31 december 2002 wordt 2003 dus een overgangsjaar. Om ook in dat jaar de uitbreiding te stimuleren, zijn de volgende maatregelen getroffen: - Verlenging van de Rkb tot en met 31 december Hierdoor hebben gemeenten en kinderopvangorganisaties een jaar langer de tijd om de in het kader van de Rkb geplande uitbreidingen die op 31 december 2002 nog niet gerealiseerd waren, alsnog te verwezenlijken. - Extra middelen voor een uitbreiding van extra plaatsen in Een instandhoudingssubsidie voor 2003 om de in het kader van de Rkb gerealiseerde plaatsen in stand te kunnen houden.

5 Per 15 juli 2002 is kinderopvang overgegaan van het Ministerie van VWS naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gemeenten hebben bij dat ministerie een aanvraag kunnen indienen voor het extra aantal plaatsen dat zij in 2003 willen realiseren. De gemeenten hebben half januari 2003 van het ministerie de definitieve toekenning van het aantal plaatsen ontvangen. De instandhoudingssubsidie is aan gemeenten uitgekeerd op basis van de taakstelling van de afzonderlijke gemeenten. Afrekening van deze subsidie zal plaatsvinden bij de afrekening van de Rkb op basis van het werkelijke aantal plaatsen in Deze rapportage bevat de inhoud en de resultaten van de derde meting. Meer gegevens over de uitbreiding, vooral die op gemeentelijk niveau kunt u vinden op de website van het Netwerkbureau: nl/onderzoeksgegevens/monitoruitbreiding/resultaten/monitor In bijlage 1 is per regio het aantal beschikbare plaatsen per 100 kinderen op 31 december 2002 weergegeven. Bij de start van de uitbreiding werden het vinden van voldoende huisvesting en personeel als mogelijke knelpunten gesignaleerd. Inmiddels is bekend dat ongeveer 45 % van de uitbreiding is ondergebracht in al bestaande accommodaties. Tussen december 2000 en december 2002 zijn 745 nieuwe vestigingen gerealiseerd. Het lijkt er dus op dat het knelpunt van de huisvesting grotendeels is opgelost. Door de sociale partners is berekend dat er extra mensen nodig zouden zijn om de uitbreiding te kunnen realiseren. Onduidelijkheid over de feitelijke personeelsbehoefte was voor het Netwerkbureau aanleiding om daar vanaf september 2001 onderzoek naar te doen. In bijlage 2 vindt u de resultaten van dit onderzoek.

6 6 1 Het onderzoek 1.1 Monitoring Het onderzoek naar de uitbreiding in het kader van de Rkb is voor het eerst uitgevoerd in november 2000: de Monitor Het onderzoek is in oktober 2001 herhaald: de Monitor Het derde onderzoek in oktober 2002, de Monitor 2002, levert gegevens op over het aantal gerealiseerde plaatsen in 2002 en geeft de prognose voor het aantal nieuwe plaatsen in Gegevensverzameling De Monitor Uitbreiding Kinderopvang wordt gehouden onder alle kinderopvangorganisaties die bij het Netwerkbureau bekend zijn, zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde. In 2002 is gewerkt met het adressenbestand van de Monitor 2001, tussentijdse mutaties zijn verwerkt. Het bestand is aangevuld met de gegevens uit de startersonderzoeken die het Netwerkbureau in 2002 heeft laten uitvoeren. Bovendien is, om een zo compleet mogelijk bestand te genereren, het adressenbestand vergeleken met dat van Kintent, een van de grote bemiddelingsorganisaties. Organisaties uit dit bestand die in het bestand van het Netwerkbureau ontbraken, zijn toegevoegd. Bij het onderzoek voor de Monitor 2002 zijn 1226 kinderopvangorganisaties benaderd. Hiervan heeft 81 % de gevraagde gegevens aangeleverd. Deze hoge respons maakt dat de uitkomsten van het onderzoek zeer betrouwbaar zijn. Inmiddels blijkt dat de organisaties voor kinderopvang de Monitor kennen, de manier van enquêteren waarderen en het belang inzien van de gegevens die de onderzoeken opleveren. 1.3 Vraagstelling De enquête van 2002 is gebaseerd op de eerdere onderzoeken. Gevraagd is naar het aantal plaatsen per vestiging, uitgesplitst naar hele dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Nieuw is dat voor gastouderopvang gevraagd is naar de gemeente waarin de koppeling tot stand is gebracht en niet alleen naar de gemeente waarin het gastouderbureau is gevestigd. Voor gastouderbureaus is dit extra werk geweest. Het resultaat is dat gemeenten inzicht krijgen in de uitbreiding van gastouderopvang in hun gemeente. De vraagstelling over het aantal plaatsen is iets aangepast ten opzichte van die van Dat is gedaan omdat de Rkb in 2004 door het ministerie van SZW afgerekend moet worden op basis van gegevens van de gemeenten. De verwachting is dat de gemeenten de daarvoor benodigde gegevens zullen opvragen bij de organisaties voor kinderopvang. Om te voorkomen dat de kinderopvangorganisaties op verschillende manieren om ongeveer dezelfde gegevens wordt gevraagd, is de vraagstelling van de Monitor 2002 vergelijkbaar gemaakt met de wijze waarop destijds de gegevens voor de nulmeting zijn opgevraagd. De bij de nulmeting door het ministerie ge-

7 bruikte omrekenfactoren voor verlengde opvang zijn overgenomen in het onderzoek voor de Monitor De verwachting is dat de afrekenmethode zal aansluiten bij de nulmeting. 2 De resultaten 2.1 Inleiding In paragraaf 2.2 worden de resultaten op landelijk niveau gepresenteerd, in paragraaf 2.3 op regionaal niveau en in paragraaf 2.4 op gemeentelijk niveau Landelijk Op basis van de gegevens van de Monitor 2002 kan definitief geconcludeerd worden dat de doelstelling van de Rkb: het realiseren van extra plaatsen voor eind 2002 is gehaald. Met een uitbreiding van bijna plaatsen in 2002 komt het totaal aantal extra plaatsen op Op 31 december 2002 is de totale capaciteit aan kinderopvang plaatsen, de doelstelling was plaatsen. In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de monitor 2002 onder meer vergeleken met: - de nulmeting: - voor buitenschoolse opvang: het aantal plaatsen per 31 december 1996, - voor hele dagopvang: het aantal plaatsen per 31 december 1998; - de resultaten van de monitor 2001 en - de resultaten van de monitor In figuur 1 op pagina 8 zijn die resultaten en de verwachte capaciteit in 2003 grafisch weergegeven. De uitbreiding in 2002 is ten opzichte van 2001 wat vertraagd: in 2002 zijn bijna plaatsen gerealiseerd en in 2001 waren dat er Deze vertraging is deels te verklaren door het verlengen van de Rkb tot 31 december Organisaties voor kinderopvang en gemeenten zullen in plaats van voor 31 december 2002 te gaan zoeken naar noodoplossingen voor hun uitbreidingsplannen, die nu wat later (dus na 31 december 2002) uitvoeren. Tabel 1: Uitbreiding kinderopvang vanaf de nulmeting tot eind 2003 soort opvang nulmeting * hele dagopvang buitenschoolse opvang gastouderopvang totaal * verwachte aantal plaatsen eind 2003

8 8 De totale capaciteit aan opvang is eind 2002 ruim plaatsen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn ruim plaatsen hele dagopvang (HDO) beschikbaar. Een plaats HDO wordt gemiddeld door 1,8 kinderen bezet. Dit betekent dat voor 1 op de 4 kinderen een plaats beschikbaar is. Voor kinderen van 4 tot 13 jaar zijn bijna plaatsen buitenschoolse opvang (BSO) beschikbaar. Een plaats BSO wordt gemiddeld door 1,6 kinderen bezet. Er is dus voor 1 op de 20 kinderen een plaats beschikbaar (gebaseerd op Monitor 2002, CBS 1/1/2002 en SGBO 2000). Totaal HDO BSO x 1000 GOB Nul Figuur 1: Uitbreiding vanaf de nulmeting tot eind 2002 Flexibele, verlengde en bijzondere opvang Bij de opvang kan gekeken worden naar de wijze waarop de opvang wordt aangeboden. Bij flexibele opvang kunnen ouders wisselen wat betreft de dagen waarop wordt opgevangen en het aantal dagen opvang per periode (week of maand). Bij verlengde opvang wordt met ruimere openingstijden gewerkt. Bijzondere opvang wordt incidenteel, bijvoorbeeld bij ziekte (van ouder of kind) geboden. Ten opzichte van de gegevens van de Monitor 2001 is het aanbod aan flexibele, verlengde en bijzondere opvang nauwelijks veranderd. Volgens de gegevens van de Monitor 2002 wordt 5 % van het totale aanbod aan kinderopvang flexibel aangeboden. Het aanbod aan verlengde opvang in de hele dagopvang is 11 % van het totaal, 18 % van de buitenschoolse opvang wordt met ruimere openingstijden aangeboden. Slechts 0,3 % van het totale aanbod aan kinderopvang is 24-uursopvang, dat zijn ongeveer 500 plaatsen. Het aanbod aan bijzondere opvang is 1 % van het totaal.

9 Tabel 2: Overzicht resultaten startersonderzoek Starters Het Netwerkbureau heeft vanaf mei 2001 onderzoek laten doen naar het aantal nieuwe kinderopvangorganisaties: de starters, en hun aandeel in de uitbreiding. De resultaten daarvan staan in tabel 2. periode aantal starters aantal pl. HDO aantal pl. BSO aantal pl. GOB mrt - mei mei - dec jan - mrt apr - sep totaal * opvangvorm: voor definities zie bijlage 2 Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de meeste starters kleinschalig beginnen, met 1 groep. De starters nemen gezamenlijk tot eind 2002 bijna 5 % van de totale uitbreiding voor hun rekening Afname groei buitenschoolse opvang en gastouderopvang De groei in de buitenschoolse opvang is in 2002 afgenomen. Vanaf de nulmeting tot december 2000 was de uitbreiding gemiddeld ruim 4500 plaatsen per jaar. In 2001 was de groei erg groot: een uitbreiding van ruim plaatsen. In 2002 is deze groei gehalveerd tot 5500 plaatsen. De hele dagopvang is in 2002 ongeveer net zoveel toegenomen als in 2001: ongeveer plaatsen. Op dit moment is er bij de buitenschoolse opvang onderbezetting op woensdag en vrijdag. Er is nog wel vraag naar buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Organisaties moeten zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden wat betreft accommodaties en personeel op hun piekdagen. Dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Het landelijke project Sport en Kinderopvang onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van bestaande of nieuw te realiseren sportaccommodaties en de inzet van menskracht uit de sportwereld in de buitenschoolse opvang. Meer info hierover is te vinden op: De gastouderopvang is in 2002 ten opzichte van 2001 met ruim 8 % gedaald. Voorlopige verklaring is dat de kinderdagverblijven concurrent zijn geworden van de gastouderopvang. Ouders gebruiken gastouderopvang als tijdelijke oplossing totdat zij een plaats in een kinderdagverblijf hebben gevonden. Doordat er meer aanbod van kinderopvang is, is zo n tijdelijke opvang minder vaak nodig. Volgens de gastouderbureaus is het aanbod aan gastouders in 2002, in tegenstelling tot in 2001, weer toegenomen.

10 10 De zelfstandige gastouderbureaus, in 2002 zijn dat er 27, bemiddelen voor gemiddeld 156 koppelingen en zijn daarmee groter dan gastouderbureaus die onderdeel zijn van een kinderopvangorganisatie. Deze bemiddelen voor gemiddeld 129 koppelingen. De omvang van de zelfstandige gastouderbureaus is in 2002 met 2,5 % afgenomen, zij voorspellen wel een groei van 1,5 % in In 2002 zijn de niet-zelfstandige gastouderbureaus 1,5 % in omvang toegenomen; zij voorspellen een kleine groei van 1 % in Kinderopvangorganisaties Uit de Monitor 2002 blijkt dat er in Nederland ruim 1200 organisaties voor kinderopvang zijn. Deze organisaties hebben in totaal ongeveer 3800 vestigingen. Tabel 3 geeft de grootte van de organisaties en hun marktaandeel weer. Tabel 3: De omvang van de organisaties en hun marktaandeel per t.e.m. 5 6 t.e.m t.e.m vestiging vestigingen vestigingen vestigingen vestigingen of meer aantal organisaties 59 % 28 % 6 % 4 % 3 % marktaandeel 16 % 24 % 14 % 18 % 28 % In vergelijking met de situatie in december 2000 is het aantal eenpitters ongeveer gelijk gebleven, maar hun marktaandeel is gedaald van 24 % naar 16 %. Het aantal grote organisaties met 11 of meer vestigingen is gelijk gebleven: 7 % van het totale aantal organisaties, evenals hun marktaandeel: 46 %. Het aantal organisaties met 6 tot 11 vestigingen is met 2 % toegenomen. Zij hebben hun marktaandeel vergroot van 9 % naar 14 %. Relatief gezien hebben zij het meest van de uitbreiding gerealiseerd. Vestigingen Het aantal vestigingen is tussen december 2000 en december 2002 met 745 toegenomen. Dat is minder dan de 842 nieuwe vestigingen die in 2000 verwacht werden. Opmerkelijk is dat 62 % van de in 2000 aangekondigde vestigingen niet tot stand is gekomen op de oorspronkelijk opgegeven locatie, maar op een andere. Per saldo blijkt dat 11 % van de nieuwbouwplannen is uitgevoerd. De gemiddelde omvang van een vestiging in 2002 is ten opzichte van 2000 nauwelijks veranderd. Een vestiging voor hele dagopvang heeft een omvang van gemiddeld 3 groepen met 36 kindplaatsen. Een vestiging voor buitenschoolse opvang heeft gemiddeld anderhalve groep met 30 kindplaatsen.

11 Tabel 4: Prognose van de groei in Prognoses Door de prognoses voor de groei in 2003 die nu gegeven worden, te vergelijken met de prognoses uit voorgaande jaren, blijkt dat een aantal organisaties die prognoses naar beneden hebben bijgesteld. soort opvang organisaties met organisaties met dezelfde of hogere prognose lagere prognose hele-dagopvang 69 % 31 % buitenschoolse opvang 62 % 38 % gastouderbemiddeling 47 % 53 % totaal organisaties 65 % 35 % 11 Uit tabel 4 blijkt dat eind 2002 het optimisme van de Monitor 2000 inderdaad niet helemaal is waargemaakt. Het aantal kindplaatsen blijkt uiteindelijk kindplaatsen minder dan in 2000 door de kinderopvangorganisaties is voorspeld. Kaart 1 op pagina 13 geeft per regio in procenten aan hoeveel kindplaatsen op 31 december 2002 zijn gerealiseerd ten opzichte van de taakstelling. Tabel 5: Voorspelde en werkelijke omvang per soort opvang voorspelling voorspelling werkelijk voorspelling 2003 monitor 2000 monitor 2001 monitor 2002 monitor 2002 hele dagopvang buitenschoolse opvang gastouderopvang totaal Voor deze afname van de uitbreidingsplannen zijn meerdere verklaringen mogelijk. Op het moment van het onderzoek Monitor 2001 was nog niet bekend dat de Rkb verlengd zou worden tot eind Tijdens de meting van Monitor 2002 was duidelijk dat de Rkb eind 2003 afloopt. Kennelijk baseren de organisaties hun uitbreidingsplannen op de financieringsmogelijkheden van de Rkb. De uitbreidingsplannen in de periode na de Rkb zijn waarschijnlijk op de autonome groei, dus zonder stimuleringsgelden, gebaseerd. Een aanvullende verklaring kan zijn dat ondernemers voorzichtiger worden in hun uitbreidingsplannen door het dichter bij elkaar komen van de vraag naar kinderopvang en het beschikbare aanbod. 2.3 Regionaal Ten opzichte van de voorspelling in 2001 is landelijk gezien de werkelijk gerealiseerde uitbreiding ongeveer 8 % lager. Opvallend is dat tegen de eerder genoemde trend van vertraging in, de regio s Flevoland, Gooi- en Eemland, West-Brabant, Zeeland, Zwolle en Groningen meer plaatsen hebben gerealiseerd dan in 2001 werd voorspeld.

12 12 De regio die ten opzichte van de verwachting in 2001 het meest afwijkt in negatieve zin is Zuid-Limburg. Hier zijn twee verklaringen voor. Allereerst is bekend dat in deze regio niet alle organisaties gegevens hebben aangeleverd. De werkelijke uitbreiding is dus hoger, niet bekend is hoeveel. De tweede verklaring is de ten opzichte van 2001 gewijzigde verdeling van de gastouderopvang. Hierdoor is de gastouderopvang van een groot gastouderbureau in deze regio verdeeld naar de gemeenten waar de gastouderopvang plaatsvindt en die liggen voor een deel buiten de regio. Dit heeft een afname van het aantal plaatsen in de regio ten opzichte van 2001 tot gevolg. Andersom geredeneerd kan men ook zeggen dat de uitbreiding die in 2001 is weergegeven eigenlijk te hoog was. De gewijzigde verdeling van de gastouderopvang heeft in nog een paar regio s dit effect, bijvoorbeeld in de regio s Rotterdam en Noord-Holland. 2.4 Gemeentelijk Voor de gemeenten zijn de gegevens van de nulmeting, de taakstelling, het aantal plaatsen in 1999, 2000, 2001 en 2002 en de prognose voor 2003 te vinden op de website van het Netwerkbureau: nl/onderzoeksgegevens/monitoruitbreiding/resultaten/monitor Als we de prognose die in 2000 werd gegeven voor het aantal plaatsen in 2002 vergelijken met de werkelijke aantallen kindplaatsen in 2002 (zie tabel 6) valt op dat er in de kleinste gemeenten (minder dan inwoners) en in de grote gemeenten ( inwoners) meer is uitgebreid dan voorspeld. Met name de inhaalslag van de kleinste gemeenten, die vaak voor deze uitbreidingsregeling nog geen kinderopvang hadden, is aanzienlijk groter dan voorspeld werd. Tabel 6: Vergelijking voorspelde en werkelijke groei van de kinderopvang per gemeenteklasse Omvang gemeente voorspelde groei werkelijke groei volgens Monitor 2000 volgens Monitor 2002 < % 187 % % 140 % % 168 % % 144 % % 170 % Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 140 % 132 % totaal 155 % 150 % Volgens de gegevens van deze laatste meting zijn er nog 23 gemeenten van de in totaal 496 waar geen kinderopvang is. Van twee gemeenten is bekend dat daar wel kinderopvang wordt aangeboden, maar daarvan zijn geen gegevens bekend. De overige behoren tot de kleine gemeenten. Ook in 2002 heeft gemeentelijke herindeling plaatsgevonden. Bij de presentatie van de gegevens wordt uitgegaan van de actuele situatie. In twee gevallen heeft de herindeling de grenzen van de regio s overschreden, de gegevens op regioniveau zijn aangepast, de regiogrenzen niet.

13 Kaart 1: Het aantal kindplaatsen op 31 december 2002 ten opzichte van de taakstelling ,21 107,86 99,52 101,48 116,05 111,60 135,28 105,15 108,90 96,24 142,58 102,15 82,61 99,42 87,18 99,04 131,09 92,59 105,68 90,04 68,37

14 14 3 Conclusies - In 2002 zijn er extra plaatsen bijgekomen, het totaal aantal plaatsen is nu De Regeling (Rkb) is dus tot dusver geslaagd. De Monitor 2002 bevestigt dat de voorgenomen uitbreiding met plaatsen per 31 december 2002 ruim gehaald is; er zijn in totaal nieuwe plaatsen gerealiseerd. - De werkelijk gerealiseerde uitbreiding in 2002 is vertraagd ten opzichte van de in 2001 voorspelde uitbreiding. De verwachting is dat die in 2003 alsnog tot stand zal komen, uitstel dus en geen afstel. - De organisaties voor kinderopvang geven aan dat zij in 2003 nog ruim extra plaatsen zullen realiseren. - De regio s die eerder achterbleven bij het realiseren van de voorgenomen uitbreiding vertonen in 2002 een inhaalslag. - Opvallend is dat de buitenschoolse opvang minder is uitgebreid dan in 2002 werd voorspeld, ook in verhouding met de hele dagopvang. - Gastouderopvang is in absolute zin afgenomen in 2002 ten opzichte van De kleinste gemeenten hebben relatief gezien de grootste uitbreiding gerealiseerd. - Het marktaandeel (45 %) van de grootste kinderopvangorganisaties met meer dan 11 vestigingen, is gedurende de uitbreidingsregeling nauwelijks gewijzigd. - De middelgrote organisaties hebben hun marktaandeel vergroot van 30 % naar 38 % ten koste van de eenpitters. Het aantal eenpitters blijft overigens ongeveer gelijk. Het aandeel van de starters in de uitbreiding is ongeveer 5 %. Na 2003 De organisaties voor kinderopvang zijn voorzichtig met hun uitbreidingsplannen na Daarvoor kunnen drie mogelijke oorzaken worden genoemd: - het wegvallen van subsidie voor uitbreiding; - onzekerheid over de situatie onder het regime van de Wbk en - onzekerheid over ontwikkelingen in de vraag naar kinderopvang.

15 Bijlage 1: Aantal plaatsen per 100 kinderen 15 Kaart 2: Het aantal plaatsen hele-dagopvang op 31 december 2002 per 100 kinderen van 0-4 jaar NB: iedere plaats wordt gemiddeld door 1,8 kind bezet. 7,68 13,58 9,08 9,73 20,28 13,28 8,68 20,63 11,93 16,27 14,98 11,10 13,30 7,87 12,57 8,85 14,21 10,24 12,27 10,14 8,44 Aantal kinderen per 1/1/2002, bron CBS

16 16 Kaart 3: Het aantal plaatsen buitenschoolse opvang op 31 december 2002 per 100 kinderen van 4-13 jaar NB: iedere plaats wordt gemiddeld door 1,6 kind bezet. 3,60 2,71 3,19 2,89 2,60 5,16 4,81 4,31 3,62 1,96 6,34 3,97 3,79 1,79 2,78 2,81 3,52 2,30 2,69 2,35 2,35 Aantal kinderen per 1/1/2002, bron CBS

17 Bijlage 2: Personeel 17 Berekend is dat, om de totale uitbreiding van plaatsen te kunnen realiseren, nieuwe mensen nodig zijn die gemiddeld 24 uur per week werken. Dit aantal komt bij het aantal dat nodig is voor het opvullen van het verloop binnen de al bestaande arbeidsplaatsen. Halverwege 2001 was er onduidelijkheid over de werkelijke personeelsbehoefte binnen de kinderopvang. Dit was voor het Netwerkbureau aanleiding om daar onderzoek naar te doen. Inmiddels zijn drie metingen gedaan. Het betreft een representatieve landelijke steekproef: bij grote en kleine organisaties, in grote en kleine steden, in stedelijke en niet stedelijke gebieden en in de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang. Tabel 7: Behoefte aan personeel in de kinderopvang sept febr okt aantal medewerkers vacatures voor nieuwe arbeidsplaatsen vacatures voor bestaande arbeidsplaatsen totaal aantal vacatures in procenten 5,5 % 4,7 % 4,6 % Uit de onderzoeken blijkt dat de vacatures in nieuwe vestigingen makkelijker zijn te vervullen dan in bestaande centra. Leidsters vinden het aantrekkelijk om in een nieuwe centrum te werken en hun eigen groep te hebben. Uit de Monitoren 2001 en 2002 blijkt dat met name in de kleine kernen veel nieuwe kinderopvang is gerealiseerd. Leidsters verkorten hun reistijd door in hun eigen woonomgeving te gaan werken. Vacatures voor hele dagopvang zijn makkelijker te vervullen dan die voor buitenschoolse opvang. De gemiddelde vacature voor hele dagopvang heeft een omvang van 25,5 uur en staat 7 weken open. Voor buitenschoolse opvang wordt gemiddeld een contract van 22 uur aangeboden en duurt het 11 weken voordat de vacature is vervuld. Van de in de onderzoeken ondervraagde vestigingsmanagers verwacht 25 % binnen een half jaar vacatures te hebben en 40 % verwacht daarbij problemen te krijgen. Regionale verschillen Uit de onderzoeken blijkt dat de personeelsbehoefte per regio erg verschilt. Voor een regionale vergelijking is Nederland hier ingedeeld in drie regio s: Noord-oost: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Flevoland West-midden: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht Zuid: Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland, Limburg.

18 18 Uit de meting in oktober 2002 blijkt dat de behoefte aan personeel, uitgedrukt in het gemiddeld aantal te vervullen vacatures per vestiging, in de zuidelijke regio het laagst is, zowel voor groepsleidsters hele dagopvang als buitenschoolse opvang. Een op de negen vestigingen heeft een of meer vacatures. Voor buitenschoolse opvang zijn bijna geen vacatures gemeld. In de noordoostelijke regio heeft een op de zes vestigingen een of meer vacatures. De vacatureduur is voor hele dagopvang 4 weken en voor buitenschoolse opvang 7 weken. In de regio west-midden heeft iets meer dan een op de vier vestigingen één of meer vacatures. De vacatureduur is voor hele dagopvang ruim 8 weken en voor buitenschoolse opvang 13 weken. Als de personeelsbehoefte in de vier grote steden gezamenlijk wordt vergeleken met die in de rest van Nederland, blijkt dat de vacatureduur in de grote steden anderhalf maal zo lang is als in de rest van het land. In de vier grote steden zijn duidelijk meer vacatures en met name vacatures voor bestaande arbeidsplaatsen. BBL-ers Voor de instroom van nieuw personeel in de kinderopvang kan, behalve onder gediplomeerde SPW-3 leidsters, ook gezocht worden onder herintreders en/of zij-instromers. Voor deze groep zijn en worden speciale, verkorte trajecten ontwikkeld. Dit zijn de (verkorte) BBL-routes, de beroepsbegeleidende leerweg. Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 43 % van de kinderopvangorganisaties met BBL-ers werkt. Ondertussen hebben kinderopvangorganisaties de groepsleidster in opleiding geaccepteerd als werknemer en als een van de oplossingen voor hun personeelsbehoefte. De hoeveelheid en de mate waarin BBL-ers worden ingezet, verschilt sterk per organisatie. In totaal waren 3200 BBL-ers in oktober 2002 aan het werk, 8 % van het totaal aantal leidsters.

Monitor uitbreiding kinderopvang 2003

Monitor uitbreiding kinderopvang 2003 Monitor uitbreiding kinderopvang 2003 Vierde meting naar de status van de uitbreiding van de kinderopvang in Nederland, november 2003 Voorwoord 3 In november 2003 is voor de vierde maal een onderzoek gedaan

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Het aanbod van kinderopvang per eind 2004

Het aanbod van kinderopvang per eind 2004 Het aanbod van kinderopvang per eind 2004 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sonja van der Kemp Marianne Kloosterman B2944 Leiden, 22 maart 2005

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008

MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2008 dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. Gemmeke Amsterdam, 11 februari 2009 Regioplan publicatienr. Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Monitor capaciteit kinderopvang

Monitor capaciteit kinderopvang Monitor capaciteit kinderopvang 2008-2011 MONITOR CAPACITEIT KINDEROPVANG 2008-2011 Capaciteitsgegevens in het jaar 2009 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. B. Dekker Amsterdam, 9 april 2010

Nadere informatie

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het

Ruimte voor groei in de kinderopvang. Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het Ruimte voor groei in de kinderopvang De vraag naar kinderopvang per gemeente Om een goed beeld te krijgen van de

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Oorzaken prijsstijging kinderopvang Deloitte & Touceh Rijksoverheid Management & ICT Consultants Stationsplein 6 Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Telefoon (070) 300 66 00 Telefax (070) 300 66 05 Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland)

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Tabel 1 Aantal en ontwikkeling van % vacatures in Noord en in Nederland. peilmomenten okt-13 jun-13 mrt-13 okt-12

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte]

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Aanbod en contracten in de kinderopvang [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Den Haag, 10 juni 2014 Colofon Projectnummer: 35647 Auteurs: Yermo Wever Peter van Zijl (Pelosa BV) B&A B.V. Prinses

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE AMERSFOORT - eindrapport - Natascha van den Berg Marga de Weerd

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Wachtlijsten en tijden in de kinderopvang

Wachtlijsten en tijden in de kinderopvang Wachtlijsten en tijden in de kinderopvang Eindrapport Onderzoek Onderzoeksgroep Wachtlijsten in de kinderopvang Rinus de Loos, Mark Soekarjo en Henk-Jan Ebbers (De Loos Monitoring, Utrecht) Verantwoordelijk

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 20 september Betreft Cijfers kinderopvang over tweede

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014

Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Toezichtinformatie Kinderopvang Eindhoven in 2014 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005

Wet kinderopvang. Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 Wet kinderopvang Tegemoetkoming van het Rijk Aanvraagformulier Belastingdienst/Toeslagen 2005 De Wet kinderopvang in het kort De Wet kinderopvang gaat per 1 januari 2005 in en regelt de kwaliteit en financiering

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016

Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Toezichtinformatie Kinderopvang Dongen in 2016 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 2012?

1. Hoeveel voorzieningen zijn er geregistreerd op 31 december 2012? Kinderopvang Created woensdag, maart 2, 213 Updated donderdag, juni 2, 213 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/f4934bd1ffafff5ccd7eec1c63fa1817f2f95fb/ KDO Vanaf dit jaar kunt u als gemeente de

Nadere informatie

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel

Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Toelichting bij de SZW-Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2004 Percentagetabel Begrippen Hele dagopvang Halve dagopvang Buitenschoolse opvang Naschoolse opvang Onafgebroken opvang van 0-4 jarigen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Rapportage trendonderzoek, prognose vraag naar kinderopvang

Rapportage trendonderzoek, prognose vraag naar kinderopvang Rapportage trendonderzoek, prognose vraag naar kinderopvang pagina 1. Inleiding 3 2. Vraagstelling 4 2.1. De algemene trends.. 4 2.2 Factoren die verschillen bepalen... 4 3. Onderzoeksopzet 5 3.1 Opzet

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 8 e meting -

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 8 e meting - Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 8 e meting - rapportage [Type hier subtitel van offerte] Den Haag, 18 november 2015 Colofon Projectnummer: 35693 Auteurs: Jesse

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

De 10 minutenavonden zijn goed verlopen, ook de oudercommissie heeft dit zo ervaren.

De 10 minutenavonden zijn goed verlopen, ook de oudercommissie heeft dit zo ervaren. Vergadering oudercommissie Kinderopvang/BSO Admiraal de Ruyter 7-4-2015 Aanwezig: Lieke (Voorzitter), Saskia S, Saskia B, Menno, Marinda Afwezig: Judith Agendapunten: Vorige notulen: Is door iedereen goedgekeurd.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Nieuwsbrief November 2011 In deze nieuwsbrief willen wij u informeren omtrent een aantal wijzigingen die worden doorgevoerd in de Wet Kinderopvang per 1 januari 2012 en (naar verwachting) per 1 januari

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Tweemeting Trendonderzoek Kinderopvang

Tweemeting Trendonderzoek Kinderopvang Tweemeting Trendonderzoek Kinderopvang Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Marcia van Oploo Mirjam Engelen B3194 Leiden, 31 oktober 2006 Voorwoord

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 Zaaknummer 00507135 Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente is op grond van de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015

Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 pagina 1 van 5 Toezichtinformatie Kinderopvang Gouda in 2015 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's (GOB),

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie