OPDRACHT VOOR GCKRI DE KRIEKELAAR GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE SCHAARBEEK VERSLAG VAN NAZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPDRACHT VOOR GCKRI1201-1307 DE KRIEKELAAR GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 - SCHAARBEEK VERSLAG VAN NAZICHT"

Transcriptie

1 OPDRACHT VOOR GCKRI DE KRIEKELAAR GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE SCHAARBEEK VERSLAG VAN NAZICHT OPENBARE AANBESTEDING AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DIRECTIE GEBOUWEN EN PATRIMONIUM EMILE JACQMAINLAAN 135 TE 1000 BRUSSEL

2 Punten die de ontwerper in zijn verslag over het onderzoek van de offertes moet behandelen. 1 INLEIDING 1.1 Opdrachtgevend bestuur : Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie gebouwen en patrimonium Emile Jasqmainlaan 135, 1000 Brussel 1.2 Aard van de werken : Renovatie van de grote zaal van de GC De Kriekelaar 1.3 Ontwerper : AgwA cvba 153, Paleizenstraat, 1030 Schaarbeek Raming : ,40 (excl. BTW) van 16/09/2013 ( ,21 incl. BTW) 1.5 Gevraagde erkenning (KB van 26 september 1991) Klasse 5 ondercategorie D 1.6 Gevraagde registratie (KB van 26 december 1998) NVT 1.7 Eventueel varianten die opgelegd / toegestaan zijn. NVT 1.8 Gunningswijze : openbare aanbesteding (1) (wet van 24 december art. 14) 1.9 Wijze van prijsbepaling : gemengde opdracht (KB van 08 januari art. 86 5) (1) 1.10 Aankondiging in het bulletin van aanbestedingen Zie bulletin in bijlage

3 2 OVERZICHT VAN DE OFFERTES 2.1 Datum en plaats van de openingszitting Dinsdag 5 November 2013 om 14 uur Emile Jasqmainlaan 135, 1000 Brussel 2.2 Bespreking van de aan- en opmerkingen OPMERKINGEN: Op 14/11/2013 heeft de VGC een aangetekende brief ontvangen van NV. Auguste Van Cauter waarin ze vraagt om het offerte nietig te verklaren. In bijlage de aangetekende brief. In de analyse wordt er verder niet meer rekening gehouden met de offerte van Auguste Van Cauter N.V. 2.3 Uitslag van de opening der offertes (P.V. van opening der offertes - zie bijgaand model - bijlage A) in bijlage bij te voegen. De opsomming moet gebeuren volgens de orde van de opening der omslagen Van alle inschrijvers zijn de rechtspersoonlijkheid en de woonplaats op te geven De totale offertebedragen zijn op te geven zonder BTW. N.B. In heel het verslag moet de ontwerper steeds rekening houden met bedragen zonder BTW. Zie bijlage

4 3 GESCHIKTHEID VAN DE INSCHRIJVERS (KB 08 JANUARI ART. 110 º 1) Deze vereisten kunnen in tabelvorm worden opgegeven voor alle inschrijvers (zie model - bijlage B) 3.1 De betrouwbaarheid (o.a. zich niet in staat van faillissement bevinden) en de geschiktheid (financiële, economische en technische vastgestelde minimumeisen) van de inschrijvers onderzoeken. Alle inschrijvers zijn geschikt (zie verklaring op eer) 3.2 Erkenning en registratie verifiëren volgens de aard en het bedrag van de offerte. Alle inschrijvers hebben de nodige Erkenning (minstens 5D) Registratie niet meer vereist (zie administratieve bepalingen) 3.3 RSZ-attest (voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal t.o.v. de dag van de opening van de offertes) Geldig RSZ-attest bijgevoegd (KB van 08 januari art. 90 3,1 ). Ontbrekende RSZ-attesten kunnen door het opdrachtgevend bestuur steeds worden bijgevraagd vóór de gunning (KB van 08 januari art. 90 5). Alle inschrijvers hebben de nodige geldige RSZ-attest overhandigd 3.4 Welke offerte wordt uitgesloten en om welke redenen? NVT

5 4 VEREISTEN WAARAAN DE OFFERTES MOETEN VOLDOEN Deze vereisten kunnen in tabelvorm worden opgegeven voor alle inschrijvers (zie model - bijlage B) 4.1 Verbintenis (offerte) conform met het bestek (KB van 08 januari art. 89) Alle offertes zijn conform met het bestek. 4.2 Verbintenis (offerte) behoorlijk ingevuld en ondertekend door bevoegd persoon (KB van 08 januari art. 89 en art. 90) Alle offertes zijn behoorlijk ingevuld en door een bevoegd persoon ondertekend. 4.3 De gevolmachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. (KB van 08 januari art. 94) Volmacht of bewijs van bevoegdheid overhandigd door alle deelnemers. 4.4 Samenvattende opmetingsstaat/inventaris conform het bestek of verklaring dat het document conform het bij het bestek behorend model is. (KB van 08 januari art. 89) Verklaring van conformiteit of conform bestek voor alle deelnemers. 4.5 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen in offerte en bijlagen ondertekend (KB van 08 januari art. 89) Bijlagen voor commentaren bijgevoegd. Monument Vandekerckhove n.v. geeft commentaar over de artikels (20).11, (20).12b, (20).12c en verwittigt dat het opvoegen niet opgenomen is in zijn eenheidsprijzen voor die artikels. Indien voegwerk inbegrepen is, vraagt Monument Vandekerckhove n.v. 7,5 euro per m² per zichtzijde. Zoals aangegeven in het lastenboek is meegaand voegwerk gevraagd voor alle zichtbaar blijvende muren in blokken. Dit wordt ingevuld in het rekenkundig nazicht om rekening te houden met dit meegaand voegwerk aan 7,5 euro per m² per zichtzijde voor Monument Vandekerckhove n.v. De oppervlaktes worden uit de gedetailleerde meetstaat stabiliteit gehaald (oppervlaktes van de zichtbaar blijvende blokken ). 4.6 Welke offerte is nietig en om welke redenen? NVT

6 5 REKENKUNDIG NAZICHT (KB 08 JANUARI ART. 111) Verbetering van de rekenfouten en de kennelijk materiële fouten in de offertes. Moet gebeuren voor alle offertes, rekening houdend met de hoeveelheden en eenheidsprijzen van de inschrijver (behoudens kennelijk materiële fouten). Voor het verbeteren van die fouten wordt de werkelijke bedoeling van de inschrijver nagegaan met alle middelen, o.a. door een onderzoek van de offerte, een vergelijking van de prijzen met die van de overige inschrijvers en met de gangbare prijzen. Indien de bedoeling van de inschrijver niet kan achterhaald worden kan de twijfelachtig bevonden offerte als onregelmatig verworpen worden of kan de geboden eenheidsprijs aanvaard worden. Het resultaat van het rekenkundig nazicht dient in tabelvorm weergegeven te worden. Types rekenfouten: opgeven van totaal exclusief opties voor: Monument Vandekerckhove n.v.; D.S.V. n.v. Wocon n.v. rekenfout van -9,88 eur voor het deel stabiliteit voor Monument Vandekerckhove n.v. (inclusief afrondingsfout). De bedragen voor het meegaand voegwerk werden bij de offerte van Monument Vandekerckhove n.v. geteld. De hoeveelheden zijn afgeleid uit de gedetailleerde meetstaat stabiliteit, rekening houdend met de zichtbaar blijvende zijden. (totaal ,56 ). fouten van afrondingen door gebruik van digitale document of niet. De bedragen van de fouten zijn zo klein dat ze verwaarloosbaar zijn. Zie tabel voor correcties. Die correcties beïnvloeden niet de rangschikking.

7 6 WIJZIGINGEN EN LEEMTEN Behandeling van wijzigingen en leemten volgens de van kracht zijnde reglementering (KB van 08 januari art. 112) 6.1 Wijziging van hoeveelheden opmaken van lijst van alle wijzigingen van hoeveelheden (in meer en in min afzonderlijk) advies : opgave van de door het bestuur aanvaarde wijzigingen. uittellen van alle offertes aangepast met de gerechtvaardigde vermeerderingen. voor het rangschikken van de offertes komen de door het bestuur aanvaarde verminderingen alleen ten goede van de inschrijvers die de verminderingen hebben vermeld. NOTA: Voor het rangschikken van de offertes en het bepalen van de laagste offerte (zie bijlage C) Het resultaat van de wijziging van de hoeveelheden dient in tabelvorm weergegeven te worden. Wijziging van hoeveelheden: Enkel van toepassing op deel stabiliteit: Wocon n.v. brengt wijzigingen aan op het deel stabiliteit: Verminderingen: artikel (28).11: vloeren op breedplaten : Beton. Van 644,88m² naar 573,59 m² De vermindering van de hoeveelheid wordt aanvaard door de stabiliteitsingenieur. Vermeerderingen: artikel (28).11: vloeren op breedplaten : Breedplaten. Van 67,63m³ naar 82,34m³ De vermeerdering van de hoeveelheid wordt aanvaard door de stabiliteitsingenieur en wordt dus aangepast in de hoeveelheden voor alle inschrijvers. 6.2 Leemten opmaken van lijst der leemten en onderzoek van de gegrondheid van de aanvulling (KB van 08 januari art ) berekening van het bedrag van de leemte(n) bijtellen van leemte(n) bij het bedrag van de offertes waar voor de ontbrekende post geen prijs werd opgegeven NOTA: De vergeten posten (t.t.z. waarvoor geen prijs werd ingevuld) kunnen op dezelfde manier behandeld als de leemten (prijs te berekenen volgens omrekeningsformule). De offerte kan evenwel ook als onregelmatig verworpen worden. Wijze van berekening van de leemte zie bijlage C Het resultaat van de leemteberekening dient in tabelvorm weergegeven te worden. Volgens punt van het bijzonder bestek moesten de leemten 10 dagen voor de opening van de offertes aangegeven worden door de inschrijver. Niet gebeurd. Er zijn ook geen opmerkingen over leemtes.

8 Er is wel een artikel waarvoor geen prijs ingevuld werd in de offerte van D.S.V. : artikel b in speciale technieken. Dit eenheidsprijs werden ingevuld overeenkomstig de omrekeningsformule. Het totaal bedrag van dit artikel is 3667,14 excl BTW en beïnvloedt niet de rangschikking. Zie tabel.

9 7 RANGSCHIKKING + NAZICHT PRIJZEN 7.1 Rangschikking voor gunning Er moet één enkele rangschikking opgemaakt worden van basisoffertes en opgelegde of toegestane varianten (KB van 08 januari art. 113). Gunning aan de laagste regelmatige inschrijver. Wanneer inschrijvers prijsverminderingen hebben aangeboden bij samenvoeging van verscheidene percelen wordt de keuze van de aannemer bepaald door de gegroepeerde percelen die de laagste offerte in de zin van artikel 15 1 van de wet vormen. Wanneer wordt vastgesteld dat verscheidene inschrijvers dezelfde laagste prijs hebben opgegeven, wordt hen gevraagd een schriftelijke korting in te dienen. Zijn er daarna nog gelijke prijzen, dan houdt de aanbestedende overheid een loting waarop de betrokkenen verzocht worden aanwezig te zijn Rangschikking van de offertes in tabelvorm, rekening houdend met het voorgaande onderzoek Rangschikking: Plaats van de offerte aannemer Gecorrigeerd bedrag excl. BTW 1 Monument Vandekerckhove n.v.; ,28 2 D.S.V. n.v ,78 3 Vandezande Construct BVBA ,64 4 Wocon n.v ,84 Zie ook tabel voor detail.

10 7.2 Technisch nazicht en nazicht prijzen Abnormale eenheidsprijzen en totale prijzen onderzoeken volgens de van kracht zijnde reglementering (KB van 08 januari art. 110) Zie tabellen voor detail. Architectuur: Hoewel veel prijzen afwijken met meer dan 15% van de gemiddelde, zijn er maar 3 artikels met een totale prijs per artikel die meer dan 1,5% verschil maken op de gemiddelde totale prijs van de aanbesteding. Artikel : Abnormaal lage prijs bij D.S.V. n.v.: hier is het eerder de prijzen van de andere aannemers die hoger zijn omdat ze rekening hebben gehouden met een andere veiligheidsmarge op de afbraak van de bestaande vloer van de zaal wegens weinig informatie over dit deel van de bestaande toestand. De prijs van D.S.V. is gelijkaardig aan de raming. Artikel : abnormale hoge prijs bij Vandezande Construct bvba: Dit artikel is niet in vermoedelijke hoeveelheid en er is dus geen risico van verhoging van het aannemingsbedrag tijdens de werf. Artikel : Bij Vandezande Construct bvba: Dit artikel is niet in vermoedelijke hoeveelheid en er is dus geen risico van verhoging van het aannemingsbedrag tijdens de werf. Samenvatting architectuur: Daar de lage prijzen beperkt zijn en de hoge prijzen geen veranderlijke hoeveelheden betreffen lijkt het ons niet nodig om daarover verantwoording te vragen. Stabiliteit: Artikel (10).11: abnormale hoge prijzen in vermoedelijke hoeveelheden voor Wocon. Daar er al een grote hoeveelheid voorzien wordt is de impact gering. Artikel (21).310: abnormale lage en hoge prijzen gecompenseerd voor het totale prijs van beton + bekisting. Artikel (20).11: Abnormaal lage prijs bij D.S.V. n.v.: lage prijs voor zichtbaar betonblokken. Afwijking van de totale prijs voor het artikel ten opzichte van de gemiddelde is kleiner dan 2% van het totaal bedrag van de werken. Hoge prijzen: geen aanzienlijke verhoging van de hoeveelheden te verwachten (forfaitaire hoeveelheid), dus geen risico. Artikel (20).13: Muren uit bakstenen blokken: Hoge prijs: geen aanzienlijke verhoging van de hoeveelheden te verwachten (forfaitaire hoeveelheid), dus geen risico. Artikel (26).12: Abnormaal lage en hoge prijzen: lage prijs voor bekisting gecompenseerd door hoge prijs voor beton. Hoge prijzen maar geen aanzienlijke verhoging van de hoeveelheden te verwachten, dus geen risico. Artikel (26).13: Abnormaal lage prijs: Afwijking van de totale prijs voor het artikel ten opzichte van de gemiddelde is kleiner dan 2% van het totaal bedrag van de werken. Artikel (26).14: Abnormaal hoge prijs: geen aanzienlijke verhoging van de hoeveelheden te verwachten (forfaitaire hoeveelheid), dus geen risico.

11 Artikel (26).15: Abnormaal hoge prijs voor betonnen trap: geen verhoging van de hoeveelheden te verwachten (forfaitaire hoeveelheid), dus geen risico. Artikel (26).XX: abnormale lage prijs Vandezande gecompenseerd met totale prijs van het artikel. Abnormale hoge prijs Wocon : vermoedelijke hoeveelheid maar geen aanzienlijke verhoging van de hoeveelheden te verwachten. Artikel (28).11: abnormale lage prijs breedplaten Monument Vandekerckhove n.v.: enigste te lage prijs van Monument, afwijking van de totale prijs voor het artikel ten opzichte van de gemiddelde is beperkt tot ongeveer 2% van het totaal bedrag van de werken. Samenvatting stabiliteit: De afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde per artikel blijft beperkt tot max 2% van het totaal bedrag van de offerte. Op het totaal stabiliteit kan het altijd gecompenseerd worden door andere hogere prijzen. Speciale technieken: In het tabel zijn de prijzen terug te vinden die abnormaal laag zijn en waarvoor een verantwoording zou kunnen gevraagd worden. Deze artikels betreffen forfaitaire hoeveelheden of vermoedelijke hoeveelheden waarvoor er geen aanzienlijke verhoging van de hoeveelheden te verwachten is en vormt dus geen risico. De afwijking van de totale prijs voor het artikel ten opzichte van de gemiddelde is altijd kleiner dan 1% van het totaal bedrag van de werken. De globale prijzen per techniek zijn hoog genoeg om de werken te realiseren. Ten opzichte van de volledige werken lijkt het ons dus niet nodig om verantwoordingen te vragen over die prijzen Desgevallend opgave van de onregelmatig bevonden offerte + motivering. NVT

12 8 CONCLUSIE + VOORSTEL VOOR GUNNING Voorstel voor gunning van de opdracht met vermelding van het correcte gunningsbedrag rekening houdend met het rekenkundig nazicht en de aanvaarde wijzigingen en leemten. We stellen voor om het opdracht te gunnen aan Monument Vandekerckhove n.v. voor een verbeterd bedrag van: ,03 exclusief BTW of ,59 inclusief BTW

13 Bijlage A Gunningswijze : Proces-verbaal van opening van de offertes Dag en uur van de opening van de offertes : Plaats Aantal en staat van de ontvangen omslagen : Voorzitter : Bijzitter(s) : ter zitting afgegeven : per post ontvangen : Opmerkingen over de regelmatigheid van de procedure : Relaas van de gebeurtenissen tijdens de zitting : Raming van het bestuur (excl. BTW) (excl. + BTW) volgnr. Naam, voornamen, firmanaam en adres van de de inschrijvers Bedrag in EUR excl. B.T.W. Opmerkingen Gedaan te... de... 1ste bijzitter, (2de bijzitter) de voorzitter

14 Bijlage B WERK / LEVERING /DIENST : RAMING : OPENING OFFERTES : VEREISTEN : erkenning... cat.... onder cat.... klas :... Registratie : cat. 00 of... NAAM CONFORMITEIT HANDTEKENING EV. RSZ ERKENNING REGISTRATIE DOOR HA VANDEZANDE CONSTRUCT BVBA OFERTE- FORMULIER v BJLAGEN EN EENHEIDS- PRIJZENLIJS T OFFERTE- FORMULIER BJLAGEN EN EENHEIDS- PRIJZENLIJS T VOL- MACHT HAND- TEKENIN G LINGEN ENZ. OPMERKINGEN Opgesteld te..., de...

15 BIJLAG E C 9 UITTREKSEL UIT HET KB VAN 08 JANUARI 1996 I.V.M. WIJZIGING EN LEEMTEN Art : WIJZIGING Indien een inschrijver, bij toepassing van artikel 96 2 de hoeveelheid van één of meer posten van de samenvattende opmetingsstaat van een aanneming van werken heeft verbeterd, ziet het bestuur die wijzigingen na, verbetert ze zo nodig volgens eigen berekeningen en wijzigt eventueel de opmetingen gevoegd bij de offertes volgens de regels hierna: A. Voor het rangschikken van de offertes en het bepalen van de laagste offerte wordt als volgt te werk gegaan: 1 de door het bestuur aanvaarde hoeveelheden die groter zijn dan of gelijk aan de oorspronkelijke hoeveelheden van de opmetingsstaat worden in alle opmetingsstaten zonder onderscheid als grondslag genomen; 2 de door het bestuur aanvaarde wijzigingen die kleiner zijn dan de oorspronkelijke hoeveelheden van de opmetingsstaat, komen alleen de inschrijvers ten goede die de verminderingen hebben vermeld en slechts in de mate waarin de verantwoording is aanvaard. Aldus: a) wordt de hoeveelheid aanvaard door het bestuur in de opmetingsstaat gebracht, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver kleiner is dan of gelijk aan de aanvaarde hoeveelheid; b) wordt de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver in de opmetingsstaat gebracht, indien zij ligt tussen de hoeveelheid aanvaard door het bestuur en de hoeveelheid van de oorspronkelijke opmetingsstaat; c) wordt de oorspronkelijke hoeveelheid in de opmetingsstaat behouden, indien de hoeveelheid voorgesteld door de inschrijver groter is dan de hoeveelheid van de oorspronkelijke opmetingsstaat. 3 Indien het bestuur de wijzigingen van een post met vermoedelijke hoeveelheden niet door eigen berekeningen kan nazien, brengt het de voorgestelde hoeveelheden, groter dan de oorspronkelijke, tot de oorspronkelijke hoeveelheid van de opmetingsstaat terug; het bestuur behoudt de verminderingen aangebracht door de inschrijvers, onverminderd de rechten van het bestuur, omschreven in artikel 96 2 derde lid, 1 en 2. B. Voor het vaststellen van het definitief bedrag van de goed te keuren offerte, wijzigt het bestuur de offerte op grond van de juist bevonden hoeveelheden.

16 Art : LEEMTE 1 Indien een inschrijver enige leemte in de samenvattende opmetingsstaat van een aanneming van werken heeft aangevuld, onderzoekt het bestuur de gegrondheid van de aanvulling en verbetert deze eventueel. Indien de andere inschrijvers geen prijzen voor de ontbrekende posten hebben voorgesteld, worden deze prijzen met het oog op de rangschikking van de offerten en de definitieve verbetering van de goed te keuren offerte volgens de onderstaande formule berekend : L x Y S = X waarin: S: de prijs van de ontbrekende post is; L: het eventueel door het bestuur verbeterde bedrag voor de ontbrekende post in de samenvattende opmetingsstaat van de inschrijver die op de leemte heeft gewezen; X: het totale bedrag van de samenvattende opmetingsstaat van dezelfde inschrijver, eventueel verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke post van de samenvattende opmetingsstaat en overeenkomstig de bepalingen van artikel 111, zonder met de ontbrekende posten rekening te houden; Y: het totale bedrag van de samenvattende opmetingsstaat van de betrokken inschrijver die de leemte niet heeft vermeld, eventueel verbeterd op grond van de juist bevonden hoeveelheden voor elke post van de samenvattende opmetingsstaat en overeenkomstig de bepalingen van artikel 111, zonder met de ontbrekende posten rekening te houden. 2 Indien verscheidene inschrijvers dezelfde leemte hebben vermeld, worden L en X verkregen door het rekenkundige gemiddelde te nemen van de waarden L en X in de samenvattende opmetingsstaten van die inschrijvers. 3 In beide gevallen wordt de eenheidsprijs van de ontbrekende post verkregen door het bedrag S te delen door de overeenstemmende hoeveelheid, zoals die eventueel door het bestuur is verbeterd. 4 Voor de berekening van de prijzen van een ontbrekende post, overeenkomstig de onderdelen 1 en 2, is het bestuur gerechtigd geen rekening te houden met de offertes waarin voor de ontbrekende post een abnormale prijs is vermeld. Art Voor de toepassing van dit artikel wordt, behalve wat de aanvulling van leemten betreft, rekening gehouden met de wijzigingen aangebracht door een inschrijver wiens offerte nietig is verklaard. Art Wanneer een inschrijver van een overheidsopdracht voor aanneming van werken voor een willekeurige post van de samenvattende opmetingsstaat noch een eenheidsprijs, noch een forfaitaire prijs heeft vermeld, kan de aanbestedende overheid hetzij de offerte als onregelmatig verwerpen, hetzij ze behouden door er de bepalingen van 2 op toe te passen

17

18 Bijlage D TABEL BIJ ART VAN HET KB VAN 8 JANUARI 1996 BEREKENING VAN GEMIDDELDE PRIJS ELIMINEER IN RANGORDE: aantal Altijd + In functie van aantal offertes offertes 1 of 2 of 3 geen geen geen gemiddelde

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Technisch aanbestedingsverslag. Gunningsmotivatie. Openbare aanbesteding

Technisch aanbestedingsverslag. Gunningsmotivatie. Openbare aanbesteding BI JLAGE Bijlage nr. 1 Lot reno vatie (algemene aanneming van bo u w ku ndige w erken) in het gemeenschapscentru m De P iano fabriek, Fo rtstraat 3 5 te 1 060 B ru ssel (Sint Gillis) Technisch aanbestedingsverslag

Nadere informatie

Lot centrale verw arm ing, san itair en ventilatie in het gemeen schapscentru m de P iano fabriek, Fortstraat 35 te B ru ssel (Sint Gillis)

Lot centrale verw arm ing, san itair en ventilatie in het gemeen schapscentru m de P iano fabriek, Fortstraat 35 te B ru ssel (Sint Gillis) BI JLAGE Bijlage nr. 1 Lot centrale verw arm ing, san itair en ventilatie in het gemeen schapscentru m de P iano fabriek, Fortstraat 35 te 10 60 B ru ssel (Sint Gillis) Technisch aanbestedingsverslag Gunningsmotivatie

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

AgwA cvba 153 Paleizenstraat, 1030 Brussel T 02 244 44 30 F 02 244 44 31 E info@agwa.be - www.agwa.be

AgwA cvba 153 Paleizenstraat, 1030 Brussel T 02 244 44 30 F 02 244 44 31 E info@agwa.be - www.agwa.be 153 Paleizeaat, 1030 Brussel T 02 244 44 30 F 02 244 44 31 E info@agwa.be - www.agwa.be 1307 De Kriekelaar Analyze offertes 21/11/2013 Monument Vanderkerkhove nv D.S.V. nv Vandezande Couct bvba Wocon nv

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE: LEVERING EN PLAATSING VAN SIGNALISATIE

ONDERHANDELINGSPROCEDURE: LEVERING EN PLAATSING VAN SIGNALISATIE Bijlage nr. 1 Levering en plaatsin g van de signalisatie in h et GC DE M A RKTEN Analyseverslag van de openbare aanbesteding. Architectuurburo Zjef Vanuytsel Jef Vanuytsel Architect Langerodestraat 38

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0448 22-12-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Gunningsverslag met betrekking tot de open offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG

STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG BIJLAGE Bijlage nr. 1 selectieverslag STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER (DEEL II)

INSCHRIJVINGSFORMULIER (DEEL II) INSCHRIJVINGSFORMULIER (DEEL II) A. Controlelijst met betrekking tot de formele voorwaardelijke stukken om tot de procedure toegelaten te worden (zie concessieovereenkomst, pp. 1-2): Controlelijst: OK?

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Technisch aanbestedingsverslag

Technisch aanbestedingsverslag BIJLAGE Bijlage nr. 1 Technisch aanbestedingsverslag: levering en installatie van softwarepakketten voor planning en registratie ten behoeve van de Brusselse gemeenschapscentra Technisch aanbestedingsverslag

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT S.O. 82 (a) bijgevoegd aan mijn inschrijving van..

SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT S.O. 82 (a) bijgevoegd aan mijn inschrijving van.. Opdracht(en) :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bouwheer : De Moderne Woning CVBA Sint-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lambertusberg 2 1200 Brussel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Perceel nr. Gelieve

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie