Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2"

Transcriptie

1 Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis April 2013

2 Inhoud Inleiding en monitor 3 1. Briefing 6 2. Risicojongeren Overleg (RJO) 7 3. Lokaal Casus Overleg (LCO) Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Regio Nazorg (ex-) gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO-L) Justitieel Jongeren Overleg (JJO) Actie overleggen groepsaanpak 29 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -2

3 Inleiding en monitor Geachte leden van de Stuurgroep, beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage van de casusoverleggen die plaatsvinden in het Veiligheidshuis Gouda. De managementrapportage is de verantwoording van de ketenmanager van het Veiligheidshuis aan de Stuurgroep en het Managementoverleg/ Regiekamer waar ingegaan wordt op de mate van realisatie van de vooraf gestelde doelen. De gestelde doelen zijn voor het Veiligheidshuis vastgelegd in: Het gezamenlijke meerjarenplan van de Veiligheidshuizen Den Haag, Leiden en Gouda Het jaarplan van Veiligheidshuis Gouda Procesbeschrijvingen De rapportage zal 3 keer per jaar verschijnen, waarbij de derde viermaandsrapportage tevens het jaarverslag omvat. Wij hopen dat dit u een goede indruk geeft van hetgeen wij aan casuïstiek met elkaar bespreken en van een aanpak voorzien. Wij zijn vanzelfsprekend graag tot een nadere toelichting bereid, Natascha Schaper Ketenmanager Veiligheidshuis locatie Gouda Freda van Gijzen voorzitter Veelplegeroverleg Gouda, Briefing, Overleg Nazorg (ex)-gedetineerde volwassenen Gouda Esther Vink voorzitter Overleg Nazorg (ex)-gedetineerde volwassenen Gouda (1 e helft 2012), en Risicojongerenoverleg (vanaf november 2012) Monique Hof voorzitter Overleg Regionale nazorg (ex)-gedetineerden Anne-Marije Tervooren (waarnemend) voorzitter Risicojongerenoverleg tot november 2012 Cor Huijsman voorzitter justitiële overleggen (JCO-A, JCO-L, JJO) Ysanne Drijber voorzitter Trajectberaad Nicole Bijl voorzitter Actieoverleggen Groepsaanpak Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -3

4 Legenda (stoplichtenmodel) Prestatie niet ( gestart en) gerealiseerd. Prestatie gestart maar nog niet gerealiseerd Prestatie gerealiseerd 1. Prestaties regionaal; meerjarenplan Veiligheidshuis Den Haag, Leiden en Gouda Het ontwikkelen van een (gezamenlijk) informatie- en coördinatieknooppunt met Veiligheidshuis Leiden. Het ontwikkelen en opleveren van een productenboek. Het ontwikkelen van een systeem van monitoring en evaluatie. Het invoeren van GCOS ter ondersteuning van de overleggen. Inrichting van een privacy advies commissie in samenwerking met Veiligheidshuis Den Haag en Leiden. Minimaal 2 keer per jaar een Veiligheidshuisdag organiseren voor de medewerkers in het Veiligheidshuis ter bevordering van de samenwerking. Het houden van een tevredenheidsenquête onder medewerkers van het Veiligheidshuis. 2. Prestaties lokaal; jaarplan 2012 Veiligheidshuis Gouda Voor ieder individu dat wordt besproken in een overleg wordt een plan van aanpak opgesteld waarin afspraken tussen verschillende ketenpartners worden afgestemd en vastgelegd. Er is sprake van gereguleerde instroom via briefing, waarbij kan worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen, en prioritering vind vervolgens plaats in de overleggen. In 2011 is gestart met een experiment om informatierapportages te leveren vanuit het Veiligheidshuis ten behoeve van politie, BJZ, advisering door RvdK of RN, OM. In 2012 zal moeten worden besloten door de stuurgroep of het verstrekken van informatierapportages Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -4

5 voortgezet wordt en zo ja, op welke wijze. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van elk overleg door 10 casus te selecteren en te onderzoeken om resultaten van het Veiligheidshuis zichtbaar te maken. Er wordt actief onder de aandacht gebracht wat er gebeurt in het VH door gebruik van website, intranet, opendag, twitter, media etc. Er is in Veiligheidshuis Gouda sprake van een uniforme werkwijze van informatiecoördinatie, overleggen en monitoring. Implementatie van GCOS ter ondersteuning van de overleggen is gerealiseerd. Er is onderzocht of aansluiting van het Veiligheidshuis op externe systemen als Jeugd-match en Mens Centraal mogelijk is. In samenwerking met VH Leiden is een managementrapportage ontwikkeld die vier maandelijks wordt opgeleverd De pilot regionale nazorg ex-gedetineerden is geëvalueerd, verder ontwikkeld en verbreed. Er heeft deskundigheidsbevordering plaats gevonden door middel van training voorzitters en medewerkers VH. Periodiek zijn intervisiebijeenkomsten tussen voorzitters Leiden- Den Haag- Gouda georganiseerd De samenwerking tussen groepsaanpak gemeente en Veiligheidshuis is verbeterd Drie problematische jeugdgroepen in Gouda aanpakken middels integrale aanpak in Actieoverleg In samenwerking met Stadsmarinier is de overlast en criminaliteit in Gouda Oost (jeugdgroepen en individuen) aangepakt. De samenwerking met Centra Jeugd en Gezin, scholen, AMK, en stichting MEE is versterkt. Er is sprake van werkafspraken met CJG op casusniveau. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -5

6 1. Briefing In november 2011 is een wekelijkse briefing gestart in het Veiligheidshuis. Dit vanuit de behoefte van de ketenpartners om een rol te kunnen spelen bij actuele situaties met betrekking tot strafbare feiten. Met als doel sneller te kunnen schakelen tussen organisaties over de nodige inzet bij concrete incidenten of cases. Deelnemende organisaties zijn: gemeente (tevens voorzitter), politie, OM, BJZ/JPT, Palier, RN. Daarnaast kunnen alle andere ketenpartners benaderd worden met een vraag om aanvullende informatie of actie. Er is een aanmeldingsformulier ontwikkeld waarmee zowel incidenten (delicten, overlast), complexe situaties of opschalingen gemeld kunnen worden. In dezelfde periode (begin 2012) speelden er initiatieven rondom een mailgroep waarin door de politie incidenten rondom bijvoorbeeld veelplegers of andere doelgroepers werden gemeld ten behoeve van noodzakelijke acties. En er werd gewerkt aan procesafspraken rondom het door het Veiligheidshuis (of de partners) te leveren informatie. Deze initiatieven tezamen hebben ertoe geleid dat er medio april één werkwijze is ontstaan rondom het delen van informatie uit de actualiteit: dagelijks (op werkdagen) meldt de politie per mail de aanhoudingen van Goudse burgers aan OM / BJZ / Reclassering /Palier en gemeente. Eventuele scenarioafspraken kunnen dan acuut worden ingezet. Wekelijks worden in de briefing alle gemelde aanhoudingen besproken (en eventuele andere meldingen), ondernomen acties kunnen dan worden teruggekoppeld, of alsnog afgesproken. In de praktijk blijkt dat er nauwelijks meer sprake is van andere aanmeldingen dan deze meldingen van politie. Output van de briefing is onder meer: het inzetten of terugkoppelen van scenarioafspraken, door laten stromen naar één van de overleggen voor (het monitoren) van een plan van aanpak, meldingen aan andere organisaties (zoals AMK of Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD). Zeker niet alle aanhoudingen leiden tot een verdere instroom in het Veiligheidshuis. Het gaat erom die situaties eruit te lichten waarin een integrale werkwijze zinvol/ noodzakelijk is en/of waar sprake is van een persoon die tot de doelgroep van het Veiligheidshuis behoort (jeugd, veelpleger, detentie). Alle overige zaken zijn slechts ter informatie. Niet alle aanhoudingen worden opgenomen in het registratiesysteem: die personen waarvoor geen aanleiding bestaat om deze integraal te bespreken, en dus een ketendossier van op te maken, worden om privacytechnische redenen niet geregistreerd. Om deze reden wordt er bij de genoemde aantallen gesproken van het aantal agenderingen en niet van aantal unieke personen. Instroom van de briefing op basis van aantallen agenderingen: Periode januari t/m april: 74 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -6

7 Periode mei t/m augustus: 229* Periode september t/m december: 183 * Vanaf de tweede viermaandsperiode is het aantal agenderingen dus gebaseerd op de aanhoudingen van Goudse personen, waardoor het aantal ook sterk is gestegen. 2. Risicojongeren Overleg (RJO) Van januari 2012 tot november 2012 heeft er in het kader van ziektevervanging een nieuwe procesregisseur het Risicojongerenoverleg (RJO) voorgezeten. Januari is gebruikt om te bekijken hoe de processen verlopen, welke afspraken er zijn en welke status de casussen hebben. Alle casussen zijn doorgelopen om te bekijken wat er gedaan moest worden op elke casus. Daarnaast is er een ronde gemaakt bij de partners om elkaar te leren kennen en feedback te vragen over verloop van het RJO. In november is samen met de partners een brainstormsessie gehouden over de invulling van het RJO. De uitkomsten van die sessie dienen onder meer als input voor de ontwikkeling van het RJO in het licht van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. In 2013 moet duidelijk worden op welke manier een casusoverleg over risicojongeren wordt voortgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar de knelpunten die in het RJO worden gezien (zie de rapportage over januari t/m augustus 2012). Ook is het RJO gebruikt om de risicojongeren uit de geprioriteerde groepen (Klaagmuur / Goverwelle / Korte Akkeren) in beeld te brengen en van up to date informatie te voorzien zodat er een plan van aanpak gemaakt kon worden. De andere groepen zijn eind 2012 in beeld gebracht, bespreking daarvan is in In het RJO hebben is in de zomer 2012 ook een meidengroep van 7 casussen besproken waar signalen van zijn dat ze mogelijk slachtoffer zijn van Loverboy praktijken. Alle meiden hebben zelf ook politiecontacten en/of delictgedrag. 2 van deze meiden hebben hulpverlening. 5 meiden zijn 18min en 2 meiden zijn 18plus. Deze meiden zijn allemaal uitgenodigd voor een gesprek op het Veiligheidshuis van Gouda met de procesregisseur en een medewerkster van het jongerenwerk van Factor G. 5 meiden zijn zonder tegenbericht niet verschenen en 2 van de meiden waren op vakantie en is er een nieuwe afspraak gepland. De 5 meiden die zonder tegenbericht niet zijn verschenen krijgen een tweede uitnodigingsbrief met de nadruk om ditmaal te verschijnen. Bij het tweede gesprek zat ook de politie aan tafel. Afspraak is dat wanneer zij niet op gesprek komen er een onaangekondigd huisbezoek zal plaatsvinden samen met een partner. Doel van het gesprek is om de meiden te motiveren om deel te nemen aan de workshops van Factor G. Daarnaast willen we zicht krijgen op de levensgebieden van de meiden en bij zorg de meiden motiveren voor coaching en/of andere hulpverlening. Uiteindelijk doel is het voorkomen van afglijden richting criminaliteit en/of beschermen van slachtoffer tegen Loverboy praktijken. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -7

8 Risicojongerenoverleg 1 e en 2 de 3 de Aantal casussen 1 of meerdere keren besproken Aantal nieuwe casussen 24 5 Status van de nieuwe casussen 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal nieuwe casussen 24 5 Afgesloten 12 1 Lopend 8 1 Monitoren 4 3 Status van de besproken casussen 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal besproken casussen Afgesloten Lopend 14 5 Monitoren Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -8

9 Status van alle casussen binnen RJO 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal casussen binnen RJO Afgesloten Lopend 16 8 Monitoren Casushouder van de nieuwe jongeren aantal dossiers 1 e en 2 de 3 de Huidige status aantal dossiers 24 5 BJZ Gezinsvoogdij 3 BJZ JPT 1 BJZ JR 2 BJZ Toegang 3 Factor G 5 Radar 0 Halt 0 Jongerencoaching 0 3 OM 0 RMC 2 Reclasseringstoezicht 0 WIZ 2 Gemeente 2 GGD 0 1 Geen casushouder 2 1 Overig 2 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -9

10 Voor de nieuwe aanmeldingen gelden de volgende cijfers (n=5): 2,5 Aanmelders 3e periode 2 1, ,5 0 participe briefing school 2,5 Wijken 3e periode 2 1, ,5 0 Korte Akkeren Noord Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -10

11 2,5 Problemen op leefgebieden 2 1,5 1 Periode 3 0,5 0 1 leefgebied 2 leefgebieden 3 leefgebieden 4 leefgebieden 3. Lokaal Casus Overleg (LCO) In het Lokaal Casus Overleg worden de Goudse zeer actieve veelplegers ( ZAVP) en de stelselmatige daders (SD) besproken. Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - meer dan 10 processen - verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. De veelplegersaanpak kent drie scenario s waar naar toe gewerkt wordt: a. Vrijwillige begeleiding scenario 1 b. Verplichte begeleiding door de reclassering scenario 2 c. Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 1 scenario 3 1 De maatregel ISD is een maatregel om stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -11

12 De te bespreken personen in het LCO is uitgebreid met de volgende categorie: Door de briefing verwezen meerderjarig persoon, afkomstig uit Gouda, die niet onder 1 van de andere doelgroepen (RJO, JJO en Nazorg) valt, en waarover behoefte is afspraken te maken met als doel criminaliteit en of overlast te verminderen. Dit zijn vaak personen met een verhoogd risico op maatschappelijke onrust, personen in een complexe of vastgelopen situatie, en met een hoog recidive risico. Ook veelplegers die hun veelplegersstatus kwijtraken maar waarbij het risico nog steeds hoog wordt ingeschat, besproken kunnen blijven worden. Deze personen, dus zonder veelplegerstatus en met verhoogd risico vormen de categorie bijzondere casuïstiek. Voor hen is geen OM-indicatie mogelijk, maar wordt er gewerkt met afspraken op maat. Over de eerste viermaandperiode: Van de personen die per 1 januari 2012 niet meer in aanmerking kwamen voor een veelplegerstatus, is er in 6 gevallen besloten deze toch te blijven bespreken in verband met een ingeschat recidiverisico danwel risico op maatschappelijke onrust. Ook verbleven er zes personen op dat moment in detentie (3) of in een ISD-maatregel (3). Hun dossier is overgedragen aan het Nazorgoverleg. Eén persoon is in de eerste viermaands periode in hechtenis genomen met het oog op een eventuele ISD-maatregel. De reclassering zal daartoe rapport opmaken. In de eerste 4maandsperiode is er 1 dossier afgesloten wegens verhuizing naar elders. In één situatie is ervoor gekozen een breed casusoverleg te houden, daarvoor zijn in het overleg extra aangesloten: de reclasseringswerker van Palier, Brijder, Kwintes en Moziëk Wonen. Over de tweede viermaandsperiode: In de periode mei tot en met augustus zijn er bij 3 personen uit Gouda, of plegend in Gouda, een ISDmaatregel opgelegd. Twee personen bevinden zich nog in voorarrest en over hen wordt over gerapporteerd in het kader van ISD-maatregel. In 1 situatie is een Veiligheidshuisrapportage uitgebracht aan het OM. Dit bestond uit een samenvatting van de in het digitale dossier aanwezige informatie met als doel een zo goed mogelijke informatieverstrekking. Er is geen breed casusoverleg georganiseerd in deze periode, wel is er aangesloten bij casusoverleggen vanuit het Nazorgoverleg. Over de derde viermaandsperiode: In de periode september tot en met december is er bij 1 persoon uit Gouda een ISD-maatregel opgelegd. Drie personen zijn in voorarrest genomen en wordt over gerapporteerd in het kader van ISD-maatregel. Twee personen zijn verhuisd naar een andere regio en overgedragen. In deze periode is het nieuwe systeem GCOS in gebruik genomen. Het Veelplegeroverleg diende hiervoor voor locatie Gouda de pilot. De implementatie is goed verlopen. Om de deelnemers van het overleg te ontlasten is er zoveel mogelijk tijdens de vergadering getraind. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -12

13 Voor het Locaal Casus Overleg rapporteren we het volgende: LCO titel 1 ste 2 de 3 de Stelselmatige dader Zeer actieve Veelpleger Bijzondere casuïstiek LCO scenario s einde periode 1 ste 2 de 3 de Scenario 1 (vrijwillige hulpverlening) Scenario 2 (toezicht) Scenario 3 (ISD) Scenario afspraken bijzondere casuïstiek LCO huidig traject einde periode 1 ste 2 de 3 de Detentie Geen traject (o.a. toezicht retour, weigeren medewerking) Vrijwillige hulpverlening Toezicht reclassering ISD Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -13

14 Onderstaande tabel geeft de wijk weer waarin besproken personen zijn ingeschreven (volgens GBA). Met zvwovp wordt zonder vaste woon- of verblijfplaats bedoeld. 12 LCO cassussen per wijk Periode 1 Periode 2 Periode 3 0 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -14

15 14 Leeftijd LCO casussen Periode 1 Periode 2 Periode t/m t/m t/m t/m t/m t/m Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen In het Veiligheidshuis is de taak van de gemeente voor nazorg aan volwassen (ex)-gedetineerden belegd. Voor het overleg Nazorg ex-gedetineerden rapporteren we het volgende: In- en uitstroom gedetineerden 1 ste 2 de 3 de Aantal personen met nieuwe detentie 62 69* 77 * waarvan 8 personen met 2 detenties in dezelfde periode en 1 persoon met 3 detenties in dezelfde periode. Vrijwillig nazorgtraject RN 1 ste 2 de 3 de Aantal screeningen & Quickscans Aantal nieuwe nazorgtrajecten gestart Aantal afloopberichten Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -15

16 Hieronder volgt over de derde viermaands periode informatie over de besproken cases. Periode t/m totaal aantal behandelde personen aantal personen 1 keer besproken in nazorgoverleg aantal personen 2 of meer keren besproken in nazorgoverleg aantal personen met nieuwe detentiemelding niet besproken in nazorgoverleg * *Wegens korte detentie Toelichting op dossiers van de personen 1 of meer keer besproken in het nazorgoverleg in deze periode: Analyse leefgebieden (probleem en/of hulpvraag) ID-bewijs werk/inkomen schulden wonen zorg (mogelij ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ke) overlast en/of maats. onrust totaal % 6% 68% 27% 22% 47% 31% 34% 28% 38% 19% 53% 28% 19% 45% 36% De analyse van de 5 leefgebieden is gemaakt op basis van gegevens van de maatschappelijk werker in de penitentiare inrichting (DPAN-formulier) en informatie van de ketenpartners. Bij het leefgebied ID-bewijs zien we de minste hulpvragen. Als er een probleem is op het gebied van het ID-bewijs kan dit vaak in de PI al opgelost worden. Bij alle leefgebieden blijkt dat nog bij een relatief groot aantal mensen de problemen niet bekend zijn. Dit komt deels doordat mensen niet gescreend worden als ze kort in detentie verblijven. Indien in het nazorgoverleg wel vermoedens zijn van problemen, wordt de persoon gescreend voor een vrijwillig nazorgtraject bij Reclassering Nederland. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -16

17 In de afgelopen periode is voor 2 personen een breed casusoverleg georganiseerd, waarbij andere partners zijn uitgenodigd om de casus te bespreken in verband met mogelijke maatschappelijke onrust, aansluiting veiligheid en zorg i.v.m. slachtoffers en bespreking van de casus met de trajectbegeleider. Aantal lopende, te monitoren en gesloten dossiers in deze periode: lopend monitoren gesloten analysefase uitvoering plan van aanpak / uitvoeringsregisseur begel. (nog) nog in RN Palier poli gem overig niet aan de onder- tie eente orde vwtbs, zoek ISD, langd. detentie in begeleiding just trajec t gem eentelijk andere (nietjust) instan tie begel. nodig, weigert mede werking begel. niet nodig / doelen behaald reden sluiting over dracht andere regio over dracht ander overleg overig / te korte detentie aantal % 12% 76% 0% 0% 0% 6% 6% 31% 46% 23% 13% 53% 10% 10% 15% totaal % van totaal (70) 23% 18% 54% NB: alleen personen met een nieuwe detentie en besproken personen in het nazorgoverleg worden in bovenstaande tabel geteld. Dit zijn dus niet alle lopende of te monitoren nazorgdossiers. 5. Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen Regio In 2012 is de pilot regionale nazorg voor volwassen (ex-)gedetineerden verder doorontwikkeld. In de loop van 2012 zijn er in totaal zijn er zes gemeenten uit de regio Gouda aangesloten bij de pilot: - Boskoop - Ouderkerk - Zuidplas, - Waddinxveen - Schoonhoven - Vlist In het regionale nazorgoverleg zijn in de afgelopen twaalf maanden in totaal 111 unieke personen besproken. De problematiek bij (ex-)gedetineerden speelt zich vooral af op het gebied van huisvesting, schulden, arbeid, inkomen en zorg. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -17

18 Voor het regionale nazorgoverleg rapporteren we het volgende: Nieuwe detenties per gemeente 1 e 4 maanden (Jan-apr) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken 2 e 4 maanden (mei-aug) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken 3 e 4 maanden (sept-dec) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken Boskoop Ouderkerk Schoonhoven Vlist Waddinxveen Zuidplas Totaal: Het aantal besproken individuen tijdens het overleg wijkt in sommige gevallen af van het aantal nieuwe detenties, dit komt doordat er in het overleg ook individuen zijn besproken die al eerder gedetineerd zijn geraakt, of een dusdanig lange detentieperiode hadden dat zij (nog) niet zijn geagendeerd. Het streven is om iedere inwoner uit de deelnemende gemeenten die gedetineerd raakt te bespreken in het regionale nazorgoverleg. De besproken casuïstiek van het regionale nazorgoverleg wordt ingedeeld in verschillende categorieën. Hieronder per gemeente een overzicht per 4 maanden van de ingedeelde categorieën. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -18

19 Begelei ding nodig, Begelei weigert ding medew niet erking nodig / doelen behaal d RN Palier politie gemeente overig Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig/ doelen behaald overdracht andere regio overdracht ander overleg Ouderkerk lopend analysefase Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) reden sluiting Begeleiding nodig, weigert medewerking Reden niet besproken overdracht andere regio 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Totaal Boskoop lopend analysefase uitvoering plan van aanpak / uitvoeringsregisseur reden sluiting Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) Totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Schoonhoven lopend Monitoren reden sluiting analysefase uitvoering plan van Is in aanpak / begeleiding uitvoeringsregisseur Totaal Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -19

20 Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) RN Palier Politie Gemeente Overig justitieel traject gemeentelijk traject andere (niet just) instantie Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig/ doelen behaald lang reeds vrij (kort) Bilateraal afgehandeld overdracht andere regio Totaal Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) RN Palier politie gemeente overig Andere (niet justitiële) instantie 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Vlist lopend analysefase Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) reden sluiting Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig / doelen behaald 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd lopend monitoren reden sluiting niet besproken Zuidplas analysefase Uitvoering Plan van Aanpak In begeleiding detentie Totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -20

21 ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, lange det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) Justitieel traject Gemeentelijk Andere (niet-justiteel) Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig / doelen behaald Overdracht andere regio Overig/ justitieel traject Bilateraal afgehandeld Waddinxveen lopend Monitoren reden sluiting Niet analysefase Begeleiding besproken totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Voor iedere (ex-)gedetineerde die besproken wordt tijdens het nazorgoverleg, wordt een analyse gemaakt op de vijf leefgebieden (ID-bewijs, Werk/ inkomen, Schulden, huisvesting en zorg). Deze analyse wordt gemaakt aan de hand van de beschikbare DPAN-formulieren. DPAN is het systeem waarin gegevens worden uitgewisseld tussen de Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening van de Penitentiaire Inrichting en de gemeente. De MMD-er screent de gedetineerde op problemen op de vijf leefgebieden en koppelt deze terug aan de gemeente/ de coördinator. Hieronder een overzicht van de analyses op de leefgebieden, uitgesplitst per gemeente. Per leefgebied is te zien in hoeverre de gedetineerde een hulpvraag heeft, of tijdens het overleg een probleem is geconstateerd. Analyse leefgebieden (probleem en/of hulpvraag) ID-bewijs werk/ inkomen schulden wonen zorg overlast/ politie/ mts. onrust Boskoop 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -21

22 Ouderkerk 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Schoonhoven 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Vlist 1e 4 mnd Nog niet aangesloten 2e 4 mnd e 4 mnd Waddinxveen 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Zuidplas 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Nazorg (ex-)gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zijn samen verantwoordelijk voor de nazorg aan jeugdigen afkomstig uit district Gouwe-IJssel die op strafrechtelijke titel zijn ingestroomd in de justitiële jeugdinrichting (JJI). Deze jeugdigen worden besproken in het trajectberaad dat onder voorzitterschap staat van de Raad voor de Kinderbescherming. Casussen Trajectberaad 1 ste 2 de 3 de Ingestroomd in de Justitiële Jeugd Inrichting (JJI) Totaal uitgestroomd uit de JJI Waarvan uitgestroomd met nazorgplan in een justitieel kader Waarvan uitgestroomd met een nazorgplan in een vrijwillig kaer (incl. niet willen en niets nodig hebben) Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -22

23 Waarvan uitgestroomd zonder nazorg plan Aantal trajectberaden Gemiddelde leeftijd, delicten, titel 1 ste 2 de 3 de Leeftijd Delicten Bedreiging met bep. ernstige misdrijven Verkrachting Overtreding leerplichtwet Diefstal in vereniging Diefstal met geweld Seksueel binnendringen bij kind onder 12 jaar Schennis van de eerbaarheid Poging tot doodslag Zware mishandeling Ordeverstoring Openlijke geweldpleging Titel 1 Staan nog op TB, in oktober 2012 gepland 2 Staan nog op TB, in september en oktober 2012 gepland 3 Sinds januari 2013 gesloten geplaatst in Schakenbosch (Leidschendam). Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -23

24 Preventief gehecht Jeugddetentie Goed Matig Zorgwekkend Geen gegevens Score per leefgebied 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de Wonen Werk/ school Financieel/ schulden Gezondheid/verslaving Thuissituatie Vrije tijd/ dagbesteding Gedrag/ denkwereld Recidive risico 1 ste 2 de 3 de Hoog Midden Laag Onbekend Overdracht ex-gedetineerden minderjarigen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal jongeren overgedragen aan een vervolgoverleg 3 Waarvan aan RJO Waarvan aan JJO Waarvan Regionaal Nazorgoverleg Boskoop Aantallen niet overgedragen Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -24

Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011

Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Jaarverslag 2011 en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Maart 2012 Inhoud Inleiding en terugblik 2011 3 1. Risicojongeren Overleg (RJO) 9 2. Lokaal Casus Overleg (LCO)

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012

Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en context 3 1.1 Inleiding 3 1.1.2 Definities 1.2 Landelijke uitgangspunten Veiligheidshuis 4 1.3 Missie en visie 4 1.4 Regionale

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50 Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem Telefoon: 088-777 87 50 20 11 JAARVERSLAG VOORWOORD 2 02 Voorwoord 03 JEUGD 07 veelplegers Het Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband tussen:

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie : Definitief Vaststelling B&W : 2 maart 2010 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. van den Hoogen-Stallen pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Doel

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Anton van Wijk, Tom van Ham & Henk Ferwerda Inleiding Overlast door jongeren staat in veel enquêtes in de top 3 als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Veel mensen

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Nieuwe initiatieven in

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Stadserf 2 Postbus 3924 4800 DX Breda tel. 076 5298200 fax 5298220 Aan: Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Van: Ro Kartodirdjo Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Hierbij bied

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 14 maart JEUGDBESCHERMING, JEUGDRECLASSERING EN VEILIGHEID 2 14 maart

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, 25 februari 2014 Samensteller rapport: mevr. Ramona Boerema-Hellebrand, procesregisseur Veiligheidshuis

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 VISIE...4 VOORTGANG ÉÉN

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument.

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Maart 2008. 1. Inleiding Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast te verminderen of te voorkomen. Dit realiseren de ketenpartners door

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Onderdelen van het Convenant Veiligheidshuis Twente

Onderdelen van het Convenant Veiligheidshuis Twente Onderdelen van het Convenant eiligheidshuis Twente De Onderdelen Lokale zorg- en veiligheidsstructuur De lokale zorg- en veiligheidsstructuur is geen onderdeel van dit convenant, maar wordt door middel

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Inleiding Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hierna

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorwaardelijke interventie Gezinnen. (VIG) Voorwaardelijke hulpverlening aan Multi-problemgezinnen met verschillende vormen van drang & dwang. Werkwijze vrijwillige hulpverlening Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

jaarverslag jaarplan 2010

jaarverslag jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 Colofon Tekst Karin van der Honing, Veiligheidshuis Fryslân Litho omslag en illustraties binnenwerk Emma Jane Wilson Redactie Melanie Kompier,

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Versie 18-2-2013 Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Voorwoord In 2010 is gebleken dat er een criminele jeugdgroep in Weert actief was. Omdat ook landelijk duidelijk werd dat dit type jeugdgroepen voor steeds

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht COLOFON REDACTIE Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht Veiligheidshuis Amersfoort Veiligheidshuis Utrecht Stationsplein 14 Vrouwe Justitiaplein

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU)

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - 2013 - COLOFON REDACTIE Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht T: 030 286 163 E: vhru@utrecht.nl Postadres: Postbus 16200, 3500

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Convenant Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim 2009 e.v.

Convenant Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim 2009 e.v. Evaluatie februari 2010 Convenant Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim 2009 e.v. Z-KENNEMERLAND, M-KENNEMERLAND, HAARLEMMERMEER & ZAANSTREEK WATERLAND Bijeenkomst 11 februari 2010 Stadhuis Haarlem Evaluatie

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen De dagvoorzitter Maarten Bouwhuis heet de aanwezigen hartelijk

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl Samenwerken aan een veilige en leefbare regio www.veiligheidshuiszhz.nl Het Veiligheidshuis samenwerken aan een veilige en leefbare regio Veiligheid en het gevoel veilig te zijn, zijn essentieel voor het

Nadere informatie

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder JStelselwijziging Jeugd Factsheet De kindcheck bij een arrestatie Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder De kindcheck bij een arrestatie Inleiding Ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Methode Veiligheidshuis werkt voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Inleiding Uit het behoefteonderzoek Veilige Gemeenten (2005) en ook uit een inventarisatie in Kennemerland blijkt dat gemeenten het meest te kampen hebben met de volgende

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS ENSCHEDE

VEILIGHEIDSHUIS ENSCHEDE VEILIGHEIDSHUIS ENSCHEDE JAARPLAN 2012 (gemeenten Enschede en Haaksbergen) 30 september 2011 versie 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Aansturing veiligheidshuis Enschede 5 2. De lokale zorg en veiligheidsketen

Nadere informatie

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010 Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Jaarverslag Status Opsteller Defintief Maura Timmer (ketenmanager VHH) Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Postadres: Postbus 195 1440 AD Purmerend. Bezoekadres: Gedempte

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2014

Meerjarenplan 2012-2014 veiligheidshuis gouda e.o. veiligheidshuis leiden e.o. Fotografie: Henriëtte Guest Ontwerp en opmaak: Prik! media Druk: Multimedia gemeente Den Haag Pag 2. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 > Inleiding... 5 1.1

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht Jaarverslag 2012 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht 2012 een jaar van verandering COLOFON DATUM Juli 2013 REDACTIE Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht T: 030 286 163 E: vhru@utrecht.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I: Inleiding en context 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I: Inleiding en context 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Inleiding en context 5 1.1 Wat doet het Veiligheidshuis? 5 1.2 De partners 5 1.3 Belangrijke ontwikkelingen in de organisatie 6 1.4 De belangrijkste resultaten in 2013 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C. Openbaar Onderwerp Subsidie Preventief supportersproject N.E.C. 2015-2018 Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De afgelopen vijftien jaar is onder regie van N.E.C.

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland

Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland Versie: 1.0 Datum: 5 maart 2013 Status: vastgesteld door de Stuurgroep op 21 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 Veiligheidshuis IJsselland 1. Inleiding Basis voor

Nadere informatie

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie