Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2"

Transcriptie

1 Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis April 2013

2 Inhoud Inleiding en monitor 3 1. Briefing 6 2. Risicojongeren Overleg (RJO) 7 3. Lokaal Casus Overleg (LCO) Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Regio Nazorg (ex-) gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO-L) Justitieel Jongeren Overleg (JJO) Actie overleggen groepsaanpak 29 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -2

3 Inleiding en monitor Geachte leden van de Stuurgroep, beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage van de casusoverleggen die plaatsvinden in het Veiligheidshuis Gouda. De managementrapportage is de verantwoording van de ketenmanager van het Veiligheidshuis aan de Stuurgroep en het Managementoverleg/ Regiekamer waar ingegaan wordt op de mate van realisatie van de vooraf gestelde doelen. De gestelde doelen zijn voor het Veiligheidshuis vastgelegd in: Het gezamenlijke meerjarenplan van de Veiligheidshuizen Den Haag, Leiden en Gouda Het jaarplan van Veiligheidshuis Gouda Procesbeschrijvingen De rapportage zal 3 keer per jaar verschijnen, waarbij de derde viermaandsrapportage tevens het jaarverslag omvat. Wij hopen dat dit u een goede indruk geeft van hetgeen wij aan casuïstiek met elkaar bespreken en van een aanpak voorzien. Wij zijn vanzelfsprekend graag tot een nadere toelichting bereid, Natascha Schaper Ketenmanager Veiligheidshuis locatie Gouda Freda van Gijzen voorzitter Veelplegeroverleg Gouda, Briefing, Overleg Nazorg (ex)-gedetineerde volwassenen Gouda Esther Vink voorzitter Overleg Nazorg (ex)-gedetineerde volwassenen Gouda (1 e helft 2012), en Risicojongerenoverleg (vanaf november 2012) Monique Hof voorzitter Overleg Regionale nazorg (ex)-gedetineerden Anne-Marije Tervooren (waarnemend) voorzitter Risicojongerenoverleg tot november 2012 Cor Huijsman voorzitter justitiële overleggen (JCO-A, JCO-L, JJO) Ysanne Drijber voorzitter Trajectberaad Nicole Bijl voorzitter Actieoverleggen Groepsaanpak Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -3

4 Legenda (stoplichtenmodel) Prestatie niet ( gestart en) gerealiseerd. Prestatie gestart maar nog niet gerealiseerd Prestatie gerealiseerd 1. Prestaties regionaal; meerjarenplan Veiligheidshuis Den Haag, Leiden en Gouda Het ontwikkelen van een (gezamenlijk) informatie- en coördinatieknooppunt met Veiligheidshuis Leiden. Het ontwikkelen en opleveren van een productenboek. Het ontwikkelen van een systeem van monitoring en evaluatie. Het invoeren van GCOS ter ondersteuning van de overleggen. Inrichting van een privacy advies commissie in samenwerking met Veiligheidshuis Den Haag en Leiden. Minimaal 2 keer per jaar een Veiligheidshuisdag organiseren voor de medewerkers in het Veiligheidshuis ter bevordering van de samenwerking. Het houden van een tevredenheidsenquête onder medewerkers van het Veiligheidshuis. 2. Prestaties lokaal; jaarplan 2012 Veiligheidshuis Gouda Voor ieder individu dat wordt besproken in een overleg wordt een plan van aanpak opgesteld waarin afspraken tussen verschillende ketenpartners worden afgestemd en vastgelegd. Er is sprake van gereguleerde instroom via briefing, waarbij kan worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen, en prioritering vind vervolgens plaats in de overleggen. In 2011 is gestart met een experiment om informatierapportages te leveren vanuit het Veiligheidshuis ten behoeve van politie, BJZ, advisering door RvdK of RN, OM. In 2012 zal moeten worden besloten door de stuurgroep of het verstrekken van informatierapportages Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -4

5 voortgezet wordt en zo ja, op welke wijze. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van elk overleg door 10 casus te selecteren en te onderzoeken om resultaten van het Veiligheidshuis zichtbaar te maken. Er wordt actief onder de aandacht gebracht wat er gebeurt in het VH door gebruik van website, intranet, opendag, twitter, media etc. Er is in Veiligheidshuis Gouda sprake van een uniforme werkwijze van informatiecoördinatie, overleggen en monitoring. Implementatie van GCOS ter ondersteuning van de overleggen is gerealiseerd. Er is onderzocht of aansluiting van het Veiligheidshuis op externe systemen als Jeugd-match en Mens Centraal mogelijk is. In samenwerking met VH Leiden is een managementrapportage ontwikkeld die vier maandelijks wordt opgeleverd De pilot regionale nazorg ex-gedetineerden is geëvalueerd, verder ontwikkeld en verbreed. Er heeft deskundigheidsbevordering plaats gevonden door middel van training voorzitters en medewerkers VH. Periodiek zijn intervisiebijeenkomsten tussen voorzitters Leiden- Den Haag- Gouda georganiseerd De samenwerking tussen groepsaanpak gemeente en Veiligheidshuis is verbeterd Drie problematische jeugdgroepen in Gouda aanpakken middels integrale aanpak in Actieoverleg In samenwerking met Stadsmarinier is de overlast en criminaliteit in Gouda Oost (jeugdgroepen en individuen) aangepakt. De samenwerking met Centra Jeugd en Gezin, scholen, AMK, en stichting MEE is versterkt. Er is sprake van werkafspraken met CJG op casusniveau. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -5

6 1. Briefing In november 2011 is een wekelijkse briefing gestart in het Veiligheidshuis. Dit vanuit de behoefte van de ketenpartners om een rol te kunnen spelen bij actuele situaties met betrekking tot strafbare feiten. Met als doel sneller te kunnen schakelen tussen organisaties over de nodige inzet bij concrete incidenten of cases. Deelnemende organisaties zijn: gemeente (tevens voorzitter), politie, OM, BJZ/JPT, Palier, RN. Daarnaast kunnen alle andere ketenpartners benaderd worden met een vraag om aanvullende informatie of actie. Er is een aanmeldingsformulier ontwikkeld waarmee zowel incidenten (delicten, overlast), complexe situaties of opschalingen gemeld kunnen worden. In dezelfde periode (begin 2012) speelden er initiatieven rondom een mailgroep waarin door de politie incidenten rondom bijvoorbeeld veelplegers of andere doelgroepers werden gemeld ten behoeve van noodzakelijke acties. En er werd gewerkt aan procesafspraken rondom het door het Veiligheidshuis (of de partners) te leveren informatie. Deze initiatieven tezamen hebben ertoe geleid dat er medio april één werkwijze is ontstaan rondom het delen van informatie uit de actualiteit: dagelijks (op werkdagen) meldt de politie per mail de aanhoudingen van Goudse burgers aan OM / BJZ / Reclassering /Palier en gemeente. Eventuele scenarioafspraken kunnen dan acuut worden ingezet. Wekelijks worden in de briefing alle gemelde aanhoudingen besproken (en eventuele andere meldingen), ondernomen acties kunnen dan worden teruggekoppeld, of alsnog afgesproken. In de praktijk blijkt dat er nauwelijks meer sprake is van andere aanmeldingen dan deze meldingen van politie. Output van de briefing is onder meer: het inzetten of terugkoppelen van scenarioafspraken, door laten stromen naar één van de overleggen voor (het monitoren) van een plan van aanpak, meldingen aan andere organisaties (zoals AMK of Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD). Zeker niet alle aanhoudingen leiden tot een verdere instroom in het Veiligheidshuis. Het gaat erom die situaties eruit te lichten waarin een integrale werkwijze zinvol/ noodzakelijk is en/of waar sprake is van een persoon die tot de doelgroep van het Veiligheidshuis behoort (jeugd, veelpleger, detentie). Alle overige zaken zijn slechts ter informatie. Niet alle aanhoudingen worden opgenomen in het registratiesysteem: die personen waarvoor geen aanleiding bestaat om deze integraal te bespreken, en dus een ketendossier van op te maken, worden om privacytechnische redenen niet geregistreerd. Om deze reden wordt er bij de genoemde aantallen gesproken van het aantal agenderingen en niet van aantal unieke personen. Instroom van de briefing op basis van aantallen agenderingen: Periode januari t/m april: 74 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -6

7 Periode mei t/m augustus: 229* Periode september t/m december: 183 * Vanaf de tweede viermaandsperiode is het aantal agenderingen dus gebaseerd op de aanhoudingen van Goudse personen, waardoor het aantal ook sterk is gestegen. 2. Risicojongeren Overleg (RJO) Van januari 2012 tot november 2012 heeft er in het kader van ziektevervanging een nieuwe procesregisseur het Risicojongerenoverleg (RJO) voorgezeten. Januari is gebruikt om te bekijken hoe de processen verlopen, welke afspraken er zijn en welke status de casussen hebben. Alle casussen zijn doorgelopen om te bekijken wat er gedaan moest worden op elke casus. Daarnaast is er een ronde gemaakt bij de partners om elkaar te leren kennen en feedback te vragen over verloop van het RJO. In november is samen met de partners een brainstormsessie gehouden over de invulling van het RJO. De uitkomsten van die sessie dienen onder meer als input voor de ontwikkeling van het RJO in het licht van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. In 2013 moet duidelijk worden op welke manier een casusoverleg over risicojongeren wordt voortgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar de knelpunten die in het RJO worden gezien (zie de rapportage over januari t/m augustus 2012). Ook is het RJO gebruikt om de risicojongeren uit de geprioriteerde groepen (Klaagmuur / Goverwelle / Korte Akkeren) in beeld te brengen en van up to date informatie te voorzien zodat er een plan van aanpak gemaakt kon worden. De andere groepen zijn eind 2012 in beeld gebracht, bespreking daarvan is in In het RJO hebben is in de zomer 2012 ook een meidengroep van 7 casussen besproken waar signalen van zijn dat ze mogelijk slachtoffer zijn van Loverboy praktijken. Alle meiden hebben zelf ook politiecontacten en/of delictgedrag. 2 van deze meiden hebben hulpverlening. 5 meiden zijn 18min en 2 meiden zijn 18plus. Deze meiden zijn allemaal uitgenodigd voor een gesprek op het Veiligheidshuis van Gouda met de procesregisseur en een medewerkster van het jongerenwerk van Factor G. 5 meiden zijn zonder tegenbericht niet verschenen en 2 van de meiden waren op vakantie en is er een nieuwe afspraak gepland. De 5 meiden die zonder tegenbericht niet zijn verschenen krijgen een tweede uitnodigingsbrief met de nadruk om ditmaal te verschijnen. Bij het tweede gesprek zat ook de politie aan tafel. Afspraak is dat wanneer zij niet op gesprek komen er een onaangekondigd huisbezoek zal plaatsvinden samen met een partner. Doel van het gesprek is om de meiden te motiveren om deel te nemen aan de workshops van Factor G. Daarnaast willen we zicht krijgen op de levensgebieden van de meiden en bij zorg de meiden motiveren voor coaching en/of andere hulpverlening. Uiteindelijk doel is het voorkomen van afglijden richting criminaliteit en/of beschermen van slachtoffer tegen Loverboy praktijken. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -7

8 Risicojongerenoverleg 1 e en 2 de 3 de Aantal casussen 1 of meerdere keren besproken Aantal nieuwe casussen 24 5 Status van de nieuwe casussen 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal nieuwe casussen 24 5 Afgesloten 12 1 Lopend 8 1 Monitoren 4 3 Status van de besproken casussen 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal besproken casussen Afgesloten Lopend 14 5 Monitoren Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -8

9 Status van alle casussen binnen RJO 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal casussen binnen RJO Afgesloten Lopend 16 8 Monitoren Casushouder van de nieuwe jongeren aantal dossiers 1 e en 2 de 3 de Huidige status aantal dossiers 24 5 BJZ Gezinsvoogdij 3 BJZ JPT 1 BJZ JR 2 BJZ Toegang 3 Factor G 5 Radar 0 Halt 0 Jongerencoaching 0 3 OM 0 RMC 2 Reclasseringstoezicht 0 WIZ 2 Gemeente 2 GGD 0 1 Geen casushouder 2 1 Overig 2 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -9

10 Voor de nieuwe aanmeldingen gelden de volgende cijfers (n=5): 2,5 Aanmelders 3e periode 2 1, ,5 0 participe briefing school 2,5 Wijken 3e periode 2 1, ,5 0 Korte Akkeren Noord Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -10

11 2,5 Problemen op leefgebieden 2 1,5 1 Periode 3 0,5 0 1 leefgebied 2 leefgebieden 3 leefgebieden 4 leefgebieden 3. Lokaal Casus Overleg (LCO) In het Lokaal Casus Overleg worden de Goudse zeer actieve veelplegers ( ZAVP) en de stelselmatige daders (SD) besproken. Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - meer dan 10 processen - verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. De veelplegersaanpak kent drie scenario s waar naar toe gewerkt wordt: a. Vrijwillige begeleiding scenario 1 b. Verplichte begeleiding door de reclassering scenario 2 c. Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 1 scenario 3 1 De maatregel ISD is een maatregel om stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -11

12 De te bespreken personen in het LCO is uitgebreid met de volgende categorie: Door de briefing verwezen meerderjarig persoon, afkomstig uit Gouda, die niet onder 1 van de andere doelgroepen (RJO, JJO en Nazorg) valt, en waarover behoefte is afspraken te maken met als doel criminaliteit en of overlast te verminderen. Dit zijn vaak personen met een verhoogd risico op maatschappelijke onrust, personen in een complexe of vastgelopen situatie, en met een hoog recidive risico. Ook veelplegers die hun veelplegersstatus kwijtraken maar waarbij het risico nog steeds hoog wordt ingeschat, besproken kunnen blijven worden. Deze personen, dus zonder veelplegerstatus en met verhoogd risico vormen de categorie bijzondere casuïstiek. Voor hen is geen OM-indicatie mogelijk, maar wordt er gewerkt met afspraken op maat. Over de eerste viermaandperiode: Van de personen die per 1 januari 2012 niet meer in aanmerking kwamen voor een veelplegerstatus, is er in 6 gevallen besloten deze toch te blijven bespreken in verband met een ingeschat recidiverisico danwel risico op maatschappelijke onrust. Ook verbleven er zes personen op dat moment in detentie (3) of in een ISD-maatregel (3). Hun dossier is overgedragen aan het Nazorgoverleg. Eén persoon is in de eerste viermaands periode in hechtenis genomen met het oog op een eventuele ISD-maatregel. De reclassering zal daartoe rapport opmaken. In de eerste 4maandsperiode is er 1 dossier afgesloten wegens verhuizing naar elders. In één situatie is ervoor gekozen een breed casusoverleg te houden, daarvoor zijn in het overleg extra aangesloten: de reclasseringswerker van Palier, Brijder, Kwintes en Moziëk Wonen. Over de tweede viermaandsperiode: In de periode mei tot en met augustus zijn er bij 3 personen uit Gouda, of plegend in Gouda, een ISDmaatregel opgelegd. Twee personen bevinden zich nog in voorarrest en over hen wordt over gerapporteerd in het kader van ISD-maatregel. In 1 situatie is een Veiligheidshuisrapportage uitgebracht aan het OM. Dit bestond uit een samenvatting van de in het digitale dossier aanwezige informatie met als doel een zo goed mogelijke informatieverstrekking. Er is geen breed casusoverleg georganiseerd in deze periode, wel is er aangesloten bij casusoverleggen vanuit het Nazorgoverleg. Over de derde viermaandsperiode: In de periode september tot en met december is er bij 1 persoon uit Gouda een ISD-maatregel opgelegd. Drie personen zijn in voorarrest genomen en wordt over gerapporteerd in het kader van ISD-maatregel. Twee personen zijn verhuisd naar een andere regio en overgedragen. In deze periode is het nieuwe systeem GCOS in gebruik genomen. Het Veelplegeroverleg diende hiervoor voor locatie Gouda de pilot. De implementatie is goed verlopen. Om de deelnemers van het overleg te ontlasten is er zoveel mogelijk tijdens de vergadering getraind. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -12

13 Voor het Locaal Casus Overleg rapporteren we het volgende: LCO titel 1 ste 2 de 3 de Stelselmatige dader Zeer actieve Veelpleger Bijzondere casuïstiek LCO scenario s einde periode 1 ste 2 de 3 de Scenario 1 (vrijwillige hulpverlening) Scenario 2 (toezicht) Scenario 3 (ISD) Scenario afspraken bijzondere casuïstiek LCO huidig traject einde periode 1 ste 2 de 3 de Detentie Geen traject (o.a. toezicht retour, weigeren medewerking) Vrijwillige hulpverlening Toezicht reclassering ISD Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -13

14 Onderstaande tabel geeft de wijk weer waarin besproken personen zijn ingeschreven (volgens GBA). Met zvwovp wordt zonder vaste woon- of verblijfplaats bedoeld. 12 LCO cassussen per wijk Periode 1 Periode 2 Periode 3 0 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -14

15 14 Leeftijd LCO casussen Periode 1 Periode 2 Periode t/m t/m t/m t/m t/m t/m Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen In het Veiligheidshuis is de taak van de gemeente voor nazorg aan volwassen (ex)-gedetineerden belegd. Voor het overleg Nazorg ex-gedetineerden rapporteren we het volgende: In- en uitstroom gedetineerden 1 ste 2 de 3 de Aantal personen met nieuwe detentie 62 69* 77 * waarvan 8 personen met 2 detenties in dezelfde periode en 1 persoon met 3 detenties in dezelfde periode. Vrijwillig nazorgtraject RN 1 ste 2 de 3 de Aantal screeningen & Quickscans Aantal nieuwe nazorgtrajecten gestart Aantal afloopberichten Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -15

16 Hieronder volgt over de derde viermaands periode informatie over de besproken cases. Periode t/m totaal aantal behandelde personen aantal personen 1 keer besproken in nazorgoverleg aantal personen 2 of meer keren besproken in nazorgoverleg aantal personen met nieuwe detentiemelding niet besproken in nazorgoverleg * *Wegens korte detentie Toelichting op dossiers van de personen 1 of meer keer besproken in het nazorgoverleg in deze periode: Analyse leefgebieden (probleem en/of hulpvraag) ID-bewijs werk/inkomen schulden wonen zorg (mogelij ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ke) overlast en/of maats. onrust totaal % 6% 68% 27% 22% 47% 31% 34% 28% 38% 19% 53% 28% 19% 45% 36% De analyse van de 5 leefgebieden is gemaakt op basis van gegevens van de maatschappelijk werker in de penitentiare inrichting (DPAN-formulier) en informatie van de ketenpartners. Bij het leefgebied ID-bewijs zien we de minste hulpvragen. Als er een probleem is op het gebied van het ID-bewijs kan dit vaak in de PI al opgelost worden. Bij alle leefgebieden blijkt dat nog bij een relatief groot aantal mensen de problemen niet bekend zijn. Dit komt deels doordat mensen niet gescreend worden als ze kort in detentie verblijven. Indien in het nazorgoverleg wel vermoedens zijn van problemen, wordt de persoon gescreend voor een vrijwillig nazorgtraject bij Reclassering Nederland. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -16

17 In de afgelopen periode is voor 2 personen een breed casusoverleg georganiseerd, waarbij andere partners zijn uitgenodigd om de casus te bespreken in verband met mogelijke maatschappelijke onrust, aansluiting veiligheid en zorg i.v.m. slachtoffers en bespreking van de casus met de trajectbegeleider. Aantal lopende, te monitoren en gesloten dossiers in deze periode: lopend monitoren gesloten analysefase uitvoering plan van aanpak / uitvoeringsregisseur begel. (nog) nog in RN Palier poli gem overig niet aan de onder- tie eente orde vwtbs, zoek ISD, langd. detentie in begeleiding just trajec t gem eentelijk andere (nietjust) instan tie begel. nodig, weigert mede werking begel. niet nodig / doelen behaald reden sluiting over dracht andere regio over dracht ander overleg overig / te korte detentie aantal % 12% 76% 0% 0% 0% 6% 6% 31% 46% 23% 13% 53% 10% 10% 15% totaal % van totaal (70) 23% 18% 54% NB: alleen personen met een nieuwe detentie en besproken personen in het nazorgoverleg worden in bovenstaande tabel geteld. Dit zijn dus niet alle lopende of te monitoren nazorgdossiers. 5. Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen Regio In 2012 is de pilot regionale nazorg voor volwassen (ex-)gedetineerden verder doorontwikkeld. In de loop van 2012 zijn er in totaal zijn er zes gemeenten uit de regio Gouda aangesloten bij de pilot: - Boskoop - Ouderkerk - Zuidplas, - Waddinxveen - Schoonhoven - Vlist In het regionale nazorgoverleg zijn in de afgelopen twaalf maanden in totaal 111 unieke personen besproken. De problematiek bij (ex-)gedetineerden speelt zich vooral af op het gebied van huisvesting, schulden, arbeid, inkomen en zorg. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -17

18 Voor het regionale nazorgoverleg rapporteren we het volgende: Nieuwe detenties per gemeente 1 e 4 maanden (Jan-apr) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken 2 e 4 maanden (mei-aug) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken 3 e 4 maanden (sept-dec) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken Boskoop Ouderkerk Schoonhoven Vlist Waddinxveen Zuidplas Totaal: Het aantal besproken individuen tijdens het overleg wijkt in sommige gevallen af van het aantal nieuwe detenties, dit komt doordat er in het overleg ook individuen zijn besproken die al eerder gedetineerd zijn geraakt, of een dusdanig lange detentieperiode hadden dat zij (nog) niet zijn geagendeerd. Het streven is om iedere inwoner uit de deelnemende gemeenten die gedetineerd raakt te bespreken in het regionale nazorgoverleg. De besproken casuïstiek van het regionale nazorgoverleg wordt ingedeeld in verschillende categorieën. Hieronder per gemeente een overzicht per 4 maanden van de ingedeelde categorieën. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -18

19 Begelei ding nodig, Begelei weigert ding medew niet erking nodig / doelen behaal d RN Palier politie gemeente overig Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig/ doelen behaald overdracht andere regio overdracht ander overleg Ouderkerk lopend analysefase Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) reden sluiting Begeleiding nodig, weigert medewerking Reden niet besproken overdracht andere regio 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Totaal Boskoop lopend analysefase uitvoering plan van aanpak / uitvoeringsregisseur reden sluiting Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) Totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Schoonhoven lopend Monitoren reden sluiting analysefase uitvoering plan van Is in aanpak / begeleiding uitvoeringsregisseur Totaal Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -19

20 Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) RN Palier Politie Gemeente Overig justitieel traject gemeentelijk traject andere (niet just) instantie Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig/ doelen behaald lang reeds vrij (kort) Bilateraal afgehandeld overdracht andere regio Totaal Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) RN Palier politie gemeente overig Andere (niet justitiële) instantie 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Vlist lopend analysefase Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) reden sluiting Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig / doelen behaald 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd lopend monitoren reden sluiting niet besproken Zuidplas analysefase Uitvoering Plan van Aanpak In begeleiding detentie Totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -20

21 ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, lange det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) Justitieel traject Gemeentelijk Andere (niet-justiteel) Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig / doelen behaald Overdracht andere regio Overig/ justitieel traject Bilateraal afgehandeld Waddinxveen lopend Monitoren reden sluiting Niet analysefase Begeleiding besproken totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Voor iedere (ex-)gedetineerde die besproken wordt tijdens het nazorgoverleg, wordt een analyse gemaakt op de vijf leefgebieden (ID-bewijs, Werk/ inkomen, Schulden, huisvesting en zorg). Deze analyse wordt gemaakt aan de hand van de beschikbare DPAN-formulieren. DPAN is het systeem waarin gegevens worden uitgewisseld tussen de Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening van de Penitentiaire Inrichting en de gemeente. De MMD-er screent de gedetineerde op problemen op de vijf leefgebieden en koppelt deze terug aan de gemeente/ de coördinator. Hieronder een overzicht van de analyses op de leefgebieden, uitgesplitst per gemeente. Per leefgebied is te zien in hoeverre de gedetineerde een hulpvraag heeft, of tijdens het overleg een probleem is geconstateerd. Analyse leefgebieden (probleem en/of hulpvraag) ID-bewijs werk/ inkomen schulden wonen zorg overlast/ politie/ mts. onrust Boskoop 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -21

22 Ouderkerk 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Schoonhoven 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Vlist 1e 4 mnd Nog niet aangesloten 2e 4 mnd e 4 mnd Waddinxveen 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Zuidplas 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Nazorg (ex-)gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zijn samen verantwoordelijk voor de nazorg aan jeugdigen afkomstig uit district Gouwe-IJssel die op strafrechtelijke titel zijn ingestroomd in de justitiële jeugdinrichting (JJI). Deze jeugdigen worden besproken in het trajectberaad dat onder voorzitterschap staat van de Raad voor de Kinderbescherming. Casussen Trajectberaad 1 ste 2 de 3 de Ingestroomd in de Justitiële Jeugd Inrichting (JJI) Totaal uitgestroomd uit de JJI Waarvan uitgestroomd met nazorgplan in een justitieel kader Waarvan uitgestroomd met een nazorgplan in een vrijwillig kaer (incl. niet willen en niets nodig hebben) Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -22

23 Waarvan uitgestroomd zonder nazorg plan Aantal trajectberaden Gemiddelde leeftijd, delicten, titel 1 ste 2 de 3 de Leeftijd Delicten Bedreiging met bep. ernstige misdrijven Verkrachting Overtreding leerplichtwet Diefstal in vereniging Diefstal met geweld Seksueel binnendringen bij kind onder 12 jaar Schennis van de eerbaarheid Poging tot doodslag Zware mishandeling Ordeverstoring Openlijke geweldpleging Titel 1 Staan nog op TB, in oktober 2012 gepland 2 Staan nog op TB, in september en oktober 2012 gepland 3 Sinds januari 2013 gesloten geplaatst in Schakenbosch (Leidschendam). Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -23

24 Preventief gehecht Jeugddetentie Goed Matig Zorgwekkend Geen gegevens Score per leefgebied 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de Wonen Werk/ school Financieel/ schulden Gezondheid/verslaving Thuissituatie Vrije tijd/ dagbesteding Gedrag/ denkwereld Recidive risico 1 ste 2 de 3 de Hoog Midden Laag Onbekend Overdracht ex-gedetineerden minderjarigen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal jongeren overgedragen aan een vervolgoverleg 3 Waarvan aan RJO Waarvan aan JJO Waarvan Regionaal Nazorgoverleg Boskoop Aantallen niet overgedragen Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -24

Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011

Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Jaarverslag 2011 en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Maart 2012 Inhoud Inleiding en terugblik 2011 3 1. Risicojongeren Overleg (RJO) 9 2. Lokaal Casus Overleg (LCO)

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1

e.o. Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 uis h s eid h g li vei e.o. 1 1 en 0 2 d i g e a L l is rs u e h v s r d a i a e J h g i l Vei en d i le Jaarverslag 2011 Veiligheidshuis Leiden jaarverslag-veiligheidshuis-leiden.indd 1 09-03-2012 10:46:57

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Netwerk- en Trajectkaart

Netwerk- en Trajectkaart 1 / 6 Naam jongere Geboortedatum Gemeente van herkomst + laatst bekende woonadres + gemeente uitstroom, indien afwijkend Huidige JJI + evt locatie of: niet meer in JJI Datum instroom huidige JJI (bij overplaatsing:

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012

Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en context 3 1.1 Inleiding 3 1.1.2 Definities 1.2 Landelijke uitgangspunten Veiligheidshuis 4 1.3 Missie en visie 4 1.4 Regionale

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND MAART 2013 Inhoudsopgave Alle casussen...3 Thema: Individueel Casus

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

In algemene zin wil het Parket Noord-Nederland actief participeren in het VHF.

In algemene zin wil het Parket Noord-Nederland actief participeren in het VHF. BIJLAGE 3 BEHORENDE BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VEILIGHEIDSHUIS FRYSLÂN INZET TEN BEHOEVE VAN CASUSOVERLEGGEN VH 2013 EN 2014 Naam ketenpartner: Parket Noord-Nederland In algemene zin wil het Parket

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken 2015 in beeld Verbinden Versterken Zichtbaar maken Verbinden Versterken Zichtbaar maken Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van ons unieke werk in 2015, waarin we hebben geïnvesteerd in het verbinden van

Nadere informatie

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806

Feiten & Achtergronden. Aanpak veelplegers. December 2006/F&A 6806 Aanpak veelplegers December 2006/F&A 6806 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070 370 68 50 F 070 370 75 94 E voorlichting@minjus.nl http://www.justitie.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van Samenvatting De problematiek van de veelplegers staat momenteel hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze categorie delinquenten beter aan te kunnen pakken.

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50 Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem Telefoon: 088-777 87 50 20 11 JAARVERSLAG VOORWOORD 2 02 Voorwoord 03 JEUGD 07 veelplegers Het Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband tussen:

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Anton van Wijk, Tom van Ham & Henk Ferwerda Inleiding Overlast door jongeren staat in veel enquêtes in de top 3 als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Veel mensen

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie : Definitief Vaststelling B&W : 2 maart 2010 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. van den Hoogen-Stallen pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Doel

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011

in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2011 Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 0 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de aantallen problematische jeugdgroepen,

Nadere informatie

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I

Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren. Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden EINDRAPPORTAGE DEEL I Verbinding justitiële wereld en lokale zorgstructuren Pilot Teylingereind-gemeente Leiden

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Nieuwe initiatieven in

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen

Gemeente Rotterdam. Handleiding. voor de. aanpak van. jeugdgroepen Gemeente Rotterdam Handleiding voor de aanpak van jeugdgroepen 2 Soms scheuren ze op hun scooters over stoepen en pleinen Inleiding Jongeren - we hebben het hier over jongeren tussen 12 en 24 jaar - zijn

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen Werkprocesbeschrijving aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving Toelichting werkprocesbeschrijving Rollen ketenpartners Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Eén van de manieren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om de hoge recidive onder ex-gedetineerden omlaag te brengen is door al tijdens detentie

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 14 maart JEUGDBESCHERMING, JEUGDRECLASSERING EN VEILIGHEID 2 14 maart

Nadere informatie

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Stadserf 2 Postbus 3924 4800 DX Breda tel. 076 5298200 fax 5298220 Aan: Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Van: Ro Kartodirdjo Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Hierbij bied

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Het Netwerkberaad. Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Het Netwerkberaad. Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad. Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad. Doel alle relevante informatie over de jeugdige (snel)

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen

Leidraad Aanpak. problematische jeugdgroepen Leidraad Aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving (stroomschema) Werkprocesbeschrijving (tekst) Werkprocesbeschrijving (tabel) Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Implementatieplan doorontwikkeling Veiligheidshuizen Gelderland-Midden

Implementatieplan doorontwikkeling Veiligheidshuizen Gelderland-Midden Implementatieplan doorontwikkeling Veiligheidshuizen Gelderland-Midden 1 Inleiding Eind januari is het advies doorontwikkeling veiligheidshuizen in Gelderland-Midden in een gezamenlijke stuurgroepvergadering,

Nadere informatie

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda

Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda rapport notitie Organisatieschets Veiligheidshuis Gouda Organisatieschets veiligheidshuis Gouda.doc afdeling VeH Gouda, 23 april 2009 inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Sluitende keten...3 3. Profiel gericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Jaarplan Namens Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep. Marije van Barlingen Hoogendoorn manager

Jaarplan Namens Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep. Marije van Barlingen Hoogendoorn manager Jaarplan 2016 Namens Ketenregiegroep en Bestuurlijke regiegroep Marije van Barlingen Hoogendoorn manager Inhoud 1 Inleiding 3 2 Opzet en werkwijze 4 3 Focus en doelstellingen in 2016 Jeugd Volwassenen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ

Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ NAAR EEN VEILIGER SAMENLEVING Project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ ) Procesbeschrijving Pilot BIJ versiegeschiedenis versie datum Auteur geadresseerden Aanpassingen Versie 0.10 14 oktober

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB)

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Referentiewerkmodel Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Beter Beschermd op 6 mei 2009 Inhoud

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ketenmanager van het Veiligheidshuis, mw. M. van Barlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ketenmanager van het Veiligheidshuis, mw. M. van Barlingen. Veiligheidshuis Kennemerland Gemeente Bloemendaal T.a.v. college van Burgemeester en Wethouders Postbus 201 2050 AE Overveen Datum 5 juli 2012 Contactpersoon M. van Barlingen - Hoogendoorn Telefoonnummer

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie