Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2"

Transcriptie

1 Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis April 2013

2 Inhoud Inleiding en monitor 3 1. Briefing 6 2. Risicojongeren Overleg (RJO) 7 3. Lokaal Casus Overleg (LCO) Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Regio Nazorg (ex-) gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO-L) Justitieel Jongeren Overleg (JJO) Actie overleggen groepsaanpak 29 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -2

3 Inleiding en monitor Geachte leden van de Stuurgroep, beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage van de casusoverleggen die plaatsvinden in het Veiligheidshuis Gouda. De managementrapportage is de verantwoording van de ketenmanager van het Veiligheidshuis aan de Stuurgroep en het Managementoverleg/ Regiekamer waar ingegaan wordt op de mate van realisatie van de vooraf gestelde doelen. De gestelde doelen zijn voor het Veiligheidshuis vastgelegd in: Het gezamenlijke meerjarenplan van de Veiligheidshuizen Den Haag, Leiden en Gouda Het jaarplan van Veiligheidshuis Gouda Procesbeschrijvingen De rapportage zal 3 keer per jaar verschijnen, waarbij de derde viermaandsrapportage tevens het jaarverslag omvat. Wij hopen dat dit u een goede indruk geeft van hetgeen wij aan casuïstiek met elkaar bespreken en van een aanpak voorzien. Wij zijn vanzelfsprekend graag tot een nadere toelichting bereid, Natascha Schaper Ketenmanager Veiligheidshuis locatie Gouda Freda van Gijzen voorzitter Veelplegeroverleg Gouda, Briefing, Overleg Nazorg (ex)-gedetineerde volwassenen Gouda Esther Vink voorzitter Overleg Nazorg (ex)-gedetineerde volwassenen Gouda (1 e helft 2012), en Risicojongerenoverleg (vanaf november 2012) Monique Hof voorzitter Overleg Regionale nazorg (ex)-gedetineerden Anne-Marije Tervooren (waarnemend) voorzitter Risicojongerenoverleg tot november 2012 Cor Huijsman voorzitter justitiële overleggen (JCO-A, JCO-L, JJO) Ysanne Drijber voorzitter Trajectberaad Nicole Bijl voorzitter Actieoverleggen Groepsaanpak Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -3

4 Legenda (stoplichtenmodel) Prestatie niet ( gestart en) gerealiseerd. Prestatie gestart maar nog niet gerealiseerd Prestatie gerealiseerd 1. Prestaties regionaal; meerjarenplan Veiligheidshuis Den Haag, Leiden en Gouda Het ontwikkelen van een (gezamenlijk) informatie- en coördinatieknooppunt met Veiligheidshuis Leiden. Het ontwikkelen en opleveren van een productenboek. Het ontwikkelen van een systeem van monitoring en evaluatie. Het invoeren van GCOS ter ondersteuning van de overleggen. Inrichting van een privacy advies commissie in samenwerking met Veiligheidshuis Den Haag en Leiden. Minimaal 2 keer per jaar een Veiligheidshuisdag organiseren voor de medewerkers in het Veiligheidshuis ter bevordering van de samenwerking. Het houden van een tevredenheidsenquête onder medewerkers van het Veiligheidshuis. 2. Prestaties lokaal; jaarplan 2012 Veiligheidshuis Gouda Voor ieder individu dat wordt besproken in een overleg wordt een plan van aanpak opgesteld waarin afspraken tussen verschillende ketenpartners worden afgestemd en vastgelegd. Er is sprake van gereguleerde instroom via briefing, waarbij kan worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen, en prioritering vind vervolgens plaats in de overleggen. In 2011 is gestart met een experiment om informatierapportages te leveren vanuit het Veiligheidshuis ten behoeve van politie, BJZ, advisering door RvdK of RN, OM. In 2012 zal moeten worden besloten door de stuurgroep of het verstrekken van informatierapportages Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -4

5 voortgezet wordt en zo ja, op welke wijze. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van elk overleg door 10 casus te selecteren en te onderzoeken om resultaten van het Veiligheidshuis zichtbaar te maken. Er wordt actief onder de aandacht gebracht wat er gebeurt in het VH door gebruik van website, intranet, opendag, twitter, media etc. Er is in Veiligheidshuis Gouda sprake van een uniforme werkwijze van informatiecoördinatie, overleggen en monitoring. Implementatie van GCOS ter ondersteuning van de overleggen is gerealiseerd. Er is onderzocht of aansluiting van het Veiligheidshuis op externe systemen als Jeugd-match en Mens Centraal mogelijk is. In samenwerking met VH Leiden is een managementrapportage ontwikkeld die vier maandelijks wordt opgeleverd De pilot regionale nazorg ex-gedetineerden is geëvalueerd, verder ontwikkeld en verbreed. Er heeft deskundigheidsbevordering plaats gevonden door middel van training voorzitters en medewerkers VH. Periodiek zijn intervisiebijeenkomsten tussen voorzitters Leiden- Den Haag- Gouda georganiseerd De samenwerking tussen groepsaanpak gemeente en Veiligheidshuis is verbeterd Drie problematische jeugdgroepen in Gouda aanpakken middels integrale aanpak in Actieoverleg In samenwerking met Stadsmarinier is de overlast en criminaliteit in Gouda Oost (jeugdgroepen en individuen) aangepakt. De samenwerking met Centra Jeugd en Gezin, scholen, AMK, en stichting MEE is versterkt. Er is sprake van werkafspraken met CJG op casusniveau. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -5

6 1. Briefing In november 2011 is een wekelijkse briefing gestart in het Veiligheidshuis. Dit vanuit de behoefte van de ketenpartners om een rol te kunnen spelen bij actuele situaties met betrekking tot strafbare feiten. Met als doel sneller te kunnen schakelen tussen organisaties over de nodige inzet bij concrete incidenten of cases. Deelnemende organisaties zijn: gemeente (tevens voorzitter), politie, OM, BJZ/JPT, Palier, RN. Daarnaast kunnen alle andere ketenpartners benaderd worden met een vraag om aanvullende informatie of actie. Er is een aanmeldingsformulier ontwikkeld waarmee zowel incidenten (delicten, overlast), complexe situaties of opschalingen gemeld kunnen worden. In dezelfde periode (begin 2012) speelden er initiatieven rondom een mailgroep waarin door de politie incidenten rondom bijvoorbeeld veelplegers of andere doelgroepers werden gemeld ten behoeve van noodzakelijke acties. En er werd gewerkt aan procesafspraken rondom het door het Veiligheidshuis (of de partners) te leveren informatie. Deze initiatieven tezamen hebben ertoe geleid dat er medio april één werkwijze is ontstaan rondom het delen van informatie uit de actualiteit: dagelijks (op werkdagen) meldt de politie per mail de aanhoudingen van Goudse burgers aan OM / BJZ / Reclassering /Palier en gemeente. Eventuele scenarioafspraken kunnen dan acuut worden ingezet. Wekelijks worden in de briefing alle gemelde aanhoudingen besproken (en eventuele andere meldingen), ondernomen acties kunnen dan worden teruggekoppeld, of alsnog afgesproken. In de praktijk blijkt dat er nauwelijks meer sprake is van andere aanmeldingen dan deze meldingen van politie. Output van de briefing is onder meer: het inzetten of terugkoppelen van scenarioafspraken, door laten stromen naar één van de overleggen voor (het monitoren) van een plan van aanpak, meldingen aan andere organisaties (zoals AMK of Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD). Zeker niet alle aanhoudingen leiden tot een verdere instroom in het Veiligheidshuis. Het gaat erom die situaties eruit te lichten waarin een integrale werkwijze zinvol/ noodzakelijk is en/of waar sprake is van een persoon die tot de doelgroep van het Veiligheidshuis behoort (jeugd, veelpleger, detentie). Alle overige zaken zijn slechts ter informatie. Niet alle aanhoudingen worden opgenomen in het registratiesysteem: die personen waarvoor geen aanleiding bestaat om deze integraal te bespreken, en dus een ketendossier van op te maken, worden om privacytechnische redenen niet geregistreerd. Om deze reden wordt er bij de genoemde aantallen gesproken van het aantal agenderingen en niet van aantal unieke personen. Instroom van de briefing op basis van aantallen agenderingen: Periode januari t/m april: 74 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -6

7 Periode mei t/m augustus: 229* Periode september t/m december: 183 * Vanaf de tweede viermaandsperiode is het aantal agenderingen dus gebaseerd op de aanhoudingen van Goudse personen, waardoor het aantal ook sterk is gestegen. 2. Risicojongeren Overleg (RJO) Van januari 2012 tot november 2012 heeft er in het kader van ziektevervanging een nieuwe procesregisseur het Risicojongerenoverleg (RJO) voorgezeten. Januari is gebruikt om te bekijken hoe de processen verlopen, welke afspraken er zijn en welke status de casussen hebben. Alle casussen zijn doorgelopen om te bekijken wat er gedaan moest worden op elke casus. Daarnaast is er een ronde gemaakt bij de partners om elkaar te leren kennen en feedback te vragen over verloop van het RJO. In november is samen met de partners een brainstormsessie gehouden over de invulling van het RJO. De uitkomsten van die sessie dienen onder meer als input voor de ontwikkeling van het RJO in het licht van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. In 2013 moet duidelijk worden op welke manier een casusoverleg over risicojongeren wordt voortgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar de knelpunten die in het RJO worden gezien (zie de rapportage over januari t/m augustus 2012). Ook is het RJO gebruikt om de risicojongeren uit de geprioriteerde groepen (Klaagmuur / Goverwelle / Korte Akkeren) in beeld te brengen en van up to date informatie te voorzien zodat er een plan van aanpak gemaakt kon worden. De andere groepen zijn eind 2012 in beeld gebracht, bespreking daarvan is in In het RJO hebben is in de zomer 2012 ook een meidengroep van 7 casussen besproken waar signalen van zijn dat ze mogelijk slachtoffer zijn van Loverboy praktijken. Alle meiden hebben zelf ook politiecontacten en/of delictgedrag. 2 van deze meiden hebben hulpverlening. 5 meiden zijn 18min en 2 meiden zijn 18plus. Deze meiden zijn allemaal uitgenodigd voor een gesprek op het Veiligheidshuis van Gouda met de procesregisseur en een medewerkster van het jongerenwerk van Factor G. 5 meiden zijn zonder tegenbericht niet verschenen en 2 van de meiden waren op vakantie en is er een nieuwe afspraak gepland. De 5 meiden die zonder tegenbericht niet zijn verschenen krijgen een tweede uitnodigingsbrief met de nadruk om ditmaal te verschijnen. Bij het tweede gesprek zat ook de politie aan tafel. Afspraak is dat wanneer zij niet op gesprek komen er een onaangekondigd huisbezoek zal plaatsvinden samen met een partner. Doel van het gesprek is om de meiden te motiveren om deel te nemen aan de workshops van Factor G. Daarnaast willen we zicht krijgen op de levensgebieden van de meiden en bij zorg de meiden motiveren voor coaching en/of andere hulpverlening. Uiteindelijk doel is het voorkomen van afglijden richting criminaliteit en/of beschermen van slachtoffer tegen Loverboy praktijken. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -7

8 Risicojongerenoverleg 1 e en 2 de 3 de Aantal casussen 1 of meerdere keren besproken Aantal nieuwe casussen 24 5 Status van de nieuwe casussen 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal nieuwe casussen 24 5 Afgesloten 12 1 Lopend 8 1 Monitoren 4 3 Status van de besproken casussen 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal besproken casussen Afgesloten Lopend 14 5 Monitoren Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -8

9 Status van alle casussen binnen RJO 1 e en 2 de 3 de Totaal aantal casussen binnen RJO Afgesloten Lopend 16 8 Monitoren Casushouder van de nieuwe jongeren aantal dossiers 1 e en 2 de 3 de Huidige status aantal dossiers 24 5 BJZ Gezinsvoogdij 3 BJZ JPT 1 BJZ JR 2 BJZ Toegang 3 Factor G 5 Radar 0 Halt 0 Jongerencoaching 0 3 OM 0 RMC 2 Reclasseringstoezicht 0 WIZ 2 Gemeente 2 GGD 0 1 Geen casushouder 2 1 Overig 2 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -9

10 Voor de nieuwe aanmeldingen gelden de volgende cijfers (n=5): 2,5 Aanmelders 3e periode 2 1, ,5 0 participe briefing school 2,5 Wijken 3e periode 2 1, ,5 0 Korte Akkeren Noord Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -10

11 2,5 Problemen op leefgebieden 2 1,5 1 Periode 3 0,5 0 1 leefgebied 2 leefgebieden 3 leefgebieden 4 leefgebieden 3. Lokaal Casus Overleg (LCO) In het Lokaal Casus Overleg worden de Goudse zeer actieve veelplegers ( ZAVP) en de stelselmatige daders (SD) besproken. Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - meer dan 10 processen - verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. De veelplegersaanpak kent drie scenario s waar naar toe gewerkt wordt: a. Vrijwillige begeleiding scenario 1 b. Verplichte begeleiding door de reclassering scenario 2 c. Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 1 scenario 3 1 De maatregel ISD is een maatregel om stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -11

12 De te bespreken personen in het LCO is uitgebreid met de volgende categorie: Door de briefing verwezen meerderjarig persoon, afkomstig uit Gouda, die niet onder 1 van de andere doelgroepen (RJO, JJO en Nazorg) valt, en waarover behoefte is afspraken te maken met als doel criminaliteit en of overlast te verminderen. Dit zijn vaak personen met een verhoogd risico op maatschappelijke onrust, personen in een complexe of vastgelopen situatie, en met een hoog recidive risico. Ook veelplegers die hun veelplegersstatus kwijtraken maar waarbij het risico nog steeds hoog wordt ingeschat, besproken kunnen blijven worden. Deze personen, dus zonder veelplegerstatus en met verhoogd risico vormen de categorie bijzondere casuïstiek. Voor hen is geen OM-indicatie mogelijk, maar wordt er gewerkt met afspraken op maat. Over de eerste viermaandperiode: Van de personen die per 1 januari 2012 niet meer in aanmerking kwamen voor een veelplegerstatus, is er in 6 gevallen besloten deze toch te blijven bespreken in verband met een ingeschat recidiverisico danwel risico op maatschappelijke onrust. Ook verbleven er zes personen op dat moment in detentie (3) of in een ISD-maatregel (3). Hun dossier is overgedragen aan het Nazorgoverleg. Eén persoon is in de eerste viermaands periode in hechtenis genomen met het oog op een eventuele ISD-maatregel. De reclassering zal daartoe rapport opmaken. In de eerste 4maandsperiode is er 1 dossier afgesloten wegens verhuizing naar elders. In één situatie is ervoor gekozen een breed casusoverleg te houden, daarvoor zijn in het overleg extra aangesloten: de reclasseringswerker van Palier, Brijder, Kwintes en Moziëk Wonen. Over de tweede viermaandsperiode: In de periode mei tot en met augustus zijn er bij 3 personen uit Gouda, of plegend in Gouda, een ISDmaatregel opgelegd. Twee personen bevinden zich nog in voorarrest en over hen wordt over gerapporteerd in het kader van ISD-maatregel. In 1 situatie is een Veiligheidshuisrapportage uitgebracht aan het OM. Dit bestond uit een samenvatting van de in het digitale dossier aanwezige informatie met als doel een zo goed mogelijke informatieverstrekking. Er is geen breed casusoverleg georganiseerd in deze periode, wel is er aangesloten bij casusoverleggen vanuit het Nazorgoverleg. Over de derde viermaandsperiode: In de periode september tot en met december is er bij 1 persoon uit Gouda een ISD-maatregel opgelegd. Drie personen zijn in voorarrest genomen en wordt over gerapporteerd in het kader van ISD-maatregel. Twee personen zijn verhuisd naar een andere regio en overgedragen. In deze periode is het nieuwe systeem GCOS in gebruik genomen. Het Veelplegeroverleg diende hiervoor voor locatie Gouda de pilot. De implementatie is goed verlopen. Om de deelnemers van het overleg te ontlasten is er zoveel mogelijk tijdens de vergadering getraind. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -12

13 Voor het Locaal Casus Overleg rapporteren we het volgende: LCO titel 1 ste 2 de 3 de Stelselmatige dader Zeer actieve Veelpleger Bijzondere casuïstiek LCO scenario s einde periode 1 ste 2 de 3 de Scenario 1 (vrijwillige hulpverlening) Scenario 2 (toezicht) Scenario 3 (ISD) Scenario afspraken bijzondere casuïstiek LCO huidig traject einde periode 1 ste 2 de 3 de Detentie Geen traject (o.a. toezicht retour, weigeren medewerking) Vrijwillige hulpverlening Toezicht reclassering ISD Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -13

14 Onderstaande tabel geeft de wijk weer waarin besproken personen zijn ingeschreven (volgens GBA). Met zvwovp wordt zonder vaste woon- of verblijfplaats bedoeld. 12 LCO cassussen per wijk Periode 1 Periode 2 Periode 3 0 Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -14

15 14 Leeftijd LCO casussen Periode 1 Periode 2 Periode t/m t/m t/m t/m t/m t/m Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen In het Veiligheidshuis is de taak van de gemeente voor nazorg aan volwassen (ex)-gedetineerden belegd. Voor het overleg Nazorg ex-gedetineerden rapporteren we het volgende: In- en uitstroom gedetineerden 1 ste 2 de 3 de Aantal personen met nieuwe detentie 62 69* 77 * waarvan 8 personen met 2 detenties in dezelfde periode en 1 persoon met 3 detenties in dezelfde periode. Vrijwillig nazorgtraject RN 1 ste 2 de 3 de Aantal screeningen & Quickscans Aantal nieuwe nazorgtrajecten gestart Aantal afloopberichten Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -15

16 Hieronder volgt over de derde viermaands periode informatie over de besproken cases. Periode t/m totaal aantal behandelde personen aantal personen 1 keer besproken in nazorgoverleg aantal personen 2 of meer keren besproken in nazorgoverleg aantal personen met nieuwe detentiemelding niet besproken in nazorgoverleg * *Wegens korte detentie Toelichting op dossiers van de personen 1 of meer keer besproken in het nazorgoverleg in deze periode: Analyse leefgebieden (probleem en/of hulpvraag) ID-bewijs werk/inkomen schulden wonen zorg (mogelij ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ja nee onbek end ke) overlast en/of maats. onrust totaal % 6% 68% 27% 22% 47% 31% 34% 28% 38% 19% 53% 28% 19% 45% 36% De analyse van de 5 leefgebieden is gemaakt op basis van gegevens van de maatschappelijk werker in de penitentiare inrichting (DPAN-formulier) en informatie van de ketenpartners. Bij het leefgebied ID-bewijs zien we de minste hulpvragen. Als er een probleem is op het gebied van het ID-bewijs kan dit vaak in de PI al opgelost worden. Bij alle leefgebieden blijkt dat nog bij een relatief groot aantal mensen de problemen niet bekend zijn. Dit komt deels doordat mensen niet gescreend worden als ze kort in detentie verblijven. Indien in het nazorgoverleg wel vermoedens zijn van problemen, wordt de persoon gescreend voor een vrijwillig nazorgtraject bij Reclassering Nederland. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -16

17 In de afgelopen periode is voor 2 personen een breed casusoverleg georganiseerd, waarbij andere partners zijn uitgenodigd om de casus te bespreken in verband met mogelijke maatschappelijke onrust, aansluiting veiligheid en zorg i.v.m. slachtoffers en bespreking van de casus met de trajectbegeleider. Aantal lopende, te monitoren en gesloten dossiers in deze periode: lopend monitoren gesloten analysefase uitvoering plan van aanpak / uitvoeringsregisseur begel. (nog) nog in RN Palier poli gem overig niet aan de onder- tie eente orde vwtbs, zoek ISD, langd. detentie in begeleiding just trajec t gem eentelijk andere (nietjust) instan tie begel. nodig, weigert mede werking begel. niet nodig / doelen behaald reden sluiting over dracht andere regio over dracht ander overleg overig / te korte detentie aantal % 12% 76% 0% 0% 0% 6% 6% 31% 46% 23% 13% 53% 10% 10% 15% totaal % van totaal (70) 23% 18% 54% NB: alleen personen met een nieuwe detentie en besproken personen in het nazorgoverleg worden in bovenstaande tabel geteld. Dit zijn dus niet alle lopende of te monitoren nazorgdossiers. 5. Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen Regio In 2012 is de pilot regionale nazorg voor volwassen (ex-)gedetineerden verder doorontwikkeld. In de loop van 2012 zijn er in totaal zijn er zes gemeenten uit de regio Gouda aangesloten bij de pilot: - Boskoop - Ouderkerk - Zuidplas, - Waddinxveen - Schoonhoven - Vlist In het regionale nazorgoverleg zijn in de afgelopen twaalf maanden in totaal 111 unieke personen besproken. De problematiek bij (ex-)gedetineerden speelt zich vooral af op het gebied van huisvesting, schulden, arbeid, inkomen en zorg. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -17

18 Voor het regionale nazorgoverleg rapporteren we het volgende: Nieuwe detenties per gemeente 1 e 4 maanden (Jan-apr) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken 2 e 4 maanden (mei-aug) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken 3 e 4 maanden (sept-dec) Totaal besproken individuen Meerdere keren besproken Boskoop Ouderkerk Schoonhoven Vlist Waddinxveen Zuidplas Totaal: Het aantal besproken individuen tijdens het overleg wijkt in sommige gevallen af van het aantal nieuwe detenties, dit komt doordat er in het overleg ook individuen zijn besproken die al eerder gedetineerd zijn geraakt, of een dusdanig lange detentieperiode hadden dat zij (nog) niet zijn geagendeerd. Het streven is om iedere inwoner uit de deelnemende gemeenten die gedetineerd raakt te bespreken in het regionale nazorgoverleg. De besproken casuïstiek van het regionale nazorgoverleg wordt ingedeeld in verschillende categorieën. Hieronder per gemeente een overzicht per 4 maanden van de ingedeelde categorieën. Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -18

19 Begelei ding nodig, Begelei weigert ding medew niet erking nodig / doelen behaal d RN Palier politie gemeente overig Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig/ doelen behaald overdracht andere regio overdracht ander overleg Ouderkerk lopend analysefase Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) reden sluiting Begeleiding nodig, weigert medewerking Reden niet besproken overdracht andere regio 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Totaal Boskoop lopend analysefase uitvoering plan van aanpak / uitvoeringsregisseur reden sluiting Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) Totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Schoonhoven lopend Monitoren reden sluiting analysefase uitvoering plan van Is in aanpak / begeleiding uitvoeringsregisseur Totaal Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -19

20 Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) RN Palier Politie Gemeente Overig justitieel traject gemeentelijk traject andere (niet just) instantie Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig/ doelen behaald lang reeds vrij (kort) Bilateraal afgehandeld overdracht andere regio Totaal Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) RN Palier politie gemeente overig Andere (niet justitiële) instantie 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Vlist lopend analysefase Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, langd. det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) reden sluiting Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig / doelen behaald 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd lopend monitoren reden sluiting niet besproken Zuidplas analysefase Uitvoering Plan van Aanpak In begeleiding detentie Totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -20

21 ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend ja nee onbekend Begel. (nog) niet aan de orde vw TBS, ISD, lange det. Nog in onderzoek (bespreking VHG en/of lopende rechtszaak) Justitieel traject Gemeentelijk Andere (niet-justiteel) Begeleiding nodig, weigert medewerking Begeleiding niet nodig / doelen behaald Overdracht andere regio Overig/ justitieel traject Bilateraal afgehandeld Waddinxveen lopend Monitoren reden sluiting Niet analysefase Begeleiding besproken totaal 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Voor iedere (ex-)gedetineerde die besproken wordt tijdens het nazorgoverleg, wordt een analyse gemaakt op de vijf leefgebieden (ID-bewijs, Werk/ inkomen, Schulden, huisvesting en zorg). Deze analyse wordt gemaakt aan de hand van de beschikbare DPAN-formulieren. DPAN is het systeem waarin gegevens worden uitgewisseld tussen de Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening van de Penitentiaire Inrichting en de gemeente. De MMD-er screent de gedetineerde op problemen op de vijf leefgebieden en koppelt deze terug aan de gemeente/ de coördinator. Hieronder een overzicht van de analyses op de leefgebieden, uitgesplitst per gemeente. Per leefgebied is te zien in hoeverre de gedetineerde een hulpvraag heeft, of tijdens het overleg een probleem is geconstateerd. Analyse leefgebieden (probleem en/of hulpvraag) ID-bewijs werk/ inkomen schulden wonen zorg overlast/ politie/ mts. onrust Boskoop 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -21

22 Ouderkerk 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Schoonhoven 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Vlist 1e 4 mnd Nog niet aangesloten 2e 4 mnd e 4 mnd Waddinxveen 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Zuidplas 1e 4 mnd e 4 mnd e 4 mnd Nazorg (ex-)gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zijn samen verantwoordelijk voor de nazorg aan jeugdigen afkomstig uit district Gouwe-IJssel die op strafrechtelijke titel zijn ingestroomd in de justitiële jeugdinrichting (JJI). Deze jeugdigen worden besproken in het trajectberaad dat onder voorzitterschap staat van de Raad voor de Kinderbescherming. Casussen Trajectberaad 1 ste 2 de 3 de Ingestroomd in de Justitiële Jeugd Inrichting (JJI) Totaal uitgestroomd uit de JJI Waarvan uitgestroomd met nazorgplan in een justitieel kader Waarvan uitgestroomd met een nazorgplan in een vrijwillig kaer (incl. niet willen en niets nodig hebben) Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -22

23 Waarvan uitgestroomd zonder nazorg plan Aantal trajectberaden Gemiddelde leeftijd, delicten, titel 1 ste 2 de 3 de Leeftijd Delicten Bedreiging met bep. ernstige misdrijven Verkrachting Overtreding leerplichtwet Diefstal in vereniging Diefstal met geweld Seksueel binnendringen bij kind onder 12 jaar Schennis van de eerbaarheid Poging tot doodslag Zware mishandeling Ordeverstoring Openlijke geweldpleging Titel 1 Staan nog op TB, in oktober 2012 gepland 2 Staan nog op TB, in september en oktober 2012 gepland 3 Sinds januari 2013 gesloten geplaatst in Schakenbosch (Leidschendam). Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -23

24 Preventief gehecht Jeugddetentie Goed Matig Zorgwekkend Geen gegevens Score per leefgebied 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de Wonen Werk/ school Financieel/ schulden Gezondheid/verslaving Thuissituatie Vrije tijd/ dagbesteding Gedrag/ denkwereld Recidive risico 1 ste 2 de 3 de Hoog Midden Laag Onbekend Overdracht ex-gedetineerden minderjarigen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal jongeren overgedragen aan een vervolgoverleg 3 Waarvan aan RJO Waarvan aan JJO Waarvan Regionaal Nazorgoverleg Boskoop Aantallen niet overgedragen Monitor Veiligheidshuis Gouda 3 e viermaandsrapportage 2012 pagina -24

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport met advies en implementatievoorstel

Onderzoeksrapport met advies en implementatievoorstel Onderzoeksrapport met advies en implementatievoorstel Afstudeeropdracht Een onderzoek naar de wijze waarop de samenwerking tijdens het Jeugd Veiligheidsoverleg kan worden verbeterd. Kayleigh Boerdijk Student

Nadere informatie

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1

Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Jonger dan 12 of 12-minner? Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners Samenwerkend Toezicht Jeugd Jonger dan 12 of 12-minner? 1 Inhoud Interviews Annelies Kooiman over het gebruik van de signaleringskaart

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

ISD en SOV vergeleken

ISD en SOV vergeleken ISD en SOV vergeleken EERSTE INVENTARISATIE MEERWAARDE INRICHTING VOOR STELSELMATIGE DADERS BOVEN EERDERE STRAFRECHTELIJKE OPVANG VOOR VERSLAAFDEN S. Biesma M. van Zwieten J. Snippe B. Bieleman ISD en

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie