Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland"

Transcriptie

1 Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Brancherapport 2008 Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

2

3 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Brancherapport Hoofdstuk Inleiding Brancherapport 2008 Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland 1

4 Voorwoord Voorwoord Patiënten, gehandicapten- en ouderenorganisaties vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Zij geven informatie en voorlichting aan hun leden en het brede publiek, organiseren lotgenotencontact en behartigen de belangen van hun achterban. Niet alleen in de zorg, maar ook gericht op een volwaardige maatschappelijke positie. Al deze activiteiten vinden veelal buiten de schijnwerpers plaats. Bij beleidsbepalers en politiek is onvoldoende bekend wat deze organisaties allemaal doen, hoeveel mensen zij met hun activiteiten bereiken en welke resultaten zij behalen. Dank aan de patiënten- en gehandicaptenorganisaties, zorgbelangorganisaties, de vereniging van budgethouders Per Saldo en de cliëntenraden in thuiszorg, GGz, ziekenhuizen en revalidatiecentra die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit brancherapport. Dank ook aan Prismant en het Verwey-Jonker Instituut die de onderliggende rapportages hebben verzorgd. De primaire doelen van dit brancherapport zijn maatschappelijke verantwoording en transparantie. Sinds de proefversie van dit rapport, uit 2005, hebben steeds meer organisaties zich bereid verklaard gegevens te verzamelen voor de monitor PGO organisaties in Nederland. Dat heeft erin geresulteerd dat er nu een goed beeld geschetst kan worden van de activiteiten en het bereik van PGO organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Hadewych Cliteur Marjan ter Avest Aline Saers UNIE KBO PCOB NVOG NOOM DE KOEPEL VAN OUDERENORGANISATIES Wim van Minnen Jasper Boele Wim Drooger NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Yvonne van Gilse Martin Vermeer Peter van der Loo 2 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

5 Inhoudsopgave Inleiding 7 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 10 Zorgbelangorganisaties 16 Vereniging van budgethouders Per Saldo 20 Inhoudsopgave Inleiding Cliëntenraden 22 Best practice 24 Conclusies 28 Colofon 30 Brancherapport

6 4 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

7 Inleiding Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

8 6 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

9 Inleiding In opdracht van het samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties (CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland) is in 2009 voor de vierde maal een monitor uitgevoerd naar de activiteiten van hun lidorganisaties. De monitor biedt organisaties de mogelijkheid om te laten zien welke resultaten zij boeken, welk bereik zij hebben en wat de effectiviteit is van de door de overheid ingezette subsidiemiddelen. Daarnaast geeft de monitor organisaties inzicht in de prestaties van andere soortgelijke organisaties waardoor kennisdeling wordt bevorderd. Het uiteindelijke doel is om verdere professionalisering van organisaties te bevorderen. Inleiding Inleiding Dit brancherapport is een samenvatting van de volgende brancherapporten: 1. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties; 2. Zorgbelangorganisaties (twaalf provinciale zorgbelangorganisaties en een in Amsterdam); 3. Vereniging van budgethouders Per Saldo; 4. Cliëntenraden (GGz-sector, Revalidatiesector, Thuiszorgsector en Ziekenhuissector). In deze samenvatting zijn aparte hoofdstukken per brancherapport opgenomen, alleen de conclusie omvat informatie over alle vier de brancherapporten. Aan de monitor die voor de gegevensverzameling van de brancherapporten is gebruikt, ligt een set van prestatie-indicatoren ten grondslag. Deze indicatoren weerspiegelen de kerndoelen van de organisaties. Deze samenvatting geeft een korte weergave van de kerndoelen: voorlichting en informatieverschaffing, belangenbehartiging en bij zelforganisaties van patiënten en gehandicapten lotgenotencontact. De samenvatting eindigt met enkele conclusies. Brancherapport

10 8 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

11 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

12 Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wie Ruim 150 van de 200 aangeschreven organisaties hebben gegevens aangeleverd. Wat Informatie en voorlichting is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties een belangrijke taak. Deze functie hangt nauw samen met de andere kerntaken; belangenbehartiging en lotgenotencontact. De volgende drie activiteiten komen het meest voor: 1. het verspreiden van kennis over diagnostiek en behandeling (91%); 2. het versterken van de positie van mensen met deze aandoening (82%); 3. het verbeteren van de communicatie tussen patiënten en behandelaars (80%). Op deze top drie volgen verder het bijdragen aan de zelfstandigheid van de mensen met deze aandoening (73%), advisering over zorgverlening en behandelmogelijkheden (69%), informatieverstrekking over regelgeving (56%), de begeleiding van of nazorg aan familieleden (50%), informatie geven over zorgverzekering (40%) en ten slotte informatieverstrekking over onderwijs (17%). Voor wie Alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties richten zich op mensen met een (chronische) ziekte of beperking. Veelal rekenen zij ook familie en direct betrokkenen en het brede publiek tot hun doelgroep. Hoe De patiënten- en gehandicaptenorganisaties maken gebruik van verschillende media. Deze zijn te onderscheiden in themagebonden publicaties, zoals boeken, brochures, folders, en persberichten, en meer algemene uitgaven zoals tijdschriften, nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, panels en websites. De organisaties informeren de leden, belangstellenden, zorgverleners en afdelingen binnen de eigen organisatie op diverse manieren. Via de website (99%) en informatiebijeenkomsten (90%), maar ook via persoonlijke contacten (81%), s (74%) en tijdschriften (61%). Behaalde resultaten De patiëntenorganisaties geven aan op verschillende thema s belangrijke resultaten te hebben behaald. Het gaat dan met name om professionalisering (uitbreiding van het bestuur of het aanpassen van beleid) en informatie en communicatie (meer bekendheid bij de doelgroep, nieuwe communicatiemiddelen). Andere thema s waarop belangrijke resultaten zijn behaald zijn: belangenbehartiging, lotgenotencontact, het organiseren van congressen en het opzetten en uitbreiden van het eigen netwerk. Cijfers Aantal leden Het aantal individuele leden bedraagt in 2008, net als in 2007 en 2006, circa Vrijwilligers Per organisatie, houden zich gemiddeld 29 vrijwilligers bezig met informatie en voorlichting, in vergelijken met vorig jaar lijkt dit licht te zijn afgenomen. Als oorzaken worden genoemd overbelasting van de actieve vrijwilligers en problemen bij het werven van nieuwe vrijwilligers. 10 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

13 Informatie en voorlichting Zes van de tien organisaties informeert leden en belangstellenden met een tijdschrift. Ongeveer tweederde hiervan geeft viermaal per jaar een tijdschrift uit. De helft van de organisaties geeft een schriftelijke nieuwsbrief uit. Ongeveer een derde geeft een elektronische nieuwsbrief uit. De frequentie hiervan loopt sterk uiteen van tweewekelijks tot jaarlijks. Het aantal organisaties dat een elektronische nieuwsbrief uitgeeft is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Een derde van de patiëntenbewegingen neemt enquêtes af en organiseert netwerkdagen, en ongeveer 18% maakt gebruik van panels. Verder blijkt dat 72% van de organisaties in 2008 cursussen of themabijeenkomsten heeft georganiseerd. Tabel 1.1 Bereik van informatieproducten Oplage tijdschrift (n=88) Oplage schriftelijke nieuwsbrief (n=69) Oplage elektronische nieuwsbrief (n=53) Aantal unieke bezoekers website (n=81) Aantal unieke bezoekers forum/chatroom (n=23) Patiënten- en Inleiding gehandicaptenorganisaties Informatievragen Het aantal informatievragen is licht afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Organisaties kregen dit jaar gemiddeld 730 informatievragen. Veel informatievragen hebben betrekking op behandeling en diagnose, financiën en het aanbod van zorg of van de organisatie. Klachten De aard van de klachten is divers maar heeft vaak betrekking op bejegening of behandeling. Opvallend daarbij is dat klachten over bejegening vaker worden genoemd door de grote organisaties en dat klachten over behandeling vaker worden genoemd door de middelgrote organisaties. Dat de binnengekomen klachten serieus worden genomen blijkt uit het feit dat een ruime meerderheid van de patiëntenorganisaties in de meeste gevallen gebruikt als input voor verbetering van de kwaliteit van hun dienstverlening en voor advisering richting instellingen binnen de gezondheidzorg. Lotgenotencontact De belangrijkste doelen van lotgenotencontact zijn: uitwisseling van ervaring (99%), onderlinge steun via herkenning (97%) en informatieverschaffing (94%). Zoals ook bij de vorige meting werd geconstateerd zijn er hier slechts kleine verschillen te constateren tussen de kleinere en grotere organisaties. Het lotgenotencontact kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het meest voorkomend zijn de groepsbijeenkomsten (89%), telefonische gesprekken (81%) en lotgenotencontact via de website (78%). Lotgenotencontact wordt in de meeste gevallen landelijk georganiseerd. Belangenbehartiging Belangenbehartiging is de derde kerntaak van de patiënten en gehandicaptenorganisaties; bijna alle patiëntenorganisaties houden zich hiermee bezig. Brancherapport

14 De belangrijkste doelen zijn het verbeteren van diagnoses en behandelmethoden, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en tenslotte kwaliteitsverbetering en vernieuwing van de zorg. Men richt zich daarbij vooral op de zorgaanbieders en ook de landelijke overheid. Daarbij geldt hoe groter de organisatie, hoe meer doelen men noemt en hoe meer partijen er zijn waar de organisatie zich op richt. Dit jaar is voor de eerste keer bekeken hoe men de invloed van collectieve belangenbehartiging ervaart. Het blijkt dat de patiëntenorganisaties hun invloed op externe partijen relatief klein vinden en hun ervaringsdeskundigheid relatief groot Samenwerking Een ruime meerderheid van de organisaties werkt samen met andere, vooral categorale, patiëntenorganisaties. Dit verloopt niet altijd vlekkeloos. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met culturele verschillen of de noodzaak om de eigen identiteit of autonomie te behouden. Bovendien worden er grote verschillen in professionaliteit geconstateerd of is er een gebrek aan beschikbare menskracht. Tot slot Patiënten- en gehandicaptenorganisaties vinden het lastig om ervaringsdeskundigheid en (medische) zorginhoud in relatie tot elkaar te brengen. Zij zoeken naar mogelijkheden om ervaringsdeskundigheid te onderbouwen. Een specifieke leerstoel of het oprichten van een wetenschappelijk instituut gericht op dit thema, zou dit kunnen bevorderen. Hiermee kan een visie en een strategische kader worden aangereikt, op basis waarvan zelforganisaties van patiënten en gehandicapten antwoorden kunnen formuleren, gericht op hun specifieke doelgroep en thematiek. Als het aantal actieve vrijwilligers niet toeneemt zal het voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties lastig worden om aan alle verwachtingen te voldoen. Een mogelijke oplossing is het aanstellen of inhuren van beroepskrachten (professionals). De werkgroep Wenkend perspectief (VWS) vindt dat er twee externe kernfuncties bij moeten, namelijk kwaliteitstoetsing en dienstverlening. Ook wenst de overheid dat de organisaties er nog een functie bij krijgen: de zogeheten derde partijrol. De vraag is of de organisaties er klaar voor zijn. Uit de gegevens van de Monitor kunnen we concluderen dat het antwoord vooralsnog nee is. De organisaties zijn nog niet voldoende toegerust voor deze taak. Zij zitten inmiddels aan de onderhandelingstafel, maar weten niet goed hoe zij hun unieke kennis en ervaringsdeskundigheid kunnen uitdragen. 12 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

15 Zorgbelangorganisaties Inleiding Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

16 Zorgbelangorganisaties Wie Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van dertien provinciale Zorgbelangorganisaties. Tien Zorgbelangorganisaties hebben de monitor 2009 ingevuld. In iedere provincie in Nederland is één Zorgbelangorganisatie actief, met uitzondering van Noord-Holland. Daar is behalve een provinciale ook een grootstedelijke Zorgbelangorganisatie actief (Amsterdam en Diemen). Wat De activiteiten van Zorgbelangorganisaties zijn grotendeels hetzelfde. Alle organisaties houden zich bezig met belangenbehartiging, informatievoorziening, het ondersteunen van patiënten- en consumentenorganisaties, het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van Zorg en Welzijn en klachtenopvang. Een organisatie noemt daarnaast nog een extra werkdoel, namelijk uitvoering vertrouwensfuncties. Activiteiten in cijfers: 1. Deskundigheidsbevordering patiënten- en cliëntenorganisaties 2. Informatievoorziening aan patiënten- en/of cliëntenorganisaties over thema s 3. Informeren over patiëntenrechten Na de top drie volgen de volgende taken: versterking van de positie van mensen met een aandoening, bevorderen dat informatie voor iedereen beschikbaar komt, Informeren over patiënten- en/of cliëntenorganisaties en doorverwijzen naar relevante organisaties (90%), Informeren over aanbod van zorg en welzijn (90%), verbeteren van de informatievoorziening over zorg en welzijn in het algemeen (90%), Informatie over nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de keuzemogelijkheden binnen de zorg (90%), verbeteren van de communicatie tussen patiënten en behandelaars (90%), Informeren over taken en doelen van Zorgbelang (90%), Informatie over zorgverzekering (90%) en bijdragen aan de zelfstandigheid van mensen met een aandoening (80%). Voor wie De Zorgbelangorganisaties richten zich op een brede doelgroep: patiëntenorganisaties, zorgconsumenten, gehandicapten en GGz-cliënten. Organisaties die deze doelgroepen vertegenwoordigen zijn niet noodzakelijkerwijs aangesloten bij een Zorgbelangorganisatie. Bijna alle Zorgbelangorganisaties (9) richten zich ook op direct betrokkenen en ouderen. Daarnaast richt een groot deel (8) zich op jeugd/jongeren, allochtone zorgvragers en mantelzorgers. Zeven Zorgbelangorganisaties richten zich ook op dak- en thuislozen en gebruikers van welzijnsvoorzieningen. Hoe Zorgbelangorganisaties gebruiken diverse communicatiemiddelen om individuele burgers, (toekomstige) zorgconsumenten, te bereiken. Alle Zorgbelangorganisaties gebruiken folders/brochures, een website en perscontacten/lokale media voor dit doeleinde. Daarnaast maakt een groot aantal organisaties gebruik van publicaties, een telefonische informatielijn en informatiebijeenkomsten. Verder geven enkele Zorgbelangorganisaties aan dat zij ook de volgende informatiekanalen inzetten: elektronische nieuwsbrieven (website), e-panel, audio-visueel materiaal en een eigen radioprogramma. Behaalde resultaten Wat betreft belangenbehartiging rondom de Wmo, is ingezet op versterking en ondersteuning van Wmo-raden. Met betrekking tot de AWBZ en ook op het terrein van de curatieve zorg worden afspraken gemaakt over het inkoopbeleid. 14 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

17 Vermeldenswaard is de mantelzorgprijs en de voorbereidingen voor een TV serie Take care. Op het gebied van de GGz waren initiatieven op het terrein van kleinschalige woonvormen. Cijfers Aantal lidorganisaties Gemiddeld tellen Zorgbelangorganisaties (peildatum 31 december 2008) 218 lidorganisaties. De meeste lokale en regionale patiënten- en consumentenorganisaties zijn per provincie aangesloten bij een Zorgbelangorganisatie. Vrijwilligers Zorgbelangorganisaties tellen veel vrijwilligers. Gemiddeld zijn er per organisatie 116 vrijwilligers. De meeste vrijwilligers worden ingezet als ervaringsdeskundige/adviseur. Zorgbelangorganisaties Inleiding Informatie en voorlichting Alle Zorgbelangorganisaties maken gebruik van een website, persoonlijk contact en informatiebijeenkomsten om leden, kaderleden, belangstellenden, zorgverleners en gemeenten te informeren. Andere, veelgebruikte manieren om deze doelgroepen te informeren zijn (elektronische) nieuwsbrieven, en publicaties. Vier Zorgbelangorganisaties gebruiken ook cursussen voor het informeren van doelgroepen. De meeste Zorgbelangorganisaties hebben op de website een bibliotheekmodule waarin eigen en externe producten zijn opgenomen. Deze module is voor iedere bezoeker van de website toegankelijk. Figuur 2.1 Communicatiemiddelen voor leden, kaderleden, belangstellenden, zorgverleners % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Website Persoonlijke contacten Informatiebijeenkomsten Nieuwsbrief / tijdschrift Elektronische nieuwsbrieven Publicaties Cursussen Anders Bibliotheek Informatievragen In 2008 zijn er per Zorgbelangorganisatie gemiddeld 315 vragen binnengekomen. Dit is vergelijkbaar met het aantal vragen in Brancherapport

18 Veruit de meerderheid van de vragen in 2008 hadden betrekking op Zorgaanbieders (176 vragen). Verder zijn vrij veel vragen binnengekomen over de gemeente (Wmo) (35 vragen) en klachtenvoorzieningen (32 vragen). De belangrijkste onderwerpen van de vragen zijn: behandeling/zorgaanbod (119 vragen), patiëntenrechten (51 vragen), wet- en regelgeving (50 vragen) de organisatie van de gezondheidszorg (47 vragen). Zorgbelangorganisaties bieden individuele patiënten advies en ondersteuning bij het beantwoorden van vragen. Het aantal vragen dat door Zorgbelangorganisaties in 2008 is afgehandeld bedraagt gemiddeld 282 (80%). In 2007 was dit 83%. Klachten Gemiddeld werden in klachten ontvangen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van Veruit de meerderheid van de klachten in 2008 hadden betrekking op Zorgaanbieders (603 klachten), Wmo (84 klachten) en zorgverzekeraars (38 klachten). De belangrijkste onderwerpen van de klachten zijn behandeling/zorgaanbod (336 klachten), patiëntenrechten (233 klachten) en de organisatie van de gezondheidszorg (195). Het aantal klachten dat door Zorgbelangorganisaties is afgehandeld ten opzichte van 2007 is sterk gestegen. In totaal zijn in klachten door de Zorgbelangorganisaties afgehandeld. Belangenbehartiging Bij individuele belangenbehartiging/dienstverlening gaat het met name om informatie en advies, gevolgd door juridische dienstverlening, bijstand en aanbod uitvoering enquêterecht. De collectieve belangenbehartiging is vooral gericht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, lokale en provinciale overheden. De belangrijkste thema s zijn: Wmo, Zorgverzekeringswet, Persoonsgebonden budget, mantelzorg, ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, lichamelijke/psychische/verstandelijke beperking en patiëntenrechten. Vergeleken met 2007 is er in 2008 minder aandacht voor de AWBZ. Voor ruim de helft van de Zorgbelangorganisaties vormen vragen en klachten, alsook de uitkomsten van meldacties, een belangrijke input voor collectieve belangenbehartiging. De meeste Zorgbelangorganisaties geven aan dat zij geen inzicht hebben of de collectieve belangenbehartiging tot de gewenste resultaten en de gestelde doelstellingen leidt. Samenwerking Alle Zorgbelangorganisaties werken samen met categorale patiëntenorganisaties en de Wmoraden. De meesten werken daarnaast samen met cliëntenraden en gehandicaptenorganisaties. Samenwerking tussen Zorgbelangorganisaties vindt vooral plaats binnen Zorgbelang Nederland. Naast georganiseerde vormen van samenwerking vindt ook collegiale consultatie plaats. De samenwerking is gericht op uitwisseling van informatie, een gemeenschappelijk aanbod van informatieverstrekking en voorlichting, belangenbehartiging, kwaliteitsverbetering en vernieuwing van zorg. Ruim de helft van de Zorgbelangorganisaties onderhoudt daarnaast internationale contacten. 16 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

19 Vereniging van budgethouders Per Saldo Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

20 Vereniging van budgethouders Per Saldo Wie Per Saldo is een landelijke organisatie die met grondige kennis van wettelijke regelingen rond persoonsgebonden budgetten werkt voor mensen met een beperking die gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB). Het perspectief van de budgethouder vormt bij alle activiteiten het uitgangspunt. Per Saldo wil mensen met een beperking die zelf hun zorg, hulpmiddelen en voorzieningen regelen, vraaggestuurd ondersteunen bij het verwerven en hanteren van het persoonsgebonden budget. Per Saldo wil opkomen voor de belangen van mensen met een beperking die zelf hun zorg, hulpmiddelen en voorzieningen regelen. Wat Belangenvereniging Per Saldo zet zich in voor verbetering van de geldende PGB-regelingen. Naast uitleg van de regelingen, informeert Per Saldo ook over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daarnaast geeft de belangenvereniging individuele adviezen die aansluiten bij de specifieke situatie van een budgethouder. Het uitgangspunt is budgethouders ondersteunen om zelf oplossingen te vinden. Per Saldo ontwikkelt producten en diensten die budgethouders en direct betrokkenen kunnen gebruiken om de regie over het eigen leven effectiever uit te oefenen; bijvoorbeeld in de vorm van cursussen en trainingen. Voor wie De primaire doelgroepen van Per Saldo zijn de budgethouders (eind 2008 waren budgethouders lid van de vereniging), mensen die overwegen een PGB te gaan gebruiken, en direct betrokkenen zoals ouders, partners en mantelzorgers. In de collectieve belangenbehartiging richt Per Saldo zich, namens deze doelgroepen, op stakeholders zoals politici, ambtenaren, uitvoeringsinstellingen, onderzoeksinstituten, partners binnen de patiëntenbeweging, zorg-, hulp- en dienstverleners en hun organisaties, intermediairs, de media en het brede publiek. Hoe Per Saldo informeert individuen op verschillende wijzen, zowel telefonisch, schriftelijk, via mail als mondeling. Ook biedt de organisatie steeds meer mogelijkheden voor onderlinge ontmoeting. Ze faciliteert uitwisseling van ervaringen, deskundigheid en opinies. Behaalde resultaten Een belangrijk streven voor Per Saldo in 2008 was om de voorgenomen bezuinigingen in de AWBZ zo min mogelijk nadelig te laten uitwerken voor budgethouders. Een ander belangrijk doel was om een aantal vooroordelen weg te werken over het PGB. Om deze doelen te bereiken werkte Per Saldo nauw samen met landelijke en regionale netwerken van patiënten- en consumentenorganisaties. Krachtenbundeling was een belangrijke succesfactor voor Per Saldo Cijfers Aantal medewerkers Er werkten in betaalde krachten bij Per Saldo (circa 30 FTE). Vrijwilligers In 2008 werkten er 19 vrijwilligers. De vrijwilligers worden voor diverse activiteiten ingezet, zoals het geven van voorlichting, begeleiden van contactbijeenkomsten en het bemensen van stands op beurzen en bijeenkomsten. 18 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

21 Informatie en voorlichting Per Saldo heeft een informatielijn die leden en niet-leden kunnen bellen met vragen over de manier waarop zij het PGB zo effectief mogelijk kunnen inzetten. In 2008 bedroeg het aantal gevoerde gesprekken met leden , met niet-leden Ook verzorgt Per Saldo lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor een breed publiek. Dit gebeurt op aanvraag van derden, zoals patiënten- en consumentenorganisaties, gemeenten etc. Het streven was om in 2008 circa 80 lezingen en voorlichtingen te geven, een aantal vergelijkbaar met In totaal zijn er in lezingen gehouden. Daarnaast was Per Saldo in 2008 vier keer aanwezig op beurzen om kennis en informatie te geven over het PGB. De website van Per Saldo bleef een belangrijke bron van informatie. In totaal waren er in bezoekers. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van Per Saldo heeft een eigen magazine, genaamd EigenWijs, een belangrijk communicatiemiddel dat alle leden ontvangen. Informatievragen Allereerst biedt Per Saldo informatie, advies en ondersteuning aan leden en niet-leden op individueel en collectief niveau. Dit gebeurt door middel van een goed georganiseerde vraagbaakfunctie, waarbij budgethouders telefonisch of per antwoord krijgen op hun vragen. In 2008 zijn er vragen van leden geregistreerd. ± vragen kwamen per post of per binnen; het overige gedeelte van deze vragen kwam telefonisch binnen. Vereniging van Inleiding budgethouders Per Saldo Klachten De meeste klachten in 2008 gingen over de Wmo/gemeenten. Reden hiervoor is dat steeds meer mensen te maken krijgen met een PGB in de Wmo. Opvallend is dat het aantal klachten over zorgkantoren bijna is gehalveerd. Belangenbehartiging Het vijfde primaire product van Per Saldo is collectieve belangenbehartiging. In tegenstelling tot de andere vier producten, zijn de belangrijkste klanten van dit product de stakeholders(politici, ambtenaren, uitvoeringsinstellingen, onderzoeksinstituten, partners binnen de patiëntenbeweging, zorg-, hulp- en dienstverleners en hun organisaties, intermediairs, de media en het brede publiek). De belangrijkste doelgroep blijft natuurlijk die van de budgethouders, wier belangen bij de stakeholders worden behartigd. In 2008 zijn weer veel activiteiten uitgevoerd: van visieontwikkeling en standpuntbepaling tot lobbywerk bij politiek en uitvoerders en coalitievorming. Een belangrijk streven voor Per Saldo in 2008 was om de voorgenomen bezuinigingen in de AWBZ zo min mogelijk nadelig te laten uitwerken voor budgethouders. Brancherapport

22 20 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

23 Cliëntenraden Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC, LPGGz, LSR, NPCF, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

24 Cliëntenraden Wie Binnen de cliëntenraden bij zorginstellingen zijn er in totaal vier monitoren uitgevoerd, namelijk onder geestelijk gezondheidszorg instellingen (GGz), revalidatiecentra, thuiszorg en ziekenhuizen. Deze rapporten zijn dit jaar voor het eerst opgesteld op basis van gegevens uit Hieronder een vergelijking van alle vier de monitoren. Voor een eerste proef is de respons bemoedigend. Tabel 4.1: Sector Aantal Aantal Respons uitgenodigd deelgenomen GGz % Revalidatie % Thuiszorg % Ziekenhuizen % Totaal % Wat De belangrijkste bevoegdheden van cliëntenraden liggen op het terrein van zeggenschap van cliënten/bewoners, de klachtenregeling, kwaliteitsbeleid, benoeming van leidinggevend personeel en het beleid ten aanzien van voeding, hygiëne, recreatie en ontspanning voor cliënten. Hun kerntaken liggen op het terrein van (collectieve) belangenbehartiging binnen de wettelijk vastgestelde kaders van de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorgsector en de daarbij horende advisering. De kernfunctie van cliëntenraden in de zorgsector is het adviseren van de raad van bestuur van de zorgorganisatie waar de cliëntenraad toe behoort. Naar functie van de leden in de cliëntenraad gerekend zijn voorzitters en secretarissen hier gemiddeld ruim vier uur per week mee bezig. Cijfers Zetel bezetting De meeste cliëntenraden weten het aantal beschikbare zetels redelijk goed bezet te krijgen en te houden. Het feitelijke aantal leden is gemiddeld iets lager dan het aantal beschikbare zetels. Vrijwel alle cliëntenraden die hiermee te maken hebben wijzen als oorzaak op de complexe relatie met de achterban. Informatie en voorlichting Cliëntenraden in de zorgsector geven op verschillende manieren vorm aan het informeren van hun achterban over hun functie en de resultaten die zij boeken. De meest voorkomende frequentie waarin dit gebeurt is eenmaal per kwartaal. In de thuiszorg en de ziekenhuizen overheerst een frequentie van eenmaal per jaar. Met uitzondering van de GGz vindt het informeren van cliënten overwegend plaats via een website, folders of jaarverslagen. In de GGz worden hiervoor relatief vaak ook bijeenkomsten met cliënten benut. 22 Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland

25 Het inwinnen van informatie bij cliënten vindt eveneens op verschillende manieren plaats. Veel genoemd zijn cliëntenraadplegingen via bijvoorbeeld enquêtes, website en contactpersonen. Daarnaast beleggen vooral cliëntenraden in de GGz bijeenkomsten met cliënten. Opmerkelijk is voorts het gebruik van ideeënbussen door cliëntenraden van revalidatiecentra. Deze worden door bijna twee derde van de raden in deze sector genoemd en zijn daarmee het meest genoemde informatiekanaal. Met uitzondering van de cliëntenraden in de GGz maakt de helft (revalidatie en ziekenhuizen tot tweederde (thuiszorg) van de raden gebruik van het cursusaanbod om de eigen deskundigheid te versterken. Onderwerpen zijn vooral het verwerven van basisvaardigheden door nieuwe leden en de WMCZ. In de GGz maakt slechts een kwart gebruik van het cursusaanbod van LOC. Cliëntenraden Inleiding Ambulante cliënten zijn vaak moeilijk bereikbaar. Bij het informeren van en inwinnen van informatie bij cliënten speelt de bereikbaarheid een belangrijke rol. Op dit gebied ondervinden cliëntenraden in de thuiszorg en de GGz, waar het gaat om ambulante cliënten, problemen. Contact krijgen en onderhouden met deze cliënten is moeilijk. Zij zijn zelden binnen de muren van de zorgorganisatie of slechts korte tijd aanwezig. Bovendien spelen vooral in de GGz schaamtegevoelens bij cliënten een rol. Informatiebronnen Informatie van de zorgorganisatie vormt een belangrijke bron voor het advieswerk. Deze bron wordt door bijna alle cliëntenraden benut. Daarnaast wordt informatie ingewonnen uit verschillende andere bronnen. De belangrijkste hiervan zijn LOC voor de GGz en de thuiszorg en LSR voor revalidatie en ziekenhuizen. Van deze bronnen wordt bijna even vaak gebruikt gemaakt als van informatie van de eigen zorgorganisatie. Iets minder vaak wordt ook het ministerie van VWS genoemd als een belangrijke informatiebron. Ruim een derde noemt nog het NPCF en de brancheorganisatie waar de zorgorganisatie toe behoort. Het tijdig verstrekken van informatie door de bestuurder wordt door de meeste cliëntenraden met ruim voldoende beoordeeld. Samenwerking Naast samenwerking met andere cliëntenraden werken veel raden ook samen met andere organisaties. De raden in de GGz en de thuiszorg noemen hierbij opmerkelijk vaak de Wmo-raden van gemeenten in de regio waar de betrokken zorgorganisatie actief is. In de revalidatie en de ziekenhuizen wordt daarentegen vaker gewezen op patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de provinciale organisatie van Zorgbelang. Cliëntenraden van revalidatiecentra werken het minst samen met andere organisaties; dit blijft beperkt tot de helft van deze cliëntenraden. Ruim acht van de tien cliëntenraden in elke sector worden bijgestaan door een ondersteuner van de zorgorganisatie, in de persoon van een coach of een ambtelijk secretaris. Ondanks het dienstverband met de organisatie ervaart de overgrote meerderheid van de cliëntenraden deze ondersteuning als voldoende onafhankelijk. Naast personele ondersteuning vanuit de eigen zorgorganisatie doen de meeste cliëntenraden ook een beroep op de koepelorganisatie waar ze bij aangesloten zijn, LOC of LSR. In vergelijking doen de cliëntenraden in de revalidatiecentra en de thuiszorg het meest een beroep op deze organisaties. Het minst is dat het geval bij de raden in de GGz. Brancherapport

Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland

Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Brancherapport 2008 0 Hoofdstuk Inleiding Brancherapport 2008 Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten-

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties

Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties Monitor Patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in Nederland Activiteiten van de Zorgbelangorganisaties www.zorgbelang-nederland.nl Inhoudsopgave Monitor Zorgbelangorganisaties Voorwoord Het

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Patiënten-, gehandicaptenen ouderenorganisaties in Nederland. Brancherapport

Patiënten-, gehandicaptenen ouderenorganisaties in Nederland. Brancherapport Patiënten-, gehandicaptenen ouderenorganisaties in Nederland Brancherapport Zorgbelangorganisaties in 2008 Patiënten-, gehandicaptenen ouderenorganisaties in Nederland Brancherapport Zorgbelangorganisaties

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012

Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012 Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012 Op donderdagmiddag 12 april kwamen zo n 70 leden van cliëntenraden uit de AWBZ naar Zorg en Zekerheid om daar ervaringen met elkaar te delen en ideeën

Nadere informatie

Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld. Brancherapport 2006 Samenvatting

Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld. Brancherapport 2006 Samenvatting Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld Brancherapport 2006 Samenvatting Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 7 3 Kerntaken 9 4 Verenigingsleven 17 5 Per Saldo 21 6 Tot slot 23 Colofon 25 Dit rapport is

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Brancherapport. Kankerpatiëntenorganisaties

Brancherapport. Kankerpatiëntenorganisaties 09 Brancherapport Kankerpatiëntenorganisaties 2009 Brancherapport Kankerpatiëntenorganisaties Informatie en communicatie Brancherapport 2009 1 2 Brancherapport 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Fonds PGO Activiteitenplan

Fonds PGO Activiteitenplan Let op! Dit formulier graag digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Fonds PGO enplan Naam organisatie 1 Lotgenotencontact > U geeft aan voor welke activiteiten op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s.

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s. AGENDA 2012: 1. Inleiding Agenda 2012 schets de programmalijnen waarlangs de Zorgbelangorganisaties in Nederland gaan werken aan het versterken van de positie van de cliënt in zorg en welzijn. Komende

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006

Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Evaluatie Stimuleringsprogramma Lokaal Centraal juli oktober 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Geplande activiteiten en gebruikte middelen... 4 Het bereik van Lokaal Centraal in 2006... 4 Samenwerking...

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van thuiszorgorganisaties

Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van thuiszorgorganisaties Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van thuiszorgorganisaties Brancherapport 2009 In opdracht van: LOC Zeggenschap in zorg Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van thuiszorgorganisaties Brancherapport

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Winterswijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Buren 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Geldermalsen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Brummen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Afkortingen en www.eetjes

Afkortingen en www.eetjes Afkortingen en www.eetjes A B C ANGO APCP APZ ARCON BOSK C & K CG - raad Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Individuele belangenbehartiging, lotgenotencontact en individuele financiële hulpverlening

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2019

BELEIDSPLAN 2015 2019 BELEIDSPLAN 2015 2019 Werkplan 2015 Collectieve belangenbehartiging en dienstverlening van en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Zevenaar 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

ZORGZWAARTEPAKKETTEN. Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties

ZORGZWAARTEPAKKETTEN. Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties ZORGZWAARTEPAKKETTEN Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties ZORGZWAARTEPAKKETTEN Informatie voor cliëntenraden en vrijwilligers van cliënten- en familieorganisaties

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Culemborg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Harderwijk 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Tiel 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Nijmegen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert

Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Doe mee als gespreksbegeleider van Zorg Verandert Vindt u het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf regie hebben over de zorg of ondersteuning? Lees dan deze folder. De zorg verandert. Dat roept bij

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wageningen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van GGz-instellingen

Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van GGz-instellingen Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van GGz-instellingen Brancherapport 2009 In opdracht van: LOC Zeggenschap in zorg Cliëntenraden in beeld Cliëntenraden van GGz-instellingen Brancherapport 2009 0 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

WERKPLAN KBO LIMBURG

WERKPLAN KBO LIMBURG WERKPLAN 2014 KBO LIMBURG Bezoekadres: Steegstraat 5, Roermond Postadres: Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND Telefoon: 0475-381740 Fax: 0475-381845 E-mail: info@kbolimburg.nl Website: www.kbolimburg.nl INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Participatie van patiëntenorganisaties bij richtlijnontwikkeling

Participatie van patiëntenorganisaties bij richtlijnontwikkeling Participatie van patiëntenorganisaties bij richtlijnontwikkeling Niets over ons, zonder ons! De stand van zaken van patiëntenorganisaties met betrekking tot richtlijnontwikkeling en advies voor educatieaanbod.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld. Brancherapport 2008 Kankerpatiëntenorganisaties

Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld. Brancherapport 2008 Kankerpatiëntenorganisaties Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld Brancherapport 2008 Kankerpatiëntenorganisaties Patiënten- en Consumentenbeweging in Beeld Brancherapport 2008 Kankerpatiëntenorganisaties Auteurs dr. H.C.M.

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger met een visuele beperking of doofblindheid 31 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16-a Januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio over

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Neder-Betuwe 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Op je tellen passen Een project ter versteviging van het cliënten- en familieperspectief in de ggz

Op je tellen passen Een project ter versteviging van het cliënten- en familieperspectief in de ggz samenvatting Rally Rijkschroeff en Dick Oudenampsen, Verwey-Jonker Instituut Op je tellen passen Een project ter versteviging van het cliënten- en familieperspectief in de ggz Inleiding Mensen met psychische

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Het ABC van ouderenorganisaties

Het ABC van ouderenorganisaties Het ABC van ouderenorganisaties Nieuwjaarsrede voor de Cosbo Stad Utrecht op 14 januari 2015 Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, oudhoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht en exraadslid van de Gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie