Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst/ H. Beerten Samenvatting Sinds 2008 is de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd aan 13 schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen op basis van een overeenkomst tussen gemeente en schoolbesturen. In de overeenkomst is vastgelegd dat de doordecentralisatie wordt gemonitord en na vijf jaar wordt geëvalueerd. Met de monitor geven wij inzicht in de stand van zaken op belangrijke onderdelen van de doordecentralisatie in de periode In de monitor zijn de relevante feiten over de doordecentralisatie verzameld en daarnaast worden de aandachtpunten benoemd, die uitgewerkt moeten worden in de evaluatie, die in 2013 zal worden uitgevoerd. De monitor vormt de opmaat voor de evaluatie. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Henk Peereboom, 9216 Datum ambtelijk voorstel 8 juni 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting vast te stellen. 2. Brief aan de raad over de monitor vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager D. Leenders Programmadirecteur A. Smit Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 3 juli 2012 nummer: 3.5 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuur agenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In december 2007 heeft de raad ingestemd met de overeenkomst over de doordecentralisatie (DDC) van de middelen voor de onderwijshuisvesting aan 13 schoolbesturen in het primaire en voortgezet onderwijs. In het raadsbesluit wordt tevens verwezen naar het convenant met prestatieafspraken over het onderwijsbeleid dat onderdeel uitmaakt van de doordecentralisatie-overeenkomst Op basis van het raadsbesluit zijn overeenkomsten gesloten met de betrokken schoolbesturen over de overdracht van verantwoordelijkheden, de hoogte van de vergoeding en de overdracht van het eigendom van de scholengebouwen aan de schoolbesturen. De doordecentralisatie geldt voor de meeste schoolbesturen in Nijmegen, zij huisvesten gezamenlijk ruim 92 van het totaal aantal leerlingen in het primaire en voortgezet onderwijs in Nijmegen. Buiten de doordecentralisatie zijn gebleven: de scholen voor primair onderwijs in de Waalsprong de islamitische basisschool Hidaya en de besturen van het voortgezet speciaal onderwijs Kristallis en stichting Speciaal Onderwijs (Tarcisius). Over de doordecentralisatie van een deel van het voortgezet onderwijs in de Waalsprong ( Citadel college ) is in april 2011 een afzonderlijke DDC-overeenkomst met het schoolbestuur Alliantie VO gesloten. Voor de leerlingen van het Vmbo-B/K heeft de gemeente nog de zorgplicht. In de DDC-overeenkomst is vastgelegd dat het convenant jaarlijks wordt gemonitord en na vijf jaar wordt geëvalueerd. De eerste jaren hebben wij over de voortgang van de huisvestingsprojecten gerapporteerd in de stadsrekeningen. In 2011 hebben wij gezamenlijk met de schoolbesturen een format ontwikkeld met onderwerpen waarover we jaarlijks zullen rapporteren in de monitor. Alle schoolbesturen betrokken bij de DDC en de gemeente hebben op basis van dit format input geleverd voor de monitor. De monitor is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel. Bij de monitor horen 8 bijlagen met gedetailleerde cijfermatige informatie. In het najaar zullen wij in overleg met de schoolbesturen een plan van aanpak opstellen voor de evaluatie van de doordecentralisatie. Daarin zullen wij ook aandacht besteden aan de nieuwe ontwikkelingen waarmee het onderwijs in Nijmegen wordt geconfronteerd zoals de krimp van leerlingen in de bestaande stad en groei in Noord, de visie op het Vmbo in Nijmegen en de gevolgen van Passend Onderwijs. 2 Juridische aspecten De wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting is geregeld in de wet Primair Onderwijs, de wet Voortgezet Onderwijs en de wet op de Expertisecentra. Na de DDC is formeel de wettelijke zorgplicht bij de gemeente gebleven, maar de schoolbesturen worden op basis van de privaatrechtelijke overeenkomst in staat gesteld om de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting zelfstandig waar te maken. 3 Doelstelling Vaststellen van de monitor, waarin relevante feitelijke informatie is verzameld over de effecten van de DDC en ontwikkelingen op het terrein van de onderwijshuisvesting in de eerste 4 jaar na het raadsbesluit. De informatie en aandachtspunten uit de monitor worden gebruikt voor de evaluatie van de DDC onderwijshuisvesting.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 4 Argumenten Met het opstellen van de monitor wordt voldaan aan de wederzijdse afspraak van gemeente en schoolbesturen om jaarlijkse de effecten van de DDC-overeenkomst te volgen. In voorgaande jaren heeft verslaglegging in de stadsrekening plaatsgevonden op basis van bestuurlijke overleggen met schoolbesturen. Als opmaat naar de evaluatie is er gezamenlijk voor gekozen om een meer gestructureerde vorm van monitoring op te zetten. Aan de hand van de lijst met huisvestingsprojecten wordt o.a. inzicht gegeven in de realisatie van nieuwbouw- en renovatieplannen en de besteding van de middelen uit de DDCvergoeding door de schoolbesturen. Voor een samenvatting van de bevindingen in de monitor verwijzen wij naar bijgevoegde raadsbrief. Naast de beschrijving van de relevante feitelijke ontwikkelingen worden in de monitor aandachtspunten en knelpunten benoemd, waar partijen in de praktijk tegen aan lopen. In het stadium van monitoring is er bewust voor gekozen om feitelijke gegevens te verzamelen en niet met elkaar in discussie te gaan op inhoud. Deze discussie gaat plaatsvinden bij de evaluatie. 5 Financiën De vaststelling van de monitor heeft geen financiële consequenties. 6 Communicatie De monitor is in samenwerking met de betrokken schoolbesturen tot stand gekomen. De raad wordt middels bijgevoegde brief geïnformeerd. Daarnaast hebben wij een persbericht opgesteld met oog op de landelijke interesse voor de ervaringen met de doordecentralisatie in Nijmegen. In het persbericht wordt de status van de monitor toegelicht. De schoolbesturen hebben aangeboden een presentatie te verzorgen over de gerealiseerde plannen en nieuwe plannen op het terrein van de onderwijshuisvesting in Nijmegen in de burgerronde op de Politieke Avond waarop de raadsbrief wordt geagendeerd. 7 Uitvoering en evaluatie De monitor levert de bouwstenen voor de evaluatie van de doordecentralisatie in Risico Aan de vaststelling van de monitor zijn geen risico s verbonden. Bijlage(n): Monitor Doordecentralisatie Ter inzage: 8 bijlagen met overzichten

4 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 3 juli 2012 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Henk Peereboom Onderwerp monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting aan. In december 2007 heeft uw Raad besloten om de zorg voor de onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden voor onbepaalde tijd over te dragen van de gemeente aan 13 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen. De zorgplicht voor de onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente, maar de gemeente kan op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst de verantwoordelijkheid overdragen aan de schoolbesturen. Om de schoolbesturen in de gelegenheid te stellen om deze zorgplicht te vervullen wordt jaarlijks een doordecentralisatie-vergoeding uitgekeerd. Daarnaast zijn de schoollocaties in 2008 in eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. De gezamenlijke ambitie die is vastgelegd in de doordecentralisatie-overeenkomsten is om in 40 jaar tijd 70 van de gebouwen te vernieuwen en 30 te renoveren. De doordecentralisatie (DDC) geldt voor het merendeel van de schoolbesturen, zij vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 92 van het totaal aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen. Buiten de DDC zijn gebleven: de scholen voor primair onderwijs in uitbreidingswijken in Nijmegen-Noord, de islamitische basisschool Hidaya en de besturen van het voortgezet speciaal onderwijs Kristallis en stichting Speciaal Onderwijs (Tarcisius). Over de DDC van het voortgezet onderwijs in Nijmegen Noord ( Citadel college ) is in april 2011 een afzonderlijke DDCovereenkomst gesloten met het schoolbestuur Alliantie VO. Deze heeft geen betrekking op de VMBO-bk leerlingen; deze leerlingen vallen nog onder de zorgplicht van de gemeente. In de overeenkomst is vastgelegd dat de doordecentralisatie jaarlijks wordt gemonitord en na vijf jaar wordt geëvalueerd. De eerste jaren hebben wij u bij de stadsrekeningen geïnformeerd over de voortgang de nieuwbouw- en renovatieprojecten op basis van de lijst met huisvestingsprojecten die als bijlage onderdeel uitmaakt van de DDC-overeenkomst. Brief aan de raad.doc

5 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 In 2011 hebben wij gezamenlijk met de schoolbesturen een format ontwikkeld met onderwerpen waarover we jaarlijks zullen rapporteren in de monitor. De schoolbesturen en de gemeente hebben op basis van dit format input geleverd voor de monitor. De monitor geeft inzicht in de feitelijke ontwikkelingen op het terrein van de onderwijshuisvesting na de overdracht van de verantwoordelijkheid aan de schoolbesturen met ingang van In de monitor wordt aan de hand van een lijst met huisvestingsprojecten inzicht gegeven hoe de schoolbesturen en de gemeente hun zorgplicht hebben ingevuld. De lijst bestaat uit 30 nieuwbouw- en renovatieplannen, waarvan een deel in de afgelopen periode is gerealiseerd en projecten die de komende jaren worden uitgewerkt. Hieronder vatten wij een aantal belangrijke bevindingen uit de monitor samen: De doordecentralisatie heeft geleid tot een 33-tal gerealiseerde en onderhanden zijnde projecten nieuwbouw en renovatie van scholen, zoals blijkt uit de lijst met huisvestingsprojecten die gerealiseerd zijn of in de fase van voorbereiding en planvorming zitten. Het nieuw gebouwde Citadelcollege in Nijmegen Noord voor VMBO-t, HAVO en VWO wordt voor het schooljaar gerealiseerd en is inmiddels doorgedecentraliseerd. Daarmee is het aantal doorgedecentraliseerde scholen uitgebreid. De ontwikkelingen op de vastgoed- en woningmarkt hebben invloed op de doordecentralisatie. De herontwikkeling van vrijkomende schoollocaties, die op basis van het terugkooprecht terugkomen naar de gemeente, verloopt minder succesvol als gevolg van ontwikkeling op de woningmarkt. Door deze stagnatie wordt het moeilijk aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de DDC-overeenkomst te kunnen voldoen en deze op te vangen binnen de planexploitatie onderwijshuisvesting. Zoals eerder is toegezegd zullen wij de Raad begin 2013 nader informeren over een actuele stand van de planexploitatie Onderwijshuisvesting. Stagnatie in de woningbouw en demografische ontwikkelingen in stad en regio leiden tot wijzigingen in de leerling prognoses en daarmee tot verschuivingen in de huisvestingsbehoefte. Ook de afnemende belangstelling voor het Vmbo heeft hier een effect op de huisvestingsbehoefte. Als gevolg van nieuw beleid/regelgeving worden schoolbesturen bij nieuwbouwplannen geconfronteerd met extra kosten voor o.a. binnenklimaat, asbestinventarisatie en energievoorschriften Er is geen uniforme wijze van verslaglegging door de schoolbesturen van de besteding van de onderwijshuisvestingsmiddelen. Er zijn op enkele onderdelen verschillen van mening over de interpretatie van de overeenkomst. De discussie richt zich met name op de hoogte van de DDCvergoeding als gevolg van interpretatie van regelgeving. De WOZ-waarden van de schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren gemiddeld meer gestegen dan woningen en bedrijven ( 15,6 in de jaren 2008 tot en met 2011). Dat heeft consequenties voor de gemeente op grond van de terugkoopplicht van vrijkomende locaties en voor de schoolbesturen in verband met de stijging van de OZB. Brief aan de raad.doc

6 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 2 De lage rentestand is gunstig voor de scholen die op korte termijn gaan investeren, nadelig voor de vermogensontwikkeling voor de scholen die op de middellange termijnen nieuwbouw gaan realiseren. De monitor is de opmaat voor de evaluatie van de doordecentralisatie die gepland is vijf jaar na invoering, in De monitor geeft feitelijke informatie en levert bouwstenen voor de evaluatie. In de evaluatie worden ook de prestatieafspraken geëvalueerd uit het convenant tussen gemeenten en schoolbesturen uit 2007, voor zover de onderwerpen niet op een andere manier worden geëvalueerd. Ter uitvoering van de prestatieafspraken is Schoolwijzer de centrale aanmelding voor leerlingen van de basisscholen- ingevoerd; Schoolwijzer is afgelopen jaar afzonderlijk geëvalueerd. De monitor is als bijlage bijgevoegd bij deze brief. Bij de monitor horen 8 bijlagen met gedetailleerde cijfermatige informatie. Deze informatie is digitaal beschikbaar bij de griffie. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage: Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Brief aan de raad.doc

7 Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Gemeente Nijmegen

8 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 4 3. Interpretatie van de bepalingen uit de DDC-overeenkomst 4 4. Nieuwbouw en renovatieplanning 5 5. Jaarlijkse vergoeding en wijze van besteding 7 6. Leerlingaantallen 7 7. Wet- en regelgeving onderwijshuisvesting 8 8. Onderwijsbeleid 9 9. Panden Ontwikkeling gemeentefonds Bouwprijzen Indexering Ontwikkeling grondprijs Ontwikkeling rente Ontwikkeling WOZ-waarde Niet-doorgedecentraliseerde scholen Overige aandachtspunten Overzicht bijlagen 13 Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Nijmegen

9 1. Inleiding In december 2007 heeft de raad van Nijmegen besloten met ingang van 1 januari 2008 de zorg voor de onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden voor onbepaalde tijd over te dragen aan de schoolbesturen voor het primair en voortgezet onderwijs. Met het overgrote deel van de bevoegde gezagen van scholen binnen de gemeentegrenzen is een doordecentralisatie-overeenkomst (DDC) gesloten met een bereik van 9 van het totaal aantal leerlingen in Nijmegen. De omvang van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting voor PO en VO was in 2007 uniek in Nederland. In de DDC-overeenkomst hebben gemeente en schoolbesturen afgesproken om de gevolgen van de doordecentralisatie jaarlijks te monitoren en om de vijf jaar te evalueren. Kort samengevat wilden gemeente en schoolbesturen het volgende bereiken: 1) het vergroten van de financiële zekerheid op langere termijn voor de schoolbesturen; 2) volledige nieuwbouw dan wel grondige renovatie van alle bestaande schoolgebouwen in de komende veertig jaar; een kwaliteitsimpuls voor de gebouwen; 3) een verbetering van een aantal prestaties op onderwijsgebied in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. 4) dynamiek in de stad door herontwikkelingskansen, waarbij de gemeente de regie houdt op ruimtelijke ontwikkelingen, want de gemeente heeft een terugkoopplicht zodat grond en schoolgebouwen altijd aan de gemeente zullen terugvallen. Na de start van de DDC zijn enkele schoolbesturen gefuseerd en worden nieuwe namen gebruikt. In deze monitor gaat het om de volgende schoolbesturen: Stichting Conexus is rechtsopvolger van Stichting Rosascholen, de Stichting Speciaal Basisonderwijs Nijmegen en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Oost Gelderland. Stichting St. Josephscholen Stichting RK Onderwijs Lent Stichting Basisonderwijs De Klokkenberg Stichting Pallas vrijeschool basisonderwijs Stichting Kentalis Onderwijs rechtsopvolger van Viataal Stichting MeTander rechtsopvolger van het bestuur van Talita Koemi Stichting Entrea als bestuur van de PI-school, voorheen De Waarden Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen Stichting Voortgezet Montessorionderwijs Nijmegen Stichting voor Voortgezet vrije schoolonderwijs (Karel de Grote college). Met de schoolbesturen van de stichting Speciaal onderwijs en Kristallis en voor het bestuur van islamitisch basisonderwijs Hidaya is geen overeenstemming bereikt over doordecentralisatie. De gemeente is financieel verantwoordelijk gebleven voor de huisvesting van deze scholen en voor de nieuwbouw van scholen in de Nijmegen-Noord. Voor de nieuwbouw van het Citadel College in Noord is op 26 april 2011 een afzonderlijke DDC-overeenkomst gesloten met de Alliantie VO. De semipermanente huisvesting aan Dijkstraat voor het Vmbo is buiten de doordecentralisatie gebleven. In deze monitor nemen wij ook de informatie over de niet-doorgedecentraliseerde scholen mee in de overzichten. Op basis van de prestatieafspraken in de DDC-overeenkomst zijn in overleg met de schoolbesturen de onderwerpen benoemd waarop jaarlijks gemonitord zou gaan worden. Op basis hiervan is er een gezamenlijk format ontwikkeld met een vragenlijst (zie bijlage 1), die door alle schoolbesturen en de gemeente is ingevuld. Op basis van de inbreng is deze verslaglegging van de monitoring gevuld met relevante feitelijke ontwikkelingen op het terrein van onderwijshuisvesting en met aandachtspunten voor de evaluatie in In deze monitor treft u o.a. een verslag aan van het onderzoek naar de stand van zaken van de huisvestingsprojecten, beschrijving van de data die relevant zijn voor de onderwijshuisvesting en van ontwikkelingen als gevolg van de overdracht van middelen en

10 bevoegdheden aan de schoolbesturen. Het is de eerste keer dat de monitoring in een zodanig gestructureerde vorm is uitgevoerd en deze bevat gegevens over de periode De monitor wordt in het vervolg jaarlijks uitgevoerd op basis van het ontwikkelde format. Na afloop van de eerste periode van vijf jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats over de doordecentralisatie en de prestatieafspraken over het onderwijsbeleid. De monitor levert bouwstenen voor de eerste evaluatie. Deze wordt in 2013 uitgevoerd. 2. Leeswijzer De monitor is ingericht op basis van de relevante items uit de DDC-overeenkomst en op basis van de gezamenlijke vragenlijst. In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen per onderwerp beschreven. Naast de feitelijke ontwikkelingen na de start van de doordecentralisatie worden de aandachtspunten benoemd, die de schoolbesturen en de gemeentelijke organisatie hebben gesignaleerd in de monitoring. Bij deze monitor is een set bijlagen beschikbaar met informatie over de periode Zie voor een opsomming van de bijlagen hoofdstuk Interpretatie van de bepalingen uit de DDC-overeenkomst Over de interpretatie van een aantal bepalingen uit de overeenkomst zijn door schoolbesturen en gemeente een aantal aandachtspunten geformuleerd. Aandachtspunten voor de evaluatie Problemen over de interpretatie van de DDC-overeenkomst blijven volgens de schoolbesturen te lang op de agenda staan. Bijv. discussie over de definitie van technische en juridisch bouw- en woonrijp maken. Tussen schoolbesturen en gemeente is er een discussie gevoerd over de het meetellen van de Vavo-leerlingen bij het bepalen van de vergoeding van de afgelopen jaren. Deze problematiek is middels een brief van de VNG onder de aandacht gebracht van het ministerie van OCW. Per 1 januari 2012 tellen deze Vavo- leerlingen weer mee in de berekening van de vergoeding. De vergoeding over de periode is nog een discussiepunt. Het discussiepunt over het niet toepassen van de ingroeiregeling onderwijshuisvesting VO. De schoolbesturen stellen dat bij de vaststelling van de hoogte van de DDC-vergoeding geen rekening is gehouden met de ingroeiregeling en dat de gemeente de middelen alsnog beschikbaar moet stellen in de vorm van een hogere vergoeding. Over deze kwestie is geen overeenstemming tussen gemeente en schoolbesturen. Onderhoud van gebouwen. Geconstateerd wordt dat in de DDCovereenkomst niet is geregeld dat de gebouwen goed onderhouden moeten worden. De meeste schoobesturen beschikken over een meerjaren onderhoudsplan voor hun gebouwen. Er is bij de start van de DDC geen 0-meting gedaan over de staat van onderhoud van de panden. Het risico bestaat dat schoolbesturen als gevolg van de stapeling van financiële tegenvallers gaan bezuinigen op het onderhoud van hun gebouwen, die zij op termijn willen afstoten. Dit risico is in het bijzonder relevant wanneer een locatie met gebouw na beëindiging van de school wordt aangeboden aan de gemeente. 4. Nieuwbouw en renovatieplanning 4.1 Lijst met nieuwbouw- en renovatieprojecten uit de DDC-overeenkomst 4

11 In de DDC-overeenkomst van 2008 is een lijst van 10 projecten opgenomen voor nieuwbouw en renovatie van scholen. In de volgende tabel zijn deze projecten met * aangeduid. Per 1 januari 2012 is de lijst met gerealiseerde en onderhanden projecten inmiddels uitgebreid tot 32. Voorzover bekend zijn de gerealiseerde en te realiseren aantal m2 ingevuld in onderstaande tabel. De afgelopen 4 jaar is in het kader van de doordecentralisatie globaal 12 vernieuwd of gerenoveerd is. Daarnaast blijkt uit onderstaande lijst dat een serie van projecten wordt voorbereid. Jaarlijks rapporteert de gemeente in de gemeentelijke jaarrekening over de stand van zaken van de projecten. Begin 2012 is de stand van zaken als volgt: De huidige stand van zaken per School Nieuwbouw/renovatie planning start bouw 1 BS De Geldershofschool * Vervangende nieuwbouw school plan bestaande locatie 2 BS Brakkenstein * Vervangende nieuwbouw nieuwe locatie plan 3 BS De Kleine Wereld * Nieuwbouw schoolcampus 4 BS De Klokkenberg * Vervangende nieuwbouw plan bestaande locatie 5 BS Prins Mauritsschool * Vervangende nieuwbouwplan nieuwe locatie 6 BS De Buut * Vervangende nieuwbouw 2 in 1 locatie onbekend 7 SO Talita Koemischool * Vervangende nieuwbouw 8 BS t Kleurrijk Vervangende nieuwbouw in VZH t Hert Willemskwartier 10 BS Prins Clausschool Nieuwbouw basisschool voor Weezenhof 11 BS Aquamarijn Vervangende nieuwbouw in VZH Waterkwartier 12 BS De Oversteek Groot Oosterhout Tijdelijke huisvesting dependance van bs De Oversteek in 13 BS Klumpert/Vossenburcht 14 BS Het Octaaf Nieuwbouw Fanfarestraat in onderzoek 15 Vrije basisschool Meander Hatert locatie nog niet bekend Verplaatsing naar Celebesstr in onderzoek planning gereed bvo nieuwbouw/ renovatie apr m² gereed m² Mei-2013 Voorjaar 2014 apr m² okt m² Gereed m² m² gereed / Praktijkschool * Vervangende nieuwbouw 17 Citadel College VO Nieuwbouw Graaf m² Allardsingel, 1e fase 18 Dominicus college Aanbouw Havo-vleugel gereed m² 19 Dominicus college Aanbouw Monnikskap gereed m² 5

12 plus sportzaal 20 Montessori College VO * Kwakkenbergweg vervangende gefaseerde nieuwbouw van 3 naar 1 locatie 21 Mondial College VMBO Vervangende nieuwbouw in Lindenholt Noord 22 Kandinsky verplaatsing naar College/Molenhoek 23 Flexcollege VO 2 locaties 24 Karel de Grote college VO renovatie scholen mei gaat niet door Nijmegen Krekelstraat verplaatst naar Streekweg Hatertseweg verplaatst naar Streekweg Uitbreiding naar bestaande pand bs Meander pr Bernhardstraat in onderzoek 25 NSG Groenewoud VO Renovatie en nieuwbouw op bestaande locatie Van Cranenborchstraat 7 26 Canisius College VO * Berg en Dalseweg renovatie en nieuwbouw bestaande locatie 27 Kandinsky College Inpandige Malderburchtstraat verbouwing/inbreiding 28 SSGN Renovatie onderbouwvleugel, interne verbouwing 29 Mondial College Renovatie Leuvensbroek benedenverdieping 30 BS de Zonnewende Levensverlengende renovatie bestaande basisschool in Heseveld 31 VSO Kristallis Uitbreiding met tijdelijke huisvesting in Kinderdorp Neerbosch 32 (V)SOTarcisius Uitbreiding locatie Pater Eijmardweg Tabel huisvestingsprojecten in onderzoek en in uitvoering planning start bouw aug-11 jul / gereed 2010 gereed m² 3450 m² gereed 1650 m² 2009 gereed m² gereed m² gereed m² Aandachtspunten voor de evaluatie voor de Beschikbaarheid locaties: conform artikel 4.1 van de overeenkomst blijft de gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor zover voor de realisering daarvan een schoolbestuur (bouw)grond nodig heeft. In enkele situaties slaagt de gemeente er niet in (tijdig) een alternatieve locatie aan te bieden en/of het bestemmingsplan te wijzigen. Dat betekent een risico voor het slagen van de gezamenlijke ambitie om in 40 jaar 70 nieuwbouw te realiseren en 30 renovatie. Als geen alternatieve locaties beschikbaar komen, zijn schoolbesturen gedwongen bestaande locaties her te ontwikkelen. Met als gevolg extra kosten van sloop en tijdelijke herhuisvesting, die niet zijn voorzien in het rekenmodel van DDCvergoeding. 6

13 5. Jaarlijkse vergoeding en wijze van besteding 5.1 Ontwikkeling van de jaarlijkse vergoeding van 2008 tot en met 2011 In 2008 is een totale vergoeding van uitgekeerd aan de schoolbesturen oplopend tot in In de jaren 2009 en 2010 staat de vergoeding van brandveiligheid apart benoemd. Vanaf 2011 is deze vergoeding geïntegreerd in de normvergoeding. Tot en met 2011 is inmiddels uitgekeerd. In de bijlage wordt gedetailleerd toegelicht hoe de DDC-vergoeding zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld per schoolbestuur. 5.2 Wijze van besteding van de DDC-vergoeding De schoolbesturen hebben de vergoeding aangewend voor de volgende lasten: Eigenaarslasten: OZB, rioolrechten etc. Kapitaallasten: rente en afschrijvingen onroerend goed Premies verzekeringen Huur van tijdelijke ruimte Dotaties voorzieningen onderhoud, vandalisme Advieskosten voor beheer van vastgoed en huisvestingsprojecten Het niet bestede budget naar de bestemmingsreserve huisvesting Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de schoolbesturen in de wijze van verantwoorden. Sommige schoolbesturen voeren een afzonderlijke administratie over de besteding van de DDC-vergoeding, andere besturen geven slechts een beperkte toelichting of een percentuele verdeling van de besteding van de vergoeding. Aandachtspunten voor de evaluatie De hoogte van DDC-vergoeding volgt - met vertraging- de groei van leerlingenaantallen. Niet alle schoolbesturen leveren de jaarrekeningen aan op de overeengekomen datum van 1 juli. Er is geen uniforme wijze van verslaglegging door schoolbesturen van de besteding van de middelen voor onderwijshuisvesting. 6. Ontwikkeling van het aantal leerlingen De leerlingenaantallen vormen de basis van de normvergoeding en de normatieve verdeling van de jaarlijkse DDC-vergoeding aan de schoolbesturen. In de volgende tabel wordt de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen weergegeven. Vergoedingsjaar Voorlopig 2012 teldatum Totaal aantal leerlingen PO* Totaal aantal leerlingen SO * Totaal aantal leerlingen VO* Leerlingen van niet doorgedecentraliseerd besturen Totaal aantal leerlingen Tabel 2 Ontwikkeling totaal aantal leerlingen *)In de tabel zijn leerlingen van de niet-doorgedecentraliseerde scholen in mindering gebracht op de totale leerlingaantallen. Bij het PO gaat het om de leerlingen van Hidaya, de twee basisscholen De 7

14 Oversteek en het Talent in Nijmegen-Noord. Bij het SO gaat het om de niet-doorgedecentraliseerde VSO-scholen Kristallis en Tarcisius. Bij het VO gaat om de leerlingen van het Citadel college tot en met In bijlage 4 wordt met de prognose van Pronexus de ontwikkeling van leerlingenaantallen in het PO tot 2030 in beeld gebracht. Door de invloed van Nijmegen-Noord groeien de leerlingenaantallen per saldo. Voor het VO is een recente prognose beschikbaar van het Regionaal Plan Onderwijshuisvesting uit 2011, waaruit blijkt dat de leerlingenaantallen de komende 5 jaar op peil blijven. In opdracht van de VO-schoolbesturen wordt door ITS een meer gedetailleerde prognose opgesteld over de ontwikkeling van de leerlingaantallen tot Dit onderzoek zal eind juni beschikbaar zal komen. Aandachtspunten voor de evaluatie Onzekerheden woningbouwplanning. Door de stagnatie in de woningbouw moeten de leerlingenprognoses steeds opnieuw worden bijgesteld. Deze onzekerheid speelt in Nijmegen-Noord voor bs De Geldershof en voor de gemeente, die nog verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs en de Vmbo-locatie aan de Dijkstraat in Lent. Leerlingaantallen en demografische ontwikkelingen: krimp in de bestaande stad en groei in Nijmegen-Noord leidt tot verschuivingen in de huisvestingsbehoefte. Voor het PO is een recente prognose van Pronexus beschikbaar en voor Nijmegen-Noord heeft de Onderzoek & Statistiek afzonderlijk een prognose opgesteld met een doorkijk tot Voor het Voortgezet Onderwijs in Nijmegen is in het RPO een prognose gemaakt waaruit blijkt dat het totale leerlingenaantal op peil blijft. De schoolbesturen VO hebben onlangs ITS een opdracht verleend om een nieuwe prognose te maken voor de middellange termijn. Bij een aantal schoolbesturen is sprake van overcapaciteit: het aantal beschikbare m2 overschrijdt de norm m2 bvo. Er is echter nagenoeg geen leegstand omdat lokalen verhuurd worden aan de partners binnen de brede scholen of de sportzalen worden verhuurd aan andere gebruikers. De overcapaciteit wordt ook binnen scholen ingezet om leerlingen buiten klassikaal verband ruimte te bieden. Structurele overcapaciteit als gevolg krimp in de bestaande stad vraagt om een gezamenlijke strategische visie op de onderwijshuisvesting. 7. Wijzigingen wet- en regelgeving onderwijshuisvesting Schoolbesturen en gemeente worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving voor huisvesting. In een aantal gevallen leidt dit op termijn tot aanpassing van de normvergoeding. Dat heeft de gemeente bij de doordecentralisatie doorgevoerd in de extra vergoeding van brandveiligheid. In andere gevallen komen de gevolgen voor rekening van de eigenaar c.q. het schoolbestuur. a. Regelgeving over kwaliteit binnenklimaat van scholen b. Arbocatalogus verplicht voorgeschreven sinds 2010 c. Aanscherping brandveiligheidsvoorschriften ( bijv. alarmsignaal naar 65 db) d. Uitvoering asbestinventarisatie e. Energieprestatienormen: maatregelen om het energieverbruik terug te dringen bijv. dubbelglas en traploos instelbare raamopeners. Aandachtspunten voor de evaluatie Landelijk onderzoek doordecentralisatie: in opdracht van het ministerie voert Regioplan een onderzoek uit naar het draagvlak voor de overdracht van verantwoordelijkheden van gemeente naar schoolbesturen. Landelijke regelgeving over doordecentralisatie van taken naar 8

15 8. Onderwijsbeleid De invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan gevolgen hebben voor de huisvesting van scholen. Dat is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden voor het PO en VO. Brede School ontwikkeling: basisscholen moeten samenwerken met andere partners uit de wijk. Het probleem voor schoolbesturen dat zij niet meer voor eigen risico kunnen investeren voor andere partijen. Beleidskader voorschoolse voorzieningen: in het onlangs vastgestelde beleid wordt de ontwikkeling van Integrale Kind Centra benoemd: dwz. basisscholen samen met voor- en naschoolse voorzieningen. Vmbo-visie: als uitwerking van het RPO ontwikkelen de schoolbesturen een gezamenlijke visie voor het totale Vmbo-aanbod in Nijmegen. Met het oog op een toekomstbestendig Vmbo zullen keuzes gemaakt worden over het al of niet handhaven van het huidige uitgebreide aanbod Vmbosectoren en de huisvesting van het Vmbo op de verschillende locaties. Aandachtspunten voor de evaluatie De schoolbesturen worden geconfronteerd met een dalende vergoeding door het kleiner wordend aandeel Vmbo-leerlingen (absoluut en relatief) en de verschuivende belangstelling binnen de verschillende afdelingen. 9. Afwikkeling eigendomsoverdracht schoolpanden Ter uitvoering van de DDC-overeenkomst zijn in totaal 91 locaties in eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. Deze grote operatie is onlangs geheel afgerond. Daar waar het in de overeenkomst gaat om de transactie van schoolbesturen naar gemeente, in het kader van artikel 5: aankoop/terugkoopplicht, wordt in de praktijk tegen een aantal zaken aangelopen die nu ad-hoc zijn opgelost, maar die wel als aandachtspunt een plek verdienen in deze monitor. Aandachtspunten voor de evaluatie Op basis van artikel 5 van de overeenkomst hebben de schoolbesturen de gemeente een aankoopplicht respectievelijk voorkeursrecht van koop gegeven ten aanzien van alle terreinen en gebouwen, waarbij sprake is buitengebruikstelling van schoolgebouwen. Schoolbesturen moeten bij het aangaan van een hypothecaire lening dit recht vastleggen in de hypotheekakte. In het kader van deze monitor zijn de hypotheekovereenkomsten niet gecheckt op de aanwezigheid van een bepaling over een recht van 1e koop door de gemeente. Bij een aantal Brede Scholen is een Vereniging van Eigenaren opgericht, waarbij een appartementsrecht wordt gevestigd ten behoeve van het schoolbestuur als eigenaar van de school. In het geval van buiten gebruikstelling moet het appartementsrecht van de school worden aangeboden aan de gemeente. Onduidelijk is hoe de waarde van het appartementsrecht ten behoeve van de school zich ontwikkelt, wanneer de school als mede-eigenaar het gebouw verlaat. De gemeente wenst in de toekomst geen eigenaar te worden van halve gebouwen, omdat daarmee de mogelijkheden voor herontwikkeling c.q. hergebruik worden beperkt. 9

16 10. Ontwikkeling gemeentefonds t.b.v. Onderwijshuisvesting In de uitkering uit het gemeentefonds is geen bedrag afgezonderd voor onderwijshuisvesting. Op basis van historische gegevens is volgens een rekenmodel te herleiden dat de inkomsten voor onderwijshuisvesting 18,2 miljoen bedroegen in zowel 2010 als Hiervan werd in 2011 een bedrag van 1 miljoen als doordecentralisatievergoeding uitgekeerd aan de schoolbesturen, inclusief de middelen voor brandveiligheid. In 2010 ging het om een bedrag van 13,6 miljoen. De uitgaven van het product onderwijshuisvesting bestaan niet alleen uit de DDC-vergoeding, maar ook uitgaven ten behoeve van het niet-doorgedecentraliseerde onderwijs. De totale lasten ten behoeve onderwijshuisvesting waren in Dat betekent dat de gemeente meer dan 100 van de ingekomen middelen inzet voor onderwijshuisvesting. De uitgaven van de gemeente ten behoeve van onderwijshuisvesting voor 2011 zagen er als volgt uit: Doordecentralisatievergoeding Maatwerkvergoeding + overige (tijdelijke) kosten Citadel College Kosten tijdelijke onderwijshuisvesting sportpark Oosterhout Bewegingsonderwijs Nijmegen Noord Kapitaallasten niet-doorgedecentraliseerde scholen Huurlasten niet-doorgedecentraliseerde scholen Exploitatielasten niet-doorgedecentraliseerde scholen Dekking gemeentelijke interne effecten doordecentralisatie 2008 (o.a. aflossen lening uit de algemene bedrijfsreserve tbv. maatwerk) TOTAAL In 2010 heeft de gemeente meegewerkt aan een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond. Op de website van AOB is te zien hoeveel gemeenten hebben uitgegeven aan onderwijshuisvesting in relatie tot de uitkering uit het gemeentefonds. In de onderzochte periode heeft Nijmegen gemiddeld 105, van haar inkomsten ingezet voor scholen. (bandbreedte 10 tot 112,5). Het grootste deel van G32 zette in deze periode gemiddeld gezien veel minder in dan 100 van haar inkomsten. 11. Ontwikkeling bouwprijzen Voor de ontwikkeling van de bouwprijs geeft het indexcijfers voor nieuwbouw scholen een beeld van de gemiddelde prijsontwikkeling voor nieuwbouw van scholen. BDB-indexcijfer nieuwbouw onderwijs: Bouwkostenindex BDB- 2008: 115,91 Bouwkostenindex BDB- 2009: 122 4,4 Bouwkostenindex BDB- 2010: 120 Bouwkostenindex BDB- 2011: 125,54 Bouwkostenindex BDB- 2012: 127,34 Bouwkostenstijging van 2008 tot 2012: 9,9 In onderstaande tabel laten wij zien hoe de indexering van VNG huisvestingsnormen zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de indexering van de gemeentelijke DDC-vergoeding. De DDCvergoeding is meer gestegen dan VNG-normvergoeding. Hierbij moet aangetekend worden dat als gevolg van kritiek op de normering een landelijk onderzoek is gestart naar de bruikbaarheid van de VNG normen 10

17 Indexering bouwprijzen versus DDCvergoeding nieuwbouw en uitbreiding onderhoud, 1e inrichting en klokuren gymnastiek Cbs index vergoeding DDC t.o.v nieuwbouw en uitbreiding - -2,3 onderhoud, 1e inrichting en klokuren gymnastiek 4,5-2,1 Cbs index vergoeding DDC 2,5 2,3 Tabel 3 Ontwikkeling bouwprijzen versus doordecentralisatievergoeding 12. Indexering prijzen In artikel 7 lid 6 van de DDC-overeenkomst is geregeld dat de uitkering aan de schoolbesturen jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CBS-index voor de gezinsconsumptie voor alle huishoudens (exclusief belasting). In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van prijsindexontwikkeling vanaf het basisjaar peildatum cpiafgeleid indexering jaarmutatie cpiafgeleid basisjaar okt okt okt , ,5 okt okt ,96 04 okt , okt ,41 14 okt , okt , ,3 okt ,41 Tabel 4 Indexering gezinsconsumptie bron CBS Met ingang van 1 januari 2009 wordt het jaarlijkse budget met (prijspeil ) verhoogd in verband met extra kosten brandveiligheid. Dit bedrag van wordt jaarlijks met ingang van 2010 geïndexeerd. Met ingang van 2011 zijn de vergoedingsbedragen per m² eenmalig met totaal verhoogd. (0,50205). In bijlage 3 worden de berekening van de jaarlijkse DDC-vergoeding toegelicht. 13. Ontwikkeling grondprijzen In de DDC-overeenkomst is als uitgangspunt genomen dat bij de verkoop van gemeentegrond aan de schoolbesturen een grondprijs wordt gehanteerd van 150, = per m2. Het gaat om m2 bruto 11

18 vloeroppervlak (bvo) exclusief Btw op prijspeil Als index geldt de CBS-index voor de gezinsconsumptie van alle huishoudens (exclusief belastingen). De indexering over de periode was als volgt: CPI : CPI : CPI : CPI 2011: CPI-indexering van 2008 tot 2012 bedraagt totaal 6,5. Met toepassing van deze indexering is de grondprijs voor schoollocaties per ,82 per m2 bvo excl. Btw. Een en ander in afwijking van de grondprijs voor marktpartijen, waar de verkoopprijs door de gemeente wordt bepaald op basis van de aard van toekomstige bouwwerken, bestemming en van de ligging. N.B. Deze indexering van de grondprijzen wijkt enigszins af van het indexcijfer van gezinsconsumptie omdat deze laatste indexering wordt gebaseerd op het prijspeil van de maand oktober. De indexering van de grondprijs wordt gebaseerd op de Cbs-index die wordt berekend op basis van de situatie van 1 januari van ieder jaar. Aandachtspunten voor de evaluatie De afrekensystematiek van de door de gemeente geleverde grond op basis bruto vloeroppervlakte (BVO) wordt als knelpunt ervaren. Uitgangspunt van de DDC-overeenkomst is dat de grootte van het schoolterrein in relatie moet staan tot aantal m2 BVO dat een schoolbestuur gaat realiseren, om te voorkomen dat schoolbesturen een te geringe oppervlakte aankopen. In de praktijk doen zich situaties voor waarin de oppervlakte van het terrein dat aangekocht moet worden, niet in overeenstemming is te brengen met het aantal m2 bvo van het nieuwbouwplan van de school. 14. Ontwikkeling rente Bij de berekening van de DDC-vergoeding is een rentevoet van 5 als grondslag genomen, dat geldt voor debet- en creditrente. De schoolbesturen hebben bij de doordecentralisatie in 2008 de gebouwen tegen boekwaarde overgenomen en voor lange tijd gefinancierd met leningen met rentepercentage tussen 4,5 en 5. Voor recente investeringen is de rente inmiddels gedaald naar een percentage dat fluctueert tussen 2,5 en. Daar tegenover staat dat de rente-inkomsten op de reserves van schoolbesturen historisch laag zijn. Het afgelopen fluctueert deze creditrente tussen 0,5 en 1. Deze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op de vermogenspositie. De jaarlijkse afschrijvingen zijn in 2008 ook berekend op 5 per jaar Afhankelijk van de rente op het moment van aangaan van de leningen, is de renteontwikkeling voor sommige schoolbesturen gunstig. Aandachtspunten voor de evaluatie De schoolbesturen hebben lagere opbrengsten op vermogen dat op middellange termijn moet worden ingezet voor nieuwbouw en renovatie. Anderzijds hebben de schoolbesturen het voordeel van de lagere rentekosten op de leningen ten behoeve van de financiering van de eigendomsoverdracht en van investeringenlasten van de bouwprojecten 12

19 15. Ontwikkeling WOZ-waarden De ontwikkeling van de WOZ-waarde is relevant voor de schoolbesturen met het oog op de heffingen op basis van de OZB en voor de gemeente zijn de waardes relevant voor de prijsontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties die de gemeente moet aankopen tegen de actuele WOZ-waarde. In het raadsvoorstel over de DDC is als ambitie genoemd dat minimaal de WOZ-waarde terugverdiend moet kunnen worden uit herontwikkeling van de vrijgekomen locatie. Bij besluit dd. 9 januari 2012 heeft het college toestemming verleend de WOZ-waarden van de door gedecentraliseerde scholen beschikbaar te stellen voor deze monitor. In bijlage 6 treft u een overzicht aan van WOZ-waarden per school over de periode 2008 tot en met Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde scholen ,21 107,56 115,56 + 5,2 + + Tabel 5 Gemiddelde waardeontwikkeling schoolgebouwen in Nijmegen op basis van de WOZ Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde waardestijging van de scholen in de periode 2008 tot 2011; de gemiddelde waardestijging in de periode was 15,6. Uit het overzicht blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in de waardestijging van de diverse scholen. Sinds 2011 wordt door het bureau belasting een nieuwe waarderingssystematiek gehanteerd. Deze zogenaamde TIOXmethodiek voor incourante panden is goedgekeurd door de Waarderingskamer, die toezicht houdt op waardering van het onroerend goed door gemeenten. Aandachtspunten voor de evaluatie Ontwikkeling WOZ-waarden. De gemiddelde WOZ-waarden van scholen zijn de afgelopen jaren meer gestegen dan van andere gebouwen/woningen. Voor sommige schoolbesturen heeft dit geleid tot een meer dan gemiddelde stijging van de OZB. In het geval van terugkoop wordt de gemeente geconfronteerd met hogere verwervingskosten. Door de stagnatie in de woningbouw als gevolg van de economische recessie kan deze stijging niet worden gecompenseerd met een verhoging van de grondopbrengsten van woningen. 16. Niet-doorgedecentraliseerde scholen Niet alle onderwijshuisvesting in Nijmegen is door gedecentraliseerd. In deze monitor worden ook aandachtspunten genoemd die betrekking hebben op de niet-doorgedecentraliseerde scholen. Aandachtspunten voor de evaluatie Bij het door decentraliseren van nieuwe scholen in Nijmegen-Noord wordt gevraagd om maatwerk. De gemeente loopt tegen budgettaire belemmeringen aan bij de financiering van maatwerk-oplossingen die uitstijgen boven de normvergoeding bij nieuwbouw van scholen. Recent voorbeeld is Citadel College. Leegstandverlies in eerste jaren na nieuwbouw. Dit speelt op dit moment bij nieuwbouw van scholen in Nijmegen-Noord, die buiten de doordecentralisatie vallen en daarmee voor risico komen van de gemeente. 17. Overige aandachtspunten 13

20 Aandachtspunten voor de evaluatie Hoge extra kosten in verband met bouwplannen op risicovolle locatie Bijv. Lindenholt-Noord Wanneer de herontwikkeling van vrijgekomen locaties stagneert, is dat nadelig voor de gemeente. Herontwikkeling is voor de gemeente noodzakelijk om aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de afspraken van de doordecentralisatie te kunnen voldoen. De geraamde opbrengsten t.b.v. woningbouw in grondexploitatie scholen kunnen niet geïndexeerd worden als gevolg van de economische crisis. Op dit moment is er rekening gehouden met een onrendabele investering op schoollocaties van miljoen Het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf constateert dat de planexploitatie onderwijshuisvesting zich minder gunstig ontwikkelt, met name de mogelijkheden van herontwikkeling van vrijkomende schoollocaties. 18. Overzicht bijlagen Bij deze monitor is een set met bijlagen beschikbaar met gedetailleerde informatie. Deze informatie is op aanvraag beschikbaar. Bijlage 1: vragenformulier Bijlage 2: ontwikkeling leerlingenaantallen Bijlage 3: ontwikkeling DDC-vergoeding Bijlage 4: DDC-vergoeding per m2 Bijlage 5: in eigendom overgedragen panden en locaties Bijlage 6: renteontwikkeling Bijlage 7: ontwikkeling WOZ-waarden per schoollocatie Bijlage 8: prognose leerlingen PO Pronexus 14

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2008-2011 Presentatie Bouwstenen voor Sociaal 10 oktober 2012 in vzh De Ster Henk Peereboom, projectleider monitor Doordecentralisatie Programma Doordecentralisatie

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 25 februari 2014 inzake Monitor en evaluatie Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting

Brief van het college van B&W d.d. 25 februari 2014 inzake Monitor en evaluatie Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 25 februari 2014 inzake Monitor en evaluatie Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Van: Het college van B&W van 25 februari 2014

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overdracht panden Kristallis Openbaar Onderwerp Overdracht panden Kristallis Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In dit voorstel wordt de overdracht vastgesteld van twee panden die

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn.

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn. Openbaar Onderwerp Advies over de bestuursoverdracht van Kristallis aan Pluryn Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Stichting Kristallis, met scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

: RvN/hv/ps/018 Betreft: onderzoeksopdrachten in Perspectiefnota bezuinigingen onderwijs

: RvN/hv/ps/018 Betreft: onderzoeksopdrachten in Perspectiefnota bezuinigingen onderwijs ONTVANGSTBEVESTIGING VERZONDEN SCHOLENGROEP RIJK VAN N I) M EG EN reg.nr: l^t OOO'Z'^iCj Gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NDMEGEN procesverantw,: j^/^.,"^^ INGEKOMEN 2 0 FEB 2014._GEMEENTE

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer BW-01194 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel)

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006/ 184/2006 (gewijzigd) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen.

3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Garantstelling Pro College Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert, H. Tiemens Samenvatting Aan de Dennenstraat wordt momenteel de nieuwbouw van het

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen CDA inzake vrijstelling OZB sportaccommodaties Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Mw. Teunissen

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 9 november 2015 heeft

Nadere informatie

Monitor Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 2016

Monitor Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitor Doordecentralisatie onderwijshuisvesting 2016 Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de afspraken

Nadere informatie

Ons kenmerk N260/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk N260/ Aantal bijlagen 1 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 3292424 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum Datum

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Voortgang campagne zwemvaardigheid

Voortgang campagne zwemvaardigheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang campagne zwemvaardigheid Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met deze brief informeren wij de gemeenteraad over

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Openbaar Onderwerp Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Programma Sport & Accommodaties Zorg & Welzijn Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie

Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Openbaar Onderwerp Nazorg ex-gedetineerden: Subsidie casemanagement 2013 St.Moria en Reclassering Nederland / brief aan raad regionale coördinatie Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Datum: Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de wijziging van bijlage IV van de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E2 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Hierbij treft u het collegeadvies aan over het haalbaarheidsonderzoek van een erfgoedhuis in het voormalige weeshuis op de Hessenberg.

Hierbij treft u het collegeadvies aan over het haalbaarheidsonderzoek van een erfgoedhuis in het voormalige weeshuis op de Hessenberg. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10 E-mail

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Jaarverantwoording kinderopvang 2016

Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan.

Bijgaand bieden wij u het Collegebesluit over het plan van aanpak aanbesteding voormalige TPG-locatie (doornroosje) ter informatie aan. Directie Wijk & Stad Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkelaars Ingekomen stuk D15 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10

Nadere informatie