Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst/ H. Beerten Samenvatting Sinds 2008 is de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting doorgedecentraliseerd aan 13 schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen op basis van een overeenkomst tussen gemeente en schoolbesturen. In de overeenkomst is vastgelegd dat de doordecentralisatie wordt gemonitord en na vijf jaar wordt geëvalueerd. Met de monitor geven wij inzicht in de stand van zaken op belangrijke onderdelen van de doordecentralisatie in de periode In de monitor zijn de relevante feiten over de doordecentralisatie verzameld en daarnaast worden de aandachtpunten benoemd, die uitgewerkt moeten worden in de evaluatie, die in 2013 zal worden uitgevoerd. De monitor vormt de opmaat voor de evaluatie. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Henk Peereboom, 9216 Datum ambtelijk voorstel 8 juni 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting vast te stellen. 2. Brief aan de raad over de monitor vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Programmamanager D. Leenders Programmadirecteur A. Smit Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 3 juli 2012 nummer: 3.5 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuur agenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In december 2007 heeft de raad ingestemd met de overeenkomst over de doordecentralisatie (DDC) van de middelen voor de onderwijshuisvesting aan 13 schoolbesturen in het primaire en voortgezet onderwijs. In het raadsbesluit wordt tevens verwezen naar het convenant met prestatieafspraken over het onderwijsbeleid dat onderdeel uitmaakt van de doordecentralisatie-overeenkomst Op basis van het raadsbesluit zijn overeenkomsten gesloten met de betrokken schoolbesturen over de overdracht van verantwoordelijkheden, de hoogte van de vergoeding en de overdracht van het eigendom van de scholengebouwen aan de schoolbesturen. De doordecentralisatie geldt voor de meeste schoolbesturen in Nijmegen, zij huisvesten gezamenlijk ruim 92 van het totaal aantal leerlingen in het primaire en voortgezet onderwijs in Nijmegen. Buiten de doordecentralisatie zijn gebleven: de scholen voor primair onderwijs in de Waalsprong de islamitische basisschool Hidaya en de besturen van het voortgezet speciaal onderwijs Kristallis en stichting Speciaal Onderwijs (Tarcisius). Over de doordecentralisatie van een deel van het voortgezet onderwijs in de Waalsprong ( Citadel college ) is in april 2011 een afzonderlijke DDC-overeenkomst met het schoolbestuur Alliantie VO gesloten. Voor de leerlingen van het Vmbo-B/K heeft de gemeente nog de zorgplicht. In de DDC-overeenkomst is vastgelegd dat het convenant jaarlijks wordt gemonitord en na vijf jaar wordt geëvalueerd. De eerste jaren hebben wij over de voortgang van de huisvestingsprojecten gerapporteerd in de stadsrekeningen. In 2011 hebben wij gezamenlijk met de schoolbesturen een format ontwikkeld met onderwerpen waarover we jaarlijks zullen rapporteren in de monitor. Alle schoolbesturen betrokken bij de DDC en de gemeente hebben op basis van dit format input geleverd voor de monitor. De monitor is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel. Bij de monitor horen 8 bijlagen met gedetailleerde cijfermatige informatie. In het najaar zullen wij in overleg met de schoolbesturen een plan van aanpak opstellen voor de evaluatie van de doordecentralisatie. Daarin zullen wij ook aandacht besteden aan de nieuwe ontwikkelingen waarmee het onderwijs in Nijmegen wordt geconfronteerd zoals de krimp van leerlingen in de bestaande stad en groei in Noord, de visie op het Vmbo in Nijmegen en de gevolgen van Passend Onderwijs. 2 Juridische aspecten De wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting is geregeld in de wet Primair Onderwijs, de wet Voortgezet Onderwijs en de wet op de Expertisecentra. Na de DDC is formeel de wettelijke zorgplicht bij de gemeente gebleven, maar de schoolbesturen worden op basis van de privaatrechtelijke overeenkomst in staat gesteld om de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting zelfstandig waar te maken. 3 Doelstelling Vaststellen van de monitor, waarin relevante feitelijke informatie is verzameld over de effecten van de DDC en ontwikkelingen op het terrein van de onderwijshuisvesting in de eerste 4 jaar na het raadsbesluit. De informatie en aandachtspunten uit de monitor worden gebruikt voor de evaluatie van de DDC onderwijshuisvesting.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 4 Argumenten Met het opstellen van de monitor wordt voldaan aan de wederzijdse afspraak van gemeente en schoolbesturen om jaarlijkse de effecten van de DDC-overeenkomst te volgen. In voorgaande jaren heeft verslaglegging in de stadsrekening plaatsgevonden op basis van bestuurlijke overleggen met schoolbesturen. Als opmaat naar de evaluatie is er gezamenlijk voor gekozen om een meer gestructureerde vorm van monitoring op te zetten. Aan de hand van de lijst met huisvestingsprojecten wordt o.a. inzicht gegeven in de realisatie van nieuwbouw- en renovatieplannen en de besteding van de middelen uit de DDCvergoeding door de schoolbesturen. Voor een samenvatting van de bevindingen in de monitor verwijzen wij naar bijgevoegde raadsbrief. Naast de beschrijving van de relevante feitelijke ontwikkelingen worden in de monitor aandachtspunten en knelpunten benoemd, waar partijen in de praktijk tegen aan lopen. In het stadium van monitoring is er bewust voor gekozen om feitelijke gegevens te verzamelen en niet met elkaar in discussie te gaan op inhoud. Deze discussie gaat plaatsvinden bij de evaluatie. 5 Financiën De vaststelling van de monitor heeft geen financiële consequenties. 6 Communicatie De monitor is in samenwerking met de betrokken schoolbesturen tot stand gekomen. De raad wordt middels bijgevoegde brief geïnformeerd. Daarnaast hebben wij een persbericht opgesteld met oog op de landelijke interesse voor de ervaringen met de doordecentralisatie in Nijmegen. In het persbericht wordt de status van de monitor toegelicht. De schoolbesturen hebben aangeboden een presentatie te verzorgen over de gerealiseerde plannen en nieuwe plannen op het terrein van de onderwijshuisvesting in Nijmegen in de burgerronde op de Politieke Avond waarop de raadsbrief wordt geagendeerd. 7 Uitvoering en evaluatie De monitor levert de bouwstenen voor de evaluatie van de doordecentralisatie in Risico Aan de vaststelling van de monitor zijn geen risico s verbonden. Bijlage(n): Monitor Doordecentralisatie Ter inzage: 8 bijlagen met overzichten

4 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 3 juli 2012 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Henk Peereboom Onderwerp monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting aan. In december 2007 heeft uw Raad besloten om de zorg voor de onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden voor onbepaalde tijd over te dragen van de gemeente aan 13 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen. De zorgplicht voor de onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente, maar de gemeente kan op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst de verantwoordelijkheid overdragen aan de schoolbesturen. Om de schoolbesturen in de gelegenheid te stellen om deze zorgplicht te vervullen wordt jaarlijks een doordecentralisatie-vergoeding uitgekeerd. Daarnaast zijn de schoollocaties in 2008 in eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. De gezamenlijke ambitie die is vastgelegd in de doordecentralisatie-overeenkomsten is om in 40 jaar tijd 70 van de gebouwen te vernieuwen en 30 te renoveren. De doordecentralisatie (DDC) geldt voor het merendeel van de schoolbesturen, zij vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 92 van het totaal aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen. Buiten de DDC zijn gebleven: de scholen voor primair onderwijs in uitbreidingswijken in Nijmegen-Noord, de islamitische basisschool Hidaya en de besturen van het voortgezet speciaal onderwijs Kristallis en stichting Speciaal Onderwijs (Tarcisius). Over de DDC van het voortgezet onderwijs in Nijmegen Noord ( Citadel college ) is in april 2011 een afzonderlijke DDCovereenkomst gesloten met het schoolbestuur Alliantie VO. Deze heeft geen betrekking op de VMBO-bk leerlingen; deze leerlingen vallen nog onder de zorgplicht van de gemeente. In de overeenkomst is vastgelegd dat de doordecentralisatie jaarlijks wordt gemonitord en na vijf jaar wordt geëvalueerd. De eerste jaren hebben wij u bij de stadsrekeningen geïnformeerd over de voortgang de nieuwbouw- en renovatieprojecten op basis van de lijst met huisvestingsprojecten die als bijlage onderdeel uitmaakt van de DDC-overeenkomst. Brief aan de raad.doc

5 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 In 2011 hebben wij gezamenlijk met de schoolbesturen een format ontwikkeld met onderwerpen waarover we jaarlijks zullen rapporteren in de monitor. De schoolbesturen en de gemeente hebben op basis van dit format input geleverd voor de monitor. De monitor geeft inzicht in de feitelijke ontwikkelingen op het terrein van de onderwijshuisvesting na de overdracht van de verantwoordelijkheid aan de schoolbesturen met ingang van In de monitor wordt aan de hand van een lijst met huisvestingsprojecten inzicht gegeven hoe de schoolbesturen en de gemeente hun zorgplicht hebben ingevuld. De lijst bestaat uit 30 nieuwbouw- en renovatieplannen, waarvan een deel in de afgelopen periode is gerealiseerd en projecten die de komende jaren worden uitgewerkt. Hieronder vatten wij een aantal belangrijke bevindingen uit de monitor samen: De doordecentralisatie heeft geleid tot een 33-tal gerealiseerde en onderhanden zijnde projecten nieuwbouw en renovatie van scholen, zoals blijkt uit de lijst met huisvestingsprojecten die gerealiseerd zijn of in de fase van voorbereiding en planvorming zitten. Het nieuw gebouwde Citadelcollege in Nijmegen Noord voor VMBO-t, HAVO en VWO wordt voor het schooljaar gerealiseerd en is inmiddels doorgedecentraliseerd. Daarmee is het aantal doorgedecentraliseerde scholen uitgebreid. De ontwikkelingen op de vastgoed- en woningmarkt hebben invloed op de doordecentralisatie. De herontwikkeling van vrijkomende schoollocaties, die op basis van het terugkooprecht terugkomen naar de gemeente, verloopt minder succesvol als gevolg van ontwikkeling op de woningmarkt. Door deze stagnatie wordt het moeilijk aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de DDC-overeenkomst te kunnen voldoen en deze op te vangen binnen de planexploitatie onderwijshuisvesting. Zoals eerder is toegezegd zullen wij de Raad begin 2013 nader informeren over een actuele stand van de planexploitatie Onderwijshuisvesting. Stagnatie in de woningbouw en demografische ontwikkelingen in stad en regio leiden tot wijzigingen in de leerling prognoses en daarmee tot verschuivingen in de huisvestingsbehoefte. Ook de afnemende belangstelling voor het Vmbo heeft hier een effect op de huisvestingsbehoefte. Als gevolg van nieuw beleid/regelgeving worden schoolbesturen bij nieuwbouwplannen geconfronteerd met extra kosten voor o.a. binnenklimaat, asbestinventarisatie en energievoorschriften Er is geen uniforme wijze van verslaglegging door de schoolbesturen van de besteding van de onderwijshuisvestingsmiddelen. Er zijn op enkele onderdelen verschillen van mening over de interpretatie van de overeenkomst. De discussie richt zich met name op de hoogte van de DDCvergoeding als gevolg van interpretatie van regelgeving. De WOZ-waarden van de schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren gemiddeld meer gestegen dan woningen en bedrijven ( 15,6 in de jaren 2008 tot en met 2011). Dat heeft consequenties voor de gemeente op grond van de terugkoopplicht van vrijkomende locaties en voor de schoolbesturen in verband met de stijging van de OZB. Brief aan de raad.doc

6 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 2 De lage rentestand is gunstig voor de scholen die op korte termijn gaan investeren, nadelig voor de vermogensontwikkeling voor de scholen die op de middellange termijnen nieuwbouw gaan realiseren. De monitor is de opmaat voor de evaluatie van de doordecentralisatie die gepland is vijf jaar na invoering, in De monitor geeft feitelijke informatie en levert bouwstenen voor de evaluatie. In de evaluatie worden ook de prestatieafspraken geëvalueerd uit het convenant tussen gemeenten en schoolbesturen uit 2007, voor zover de onderwerpen niet op een andere manier worden geëvalueerd. Ter uitvoering van de prestatieafspraken is Schoolwijzer de centrale aanmelding voor leerlingen van de basisscholen- ingevoerd; Schoolwijzer is afgelopen jaar afzonderlijk geëvalueerd. De monitor is als bijlage bijgevoegd bij deze brief. Bij de monitor horen 8 bijlagen met gedetailleerde cijfermatige informatie. Deze informatie is digitaal beschikbaar bij de griffie. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage: Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Brief aan de raad.doc

7 Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Gemeente Nijmegen

8 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 4 3. Interpretatie van de bepalingen uit de DDC-overeenkomst 4 4. Nieuwbouw en renovatieplanning 5 5. Jaarlijkse vergoeding en wijze van besteding 7 6. Leerlingaantallen 7 7. Wet- en regelgeving onderwijshuisvesting 8 8. Onderwijsbeleid 9 9. Panden Ontwikkeling gemeentefonds Bouwprijzen Indexering Ontwikkeling grondprijs Ontwikkeling rente Ontwikkeling WOZ-waarde Niet-doorgedecentraliseerde scholen Overige aandachtspunten Overzicht bijlagen 13 Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Nijmegen

9 1. Inleiding In december 2007 heeft de raad van Nijmegen besloten met ingang van 1 januari 2008 de zorg voor de onderwijshuisvesting met alle bijbehorende middelen en verantwoordelijkheden voor onbepaalde tijd over te dragen aan de schoolbesturen voor het primair en voortgezet onderwijs. Met het overgrote deel van de bevoegde gezagen van scholen binnen de gemeentegrenzen is een doordecentralisatie-overeenkomst (DDC) gesloten met een bereik van 9 van het totaal aantal leerlingen in Nijmegen. De omvang van de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting voor PO en VO was in 2007 uniek in Nederland. In de DDC-overeenkomst hebben gemeente en schoolbesturen afgesproken om de gevolgen van de doordecentralisatie jaarlijks te monitoren en om de vijf jaar te evalueren. Kort samengevat wilden gemeente en schoolbesturen het volgende bereiken: 1) het vergroten van de financiële zekerheid op langere termijn voor de schoolbesturen; 2) volledige nieuwbouw dan wel grondige renovatie van alle bestaande schoolgebouwen in de komende veertig jaar; een kwaliteitsimpuls voor de gebouwen; 3) een verbetering van een aantal prestaties op onderwijsgebied in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. 4) dynamiek in de stad door herontwikkelingskansen, waarbij de gemeente de regie houdt op ruimtelijke ontwikkelingen, want de gemeente heeft een terugkoopplicht zodat grond en schoolgebouwen altijd aan de gemeente zullen terugvallen. Na de start van de DDC zijn enkele schoolbesturen gefuseerd en worden nieuwe namen gebruikt. In deze monitor gaat het om de volgende schoolbesturen: Stichting Conexus is rechtsopvolger van Stichting Rosascholen, de Stichting Speciaal Basisonderwijs Nijmegen en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Oost Gelderland. Stichting St. Josephscholen Stichting RK Onderwijs Lent Stichting Basisonderwijs De Klokkenberg Stichting Pallas vrijeschool basisonderwijs Stichting Kentalis Onderwijs rechtsopvolger van Viataal Stichting MeTander rechtsopvolger van het bestuur van Talita Koemi Stichting Entrea als bestuur van de PI-school, voorheen De Waarden Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen Stichting Voortgezet Montessorionderwijs Nijmegen Stichting voor Voortgezet vrije schoolonderwijs (Karel de Grote college). Met de schoolbesturen van de stichting Speciaal onderwijs en Kristallis en voor het bestuur van islamitisch basisonderwijs Hidaya is geen overeenstemming bereikt over doordecentralisatie. De gemeente is financieel verantwoordelijk gebleven voor de huisvesting van deze scholen en voor de nieuwbouw van scholen in de Nijmegen-Noord. Voor de nieuwbouw van het Citadel College in Noord is op 26 april 2011 een afzonderlijke DDC-overeenkomst gesloten met de Alliantie VO. De semipermanente huisvesting aan Dijkstraat voor het Vmbo is buiten de doordecentralisatie gebleven. In deze monitor nemen wij ook de informatie over de niet-doorgedecentraliseerde scholen mee in de overzichten. Op basis van de prestatieafspraken in de DDC-overeenkomst zijn in overleg met de schoolbesturen de onderwerpen benoemd waarop jaarlijks gemonitord zou gaan worden. Op basis hiervan is er een gezamenlijk format ontwikkeld met een vragenlijst (zie bijlage 1), die door alle schoolbesturen en de gemeente is ingevuld. Op basis van de inbreng is deze verslaglegging van de monitoring gevuld met relevante feitelijke ontwikkelingen op het terrein van onderwijshuisvesting en met aandachtspunten voor de evaluatie in In deze monitor treft u o.a. een verslag aan van het onderzoek naar de stand van zaken van de huisvestingsprojecten, beschrijving van de data die relevant zijn voor de onderwijshuisvesting en van ontwikkelingen als gevolg van de overdracht van middelen en

10 bevoegdheden aan de schoolbesturen. Het is de eerste keer dat de monitoring in een zodanig gestructureerde vorm is uitgevoerd en deze bevat gegevens over de periode De monitor wordt in het vervolg jaarlijks uitgevoerd op basis van het ontwikkelde format. Na afloop van de eerste periode van vijf jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats over de doordecentralisatie en de prestatieafspraken over het onderwijsbeleid. De monitor levert bouwstenen voor de eerste evaluatie. Deze wordt in 2013 uitgevoerd. 2. Leeswijzer De monitor is ingericht op basis van de relevante items uit de DDC-overeenkomst en op basis van de gezamenlijke vragenlijst. In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen per onderwerp beschreven. Naast de feitelijke ontwikkelingen na de start van de doordecentralisatie worden de aandachtspunten benoemd, die de schoolbesturen en de gemeentelijke organisatie hebben gesignaleerd in de monitoring. Bij deze monitor is een set bijlagen beschikbaar met informatie over de periode Zie voor een opsomming van de bijlagen hoofdstuk Interpretatie van de bepalingen uit de DDC-overeenkomst Over de interpretatie van een aantal bepalingen uit de overeenkomst zijn door schoolbesturen en gemeente een aantal aandachtspunten geformuleerd. Aandachtspunten voor de evaluatie Problemen over de interpretatie van de DDC-overeenkomst blijven volgens de schoolbesturen te lang op de agenda staan. Bijv. discussie over de definitie van technische en juridisch bouw- en woonrijp maken. Tussen schoolbesturen en gemeente is er een discussie gevoerd over de het meetellen van de Vavo-leerlingen bij het bepalen van de vergoeding van de afgelopen jaren. Deze problematiek is middels een brief van de VNG onder de aandacht gebracht van het ministerie van OCW. Per 1 januari 2012 tellen deze Vavo- leerlingen weer mee in de berekening van de vergoeding. De vergoeding over de periode is nog een discussiepunt. Het discussiepunt over het niet toepassen van de ingroeiregeling onderwijshuisvesting VO. De schoolbesturen stellen dat bij de vaststelling van de hoogte van de DDC-vergoeding geen rekening is gehouden met de ingroeiregeling en dat de gemeente de middelen alsnog beschikbaar moet stellen in de vorm van een hogere vergoeding. Over deze kwestie is geen overeenstemming tussen gemeente en schoolbesturen. Onderhoud van gebouwen. Geconstateerd wordt dat in de DDCovereenkomst niet is geregeld dat de gebouwen goed onderhouden moeten worden. De meeste schoobesturen beschikken over een meerjaren onderhoudsplan voor hun gebouwen. Er is bij de start van de DDC geen 0-meting gedaan over de staat van onderhoud van de panden. Het risico bestaat dat schoolbesturen als gevolg van de stapeling van financiële tegenvallers gaan bezuinigen op het onderhoud van hun gebouwen, die zij op termijn willen afstoten. Dit risico is in het bijzonder relevant wanneer een locatie met gebouw na beëindiging van de school wordt aangeboden aan de gemeente. 4. Nieuwbouw en renovatieplanning 4.1 Lijst met nieuwbouw- en renovatieprojecten uit de DDC-overeenkomst 4

11 In de DDC-overeenkomst van 2008 is een lijst van 10 projecten opgenomen voor nieuwbouw en renovatie van scholen. In de volgende tabel zijn deze projecten met * aangeduid. Per 1 januari 2012 is de lijst met gerealiseerde en onderhanden projecten inmiddels uitgebreid tot 32. Voorzover bekend zijn de gerealiseerde en te realiseren aantal m2 ingevuld in onderstaande tabel. De afgelopen 4 jaar is in het kader van de doordecentralisatie globaal 12 vernieuwd of gerenoveerd is. Daarnaast blijkt uit onderstaande lijst dat een serie van projecten wordt voorbereid. Jaarlijks rapporteert de gemeente in de gemeentelijke jaarrekening over de stand van zaken van de projecten. Begin 2012 is de stand van zaken als volgt: De huidige stand van zaken per School Nieuwbouw/renovatie planning start bouw 1 BS De Geldershofschool * Vervangende nieuwbouw school plan bestaande locatie 2 BS Brakkenstein * Vervangende nieuwbouw nieuwe locatie plan 3 BS De Kleine Wereld * Nieuwbouw schoolcampus 4 BS De Klokkenberg * Vervangende nieuwbouw plan bestaande locatie 5 BS Prins Mauritsschool * Vervangende nieuwbouwplan nieuwe locatie 6 BS De Buut * Vervangende nieuwbouw 2 in 1 locatie onbekend 7 SO Talita Koemischool * Vervangende nieuwbouw 8 BS t Kleurrijk Vervangende nieuwbouw in VZH t Hert Willemskwartier 10 BS Prins Clausschool Nieuwbouw basisschool voor Weezenhof 11 BS Aquamarijn Vervangende nieuwbouw in VZH Waterkwartier 12 BS De Oversteek Groot Oosterhout Tijdelijke huisvesting dependance van bs De Oversteek in 13 BS Klumpert/Vossenburcht 14 BS Het Octaaf Nieuwbouw Fanfarestraat in onderzoek 15 Vrije basisschool Meander Hatert locatie nog niet bekend Verplaatsing naar Celebesstr in onderzoek planning gereed bvo nieuwbouw/ renovatie apr m² gereed m² Mei-2013 Voorjaar 2014 apr m² okt m² Gereed m² m² gereed / Praktijkschool * Vervangende nieuwbouw 17 Citadel College VO Nieuwbouw Graaf m² Allardsingel, 1e fase 18 Dominicus college Aanbouw Havo-vleugel gereed m² 19 Dominicus college Aanbouw Monnikskap gereed m² 5

12 plus sportzaal 20 Montessori College VO * Kwakkenbergweg vervangende gefaseerde nieuwbouw van 3 naar 1 locatie 21 Mondial College VMBO Vervangende nieuwbouw in Lindenholt Noord 22 Kandinsky verplaatsing naar College/Molenhoek 23 Flexcollege VO 2 locaties 24 Karel de Grote college VO renovatie scholen mei gaat niet door Nijmegen Krekelstraat verplaatst naar Streekweg Hatertseweg verplaatst naar Streekweg Uitbreiding naar bestaande pand bs Meander pr Bernhardstraat in onderzoek 25 NSG Groenewoud VO Renovatie en nieuwbouw op bestaande locatie Van Cranenborchstraat 7 26 Canisius College VO * Berg en Dalseweg renovatie en nieuwbouw bestaande locatie 27 Kandinsky College Inpandige Malderburchtstraat verbouwing/inbreiding 28 SSGN Renovatie onderbouwvleugel, interne verbouwing 29 Mondial College Renovatie Leuvensbroek benedenverdieping 30 BS de Zonnewende Levensverlengende renovatie bestaande basisschool in Heseveld 31 VSO Kristallis Uitbreiding met tijdelijke huisvesting in Kinderdorp Neerbosch 32 (V)SOTarcisius Uitbreiding locatie Pater Eijmardweg Tabel huisvestingsprojecten in onderzoek en in uitvoering planning start bouw aug-11 jul / gereed 2010 gereed m² 3450 m² gereed 1650 m² 2009 gereed m² gereed m² gereed m² Aandachtspunten voor de evaluatie voor de Beschikbaarheid locaties: conform artikel 4.1 van de overeenkomst blijft de gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor zover voor de realisering daarvan een schoolbestuur (bouw)grond nodig heeft. In enkele situaties slaagt de gemeente er niet in (tijdig) een alternatieve locatie aan te bieden en/of het bestemmingsplan te wijzigen. Dat betekent een risico voor het slagen van de gezamenlijke ambitie om in 40 jaar 70 nieuwbouw te realiseren en 30 renovatie. Als geen alternatieve locaties beschikbaar komen, zijn schoolbesturen gedwongen bestaande locaties her te ontwikkelen. Met als gevolg extra kosten van sloop en tijdelijke herhuisvesting, die niet zijn voorzien in het rekenmodel van DDCvergoeding. 6

13 5. Jaarlijkse vergoeding en wijze van besteding 5.1 Ontwikkeling van de jaarlijkse vergoeding van 2008 tot en met 2011 In 2008 is een totale vergoeding van uitgekeerd aan de schoolbesturen oplopend tot in In de jaren 2009 en 2010 staat de vergoeding van brandveiligheid apart benoemd. Vanaf 2011 is deze vergoeding geïntegreerd in de normvergoeding. Tot en met 2011 is inmiddels uitgekeerd. In de bijlage wordt gedetailleerd toegelicht hoe de DDC-vergoeding zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld per schoolbestuur. 5.2 Wijze van besteding van de DDC-vergoeding De schoolbesturen hebben de vergoeding aangewend voor de volgende lasten: Eigenaarslasten: OZB, rioolrechten etc. Kapitaallasten: rente en afschrijvingen onroerend goed Premies verzekeringen Huur van tijdelijke ruimte Dotaties voorzieningen onderhoud, vandalisme Advieskosten voor beheer van vastgoed en huisvestingsprojecten Het niet bestede budget naar de bestemmingsreserve huisvesting Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de schoolbesturen in de wijze van verantwoorden. Sommige schoolbesturen voeren een afzonderlijke administratie over de besteding van de DDC-vergoeding, andere besturen geven slechts een beperkte toelichting of een percentuele verdeling van de besteding van de vergoeding. Aandachtspunten voor de evaluatie De hoogte van DDC-vergoeding volgt - met vertraging- de groei van leerlingenaantallen. Niet alle schoolbesturen leveren de jaarrekeningen aan op de overeengekomen datum van 1 juli. Er is geen uniforme wijze van verslaglegging door schoolbesturen van de besteding van de middelen voor onderwijshuisvesting. 6. Ontwikkeling van het aantal leerlingen De leerlingenaantallen vormen de basis van de normvergoeding en de normatieve verdeling van de jaarlijkse DDC-vergoeding aan de schoolbesturen. In de volgende tabel wordt de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen weergegeven. Vergoedingsjaar Voorlopig 2012 teldatum Totaal aantal leerlingen PO* Totaal aantal leerlingen SO * Totaal aantal leerlingen VO* Leerlingen van niet doorgedecentraliseerd besturen Totaal aantal leerlingen Tabel 2 Ontwikkeling totaal aantal leerlingen *)In de tabel zijn leerlingen van de niet-doorgedecentraliseerde scholen in mindering gebracht op de totale leerlingaantallen. Bij het PO gaat het om de leerlingen van Hidaya, de twee basisscholen De 7

14 Oversteek en het Talent in Nijmegen-Noord. Bij het SO gaat het om de niet-doorgedecentraliseerde VSO-scholen Kristallis en Tarcisius. Bij het VO gaat om de leerlingen van het Citadel college tot en met In bijlage 4 wordt met de prognose van Pronexus de ontwikkeling van leerlingenaantallen in het PO tot 2030 in beeld gebracht. Door de invloed van Nijmegen-Noord groeien de leerlingenaantallen per saldo. Voor het VO is een recente prognose beschikbaar van het Regionaal Plan Onderwijshuisvesting uit 2011, waaruit blijkt dat de leerlingenaantallen de komende 5 jaar op peil blijven. In opdracht van de VO-schoolbesturen wordt door ITS een meer gedetailleerde prognose opgesteld over de ontwikkeling van de leerlingaantallen tot Dit onderzoek zal eind juni beschikbaar zal komen. Aandachtspunten voor de evaluatie Onzekerheden woningbouwplanning. Door de stagnatie in de woningbouw moeten de leerlingenprognoses steeds opnieuw worden bijgesteld. Deze onzekerheid speelt in Nijmegen-Noord voor bs De Geldershof en voor de gemeente, die nog verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs en de Vmbo-locatie aan de Dijkstraat in Lent. Leerlingaantallen en demografische ontwikkelingen: krimp in de bestaande stad en groei in Nijmegen-Noord leidt tot verschuivingen in de huisvestingsbehoefte. Voor het PO is een recente prognose van Pronexus beschikbaar en voor Nijmegen-Noord heeft de Onderzoek & Statistiek afzonderlijk een prognose opgesteld met een doorkijk tot Voor het Voortgezet Onderwijs in Nijmegen is in het RPO een prognose gemaakt waaruit blijkt dat het totale leerlingenaantal op peil blijft. De schoolbesturen VO hebben onlangs ITS een opdracht verleend om een nieuwe prognose te maken voor de middellange termijn. Bij een aantal schoolbesturen is sprake van overcapaciteit: het aantal beschikbare m2 overschrijdt de norm m2 bvo. Er is echter nagenoeg geen leegstand omdat lokalen verhuurd worden aan de partners binnen de brede scholen of de sportzalen worden verhuurd aan andere gebruikers. De overcapaciteit wordt ook binnen scholen ingezet om leerlingen buiten klassikaal verband ruimte te bieden. Structurele overcapaciteit als gevolg krimp in de bestaande stad vraagt om een gezamenlijke strategische visie op de onderwijshuisvesting. 7. Wijzigingen wet- en regelgeving onderwijshuisvesting Schoolbesturen en gemeente worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving voor huisvesting. In een aantal gevallen leidt dit op termijn tot aanpassing van de normvergoeding. Dat heeft de gemeente bij de doordecentralisatie doorgevoerd in de extra vergoeding van brandveiligheid. In andere gevallen komen de gevolgen voor rekening van de eigenaar c.q. het schoolbestuur. a. Regelgeving over kwaliteit binnenklimaat van scholen b. Arbocatalogus verplicht voorgeschreven sinds 2010 c. Aanscherping brandveiligheidsvoorschriften ( bijv. alarmsignaal naar 65 db) d. Uitvoering asbestinventarisatie e. Energieprestatienormen: maatregelen om het energieverbruik terug te dringen bijv. dubbelglas en traploos instelbare raamopeners. Aandachtspunten voor de evaluatie Landelijk onderzoek doordecentralisatie: in opdracht van het ministerie voert Regioplan een onderzoek uit naar het draagvlak voor de overdracht van verantwoordelijkheden van gemeente naar schoolbesturen. Landelijke regelgeving over doordecentralisatie van taken naar 8

15 8. Onderwijsbeleid De invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan gevolgen hebben voor de huisvesting van scholen. Dat is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden voor het PO en VO. Brede School ontwikkeling: basisscholen moeten samenwerken met andere partners uit de wijk. Het probleem voor schoolbesturen dat zij niet meer voor eigen risico kunnen investeren voor andere partijen. Beleidskader voorschoolse voorzieningen: in het onlangs vastgestelde beleid wordt de ontwikkeling van Integrale Kind Centra benoemd: dwz. basisscholen samen met voor- en naschoolse voorzieningen. Vmbo-visie: als uitwerking van het RPO ontwikkelen de schoolbesturen een gezamenlijke visie voor het totale Vmbo-aanbod in Nijmegen. Met het oog op een toekomstbestendig Vmbo zullen keuzes gemaakt worden over het al of niet handhaven van het huidige uitgebreide aanbod Vmbosectoren en de huisvesting van het Vmbo op de verschillende locaties. Aandachtspunten voor de evaluatie De schoolbesturen worden geconfronteerd met een dalende vergoeding door het kleiner wordend aandeel Vmbo-leerlingen (absoluut en relatief) en de verschuivende belangstelling binnen de verschillende afdelingen. 9. Afwikkeling eigendomsoverdracht schoolpanden Ter uitvoering van de DDC-overeenkomst zijn in totaal 91 locaties in eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. Deze grote operatie is onlangs geheel afgerond. Daar waar het in de overeenkomst gaat om de transactie van schoolbesturen naar gemeente, in het kader van artikel 5: aankoop/terugkoopplicht, wordt in de praktijk tegen een aantal zaken aangelopen die nu ad-hoc zijn opgelost, maar die wel als aandachtspunt een plek verdienen in deze monitor. Aandachtspunten voor de evaluatie Op basis van artikel 5 van de overeenkomst hebben de schoolbesturen de gemeente een aankoopplicht respectievelijk voorkeursrecht van koop gegeven ten aanzien van alle terreinen en gebouwen, waarbij sprake is buitengebruikstelling van schoolgebouwen. Schoolbesturen moeten bij het aangaan van een hypothecaire lening dit recht vastleggen in de hypotheekakte. In het kader van deze monitor zijn de hypotheekovereenkomsten niet gecheckt op de aanwezigheid van een bepaling over een recht van 1e koop door de gemeente. Bij een aantal Brede Scholen is een Vereniging van Eigenaren opgericht, waarbij een appartementsrecht wordt gevestigd ten behoeve van het schoolbestuur als eigenaar van de school. In het geval van buiten gebruikstelling moet het appartementsrecht van de school worden aangeboden aan de gemeente. Onduidelijk is hoe de waarde van het appartementsrecht ten behoeve van de school zich ontwikkelt, wanneer de school als mede-eigenaar het gebouw verlaat. De gemeente wenst in de toekomst geen eigenaar te worden van halve gebouwen, omdat daarmee de mogelijkheden voor herontwikkeling c.q. hergebruik worden beperkt. 9

16 10. Ontwikkeling gemeentefonds t.b.v. Onderwijshuisvesting In de uitkering uit het gemeentefonds is geen bedrag afgezonderd voor onderwijshuisvesting. Op basis van historische gegevens is volgens een rekenmodel te herleiden dat de inkomsten voor onderwijshuisvesting 18,2 miljoen bedroegen in zowel 2010 als Hiervan werd in 2011 een bedrag van 1 miljoen als doordecentralisatievergoeding uitgekeerd aan de schoolbesturen, inclusief de middelen voor brandveiligheid. In 2010 ging het om een bedrag van 13,6 miljoen. De uitgaven van het product onderwijshuisvesting bestaan niet alleen uit de DDC-vergoeding, maar ook uitgaven ten behoeve van het niet-doorgedecentraliseerde onderwijs. De totale lasten ten behoeve onderwijshuisvesting waren in Dat betekent dat de gemeente meer dan 100 van de ingekomen middelen inzet voor onderwijshuisvesting. De uitgaven van de gemeente ten behoeve van onderwijshuisvesting voor 2011 zagen er als volgt uit: Doordecentralisatievergoeding Maatwerkvergoeding + overige (tijdelijke) kosten Citadel College Kosten tijdelijke onderwijshuisvesting sportpark Oosterhout Bewegingsonderwijs Nijmegen Noord Kapitaallasten niet-doorgedecentraliseerde scholen Huurlasten niet-doorgedecentraliseerde scholen Exploitatielasten niet-doorgedecentraliseerde scholen Dekking gemeentelijke interne effecten doordecentralisatie 2008 (o.a. aflossen lening uit de algemene bedrijfsreserve tbv. maatwerk) TOTAAL In 2010 heeft de gemeente meegewerkt aan een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond. Op de website van AOB is te zien hoeveel gemeenten hebben uitgegeven aan onderwijshuisvesting in relatie tot de uitkering uit het gemeentefonds. In de onderzochte periode heeft Nijmegen gemiddeld 105, van haar inkomsten ingezet voor scholen. (bandbreedte 10 tot 112,5). Het grootste deel van G32 zette in deze periode gemiddeld gezien veel minder in dan 100 van haar inkomsten. 11. Ontwikkeling bouwprijzen Voor de ontwikkeling van de bouwprijs geeft het indexcijfers voor nieuwbouw scholen een beeld van de gemiddelde prijsontwikkeling voor nieuwbouw van scholen. BDB-indexcijfer nieuwbouw onderwijs: Bouwkostenindex BDB- 2008: 115,91 Bouwkostenindex BDB- 2009: 122 4,4 Bouwkostenindex BDB- 2010: 120 Bouwkostenindex BDB- 2011: 125,54 Bouwkostenindex BDB- 2012: 127,34 Bouwkostenstijging van 2008 tot 2012: 9,9 In onderstaande tabel laten wij zien hoe de indexering van VNG huisvestingsnormen zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de indexering van de gemeentelijke DDC-vergoeding. De DDCvergoeding is meer gestegen dan VNG-normvergoeding. Hierbij moet aangetekend worden dat als gevolg van kritiek op de normering een landelijk onderzoek is gestart naar de bruikbaarheid van de VNG normen 10

17 Indexering bouwprijzen versus DDCvergoeding nieuwbouw en uitbreiding onderhoud, 1e inrichting en klokuren gymnastiek Cbs index vergoeding DDC t.o.v nieuwbouw en uitbreiding - -2,3 onderhoud, 1e inrichting en klokuren gymnastiek 4,5-2,1 Cbs index vergoeding DDC 2,5 2,3 Tabel 3 Ontwikkeling bouwprijzen versus doordecentralisatievergoeding 12. Indexering prijzen In artikel 7 lid 6 van de DDC-overeenkomst is geregeld dat de uitkering aan de schoolbesturen jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CBS-index voor de gezinsconsumptie voor alle huishoudens (exclusief belasting). In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van prijsindexontwikkeling vanaf het basisjaar peildatum cpiafgeleid indexering jaarmutatie cpiafgeleid basisjaar okt okt okt , ,5 okt okt ,96 04 okt , okt ,41 14 okt , okt , ,3 okt ,41 Tabel 4 Indexering gezinsconsumptie bron CBS Met ingang van 1 januari 2009 wordt het jaarlijkse budget met (prijspeil ) verhoogd in verband met extra kosten brandveiligheid. Dit bedrag van wordt jaarlijks met ingang van 2010 geïndexeerd. Met ingang van 2011 zijn de vergoedingsbedragen per m² eenmalig met totaal verhoogd. (0,50205). In bijlage 3 worden de berekening van de jaarlijkse DDC-vergoeding toegelicht. 13. Ontwikkeling grondprijzen In de DDC-overeenkomst is als uitgangspunt genomen dat bij de verkoop van gemeentegrond aan de schoolbesturen een grondprijs wordt gehanteerd van 150, = per m2. Het gaat om m2 bruto 11

18 vloeroppervlak (bvo) exclusief Btw op prijspeil Als index geldt de CBS-index voor de gezinsconsumptie van alle huishoudens (exclusief belastingen). De indexering over de periode was als volgt: CPI : CPI : CPI : CPI 2011: CPI-indexering van 2008 tot 2012 bedraagt totaal 6,5. Met toepassing van deze indexering is de grondprijs voor schoollocaties per ,82 per m2 bvo excl. Btw. Een en ander in afwijking van de grondprijs voor marktpartijen, waar de verkoopprijs door de gemeente wordt bepaald op basis van de aard van toekomstige bouwwerken, bestemming en van de ligging. N.B. Deze indexering van de grondprijzen wijkt enigszins af van het indexcijfer van gezinsconsumptie omdat deze laatste indexering wordt gebaseerd op het prijspeil van de maand oktober. De indexering van de grondprijs wordt gebaseerd op de Cbs-index die wordt berekend op basis van de situatie van 1 januari van ieder jaar. Aandachtspunten voor de evaluatie De afrekensystematiek van de door de gemeente geleverde grond op basis bruto vloeroppervlakte (BVO) wordt als knelpunt ervaren. Uitgangspunt van de DDC-overeenkomst is dat de grootte van het schoolterrein in relatie moet staan tot aantal m2 BVO dat een schoolbestuur gaat realiseren, om te voorkomen dat schoolbesturen een te geringe oppervlakte aankopen. In de praktijk doen zich situaties voor waarin de oppervlakte van het terrein dat aangekocht moet worden, niet in overeenstemming is te brengen met het aantal m2 bvo van het nieuwbouwplan van de school. 14. Ontwikkeling rente Bij de berekening van de DDC-vergoeding is een rentevoet van 5 als grondslag genomen, dat geldt voor debet- en creditrente. De schoolbesturen hebben bij de doordecentralisatie in 2008 de gebouwen tegen boekwaarde overgenomen en voor lange tijd gefinancierd met leningen met rentepercentage tussen 4,5 en 5. Voor recente investeringen is de rente inmiddels gedaald naar een percentage dat fluctueert tussen 2,5 en. Daar tegenover staat dat de rente-inkomsten op de reserves van schoolbesturen historisch laag zijn. Het afgelopen fluctueert deze creditrente tussen 0,5 en 1. Deze ontwikkeling heeft een negatieve invloed op de vermogenspositie. De jaarlijkse afschrijvingen zijn in 2008 ook berekend op 5 per jaar Afhankelijk van de rente op het moment van aangaan van de leningen, is de renteontwikkeling voor sommige schoolbesturen gunstig. Aandachtspunten voor de evaluatie De schoolbesturen hebben lagere opbrengsten op vermogen dat op middellange termijn moet worden ingezet voor nieuwbouw en renovatie. Anderzijds hebben de schoolbesturen het voordeel van de lagere rentekosten op de leningen ten behoeve van de financiering van de eigendomsoverdracht en van investeringenlasten van de bouwprojecten 12

19 15. Ontwikkeling WOZ-waarden De ontwikkeling van de WOZ-waarde is relevant voor de schoolbesturen met het oog op de heffingen op basis van de OZB en voor de gemeente zijn de waardes relevant voor de prijsontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties die de gemeente moet aankopen tegen de actuele WOZ-waarde. In het raadsvoorstel over de DDC is als ambitie genoemd dat minimaal de WOZ-waarde terugverdiend moet kunnen worden uit herontwikkeling van de vrijgekomen locatie. Bij besluit dd. 9 januari 2012 heeft het college toestemming verleend de WOZ-waarden van de door gedecentraliseerde scholen beschikbaar te stellen voor deze monitor. In bijlage 6 treft u een overzicht aan van WOZ-waarden per school over de periode 2008 tot en met Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde scholen ,21 107,56 115,56 + 5,2 + + Tabel 5 Gemiddelde waardeontwikkeling schoolgebouwen in Nijmegen op basis van de WOZ Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde waardestijging van de scholen in de periode 2008 tot 2011; de gemiddelde waardestijging in de periode was 15,6. Uit het overzicht blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in de waardestijging van de diverse scholen. Sinds 2011 wordt door het bureau belasting een nieuwe waarderingssystematiek gehanteerd. Deze zogenaamde TIOXmethodiek voor incourante panden is goedgekeurd door de Waarderingskamer, die toezicht houdt op waardering van het onroerend goed door gemeenten. Aandachtspunten voor de evaluatie Ontwikkeling WOZ-waarden. De gemiddelde WOZ-waarden van scholen zijn de afgelopen jaren meer gestegen dan van andere gebouwen/woningen. Voor sommige schoolbesturen heeft dit geleid tot een meer dan gemiddelde stijging van de OZB. In het geval van terugkoop wordt de gemeente geconfronteerd met hogere verwervingskosten. Door de stagnatie in de woningbouw als gevolg van de economische recessie kan deze stijging niet worden gecompenseerd met een verhoging van de grondopbrengsten van woningen. 16. Niet-doorgedecentraliseerde scholen Niet alle onderwijshuisvesting in Nijmegen is door gedecentraliseerd. In deze monitor worden ook aandachtspunten genoemd die betrekking hebben op de niet-doorgedecentraliseerde scholen. Aandachtspunten voor de evaluatie Bij het door decentraliseren van nieuwe scholen in Nijmegen-Noord wordt gevraagd om maatwerk. De gemeente loopt tegen budgettaire belemmeringen aan bij de financiering van maatwerk-oplossingen die uitstijgen boven de normvergoeding bij nieuwbouw van scholen. Recent voorbeeld is Citadel College. Leegstandverlies in eerste jaren na nieuwbouw. Dit speelt op dit moment bij nieuwbouw van scholen in Nijmegen-Noord, die buiten de doordecentralisatie vallen en daarmee voor risico komen van de gemeente. 17. Overige aandachtspunten 13

20 Aandachtspunten voor de evaluatie Hoge extra kosten in verband met bouwplannen op risicovolle locatie Bijv. Lindenholt-Noord Wanneer de herontwikkeling van vrijgekomen locaties stagneert, is dat nadelig voor de gemeente. Herontwikkeling is voor de gemeente noodzakelijk om aan de financiële verplichtingen voortkomend uit de afspraken van de doordecentralisatie te kunnen voldoen. De geraamde opbrengsten t.b.v. woningbouw in grondexploitatie scholen kunnen niet geïndexeerd worden als gevolg van de economische crisis. Op dit moment is er rekening gehouden met een onrendabele investering op schoollocaties van miljoen Het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf constateert dat de planexploitatie onderwijshuisvesting zich minder gunstig ontwikkelt, met name de mogelijkheden van herontwikkeling van vrijkomende schoollocaties. 18. Overzicht bijlagen Bij deze monitor is een set met bijlagen beschikbaar met gedetailleerde informatie. Deze informatie is op aanvraag beschikbaar. Bijlage 1: vragenformulier Bijlage 2: ontwikkeling leerlingenaantallen Bijlage 3: ontwikkeling DDC-vergoeding Bijlage 4: DDC-vergoeding per m2 Bijlage 5: in eigendom overgedragen panden en locaties Bijlage 6: renteontwikkeling Bijlage 7: ontwikkeling WOZ-waarden per schoollocatie Bijlage 8: prognose leerlingen PO Pronexus 14

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 22 oktober 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 08it 00366 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08 Rb038 inzake Begroting 2009 aan.

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie