Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten"

Transcriptie

1 Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari 2014

2

3 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling De consumentenbelangen Transparante informatie Totstandkoming monitor Leeswijzer 16 Deel A Algemene bevindingen Informatiebehoefte Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie Duidelijkheid, juistheid en vergelijkbaarheid van informatie Suggesties voor verbetering van de vindbaarheid en duidelijkheid Conclusies deel A 27 Deel B Bevindingen per thema De inhoud van het verzekerde pakket De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie Het eigen risico en de eigen bijdrage Het gecontracteerde zorgaanbod De tarieven Een heldere rekening voor de ontvangen zorg Conclusies deel B 49 Bijlage: Beleidsbrief 51 3

4 4

5 Vooraf Voor u ligt de monitor Transparantie voor consumenten. Deze monitor gaat in op de behoefte aan informatie die consumenten hebben in relatie tot hun zorg. Daarnaast wordt ingegaan op hun ervaringen bij het verkrijgen van deze informatie. Voor deze monitor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek laten doen onder consumenten. Zij zijn daarbij gevraagd naar hun behoefte aan informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg, zoals de hoogte van vergoedingen, de eigen bijdrage en tarieven. Daarnaast is gevraagd naar hun ervaringen toen zij deze informatie opzochten. Aan de hand van zes verschillende thema s is ingegaan op de vindbaarheid van informatie, de aanwezigheid of afwezigheid van informatie, transparantie van informatie en de informatiebronnen. Deze monitor geeft de resultaten van het onderzoek weer. In de bijgevoegde beleidsbrief geeft de NZa haar analyse van de belangrijkste uitkomsten van deze monitor. Daarnaast worden in de beleidsbrief de acties beschreven die voortvloeien uit deze monitor. De NZa bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze monitor. De Nederlandse Zorgautoriteit, mr. drs. T.W. Langejan voorzitter Raad van Bestuur 5

6 6

7 Managementsamenvatting Voor deze monitor is uitgebreid aan consumenten gevraagd aan welke informatie ze behoefte hebben, welke informatie ze gebruiken, of ze zaken niet kunnen vinden en of ze de informatie duidelijk vinden. Dit is gevraagd voor vijf zorgmarkten: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, farmacie, mondzorg en (curatieve) geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De resultaten hiervan zijn in deze monitor opgenomen. Consumenten hebben grote behoefte aan informatie over zorg Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat consumenten grote behoefte hebben aan informatie die is toegespitst op financiële aspecten van de zorg die zij gebruiken. Minstens driekwart van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan informatie over één of meerdere van onderstaande thema s. De inhoud van het verzekerde pakket De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie Het eigen risico en de eigen bijdrage Het gecontracteerde zorgaanbod De tarieven Een heldere rekening voor de ontvangen zorg Van de vijf de onderzochte zorgmarkten is de behoefte het grootst bij de mondzorg. De behoefte aan informatie is het grootst voorafgaand aan zorggebruik De meerderheid van de respondenten (gemiddeld 75-83%) heeft behoefte aan deze informatie voordat ze de zorg gebruiken. Dit geldt voor alle sectoren in meer of mindere mate. Bij farmacie zegt een opvallend groot deel van de respondenten dat zij informatie willen tijdens het gebruik van zorg (23 tot 27% ten opzichte van het gemiddelde voor alle zorgmarkten dat tussen de 10 en 13% ligt). Ook bij het thema tarieven geldt dat het overgrote deel van de respondenten behoefte heeft aan deze informatie voordat ze de zorg gebruiken. Dat wijkt af van het beeld dat bij sommige brancheorganisaties leeft. Zij menen dat consumenten tariefinformatie pas achteraf willen hebben of alleen als de zorg zelf betaald moet worden. Ook bij volledige vergoeding van kosten is er behoefte aan informatie Het kostenbewustzijn van consumenten is hoog. Aan de respondenten is gevraagd of het voor hun informatiebehoefte uitmaakt of (een deel van) de kosten voor de zorg zelf betaald moeten worden. Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan dat zij de informatie wilden hebben, ongeacht of de kosten (deels) voor eigen rekening komen. Ongeveer een kwart geeft aan dat ze het verkrijgen van informatie alleen belangrijk vinden als ze (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. De meeste informatie wordt opgezocht over de dekking van de verzekering en de hoogte van het eigen risico Tijdens het onderzoek is aan de respondenten die een thema interessant vonden gevraagd of zij hierover nadere informatie hebben opgezocht. Over de thema s inhoud van het verzekerde pakket, eigen risico en eigen bijdrage en heldere rekening blijkt de meerderheid van de respondenten informatie te hebben opgezocht. Dit ligt in lijn met de grote behoefte aan informatie over deze thema s. Bij het thema eigen 7

8 risico en eigen bijdrage is het opvallend dat ook bij zorgmarkten waar geen eigen risico geldt, wordt opgezocht hoe hoog het eigen risico is. Het lijkt het erop dat het voor veel consumenten niet op voorhand al bekend is voor welke vormen van zorg een eigen risico geldt. Vergeleken met de andere thema s, was de interesse weliswaar het laagst bij het thema een heldere rekening, maar nog altijd is een grote meerderheid van de respondenten (75%) hier in geïnteresseerd. Van de mensen die een heldere rekening een interessant onderwerp vond, heeft 56% hier ook daadwerkelijk informatie over opgezocht. Deze consumenten zoeken het meest informatie op over de vergoeding of de kosten op de rekening en hebben minder behoefte aan informatie waarmee ze de rekening kunnen controleren. Bij dit thema zoeken mensen die medisch specialistische zorg hebben ontvangen beduidend vaker informatie op dan de mensen die zorg in een andere zorgmarkt hadden ontvangen (63% tegenover een gemiddelde van 56%). De tegenovergestelde situatie doet zich voor bij de thema s gecontracteerd zorgaanbod, de relatie tussen de zorg en het tarief/de prestatie en tarieven. De behoefte aan informatie over deze thema s is relatief groot (81%, 88% en 75%), terwijl het aantal respondenten dat hierover daadwerkelijk informatie heeft opgezocht relatief laag is (45%, 38% en 36%). De zorgmarkten farmacie en huisartsenzorg vallen op doordat respondenten over deze vormen van zorg minder informatie opzoeken dan bij andere zorgmarkten. Ondanks de grote behoefte aan informatie gaat een groot deel van de consumenten hier niet naar op zoek Ondanks dat consumenten een hoge interesse rapporteren in de thema s die zijn gerelateerd aan de financiële kant van de zorg, is de groep consumenten die daadwerkelijk informatie opzoekt een stuk kleiner. Van de respondenten die behoefte hebben aan informatie, geeft afhankelijk van het thema een derde tot tweederde aan toch geen informatie te hebben opgezocht. Aan deze respondenten is gevraagd waarom zij dit niet deden. Gemiddeld een derde van hen geeft aan erop te vertrouwen dat het wel goed zit. Gemiddeld tussen de 15% en 22% van de respondenten geeft aan dat zij het opzoeken van informatie hen teveel gedoe lijkt. Verder geeft gemiddeld 13% tot 16% aan dat ze niet wisten waar ze moesten zoeken en 9% tot 15% leek het te ingewikkeld. Ook zijn er respondenten die aangeven dat ze de informatie al hebben gekregen, bijvoorbeeld van de zorgverlener, zorgverzekeraar of van familie of vrienden. De antwoorden duiden erop dat een deel van de consumenten niet actief is in het opzoeken van informatie. Een ander is juist wel actief maar ondervindt drempels tijdens het zoeken naar informatie. Respondenten die medisch specialistische zorg ontvingen geven bij enkele thema s (bijvoorbeeld een heldere rekening en het eigen risico ) vaker dan bij andere zorgmarkten aan dat ze niet goed wisten waar ze de gewenste informatie moesten zoeken. 8

9 Informatie wordt eerder bij de zorgverzekeraar gezocht dan bij de zorgaanbieder Het meest wordt informatie opgezocht bij de zorgverzekeraar en dan voornamelijk via de website van de zorgverzekeraar of het kostenoverzicht als het gaat om de rekening. Bij zorgverleners wordt ook veel informatie gezocht, al is dat wel een kleiner deel dan bij de zorgverzekeraars. Alleen bij de GGZ zoeken respondenten iets vaker de informatie bij de zorgverlener vergeleken met andere zorgmarkten. Consumenten zijn over het algemeen tevreden over de informatie die zij vinden De consumenten die informatie hebben opgezocht geven aan dat ze alles konden vinden. De meerderheid geeft aan dat zij de informatie duidelijk vinden, ook heeft de meerderheid het gevoel dat de informatie klopt. Daarmee is overigens niet gezegd dat de informatie ook daadwerkelijk klopt. Informatie over de voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt (zoals een verwijzing) wordt minder vaak als duidelijk ervaren dan andere informatie. Dit is een opvallende afwijking van deze rode draad. Over de informatie die gaat over de voorwaarden om voor (vergoeding van) zorg in aanmerking te komen, wordt ook vaker getwijfeld of de informatie wel klopt. Het vergelijken van zorgverleners op basis van de gevonden informatie lijkt voor consumenten problemen op te leveren. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan dat zij met de informatie zorgverleners niet konden vergelijken. Tussen de 34% en 43% van de respondenten zegt dat ze de informatie wel konden gebruiken om te vergelijken, maar dat ze dit niet hebben gedaan. De meest genoemde suggesties om informatie transparanter te maken hebben te maken met meer inzicht in de gemaakte kosten, taalgebruik, uniforme prijzen en het creëren van een centraal punt voor informatie. 9

10 10

11 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Om op een gestructureerde manier invulling te geven aan deze opdracht, maakt de NZa onder meer gebruik van marktscans en monitors. Een marktscan geeft op systematische wijze een beeld van de stand van zaken op een bepaalde markt of een gedeelte van de markt. Een monitor gaat dieper in op een bepaald onderwerp en geeft daarvan de stand van zaken weer. Monitors en marktscans beperken zich tot het weergeven van feiten. In de begeleidende beleidsbrief bij deze monitor geeft de NZa aan wat de geconstateerde feiten betekenen voor het beleid van de NZa. De NZa ziet transparante informatie voor consumenten als een belangrijke pijler van het zorgstelsel. Transparante informatie moet niet alleen juist en vergelijkbaar zijn, maar ook aansluiten bij de informatiebehoefte en begrijpelijk zijn. Informatie dient kortom aan te sluiten op het perspectief van consumenten (zie 1.4). Alleen dan kan informatie een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een zorgaanbieder of zorgverzekeraar en als controlemiddel na het ontvangen van zorg. Met de controle achteraf kunnen de gevolgen van gemaakte keuzes worden getoetst, zowel financieel ( kloppen de kosten? ) als zorginhoudelijk ( heb ik wel passende zorg ontvangen? ). Met de bevindingen uit deze monitor kunnen zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers de beschikbare informatie nog beter laten aansluiten op de daadwerkelijke behoefte van consumenten. 1.2 Doelstelling Met deze monitor wil de NZa een duidelijker beeld scheppen van de informatiebehoefte van consumenten en over de wijze waarop consumenten zich informeren over verschillende onderwerpen in de zorg. Daaruit voortvloeiend wil de NZa bijdragen aan beter werkende zorgmarkten. In de bijgevoegde beleidsbrief doen we daartoe beleidsaanbevelingen ter verbetering van de transparantie van informatie. 1.3 De consumentenbelangen De NZa kreeg bij haar oprichting als belangrijkste taak om de marktpositie van de zorgconsument te bewaken en te versterken. De NZa geeft invulling aan die taak door het begrip algemeen consumentenbelang te vertalen in concreet beleid. 1 Om het algemeen consumentenbelang in de zorg te borgen, moeten consumenten in staat worden gesteld om keuzes te maken en deze te verzilveren. Op die manier worden de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd. Daartoe concretiseert de NZa het algemeen consumentenbelang aan de hand van de 1 De NZa heeft haar beleid om de belangen van consumenten te borgen beschreven in het visiedocument (In) het belang van de consument, te vinden via: 11

12 consumentenwaarden transparantie, keuzevrijheid en rechtspositie. Daarbij is het algemeen consumentenbelang ruimer gedefinieerd dan het individueel consumentenbelang. Daar waar de zelfredzaamheid van consumenten door marktfalen onvoldoende garanties op het borgen van de publieke belangen biedt, treedt de NZa op met toezicht op het marktgedrag en/of regulering van markten. De NZa houdt daarbij nadrukkelijk rekening met de verschillende rollen van de zorgconsument, bijvoorbeeld als patiënt of als verzekerde. Het optreden van de NZa richt zich op alle zorg die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt, dus naast de Zorgverzekeringswet ook op aanvullend verzekerde zorg, niet-verzekerde zorg en de AWBZ-zorg. 1.4 Transparante informatie Het is de verantwoordelijkheid van de individuele partijen op de markt om consumenten informatie over de prijs, de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg te geven. De NZa ziet er op toe dat de transparantie van deze informatie op de diverse zorgmarkten wordt geborgd. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt hierbij als uitgangspunt dat informatie voor een consument doeltreffend, juist, inzichtelijk en vergelijkbaar moet zijn. In onderstaande tabel staan deze wettelijke normen nader omschreven. Tabel 1. Nadere omschrijving Wmg normen Wmg-norm Doeltreffend Juist Nadere omschrijving De informatie moet aansluiten bij de behoefte aan keuze-informatie van consumenten. De informatie moet tijdig beschikbaar zijn om de noodzakelijke keuzes te kunnen maken. De informatie moet voldoende toegankelijk zijn voor consumenten. De beschikbare informatie moet kloppen, valide en betrouwbaar zijn. Inzichtelijk Vergelijkbaar De beschikbare informatie moet voldoende actueel zijn. De beschikbare informatie moet een goed beeld geven van de keuzemogelijkheden, geen afbreuk doen aan de Wmg, de Zorgverzekeringswet en de AWBZ, en niet misleidend zijn. Consumenten moeten de beschikbare informatie kunnen begrijpen. Consumenten moeten op basis van de beschikbare informatie een vergelijking kunnen maken op aspecten die voor hen relevant zijn. Bron: NZa, Visiedocument Transparantie, maart Totstandkoming monitor In deze paragraaf wordt beschreven hoe deze monitor tot stand is gekomen. De onderzoeksvragen die in worden benoemd zijn leidend geweest in het onderzoek. De omvang van het onderzoek is beperkt tot een aantal zorgmarkten. Deze worden in toegelicht. De inhoudelijke focus van de monitor wordt in uitgewerkt. Door het onderzoek bewust te concentreren op bepaalde cruciale thema s en zorgmarkten geeft deze monitor een goed beeld van de informatiebehoefte van consumenten en de manier waarop zij informatie zoeken. De resultaten in deze monitor zijn gebaseerd op een enquête onder consumenten. De opzet van de steekproef wordt in toegelicht. Op plekken waar dit mogelijk en relevant is, worden de resultaten vergeleken met recent onderzoek van TNS NIPO en de NPCF. Het onderzoek van TNS NIPO is in opdracht van de NZa uitgevoerd in 12

13 december 2011 en januari Dit onderzoek was erop gericht te achterhalen wat consumenten van de NZa verwachten op het gebied van informatievoorziening. Dit onderzoek bevatte een aanvullend, kwalitatief deel waarin stakeholders zijn bevraagd. 2 Het onderzoek van de NPCF waar we in deze monitor aan refereren, betreft het rapport Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012, gepubliceerd in Voor dit rapport zijn consumenten bevraagd naar kostenbewustzijn en de manier waarop zij inzicht wensen in hun zorgkosten. Een kanttekening bij dit rapport is dat de deelnemers aan het onderzoek niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen voor deze monitor zijn afgeleid van de wettelijke normen voor transparantie (zie 1.4): Vraag 1. Aan welke informatie hebben consumenten behoefte en wanneer? Vraag 2. Van welke informatie maken consumenten gebruik en welke gewenste informatie is niet vindbaar? Vraag 3. Van welke informatiekanalen maken consumenten gebruik? Vraag 4. Is de gevonden informatie duidelijk, juist en vergelijkbaar? Vraag 5. Hoe kan de beschikbaarheid en transparantie van de gewenste informatie worden verbeterd? Vraag 1 en 2 hebben direct betrekking op de doeltreffendheid van de informatie. Het gaat hier om de beschikbaarheid van informatie en in hoeverre de beschikbare informatie aansluit op wat consumenten willen weten. Vraag 3 geeft meer inzicht waar en bij welke partij consumenten informatie opzoeken. Met vraag 4 wordt ingegaan op de normen voor juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de beschikbare informatie. Vraag 5, hoe de beschikbaarheid en transparantie van informatie kan worden verbeterd, is ook aan de consumenten zelf gesteld. In deze monitor ligt de nadruk op de ervaringen en informatiebehoefte van consumenten zelf. Aangezien het voor consumenten niet altijd duidelijk zal zijn welke informatie beschikbaar zou moeten zijn, hebben we in het onderzoek gevraagd naar welke informatie ze hebben gezocht en of er dingen waren die ze wilden weten, maar niet konden vinden. Door te vragen naar de vindbaarheid van informatie krijgen we een beeld van beschikbaarheid vanuit de beleving van consumenten. Hetzelfde geldt voor de norm over de juistheid van informatie. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de aangeboden informatie juist is. Als ontvanger van de informatie is het niet altijd mogelijk om te beoordelen of de informatie die hij of zij ontvangt correct is. In het onderzoek hebben we daarom gevraagd of consumenten het gevoel hadden dat de informatie klopt. 2 De geconsulteerde stakeholders zijn 4 brancheorganisaties van zorgaanbieders, 2 patiëntenorganisaties, 2 overheidsorganisaties en 1 organisatie sprekend namens de zorgverzekeraars. 3 De steekproef bevat een grotere groep vrouwen, mensen tussen de 45 en 65 jaar, mensen met een chronische aandoening en meer hoger opgeleiden. 13

14 1.5.2 Zorgmarkten Deze monitor richt zich op de transparantie van informatie over de volgende zorgmarkten: Medisch specialistische zorg Huisartsenzorg Farmacie Mondzorg (curatieve) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) In de selectie van zorgmarkten heeft de NZa zich onder andere laten leiden door het aantal signalen dat we over de transparantie in de markten ontvangen. In de medisch specialistische zorg en GGZ neemt het aantal vragen van consumenten over de rekening en de kosten van behandelingen sterk toe. Naar aanleiding van het experiment met vrije prijzen is in de mondzorg veel aandacht voor de link tussen de prestatiecode op de rekening en de behandeling die mensen hebben gehad. In de farmacie zijn de prijzen onlangs geliberaliseerd en bovendien speelt in deze zorgmarkt het preferentiebeleid een rol. Tot slot is ook de huisartsenzorg onderzocht. Veel mensen hebben een langdurige zorgrelatie met hun huisarts. Het is interessant om te onderzoeken of de informatiebehoefte van consumenten over deze zorg sterk afwijkt van andere zorgmarkten waar deze vertrouwensrelatie minder sterk is. In alle genoemde zorgmarkten gaat het om zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt. Los van deze monitor doet de NZa onderzoek naar transparantieproblemen in de AWBZ. Om deze reden is ervoor gekozen om in deze monitor AWBZ-zorg buiten beschouwing te laten Transparantiethema s Informatie over de zorg is een te breed onderwerp om in één monitor over transparantie te behandelen. Daarom is het onderwerp beperkt tot informatie die grotendeels is gerelateerd aan financiële aspecten waar consumenten direct mee te maken hebben en gevolgen van ondervinden. Dat wil zeggen informatie over hun eigen verzekering, de zorg die ze zelf hebben gebruikt en de aanbieder die ze zelf kiezen. Dit is ook de kant van de zorg waar consumenten de informatie kunnen gebruiken om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld door een andere zorgaanbieder of verzekeraar te kiezen of door controle van een rekening. Om het onderwerp nog concreter te maken wordt in deze monitor aan de hand van de volgende zes thema s onderzocht hoe consumenten informatie over het onderwerp zoeken. De inhoud van het verzekerde pakket Het gecontracteerde zorgaanbod Het eigen risico en de eigen bijdrage De tarieven De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie Een heldere rekening voor de ontvangen zorg 14

15 Deze zes thema s zijn gebaseerd op ontwikkelingen in de zorg, maar ook op signalen die de NZa ontvangt, bijvoorbeeld over zorgaanbieders die de door hen gehanteerde tarieven niet publiceren. Eén van de belangrijkste keuzes die de consumenten maken in de zorg is de keuze voor een zorgverzekering. Dit onderwerp wordt uitvoerig behandeld in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt Onderzoeksmethoden Voor dit onderzoek is aan 1107 consumenten via een enquête gevraagd naar hun behoefte aan informatie en zoekgedrag als het gaat om de eerder genoemde thema s. De respondenten hebben in 2012 of 2013 zorg ontvangen in één van de vijf genoemde zorgmarkten en hebben de vragen alleen ingevuld voor die specifieke zorgmarkt. Voor elk van de vijf zorgmarkten heeft nagenoeg hetzelfde aantal respondenten de enquête ingevuld. De respondenten variëren in leeftijd tussen de 18 en 70 jaar en zijn representatief voor de Nederlandse bevolking. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction in augustus De verschillende thema s zijn geoperationaliseerd naar zes stellingen waarbij de respondenten aangaven of ze wel of geen interesse hadden in het onderliggende thema. Vervolgens is er per thema gevraagd welke informatie de respondenten daadwerkelijk hebben opgezocht, waar ze dat deden en eventueel waarom ze geen informatie hebben opgezocht. Over de informatie die respondenten opzochten is gevraagd wat ze vonden van de duidelijkheid, juistheid en vergelijkbaarheid van de informatie. Daar waar specifieke resultaten per zorgmarkt en thema niet relevant zijn, wordt in deze monitor gerapporteerd in gemiddelden. Deze percentages betreffen dan in ieder geval het gemiddelde van alle vijf de eerdergenoemde zorgmarkten. Doordat de vervolgvragen per thema zijn gesteld, zijn deze vragen aan een deels verschillend en deels overlappend aantal respondenten gesteld. Hierdoor is het niet mogelijk om de resultaten, die zijn gebaseerd op vervolgvragen voor verschillende thema s, met elkaar te vergelijken of het gemiddelde voor de gehele groep respondenten te berekenen. Waar dit het geval is, is in de resultaten de variatie tussen de verschillende thema s opgenomen, gebaseerd op de gemiddelden van de vijf zorgmarkten per thema. Doordat niet alle respondenten dezelfde thema s interessant vonden en informatie opzochten zijn deze verdiepende vragen gesteld aan een kleinere groep respondenten. In sommige gevallen was deze groep zo klein dat op basis van de resultaten slechts indicatieve uitspraken mogelijk zijn. Waar dit van toepassing is wordt dit in het rapport expliciet vermeld. Bij het lezen van de resultaten is het verder goed om te realiseren dat bij verschillende vragen respondenten meerdere antwoorden konden geven (bijvoorbeeld: welke informatie heeft u opgezocht?). Tot slot is aan alle respondenten de open vraag gesteld welke verbeteringen zij zien voor de beschikbaarheid en doeltreffendheid van informatie. De resultaten hiervan zijn te vinden in 2.4 van deze monitor

16 1.6 Leeswijzer In deel A wordt de rode draad van de bevindingen weergegeven aan de hand van de onderzoeksvragen. Daarin wordt tevens beschreven welke suggesties consumenten hebben gedaan voor verbetering van transparantie. De antwoorden op de onderzoeksvragen verschillen soms per thema. Deze specifieke bevindingen worden in deel B per thema beschreven. De beleidsbrief is in de bijlage opgenomen. 16

17 Deel A 2. Algemene bevindingen 2.1 Informatiebehoefte In deel A zijn de bevindingen weergegeven die voor alle zes de onderzochte thema s en vijf onderzochte zorgmarkten als rode draad gelden. In deel A wordt het traject van informatie vergaren door consumenten steeds verder gevolgd. In deze paragraaf gaan wij in op de vraag aan welke informatie consumenten behoefte hebben en wanneer (onderzoeksvraag 1). Deze vraag is, samen met de onderzoeksvragen 2 en 3, gerelateerd aan de wettelijke norm dat informatie doeltreffend moet zijn (zie 1.4) Consumenten hebben grote behoefte aan informatie over financiële aspecten van zorg De zes thema s zoals genoemd in zijn vertaald naar zes stellingen die vervolgens aan consumenten zijn voorgelegd. In onderstaande tabel is te zien hoeveel procent van de respondenten het eens was met de stellingen. Tabel 2. Behoefte aan informatie 5 Stelling Ik wil weten voor welke zorg ik ben verzekerd Ik wil weten welke zorg ik mag verwachten Ik wil weten of ik een eigen bijdrage moet betalen of dat het van mijn eigen risico afgaat Ik wil weten bij welke zorgverleners ik zorg kan krijgen die (deels) wordt vergoed Thema De inhoud van het verzekerde pakket De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie GEM. vijf zorgmarkten 92% 88% Het eigen risico en de eigen bijdrage 86% Het gecontracteerde zorgaanbod 81% Ik wil weten wat de prijs is van zorg De tarieven 76% Ik wil de rekening zien voor de zorg die ik heb gehad Een heldere rekening voor de ontvangen zorg 75% Aantal respondenten 1107 Bij iedere stelling geeft een meerderheid van de respondenten (minimaal driekwart, oplopend tot 92%) aan dat ze behoefte heeft aan informatie over het onderliggende thema. De inhoud van het verzekerde pakket is het meest genoemde thema (92%). Het minst genoemd maar nog steeds een grote meerderheid is een heldere rekening (75%). Specifiek voor de zorgmarkten medisch specialistische zorg en farmacie zijn afwijkende resultaten gevonden. Bij farmacie geven respondenten vaker dan bij andere zorgmarkten aan dat ze de rekening willen zien, terwijl minder interesse bestaat voor het gecontracteerde zorgaanbod. Bij medisch specialistische zorg is tarieven het minst genoemde thema. 5 Respondenten konden meerdere antwoorden geven waardoor de percentages niet bij elkaar kunnen worden opgeteld. 17

18 Percentage Monitor Transparantie voor consumenten De behoefte aan informatie is het grootst bij mondzorg (over alle thema s gemiddeld tussen de 81-96%) 6 en het kleinst bij huisartsenzorg (66-88%) Consument heeft behoefte aan informatie voorafgaand aan gebruik van zorg Uit het onderzoek blijkt dat veel consumenten behoefte hebben aan informatie over financiële aspecten van zorg die zij gebruiken. Aan de respondenten die aangaven dat ze over een bepaald thema meer wilden weten, is gevraagd of ze voor, tijdens of na afloop van het ontvangen van zorg hier meer over wilden weten. 7 De meerderheid van de respondenten heeft behoefte aan informatie voorafgaand aan het zorggebruik (gemiddelde 75% tot 83%). Daarnaast wil een klein deel (gemiddeld 6% tot 14%) van de respondenten de informatie achteraf, dus als de zorg al geleverd is. Tot slot heeft een deel van de respondenten (gemiddeld 10% tot 13%) behoefte aan informatie terwijl de zorg wordt geleverd. Per zorgmarkt zijn er echter wel verschillen, zoals te zien is in onderstaande figuur. Figuur 3. Moment van informatiebehoefte MSZ Huisartsen Farmacie Mondzorg GGZ 100 n=145 n=176 n=183 n=193 n=197 n=155 n=171 n=184 n=194 n=199 n=181 n=172 n=194 n=175 n=208 n=193 n=193 n=202 n=216 n=220 n=166 n=182 n=189 n=199 n=199 Antwoord Voordat ik zorg ontvang Tijdens het ontvangen van zorg 80 Nadat ik de zorg heb ontvangen 60 Thema 1) De inhoud van het verzekerde pakket 40 2) De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief / de prestatie 3) Het eigen risico en de eigen bijdrage 4) Het gecontracteerde zorgaanbod 20 5) De tarieven n = Het aantal ondervraagde consumenten dat voor een bepaalde zorgmarkt behoefte heeft aan informatie over een bepaald thema. NB. Voor het thema Een heldere rekening voor de ontvangen zorg is de informatiebehoefte per definitie achteraf. Dit thema is daarom niet meegenomen in de figuur Thema Bij farmacie willen opvallend veel mensen tijdens het ontvangen van zorg informatie over kosten en vergoedingen van zorg (23-27%) ten opzichte van de andere zorgmarkten (gemiddeld 10-13%). De beroepsgroep herkent dit en geeft aan dat patiënten steeds vaker en meer vragen stellen aan de apotheker over de vergoeding van de geneesmiddelen die zij komen ophalen. 6 De enquête bevatte vragen verdeeld over zes thema s. Vragen naar de duidelijkheid en betrouwbaarheid van informatie kwamen in elk thema terug. Deze vervolgvragen zijn alleen gesteld aan de mensen die bij de stellingen aangaven het thema interessant te vinden. Daardoor is de selectie van respondenten bij elk afzonderlijk thema niet hetzelfde. Dit heeft ook tot gevolg dat we geen gemiddelden kunnen geven als we thema-overschrijdende conclusies trekken. In dat geval wordt de variatie van de gemiddelden van elk thema gegeven, bijvoorbeeld 81-96%. 7 Met uitzondering van het thema over een heldere rekening. 18

19 Percentage Monitor Transparantie voor consumenten In de figuur is ook te zien dat de respondenten over huisartsenzorg (in het uiterste geval van 28%) vaker dan bij andere zorgmarkten achteraf behoefte hebben aan informatie. Dit geldt alleen voor het thema De tarieven (zie 4.5.2) Ook bij volledige vergoeding hebben consumenten behoefte aan informatie Ook al is niet expliciet gevraagd waarom mensen behoefte aan informatie hebben, uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat niet alleen de eigen financiën een rol spelen. Aan de respondenten die aangaven behoefte te hebben aan bepaalde informatie is gevraagd of het voor hen uitmaakt of ze de zorg wel of niet (deels) zelf moeten betalen. Ruim twee derde van de respondenten (gemiddeld tussen 70% en 81%) geeft aan dat ze de informatie altijd willen, ongeacht of de kosten nu wel of niet vergoed worden. Het lijkt dus niet zo te zijn dat consumenten pas interesse tonen voor financiële aspecten van de gebruikte zorg als ze zelf de financiële gevolgen dragen. Gemiddeld tussen de 19% en 30% van de respondenten vindt het verkrijgen van informatie alleen belangrijk als ze (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Figuur 4. Kostenbewustzijn MSZ Huisartsen Farmacie Mondzorg GGZ n=149 n=145 n=176 n=183 n=193 n=197 n=149 n=155 n=171 n=184 n=194 n=199 n=188 n=181 n=172 n=194 n=175 n=208 n=187 n=193 n=193 n=202 n=216 n=220 n=156 n=166 n=182 n=189 n=199 n=199 Antwoord Ongeacht of ik de kosten (deels) zelf moet betalen Alleen als ik de kosten (deels) zelf moet betalen Thema 1) De inhoud van het verzekerde pakket ) De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief / de prestatie 3) Het eigen risico en de eigen bijdrage 4) Het gecontracteerde zorgaanbod 5) De tarieven 20 6) Een heldere rekening voor de ontvangen zorg Thema n = Het aantal ondervraagde consumenten dat voor een bepaalde zorgmarkt behoefte heeft aan informatie over een bepaald thema. De respondenten die medisch specialistische zorg hebben ontvangen geven vaker dan bij andere zorgmarkten aan dat het voor hun behoefte aan informatie niet uitmaakt dat (een groot deel van) de kosten toch wordt vergoed. Het gaat om gemiddeld tussen de 77% en 85% van de respondenten bij medisch specialistische zorg, tegenover de gemiddelden voor alle markten van 70% tot 81%. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de kosten voor deze zorg doorgaans hoog zijn. Ten tweede is het voor veel mensen ongebruikelijker om medisch specialistische zorg te ontvangen dan om naar de huisarts of tandarts te gaan. Beide aspecten, die los staan van de directe financiële gevolgen van zorggebruik, kunnen de interesse voor het onderwerp sterk verhogen. 8 8 Ook in het onderzoek van de NPCF is het gerapporteerde kostenbewustzijn van de respondenten hoog. Zo zegt bijna 60% dat ze het belangrijk vinden om de kosten van de zorg te weten omdat dit ervoor zorgt dat ze beter nadenken over de noodzaak van de behandeling. Tegelijkertijd vindt tweederde ook dat kosten geen rol mogen spelen in de keuze om wel of niet te behandelen. 19

20 2.2 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie De norm voor doeltreffendheid gaat niet alleen in op de informatiebehoefte, maar ook op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie (zie 1.4). In deze paragraaf wordt beantwoord welke informatie consumenten gebruiken, waarom bepaalde informatie niet wordt opgezocht en via welke bronnen informatie wordt gezocht (onderzoeksvragen 2 en 3) Consumenten zoeken het meest informatie op over de inhoud van het verzekerde pakket en het eigen risico Aan de respondenten is voor ieder thema dat ze aangaven interessant te vinden, gevraagd of ze hierover informatie hebben opgezocht. Uit onderstaande tabel blijkt dat het sterk per thema verschilt of mensen geneigd zijn hier extra informatie over op te zoeken. Tabel 5. Is informatie opgezocht (per thema)? Thema Geen informatie opgezocht Wel informatie opgezocht Aantal resp.* De inhoud van het verzekerde pakket 36% 64% 1023 Het eigen risico en de eigen bijdrage 39% 61% 952 Een heldere rekening voor de ontvangen zorg 44% 56% 830 Het gecontracteerde zorgaanbod 55% 45% 893 De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie 62% 38% 976 De tarieven 64% 36% 840 * Het aantal ondervraagde consumenten dat behoefte heeft aan informatie over een bepaald thema. In is aangegeven dat de meeste behoefte aan informatie bestaat over de inhoud van het verzekerde pakket (92%). Hierover is ook het meest informatie opgezocht (64%). Daarnaast wordt er ook vaker wél informatie opgezocht dan niet als het gaat om de thema s het eigen risico en de eigen bijdrage en een heldere rekening voor de ontvangen zorg. De respondenten zijn minder geneigd informatie op te zoeken over de thema s het gecontracteerd zorgaanbod, de relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie en de tarieven. Het is echter opvallend dat informatie over een heldere rekening vaker wel wordt opgezocht dan niet (56% ten opzichte van 44%) in vergelijking met sommige andere thema s, terwijl er de minste behoefte aan bestaat (75%) ten opzichte van de andere thema s (76-92%) (zie 2.1.1). Andersom is het opvallend dat er over de relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie vaak geen informatie is opgezocht (62%), terwijl de behoefte aan informatie hierover heel groot is (88%) Groot deel van de consumenten gaat, ondanks behoefte aan informatie, hier niet naar op zoek Ondanks de grote behoefte aan informatie zegt gemiddeld tussen de 36% en 64% van de respondenten dat zij geen verdere informatie hebben opgezocht over de thema s waar zij meer over willen weten. In de figuur hieronder is te zien dat het percentage respondenten dat geen 20

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Onderzoek naar

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient

Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Consumenten hebben behoefte aan onafhankelijke vergelijker waarbij hun eigen situatie als uitgangspunt dient Rapport - onderzoek naar switchdrempels in de zorgmarkt 15 september 2014 Inhoudsopgave Colofon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent.

3.2 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig farmaceutische zorg verleent. NADERE REGEL Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg Gelet op artikel 37 en 38, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op alle communicatie-uitingen, waaronder: mondeling, schriftelijk, telefonisch en via internet of e-mail.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle communicatie-uitingen, waaronder: mondeling, schriftelijk, telefonisch en via internet of e-mail. BELEIDSREGEL TH/BR-012 Transparantie zorgaanbieders Ingevolge artikel 38 en 39 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Rapport Polisprofiel November 2015

Rapport Polisprofiel November 2015 Rapport Polisprofiel November 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Vragenlijst Polisprofiel... 4 1.1 Interpreteren van de resultaten... 4 1.2 Opzet... 4 2 Resultaten... 5 2.1 Profiel deelnemers... 5 2.2 Onderwerpen

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 657 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1. REGELING Regeling mondzorg Ingevolge de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid, aanhef en onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Tabel 1: Heeft u een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico? 2012 (n=823)

Tabel 1: Heeft u een vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico? 2012 (n=823) Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith D. de Jong en Anne E.M. Brabers. Toename van verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Vooral mannen,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 2 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Januari 2013

Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Januari 2013 Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Januari 2013 Rapport meldactie Inzicht in Zorgkosten NPCF 2013 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

REGELING CV/NR-100.107.2. Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

REGELING CV/NR-100.107.2. Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.107.2 Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 38 lid 7 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek BELEIDSREGEL Beleidsregel Zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 04 april 2017 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg Gelet op de artikelen: - 35, zevende lid, - 36, eerste en derde lid, - 37, - 62, - 68, - 76, tweede lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 4 Samenvatting 5 Inleiding 5 Marktstructuur 5 Marktgedrag 6 Marktaandelen 6 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 173 BRIEF

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek bij 'Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie' (verschenen in Huisarts&Wetenschap, augustus

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 875 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Meldactie Inzicht in Zorgkosten?

Meldactie Inzicht in Zorgkosten? Meldactie Inzicht in Zorgkosten? 2015 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 Telefoon: (030) 297 03 03 3500 BM Utrecht Fax: (030) 297 06 06 Churchilllaan 11 Email: npcf@npcf.nl

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Extern toezicht door de NZa Presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Amersfoort, 6 oktober 2010 mw. drs. Cathy van

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

De Zorgverzekeringskaart

De Zorgverzekeringskaart De Zorgverzekeringskaart Effectiviteit van de Zorgverzekeringskaart Basisverzekering Wicher Meinema Petra Kramer Jullie situatie Zorgverzekeraars Nederland heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2631 Vragen van het lid

Nadere informatie

Richtsnoer Informatieverstrekking Zorgaanbieders. Informatieverstrekking door zorgaanbieders aan consumenten

Richtsnoer Informatieverstrekking Zorgaanbieders. Informatieverstrekking door zorgaanbieders aan consumenten Richtsnoer Informatieverstrekking Zorgaanbieders Informatieverstrekking door zorgaanbieders aan consumenten september 2010 Richtsnoer Informatieverstrekking Zorgaanbieders Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding

Nadere informatie