Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten"

Transcriptie

1 Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari 2014

2

3 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling De consumentenbelangen Transparante informatie Totstandkoming monitor Leeswijzer 16 Deel A Algemene bevindingen Informatiebehoefte Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie Duidelijkheid, juistheid en vergelijkbaarheid van informatie Suggesties voor verbetering van de vindbaarheid en duidelijkheid Conclusies deel A 27 Deel B Bevindingen per thema De inhoud van het verzekerde pakket De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie Het eigen risico en de eigen bijdrage Het gecontracteerde zorgaanbod De tarieven Een heldere rekening voor de ontvangen zorg Conclusies deel B 49 Bijlage: Beleidsbrief 51 3

4 4

5 Vooraf Voor u ligt de monitor Transparantie voor consumenten. Deze monitor gaat in op de behoefte aan informatie die consumenten hebben in relatie tot hun zorg. Daarnaast wordt ingegaan op hun ervaringen bij het verkrijgen van deze informatie. Voor deze monitor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek laten doen onder consumenten. Zij zijn daarbij gevraagd naar hun behoefte aan informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg, zoals de hoogte van vergoedingen, de eigen bijdrage en tarieven. Daarnaast is gevraagd naar hun ervaringen toen zij deze informatie opzochten. Aan de hand van zes verschillende thema s is ingegaan op de vindbaarheid van informatie, de aanwezigheid of afwezigheid van informatie, transparantie van informatie en de informatiebronnen. Deze monitor geeft de resultaten van het onderzoek weer. In de bijgevoegde beleidsbrief geeft de NZa haar analyse van de belangrijkste uitkomsten van deze monitor. Daarnaast worden in de beleidsbrief de acties beschreven die voortvloeien uit deze monitor. De NZa bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze monitor. De Nederlandse Zorgautoriteit, mr. drs. T.W. Langejan voorzitter Raad van Bestuur 5

6 6

7 Managementsamenvatting Voor deze monitor is uitgebreid aan consumenten gevraagd aan welke informatie ze behoefte hebben, welke informatie ze gebruiken, of ze zaken niet kunnen vinden en of ze de informatie duidelijk vinden. Dit is gevraagd voor vijf zorgmarkten: medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, farmacie, mondzorg en (curatieve) geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De resultaten hiervan zijn in deze monitor opgenomen. Consumenten hebben grote behoefte aan informatie over zorg Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat consumenten grote behoefte hebben aan informatie die is toegespitst op financiële aspecten van de zorg die zij gebruiken. Minstens driekwart van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan informatie over één of meerdere van onderstaande thema s. De inhoud van het verzekerde pakket De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie Het eigen risico en de eigen bijdrage Het gecontracteerde zorgaanbod De tarieven Een heldere rekening voor de ontvangen zorg Van de vijf de onderzochte zorgmarkten is de behoefte het grootst bij de mondzorg. De behoefte aan informatie is het grootst voorafgaand aan zorggebruik De meerderheid van de respondenten (gemiddeld 75-83%) heeft behoefte aan deze informatie voordat ze de zorg gebruiken. Dit geldt voor alle sectoren in meer of mindere mate. Bij farmacie zegt een opvallend groot deel van de respondenten dat zij informatie willen tijdens het gebruik van zorg (23 tot 27% ten opzichte van het gemiddelde voor alle zorgmarkten dat tussen de 10 en 13% ligt). Ook bij het thema tarieven geldt dat het overgrote deel van de respondenten behoefte heeft aan deze informatie voordat ze de zorg gebruiken. Dat wijkt af van het beeld dat bij sommige brancheorganisaties leeft. Zij menen dat consumenten tariefinformatie pas achteraf willen hebben of alleen als de zorg zelf betaald moet worden. Ook bij volledige vergoeding van kosten is er behoefte aan informatie Het kostenbewustzijn van consumenten is hoog. Aan de respondenten is gevraagd of het voor hun informatiebehoefte uitmaakt of (een deel van) de kosten voor de zorg zelf betaald moeten worden. Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan dat zij de informatie wilden hebben, ongeacht of de kosten (deels) voor eigen rekening komen. Ongeveer een kwart geeft aan dat ze het verkrijgen van informatie alleen belangrijk vinden als ze (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. De meeste informatie wordt opgezocht over de dekking van de verzekering en de hoogte van het eigen risico Tijdens het onderzoek is aan de respondenten die een thema interessant vonden gevraagd of zij hierover nadere informatie hebben opgezocht. Over de thema s inhoud van het verzekerde pakket, eigen risico en eigen bijdrage en heldere rekening blijkt de meerderheid van de respondenten informatie te hebben opgezocht. Dit ligt in lijn met de grote behoefte aan informatie over deze thema s. Bij het thema eigen 7

8 risico en eigen bijdrage is het opvallend dat ook bij zorgmarkten waar geen eigen risico geldt, wordt opgezocht hoe hoog het eigen risico is. Het lijkt het erop dat het voor veel consumenten niet op voorhand al bekend is voor welke vormen van zorg een eigen risico geldt. Vergeleken met de andere thema s, was de interesse weliswaar het laagst bij het thema een heldere rekening, maar nog altijd is een grote meerderheid van de respondenten (75%) hier in geïnteresseerd. Van de mensen die een heldere rekening een interessant onderwerp vond, heeft 56% hier ook daadwerkelijk informatie over opgezocht. Deze consumenten zoeken het meest informatie op over de vergoeding of de kosten op de rekening en hebben minder behoefte aan informatie waarmee ze de rekening kunnen controleren. Bij dit thema zoeken mensen die medisch specialistische zorg hebben ontvangen beduidend vaker informatie op dan de mensen die zorg in een andere zorgmarkt hadden ontvangen (63% tegenover een gemiddelde van 56%). De tegenovergestelde situatie doet zich voor bij de thema s gecontracteerd zorgaanbod, de relatie tussen de zorg en het tarief/de prestatie en tarieven. De behoefte aan informatie over deze thema s is relatief groot (81%, 88% en 75%), terwijl het aantal respondenten dat hierover daadwerkelijk informatie heeft opgezocht relatief laag is (45%, 38% en 36%). De zorgmarkten farmacie en huisartsenzorg vallen op doordat respondenten over deze vormen van zorg minder informatie opzoeken dan bij andere zorgmarkten. Ondanks de grote behoefte aan informatie gaat een groot deel van de consumenten hier niet naar op zoek Ondanks dat consumenten een hoge interesse rapporteren in de thema s die zijn gerelateerd aan de financiële kant van de zorg, is de groep consumenten die daadwerkelijk informatie opzoekt een stuk kleiner. Van de respondenten die behoefte hebben aan informatie, geeft afhankelijk van het thema een derde tot tweederde aan toch geen informatie te hebben opgezocht. Aan deze respondenten is gevraagd waarom zij dit niet deden. Gemiddeld een derde van hen geeft aan erop te vertrouwen dat het wel goed zit. Gemiddeld tussen de 15% en 22% van de respondenten geeft aan dat zij het opzoeken van informatie hen teveel gedoe lijkt. Verder geeft gemiddeld 13% tot 16% aan dat ze niet wisten waar ze moesten zoeken en 9% tot 15% leek het te ingewikkeld. Ook zijn er respondenten die aangeven dat ze de informatie al hebben gekregen, bijvoorbeeld van de zorgverlener, zorgverzekeraar of van familie of vrienden. De antwoorden duiden erop dat een deel van de consumenten niet actief is in het opzoeken van informatie. Een ander is juist wel actief maar ondervindt drempels tijdens het zoeken naar informatie. Respondenten die medisch specialistische zorg ontvingen geven bij enkele thema s (bijvoorbeeld een heldere rekening en het eigen risico ) vaker dan bij andere zorgmarkten aan dat ze niet goed wisten waar ze de gewenste informatie moesten zoeken. 8

9 Informatie wordt eerder bij de zorgverzekeraar gezocht dan bij de zorgaanbieder Het meest wordt informatie opgezocht bij de zorgverzekeraar en dan voornamelijk via de website van de zorgverzekeraar of het kostenoverzicht als het gaat om de rekening. Bij zorgverleners wordt ook veel informatie gezocht, al is dat wel een kleiner deel dan bij de zorgverzekeraars. Alleen bij de GGZ zoeken respondenten iets vaker de informatie bij de zorgverlener vergeleken met andere zorgmarkten. Consumenten zijn over het algemeen tevreden over de informatie die zij vinden De consumenten die informatie hebben opgezocht geven aan dat ze alles konden vinden. De meerderheid geeft aan dat zij de informatie duidelijk vinden, ook heeft de meerderheid het gevoel dat de informatie klopt. Daarmee is overigens niet gezegd dat de informatie ook daadwerkelijk klopt. Informatie over de voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt (zoals een verwijzing) wordt minder vaak als duidelijk ervaren dan andere informatie. Dit is een opvallende afwijking van deze rode draad. Over de informatie die gaat over de voorwaarden om voor (vergoeding van) zorg in aanmerking te komen, wordt ook vaker getwijfeld of de informatie wel klopt. Het vergelijken van zorgverleners op basis van de gevonden informatie lijkt voor consumenten problemen op te leveren. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan dat zij met de informatie zorgverleners niet konden vergelijken. Tussen de 34% en 43% van de respondenten zegt dat ze de informatie wel konden gebruiken om te vergelijken, maar dat ze dit niet hebben gedaan. De meest genoemde suggesties om informatie transparanter te maken hebben te maken met meer inzicht in de gemaakte kosten, taalgebruik, uniforme prijzen en het creëren van een centraal punt voor informatie. 9

10 10

11 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Om op een gestructureerde manier invulling te geven aan deze opdracht, maakt de NZa onder meer gebruik van marktscans en monitors. Een marktscan geeft op systematische wijze een beeld van de stand van zaken op een bepaalde markt of een gedeelte van de markt. Een monitor gaat dieper in op een bepaald onderwerp en geeft daarvan de stand van zaken weer. Monitors en marktscans beperken zich tot het weergeven van feiten. In de begeleidende beleidsbrief bij deze monitor geeft de NZa aan wat de geconstateerde feiten betekenen voor het beleid van de NZa. De NZa ziet transparante informatie voor consumenten als een belangrijke pijler van het zorgstelsel. Transparante informatie moet niet alleen juist en vergelijkbaar zijn, maar ook aansluiten bij de informatiebehoefte en begrijpelijk zijn. Informatie dient kortom aan te sluiten op het perspectief van consumenten (zie 1.4). Alleen dan kan informatie een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een zorgaanbieder of zorgverzekeraar en als controlemiddel na het ontvangen van zorg. Met de controle achteraf kunnen de gevolgen van gemaakte keuzes worden getoetst, zowel financieel ( kloppen de kosten? ) als zorginhoudelijk ( heb ik wel passende zorg ontvangen? ). Met de bevindingen uit deze monitor kunnen zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers de beschikbare informatie nog beter laten aansluiten op de daadwerkelijke behoefte van consumenten. 1.2 Doelstelling Met deze monitor wil de NZa een duidelijker beeld scheppen van de informatiebehoefte van consumenten en over de wijze waarop consumenten zich informeren over verschillende onderwerpen in de zorg. Daaruit voortvloeiend wil de NZa bijdragen aan beter werkende zorgmarkten. In de bijgevoegde beleidsbrief doen we daartoe beleidsaanbevelingen ter verbetering van de transparantie van informatie. 1.3 De consumentenbelangen De NZa kreeg bij haar oprichting als belangrijkste taak om de marktpositie van de zorgconsument te bewaken en te versterken. De NZa geeft invulling aan die taak door het begrip algemeen consumentenbelang te vertalen in concreet beleid. 1 Om het algemeen consumentenbelang in de zorg te borgen, moeten consumenten in staat worden gesteld om keuzes te maken en deze te verzilveren. Op die manier worden de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid geborgd. Daartoe concretiseert de NZa het algemeen consumentenbelang aan de hand van de 1 De NZa heeft haar beleid om de belangen van consumenten te borgen beschreven in het visiedocument (In) het belang van de consument, te vinden via: 11

12 consumentenwaarden transparantie, keuzevrijheid en rechtspositie. Daarbij is het algemeen consumentenbelang ruimer gedefinieerd dan het individueel consumentenbelang. Daar waar de zelfredzaamheid van consumenten door marktfalen onvoldoende garanties op het borgen van de publieke belangen biedt, treedt de NZa op met toezicht op het marktgedrag en/of regulering van markten. De NZa houdt daarbij nadrukkelijk rekening met de verschillende rollen van de zorgconsument, bijvoorbeeld als patiënt of als verzekerde. Het optreden van de NZa richt zich op alle zorg die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt, dus naast de Zorgverzekeringswet ook op aanvullend verzekerde zorg, niet-verzekerde zorg en de AWBZ-zorg. 1.4 Transparante informatie Het is de verantwoordelijkheid van de individuele partijen op de markt om consumenten informatie over de prijs, de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg te geven. De NZa ziet er op toe dat de transparantie van deze informatie op de diverse zorgmarkten wordt geborgd. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt hierbij als uitgangspunt dat informatie voor een consument doeltreffend, juist, inzichtelijk en vergelijkbaar moet zijn. In onderstaande tabel staan deze wettelijke normen nader omschreven. Tabel 1. Nadere omschrijving Wmg normen Wmg-norm Doeltreffend Juist Nadere omschrijving De informatie moet aansluiten bij de behoefte aan keuze-informatie van consumenten. De informatie moet tijdig beschikbaar zijn om de noodzakelijke keuzes te kunnen maken. De informatie moet voldoende toegankelijk zijn voor consumenten. De beschikbare informatie moet kloppen, valide en betrouwbaar zijn. Inzichtelijk Vergelijkbaar De beschikbare informatie moet voldoende actueel zijn. De beschikbare informatie moet een goed beeld geven van de keuzemogelijkheden, geen afbreuk doen aan de Wmg, de Zorgverzekeringswet en de AWBZ, en niet misleidend zijn. Consumenten moeten de beschikbare informatie kunnen begrijpen. Consumenten moeten op basis van de beschikbare informatie een vergelijking kunnen maken op aspecten die voor hen relevant zijn. Bron: NZa, Visiedocument Transparantie, maart Totstandkoming monitor In deze paragraaf wordt beschreven hoe deze monitor tot stand is gekomen. De onderzoeksvragen die in worden benoemd zijn leidend geweest in het onderzoek. De omvang van het onderzoek is beperkt tot een aantal zorgmarkten. Deze worden in toegelicht. De inhoudelijke focus van de monitor wordt in uitgewerkt. Door het onderzoek bewust te concentreren op bepaalde cruciale thema s en zorgmarkten geeft deze monitor een goed beeld van de informatiebehoefte van consumenten en de manier waarop zij informatie zoeken. De resultaten in deze monitor zijn gebaseerd op een enquête onder consumenten. De opzet van de steekproef wordt in toegelicht. Op plekken waar dit mogelijk en relevant is, worden de resultaten vergeleken met recent onderzoek van TNS NIPO en de NPCF. Het onderzoek van TNS NIPO is in opdracht van de NZa uitgevoerd in 12

13 december 2011 en januari Dit onderzoek was erop gericht te achterhalen wat consumenten van de NZa verwachten op het gebied van informatievoorziening. Dit onderzoek bevatte een aanvullend, kwalitatief deel waarin stakeholders zijn bevraagd. 2 Het onderzoek van de NPCF waar we in deze monitor aan refereren, betreft het rapport Meldactie Inzicht in Zorgkosten november 2012, gepubliceerd in Voor dit rapport zijn consumenten bevraagd naar kostenbewustzijn en de manier waarop zij inzicht wensen in hun zorgkosten. Een kanttekening bij dit rapport is dat de deelnemers aan het onderzoek niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen voor deze monitor zijn afgeleid van de wettelijke normen voor transparantie (zie 1.4): Vraag 1. Aan welke informatie hebben consumenten behoefte en wanneer? Vraag 2. Van welke informatie maken consumenten gebruik en welke gewenste informatie is niet vindbaar? Vraag 3. Van welke informatiekanalen maken consumenten gebruik? Vraag 4. Is de gevonden informatie duidelijk, juist en vergelijkbaar? Vraag 5. Hoe kan de beschikbaarheid en transparantie van de gewenste informatie worden verbeterd? Vraag 1 en 2 hebben direct betrekking op de doeltreffendheid van de informatie. Het gaat hier om de beschikbaarheid van informatie en in hoeverre de beschikbare informatie aansluit op wat consumenten willen weten. Vraag 3 geeft meer inzicht waar en bij welke partij consumenten informatie opzoeken. Met vraag 4 wordt ingegaan op de normen voor juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de beschikbare informatie. Vraag 5, hoe de beschikbaarheid en transparantie van informatie kan worden verbeterd, is ook aan de consumenten zelf gesteld. In deze monitor ligt de nadruk op de ervaringen en informatiebehoefte van consumenten zelf. Aangezien het voor consumenten niet altijd duidelijk zal zijn welke informatie beschikbaar zou moeten zijn, hebben we in het onderzoek gevraagd naar welke informatie ze hebben gezocht en of er dingen waren die ze wilden weten, maar niet konden vinden. Door te vragen naar de vindbaarheid van informatie krijgen we een beeld van beschikbaarheid vanuit de beleving van consumenten. Hetzelfde geldt voor de norm over de juistheid van informatie. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de aangeboden informatie juist is. Als ontvanger van de informatie is het niet altijd mogelijk om te beoordelen of de informatie die hij of zij ontvangt correct is. In het onderzoek hebben we daarom gevraagd of consumenten het gevoel hadden dat de informatie klopt. 2 De geconsulteerde stakeholders zijn 4 brancheorganisaties van zorgaanbieders, 2 patiëntenorganisaties, 2 overheidsorganisaties en 1 organisatie sprekend namens de zorgverzekeraars. 3 De steekproef bevat een grotere groep vrouwen, mensen tussen de 45 en 65 jaar, mensen met een chronische aandoening en meer hoger opgeleiden. 13

14 1.5.2 Zorgmarkten Deze monitor richt zich op de transparantie van informatie over de volgende zorgmarkten: Medisch specialistische zorg Huisartsenzorg Farmacie Mondzorg (curatieve) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) In de selectie van zorgmarkten heeft de NZa zich onder andere laten leiden door het aantal signalen dat we over de transparantie in de markten ontvangen. In de medisch specialistische zorg en GGZ neemt het aantal vragen van consumenten over de rekening en de kosten van behandelingen sterk toe. Naar aanleiding van het experiment met vrije prijzen is in de mondzorg veel aandacht voor de link tussen de prestatiecode op de rekening en de behandeling die mensen hebben gehad. In de farmacie zijn de prijzen onlangs geliberaliseerd en bovendien speelt in deze zorgmarkt het preferentiebeleid een rol. Tot slot is ook de huisartsenzorg onderzocht. Veel mensen hebben een langdurige zorgrelatie met hun huisarts. Het is interessant om te onderzoeken of de informatiebehoefte van consumenten over deze zorg sterk afwijkt van andere zorgmarkten waar deze vertrouwensrelatie minder sterk is. In alle genoemde zorgmarkten gaat het om zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt. Los van deze monitor doet de NZa onderzoek naar transparantieproblemen in de AWBZ. Om deze reden is ervoor gekozen om in deze monitor AWBZ-zorg buiten beschouwing te laten Transparantiethema s Informatie over de zorg is een te breed onderwerp om in één monitor over transparantie te behandelen. Daarom is het onderwerp beperkt tot informatie die grotendeels is gerelateerd aan financiële aspecten waar consumenten direct mee te maken hebben en gevolgen van ondervinden. Dat wil zeggen informatie over hun eigen verzekering, de zorg die ze zelf hebben gebruikt en de aanbieder die ze zelf kiezen. Dit is ook de kant van de zorg waar consumenten de informatie kunnen gebruiken om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld door een andere zorgaanbieder of verzekeraar te kiezen of door controle van een rekening. Om het onderwerp nog concreter te maken wordt in deze monitor aan de hand van de volgende zes thema s onderzocht hoe consumenten informatie over het onderwerp zoeken. De inhoud van het verzekerde pakket Het gecontracteerde zorgaanbod Het eigen risico en de eigen bijdrage De tarieven De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie Een heldere rekening voor de ontvangen zorg 14

15 Deze zes thema s zijn gebaseerd op ontwikkelingen in de zorg, maar ook op signalen die de NZa ontvangt, bijvoorbeeld over zorgaanbieders die de door hen gehanteerde tarieven niet publiceren. Eén van de belangrijkste keuzes die de consumenten maken in de zorg is de keuze voor een zorgverzekering. Dit onderwerp wordt uitvoerig behandeld in de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt Onderzoeksmethoden Voor dit onderzoek is aan 1107 consumenten via een enquête gevraagd naar hun behoefte aan informatie en zoekgedrag als het gaat om de eerder genoemde thema s. De respondenten hebben in 2012 of 2013 zorg ontvangen in één van de vijf genoemde zorgmarkten en hebben de vragen alleen ingevuld voor die specifieke zorgmarkt. Voor elk van de vijf zorgmarkten heeft nagenoeg hetzelfde aantal respondenten de enquête ingevuld. De respondenten variëren in leeftijd tussen de 18 en 70 jaar en zijn representatief voor de Nederlandse bevolking. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction in augustus De verschillende thema s zijn geoperationaliseerd naar zes stellingen waarbij de respondenten aangaven of ze wel of geen interesse hadden in het onderliggende thema. Vervolgens is er per thema gevraagd welke informatie de respondenten daadwerkelijk hebben opgezocht, waar ze dat deden en eventueel waarom ze geen informatie hebben opgezocht. Over de informatie die respondenten opzochten is gevraagd wat ze vonden van de duidelijkheid, juistheid en vergelijkbaarheid van de informatie. Daar waar specifieke resultaten per zorgmarkt en thema niet relevant zijn, wordt in deze monitor gerapporteerd in gemiddelden. Deze percentages betreffen dan in ieder geval het gemiddelde van alle vijf de eerdergenoemde zorgmarkten. Doordat de vervolgvragen per thema zijn gesteld, zijn deze vragen aan een deels verschillend en deels overlappend aantal respondenten gesteld. Hierdoor is het niet mogelijk om de resultaten, die zijn gebaseerd op vervolgvragen voor verschillende thema s, met elkaar te vergelijken of het gemiddelde voor de gehele groep respondenten te berekenen. Waar dit het geval is, is in de resultaten de variatie tussen de verschillende thema s opgenomen, gebaseerd op de gemiddelden van de vijf zorgmarkten per thema. Doordat niet alle respondenten dezelfde thema s interessant vonden en informatie opzochten zijn deze verdiepende vragen gesteld aan een kleinere groep respondenten. In sommige gevallen was deze groep zo klein dat op basis van de resultaten slechts indicatieve uitspraken mogelijk zijn. Waar dit van toepassing is wordt dit in het rapport expliciet vermeld. Bij het lezen van de resultaten is het verder goed om te realiseren dat bij verschillende vragen respondenten meerdere antwoorden konden geven (bijvoorbeeld: welke informatie heeft u opgezocht?). Tot slot is aan alle respondenten de open vraag gesteld welke verbeteringen zij zien voor de beschikbaarheid en doeltreffendheid van informatie. De resultaten hiervan zijn te vinden in 2.4 van deze monitor

16 1.6 Leeswijzer In deel A wordt de rode draad van de bevindingen weergegeven aan de hand van de onderzoeksvragen. Daarin wordt tevens beschreven welke suggesties consumenten hebben gedaan voor verbetering van transparantie. De antwoorden op de onderzoeksvragen verschillen soms per thema. Deze specifieke bevindingen worden in deel B per thema beschreven. De beleidsbrief is in de bijlage opgenomen. 16

17 Deel A 2. Algemene bevindingen 2.1 Informatiebehoefte In deel A zijn de bevindingen weergegeven die voor alle zes de onderzochte thema s en vijf onderzochte zorgmarkten als rode draad gelden. In deel A wordt het traject van informatie vergaren door consumenten steeds verder gevolgd. In deze paragraaf gaan wij in op de vraag aan welke informatie consumenten behoefte hebben en wanneer (onderzoeksvraag 1). Deze vraag is, samen met de onderzoeksvragen 2 en 3, gerelateerd aan de wettelijke norm dat informatie doeltreffend moet zijn (zie 1.4) Consumenten hebben grote behoefte aan informatie over financiële aspecten van zorg De zes thema s zoals genoemd in zijn vertaald naar zes stellingen die vervolgens aan consumenten zijn voorgelegd. In onderstaande tabel is te zien hoeveel procent van de respondenten het eens was met de stellingen. Tabel 2. Behoefte aan informatie 5 Stelling Ik wil weten voor welke zorg ik ben verzekerd Ik wil weten welke zorg ik mag verwachten Ik wil weten of ik een eigen bijdrage moet betalen of dat het van mijn eigen risico afgaat Ik wil weten bij welke zorgverleners ik zorg kan krijgen die (deels) wordt vergoed Thema De inhoud van het verzekerde pakket De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie GEM. vijf zorgmarkten 92% 88% Het eigen risico en de eigen bijdrage 86% Het gecontracteerde zorgaanbod 81% Ik wil weten wat de prijs is van zorg De tarieven 76% Ik wil de rekening zien voor de zorg die ik heb gehad Een heldere rekening voor de ontvangen zorg 75% Aantal respondenten 1107 Bij iedere stelling geeft een meerderheid van de respondenten (minimaal driekwart, oplopend tot 92%) aan dat ze behoefte heeft aan informatie over het onderliggende thema. De inhoud van het verzekerde pakket is het meest genoemde thema (92%). Het minst genoemd maar nog steeds een grote meerderheid is een heldere rekening (75%). Specifiek voor de zorgmarkten medisch specialistische zorg en farmacie zijn afwijkende resultaten gevonden. Bij farmacie geven respondenten vaker dan bij andere zorgmarkten aan dat ze de rekening willen zien, terwijl minder interesse bestaat voor het gecontracteerde zorgaanbod. Bij medisch specialistische zorg is tarieven het minst genoemde thema. 5 Respondenten konden meerdere antwoorden geven waardoor de percentages niet bij elkaar kunnen worden opgeteld. 17

18 Percentage Monitor Transparantie voor consumenten De behoefte aan informatie is het grootst bij mondzorg (over alle thema s gemiddeld tussen de 81-96%) 6 en het kleinst bij huisartsenzorg (66-88%) Consument heeft behoefte aan informatie voorafgaand aan gebruik van zorg Uit het onderzoek blijkt dat veel consumenten behoefte hebben aan informatie over financiële aspecten van zorg die zij gebruiken. Aan de respondenten die aangaven dat ze over een bepaald thema meer wilden weten, is gevraagd of ze voor, tijdens of na afloop van het ontvangen van zorg hier meer over wilden weten. 7 De meerderheid van de respondenten heeft behoefte aan informatie voorafgaand aan het zorggebruik (gemiddelde 75% tot 83%). Daarnaast wil een klein deel (gemiddeld 6% tot 14%) van de respondenten de informatie achteraf, dus als de zorg al geleverd is. Tot slot heeft een deel van de respondenten (gemiddeld 10% tot 13%) behoefte aan informatie terwijl de zorg wordt geleverd. Per zorgmarkt zijn er echter wel verschillen, zoals te zien is in onderstaande figuur. Figuur 3. Moment van informatiebehoefte MSZ Huisartsen Farmacie Mondzorg GGZ 100 n=145 n=176 n=183 n=193 n=197 n=155 n=171 n=184 n=194 n=199 n=181 n=172 n=194 n=175 n=208 n=193 n=193 n=202 n=216 n=220 n=166 n=182 n=189 n=199 n=199 Antwoord Voordat ik zorg ontvang Tijdens het ontvangen van zorg 80 Nadat ik de zorg heb ontvangen 60 Thema 1) De inhoud van het verzekerde pakket 40 2) De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief / de prestatie 3) Het eigen risico en de eigen bijdrage 4) Het gecontracteerde zorgaanbod 20 5) De tarieven n = Het aantal ondervraagde consumenten dat voor een bepaalde zorgmarkt behoefte heeft aan informatie over een bepaald thema. NB. Voor het thema Een heldere rekening voor de ontvangen zorg is de informatiebehoefte per definitie achteraf. Dit thema is daarom niet meegenomen in de figuur Thema Bij farmacie willen opvallend veel mensen tijdens het ontvangen van zorg informatie over kosten en vergoedingen van zorg (23-27%) ten opzichte van de andere zorgmarkten (gemiddeld 10-13%). De beroepsgroep herkent dit en geeft aan dat patiënten steeds vaker en meer vragen stellen aan de apotheker over de vergoeding van de geneesmiddelen die zij komen ophalen. 6 De enquête bevatte vragen verdeeld over zes thema s. Vragen naar de duidelijkheid en betrouwbaarheid van informatie kwamen in elk thema terug. Deze vervolgvragen zijn alleen gesteld aan de mensen die bij de stellingen aangaven het thema interessant te vinden. Daardoor is de selectie van respondenten bij elk afzonderlijk thema niet hetzelfde. Dit heeft ook tot gevolg dat we geen gemiddelden kunnen geven als we thema-overschrijdende conclusies trekken. In dat geval wordt de variatie van de gemiddelden van elk thema gegeven, bijvoorbeeld 81-96%. 7 Met uitzondering van het thema over een heldere rekening. 18

19 Percentage Monitor Transparantie voor consumenten In de figuur is ook te zien dat de respondenten over huisartsenzorg (in het uiterste geval van 28%) vaker dan bij andere zorgmarkten achteraf behoefte hebben aan informatie. Dit geldt alleen voor het thema De tarieven (zie 4.5.2) Ook bij volledige vergoeding hebben consumenten behoefte aan informatie Ook al is niet expliciet gevraagd waarom mensen behoefte aan informatie hebben, uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat niet alleen de eigen financiën een rol spelen. Aan de respondenten die aangaven behoefte te hebben aan bepaalde informatie is gevraagd of het voor hen uitmaakt of ze de zorg wel of niet (deels) zelf moeten betalen. Ruim twee derde van de respondenten (gemiddeld tussen 70% en 81%) geeft aan dat ze de informatie altijd willen, ongeacht of de kosten nu wel of niet vergoed worden. Het lijkt dus niet zo te zijn dat consumenten pas interesse tonen voor financiële aspecten van de gebruikte zorg als ze zelf de financiële gevolgen dragen. Gemiddeld tussen de 19% en 30% van de respondenten vindt het verkrijgen van informatie alleen belangrijk als ze (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Figuur 4. Kostenbewustzijn MSZ Huisartsen Farmacie Mondzorg GGZ n=149 n=145 n=176 n=183 n=193 n=197 n=149 n=155 n=171 n=184 n=194 n=199 n=188 n=181 n=172 n=194 n=175 n=208 n=187 n=193 n=193 n=202 n=216 n=220 n=156 n=166 n=182 n=189 n=199 n=199 Antwoord Ongeacht of ik de kosten (deels) zelf moet betalen Alleen als ik de kosten (deels) zelf moet betalen Thema 1) De inhoud van het verzekerde pakket ) De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief / de prestatie 3) Het eigen risico en de eigen bijdrage 4) Het gecontracteerde zorgaanbod 5) De tarieven 20 6) Een heldere rekening voor de ontvangen zorg Thema n = Het aantal ondervraagde consumenten dat voor een bepaalde zorgmarkt behoefte heeft aan informatie over een bepaald thema. De respondenten die medisch specialistische zorg hebben ontvangen geven vaker dan bij andere zorgmarkten aan dat het voor hun behoefte aan informatie niet uitmaakt dat (een groot deel van) de kosten toch wordt vergoed. Het gaat om gemiddeld tussen de 77% en 85% van de respondenten bij medisch specialistische zorg, tegenover de gemiddelden voor alle markten van 70% tot 81%. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de kosten voor deze zorg doorgaans hoog zijn. Ten tweede is het voor veel mensen ongebruikelijker om medisch specialistische zorg te ontvangen dan om naar de huisarts of tandarts te gaan. Beide aspecten, die los staan van de directe financiële gevolgen van zorggebruik, kunnen de interesse voor het onderwerp sterk verhogen. 8 8 Ook in het onderzoek van de NPCF is het gerapporteerde kostenbewustzijn van de respondenten hoog. Zo zegt bijna 60% dat ze het belangrijk vinden om de kosten van de zorg te weten omdat dit ervoor zorgt dat ze beter nadenken over de noodzaak van de behandeling. Tegelijkertijd vindt tweederde ook dat kosten geen rol mogen spelen in de keuze om wel of niet te behandelen. 19

20 2.2 Beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie De norm voor doeltreffendheid gaat niet alleen in op de informatiebehoefte, maar ook op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie (zie 1.4). In deze paragraaf wordt beantwoord welke informatie consumenten gebruiken, waarom bepaalde informatie niet wordt opgezocht en via welke bronnen informatie wordt gezocht (onderzoeksvragen 2 en 3) Consumenten zoeken het meest informatie op over de inhoud van het verzekerde pakket en het eigen risico Aan de respondenten is voor ieder thema dat ze aangaven interessant te vinden, gevraagd of ze hierover informatie hebben opgezocht. Uit onderstaande tabel blijkt dat het sterk per thema verschilt of mensen geneigd zijn hier extra informatie over op te zoeken. Tabel 5. Is informatie opgezocht (per thema)? Thema Geen informatie opgezocht Wel informatie opgezocht Aantal resp.* De inhoud van het verzekerde pakket 36% 64% 1023 Het eigen risico en de eigen bijdrage 39% 61% 952 Een heldere rekening voor de ontvangen zorg 44% 56% 830 Het gecontracteerde zorgaanbod 55% 45% 893 De relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie 62% 38% 976 De tarieven 64% 36% 840 * Het aantal ondervraagde consumenten dat behoefte heeft aan informatie over een bepaald thema. In is aangegeven dat de meeste behoefte aan informatie bestaat over de inhoud van het verzekerde pakket (92%). Hierover is ook het meest informatie opgezocht (64%). Daarnaast wordt er ook vaker wél informatie opgezocht dan niet als het gaat om de thema s het eigen risico en de eigen bijdrage en een heldere rekening voor de ontvangen zorg. De respondenten zijn minder geneigd informatie op te zoeken over de thema s het gecontracteerd zorgaanbod, de relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie en de tarieven. Het is echter opvallend dat informatie over een heldere rekening vaker wel wordt opgezocht dan niet (56% ten opzichte van 44%) in vergelijking met sommige andere thema s, terwijl er de minste behoefte aan bestaat (75%) ten opzichte van de andere thema s (76-92%) (zie 2.1.1). Andersom is het opvallend dat er over de relatie tussen (te) ontvangen zorg en het tarief/de prestatie vaak geen informatie is opgezocht (62%), terwijl de behoefte aan informatie hierover heel groot is (88%) Groot deel van de consumenten gaat, ondanks behoefte aan informatie, hier niet naar op zoek Ondanks de grote behoefte aan informatie zegt gemiddeld tussen de 36% en 64% van de respondenten dat zij geen verdere informatie hebben opgezocht over de thema s waar zij meer over willen weten. In de figuur hieronder is te zien dat het percentage respondenten dat geen 20

Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg

Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg Weergave van de markt 2008 2013 juli 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Totstandkoming marktscans 9 1.3

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2008

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2008 Nederlandse Zorgautoriteit Richtsnoer Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2008 juli 2008 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Doel richtsnoer 8 1.2 Richtsnoer 2008 8 1. 3 Toekomst

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw

Beleidsregel TH/BR-018. Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw Beleidsregel TH/BR-018 Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw december 2014 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Reikwijdte 4 1.3 De zorgplicht van zorgverzekeraars 4 1.3.1 De Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Resultaten en conclusies zorgmarkt

Resultaten en conclusies zorgmarkt KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie