GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel"

Transcriptie

1 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige voorschriften en het bestemmingsplan April 2009 pagina. 1 van 30

2 ONTWERPER Gemeente STADEN Marktplaats 2, 8840 Staden LAYOUT - PLANNEN GEOMEX bvba Kapelleriestraat 3, 8840 STADEN Wouter TYBERGHIEN, stedenbouwkundig ambtenaar architect ruimtelijk planner Renaat Seys Voorontwerp Ontwerp opgemaakt April 2008 ADVISERENDE BESTUREN overge maakt 8 mei 2008 plenair e 30 mei 2008 VOORLOPIG E VASTSTELLI NG OPENBAAR ONDERZOEK GECORO Besluit GR opening sluiting advies na OO 30 oktober nov jan febr DEFINITIE VE VASTSTLLI NG besluit GR GOEDK EURIN G besluit BD ONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad om gevoegd te worden bij de beraadslaging in zitting van 30 oktober 2008 De gemeentesecretaris Dhr. Johan Debaene de voorzitter gemeenteraad Dhr. Stijn Herman Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van 17 november 2008 tot 16 januari 2009 De gemeentesecretaris Dhr. Johan Debaene de Burgemeester Mevr. Josiane Lowie Gezien en definitief vastgesteld om gevoegd te worden bij de beraadslaging van de gemeenteraad in zitting van De gemeentesecretaris Dhr. Johan Debaene de voorzitter gemeenteraad Dhr. Stijn Herman April 2009 pagina. 2 van 30

3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN (verordenend deel) ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN BEPALINGEN.1. Verval verkavelingen Alle verkavelingen die gelegen zijn binnen de grenzen van het plangebied vervallen. Het betreft volgende verkavelingen : Volgnr. plan dossiernummer Datum goedkeuring PR/AMC MV AS Bestemmingsplan De stedenbouwkundige voorschriften vormen één geheel met het 'bestemmingsplan'..3. Bestaande gebouwen en constructies Alle bestaande gebouwen en constructies die vergund zijn of geacht worden vergund te zijn kunnen in stand gehouden worden en verbouwd worden binnen het bestaand volume..4. Openbaar domein Het openbaar domein gelegen binnen de grenzen van het kan steeds, ongeacht de bestemmingszone, ingericht worden in functie van de aanleg of wijzigingen van wegenis, wandel- en fietspaden en openbaar groen. Ten behoeve van de aanleg van nutsvoorzieningen en een kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein zijn technische constructies, kleine nutsgebouwen, straatmeubilair, speeltoestellen e.d. toegelaten. Als algemeen inrichtingsprincipe geldt dat de verblijfskwaliteit in harmonie dient te zijn met de ontsluitingsfunctie. April 2009 pagina. 3 van 30

4 .5. Gemeenschapsvoorzieningen In alle zones waar bebouwing is toegelaten kunnen gebouwen voor gemeenschapsvoorzieningen en/of openbaar nut worden opgericht op voorwaarde dat ze qua gabariet en numerieke voorschriften overeenstemmen met de voorschriften van de betrokken zone. De uitbating van deze gebouwen mag geen aanleiding zijn tot omgevingshinder die groter is dat wat normaal kan verwacht worden in de omgeving rekening houdende met de hoofdbestemming van de zone. Kleinschalige technische nutsvoorzieningen en ingrepen in functie van waterbeheersing kunnen in elke zone ingeplant worden..6. Woningdichtheid Nieuwe woonontwikkelingen, groter dan 2.000m², moeten voldoen aan een dichtheid van minimum 15woningen/ha..6. Bouwlagen a) De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het referentiepeil tot de bovenkant kroonlijst. Het referentiepeil ligt maximum 0,40 m hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn en ter hoogte van de inkomdorpel gemeten. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen het referentiepeil en de bovenkant van de kroonlijst. Kelderverdieping en dakverdieping zijn niet inbegrepen in de bouwlagen. Het dakvolume kan bewoonbaar ingericht worden. b) Het hoofdgebouw ; is het gebouw waarin de hoofdbestemming ondergebracht is. Het aanbouw ; is de gelijkvloerse bouwlaag palende achteraan het hoofdgebouw Een bijgebouw ; is een afzonderlijk gebouw, los van het hoofdgebouw en los van het aanbouw.7. Niet-bebouwde perceeldelen De voortuin ; het niet-bebouwde perceeldeel tussen rooilijn en hoofdgebouw. De tuinzone ; het niet-bebouwde perceeldeel achter het hoofdgebouw en in voorkomend geval ook het niet-bebouwde perceeldeel tussen hoofdgebouw en zijkavelgrens. April 2009 pagina. 4 van 30

5 ZONE 1a : Woonzone met centrumfunctie BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.1. Hoofdgebouw Hoofdbestemming : ééngezinswoningen en meergezinswoningen handel, diensten en horeca Nevenbestemming : functies die complementair zijn met de hoofdfunctie De nevenbestemming is enkel mogelijk wanneer er een hoofdbestemming (woonfunctie, handel, diensten of horeca) aanwezig is en moet ondergeschikt zijn aan deze hoofdfunctie. Hoofdfunctie en nevenfunctie moeten steeds op schaal zijn van de omgeving. Functies die de woonomgeving te sterk verstoren, die de draagkracht van de omgeving overstijgen, kunnen niet toegelaten worden. Elke hoofd- en nevenfunctie dient daarom getoetst te worden aan volgende criteria : wat is de impact op het verkeer zijn er voldoende parkeermogelijkheden is de functie verenigbaar met de functies in de directe omgeving wordt het bestaande straatbeeld gerespecteerd en/of versterkt is er gevaar voor overlast van lawaai, geur, stof.2. Bijgebouw Bijgebouwen kunnen enkel opgericht worden in functie van de hoofdbestemming en/of nevenbestemming zoals vermeld in Niet-bebouwde perceeldelen De niet-bebouwde perceeldelen zijn bestemd als een zone voor groenaanleg (tuinzone), voor de toegang tot de gebouwen en voor het stapelen van goederen in functie van de hoofd- en/of nevenbestemming. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN De inplanting, dimensionering en vormgeving van de gebouwen en de inrichting van de niet-bebouwde ruimte dienen steeds in overeenstemming te zijn met de goede ruimtelijke ordening Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dienen volgende criteria steeds in overwegen genomen te worden : op welke manier wordt het gebouw ingepast in het straatbeeld hoe wordt de eventuele aansluiting op aanpalende gebouwen opgevat op welke manier worden de niet bebouwde perceelsdelen ingericht hoe wordt de privacy van omwonenden gegarandeerd gebruik van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen April 2009 pagina. 5 van 30

6 Onderstaande voorschriften omvatten enkele basisprincipes die steeds dienen gerespecteerd te worden..1. Inrichting van de hoofdgebouwen Plaatsing van de hoofdgebouwen T.o.v. de rooilijnen : Als algemene regel wordt aangenomen dat de hoofdgebouwen ingeplant worden in dezelfde lijn als de naastliggende hoofdgebouwen. In functie van bijvoorbeeld - een garage met oprit - de noodzaak voor het aanleggen van een parking - een betere verkeersverkeersveiligheid - de perceelsstructuur - enz.... kan er op deze algemene regel een afwijking toegestaan worden door de vergunningverlenende overheid. T.o.v. de zijkavelgrenzen en achterkavelgrenzen : De wijze van inplanting t.o.v. de zijkavelgrens wordt bepaald afhankelijk van de plaatselijke toestand. De bestaande bebouwingstypologie van de omliggende gebouwen en in het bijzonder van de naastliggende gebouwen zal richtinggevend zijn voor de te respecteren afstand tot de perceelsgrens Dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen Algemeen de omliggende bebouwing is richtinggevend voor de dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen. Dakvorm : in geval van hellende daken zullen de dakhellingen maximaal 50 bedragen. In geval van verschillende dakvorm of verschillende bouwhoogte zullen architecturale overgangen de harmonie in het straatbeeld ondersteunen. Bij ongelijke aansluiting dienen alle zichtbare geveldelen te worden afgewerkt. De aansluitingsaspecten dienen bij vergunningsaanvragen in detail te worden uitgewerkt, waarbij de overgangen tussen de verschillende bouwhoogtes met bijzondere zorg worden uitgewerkt. Dakdoorbrekingen : dakdoorbrekingen dienen in harmonie te zijn met het dakvolume en met het straatbeeld April 2009 pagina. 6 van 30

7 Materialen : vrije keus voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen. Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de gemeenschappelijke perceelsgrens die niet door een bouwdeel worden bedekt in hetzelfde gevelmateriaal als de straatgevel worden uitgevoerd..2. Inrichting van de niet-bebouwde perceelsdelen 2.1. Voortuinen Het betreft hier de zone gelegen tussen hoofdgebouw en rooilijn. In de voortuinen zijn enkel toegelaten : Verhardingen in functie van opritten, toegangen, parking, terrassen e.d. Plaatsen van afsluitingen, poorten e.d. Plaatsen van brievenbussen e.d. Het stapelen van goederen en het oprichten van gebouwen is niet toegelaten Koeren en hovingen Het betreft hier de perceelsdelen opzij of achter de gebouwen (hoofdgebouw en aanbouwen) welke aan te leggen zijn als open ruimte met groenaanleg en verhardingen. Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende zaken toegelaten worden bij de inrichting van de koeren en hovingen verhardingen : terrassen, tuinpaden, opritten, parking, sportinfrastructuur,. bijgebouwen : garage, carport, berging, sauna, volière, schuilhok voor dieren,.. siervijver zwembad diverse tuinuitrustingen : speeltoestellen, ornamenten,. afsluitingen : tuinmuren in metselwerk, draadafsluitingen, levende hagen, Het stapelen van goederen in open lucht is niet toegelaten. April 2009 pagina. 7 van 30

8 De inrichting van de zone voor koeren en hovingen zal steeds getoetst worden aan volgende criteria : er moet een duidelijke relatie zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming de inrichting moet in verhouding zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming de inrichting van deze zone moet resulteren in een samenhangend geheel tussen de diverse elementen onderling en met het hoofdgebouw de inrichting moet een evenwichtig geheel vormen tussen groenaanleg, verhardingen en bijgebouwen het profiel van de bijgebouwen moet kleinschalig zijn en afgestemd zijn op de directe omgeving de inplanting van de diverse elementen moet verenigbaar zijn met de directe omgeving er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen.3. Markante gebouwen Voor de gebouwen en hun directe omgeving, gelegen binnen de zone markant gebouw, dient elke ingreep aan en rond het gebouw (verbouwingen, toevoegingen, uitbreidingen, tuinaanleg, ) steeds te gebeuren met respect voor de specifieke kenmerken van het gebouw en zijn omgeving. Er dient gestreefd naar het behoud van de bestaande verschijningsvorm en de architecturale éénheid van het gebouw. De inrichting van de buitenruimte is hierin een belangrijk onderdeel. De buitenruimte moet het specifiek karakter en de uitstraling van het gebouw ondersteunen. Gebouw en omgeving vormen één geheel. April 2009 pagina. 8 van 30

9 ZONE 1b : Woonzone zonder centrumfunctie BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.1. Hoofdgebouw Hoofdbestemming : ééngezinswoningen Onder de ééngezinswoningen kunnen ook beschouwd worden de zogenaamde mantelwoningen of kangoeroewoningen waarbij een tweede woonfunctie voorzien wordt in het gebouw voor inwonende ouders, kinderen of aanverwanten. Deze tweede woonfunctie kan niet uitgebouwd worden tot een volwaardige tweede ééngezinswoning. Nevenbestemming : diensten, handel en kantoren die niet storend zijn voor de woonomgeving. De nevenbestemming is enkel mogelijk wanneer er een hoofdbestemming (woonfunctie) aanwezig is. De nevenbestemming moet geïntegreerd worden in het hoofdgebouw en moet qua ruimtegebruik en impact op de omgeving duidelijk ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Sterk verkeersgenererende functies zijn uitgesloten. Nevenfuncties die het karakter en de beeldwaarde van de woonwijk verstoren zijn uitgesloten..2. Bijgebouw Bijgebouwen kunnen enkel opgericht worden in functie van de hoofdbestemming zoals vermeld in Niet-bebouwde perceeldelen De niet-bebouwde perceeldelen zijn bestemd als een zone voor groenaanleg (tuinzone), voor de toegang tot de gebouwen en voor het stapelen van goederen in functie van de hoofd- of nevenbestemming. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN De inplanting, dimensionering en vormgeving van de gebouwen en de inrichting van de niet-bebouwde ruimte dienen steeds in overeenstemming te zijn met de goede ruimtelijke ordening Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dienen volgende criteria steeds in overwegen genomen te worden : op welke manier wordt het gebouw ingepast in het straatbeeld hoe wordt de eventuele aansluiting op aanpalende gebouwen opgevat op welke manier worden de niet bebouwde perceelsdelen ingericht hoe wordt de privacy van omwonenden gegarandeerd gebruik van duurzame en estetisch verantwoorde materialen April 2009 pagina. 9 van 30

10 Onderstaande voorschriften omvatten enkele basisprincipes die steeds dienen gerespecteerd te worden..1. Inrichting van de hoofdgebouwen Plaatsing van de hoofdgebouwen T.o.v. de rooilijnen : Als algemene regel wordt aangenomen dat de hoofdgebouwen ingeplant worden in dezelfde lijn als de naastliggende hoofdgebouwen. In functie van bijvoorbeeld - een garage met oprit - de noodzaak voor het aanleggen van een parking - een betere verkeersverkeersveiligheid - de perceelsstructuur - enz.... kan er op deze algemene regel een afwijking toegestaan worden door de vergunningverlenende overheid. T.o.v. de zijkavelgrenzen en achterkavelgrenzen : De wijze van inplanting t.o.v. de zijkavelgrens wordt bepaald afhankelijk van de plaatselijke toestand. De bestaande bebouwingstypologie van de omliggende gebouwen en in het bijzonder van de naastliggende gebouwen zal richtinggevend zijn voor de te respecteren afstand tot de perceelsgrens Dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen Algemeen de omliggende bebouwing is richtinggevend voor de dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen. Dakvorm : in geval van hellende daken zullen de dakhellingen maximaal 50 bedragen. In geval van verschillende dakvorm of verschillende bouwhoogte zullen architecturale overgangen de harmonie in het straatbeeld ondersteunen. Bij ongelijke aansluiting dienen alle zichtbare geveldelen te worden afgewerkt. De aansluitingsaspecten dienen bij vergunningsaanvragen in detail te worden uitgewerkt, waarbij de overgangen tussen de verschillende bouwhoogtes met bijzondere zorg worden uitgewerkt. Dakdoorbrekingen : dakdoorbrekingen dienen in harmonie te zijn met het dakvolume en met het straatbeeld April 2009 pagina. 10 van 30

11 Materialen : vrije keus voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen. Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de gemeenschappelijke perceelsgrens die niet door een bouwdeel worden bedekt in hetzelfde gevelmateriaal als de straatgevel worden uitgevoerd..2. Inrichting van de niet-bebouwde perceelsdelen 2.1. Voortuinen Het betreft hier de zone gelegen tussen hoofdgebouw en rooilijn. In de voortuinen zijn enkel toegelaten : Verhardingen in functie van opritten, toegangen, parking, terrassen e.d. Plaatsen van afsluitingen, poorten e.d. Plaatsen van brievenbussen e.d. Het stapelen van goederen en het oprichten van gebouwen is niet toegelaten Koeren en hovingen Het betreft hier de perceelsdelen opzij of achter de gebouwen (hoofdgebouw en aanbouwen) welke aan te leggen zijn als open ruimte met groenaanleg. Binnen deze zone kunnen verhardingen aangelegd worden en kunnen er kleinschalige bijgebouwen opgericht worden. Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende zaken toegelaten worden bij de inrichting van de koeren en hovingen verhardingen : terrassen, tuinpaden, opritten, parking, sportinfrastructuur,. bijgebouwen : garage, carport, berging, sauna, volière, schuilhok voor dieren,.. siervijver zwembad diverse tuinuitrustingen : speeltoestellen, ornamenten,. afsluitingen : tuinmuren in metselwerk, draadafsluitingen, levende hagen, Het stapelen van goederen in open lucht is niet toegelaten. De inrichting van de zone voor koeren en hovingen zal steeds getoetst worden aan volgende criteria : er moet een duidelijke relatie zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming April 2009 pagina. 11 van 30

12 de inrichting moet in verhouding zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming de inrichting van deze zone moet resulteren in een samenhangend geheel tussen de diverse elementen onderling en met het hoofdgebouw de inrichting moet een evenwichtig geheel vormen tussen groenaanleg, verhardingen en bijgebouwen het profiel van de bijgebouwen moet kleinschalig zijn en afgestemd zijn op de directe omgeving de inplanting van de diverse elementen moet verenigbaar zijn met de directe omgeving er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen.3. Deelzone RWA neutraal Voor elke woning die gebouwd wordt binnen de deelzone RWA neutraal moet alle hemelwater afkomstig van de woningen en de bijhorende verhardingen opgevangen worden op eigen terrein of via een gemeenschappelijke voorziening. Voor de opvang van het hemelwater kan gebruik gemaakt worden van regenwaterputten, bufferbekkens en infiltratiebekkens. Deze kunnen individueel of gemeenschappelijk aangelegd worden. Het hemelwater mag niet geloosd worden in de openbare riolering..4. Gebouwengroep De woningen gelegen binnen een zone met de aanduiding gebouwengroep, maken deel uit van een groep woningen met een uniforme architectuur. Wijzigingen aan deze woningen moeten steeds gebeuren met respect voor de bestaande uniformiteit in architectuur en uitstraling ten aanzien van het bestaande straatbeeld. Woningen en omgeving vormen hierin één geheel. April 2009 pagina. 12 van 30

13 ZONE 1c : Woonzone met ambachtelijke activiteiten BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.1. Hoofdgebouw Hoofdbestemming : ééngezinswoningen Onder de ééngezinswoningen kunnen ook beschouwd worden de zogenaamde mantelwoningen of kangoeroewoningen waarbij een tweede woonfunctie voorzien wordt in het gebouw voor inwonende ouders, kinderen of aanverwanten. Deze tweede woonfunctie kan niet uitgebouwd worden tot een volwaardige tweede ééngezinswoning. kleinschalige ambachtelijke activiteiten De ambachtelijke activiteit moet verenigbaar zijn met de woonomgeving. De aard van de activiteit moet daarom steeds getoetst worden aan volgende criteria : - wat is de impact op het verkeer - wordt het bestaande straatbeeld gerespecteerd en/of versterkt - is er gevaar voor overlast van lawaai, geur, stof De oppervlakte per bedrijf, inclusief bedrijfswoning, is beperkt tot 1.500m². Nevenbestemming : diensten, handel en kantoren die niet storend zijn voor de woonomgeving. de noodzakelijke voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering. Dit kunnen ondermeer zijn : kantoorruimte, showroom, personeelsruimte, De nevenbestemming is enkel mogelijk wanneer er een hoofdbestemming (woonfunctie of ambachtelijke activiteit) aanwezig is. De nevenbestemming moet geïntegreerd worden in een hoofdgebouw en moet qua ruimtegebruik en impact op de omgeving duidelijk ondergeschikt zijn aan de woonfunctie of aan de ambachtelijke activiteit. Sterk verkeersgenererende functies zijn uitgesloten. Nevenfuncties die het karakter en de beeldwaarde van de woonomgeving verstoren zijn uitgesloten. Er moet steeds een duidelijke link zijn tussen hoofd- en nevenbestemming..2. Bijgebouw Bijgebouwen kunnen enkel opgericht worden in functie van de hoofdbestemming zoals vermeld in 1. April 2009 pagina. 13 van 30

14 .3. Niet-bebouwde perceeldelen De niet-bebouwde perceeldelen zijn bestemd voor : groenaanleg (tuinzone) verhardingen in functie van toegangen, parkeerruimtes, stapelruimte, aanleg van bufferzones INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN De inplanting, dimensionering en vormgeving van de gebouwen en de inrichting van de niet-bebouwde ruimte dienen steeds in overeenstemming te zijn met de goede ruimtelijke ordening Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dienen volgende criteria steeds in overwegen genomen te worden : op welke manier wordt het gebouw ingepast in het straatbeeld hoe wordt de eventuele aansluiting op aanpalende gebouwen opgevat op welke manier worden de niet bebouwde perceelsdelen ingericht hoe wordt de privacy van omwonenden gegarandeerd gebruik van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen Onderstaande voorschriften omvatten enkele basisprincipes die steeds dienen gerespecteerd te worden..1. Inrichting van de hoofdgebouwen voor ééngezinswoningen Plaatsing van de hoofdgebouwen : T.o.v. de rooilijnen : De verplichte voorbouwlijn is gelegen op 10m vanaf de bestaande rooilijn en in voorkomend geval op 6m vanaf de nieuwe of ontworpen rooilijn. T.o.v. de zijkavelgrenzen : Het hoofdgebouw moet minimum op 3m van de zijkavelgrens ingeplant worden Dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen Algemeen de omliggende bebouwing is richtinggevend voor de dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen. Bouwdiepte : de bouwdiepte op het gelijkvloers is maximum 20m April 2009 pagina. 14 van 30

15 Dakvorm : in geval van hellende daken zullen de dakhellingen maximaal 50 bedragen. In geval van verschillende dakvorm of verschillende bouwhoogte zullen architecturale overgangen de harmonie in het straatbeeld ondersteunen. Bij ongelijke aansluiting dienen alle zichtbare geveldelen te worden afgewerkt. De aansluitingsaspecten dienen bij vergunningsaanvragen in detail te worden uitgewerkt, waarbij de overgangen tussen de verschillende bouwhoogtes met bijzondere zorg worden uitgewerkt. Dakdoorbrekingen : dakdoorbrekingen dienen in harmonie te zijn met het dakvolume en met het straatbeeld Materialen : vrije keus voor zover de kleuren en materialen de continuïteit in het straatbeeld ondersteunen of er positief mee contrasteren. De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen. Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de gemeenschappelijke perceelsgrens die niet door een bouwdeel worden bedekt in hetzelfde gevelmateriaal als de straatgevel worden uitgevoerd..2. Inrichting van de hoofdgebouwen voor kleinschalige ambachtelijke activiteiten Plaatsing van de hoofdgebouwen De hoofdgebouwen voor kleinschalige ambachtelijke activiteiten moeten ingeplant worden binnen de deelzone ambachtelijke activeiten. De bouwvrije afstand tot de zijkavelgrens moet minstens gelijk zijn aan de kroonlijsthoogte. Indien er kan aangesloten worden op een aanpalend gebouw, mag er gebouwd worden tot op de zijkavelgrens. Indien noodzakelijk voor de bedrijfsactiviteiten of in functie van veiligheidsredenen kan er een andere inplantingswijze voorgesteld worden op voorwaarde dat deze inplanting resulteert in een goede ruimtelijke ordening Dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen Bouwhoogte Maximale kroonlijsthoogte = 5m Maximale nokhoogte = 8m Deze maximale bouwhoogte geldt evenwel niet voor in functie van de bedrijfsvoering noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen, antennes, enz., voor zover deze beperkt zijn en zo centraal mogelijk op April 2009 pagina. 15 van 30

16 het terrein ingeplant worden en zo weinig mogelijk hinder voor naburige percelen veroorzaken. Dakvorm : plat dak en/of lichthellende daken (max. 35 ). Materialen : het architecturaal voorkomen van de gebouwen zal waardig en eenvoudig zijn. De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. De materialen dienen zo gekozen dat zij een akoestische isolatie vormen..3. Inrichting van de niet-bebouwde perceelsdelen 3.1. Voortuinen Het betreft hier de zone gelegen tussen hoofdgebouw en rooilijn. In de voortuinen zijn enkel toegelaten : Verhardingen in functie van opritten, toegangen, parking, terrassen e.d. Plaatsen van afsluitingen, poorten e.d. Plaatsen van brievenbussen e.d. Het stapelen van goederen en het oprichten van gebouwen is niet toegelaten Koeren en hovingen Het betreft hier de perceelsdelen opzij of achter de gebouwen (hoofdgebouw en aanbouwen) welke aan te leggen zijn als open ruimte met groenaanleg. Binnen deze zone kunnen verhardingen aangelegd worden en kunnen er kleinschalige bijgebouwen opgericht worden. Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende zaken toegelaten worden bij de inrichting van de koeren en hovingen verhardingen : terrassen, tuinpaden, opritten, parking, sportinfrastructuur,. bijgebouwen : garage, carport, berging, sauna, volière, schuilhok voor dieren,.. siervijver zwembad diverse tuinuitrustingen : speeltoestellen, ornamenten,. afsluitingen : tuinmuren in metselwerk, draadafsluitingen, levende hagen, De inrichting van de zone voor koeren en hovingen zal steeds getoetst worden aan volgende criteria : er moet een duidelijke relatie zijn met de hoofd- en/of April 2009 pagina. 16 van 30

17 nevenbestemming de inrichting moet in verhouding zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming de inrichting van deze zone moet resulteren in een samenhangend geheel tussen de diverse elementen onderling en met het hoofdgebouw de inrichting moet een evenwichtig geheel vormen tussen groenaanleg, verhardingen en bijgebouwen het profiel van de bijgebouwen moet kleinschalig zijn en afgestemd zijn op de directe omgeving de inplanting van de diverse elementen moet verenigbaar zijn met de directe omgeving er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen 3.3. Opslag van materialen en goederen in open lucht. Materialen en goederen mogen enkel in open lucht opgeslagen worden binnen de deelzone ambachtelijke activiteiten en indien ze niet hinderend zijn voor de omgeving. Lossen materialen zoals zand dienen steeds afgedekt te worden. De stapelhoogte wordt beperkt tot maximum 2m Inkleding van het bedrijf Bedrijfsgebouwen die grenzen aan de woonzone (zone 1a en 1b) moeten een dicht groenscherm aanleggen van minimum 4m breed langs de zonegrens. Het groenscherm zal bestaan uit een combinatie van streekeigen heesters en streekeigen hoogstammige bomen. De aanleg van deze groenzone kan gecombineerd worden met de aanleg van de private tuin. April 2009 pagina. 17 van 30

18 ZONE 2 : Landelijk wonen BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.1. Hoofdgebouw Hoofdbestemming : ééngezinswoningen Onder de ééngezinswoningen kunnen ook beschouwd worden de zogenaamde mantelwoningen of kangoeroewoningen waarbij een tweede woonfunctie voorzien wordt in het gebouw voor inwonende ouders, kinderen of aanverwanten. Deze tweede woonfunctie kan niet uitgebouwd worden tot een volwaardige tweede ééngezinswoning. Nevenbestemming : kantoor voor een zelfstandige of vrij beroep De nevenbestemming is enkel mogelijk wanneer er een hoofdbestemming (woonfunctie) aanwezig is. De nevenbestemming moet geïntegreerd worden in het hoofdgebouw en moet qua ruimtegebruik en impact op de omgeving duidelijk ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Sterk verkeersgenererende functies zijn uitgesloten. De vloeroppervlakte voor de nevenfunctie moet in elk geval beperkt worden tot maximum 100m²..2. Bijgebouw Bijgebouwen kunnen enkel opgericht worden als berging en/of garage in functie van de hoofdbestemming zoals vermeld in Niet-bebouwde perceeldelen De niet-bebouwde perceeldelen zijn bestemd als een zone voor groenaanleg (tuinzone), voor de toegang tot de gebouwen, parking en voor het stapelen van goederen in functie van de hoofd- of nevenbestemming. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN De inplanting, dimensionering en vormgeving van de gebouwen en de inrichting van de niet-bebouwde ruimte dienen steeds in overeenstemming te zijn met de goede ruimtelijke ordening Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening dienen volgende criteria steeds in overwegen genomen te worden : op welke manier wordt het gebouw ingepast in het straatbeeld hoe wordt de eventuele aansluiting op aanpalende gebouwen opgevat op welke manier worden de niet bebouwde perceelsdelen ingericht hoe wordt de privacy van omwonenden gegarandeerd gebruik van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen April 2009 pagina. 18 van 30

19 Onderstaande voorschriften omvatten enkele basisprincipes die steeds dienen gerespecteerd te worden..1. Inrichting van de hoofdgebouwen Algemeen Enkel de bestaande niet-verkrotte woningen, die behoorlijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn, kunnen verbouwd, uitgebreid of herbouwd worden. Bestaande woningen die door overmacht (natuurramp, brand, ) vernield zijn, kunnen herbouwd worden binnen de eerstvolgende twee jaar na de vernieling van het gebouw. In deze zone kunnen geen bijkomende woningen gecreëerd worden met uitzondering van het perceel aangeduid als bebouwbaar perceel Plaatsing van de hoofdgebouwen T.o.v. de rooilijnen : Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet het algemeen straatbeeld gerespecteerd worden. De inplanting van de naastliggende woningen is hierbij richtinggevend. De achteruitbouwafstand is minimum 4m vanaf de rooilijn. Elke inplanting dient te resulteren in een goede plaatselijke ordening. T.o.v. de zijkavelgrenzen en achterkavelgrenzen : Bij vrijstaande bebouwing is de afstand tot de zijkavelgrenzen minimum 3m. Bij halfopen bebouwing is de afstand tot de zijkavelgrenzen aan de ene zijde minimum 3m en aan de andere zijde 0m. Van deze afstandsregels kan enkel afgeweken worden wanneer het bouwperceel kleiner is dan 300m² en/of wanneer het perceel smaller is dan 16m en op voorwaarde dat deze afwijking resulteert in een goede plaatselijke ordening. April 2009 pagina. 19 van 30

20 1.2. Dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen Algemeen het volume van het hoofdgebouw wordt beperkt tot 1.000m³, inclusief de toegelaten nevenbestemming (hierbij zijn alle overdekte ruimtes zoals overdekte terrassen en carports inbegrepen alsook ondergrondse ruimtes met een rechtstreekse toegang van buiten). Dakvorm : de overheersende dakvorm van het hoofdgebouw moet een hellend dak zijn met een maximale hellingsgraad van 50. Dakdoorbrekingen : dakdoorbrekingen dienen in harmonie te zijn met het dakvolume en met het straatbeeld Materialen : materialen en kleuren moeten gekozen worden in functie van de landelijke omgeving. Materialen en kleuren moeten het landelijk karakter ondersteunen. Bij voorkeur dient dus gewerkt te worden met traditionele materialen zoals baksteen en dakpannen. Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de gemeenschappelijke perceelsgrens die niet door een bouwdeel worden bedekt in hetzelfde gevelmateriaal als de straatgevel worden uitgevoerd..2. Inrichting van de niet-bebouwde perceelsdelen 2.1. Voortuinen Het betreft hier de zone gelegen tussen hoofdgebouw en rooilijn. In de voortuinen zijn enkel toegelaten : a) Verhardingen in functie van opritten, toegangen, parking, terrassen e.d. b) Plaatsen van afsluitingen, poorten e.d. c) Plaatsen van brievenbussen e.d. Het stapelen van goederen en het oprichten van gebouwen is niet toegelaten Koeren en hovingen Het betreft hier de perceelsdelen opzij of achter de gebouwen (hoofdgebouw en aanbouwen) welke aan te leggen zijn als open ruimte met groenaanleg en verhardingen. Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende zaken toegelaten worden bij de inrichting van de koeren en hovingen verhardingen : terrassen, tuinpaden, opritten, sportinfrastructuur,. bijgebouwen : garage, carport, berging, sauna, volière, schuilhok April 2009 pagina. 20 van 30

21 voor dieren.. siervijver zwembad van maximum 75m² diverse tuinuitrustingen : speeltoestellen, ornamenten,. afsluitingen : enkel afsluitingen die verenigbaar zijn met de landelijke omgeving zoals draadafsluitingen, levende hagen, Tuinmuren of andere gesloten afscheidingen in hout of beton kunnen enkel wanneer deze onmiddellijk aansluiten bij het hoofdgebouw en over maximum 10m. Per woning zijn er maximaal 2 bijgebouwen toegelaten van elk maximum 30m². De bijgebouwen mogen niet gebundeld worden. Bijgebouwen, siervijvers en zwembaden dienen steeds ingeplant te worden binnen een straal van 30m vanaf het hoofdgebouw, met uitzondering van een schuilhok voor dieren. Het stapelen van goederen in open lucht is niet toegelaten. De inrichting van de zone voor koeren en hovingen zal steeds getoetst worden aan volgende criteria : er moet een duidelijke relatie zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming de inrichting moet in verhouding zijn met de hoofd- en/of nevenbestemming de inrichting van deze zone moet resulteren in een samenhangend geheel tussen de diverse elementen onderling en met het hoofdgebouw de inrichting moet een evenwichtig geheel vormen tussen groenaanleg, verhardingen en bijgebouwen het profiel van de bijgebouwen moet kleinschalig zijn en afgestemd zijn op de directe omgeving de inplanting van de diverse elementen moet verenigbaar zijn met de directe omgeving er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen.3. Bebouwbaar perceel Op het perceel aangeduid op het bestemmingsplan als bebouwbaar perceel kan er één nieuwe vrijstaande woning opgericht worden volgens de hiervoor vermelde inrichtingsvoorschriften voor zone 2 landelijk wonen. April 2009 pagina. 21 van 30

22 ZONE 3 : Ambachtelijke zone BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN.1. Hoofdgebouw Hoofdbestemming : lokale ambachtelijke bedrijven De bestaande bedrijven kunnen zich verder ontwikkelen binnen deze zone. Nieuwe bedrijven kunnen opgericht worden. De term lokale ambachtelijke bedrijven duidt in de eerste plaats op de directe relatie van het bedrijventerrein met de kern van Staden. Dit houdt in dat de bedrijfsactiviteiten verenigbaar moeten zijn met hun directe omgeving en met de kern van Staden. Inrichtingen die door hun schaal of aard van activiteiten de draagkracht van het bedrijventerrein overschrijden en/of de rust en de veiligheid van de omgeving kunnen aantasten, worden dan ook niet toegestaan. Nevenbestemming : één bedrijfswoning de noodzakelijke voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering. Dit kunnen ondermeer zijn : kantoorruimte, showroom, personeelsruimte, De nevenbestemming is enkel mogelijk wanneer er een hoofdbestemming aanwezig is. De nevenbestemming moet geïntegreerd worden in de bedrijfsgebouwen en moet qua ruimtegebruik ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie. Verder dient elke nevenbestemming steeds getoetst te worden aan volgende criteria : er moet een duidelijke link zijn met de hoofdbestemming de nevenbestemming mag niet sterk verkeersgenererend zijn de nevenfunctie moet ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie Nabestemming : Binnen de deelzone met nabestemming zone 1a kunnen de bestaande bebouwing en activiteiten behouden blijven. Op het ogenblik dat de bestaande gebouwen verwijderd worden of een andere functie krijgen wordt de nabestemming van toepassing en gelden de stedenbouwkundige voorschriften van zone 1 a woonzone met centrumfunctie. April 2009 pagina. 22 van 30

23 .2. Niet-bebouwde perceeldelen De niet-bebouwde perceeldelen zijn bestemd voor de aanleg van : verhardingen in functie van toegangen, parkeerruimtes, stapelruimte, aanleg van bufferzones INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.1. Inrichting van de hoofdgebouwen Plaatsing van de hoofdgebouwen De inplantingswijze van de naastliggende gebouwen is richtinggevend. De afstand tot de rooilijn is minimum 3m De bedrijfsgebouwen kunnen ingeplant worden tot op de zijkavelgrenzen tenzij dit om veiligheidredenen, redenen van brandveiligheid of om milieutechnische redenen niet mogelijk is. Ter hoogte van de zonegrens met de woonzone 1a moet de afstand tot de perceelsgrenzen minimum gelijk zijn aan de kroonlijsthoogte De zones noodzakelijk voor de aanleg van groenbuffers kunnen niet bebouwd worden. De inplantingswijze moet steeds resulteren in een goede plaatselijke ordening Dimensionering en vormgeving van de hoofdgebouwen Bouwhoogte Maximale kroonlijsthoogte = 8m Maximale nokhoogte = 12m Deze maximale bouwhoogte geldt evenwel niet voor in functie van de bedrijfsvoering noodzakelijke schoorstenen, verluchtingskanalen, antennes, enz., voor zover deze beperkt zijn en zo centraal mogelijk op het terrein ingeplant worden en zo weinig mogelijk hinder voor naburige percelen veroorzaken. Dakvorm : plat dak en/of lichthellende daken (max. 35 ). Materialen : het architecturaal voorkomen van de gebouwen zal waardig en eenvoudig zijn. De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn. De materialen dienen zo gekozen dat zij een akoestische isolatie April 2009 pagina. 23 van 30

24 vormen Nevenfuncties Bedrijfswoning De bedrijfswoning moet geïntegreerd worden in de bedrijfsgebouwen. Per bedrijf mag er slechts één bedrijfswoning aanwezig zijn. De ruimte die ingenomen wordt voor de bedrijfswoning moet beperkt worden tot 1.000m³. Bestaande bedrijfswoningen die niet geïntegreerd zijn in de bedrijfsgebouwen kunnen behouden blijven, kunnen verbouwd worden en kunnen uitbreiden tot maximum 1.000m³. Noodzakelijke voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering Deze voorzieningen moeten geïntegreerd worden in de bedrijfsgebouwen. De ruimte die ingenomen wordt door deze functies moet in verhouding zijn tot de hoofdfunctie..2. Inrichting van de niet-bebouwde perceelsdelen 2.0. Algemeen De niet-bebouwde delen mogen ingericht worden voor toeritten, laad- en losplaatsen, stapelruimte, parking aanleg van groenzones voor de inkleding van het bedrijf in zijn omgeving aanleg van een private tuinzone De niet bebouwde delen worden met het oog op de esthetische, duurzame en functionele aspecten op kwaliteitsvolle wijze ingericht Verhardingen voor toeritten, laad- en losplaatsen, stapelruimte, parking De verhardingen moeten waterdoorlatend zijn tenzij dit door een andere regelgeving verboden wordt. Indien géén waterdoorlatende materialen kunnen gebruikt worden door toepassing van andere regelgeving, moet het hemelwater worden opgevangen en afgeleid naar, ofwel regenputten, ofwel naar niet verharde ruimten waar het water in de bodem kan dringen, zonder het op enigerlei wijze te vervuilen Opslag van materialen en goederen in open lucht. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht indien ze niet hinderend zijn voor de omgeving. Lossen materialen zoals zand dienen steeds afgedekt te worden. De stapelhoogte wordt beperkt tot maximum 6m. In de zone tussen rooilijn en bedrijfsgebouw is de stapelhoogte beperkt April 2009 pagina. 24 van 30

25 tot maximum 2m Inkleding van het bedrijf Bedrijven die grenzen aan de woonzone (zone 1a en 1c) moeten een dicht groenscherm aanleggen van minimum 4m breed langs de zonegrens. Het groenscherm zal bestaan uit een combinatie van streekeigen heesters en streekeigen hoogstammige bomen. De aanleg van deze groenzone kan gecombineerd worden met de aanleg van de private tuin. De bestaande gebouwen die ingeplant zijn tot op de zonegrens met de zones 1a en 1c kunnen behouden blijven en verder gebruikt worden. Bij het slopen of herbouwen van deze gebouwen dient er verplicht groenscherm aangelegd te worden zoals hiervoor beschreven. Ter hoogte van het openbaar domein moet er een afscheiding komen tussen openbaar en privaat domein met een groenstrook. Deze zone is minimum 0,5m breed. Voor de aanleg kan er gekozen worden tussen gras, struiken, bomen of een combinatie van voorgaande. Deze strook mag over maximum 15m onderbroken worden voor het inrichten van de toegang tot het terrein Private tuinzone Ten behoeve van de bedrijfswoning kan er een private tuin aangelegd worden. Maximum 20% van het terrein mag ingenomen worden als private tuin. April 2009 pagina. 25 van 30

26 ZONE 4a : Openbaar groen BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN Hoofdbestemming van deze zone is het behoud en versterking van de bestaande groenrecreatieve structuur in het plangebied. Deze zone is bestemd voor het aanleggen en onderhouden van de bestaande groenrecreatieve structuur van het plangebied en omvat ondermeer : groenaanleg wandel- en fietspaden pleintjes waterpartijen straatmeubilair kleine constructies van openbaar nut INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN Bij de inrichting van deze zone moet het accent gelegd worden op de combinatie van groenaanleg en wandel- en fietsverbindingen. Vormgeving, materiaalkeuze en kleurkeuze van verhardingen, straatmeubilair, constructies, enz., moet steeds afgestemd zijn op het groene karakter van deze zone. BEHEERSVOORSCHRIFTEN Alle delen van deze zone, met uitzondering van het de oude spoorwegbedding, maken deel uit van het openbaar domein. De goede inrichting van deze zone en het onderhoud is dan ook een verantwoordelijkheid van de gemeente. De oude spoorwegbedding wordt op heden beheerd door de provincie West- Vlaanderen. De inrichting van deze wandel- en fietsverbinding komt dan ook toe aan provincie West-Vlaanderen. April 2009 pagina. 26 van 30

27 ZONE 4b : Private groenzone BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN Hoofdbestemming van deze zone is het behoud van de bestaande private groenzones. Deze zones kunnen aangelegd en ingericht worden als private tuinzone, park of weiland. Nabestemming : de delen van deze zone die eigendom worden van het gemeentebestuur krijgen de bestemming van openbaar groen. Voor deze gronden worden de stedenbouwkundige voorschriften van Zone 4a van toepassing. Deelzone waterbuffer / waterinfiltratie Deze deelzone kan aangewend worden voor de aanleg van een waterbuffer en/of waterinfiltratiezone in functie van de zone 1b deelzone RWA neutraal. Op het ogenblik dat de nabestemming openbaar groen van toepassing wordt, blijft deze deelzone zijn functie behouden. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN De inrichting omvat in hoofdzaak een groenaanleg in functie van een private tuinzone, park of weiland. Verhardingen moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen en moeten beperkt worden tot het strikt noodzakelijke. Enkel kleine bergingen, schuilhokken en stallingen in verhouding tot het perceel zijn toegelaten. Gebouwen en constructies moeten geïntegreerd worden in de groenaanleg. Vormgeving en kleurkeuze moeten deze integratie ondersteunen. Toegelaten afsluitingen : draadafsluiting en/of levende hagen Voor de deelzone waterbuffer / waterinfiltratie zijn alle werken toegelaten noodzakelijk voor de aanleg van waterbuffers en/of waterinfiltratiezones. Er dient hierbij gestreefd te worden naar een integratie met de aansluitende groenstructuur. April 2009 pagina. 27 van 30

28 ZONE 5 : Agrarische zone BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN Hoofdbestemming : landbouw in de ruime zin. Nevenbestemming : laagdynamische aan het buitengebied gekoppelde recreatieve en/of educatieve functies zoals hoevetoerisme, plattelandstoerisme, enz. verkoop van eigen producten Nabestemming : bij stopzetting van het bestaande landbouwbedrijf, kan de bedrijfswoning enkel een nieuwe functie krijgen als ééngezinswoning en kunnen de bestaande bedrijfsgebouwen enkel een nieuwe functie krijgen als woningbijgebouw. Bij het tot stand komen van de nabestemming zijn de inrichtingsvoorschriften onder.2. Gebouwen in functie van de woonbestemming van toepassing. Onder de ééngezinswoningen kunnen ook beschouwd worden de zogenaamde mantelwoningen of kangoeroewoningen waarbij een tweede woonfunctie voorzien wordt in het gebouw voor inwonende ouders, kinderen of aanverwanten. Deze tweede woonfunctie kan niet uitgebouwd worden tot een volwaardige tweede ééngezinswoning. INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN.1. Gebouwen in functie van de landbouw. nieuwe landbouwbedrijven zijn niet toegelaten nieuwe landbouwbedrijfsgebouwen moeten samen met de bestaande bebouwing van het landbouwbedrijf een compact geheel vormen en in harmonie zijn met de bestaande bebouwingstypologie rond het landbouwbedrijf dient een landschappelijke inkleding met hoog- en laagstammig groen aangelegd te worden de aanleg van verhardingen, andere dan deze noodzakelijk voor het verlenen van toegang tot de landerijen en noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zijn uitgesloten los van de bestaande landbouwbedrijfszetel is enkel het plaatsen van weideafsluitingen onder de vorm van palen en draad met maximale hoogte van 1,5m toegelaten April 2009 pagina. 28 van 30

29 het plaatsen van schuilhokken met een maximale hoogte van 3m en een maximale grondoppervlakte van 30m² kan worden toegelaten. Bij het plaatsen van schuilhokken dient steeds een bouwvrije afstand van minstens 15m ten opzichte van de overige zonegrenzen te worden gerespecteerd. Het materiaalgebruik voor schuilhokken dient het landelijk karakter van het gebied te ondersteunen en zal zodanig gekozen worden dat de constructies gemakkelijk verwijderbaar zijn. Schuilhokken kunnen enkel geplaatst worden indien de aanvrager ook beschikt over een winterstalling. bij het landbouwbedrijf is één bedrijfswoning toegelaten met een maximum volume van 1.000m³ en maximum 1.250m³ in het geval dat de woning bewoond wordt door meer dan één met het bedrijf verbonden gezin. Bij stopzetting van de activiteiten kan de bedrijfswoning enkel een nieuwe functie krijgen als ééngezinswoning. De landbouwbedrijfsgebouwen krijgen dan een functie als bijgebouw behorende tot de ééngezinswoning..2. Gebouwen in functie van de woonbestemming. alle bestaande, niet-verkrotte gebouwen, die behoorlijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn, kunnen verbouwd worden binnen het bestaande volume en kunnen herbouwd worden zonder volumevermeerdering alle bestaande, niet-verkrotte woningen, die behoorlijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn, kunnen uitgebreid worden tot maximum 1.000m³. Een combinatie van verbouwen en uitbreiden of herbouwen en uitbreiden is mogelijk. Het volume van de woning wordt bepaald door het bruto volume van de woning, inclusief alle bijgebouwen die verbonden zijn met de woning, inclusief aangebouwde overdekte ruimtes en inclusief alle ondergrondse ruimtes die rechtstreeks van buitenaf toegankelijk zijn. Indien de bestaande woning groter is dan 1.000m³, moet het volume van de woning bij herbouw beperkt worden tot 1.000m³. Bestaande gebouwen die door overmacht (natuurramp, brand, ) vernield zijn, kunnen herbouwd worden binnen de eerstvolgende twee jaar na de vernieling van het gebouw. De bestaande verschijningsvorm van de gebouwen moet steeds gerespecteerd worden. April 2009 pagina. 29 van 30

30 De niet-bebouwde perceeldelen kunnen aangelegd worden in functie van een tuinzone en/of weide. Kleine gebouwen, constructies en verhardingen ten behoeve van de inrichting van de tuinzone moeten ingeplant worden in de direct omgeving van de bestaande bebouwing. Het plaatsen van schuilhokken met een maximale hoogte van 3m en een maximale grondoppervlakte van 30m² kan worden toegelaten. Bij het plaatsen van schuilhokken dient steeds een bouwvrije afstand van minstens 15m ten opzichte van de overige zonegrenzen te worden gerespecteerd. Het materiaalgebruik voor schuilhokken dient het landelijk karakter van het gebied te ondersteunen en zal zodanig gekozen worden dat de constructies gemakkelijk verwijderbaar zijn. Schuilhokken kunnen enkel geplaatst worden indien de aanvrager ook beschikt over een winterstalling. Afsluitingen : palen met draad en/of levende hagen April 2009 pagina. 30 van 30

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003

BPA ROSDAMVALLEI. Stedenbouwkundige voorschriften. 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc. Revisie advies GECORO 06.11.2003 BPA ROSDAMVALLEI Stedenbouwkundige voorschriften 12_130_RAPP_150604_voorschriften_revisie3.doc Revisie advies GECORO 06.11.2003 Gemeentebestuur Sint Martens Latem Dorp 1 9830 Sint Martens Latem Grontmij

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011

RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Sint-Laureins Oktober 2011 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN OP BEVEL:...

Nadere informatie

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Stedenbouwkundige en verkaveling Burgweg LOTEN 1 t.e.m. 55 0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING 0.1. inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor het gebied wordt een inrichtingsstudie toegevoegd. De inrichtingsstudie

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING,

Nadere informatie

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL

7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL 7 ARTIKEL 7: CLUSTER S GRAVENWEZEL ART.7.0. BASISRECHTEN Deze cluster situeert zich binnen de perimeter noordelijke en oostelijke open ruimte. De zonevreemde woningen zijn gelegen in ruimtelijk kwetsbaar

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen Bebouwingspercentage Het bebouwingspercentage is de verhouding van de grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel, ten aanzien

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT Stedenbouwkundige voorschriften Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN

Nadere informatie

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE

Middelkerke. BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei Grontmij Verschave nv GEMEENTE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Middelkerke BPA nr. 22 Abdesweg MB 7 november 1990 Herziening gemeenteraad 16 mei 2002 Dossiernummer: 184517 (02_123) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN NR DATUM

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemeen VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie