De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument"

Transcriptie

1 De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument Jolien van Heek : Marjan Faber : Jan Kremer : Hanneke Nusselder : Annique van de Lindeloof: IQ healthcare, UMC St. Radboud, Nijmegen IQ healthcare, UMC St. Radboud, Nijmegen Afdeling gynaecologie en obstetrie, UMC St. Radboud, Nijmegen Patiëntenvereniging Freya, Wijchen MediQuest, Utrecht Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding Methode Resultaten Conclusies... 5 Bijlage 1: Criteria voor de Pluim... 6

3 Inleiding Kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen, professionals en andere gezondheidsorganisaties wordt in toenemende mate gepubliceerd in het publieke domein. Er is een groeiend bewijs dat consumenten behoefte hebben aan kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders. Het blijkt dat consumenten veel soorten informatie belangrijk vinden, maar dat zij deze informatie slechts beperkt gebruiken in hun keuze. Het blijkt ook dat de interpretatie van kwaliteitsinformatie voor veel patiënten lastig is. Een groep consumenten die veelvuldig gebruik maakt van kwaliteitsinformatie zijn patiënten met fertiliteitsproblemen. Om patiënten met fertiliteitsproblemen te ondersteunen bij het kiezen van een fertiliteitskliniek, ontwikkelde patiëntenvereniging Freya in 211, met ondersteuning van MediQuest, de Monitor Fertiliteitszorg. Deze Monitor biedt consumenten de mogelijkheid informatie te verkrijgen over het behandelaanbod en de kwaliteitsaspecten van klinieken in Nederland, op het gebied van fertiliteitszorg. Op basis van deze gegevens kan een keuze gemaakt worden voor een kliniek die past bij de criteria die de patiënt belangrijk vindt. Tevens zijn klinieken beloond met een Pluim, indien ze voldeden aan 11 criteria (zie bijlage 1 voor details). Deze studie was erop gericht het gebruik van de Monitor Fertiliteitszorg te evalueren. Hiervoor werden drie onderzoeksvragen geformuleerd: 1. In hoeverre levert de Monitor Fertiliteitszorg een bijdrage aan het vinden van een fertiliteitskliniek die aansluit bij de voorkeuren van patiënten met fertiliteitsproblemen? 2. Welke kwaliteitsaspecten van fertiliteitsklinieken vinden patiënten met fertiliteitsproblemen het belangrijkst bij het kiezen van een fertiliteitskliniek. 3. Wat is de mening van fertiliteitsartsen en gynaecologen die in fertiliteitsklinieken werken over de Monitor Fertiliteitszorg, in het kader van keuzevrijheid en transparantie binnen de fertiliteitszorg? 1. Methode De studie werd uitgevoerd in de periode november 211 april 212. Voorafgaand aan de lancering van de Monitor werd een literatuurstudie gedaan om te bepalen welke factoren van belang zijn bij het keuzegedrag van patiënten in het algemeen. Na de lancering van de Monitor Fertiliteitszorg in januari 212 werden mensen uitgenodigd om de Monitor Fertiliteitszorg te gebruiken. Freya nam hierin het voortouw, door de Monitor via hun website en sociale media kanalen, onder de aandacht te brengen. Na het doorlopen van de Monitor Fertiliteitszorg konden bezoekers een vragenlijst invullen. Om te bepalen welke kwaliteitsaspecten bezoekers het belangrijkst vonden, werden de loggegevens van de Monitor Fertiliteitszorg over een periode van vier weken gebruikt. Daaruit werd bepaald welke kwaliteitsaspecten de bezoeker selecteerde bij de zoekopdracht die in de Monitor werd geplaatst. De mening van zes gynaecologen en/of fertiliteitsartsen over de Monitor Fertiliteitszorg werd uitgevraagd in telefonische interviews aan de hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst. Pagina 1

4 2. Resultaten 2.1 Bijdrage van de Monitor Fertiliteitszorg aan het kiezen van een fertiliteitskliniek De Monitor Fertiliteitszorg werd in de periode 13 januari februari 212 in totaal 1127 keer bezocht, door 148 unieke bezoekers. De meeste bezoekers bezochten de Monitor in de eerste dagen na de lancering. Momenteel (mei 212) worden er 1-2 bezoeken per dag aan de Monitor gebracht. De Monitor lijkt daarmee te voorzien in een behoefte onder patiënten met fertiliteitsproblemen om zich te informeren over de kwaliteit van de fertiliteitszorg. Uit de interviews met professionals kwam tevens naar voren dat zij ervaren dat patiënten tegenwoordig bewustere keuzes maken. De vragenlijst onder bezoekers van de Monitor, werd door slechts 11 bezoekers ingevuld. Hierin gaf het merendeel aan dat ze de Monitor Fertiliteitszorg bezochten omdat zij binnenkort starten met een behandeling of een vervolgbehandeling. De meest gezochte behandelingen waren: IVF, ICSI en IUI. De Monitor Fertiliteitszorg lijkt de keuze voor een kliniek slechts gedeeltelijk of helemaal niet te bepalen. Slechts een deel van de bezoekers (18%) zou de Monitor zeer zeker aan anderen aanbevelen. Dit geeft een indicatie voor de beperkte mate waarmee patiënten hun keuze laten bepalen door de uitkomsten van de Monitor. Het niet gebruiken van kwaliteitsinformatie bij het kiezen van een zorgaanbieder is een punt dat ook uit de literatuur veelvuldig naar voren kwam. Hiervoor kwamen, vanuit de interviews met artsen en de vragenlijsten onder bezoekers drie oorzaken naar voren: 1. Doorverwijsafspraken: er bestaan doorverwijsafspraken tussen de fertiliteitscentra. Deze kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke keuze voor een kliniek door de patiënt. Patiënten maken zelf de uiteindelijke keuze voor een bepaalde kliniek. In het geval van doorverwijsafspraken dienen patiënten echter wel een transportkliniek te kiezen die een contract heeft met het IVF-centrum van keuze. 2. Soort informatie in de Monitor: Een aantal bezoekers en artsen gaf aan dat de informatie nog niet volledig was. Daarnaast werd door artsen aangegeven dat de informatie in de Monitor te beperkt was en dat zij graag de zwangerschapscijfers terug zouden zien in de Monitor. Het was een bewuste keuze van Freya om de zwangerschapscijfers niet beschikbaar te stellen, omdat de onderlinge vergelijkbaarheid van patiënten en de resultaten volgens hen te klein is. Daarnaast worden niet alle cijfers op dezelfde wijze geregistreerd door klinieken. In de doorontwikkeling van de Monitor wordt nogmaals aandacht besteed aan het opnemen van de zwangerschapscijfers. 3. Regiobeschikbaarheid: Met name artsen gaven aan dat patiënten vooral kiezen voor een kliniek in de omgeving. In veel gebieden zijn er echter niet veel klinieken aanwezig. In figuur 1 zijn het aantal zoekopdrachten in een provincie uitgezet tegen het aantal klinieken per provincie. Er lijkt inderdaad een verband te bestaan tussen het aantal klinieken in de omgeving en het aantal zoekopdrachten. In provincies met maximaal vijf klinieken ligt het aantal zoekopdrachten beduidend lager dan in provincies waar negen of meer klinieken gevestigd zijn. Pagina 2

5 Aantal zoekopdrachten per provincie De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument Aantal klinieken per provincie Figuur 1: Aantal klinieken per provincie vs. Aantal zoekopdrachten per provincie 2.2 Kwaliteitsaspecten van belang voor bezoekers van de Monitor Fertiliteitszorg De bezoekers van de Monitor selecteerden de volgende drie kwaliteitsaspecten het vaakst: 1. Aantal IVF/ICSI behandelingen die een kliniek heeft uitgevoerd in de periode 1 juli juni 211; 2. Wachttijd gynaecologie-infertiliteit tot eerste afspraak; 3. Aantal IUI behandelingen die een kliniek heeft uitgevoerd in de periode van 1 juli juni 211. Alle kwaliteitsaspecten en het aantal keren dat deze zijn geselecteerd zijn weergeven in onderstaand overzicht: Aspect Hoeveel tijd wordt standaard gereserveerd voor een vervolgconsult bij de arts? Is de wachtruimte van de poli fertiliteit gescheiden van de wachtkamer verloskunde? Hoeveel tijd wordt standaard gereserveerd voor een eerste consult bij de arts? Totaal aantal keren geselecteerd In de kliniek is protocollair vastgelegd dat de arts of verpleegkundige 228 met de patiënt de mogelijkheden van psychosociale ondersteuning bespreekt Aantal dagen per week geopend voor vruchtbaarheidsbehandelingen 255 Aantal IUI behandelingen die een kliniek heeft uitgevoerd in de periode juli 21 t/m 31 juni 211 Wachttijd Gynaecologie-infertiliteit tot eerste afspraak 441 Aantal IVF/ICSI behandeling die de kliniek heeft uitgevoerd in de periode 1 juli 21 t/m 31 juni Uit de loggegevens bleek daarnaast dat klinieken met een Pluim significant vaker in detail werden bekeken dan klinieken zonder Pluim of klinieken die geen informatie hadden aangeleverd (zie figuur Pagina 3

6 Aantal keren in detail bekeken De invloed van de Monitor Fertiliteitszorg op de kiezende zorgconsument 2). Hieruit kan worden opgemaakt dat het hebben van een Pluim voor patiënten belangrijk is bij de keuze voor een kliniek. Dit werd ook bevestigd door de artsen in de interviews Pluim Geen Pluim Onbekend Soort kliniek in detail bekeken 36 Figuur 2: Aantal keren dat een kliniek in detail bekeken: Pluim vs. Geen Pluim, vs. Onbekend (n=616) 2.3 Mening van gynaecologen en fertiliteitsartsen over de Monitor Fertiliteitszorg Artsen stonden over het algemeen positief tegenover de Monitor Fertiliteitszorg. Wel gaven artsen aan dat de informatie in de Monitor wellicht te beperkt is om een goede keuze voor een kliniek te maken. Echter, uit de literatuurstudie bleek dat patiënten een relatief goed beeld kunnen krijgen van de kwaliteit van zorg door te focussen op enkele aspecten van. Bovendien maakt veel informatie het keuzeproces erg ingewikkeld. De keuze van de makers van de Monitor om de informatie beperkt te houden zal het gebruik dus ten goede komen. Daarnaast vroeg een deel van de artsen zich af of het onderscheidend vermogen tussen klinieken wel groot genoeg was om een bewuste keuze te maken. Uit de loggegevens werd uit de drie meest geselecteerde kwaliteitsaspecten bepaald of de klinieken onderling onderscheidend waren. Dit leek wel het geval (zie figuur 3-5). Tevens werden door de artsen zelf een aantal punten genoemd waarop zij dachten onderscheidend te zijn, bijvoorbeeld kliniekgrootte en patiëntgerichtheid. Deze aspecten zijn slechts ten dele opgenomen in de Monitor Fertiliteitzorg Figuur 3: Aantal IVF/ICSI behandelingen dat is gedaan in de periode 1 juli juni 211 per kliniek Pagina 4

7 Figuur 4: Aantal weken wachttijd gynaecologie-fertiliteit tot eerste afspraak Figuur 5: Aantal IUI behandelingen dat is gedaan in de periode 1 juli juni 211 per kliniek Artsen waren over het algemeen positief over de Pluim. Zij gaven aan dat het een stimulans kon zijn tot het verbeteren van processen. Daarnaast waren zij van mening dat de Pluim van toegevoegde waarde kan zijn voor patiënten met fertiliteitsproblemen. Wel werd negatieve effecten van de Pluim benoemd. Hiermee werd bedoeld dat er slechte oplossingen worden aangedragen die niet zorgen voor procesverbetering, maar die er wel voor zorgen dat de Pluim behaald wordt. Dit leidt met de huidig opgenomen kwaliteitsaspecten niet direct tot slechtere kwaliteit van zorg voor de patiënt, maar resulteert wel voor een inefficiënte aanpak van problemen. Omdat patiënten duidelijk waarde hechten aan het hebben van de Pluim, is dit een punt van aandacht bij de doorontwikkeling van de Monitor. De artsen droegen een aantal verbeterpunten voor de Monitor Fertiliteitszorg aan. Deze hadden met name betrekking op het ordenen van de resultaten. Momenteel wordt met name geordend op reisafstand. Het ordenen op kwaliteitsaspect en soort kliniek zou volgens de artsen een verbetering van de Monitor kunnen betekenen. 3. Conclusies Concluderend kan worden gesteld dat de Monitor Fertiliteitszorg positief is ontvangen door zowel gebruikers als professionals. Er is sinds de lancering van de Monitor op 13 januari 212 veelvuldig gebruik gemaakt van de Monitor. De Monitor voorziet daarmee in een behoefte onder patiënten met fertiliteitsproblemen om geïnformeerd te zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg. De impact van de Monitor op keuzegedrag lijkt vooralsnog beperkt. De aangedragen punten ter verbetering van de Monitor Fertiliteitszorg kunnen worden meegenomen in de doorontwikkeling van de Monitor Fertiliteitszorg. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het gebruik van de Monitor Fertiliteitszorg door patiënten ten behoeve van keuzegedrag en het gebruik door professionals voor kwaliteitsverbetering. Ons onderzoek toont aan dat op die vlakken meerwaarde gecreëerd kan worden. Pagina 5

8 Bijlage 1: Criteria voor de Pluim De zorgverlener verstrekt mondelinge en schriftelijke informatie (of verwijzingen naar digitale folders) over de onderzoeken en behandelingen en bijbehorende kansen en risico s, toegespitst op de situatie van de patiënt. De zorgverleners wijzen iedere patiënt mondeling en/of schriftelijk en/of digitaal op het bestaan van patiëntenvereniging Freya. De kliniek participeert tweemaal per jaar in een regionaal overleg. Het laboratorium neemt deel aan minimaal drie semen-rondzendingen van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). Het onderzoekstraject wordt zonder onnodige herhaling uitgevoerd, omdat hiervoor de uitslag van een andere kliniek wordt overgenomen in geval van de volgende onderzoeken: hysterosalpingogram (HSG), laparoscopie, MRI, hysteroscopie. De patiënt krijgt standaard de mogelijkheid aangeboden om bij een IVF_punctie een intraveneus of intramusculair opiaat ter pijnbestrijding toegediend te krijgen. *Dit geldt alleen voor IVF klinieken en transportklinieken. De behandelaar of verpleegkundige bespreek met iedere patiënt de mogelijkheden voor psychosociale ondersteuning (bijvoorbeeld een gesprek met een maatschappelijk werker of psycholoog) en dit is protocollair vastgelegd. De kliniek houdt minimaal één keer per twee jaar een patiënttevredenheids- of patiëntervaringenonderzoek specifiek gericht op fertiliteitszorg. Vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen zeven dagen per week plaatsvinden (met uitzondering van maximaal drie weken per jaar waarin het laboratorium gesloten is). De wachtruimte van de fertiliteitspolikliniek is gescheiden van de wachtruimte verloskunde. De kliniek beschikt over een aparte productiekamer, waarvan de deur niet uitkomt in de wachtkamer. Pagina 6

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl O.C. Damman M. Hendriks D.M.J. Delnoij P. Spreeuwenberg ISBN-10: 90-6905-823-5 ISBN-13: 978-90-6905-823-8

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie. Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen

Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie. Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie Dr. Marjan Faber Linda de Gouw, MSc Dr. Mirjam Harmsen Den Haag/Nijmegen, 31 mei 2012 Keuzehulp ziekenhuiszorg Indicatorclustering en reductie

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Themarapportage Reisverzekering

Themarapportage Reisverzekering Themarapportage Reisverzekering juni 2015 Inhoud themarapportage Samenvatting 3 6. Onderzoeksresultaten Prestatiegebied B: 25 Het product is geschikt voor de klant 1. Inleiding 6 6.1 Inhoud beoordeling

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie