JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JOB-monitor en LAKS-monitor 2014"

Transcriptie

1 JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed april 2014

2 2014 ResearchNed Nijmegen in opdracht van JOB en LAKS. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding. ResearchNed werkt conform de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen en NEN-ISO 20252:2012 voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek. 1 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inleiding Taakstelling deskundigenpanel Leeswijzer 3 2 Vragenlijst 4 3 Inrichting veldwerk JOB-monitor LAKS-monitor 8 4 Respons, datacleaning en weging Respons JOB-monitor LAKS-monitor Datacleaning Weging JOB-monitor LAKS-monitor 17 5 Thematische clustering van vragen JOB-monitor LAKS-monitor 21 6 Rapporteren over de resultaten Instellingsrapportages en instellingsbestanden Online rapportage 24 7 Vragen aan het deskundigenpanel 25 Bijlage A Vragenlijst JOB-monitor 27 Bijlage B Vragenlijst LAKS-monitor 33 Bijlage C Netto-respons per instelling JOB-monitor 41 Bijlage D Netto-respons per instelling LAKS-monitor 43 2 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

4 1 Inleiding 1.1 Inleiding Voor u ligt de onderzoeksverantwoording van de JOB-monitor en LAKS-monitor De JOB-monitor is het landelijke studenttevredenheidsonderzoek in het mbo dat de JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) sinds 2000 tweejaarlijks laat uitvoeren, met financiering van OCW. Met de monitor wordt door studenten gesignaleerd wat goed gaat in het mbo en waar verbetering noodzakelijk is. Het biedt in de eerste plaats studentenraden en instellingen een handvat om hun kwaliteit mee te verbeteren. De LAKSmonitor is vergelijkbaar aan de JOB-monitor, eveneens uitgevoerd met financiering vanuit OCW, maar vindt plaats in het voortgezet onderwijs. LAKS staat voor Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Het LAKS behartigt de belangen van alle scholieren, en daarom is het voor LAKS belangrijk om te weten hoe tevreden scholieren zijn met hun school en onderwijs. Om die reden doet het LAKS sinds 2010 elke twee jaar een grootschalig onderzoek naar de tevredenheid onder scholieren: de LAKS-monitor. Het LAKS wil met de LAKS-monitor een helder en betrouwbaar beeld geven van de leerlingentevredenheid. In deze verantwoording worden de keuzes toegelicht in de onderzoeksopzet en de databewerking van beide monitoren. Er is voor gekozen om de verantwoording van beide onderzoeken te integreren, omdat de keuzes die gemaakt zijn binnen de databewerking grotendeels overeenkomen en de teams van beide projecten zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van het onderzoeksbureau dit jaar voor het eerst volledig identiek zijn. 1.2 Taakstelling deskundigenpanel Het deskundigenpanel bestaande uit prof. dr. Dirk Sikkel, prof. dr. Joop Hox en prof. dr. Bert Felling adviseert in 2014 voor de derde maal als onafhankelijke partij ResearchNed. Het deskundigenpanel is samengesteld in overleg met de begeleidingscommissie en de opdrachtgevers vanuit LAKS en JOB. Het deskundigenpanel wordt nauw betrokken bij de stappen die de onderzoekers nemen in het analyseproces. Dit betreft alle keuzes die ten grondslag liggen aan responsberekening, datacleaning, weging en datapublicaties. Ook de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek komen hierin aan de orde. In overleg met het deskundigenpanel wordt bepaald of herweging van de data als gevolg van onevenwichtigheid van de respons noodzakelijk is. Alle stappen in dit proces zijn in voorliggende onderzoeksverantwoording zorgvuldig gedocumenteerd en worden na goedkeuring door het deskundigenpanel voor geïnteresseerden ter inzage beschikbaar gesteld. 1.3 Leeswijzer In deze notitie gaan we allereerst kort in op de gebruikte vragenlijst waarna de gekozen onderzoeksopzet wordt besproken. In het derde hoofdstuk gaan we in op de deelname van instellingen, de cleaning en weging van de data. De clustering van de vragen en de betrouwbaarheid en de validiteit van de twee monitoren worden in hoofdstuk 5 behandeld. Vervolgens wordt het aggregatieniveau van de resultaten besproken en we eindigen deze notitie met een aantal vragen die wij het deskundigenpanel hebben voorgelegd. 3 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

5 2 Vragenlijst De vragenlijst voor de JOB-monitor en die voor de LAKS-monitor zoals gebruikt in vorige meting (2012) zijn in overleg met JOB en LAKS waar nodig aangepast. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met het opgebouwde JOB-monitortrendbestand en met de wens om een trendbestand op te bouwen voor de LAKS-monitor. Alleen de noodzakelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit jaar heeft de kerngroep van het Platform Gehandicapten MBO een verzoek ingediend bij JOB en LAKS om mee te mogen denken over de vragen in de twee monitoren rondom studeren met een beperking. Dit heeft geleid tot het uitbreiden van de lijst met mogelijke beperkingen en het toevoegen van vier vragen over studeren met een beperking. Deze aanpassingen zijn afgeleid van bestaande vragenlijsten in het hoger onderwijs en komen daarmee ten goede aan de vergelijking met andere onderzoeken. De bijgestelde vragenlijsten zijn voorafgaand aan de start van het veldwerk uitgetest. De test voor de JOB-monitor is gebeurd bij twee groepen mbo-studenten van twee verschillende instellingen. Op verzoek van het gebruikersplatform van de JOB-monitor 2012 is nogmaals expliciet aandacht besteed aan het testen van de vragenlijst bij de groep niveau-1-studenten. De test voor de LAKS-monitor is gebeurd bij een groep vo-studenten bij één vo-school. Bij alledrie de testrondes hebben de testgroepen de vragenlijst ingevuld en is gevraagd om onduidelijkheden te noteren. Naderhand is de inhoud van de vragenlijst doorgesproken en hebben de onderzoekers deze aan de hand van de uitkomsten zo nodig verfijnd. Voor de JOB-monitor heeft dit geleid tot: een negental wijzigingen in vraagstelling (vervanging van woorden die beter aansluiten bij de doelgroep); toevoegen van vijf vragen; verwijderen van drie vragen; verplaatsen van het blok beperking ; aanpassen van de uitleg van de vraag bij zeven vragen. Voor de LAKS-monitor heeft dit geleid tot: een zevental wijzigingen in vraagstelling (vervanging van woorden die beter aansluiten bij de doelgroep) toevoegen van zes vragen; verwijderen van vier vragen; verplaatsen van twee vragen en het blok voorzieningen ; aanpassen/toevoegen van de uitleg van de vraag bij vijftien vragen. De twee definitieve vragenlijsten voor het veldwerk van deze ronde zijn te vinden in bijlage a (JOBmonitor) en bijlage b (LAKS-monitor). De definitieve vragenlijsten alsook de versies met wijzigingen ten opzichte van de vorige meting zijn ook op de portal van de betreffende monitoren gepubliceerd ter inzage voor de instellingen en andere geïnteresseerden. 4 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

6 3 Inrichting veldwerk 3.1 JOB-monitor De JOB-monitor wordt sinds 2008 volledig online afgenomen. In de JOB-monitor 2014 hadden studenten van 3 december 2013 tot en met 28 maart 2014 de mogelijkheid de vragenlijst op een speciaal daarvoor ingerichte website in te vullen. Deelname aan de JOB-monitor loopt in de meeste gevallen via een inlogfaciliteit die door DUO in samenwerking met ResearchNed is ontwikkeld. Studenten gaan (veelal klassikaal) naar de website waarop naast de link naar de vragenlijst informatie over het onderzoek en over de wijze waarop hun privacy gewaarborgd wordt. Hierna een aantal screenshots om een beeld te geven van de wijze waarop studenten aan de monitor deelnemen. 5 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

7 6 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

8 De meeste mbo-studenten nemen deel via de DUO-inlogfaciliteit, waar zij toegang krijgen tot de vragenlijst met een combinatie van hun pgn (persoonsgebonden nummer of onderwijsnummer). Deze inlogmethode werkt voor studenten die geregistreerd staan bij DUO. Sinds 1 januari 2012 leveren ook niet-bekostigde mbo-instellingen verplicht gegevens aan DUO aan. Dit maakt het mogelijk om naast studenten aan bekostigde instellingen ook studenten aan niet-bekostigde instellingen via de DUOinlogfaciliteit toegang te geven tot de enquête. Voor het eerst in de geschiedenis van de JOB-monitor resulteerde dat deze meting in deelname van Hogeschool TIO (met hun mbo-opleidingen). Ook nieuw in deze meting is de deelname van de Politieacademie. Deze instelling is weliswaar bekostigd, maar niet door OCW en daarmee zijn de studenten ook niet geregistreerd bij DUO. Voor deze studenten is daarom een alternatieve inlogroute gerealiseerd, waarbij niet om het privacygevoelige pgn gevraagd wordt, maar het minder-privacygevoelige studentnummer van de instelling volstaat. Deze inlogroute loopt direct bij ResearchNed. 7 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

9 Voordeel van de gehanteerde methode van inloggen met een unieke inlogcode per student is in beide gevallen dat studenten hooguit één keer de vragenlijst kunnen invullen met een voor hen al bekend uniek nummer en dat het bovendien mogelijk is een groot deel van de relevante achtergrondkenmerken te koppelen vanuit de bestaande studentenadministratie bij DUO in BRONMBO 1 (deelname van de Politieacademie gebeurde onder voorwaarde dat zij dezelfde administratieve informatie konden aanleveren als we ook van DUO ontvangen). Deze methode laat bovendien de ruimte aan studenten om de vragenlijst in te vullen buiten de onderwijsinstelling (thuis of op de leerwerkplek), de vragenlijst tussentijds te stoppen en later verder te gaan op het punt waar ze waren gebleven en voorkomt dat studenten de vragenlijst meer dan eens invullen. De oproep tot het invullen van de vragenlijst ligt in eerste instantie bij de mbo-instellingen zelf. Er is promotiemateriaal (posters, flyers en informatiefilmpjes) beschikbaar dat instellingen kunnen gebruiken om het onderzoek onder de aandacht van studenten te brengen. Alhoewel de mogelijkheid wederom is aangeboden, hebben instellingen deze ronde geen aanvullende mailings naar de studenten laten versturen door ResearchNed. Wel is er door JOB gedurende het veldwerk actief campagne gevoerd op onder meer de sociale media om de monitor bij studenten onder de aandacht te brengen. Ook heeft JOB in deelnamecontracten met de instellingen een inspanningsvereiste bij de instellingen neergelegd. 3.2 LAKS-monitor De werving van scholen om deel te nemen aan de LAKS-monitor en de verdere communicatie rondom de monitor heeft het LAKS ook dit jaar op zich genomen. In mei 2013 hebben alle vo-scholen een eerste aankondiging van de monitor van het LAKS ontvangen. Vanaf half september tot eind december konden scholen zich aanmelden voor de LAKS-monitor via een hiervoor door ResearchNed ontwikkeld aanmeldformulier. Vervolgens konden scholen op vestigingsniveau of locatieniveau via een online portal vanaf half november aangeven met welke klassen ze wilden deelnemen aan de monitor (zie ook volgende pagina). Het stond de school vrij om zelf een keuze te maken in de selectie van klassen. Wel is geadviseerd om zoveel mogelijk klassen mee te laten doen om ook uitspraken over de gehele school mogelijk te maken. Per klas moest in het aanmeldformulier aangegeven worden welk niveau de leerlingen volgden, welk leerjaar het betrof en hoeveel leerlingen in een klas zaten. Daarnaast konden scholen maximaal vijf eigen vragen toevoegen aan de monitor, die aan het einde van de vragenlijst toegevoegd werden. De vijf mogelijke antwoordcategorieën voor deze eigen vragen komen overeen met die in de basisvragenlijst om het invullen voor de scholieren zo eenvoudig mogelijk te laten zijn. Door zeven scholen (verantwoordelijk voor achttien vestigingen) zijn extra vragen aangeleverd. 1 De koppeling met achtergrondkenmerken gebeurt bij DUO, de verrijkte bestanden worden met een nietherleidbaar omnummer aan ResearchNed geleverd, waardoor de koppeling tussen pgn en het onderzoeksresultaten nooit te maken is (DUO krijgt de onderzoeksresultaten niet, ResearchNed krijgt het echte pgn niet). De toestemming voor de wijze waarop het pgn gebruikt wordt in dit onderzoek is gegeven door OCW, in afstemming met de privacy-officer van DUO. 8 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

10 Het scherm om eigen gegevens te wijzigen of klassen en/of eigen vragen toe te voegen zag er als volgt uit: 9 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

11 Het scherm om klassen toe te voegen, zag er als volgt uit: Nadat een klas was toegevoegd, kwam de ingevoerde informatie in beeld inclusief het wachtwoord waarmee de klas kon inloggen in de enquête: Door onderaan het beginscherm op verstuur details per te klikken kon de contactpersoon de aangemelde klassen inclusief de bijbehorende wachtwoorden naar zichzelf en. De inlogcodes van de diverse klassen konden op deze manier relatief gemakkelijk onder de begeleidende docenten verspreid worden. De dataverzameling van de LAKS-monitor heeft net als in het verleden wederom geheel online plaatsgevonden. De vragenlijst is klassikaal afgenomen onder begeleiding van een docent in de periode 3 februari tot en met 28 maart 2014, via de website waarop later ook de resultaten van het onderzoek beschikbaar worden gesteld. 10 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

12 11 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

13 Het inlogscherm om te beginnen aan de vragenlijst: Scholen waren zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de afname voor alle aangemelde klassen en konden zelf bepalen wanneer de vragenlijst gedurende deze periode werd afgenomen. Wanneer een school achterbleef met invullen met de enquêtes, is de school actief aangespoord door het LAKS hun klassen alsnog de enquête in te laten vullen. Op basis van de gebruikte klasspecifieke inlogcode werden achteraf de gegevens over de klas zoals aangegeven in het aanmeldformulier en gegevens over de school afkomstig uit open onderwijsdata beschikbaar gesteld door DUO (voetv12 en voatv12 2 met o.a. locatiecode, leerlingaantal en etniciteit) aan de enquêteresultaten gekoppeld. Aan het eind van de enquête van de LAKS-monitor is de vragenlijst van Vensters voor Verantwoording toegevoegd. Vensters voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Doel van het project is mede kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid om scholen op basis van resultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). Een onderdeel van Vensters voor Verantwoording is dat scholen verplicht zijn jaarlijks vijftien (in het geval van praktijkonderwijs zeventien) vragen over leerlingtevredenheid in te laten vullen door de leerlingen van de derde klas en deze informatie te leveren aan Vensters voor Verantwoording. Scholen kunnen zelf bepalen via welke manier zij de leerlingtevredenheid invullen. Deelnemen aan de LAKS-monitor is één manier om aan de informatieplicht voor Vensters voor Verantwoording te voldoen. Naast deelname aan de LAKS-monitor via reguliere deelname konden scholen die een licentie hebben bij Kwaliteitscholen ook deelnemen aan de monitor via hun portaal. Kwaliteitscholen geeft scholen onder meer de mogelijkheid zelf enquêtes af te nemen onder leerlingen, ouders en medewerkers. Momenteel zijn ruim 600 locaties van vo-scholen hierbij aangesloten. Verschillende scholen gaven tijdens de eerste LAKS-monitor aan dat zij niet deelnamen aan de LAKS-monitor omdat zij al een samenwerking hadden met Kwaliteitscholen. Om die reden heeft het LAKS ervoor gekozen voor de volgende LAKS-monitoren de samenwerking met Kwaliteitscholen aan te gaan. Kwaliteitscholen heeft scholen de mogelijkheid geboden via hun website de LAKS-monitor in te vullen. Van alle derdeklassers die ook de vragen voor Vensters voor 2 Vooralsnog zijn de voorlopige gegevens van schooljaar gebruikt als basis voor aanmaak van de weegfactor; voor overige populatiegegevens is gebruikt gemaakt van voorlopige populatiegegevens op instellingsniveau (brin) met als peildatum 1 oktober 2013 afkomstig van In dit bestand ontbreken de gegevens over etniciteit. 12 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

14 Verantwoording invulden krijgt Kwaliteitscholen de antwoorden teruggekoppeld, zodat deze direct zichtbaar zijn voor scholen op de website van Kwaliteitscholen. 13 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

15 4 Respons, datacleaning en weging 4.1 Respons JOB-monitor In 2014 namen ALLE 66 bekostigde mbo-instellingen deel aan de JOB-monitor (een historisch hoogtepunt in de JOB-monitorgeschiedenis) alsook de Politieacademie en een niet-bekostigde instelling (Hogeschool TIO). Binnen de instellingen hebben studenten de vragenlijst geopend (55% van de populatie: studenten). Na cleaning (zie paragraaf 4.2) resteert een bruikbare netto-respons van studenten (51% van de populatie). In bijlage c is de netto-respons per instelling te vinden LAKS-monitor Met 162 vestigingen/locaties hebben 95 van de in totaal 658 vo-scholen (14%) deelgenomen aan de LAKS-monitor Door scholieren van de deelnemende instellingen is een start gemaakt met de enquête (7% van de populatie: scholieren; 36% van de populatie van de deelnemende scholen: ). De cleaning heeft geresulteerd in een netto-respons van scholieren ( afkomstig van scholen die volgens de reguliere weg de vragenlijst hebben ingevuld; enquêtes zijn afkomstig via Kwaliteitscholen.nl; in totaal 6% van de populatie en 32% van de populatie van de deelnemende scholen). Veel scholen hebben ervoor gekozen om slechts een deel van de leerlingen te laten deelnemen. In bijlage d is de netto-respons per instelling te vinden. Derdeklassers zijn op alle niveaus oververtegenwoordigd. Hiervoor wordt gecorrigeerd door het berekenen van een weegfactor. 4.2 Datacleaning De datacleaning vindt in beide onderzoeken plaats volgens een vast stramien waarbij we kijken naar de mate waarin de vragenlijst volledig - en in het geval van de JOB-monitor in ieder geval voor 40 procent - is ingevuld, naar de invultijd en naar de eenzijdigheid van antwoorden. Voor de LAKS-monitor worden alleen compleet ingevulde vragenlijsten meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat bij deze monitor gewerkt wordt met een klassencode en het daarom niet uit te sluiten is dat een leerling die de vragenlijst in eerste instantie niet volledig ingevuld heeft, later alsnog een volledige enquête invult. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat alleen gekeken wordt naar de hoofdvragenlijst van de LAKS-monitor; wanneer leerlingen de vragen van Vensters voor Verantwoording of de schoolspecifieke vragen niet (volledig) hebben ingevuld maar de hoofdvragenlijst wel, dan worden deze toch meegenomen in de analyse. In de JOB-monitor is gewerkt met persoonlijke inlogcodes, daar kunnen studenten wél na het onderbreken van de vragenlijst op een ander moment verder gaan met invullen. Bij de JOB-monitor worden daarom alleen vragenlijsten die voor minimaal 40 procent zijn ingevuld meegenomen, rekening houdend met het totaal aantal verplichte vragen. Voor zowel de JOB-monitor als de LAKS-monitor zijn vragenlijsten die te snel zijn ingevuld, niet meegenomen. Voor beide monitoren is de grens van vijf minuten invultijd gehanteerd: studenten danwel scholieren die de vragenlijst sneller dan in vijf minuten hebben ingevuld, worden niet meegenomen. Wanneer te vaak een zelfde antwoordcategorie is gekozen (telkens score 1, 2, 3, 4 of 5), wordt de enquête niet meegenomen. Voor beide monitoren is de grens van maximaal 85 procent dezelfde antwoordcategorie gehanteerd voor het wel of niet meenemen van de enquête. 14 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

16 Uiteindelijk blijft er van de brutorespons van de JOB-monitor van studenten een groep van studenten over waarvan de analyses in dit onderzoek gedaan zullen worden (tabel 1). Van de brutorespons van de LAKS-monitor ( scholieren) blijft er voor de analyses in dit onderzoek een groep van scholieren over. Tabel 1 Datacleaning Weggelaten (Overgebleven) respons Populatie JOB-monitor Landelijke populatie Bruto respons % Vragenlijst voor min. 40 % ingevuld % Voldoende invultijd (min. 5 min.) % Voldoende afwisseling (max. 85% zelfde antwoorden) % Landelijk Deelnemende LAKS-monitor scholen Populatie Bruto respons % 36% Vragenlijst geheel ingevuld % 33% Voldoende invultijd (min. 5 min.) % 33% Voldoende afwisseling (max. 85% zelfde antwoorden) % 32% 4.3 Weging JOB-monitor Tot dusver is er in de voorgaande JOB-monitoren gecorrigeerd voor onevenwichtige respons met een poststratificatie weegmodel. Binnen dit weegmodel is de onevenredige verdeling in de respons tussen opleidingen (tot dusver: brin*opleidingsrichting*leerweg*niveau*geslacht*etniciteit) rechtgetrokken door het relatieve aandeel van een deelpopulatie in de responsgroep te delen door ditzelfde aandeel binnen de populatie. Ook uit de responsanalyses op het bestand van 2014 blijkt dat er sprake is van een onevenwichtigheid naar achtergrondkenmerken (zie tabel 2) en dat deze kenmerken bovendien samenhingen met de tevredenheid over docenten (zie tabel 3). Met een stijging in de respons, is de scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie telkens minder groot dan in de jaren daarvoor. Omdat deze echter op cruciale kenmerken nog altijd verschilt, en zoals gezegd deze verschillen medebepalend zijn voor de tevredenheid, vinden we het belangrijk ook in deze meting een weegfactor toe te passen. Voor te hoge en te lage weegfactoren wordt daarbij gecorrigeerd, lager dan 0,3 wordt gezet op 0,3 (dit gold voor geen enkel geval) en hoger dan 3 op 3 (kwam keer (0, 5%) voor). 3 Hiervan heeft 98,7 procent de vragenlijst geheel ingevuld. 15 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

17 Tabel 2 - Verdeling personen binnen JOB-monitor 2014 naar niveau, leerweg, geslacht en etniciteit Respons Populatie % N % N Chi-square Niveau Onbekend 0,7% ,0% ,7** Niveau 1 2,3% ,8% Niveau 2 19,3% ,3% Niveau 3 26,3% ,8% Niveau 4 51,4% ,1% Leerweg Onbekend 0,0% 0 2,1% ,0 ** BBL 17,6% ,2% BOL 82,4% ,8% Geslacht Man 49,6% ,5% ,6 ** Vrouw 50,4% ,5% Etniciteit Autochtoon 76,8% ,9% ,9 ** Allochtoon 23,2% ,1% Bron: JOB-monitor 2014; ** significant bij p<0.01 * significant bij p<0.05. Tabel 3 Percentage studenten binnen JOB-monitor 2014 dat docenten (zeer) goed vindt, naar achtergrondkenmerken Ongewogen Gewogen Gem. N Sig. Gem. N Sig. Niveau Niveau 1 76,3% ** 76,5% ** Niveau 2 62,9% ,9% Niveau 3 58,7% ,2% Niveau 4 58,0% ,7% Leerweg BBL 66,0% ** 66,1% ** BOL 58,2% ,0% Geslacht Man 61,9% ** 62,0% ** Vrouw 57,3% ,4% Etniciteit Autochtoon 59,7% ** 59,9% ** Allochtoon 59,3% ,5% Bron: JOB-monitor 2014; ** significant bij p<0.01 * significant bij p<0.05. Het is belangrijk om bij JOB de weging altijd te nesten naar instelling, omdat de samenstelling van de studentpopulatie sterk verschilt tussen instellingen. Niet opgenomen in deze rapportage, maar wel getest in de voorbereiding ervan, is een toets van de geneste verschillen per instelling. Daaruit blijkt dat de verdeling naar domein*niveau*leerweg*geslacht*etniciteit bij 16 van de 68 instellingen niet significant afwijkt van de populatie, bij de overige 52 instellingen is deze mismatch er wel. 16 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

18 4.3.2 LAKS-monitor In de LAKS-monitor is het niet mogelijk om te wegen op vestigingsniveau, omdat er op dat niveau geen geadministreerde populatiedata beschikbaar zijn. Omdat veel scholen ervoor kiezen slechts een deel van de leerlingen deel te laten nemen aan het onderzoek, ontstaat er een scheve verdeling van leerlingen ten opzichte van de hele populatie, waardoor ongewogen landelijke resultaten een onjuist beeld zouden geven. Een analyse van de respons naar achtergrondkenmerken laat zien dat er sprake is van een onevenwichtige vertegenwoordiging in de respons naar leerjaar, schoolsoort, geslacht en etniciteit (zie tabel 4, genest zijn deze verschillen eveneens significant) en dat deze kenmerken samenhangen met de gegeven rapportcijfers voor school (tabel 5). Net als bij de JOB-monitor corrigeren we daarvoor door met een poststratificatiemodel de weegfactor te berekenen. In de eerste twee leerjaren is daarbij overigens geen onderscheid gemaakt naar schoolsoort, omdat deze in die eerste twee jaar niet altijd al vastligt (leerlingen zitten vaak in een gemengde brugklas). Voor te hoge en te lage weegfactoren is daarbij net als bij de JOB-monitor gecorrigeerd, lager dan 0,3 naar 0,3 (dit gold voor 179 cases, 0,3%) en hoger dan 3 naar 3 (kwam 49 (0,08%) keer voor). Tabel 4 - Verdeling respons en populatie binnen LAKS-monitor 2014 naar leerjaar, schoolsoort, geslacht en etniciteit Respons Populatie % N % N Chi-square Leerjaar 1 23,1% ,8% ,6 ** 2 19,4% ,6% ,0% ,1% ,1% ,6% ,2% ,9% ,1% ,0% Schoolsoort Brugklas 43,5% ,1% ,5 ** Praktijkonderwijs 0,4% 235 1,6% Vmbo 25,5% ,5% Havo 15,5% ,9% Vwo 15,0% ,9% Geslacht Man 48,5% ,3% ,9 ** Vrouw 51,5% ,7% Etniciteit Autochtoon 81,2% ,0% ,7 ** Allochtoon 18,8% ,0% Bron: LAKS-monitor 2014; ** significant bij p<0.01 * significant bij p< Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

19 Tabel 5 - Rapportcijfer school LAKS-monitor 2014 Ongewogen Gewogen Gem. N Sig. Gem. N Sig. Leerjaar 1 7, ** 7, ** 2 7, , , , , , , , , , Schoolsoort Brugklas 7, ** 7, ** Praktijkonderwijs 6, ,0 677 Vmbo 6, , Havo 6, , Vwo 7, , Geslacht Man 6, ** 6, ** Vrouw 7, , Etniciteit Autochtoon 7, ** 7, ** Allochtoon 6, , Bron: LAKS-Monitor 2014; ** significant bij p<0.01 * significant bij p< Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

20 5 Thematische clustering van vragen De vragen in zowel de JOB- als de LAKS-monitor zijn bij de afname op zo n manier ingedeeld dat ze inhoudelijke thema s vormen. Of deze thema s ook opgevat mogen worden als een schaal is op basis van factoranalyse nagegaan. De uitkomsten van de verschillende factoranalyses voor de JOB-monitor zijn in tabel 6 weergegeven, voor de LAKS-monitor volgt de tabel een paragraaf later (tabel 7). Niet alle voorgelegde vragen konden worden ingedeeld bij een thema. Deze vragen worden afzonderlijk in het rapport besproken. In beide tabellen staan per item de communaliteit, de factorscore en de alpha if item deleted weergegeven. Een communaliteit geeft het deel van de variantie weer dat door de factor wordt bepaald. Het betreft een proportioneel deel en ligt tussen 0 en 1. Er is uitgegaan, mede op aanraden van het deskundigenpanel van de vorige JOB- en LAKS-monitor, van een minimale vereiste waarde van 0,30. De factorlading geeft de correlatie weer tussen de afzonderlijke items en de te construeren schaal. Voor een statistisch goede fit liggen deze boven de 0,40. Met behulp van betrouwbaarheidsanalyse is de Cronbach s alpha berekend voor de schalen. In de regel dienen de alpha s boven de 0,70 te liggen. 5.1 JOB-monitor Uit de onderstaande tabel blijkt dat in principe (na afronding op 1 decimaal) ieder voorgesteld cluster mag worden opgevat als een schaal. De communaliteiten alsook de factorladingen zijn hoog genoeg om te mogen spreken van afzonderlijke clusters, waaruit statistisch verantwoorde conclusies getrokken kunnen worden. Er zijn drie clusters die voor afronding op één decimaal de grenzen van de vereiste waarde opzoeken. Bij het cluster lessen heeft het item uitval onderwijsactiviteiten een iets lage factorlading, bij het cluster onderwijsfaciliteiten is de cronbach s alpha.69 en bij het cluster werkplek (bbl) is de factorlading bij het item moeite werkplek vinden aan de lage kant. Tabel 6 Communaliteiten, factorlading en cronbach s alpha JOB-monitor 2014 Cluster Communaliteit Factorlading Alpha if item deleted Informatie (correlatie: 0,46) Informatie voorafgaand aan opleiding 0,73 0,85 - Informatie over opbouw opleiding 0,73 0,85 - Lessen Afwisseling zelfstandig werken en in groepen werken 0,42 0,63 0,70 Uitval onderwijsactiviteiten 0,74 0,39 0,74 Roosterwijzigingen op tijd doorgegeven 0,53 0,55 0,71 Tevredenheid over docenten 0,66 0,78 0,67 Tevredenheid over lesmateriaal 0,59 0,75 0,67 Gebruik gekocht lesmateriaal 0,35 0,58 0,71 Goed contact met docenten 0,56 0,69 0,69 Cronbach s alpha=0,73 Toetsing Toets op tijd bekend 0,63 0,80 0,72 Inhoud toets op tijd bekend 0,69 0,83 0,70 Uitslag toets op tijd bekend 0,45 0,67 0,76 Aansluiting bij lesstof 0,56 0,75 0,73 Studenten gelijke wijze beoordeeld 0,38 0,61 0,78 Cronbach s alpha=0,78 19 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vragenlijst (na testen met studenten) JOB in samenwerking met ResearchNed 2015 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

JOB-monitor 2018 Vragenlijst

JOB-monitor 2018 Vragenlijst JOB-monitor 2018 Vragenlijst (na testen met studenten inclusief wijzigingen t.o.v. 2016) JOB in samenwerking met ResearchNed 2017 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2018

Nadere informatie

JOB-monitor 2012 Vragenlijst

JOB-monitor 2012 Vragenlijst JOB-monitor 2012 Vragenlijst (na testen met mbo-studenten) JOB in samenwerking met ResearchNed 2011 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2012 mogen zonder voorafgaande

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

LAKS-monitor 2016 vragenlijst

LAKS-monitor 2016 vragenlijst LAKS-monitor 2016 vragenlijst na test met 1e, 2e en 3e klassers, vmbo breed LAKS in samenwerking met ResearchNed 2015 LAKS. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de LAKS-monitor 2016 mogen

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 - Instellingsrapportage

JOB-monitor 2010 - Instellingsrapportage SOMA College Clusterscores: uw instelling t.o.v. JOB-monitor 2010 totaal Informatie Clusterscore instelling 397 3.4 Clusterscore landelijk 146533 3.3 Lessen Clusterscore instelling 382 3.6 Clusterscore

Nadere informatie

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2016

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2016 Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2016 Voorwoord In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de LAKS-monitor 2016. We bespreken de middelen die

Nadere informatie

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2018

Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2018 Operationeel Plan voor Scholen LAKS-monitor 2018 Voorwoord In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de LAKS-monitor 2018. We bespreken de middelen die

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

JOB-monitor en LAKS-monitor 2016 Onderzoeksverantwoording

JOB-monitor en LAKS-monitor 2016 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2016 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed april 2016 2016 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

JOB-monitor en LAKS-monitor 2016 Onderzoeksverantwoording

JOB-monitor en LAKS-monitor 2016 Onderzoeksverantwoording JOB-monitor en LAKS-monitor 2016 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed maart 2016 2016 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen Totaalscore Algemeen oordeel 63 51 Totaalscore Docenten 66 61 Totaalscore Faciliteiten 41 35 Totaalscore Gepersonaliseerd leren 50 43 Totaalscore ICT 42 33 Totaalscore Inspraak 40 28 Totaalscore Lessen

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk

Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk Status Variabelenaam Vraag Opmerking Oordeel algemeen Ongewijzigd algemeen_01 We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef hieronder aan hoe tevreden je bent over: Inhoud

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2014 Utrecht, 24 september 2013

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2014 Utrecht, 24 september 2013 Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2014 Utrecht, 24 september 2013 Agenda: 10.50-11.00 Inloop 11.00-11.20 Portefeuillehouder JOB-monitor (Martijn Grul) en projectmedewerker JOBmonitor (Jettie Lensen)

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING LANDELIJKE AANDACHT HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes - Veel aandacht binnen politiek en (hogeronderwijs - Uitval aantal studenten met een

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016 Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016 Locatie: Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht Datum: 22 september 2015 Agenda: 10.30-11.00 Inloop met koffie en thee 11.00-11.20 Portefeuillehouder (Fatima

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING. Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes

HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING. Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes HET BEHOUDEN VAN EEN OPLEIDING Symposium Participatie door Educatie 11 november 2014 Jolanda Kroes LANDELIJKE AANDACHT - Veel aandacht binnen politiek en (hogeronderwijs - Uitval aantal studenten met een

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

JOB Monitor Opzet en kwaliteitsborging. Januari 2010 Rinske Zevering, JOB Froukje Wartenbergh, ResearchNed

JOB Monitor Opzet en kwaliteitsborging. Januari 2010 Rinske Zevering, JOB Froukje Wartenbergh, ResearchNed JOB Monitor 2010 Opzet en kwaliteitsborging Januari 2010 Rinske Zevering, JOB Froukje Wartenbergh, ResearchNed 1 Opzet en kwaliteitsborging JOB Monitor def.doc 1 Inleiding Deze notitie bevat een verantwoording

Nadere informatie

JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN

JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de onderzoeksopzet: de middelen die worden ingezet om de doelstellingen van

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

laksmonitor 2012 ;-D ;-) :-I :-( }-( Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs Een onderzoek in opdracht van het LAKS

laksmonitor 2012 ;-D ;-) :-I :-( }-( Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs Een onderzoek in opdracht van het LAKS 2012 Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs Een onderzoek in opdracht van het LAKS Inhoudsopgave Voorwoord 5 Colofon LAKS-Monitor is een onderzoek van LAKS, het Landelijk

Nadere informatie

JOB-monitor 2012. Studenttevredenheid in het mbo

JOB-monitor 2012. Studenttevredenheid in het mbo JOB-monitor 2012 Studenttevredenheid in het mbo Onderzoek in opdracht van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed juni 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

8 Veiligheid en sfeer

8 Veiligheid en sfeer job - monitor 2010 8 Veiligheid en sfeer In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de oordelen over veiligheid, sfeer, de organisatie van activiteiten buiten lestijd en de contacten met medestudenten. Veiligheid

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

JOB MONITOR OPERATIONEEL PLAN

JOB MONITOR OPERATIONEEL PLAN JOB MONITOR OPERATIONEEL PLAN In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de onderzoeksopzet: de middelen die worden ingezet om de doelstellingen van de

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

In de JOB-monitor draait het om de mening van mbo-studenten over hun onderwijs. Tijdens het invullen van de vragenlijst, wat gemiddeld zo n 15

In de JOB-monitor draait het om de mening van mbo-studenten over hun onderwijs. Tijdens het invullen van de vragenlijst, wat gemiddeld zo n 15 In de JOB-monitor draait het om de mening van mbo-studenten over hun onderwijs. Tijdens het invullen van de vragenlijst, wat gemiddeld zo n 15 minuten duurt, beleven studenten hun 15 minutes of fame. Dat

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Quick scan dyslexie in po en vo

Quick scan dyslexie in po en vo Quick scan dyslexie in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 7 september 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 5.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Voorwoord. September 2014 M. Grutters Beleidsmedewerker MBO-SGBonaire

Voorwoord. September 2014 M. Grutters Beleidsmedewerker MBO-SGBonaire 2 Voorwoord Voor de eerste keer hebben de studenten van MBO-SGBonaire de mogelijkheid gehad om de eigen instelling en opleiding kritisch te onder de loep te nemen. Alle aspecten die te maken hebben met

Nadere informatie

JOB-MONITOR 2012 STUDENTTEVREDENHEID IN HET MBO

JOB-MONITOR 2012 STUDENTTEVREDENHEID IN HET MBO JOB-MONITOR 2012 STUDENTTEVREDENHEID IN HET MBO JOB-MONITOR 2012 STUDENTTEVREDENHEID IN HET MBO VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt het kersverse JOB-monitorrapport van 2012. Voor de zevende keer op rij

Nadere informatie

voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) presenteert met trots het JOB-monitorrapport 2014!

voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) presenteert met trots het JOB-monitorrapport 2014! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) presenteert met trots het JOB-monitorrapport 2014! Voor de achtste keer hebben mbo-studenten de mogelijkheid gehad om de eigen instelling

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

Vragenlijst NSE 2016 Voorstel NSE 2017

Vragenlijst NSE 2016 Voorstel NSE 2017 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de in ?

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Beekdal Lyceum en Quadraam Inhoud Uitkomsten per rubriek o Schoolklimaat o Onderwijsleerproces o Leerlingzorgen begeleiding o Gebouw en organisatie o Informatie

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Quick scan ADHD in po en vo

Quick scan ADHD in po en vo Quick scan ADHD in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 6 december 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College vmbo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05- 2015)

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding. ResearchNed werkt conform de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001:2008 voor

rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding. ResearchNed werkt conform de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001:2008 voor job-monitor ResearchNed Nijmegen in opdracht van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Jelmer Hoogland. Voorwoord. Beste lezer,

Jelmer Hoogland. Voorwoord. Beste lezer, 2016 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige

Nadere informatie

Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties)

Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties) Samenvatting van de enquête over de screening (53 reacties) Juni 2014 Wat is de leeftijd van je leerling? jonger dan 13 4 8 13 5 9 14 17 32 15 12 23 16 3 6 17 10 19 18 1 2 19 1 2 ouder dan 19 0 0 Is de

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Quick scan dyslexie in mbo en ho

Quick scan dyslexie in mbo en ho Quick scan dyslexie in mbo en ho Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 7 september 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 5.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking CIJFERS Studeren met een functiebeperking Gebaseerd op het onderzoek Studeren met een functiebeperking 2012 door ResearchNed/ITS in opdracht van het Ministerie van OCW. 1 De 10 meest voorkomende functiebeperkingen

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie