ontwerpvoorstel aan de raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontwerpvoorstel aan de raad"

Transcriptie

1 ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 21 januari 2010 Kredietaanvraag inbouwpakket indelingsplan Stadskantoor Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Gelet op de voortgang van het Stadskantoor en op basis van het fasedocument inclusief financieel kader kredieten beschikbaar te stellen voor: a. 43,5 mio voor de realisatie van het inbouwpakket b. 6,4 mio voor duurzaamheidsmaatregelen c. 2,05 mio voor voorbereidingskosten voor toekomstige benodigde investeringen in de sfeer van documentaire informatievoorziening, facilitaire zaken en ICT. d. 4,5 mio voor de aanschaf en implementatie van een document management systeem 2 a. de kosten van het inbouwpakket (besluit 1a) te dekken binnen het financiële kader voor het stadskantoor (gebouw). b. De kosten van de duurzaamheidsmaatregelen voor een bedrag van 1,9 mio te dekken uit het financieel kader stadskantoor (gebouw) en voor een bedrag van 4,5 mio te dekken op de volgende bronnen (in voorkeursvolgorde): 1. aanbestedingsvoordeel uit het inbouwpakket; 2. onderhandelingen met NS Poort over hun bijdrage aan de investering; 3. subsidieverstrekking van het Rijk, provincie of andere partijen; 4. een eventueel restantbedrag te dekken uit bedrijfsvoeringsbudgetten voor energielasten; c. de kosten (als bedoeld in 1c en 1d) ten laste te brengen van de reserve huurharmonisatie 3 Ten aanzien van het fasedocument waarin begrepen het financieel kader, geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet op te leggen. Burgemeester en wethouders van Utrecht, De secretaris, De burgemeester,

2 Conclusie commissie Stad en Ruimte: datum: 21 jan 2010 status:

3 samenvatting Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 21 januari 2010 Kredietaanvraag inbouwpakket indelingsplan Stadskantoor Raadsvoorstel: 1 Gelet op de voortgang van het Stadskantoor en op basis van het fasedocument inclusief financieel kader kredieten beschikbaar te stellen voor: a. 43,5 mio voor de realisatie van het inbouwpakket b. 6,4 mio voor duurzaamheidsmaatregelen c. 2,05 mio voor voorbereidingskosten voor toekomstige benodigde investeringen in de sfeer van documentaire informatievoorziening, facilitaire zaken en ICT. d. 4,5 mio voor de aanschaf en implementatie van een document management systeem 2 a. de kosten van het inbouwpakket (besluit 1a) te dekken binnen het financiële kader voor het stadskantoor (gebouw). b. De kosten van de duurzaamheidsmaatregelen voor een bedrag van 1,9 mio te dekken uit het financieel kader stadskantoor (gebouw) en voor een bedrag van 4,5 mio te dekken op de volgende bronnen (in voorkeursvolgorde): 1. aanbestedingsvoordeel uit het inbouwpakket; 2. onderhandelingen met NS Poort over hun bijdrage aan de investering; 3. subsidieverstrekking van het Rijk, provincie of andere partijen; 4. een eventueel restantbedrag te dekken uit bedrijfsvoeringsbudgetten voor energielasten; c. de kosten (als bedoeld in 1c en 1d) ten laste te brengen van de reserve huurharmonisatie 3 Ten aanzien van het fasedocument waarin begrepen het financieel kader, geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet op te leggen. Argumenten 1.1 Er is sprake van een gezamenlijke aanbesteding van casco (verantwoordelijkheid NS) en inbouwpakket (verantwoordelijkheid gemeente). 1.2 Het gevraagde krediet voor het inbouwpakket past in het door de gemeenteraad vastgestelde financieel kader voor de gebouwontwikkeling. 1.3 Om op tijd een gebruiksklaar gebouw te kunnen betrekken is het noodzakelijk om nu met de voorbereidingen te beginnen. 2.1 De kosten stijgen als gevolg van de duurzaamheidsmaatregelen. 2.2 de dekking van krediet 1c en 1 d is beschikbaar 3.1 Geheimhouding is noodzakelijk in verband met de lopende aanbestedingen

4 3.2 De kosten voor de middelen (losse inventaris, apparatuur e.d.) staan los van het neutrale financieel kader voor het stadskantoor. Kanttekeningen 1.1 De Europese aanbesteding moet nog plaatsvinden. 1.2 Er ontbreekt een afspraak over indexatie van het financieel kader Stadskantoor. 2.1 De dekkingsbronnen duurzaamheidsinvesteringen vragen uitwerking.

5 toelichting Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 21 januari 2010 Kredietaanvraag inbouwpakket indelingsplan Stadskantoor Context Voor een complete besluitenhistorie zie bijlage 1. Als vervolg hierop worden kredieten aangevraagd voor het inbouwpakket (inclusief duurzaamheidsmaatregelen), een voorbereidingskrediet voor documentaire informatievoorziening, ICT en facilitaire zaken en de aanschaf en implementatie van het document management systeem. In de overeenkomst (ORO) tussen NS Poort en de gemeente is vastgelegd dat beide partijen zich nadrukkelijk inspannen om het casco en inbouwpakket in samenhang met elkaar te ontwerpen en tot uitvoering te brengen. Dit vanwege efficiency- en financiële voordelen. De aanbesteding van het casco (verplichting NS) is inmiddels zover dat binnen enkele maanden (voor de zomer 2010) het werk voor casco en inbouw wordt gegund. Daarom is het noodzakelijk om het krediet voor het inbouwpakket ter beschikking te krijgen. Het gevraagde krediet past binnen de calculaties van maart Als gevolg van extra randvoorwaarden (duurzaamheid) is een aanvullend krediet nodig ( 6,4 mio) (voor beide kredietdelen primair portefeuillehouder wethouder Stationsgebied). Ook is een voorbereidingskrediet nodig om de voorstellen voor software en orgware te kunnen voorbereiden. De kredietaanvraag voor de daadwerkelijke investering op dit punt wordt in de loop van 2010 aan de Raad voor een besluit voorgelegd (primair portefeuillehouder wethouder Personeel en Organisatie en ICT). Daarnaast wordt begonnen met de activiteiten voor het digitaliseren van de papierstroom. De bestaande statische archieven en lopende dossiers moeten worden gedigitaliseerd. Dit vereist inspanningen bij alle diensten. Bij dienst Ondersteuning betreft het, behalve projectmanagement, alvast het inrichten van een servicehuis documentaire Informatievoorzieningen, het inrichten van een postlogistiek centrum en het regelen van externe opslag. Maar de belangrijkste investering die voor de digitalisering moet worden gedaan, is de aanschaf van een document management systeem (DMS, een softwarepakket dat digitale documenten kan opnemen, opslaan, terugvinden, tonen en beheren). Vanwege de omvang van het nieuwe Stadskantoor ( m2, inclusief fietsenstalling van 1800 m2) en het aantal betrokken fte's (ruim 3000 fte's), gaat het zowel bij de inbouw als straks bij de software en orgware - voor Utrechtse begrippen - om grote investeringen. Deze investeringen (gebouwontwikkeling) passen in het zogenaamde fasedocument waarin begrepen het financieel kader. Het fasedocument beschrijft: 1. de resultaten die tot stand zijn gebracht in relatie tot de eerder vastgestelde uitgangspunten. Aan de hand van de instrumenten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, wordt het project gestuurd en bewaakt. 2. een vooruitblik op de komende fase die zich kenmerkt door het aangaan van grote verplichtingen, de start van de realisatie en

6 tegelijkertijd het voorbereiden van de organisatie op een nieuwe manier van werken. Bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid 1. Wethouder Stationsgebied en directeur Projectorganisatie Stationsgebied zijn primair verantwoordelijk voor het casco en inbouwpakket. 2. Wethouder Personeel, Organisatie en ICT en de directeur Dienst ondersteuning zijn primair verantwoordelijk voor documentaire informatievoorziening, ICT en facilitaire zaken en DMS. 3. Wethouder Personeel, Organisatie en ICT en de gemeentesecretaris zijn primair verantwoordelijk voor de orgware (personeel en organisatie). Argumenten 1.1 Er is sprake van een gezamenlijke aanbesteding van casco (verantwoordelijkheid NS) en inbouwpakket (verantwoordelijkheid gemeente). In de overeenkomst tot realisatie en oplevering tussen NS Poort en de gemeente (ORO mei 2008 aan de gemeenteraad in het kader van de voorhangprocedure voorgelegd), zijn contractuele afspraken gemaakt om het casco en het inbouwpakket integraal te ontwikkelen. De reden hiervoor is dat deze aanpak tot kostenbesparingen en efficiency leidt bij beide partijen. Achteraf inbouwen met aanpassingen aan het gebouw is duurder. Gevolg hiervan is dat in een vroegtijdig stadium de gebouwgebonden voorzieningen (rekening gemeente) meegenomen zijn in het ontwerp en meegenomen moeten worden in de aanbesteding van het casco en de inbouw. Dat geldt ook voor de duurzaamheidsmaatregelen, deze zijn gebouw gebonden. Alvorens te kunnen aanbesteden en gunnen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over het benodigde krediet. 1.2 Het gevraagde krediet voor het inbouwpakket past in het door de gemeenteraad vastgestelde financieel kader voor de gebouwontwikkeling. Het fasedocument met daarin het financieel kader vormt de grondslag voor de ontwikkeling van het Stadskantoor (gemeentelijk deel). Voor een deel van de kosten, wordt thans een uitvoeringskrediet aangevraagd. Het inbouwpakket bestaat in hoofdlijnen uit: - bouwkundige-, elektrotechnische voorzieningen - werktuigbouwkundige en transportinstallaties - en gebruiksvoorzieningen. De duurzaamheidsinvesteringen bestaan uit: - van twee- naar drievoudig glas, extra geïsoleerde kozijnen, extra isolatie dichte geveldelen - ultrasone in plaats van elektronische bevochtiging - verlichting met aanwezigheidsdetectie en een lager geïnstalleerd vermogen - phototvoltaïsche cellen - zonnecollectoren op het dak. 1.3 Om op tijd een gebruiksklaar gebouw te kunnen betrekken is het noodzakelijk om nu met de voorbereidingen te beginnen. Thans wordt gewerkt aan het opstellen van een financieel kader voor de middelen (documentaire informatievoorziening, ICT en facilitair). Uitgangspunt hierbij is dat de huidige budgetten voor de ondersteunende zaken als ICT, DIV en facilitair worden opgeteld. Het gaat hier om de budgetten die thans door dienst ondersteuning (DO) worden doorbelast aan de andere diensten met daarbij opgeteld de budgetten die binnen de diensten nog beschikbaar zijn voor ondersteunende activiteiten. De resterende ondersteunende activiteiten binnen de diensten worden overgedragen aan de dienst DO. De voorbereidingsfase moet leiden tot een programma van eisen (sober en doelmatig) en een financieel kader. 2.1 De kosten stijgen als gevolg van de duurzaamheidsmaatregelen.

7 De kosten voor het Stadskantoor stijgen als gevolg van de duurzaamheidsmaatregelen met 6,4 mio. Het bestuur heeft ambities uitgesproken om het Stadskantoor maximaal duurzaam te ontwikkelen. 2.2 de dekking van krediet 1c en 1 d is beschikbaar In de reserve huurharmonisatie ontstaat in 2010 ruimte ( 1.2 mio). Het restant komt in 2012 beschikbaar. 3.1 Geheimhouding is noodzakelijk in verband met de lopende aanbestedingen Zolang het werk (casco en inbouw) nog niet zijn aanbesteed en gegund, is het van belang de gedetailleerde financiële gegevens geheim te houden. 3.2 De kosten voor de middelen (losse inventaris, apparatuur e.d.) staan los van het neutrale financieel kader voor het stadskantoor. Het budgettair financieel kader voorziet in de dekking van de kosten voor het ontwikkelen en huren van het stadskantoor (gemeentelijk deel), evenals de gebouwgebonden inrichting als tapijt, binnenwanden e.d. en de kosten voor het verwijderen van de inrichting uit de huidige gebouwen en de verhuiskosten. Zoals in het fasedocument is vermeld is een kredietaanvraag en financieel kader in voorbereiding voor de grote investeringen in middelen en voorzieningen in het Stadskantoor. Deze investeringen zullen Europees worden aanbesteed. De planning van de aanbestedingen luistert nauw, enerzijds moeten de nieuwe contracten goed aansluiten op lopende contracten, anderzijds moet alles gereed zijn op tijd voor migratie naar de nieuwe locatie in In aanloop naar de aanbestedingen zijn voorbereidende activiteiten nodig op het gebied van projectmanagement, het opstellen van detailontwerpen van diverse voorzieningen (ICT, telefonie, catering, meubilair etc.). Deze fase loopt vanaf nu tot begin Daarna volgen de diverse Europese aanbestedingen. Na de aanbestedingen moeten diverse fasen worden doorlopen om het geheel gereed te hebben voor de verhuizing van Daarnaast zal begonnen moeten worden met de activiteiten voor het digitaliseren van de papierstroom. De bestaande statische archieven en lopende dossiers moeten worden gedigitaliseerd. Dit vereist inspanningen bij zowel de diensten als bij Dienst Ondersteuning. Bij Dienst Ondersteuning betreft het, behalve projectmanagement, alvast het inrichten van een Servicehuis Documentaire Informatievoorzieningen, het inrichten van een Postlogistiek Centrum en het regelen van externe opslag. Maar de belangrijkste investering die voor de digitalisering moet worden gedaan, is de aanschaf van een Document Management Systeem (DMS, een softwarepakket dat digitale documenten kan opnemen, opslaan, terugvinden, tonen en beheren). Al geruime tijd voor de verhuizing moeten de grootste documentverwerkende processen digitaal verlopen. De meeste papieren dossiers van een half jaar oud worden namelijk al zo weinig meer geraadpleegd dat bulkscannen niet meer de moeite waard is. Tijdige beschikbaarheid van digitale dossiers kan daarmee veel geld en moeite besparen. Het aanschaftraject van een DMS, inclusief Europese aanbesteding, vanaf de eerste marktverkenning tot en met het testen van de basisinrichting, neemt al gauw een jaar in beslag. Daarna moet de implementatie (de 'uitrol') nog beginnen. De urgentie van de aanschaf van een DMS is zo groot dat daarvoor snel geld beschikbaar moet komen, zodat gestart kan worden met de voorbereidingen van een aanbesteding. Thans wordt gewerkt aan het opstellen voor een financieel kader voor de middelen. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige budgetten voor de ondersteunende zaken als ICT, DIV en Facilitair worden opgeteld. Het gaat hier om de lasten die thans door DO op begrotingsbasis worden doorbelast aan de diensten met daarbij

8 opgeteld de budgetten die binnen de diensten nog beschikbaar zijn voor ondersteunende activiteiten. De denklijn voor het financiële kader is dat de resterende ondersteunende activiteiten binnen de diensten worden overgedragen aan de dienst DO. Kanttekeningen 1.1 De Europese aanbesteding moet nog plaatsvinden. De werkelijke investering is afhankelijk van het resultaat van de Europese aanbesteding van het casco en het inbouwpakket. De begroting is opgesteld door extern deskundigen met een second opion door een onafhankelijke derde. 1.2 Er ontbreekt een afspraak over indexatie van het financieel kader Stadskantoor. Het financieel kader Stadskantoor is gebaseerd op prijspeil 1 januari 2012 ( 17,5 mio). Wanneer het Stadskantoor later in gebruik wordt genomen, nemen ook de kosten door inflatie en rentelasten toe. Wij zullen het financiële kader in dat geval met ingang van 2012 tot de ingebruikname van het stadskantoor indexeren met het percentage materiële compensatie dat in het desbetreffende jaar in de begroting wordt verstrekt. 2.1 De dekkingsbronnen duurzaamheidsinvesteringen vragen uitwerking. Op dit moment is nog niet duidelijk welke bedragen de verschillende bronnen opleveren. Hierover rapporteert het college bij de programmabegroting Uitvoering Prestatiemomenten 1. voorontwerp bestemmingsplan in procedure na afronding bilaterale projectovereenkomst, bouwvergunning fase 1 is aangevraagd. 2. besluit bilaterale projectovereenkomst: februari besluit definitief ontwerp inbouw: voorjaar afronding aanbesteding casco: medio kredietaanvraag financieel kader middelen (software en orgware): medio start bouw: 2e helft oplevering casco: eerste helft gebruiksklaar maken: medio inhuizing: eind Communicatie extern: - informatieavond in juli 2009 over de artikel 19.1 procedure (met uitnodiging Ons Utrecht) - groot bouwdoek (op de Sporthal) - intern: - gezamenlijke matrix met gemeentelijke projectleiders - bijeenkomst 18 juni 2009 voor ca. 100 betrokkenen (leden kernteams en COR) - publicaties op intranet en in Echt Utrecht - workshops en presentaties (voor directies, medewerkers, Orden) - werkbezoek met directeuren en COR aan het Microsoft hoofdkantoor. Bijlagen voor de raad en/of raadscommissie 1.Specificaties voor de krediet Stadskantoor (geheim ogv artikel 55.1 en 25.2 Gemeentewet) 2. fasedocument (geheim ogv artikel 55.1 en 25.2 Gemeentewet) 3. besluitenhistorie Eerdere besluitvorming zie besluitenhistorie versie december 2009

9 raadsbesluit Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk Vergadering Commissie Vergaderdatum 21 januari 2010 Kredietaanvraag inbouwpakket indelingsplan Stadskantoor Besluit 1 Gelet op de voortgang van het Stadskantoor en op basis van het fasedocument inclusief financieel kader kredieten beschikbaar te stellen voor: a. 43,5 mio voor de realisatie van het inbouwpakket b. 6,4 mio voor duurzaamheidsmaatregelen c. 2,05 mio voor voorbereidingskosten voor toekomstige benodigde investeringen in de sfeer van documentaire informatievoorziening, facilitaire zaken en ICT. d. 4,5 mio voor de aanschaf en implementatie van een document management systeem 2 a. de kosten van het inbouwpakket (besluit 1a) te dekken binnen het financiële kader voor het stadskantoor (gebouw). b. De kosten van de duurzaamheidsmaatregelen voor een bedrag van 1,9 mio te dekken uit het financieel kader stadskantoor (gebouw) en voor een bedrag van 4,5 mio te dekken op de volgende bronnen (in voorkeursvolgorde): 1. aanbestedingsvoordeel uit het inbouwpakket; 2. onderhandelingen met NS Poort over hun bijdrage aan de investering; 3. subsidieverstrekking van het Rijk, provincie of andere partijen; 4. een eventueel restantbedrag te dekken uit bedrijfsvoeringsbudgetten voor energielasten; c. de kosten (als bedoeld in 1c en 1d) ten laste te brengen van de reserve huurharmonisatie 3 Ten aanzien van het fasedocument waarin begrepen het financieel kader, geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet op te leggen. Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op... De griffier, De burgemeester,

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus.

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Raad laat kansen liggen om kaders te stellen. Rekenkamercommissie Hoorn Februari 2006 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-13378 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: D. Steert

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie