Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid"

Transcriptie

1 Lokale en Nationale Monitor Gezondheid Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid

2 Inleiding Hoe ging het vroeger? Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de bevolking. Hoe gezond zijn we? Op welke punten is het wenselijk het beleid aan te passen om de bevolking gezond te houden? Welke maatregelen worden hiervoor genomen en hebben deze effect? Voor antwoorden op deze vragen is de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid ontwikkeld. Deze omvat de Monitor Jeugdgezondheid (0-19 jaar), Monitor Volksgezondheid (19-65 jaar) en Monitor Gezondheid Ouderen (65 jaar en ouder). Met de Monitor Gezondheid verzamelen GGD en en Thuiszorginstellingen op een efficiënte wijze gegevens over (determinanten van) gezondheid en ontwikkeling van burgers. Door gebruik van uniforme vragen zijn de resultaten regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te vergelijken. Op deze manier kan de (gemeentelijke) overheid beleid nóg beter evalueren en afstemmen op trends en ontwikkelingen, en (lokale) aandachtspunten signaleren. De Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) verplicht gemeenten iedere vier jaar op uniforme wijze gegevens over de gezondheidssituatie te verzamelen en te analyseren. In het verleden verkregen elke GGD en Thuiszorginstelling op eigen wijze hun informatie. Hoewel zij vaak dezelfde soort informatie verzamelden, bijvoorbeeld over roken, alcohol en voeding, stelden zij niet dezelfde vragen in hun onderzoeken. Hierdoor was vergelijking met landelijke cijfers of andere regio s niet mogelijk. Door de Monitor Gezondheid is dit verleden tijd. De folder beschrijft deze en andere mogelijkheden van de Monitor Gezondheid voor overheden, onderzoeksinstituten, GGD en en Thuiszorginstellingen. Ook geeft deze folder informatie over de ondersteunende website monitorgezondheid.nl, waarmee GGD en en Thuiszorginstellingen vragenlijsten samenstellen, resultaten invoeren en vergelijken. Verder staat beschreven op welke wijze de monitors kunnen bijdragen aan het verantwoorden van gemaakte beleidskeuzes. Lokaal én nationaal. De Monitor Gezondheid is mogelijk door subsidie van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2

3 Wat is monitoring? Een monitor is een instrument waarmee periodiek veranderingen kunnen worden vastgesteld op basis van verzamelde feiten en cijfers. Doel van monitoring is te bekijken of doelstellingen zijn gehaald. Is er iets veranderd? Gaat het beter? De feiten en cijfers van deze monitors zijn afkomstig uit registraties en enquêtes. Bij enquêtes wordt meestal steekproefsgewijs een representatief deel van de bevolking per brief gevraagd (anoniem) een vragenlijst in te vullen. Het terugsturen kan schriftelijk of via internet. Bij jeugdenquêtes vullen kinderen/ jongeren de vragenlijsten vaak op school in. De Monitor Gezondheid: bron van informatie voor gemeenten Door Nelleke Groenewegen, Hoofd sector Sociale zaken, educatie en zorg, Vereniging Nederlandse Gemeenten Gemeenten krijgen met de Monitor Gezondheid een belangrijk instrument in handen om het lokaal gezondheidsbeleid vorm te geven. Gemeenten hebben in het kader van de Wcpv de taak gekregen om elk vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Lokaal beleid moet gebaseerd zijn op lokale behoeften en toegesneden op lokale risicogroepen. Epidemiologisch onderzoek vormt daarvoor het vertrekpunt. Het bijzondere aan de Monitor Gezondheid is dat door de systematiek van uniforme vraagstellingen, gemeenten in staat stelt om zichzelf met anderen te vergelijken. Benchmarking wordt bevorderd: welke gemeente doet het goed en waarom en wat kan ik daarvan leren of overnemen? Dit ondersteunt de omslag van verticale verantwoording (tussen rijk en gemeenten) naar horizontale verantwoording (tussen gemeenten onderling). Tot slot is voor de goede uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beleidsinformatie nodig en deze monitors kunnen daarvoor een aanzet geven." De voordelen in het kort De Monitor Gezondheid biedt: Lokaal en landelijk referentiemateriaal Een efficiënte werkwijze voor onderzoek Beter inzicht in gezondheid burgers Gerichte aandachtspunten voor beleid Verantwoordingsinformatie Verlaging enquêtedruk bij burgers 3

4 Wat leveren de monitors op? Lokale voordelen De Monitor Gezondheid biedt lokale beleidsmakers inzicht in de gezondheid van burgers. Door lokale cijfers te vergelijken met cijfers uit vergelijkbare gemeenten en met heel Nederland, kan een gemeente de eigen situatie beter interpreteren. Zo kunnen aandachtspunten voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid beter worden geformuleerd. Denk aan maatregelen om overgewicht bij jongeren te voorkomen, het tegengaan van huiselijk geweld bij volwassenen of aan het terugdringen van valongevallen bij senioren. Wie voeren de Monitor Gezondheid uit? De Monitor Jeugdgezondheid is een initiatief van GGD Nederland, TNO Kwaliteit van Leven en Z-org. In de Monitor Volksgezondheid en Monitor Gezondheid Ouderen werkt GGD Nederland samen met het RIVM. Om duidelijkheid te scheppen in de onderlinge rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen is er een samenwerkingsovereenkomst en een gebruikersreglement per monitor gemaakt. Landelijke voordelen Ook op landelijk niveau worden gegevens uit de Monitor Gezondheid ingezet voor het gezondheidsbeleid. Dit verlaagt de enquêtedruk bij burgers, wat de kans op ingevulde enquêtes (respons) vergroot. Het RIVM en TNO gebruiken de informatie in rapportages over de gezondheid van volwassenen, jongeren en ouderen. Deze rapporten ondersteunen het Ministerie van VWS bij de landelijke beleidsvorming, zoals de opstelling van de Preventienota voor de Tweede Kamer. Daarnaast is de informatie beschikbaar voor het algemeen publiek, bijvoorbeeld via een website van het RIVM met informatie over gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, preventie, zorg en bevolking. Efficiëntie Naast de voordelen van referentiecijfers voor zowel regionaal als landelijk beleid, biedt de Monitor Gezondheid een efficiënte manier van werken. GGD en en Thuiszorginstellingen hoeven voor onderzoek niet meer opnieuw het wiel uit 4

5 Gezondheid in beeld en beleid Door Hans de Goeij, directeur-generaal Volksgezondheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De eerste lokale monitors zijn het afgelopen jaar gevuld. Dat doet u en mij deugd. Ook goed nieuws is dat ze al veel aandacht in de pers hebben gekregen. Vooral de informatie over al dan niet gezond gedrag van jongeren en hun welbevinden kwam in het nieuws. De monitors zetten gezondheid op de lokale agenda en vooral, ze geven focus op de kernproblemen. te vinden. Zij, maar vooral ook de regionale en landelijke overheden, zijn hierdoor minder tijd en geld kwijt voor het opzetten van onderzoek en het doen van analyses. Daardoor kunnen zij meer aandacht besteden aan de vertaling, presentatie en het gebruik van de gegevens. Hoe blijven de monitors up-to-date? Maatschappelijke ontwikkelingen of het ingaan van nieuwe regelingen of wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), veranderen de aanpak en de resultaten van het werk van onder andere gemeenten. De monitors spelen daarop in door nieuwe standaardvraagstellingen te ontwikkelen. Ook vindt evaluatie plaats van de vastgestelde standaardvragen en waar mogelijk worden methodologische aspecten van gezondheidsonderzoek gestandaardiseerd. Zonodig vindt uitbreiding naar andere doelgroepen plaats. Zodat ook standaardvraagstellingen ontstaan voor specifieke bevolkingsgroepen in Nederland, zoals bijvoorbeeld voor allochtonen. Ik vind het belangrijk dat lokaal een stevig gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Stevig beleid moet een goede fundering hebben. Het scherp stellen van prioriteiten, het geven van focus, en nagaan van de effecten van het gevoerde beleid hoort daarbij. Daarbij is het van belang dat het lokale en landelijke beleid goed op elkaar aansluiten. VWS werkt op dit moment aan de nieuwe preventienota: Kiezen voor gezond leven. Roken, overgewicht (met als achterliggende factoren bewegen en voeding), schadelijke alcoholgebruik, depressie en diabetes zullen daarbij de revue weer passeren. Hiervoor biedt het RIVM de onderbouwing in de vorm van de Volksgezondheidstoekomstverkenning. Ook veel gemeenten werken aan een vierjarige nieuwe lokale nota gezondheidsbeleid. Zij doen dat met behulp van de monitors die door thuiszorgorganisaties en GGD en worden gevuld. De komende tijd verwacht ik ook veel van de Monitor Jeugdgezondheid. Veel gemeenten willen of zijn al aan de slag met hun jongeren. De Monitor Jeugdgezondheid belicht de situatie van jongeren vanuit meerdere kanten en biedt een schat aan informatie voor het lokale jeugdbeleid. Gemeenten kunnen zo hun beleid direct aansluiten op datgene wat er leeft in hun gemeente en invulling geven aan de hedendaagse en actuele aandacht voor met name de jeugd. 5

6 Indicatoren Een indicator zegt iets over het vóórkomen van een bepaald aspect. Bijvoorbeeld het percentage volwassen mannelijke rokers in Amsterdam of het percentage Groningse kinderen met een spraak-taalprobleem. GGD en en Thuiszorginstellingen bepalen in overleg met hun gemeenten welke indicatoren ze in een gezondheidsonderzoek opnemen. Voor onderwerpen waarover een gemeente informatie wil en waarvoor (nog) geen geüniformeerde vraagstelling beschikbaar is, bepalen de GGD en en Thuiszorginstellingen zelf welke vragen ze gebruiken. Zo behouden gemeenten ruimte voor lokale invulling van hun onderzoeken. Voor de Monitor Gezondheid zijn, voor de volgende indicatoren, standaardvraagstellingen uitgewerkt: Indicatoren Monitor Jeugdgezondheid en Volksgezondheid/Ouderen (situatie april 2006) Alle monitors Alcoholgebruik Chronische aandoeningen Druggebruik Etniciteit Geografische indicator Geslacht Kwaliteit van leven Leeftijd Lengte en gewicht (BMI) Lichaamsbeweging Mondgezondheid Ongevallen Opleidingsniveau Religie Roken, actief Seksueel gedrag Sociale veiligheid Voeding Vrijetijdsbesteding Jeugdgezondheid ADHD Astma Criminaliteit (dader en slachtoffer) Ervaren gezondheid Functioneren in school/opleiding Gezinssamenstelling Ingrijpende gebeurtenissen Interventies overgewicht Kindermishandeling Melkvoeding Opvoedingsproblemen Pesten Psychosociale problemen Relatie met ouders Roken, passief Slaapproblemen Spraak/taal ontwikkeling Suïcide Zindelijkheid Zwemvaardigheid Volksgezondheid/Ouderen* ADL & beperkingen Angst en Depressie Binnenmilieu Buitenmilieu Eenzaamheid (sociale omgeving) Griepprik Huiselijk geweld Huishoudsamenstelling en burgerlijke staat Inkomen Informatiebehoefte (serviceloket) Leefomgeving Mantelzorg (geven en ontvangen) Medicijngebruik Medische hulpmiddelen Slaap- en kalmeringsmiddelen Sociale veiligheid Werksituatie Woonsituatie Zorggebruik Alleen Ouderen Coping (eigen regie voeren) Psychosociale gezondheid Sociaal netwerk/steun Toegankelijkheid voorzieningen Veiligheid woning Voorzieningen Wonen Zelfredzaamheid Zorg (care) * De Monitor Gezondheid Ouderen is ontstaan uit de Monitor Volksgezondheid. De vraagstellingen ontwikkeld voor de groep jarigen, worden bekeken op bruikbaarheid voor 65-plussers en waar nodig aangepast. Daarnaast worden voor ouderen ook aparte vraagstellingen ontwikkeld. 6

7 Enquêtes én registraties De Monitor Jeugdgezondheid maakt, naast informatie uit enquêtes, ook gebruik van gegevens uit registraties. Deze gegevens worden tijdens periodieke gezondheidsonderzoeken door JGZ medewerkers op consultatiebureaus en scholen in een integraal dossier vastgelegd. Met deze registratie volgen zij de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. De gegevens zijn, als ze gestandaardiseerd zijn vastgelegd, na anonimisering en samenvoeging ook geschikt om een algemeen beeld te geven van de gezondheidssituatie van kinderen en jongeren. Tot voor kort werden alle gegevens op papier geregistreerd. Dit gebeurt nu steeds vaker digitaal in een elektronisch kinddossier (EKD). Voordeel van het EKD is dat een JGZ medewerker de gegevens makkelijker kan oproepen en uitwisselen. Hoe worden vraagstellingen gemaakt? Lokale en landelijke beleidsmakers, GGD en en Thuiszorginstellingen geven aan voor welke indicatoren standaardvraagstellingen van belang zijn. Het projectteam werkt vervolgens een voorstel uit dat, door een werkgroep (van GGD en Thuiszorgmedewerkers) en externe deskundigen, wordt beoordeeld op eenduidigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en inzetbaarheid voor beleid. Zodra alle betrokkenen het eens zijn, stellen de besturen van GGD Nederland en Z-org de vraagstellingen vast. Voor de Monitor Jeugdgezondheid zijn de standaardvraagstellingen per leeftijdsgroep (0-4 jaar, 4-12 jaar en jaar) uitgewerkt. Er bestaan voor deze monitor aparte versies voor registratie in dossiers en onderzoek via enquêtes. Binnen deze laatste categorie bestaat onderscheid tussen vragen gericht op het kind zelf en op de ouders of verzorgers. De website monitorgezondheid.nl De website monitorgezondheid.nl kent een openbaar en een besloten deel. Het openbare deel geeft informatie over de achtergrond van de Monitor Gezondheid en laat zien van welke onderwerpen standaardvraagstellingen bestaan of worden ontwikkeld. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor GGD en en Thuiszorginstellingen. Daar kunnen zij vragenlijsten samenstellen voor hun registraties en enquêtes, en lokaal ontwikkelde vragen uitwisselen. Eventueel kunnen deze lokale vragen bij veelvuldig gebruik verder worden gestandaardiseerd. Na afloop van hun onderzoek voeren de GGD en en Thuiszorginstellingen hun databestanden op een eenvoudige manier in op monitorgezondheid.nl. Via deze site kunnen zij altijd over hun eigen gegevens beschikken. Op monitorgezondheid.nl staan instructies over het invoeren en opvragen van gegevens. De website biedt ook hulp bij de analyse van de gegevens, bijvoorbeeld bij het automatisch samenstellen van tabellen. TNO en het RIVM maken van de regionaal verzamelde gegevens een landelijk overzicht. GGD en, Thuiszorginstellingen en overheden kunnen hiermee hun eigen gegevens spiegelen aan die van andere (geanonimiseerde) instellingen en aan het landelijke beeld. De verzamelde informatie kan onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek door onder andere onderzoeksinstituten en universiteiten. Zij kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de registratiecommissie. 7

8 COLOFON Deze folder is een uitgave van GGD Nederland, Z-org, RIVM en TNO Kwaliteit van Leven. Tekst Lime C, Bunnik Eindredactie Communicatie GGD Nederland Foto s Hollandse Hoogte Ontwerp AC+M, Maarssen Druk Tailormade, Buren April 2006 GGD Nederland Meer informatie Meer informatie over de Lokale en Nationale Monitor Gezondheid vindt u op Het stellen van vragen of aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief Blik op de Monitor kan via VERENIGING VOOR GGD'EN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Gezondheid boven water in Zeeland. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008

Gezondheid boven water in Zeeland. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008 Gezondheid boven water in Zeeland Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008 Gezondheid boven water in Zeeland Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008 K.L.H.M. Vriends A.D. Bergstra

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

AMSTERDAMSE GEZONDHEIDSMONITOR 2012

AMSTERDAMSE GEZONDHEIDSMONITOR 2012 AMSTERDAMSE GEZONDHEIDSMONITOR 2012 OPZET DATAVERZAMELING EVALUATIES GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering september 2013 Henriëtte Dijkshoorn Anton Janssen Menno

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Delfshaven

Gezondheid in kaart. Delfshaven Gezondheid in kaart Delfshaven Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de deelgemeente Delfshaven 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg Regionale VTV 2011 Eerstelijns gezondheidszorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Eerstelijns gezondheidszorg Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar TNO-rapport KvL/P&Z 2008.107 Bouwsteen zorguitkomsten voor de benchmark Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie