HTA SOFTWARE Gemeentelijke Eigendommen Manager. Concepthandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HTA SOFTWARE Gemeentelijke Eigendommen Manager. Concepthandleiding"

Transcriptie

1 HTA SOFTWARE Gemeentelijke Eigendommen Manager

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding en korte beschrijving 2. Gebruiksmogelijkheden 3. Handleiding 3.1 Introductie 3.2 Aanvangsscherm 3.3 Documenten 3.4 Relatie 3.5 Contracten 3.6 Objecten 3.7 Kadastraal object 3.8 Waarborgen 4. Gebruikersgroepen en toedeling rechten 5. Applicatiebeheer 3

3 1. Inleiding en korte beschrijving Vastgoed GEM is ontwikkeld door HTA SOFTWARE. te Zoetermeer. GEM is een professioneel hulpmiddel voor de voortgang, behandeling en afhandeling van vastgoedtransacties en geeft inzicht in de meest actuele situatie waarin een procesgang zich bevindt. Registratie en voortgangsbewaking van zaken die de uiteindelijke bedoeling hebben de zaak juridisch en economisch over te dragen of lange termijn beheerzaken. Dit zijn de verkopen, aankopen, ruilingen van vastgoed. Maar ook de vastlegging van zakelijke rechten zoals uitgiften in erfpacht, opstalrechten en de percelen die vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten en niet-zakelijke rechten, zoals huren en in gebruik geven van gronden en panden, kunnen overzichtelijk binnen het systeem worden vastgelegd. 2. Gebruiksmogelijkheden en functionaliteit Relatie: naam, adres en woonplaats gegevens van relaties, zowel bezoek als postadres; contactpersonen; financiële gegevens van relaties; lopende contracten per relatie; documenten per relatie; opnemen informatie over natuurlijke en niet natuurlijke personen; vastleggen communicatie informatie (telefoon, mobile telefoon, fax, , internet, burger service nummer); Contract: omschrijving en typering/kenmerk van het contract {(Pacht, Erfpacht, Huur, Gebruik, Verkoop, Aankoop, Recht van Opstal, Verkoop blote eigendom, Ruiling, Exploitatieovereenkomst (is in ontwikkeling), Jachtrecht en Visrecht)}; behandelaar; eenheidsprijs per m² (grondprijzennota); oppervlakte; over en ondermaat inclusief verreken informatie; meta- data informatie zoals rente%, rentedatum, betaalwijze en datum akte; betaalrelatie en notaris (aanmaak via relatie); waarborgen; optiemogelijkheid; raads en b&w besluit; contractkenmerk; rappel mogelijkheid; vastleggen opmerkingen inclusief waarborgen vertrouwelijkheid; meta- data notaris informatie (belangrijke data verzameld op één tabblad) 4

4 Object: kadastrale informatie; (bouw) adresinformatie; oppervlakte-informatie; bestemmingsplan en tekeningnummer; afsplitsing bij deel leveringen in m²; opname taxatie gegevens van bedragen en data; typering kadastraal geheel- deel perceel of appartementsrecht Kadastraal object: uitgebreide kadastrale informatie; Waarborgen: Documenten: alle documenten per relatie/contract/object digitaal; document metagegevens; type document; Applicatiebeheer: Gebruiker: gebruikers op naam, gebruikersgroepen (rollen) en bijbehorende rechten; Tabellen: relatietypes (bedrijf, notaris, particulier ca); relatie kenmerken wordt niet gebruikt (natuurlijk niet-natuurlijk persoon ca); contract kenmerken (aankoop verkoopcontract ca); object kenmerken (bedrijventerrein, kantorenlocatie ca); contactpersoon types (in testperiode de gebruikers); wijzen van vereffening (tbv waarborgen); gebruikerlocaties ; documenttypes (standaard brieven); culturen (soort terrein/bouwgrond); bebouwingen (woning, boerderij ca); kadastrale gemeentecodes. Rapport: rapportage o.a. t.b.v. managementinformatie; 5

5 3. Handleiding 3.1 Introductie De specifieke onderdelen relatie en contracten zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het is mogelijk eerst een contract aan te maken, maar een relatie is verplicht. Het is niet direct noodzakelijk alle relatie-informatie. Object en kadastraal object, kunnen wel onafhankelijk worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat er geen relatie of contract aanwezig moet zijn om bijvoorbeeld een kadastrale opsomming vast te leggen t.b.v. Wet voorkeursrecht gemeenten, of relaties aan kunt maken t.b.v. eventuele interesses zonder dat er een contract tegenover staat. In de loop van de tijd is het dan mogelijk relaties en contracten hieraan te koppelen. Een groot kadastraal complex wordt hiermee van lieverlee opgedeeld, terwijl het restant aan oppervlak telkens wordt aangepast als alles consequent wordt ingevuld en bijgehouden. De, op het eerste gezicht, losse onderdelen, worden gedurende de opbouw van het afzonderlijke contract, het object en de relatie met elkaar verbonden. Een geselecteerde relatie laat in het linkerdeel van het scherm de icoontjes zien welke elementen hieraan gekoppeld zijn. Dit wordt duidelijk gemaakt in de handleiding. In de toekomst kan een koppeling met de digitale kaart mogelijk worden gemaakt inclusief een (uiteraard beperkt vanwege privacy) koppeling met de basisadministratie. Opstart -scherm: De gevraagde inloggegevens invullen. 6

6 3.2 Het opstartscherm. Toets het gewenste onderwerp aan. De onderwerpen Gebruiker, Tabellen, StUF en Rapport zijn voor het normale gebruik niet te openen. Door één van de knoppen Relatie, Contract, Object of Kadastraal object met de muis te activeren en daarna het icoontje, open je het gewenste item. 7

7 3.3 Documenten algemeen Toets op Document in de taakbalk om een bestaand document te bekijken. lijst van alle documenten van alle contracten Klik voor zoekscherm. Na selectie uit de lijst dubbelklik l- muisknop Toets hiervoor de knop Document en daarna het document icoontje voor een lijst van bestaande brieven. Voor brieven die behoren bij een specifiek contract toets op één van de zoekmogelijkheden. Brieven, documenten maken Toets op document om het pop-up scherm te krijgen. Vanuit Relaties en Contracten kun je brieven maken, wijzigen, bekijken en importeren (pdf. files). Het onderdeel sjablonen maken en wijzigen en instellingen is alleen te benaderen door de applicatiebeheerder. Document scannen vanuit GEM is niet mogelijk. Dubbelklik het gewenste sjabloon aan, wacht even totdat Word opgestart is en het document heeft geopend. Door middel van de F11 toets spring je van invulpunt tot invulpunt. De vaste, binnen het contract vastgelegde gegevens zijn al ingevuld. Desgewenst kun je de standaardtekst ook aanpassen. Maak het document verder af en print het document als dit wenselijk is. Versturen van een uitgaande brief op de bekende wijze. Het fysieke dossier bij D.I.V. moet actueel blijven. Dossieropbouw van een contract vindt geheel plaats binnen GEM. Het is niet meer nodig fysieke exemplaren in mappen en kasten (schaduwdossiers) te bewaren. Toets linksboven in het Wordscherm bestand gevolg door de opdracht Sluiten en terugkeren naar HTA Manager Series Software. Toets hierna rechts onderin het scherm OK als het document juist is, of annuleren. Het document is nu opgeslagen en kan desgewenst worden gewijzigd/aangepast. Importeren van een document Scannen op de bekende wijze. Het gescande exemplaar (pdf. file) opslaan in Word. Via document scannen het document opzoeken, selecteren en opslaan binnen het gewenste contract. 8

8 3.4 Relatie Relatie/Zoek -scherm Met de onderdelen: bedrijf, voor en achternaam, straat, postcode plaats, en indien eerder is ingevuld, burger servicenummer en debiteurnummer, vind je de gewenste relatie. Type in het gewenste vakje naam, adres, c.a. (of een gedeelte daarvan) in en Toets enter om de relatiegegevens in detail op het scherm te krijgen. Geef aan de nieuwe relatie het Type mee. Hiermee kun je te zijner tijd selecties maken of makkelijker zoeken om de relatie opnieuw te gebruiken. Bestaan er relaties met dezelfde naam in de lijst (dus meerdere contracten met dezelfde relatie), selecteer de gewenste relatie in de gele balk en open deze met de linkermuisknop. Selecteer in de taakbalk Nieuw om een nieuwe relatie aan te maken, bewerken om bestaande relatiegegevens aan te vullen. Sluit af met Toepassen. Met de Zoek mode en Alle relaties krijg je het totale bestand van relaties. Zoeken op relatietype, toets op icoontje voor de lijst. 9

9 Lijst van relatietypen. Bij een nieuw contract geef je het type aan. Na OK of enter wordt deze in de lijst opgenomen. Hiermee kunnen selecties worden gemaakt. Activeer het gekozen type in het zoekprogramma door enter te toetsen. Je krijgt de gehele lijst die op dit type betrekking heeft. Selecteer deze door dubbel klikken en je hebt meteen alle beschikbare relatiegegevens ingevuld. 10

10 Relatie/Details -scherm taakbalk De icoontjes bij Bedrijf en Achternaam hebben een functie die is gerelateerd aan de basisadministratie. Er is voor gekozen hier (voorlopig) geen gebruik van te maken. Het doel, automatisch wijziging van adres bij aanpassing basisadministratie, is voor ons van minder belang. De adressering moet wel juist zijn. Relatie/Adressen -scherm Vul de gevraagde gegevens in. De lijst bij Type (het zoek icoontje voor de lijst) kent een aantal relatietypen. Hierop kunnen selecties worden toegepast. De lijst Relatietypes kan eenvoudig worden uitgebreid. Vul verder het Bezoek en Postadres in. Altijd afsluiten met Toepassen. De gegevens worden niet bewaard door af te sluiten met Annuleren. 11

11 Relatie/Financieel -scherm Volledigheidshalve kunnen de financiële gegevens van de relatie ingevuld worden. Vooral handig bij restitutie van bijvoorbeeld waarborgen (hoewel deze schriftelijk teruggevraagd moeten worden) en ondermaat van verkochte grond, maar ook als overmaat is geconstateerd of op andere gronden rekeningen moeten worden verstuurd. Zo compleet mogelijk ingevuld scheelt in een later stadium zoekwerk. Relatie/Kenmerken -scherm Kan gebruikt worden voor relatiebeheer. Op dit moment niet van toepassing. Als er behoefte aan is, dan moet in Tabellen de groepen relatiekenmerken worden aangemaakt. Relatie/Communicatie -scherm Indien bekend, kun je ook deze gegevens vastleggen. 12

12 Relatie/Opmerkingen -scherm Opnemen wat wenselijk is. Bijvoorbeeld Nummer Kamer van Koophandel, btw nummer c.a. Relatie/BRS -scherm BRS (Basis Registratie Systeem). Misschien iets voor de toekomst. Op dit moment niet van toepassing. Relatie/Contactpersonen -scherm taakbalk Per relatie kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt. Toets op de taakbalk nieuw voor een nieuw contactpersoon en bewerken om de gegevens te wijzigen. Toevoegen contactpersonen kan alleen via nieuw. 13

13 3.5 Contracten Contract/Zoek -scherm Zoeken is logisch via Relatie. Toets het zoek icoontje, type de eerste letters van de relatie die je zoekt voor de lijst met relaties. Via contractnummer, omschrijving en (koop)som kun je ook zoeken. Verder is elk open veld een zoekmogelijkheid. Bij tabblad Overig kun je zoeken op behandelaar, specifieke opmerkingen of kenmerken. Dubbelklik op de naam die verschijnt onder in het scherm op de blauwe balk. Hiermee heb je alle gegevens tot je beschikking die eerder zijn opgenomen voor dit betreffende contract. Zoeken is ook mogelijk d.m.v. Kenmerken (soorten contracten) en op Behandelaar. Deze zoekargumenten vind je onder de tabtoets Overig. Als je het juiste contract hebt geselecteerd kun je de gegevens door middel van Bewerken en na bewerken Toepassen, vastleggen. 14

14 Nieuw contract aanmaken Toets vanuit de taakbalk de knop Nieuw. Automatisch wordt een volgnummer gegenereerd. Geef een korte omschrijving wat het contract behelst, geef het type aan (verplicht invulveld) door te toetsen op het pijltje van het veld Type voor de lijst van mogelijkheden. Het gewenste contract tabblad verschijnt als eerste tab. Geef de relatie aan (ook dit is een verplicht invulveld). Als deze nog niet bestaat, kun je van hieruit meteen de relatie aanmaken inclusief de contactpersoon of personen. Vanuit de lijst de contactpersoon aangeven en vul het (voorlopige) aan verkoopbedrag in wat van toepassing is. Selecteer de behandelaar vanuit de lijst. Als niet alle gegevens bekend zijn bij aanmaak van een contract kunnen zij ook in een later stadium eenvoudig worden aangevuld met de opdracht Bewerken. Let wel! Na Bewerken dit ook bevestigen met Toepassen. Lijst van typen contracten. Uitbreiding via applicatiebeheer alleen door de leverancier. Aan de typen contracten zijn, voor dat soort contract, specifieke tabbladen verbonden. Voor elk type contract is dus ook een apart hiervoor ingericht tabblad noodzakelijk. De tabbladen kenmerken en rappel komen aan de orde bij de behandeling van de verschillende type contracten. 15

15 Contract/Details/Kenmerken -scherm Klik op de stippeltjes voor de lijst Contract kenmerken. Selecteer het kenmerk en klik op het pijltje rechts. Er kunnen meerdere contractkenmerken aan het contract worden verbonden. De geselecteerde informatie kun je verwijderen door het contractkenmerk aan te klikken en daarna het pijltje links aan te klikken. Het Kenmerken blad is van toepassing bij alle contracttypes. Contract/Details/Rappel -scherm Mogelijkheid voor het vastleggen van rappelinformatie. Het Rappel blad is van toepassing bij alle contracttypes. 16

16 Contract/Nieuw/Details/Opmerkingen -scherm Onder de tabtoets Opmerkingen (bij alle typen overeenkomsten) kun je de opmerkingen beveiligen door het vakje bij Vertrouwelijk aan de vinken. Voorstelbaar is dat tot een bepaald moment specifieke informatie niet algemeen zichtbaar en kenbaar mag zijn. Hiermee zijn de opmerkingen alleen voor een beperkte categorie GEM gebruikers, naast de behandelaar, zichtbaar. Als de behandelaar het vinkje heeft verwijderd (na onderhandelingen), is alles gewoon zichtbaar. Bij de daadwerkelijke uitvoering van het contract kan deze informatie dan van belang zijn. Contract/Nieuw/Details/Oppervlakte -scherm Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Werkelijke oppervlakte is pas bekend na inmeten door het Kadaster. Wel kan worden aangegeven of er sprake is van over of ondermaat, het bedrag van de m² prijs bij over of ondermaat. De beide genoemde datumvelden dienen ons geen specifiek doel, hoewel het veld valutadatum wel van belang kan zijn. Als in het contract is overeengekomen 17

17 dat rente wordt vergoedt als sprake is van over of ondermaat, dan hier de aktedatum (bij verkoop, aankoop of erfpacht) invullen. Over het algemeen bieden onze contracten deze mogelijkheid niet. Bij artikelnummer moet het artikelnummer worden vermeld van de over of ondermaatclausule. Geef (rente)bijzonderheden aan bij het tabblad Opmerkingen en verwijs naar het tabblad Oppervlakte. Bewaren door de knop in de taakbalk Toepassen in te toetsen. Gegevens bewerken/aan te vullen door de knop in de taakbalk Bewerken in te toetsen. Na bewerking wederom Toepassen in toetsen. Als de gegevens bekend zijn kunnen ze alvast ingevuld worden. Is niet noodzakelijk. Gedurende de voortgang van de zaak is het, na bewerken, ook gewoon mogelijk. Dit scherm komt ook voor bij elk contracttype. Contract/Details/Pacht Aanmaken, behandelen en bewerken van de verschillende typen contracten. Elk type contract heeft zijn eigen aparte tabblad. Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De bij elk contracttype behorende tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. Voor informatie hierover wordt daar naar verwezen. 18

18 Contract/Details/Erfpacht Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De bij elk contracttype behorende tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. Voor informatie hierover wordt daar naar verwezen. Een besluit is niet altijd noodzakelijk en het vestigen van een zakelijk recht (notaris) is ook niet altijd van toepassing. Daar waar dit van toepassing is, wordt het behandeld. Contract/Details/Erfpacht/Besluit -scherm Vul in datum Raadsbesluit of B&W besluit. Sectorhoofdbesluit is een verbijzondering van een B&W besluit. Dus deze datum hanteren. Bij Besluit het volgnummer vermelden en eventuele bijzonderheden omtrent het besluit. Het document wordt opgeslagen bij de zaak. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. 19

19 Contract/Details/Erfpacht/Notaris -scherm Vul de gegevens verder in als ze bekend zijn. Betreft belangrijke metadata informatie voor de afwikkeling van de zaak. Contracten/Details/Huur Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De algemene tabbladen Besluit, Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. 20

20 Contracten/Details/Gebruik Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. Contracten/Details/Verkoop Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. 21

21 Contracten/Details/Verkoop/Optie scherm Aan Verkoop is de optiemogelijkheid toegevoegd. Indien van toepassing, vul de gevraagde gegevens in. Contracten/Details/Verkoop/Besluit scherm Vul in datum Raadsbesluit of B&W besluit. Sectorhoofdbesluit is een verbijzondering van een B&W besluit. Dus deze datum hanteren. Bij Besluit het volgnummer vermelden en eventuele bijzonderheden omtrent het besluit. Het document wordt opgeslagen bij de zaak. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld. 22

22 Contracten/Details/Verkoop/Notaris scherm Vul de gegevens verder in als ze bekend zijn. Betreft belangrijke metadata informatie voor de afwikkeling van de zaak. Contracten/Details/Aankoop Voor uitgiften Pacht en Gebruik is Raad of B&W besluitvorming niet nodig. Het tabblad Besluit geldt alleen voor Erfpacht, Huur, Verkoop en Aankoop. Vul de gevraagde gegevens in. Bevestigen met Toepassen. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. 23

23 Contract/ Recht van Opstal Vul de gevraagde gegevens in. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. Kadastrale vastlegging is noodzakelijk vanwege de duidelijkheid van (voortdurend) gebruik en om te voorkomen dat zakelijke lasten, ten laste van de gemeente, moet worden doorberekend. Als HTA Systems het tabblad notaris hieraan heeft toegevoegd, dan enkel de print screen vervangen. Contract/Details/Verkoop bloot eigendom 24

24 Vul de gevraagde gegevens in. Ook dit contract wordt door het verloop van de tijd volledig. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. Als HTA Systems het tabblad Besluit heeft toegevoegd een nieuw print screen maken. Contract/Ruiling Hier ook weer de informatie zoveel mogelijk invullen en aanvullen. In het gegevens blok kun je andere, belangrijke informatie kwijt. Bij ruilingen is de aanvullende informatie zo divers dat hiervoor geen speciaal contractblad van kan worden gemaakt. De algemene tabbladen Kenmerken, Rappel, Opmerkingen en Oppervlakte zijn al behandeld inclusief de tabbladen Besluit en Notaris. Aan HTA Systems is gevraagd om het laatste blokje aan te passen. Na aanpassing een nieuwe print screen maken. Contract/Exploitatieovereenkomst 25

25 Contractmodel Exploitatieovereenkomst moet nog worden ontwikkeld. Te zijner tijd blijkt of de noodzaak aanwezig is om dit daadwerkelijk op te nemen binnen GEM. Voorlopig kan worden volstaan met de nu reeds aanwezige contractmodellen. Contract/Jachtrecht Betreft beheer van langdurige vergunningen zoals het jachtrecht en visrecht (zie hieronder. Het specifieke tabblad invullen en aanvullen. De algemene tabbladen zijn al behandeld. Contract/Visrecht 26

26 3.6 Objecten Object/Zoek -scherm Diverse zoekopties. Zoekmogelijkheden zijn: Kadastraal, Oppervlakte, Appartementsindex, Bestemmingsplan, Complexnummer, Tekeningnummer, Bodemonderzoek (datum), D of G (kadastraal deel of geheel), Subject, Cultuur, Bebouwing, Kenmerken en Omschrijving. Type de eerste letters of cijfers van een gekozen zoekoptie. Onder in het scherm krijg je de lijst van alle objecten die voldoen aan jouw zoekopdracht. Selecteren door dubbel klik op het gewenste object en je komt automatisch in Details terecht. Om aan een bestaand object gegevens toe te voegen toets je Bewerken op de taakbalk. Met Nieuw (taakbalk) maak je een nieuw object. 27

27 Object/Details -scherm Om een nieuw object aan te maken toets je Nieuw op de taakbalk aan. Na invullen van bekende gegevens of na toevoegen van informatie d.m.v. Bewerken altijd Toepassen. Aanklikken van één van de zoekicoontjes (vergrootglas) levert een tabel op van mogelijkheden. Deze tabellen zijn aan te passen of aan te vullen. Object/Details/Type Vul bij Type in of het een geheel (G) of een deel (D) perceel is. De A staat voor appartement. Object/Details/Adressen -scherm Vul straat etc. in als het object ook plaatselijk bekend is. Toepassen en Annuleren werkt niet. Afsluiten door terug te gaan naar het tabblad Details. De gegevens worden gewoon bewaard. 28

28 Object/Details/Afsplitsingen -scherm Hier kan de afsplitsing van een groter, reeds bekend, object/perceel worden aangegeven. Meerdere regels (na Nieuw ) zijn uiteraard mogelijk. Bij overdracht van een deel van het grote geheel is dat je eenvoudig het resterende saldo oppervlak van het object kunt vaststellen. Voor toepassing Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) of andere grote percelen kun je op eenvoudige wijze de oppervlakte beheren en het restant nog uit te geven bepalen. Object/Details/Extra/lijst Bestemmingsplannen Na toets Bewerken zoek je het plangebied op. De lijst is eenvoudig aan te vullen. Toets Nieuw en vul de gevraagde gegevens in. Afsluiten met Opslaan. Informatie wijzigen is uiteraard ook mogelijk inclusief verwijderen. Terughoudend in het verwijderen van gegevens. Het moet onomstotelijk vaststaan dat een gegeven verwijderd kan worden. 29

29 Object/Details/Extra/Cultuur/lijst Maak een keuze. Met de omschrijving kunnen rapportages worden gemaakt. De lijst is eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (actie applicatiebeheer). Object/Details/Extra/Bebouwing/lijst Maak een keuze. Met de omschrijving kunnen rapportages worden gemaakt. De lijst is eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (actie applicatiebeheer). Object/GIS -scherm Tabblad GIS wordt niet gebruikt. 30

30 Object/Kenmerken -scherm Klik met de muis op de puntjes voor de lijst met kenmerken Klik het tabblad Kenmerk aan om een nieuw object toe te voegen. Met de linker muistoets klikken op de puntjes voor de lijst met kenmerken. Indien van toepassing kunnen meerdere kenmerken geselecteerd worden. Vastleggen/bewaren met toepassen. Object kenmerken is alleen door applicatiebeheer aan te vullen of te wijzigen. Object/Bouwadres -scherm Als het bekend is kun je hier nadere (specifieke) informatie kwijt over het bouwadres of de bouwlocatie. Alleen een kadastraal letter met nummer is niet altijd voldoende. Beschijving van de plaatselijke situatie geeft direct inzicht. 31

31 Object/Taxatie -scherm Aankoop van vastgoed nooit zonder een gewaarmerkt en actueel taxatierapport. Het taxatierapport maakt de besluitvorming (voor de rechtmatigheid) SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Dit document kan digitaal (scannen) met het object/contract worden verbonden. Handig om alle relevante informatie bij elkaar te hebben. Invullen indien noodzakelijk en wat bekend is. Object/Opmerkingen -scherm Mogelijkheid om extra objectinformatie toe te voegen. 32

32 3.7 Kadastraal object Kadastraal object/zoek -scherm Zoekfunctie Kadastraal object op Gemeente, Perceelnummer, Indexletter, Indexnummer, Sectie en Oppervlakte. Sleutel BRS (Basis Registratie Systeem) wordt door ons (nog) niet gebruikt. Lijst Gemeentecodes Klik voor de lijst gemeentecodes op het zoek -icoontje. Binnen deze gemeenten heeft de gemeente bezittingen. Kadastraal object/details -scherm Na Nieuw de gevraagde, voor zover bekende gegevens, invullen. Aanvullen van een bestaand kadastraal object eerst Bewerken en vastleggen d.m.v. Toepassen. Klik het zoek icoontje aan voor de lijst van gemeentecodes. De gekleurde invulpunten zijn verplicht. 33

33 Waarborgen Vastleggen van een waarborg (bedrag of bankgarantie) is alleen mogelijk als er een contract is. Via de knop Nieuw kun je diverse soorten waarborgen aanmaken. Als bij een contract/ overeenkomst sprake is van een waarborg, vul de gevraagde gegevens in. Hierbij is de wijze van vereffening ook belangrijk. Toets hiervoor op het vergrootglas voor deze lijst. Geef aan hoe het in het contract geregeld is en toets OK. Bewaren/ opslaan met Toepassen. Bij opmerkingen (nu nog Kenmerk ) aangeven of het een bankgarantie betreft Gevraagd is aan HTA Systems om het vakje Kenmerk te vervangen door een blokje Opmerkingen. Hierdoor ontstaat ruimte om specifieke tekst op te nemen ten behoeve van de waarborg. Als dit is gerealiseerd dan de print screen aanpassen. 34

34 Het resultaat hiervan ziet er dan als volgt uit: Op deze wijze is, indien nodig, een flink aantal waarborgen op te nemen per contract. De lijst van vereffening is uit te breiden. Deze actie is voorbehouden aan de applicatiebeheerder. 35

35 4. Overzicht gebruikers, gebruikersgroepen met aanduiding rechten (aanpassen en wijzigen alleen door applicatiebeheer) Wijziging, aanpassen alleen door applicatiebeheer. 36

36 Gebruikersgroepen (kleur) met de daarbij behorende rechten: Applicatiebeheer Alle rechten (wit) Raadplegen Alleen raadplegen, geen andere rechten Muteren Uitgebreid + Standaard Muteren + Financieel muteren Uitgebreid + Standaard + Financieel Muteren + Financieel muteren + behandelaar muteren Muteren + Financieel muteren + behandelaar muteren + alle (beveiligde) opmerkingen Raadplegen inclusief alle opmerkingen Uitgebreid + Standaard + Financieel + Contractbehandelaar aanpassen Uitgebreid + Standaard + Financieel + contractbehandelaar aanpassen + Lees alle vertrouwelijke opmerkingen Raadplegen, geen andere rechten, inclusief lees alle vertrouwelijke opmerkingen Gebruikers aanpassen/wijzigen Groepen aanpassen: Na bewerken, klik rechtermuisknop op het scherm Gebruikersgroepen. Aanpassen of aanvullen. Geef ook de bijbehorende kleur aan die bij de gebruikersgroep hoort. De kleur geeft een gebruikersgroep aan; Locatie via tabel gebruikerslocaties vastleggen; Loginnaam wordt automatisch aan de tabel toegevoegd. Alleen als een bestaande gebruiker nogmaals ingevoerd moet worden gebruik je de tabel via vergrootglas ; 37

37 Rollen aanpassen/wijzigen Nieuw, wijzigen en verwijderen spreken voor zich; Gebruikersrechten zijn standaard en kunnen niet worden gewijzigd. Deze hebben te maken met instellingen binnen in het programma. Hiermee is rekening gehouden bij de bouw en opzet hiervan; De vaste, bestaande en niet aan te passen of te wijzigen gebruikersrechten. Het aangegeven beschikbare recht met pijltje naar rechts selecteren. Hiermee worden gebruikersgroepen samengesteld. Selecteer de aan te passen, toe te voegen, groep. Klik op de kolom Rechten en klik op de puntjes 38

38 Gebruikersgroepen De gebruikersgroepen, de verzamelde werkzaamheden en mogelijkheden, geef je rechten door deze hieraan toe te wijzen. Zorg voor een combinatie van mogelijkheden. Raadplegen overruled alles. Geef je raadplegen aan met een andere functie dan werkt dit niet. Het is of of/en en. Resultaat rechten per gebruikersgroep: 39

39 Gebruikerlocaties De lijst Gebruiker Locaties is eenvoudig uit te breiden. De lijst heb je nodig om de lijst gebruikers verder in te vullen. Soms handig om de locatie te zien. Bij de lijst van Gebruikers is ook het e- mailadres en telefoonnummer ingevuld. 40

40 5. Applicatiebeheer Sjablonen maken Vanuit Contracten naar Document om een sjabloon aan te maken of te wijzigen, documenten te maken of te wijzigen of te importeren cq te scannen. Document is alleen te maken in combinatie met een contract. Klik op Instellingen en je ziet alle variabelen die in documenten kunnen worden ingevoegd. Klik op Sjabloon maken of Document maken, even wachten op Word. Word wordt 2x geopend. De 1 e keer Word van GEM zelf, de 2 e het programma Word. Hierin kun je documenten aanmaken, importeren (b.v. de F schijf; standaard documenten). Kopieer dit document door alles te selecteren, sluit dit bestand. Je komt nu automatisch in het Wordprogramma van GEM en plak hierin het gekopieerde document. Deze codes verwijzen naar specifieke plaatsen van het contract, relatiegegevens of gegevens over object en/of kadastraal. Deze codes kun je op de doorvoor bestemde plaats binnen het document plaatsen of herbenoemen. Als je een document maakt van een sjabloon, dan komt door middel van deze toegevoegde codering automatisch de gewenste informatie in het document te staan. Het voorkomt o.a. overneem -of typefouten. 41

41 Als alles gereed is dan via Bestand klikken op Sluiten en terugkeren naar HTA manager. Denk er wel om dat ook het begeleidingsformulier is mee -gekopieerd. Voorbeeld brief Dit is het bekijkdocument. Klik op OK als het document in orde is. 42

42 Geef het sjabloon de juiste omschrijving. Hiermee is het sjabloon opgewaardeerd tot basis -template. Sjablonen wijzigen Klik Sjablonen wijzigen aan. 43

43 Klik op de basis template/sjabloon die je wilt wijzigen. Open Document. Klik op Sjabloon wijzigen 44

44 Document maken Open Document en klik op Document maken. Klik op Document importeren om een document aan het contract toe te voegen. Bijvoorbeeld een gescand document. Document scannen heeft geen functionaliteit. } } } Selecteer door dubbelklik op het gewenste document 45

45 Tabellen Lijst van alle tabellen. Relatietypes Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Voorlopig geen andere reden voor gebruik. 46

46 Relatie kenmerken Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Geen reden tot gebruik. Contract kenmerken Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 47

47 Object kenmerken Aanpassen of aanvullen is eenvoudig. Contactpersoontype Gebruikt voor soort contactpersoon bij Contracten. 48

48 Wijze vereffening waarborgen Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Gebruiker Locaties Locatie/adres behandelaars. 49

49 Document types Klik op Nieuw om een nieuw documenttype aan te maken, wijzigen om de omschrijving van een bestaande te wijzigen, verwijderen is duidelijk. Toets OK om het te bevestigen. Cultuur omschrijving Omschrijving geeft extra informatie. Hierop kunnen ook selecties worden toegepast. Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 50

50 Bebouwing omschrijving Omschrijving geeft extra informatie. Hierop kunnen ook selecties worden toegepast. Lijst eenvoudig aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Kadastrale Gemeentecode Betreft alle kadastrale gemeenten waar de gemeente eigendommen heeft of een andere vastgoedrelatie. 51

51 Activiteiten types Geen bijzondere betekenis. Alle merge/samenvoeg velden select * from Kadastraal object order by k_type, k_description 52

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Handleiding Oase Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18 Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Tel. +31-23-5516731 Fax +31-23-5519712 E-mail: postbus@vst.nl Website: www.vst.nl I. Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1

Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1 Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 KSU Kantoor Amsterdam, juni 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Opbouw handleiding 5 1.2 Woorden en begrippen, vaste

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007 Inhoudsopgave 1 OUTLOOK 2007... 3 1.1 Onderdelen van Outlook... 3 1.2 Outlook algemeen... 3 Leesbevestiging instellen... 3 1.3 Sneltoetsen... 5 Algemeen gebruik sneltoetsen... 5

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Verenigingsadministratie Versie 2.7.6

Verenigingsadministratie Versie 2.7.6 Verenigingsadministratie Versie 2.7.6 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KNZV-Limburg verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie