AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN. PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN. PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie"

Transcriptie

1 AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie MECHELEN PINKSTEREN 2012

2 2

3 1. INLEIDING 1.1. wat voorafging Deze beleidsoriëntatie kwam tot stand in opvolging van een bevraging onder catechisten, tijdens het voorjaar 2011, inzake de plechtige geloofsbelijdenis en het vormsel in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. In antwoord op de resultaten van deze bevraging kwamen een tiental personen uit de territoriale pastoraal, catechese en onderwijs meerdere keren samen. Zij werkten een eerste ontwerp van beleidsoriëntatie uit, waarbij zij zich inhoudelijk inspireerden aan de brochure van de Interdiocesane Commissie voor Catechese Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap. (Licap, 2010). De lectuur van deze brochure verdient aanbeveling als achtergrond bij deze beleidsoriëntatie. Na bespreking door de dekens werd de ontwerptekst in het najaar van 2011 voorgelegd aan catechisten en pastores tijdens een luisterronde op drie plaatsen in het vicariaat. Op basis van de mondelinge en schriftelijke reacties werd het ontwerp, in verder overleg met de dekens, bijgestuurd. Dit bijgestuurd ontwerp van beleidsoriëntatie werd vervolgens voorgelegd aan de Bisschopsraad en in de zitting van 4 mei 2012 goedgekeurd. 3

4 1.2. horizon, oriëntaties en organisatie Deze beleidsoriëntatie bestaat uit drie delen. Eerst wordt de horizon van de vormselpastoraal beschreven. Waar is het ons ten gronde om te doen? Welke plaats neemt de vormselpastoraal in binnen het ruimere perspectief van de initiatiepastoraal? Vanuit de horizon zetten we vervolgens een aantal oriëntaties uit. Langs welke concrete wegen willen we gaandeweg de horizon bereiken? Deze oriëntaties hoeven niet meteen en overal ten volle in praktijk te worden omgezet. Veeleer zal de invulling ervan stap voor stap groeien in de loop van de komende jaren door de inzet van de plaatselijke catechisten en pastores en rekening houden met de evoluerende plaatselijke situaties en mogelijkheden. Tenslotte volgen een aantal precieze beleidslijnen die vanaf het werkjaar gelden. Hoe zullen we de vormselpastoraal concreet organiseren? Deze beleidslijnen sluiten aan bij de horizon en de oriëntaties, maar zijn niet meer dan een eerste invulling ervan. 4

5 2. HORIZON 2.1. christen worden in deze tijd Vele kinderen, jongeren en volwassenen van nu, die zich tot de parochies wenden naar aanleiding van het vormselsacrament, zijn weinig vertrouwd met het christelijk geloofsverhaal, het Evangelie, de persoon van Jezus of de plaatselijke geloofsgemeenschap. De huidige generaties groeien niet langer op in de cultuur van de christenheid. Ze worden niet als christenen geboren, maar kunnen het wel worden doorheen hun persoonlijk levensverhaal, via uiteenlopende gebeurtenissen, ontmoetingen en ervaringen. Deze tijdsgeest daagt geloofsgemeenschappen uit om zó in te gaan op de vraag naar het vormselsacrament dat dit zowel voor de kinderen als voor de ouders een kans wordt om dieper kennis te maken met het geloof, de liefde, de menselijkheid en de vreugde van de christenen de vraag naar het vormsel: kans tot initiatie Daarmee komt de horizon voor de vormselpastoraal in zicht: zo omgaan met de vraag van ouders en kinderen dat zij kunnen ontdekken wie Jezus is en wat leven volgens het Evangelie betekent. Zowel voor de kinderen als voor de ouders wil de vraag naar het vormsel uitgroeien tot een gebeuren dat hen op een aantrekkelijke en overtuigende wijze laat kennismaken met de manier van leven van 5

6 christenen vandaag. De pastoraal bij het vormsel kan dan een uitnodiging worden om aan te sluiten bij de gemeenschap die het geloof in Jezus beleeft als een zinvol en inspirerend perspectief, dat kracht en vreugde schenkt aan het leven. Het is bovendien de beste manier om oprecht te antwoorden op de vraag van de ouders door hun kind en henzelf aan te bieden wat ons, als christenen, geschonken is: kennis van Jezus en het Evangelie, meeleven met de hoop en de vreugde, de angst en het verdriet van mensen om ons heen, gedragen worden door de vriendschap en verbondenheid met andere christenen. De initiatiepastoraal krijgt hierdoor een heel concrete inhoud: de geloofsgemeenschap getuigt voor kinderen en ouders van haar geloof in de Levende Heer en neemt hen hierin op vertrouwen Misschien vraag je je af: Is dat niet te hoog gegrepen? Hoe kan je kinderen en ouders laten kennis maken met de Heer Jezus en zijn Evangelie? Hoe hen onthalen in onze christelijke gemeenschap en initiëren in ons geloofsverhaal? Hoe mensen zinvolle groeikansen bieden in het gebed, in de geest van verbondenheid, in de zorg voor en dienst aan armen en kleinen? Is een parochie daartoe wel in staat? Deze vragen zijn reëel en terecht. Het zal ook allemaal niet zomaar gaan. Het zal een hele leerschool zijn. Daartoe reikt de horizon ons een duidelijk perspectief aan. De horizon 6

7 wordt niet zomaar opgelegd in onmiddellijk te realiseren beleidslijnen. Het zal stap voor stap moeten gaan en zonder verlammende angst van Waar zal het ons brengen? of van Heeft het nog zin?. Het komt er op aan in vertrouwen op de Heer op weg te gaan binnen het perspectief dat de horizon biedt. In de concrete vraag naar het vormselsacrament zit reeds een aanzet tot geloofsinitiatie: zo omgaan met kinderen en ouders dat zij Jezus kunnen ontdekken en de goede smaak van het christen-zijn kunnen proeven. En de Heer zal hierin nabij zijn. Hij is het immers die blijft mensen uitzenden om het Evangelie te verkondigen als een blijde boodschap voor alle generaties: de kinderen, de jongeren en volwassenen van onze tijd. Immers, in elke tijd opnieuw, vraagt Jezus om de netten uit te gooien. Hij geeft hiertoe de nodige moed, kracht en hulp. En het zal inderdaad niet allemaal zomaar lukken. Net als bij de eerste leerlingen zullen de netten niet elke dag automatisch vollopen door ze naar eigen goeddunken uit te gooien. Wie, vertrouwend op de Heer, de netten durft uitgooien, zal het wonder van de initiatie zien gebeuren: kinderen en ouders die thuiskomen in een geloofsgemeenschap, er de levenskracht van het Evangelie ontdekken en er met het beste van zichzelf voor kiezen. 7

8 3. ORIËNTATIES Vanuit de horizon volgen nu een aantal concrete oriëntaties: hoe willen we gaandeweg de horizon bereiken en concrete inhoud geven aan een initiatie- en vormselpastoraal? 3.1. betrokkenheid van de ouders Hoe de ouders sterker betrekken bij de vormselpastoraal? Kinderen en aankomende tieners kunnen niet thuiskomen in de geloofsgemeenschap indien ze hierin niet ondersteund en bemoedigd worden door hun ouders. Door hen intenser te betrekken in de voorbereiding op het vormsel van hun kind, kunnen ook ouders groeien in geloof. De ervaring van meerdere parochies in ons vicariaat wijst uit dat de aandacht voor de betrokkenheid van ouders beantwoordt aan een diep, weliswaar vaak verborgen, verlangen verbondenheid met het zondagsgebeuren Kennismaken met het geloof en de vreugde van de christenen vormt een centrale doelstelling aan de horizon van de initiatiepastoraal. Juist daardoor is het aangewezen dat de zondag voorname aandacht krijgt in de pastoraal bij het vormsel, want op zondag komt de geloofsgemeenschap samen. Op zondag komt de Heer Jezus aanwezig in ons midden: Hij spreekt tot ons door het 8

9 Evangelie, Hij bidt met ons en Hij legt zijn Lichaam en Bloed in onze handen. De zondagseucharistie is een unieke ontmoetingsplaats met Jezus, met het Evangelie en met de geloofsgemeenschap. Niemand kan christen worden zonder thuis te komen in de eucharistie. En hoe zou je christen kunnen blijven indien je niet van zondag tot zondag in de uitdrukkelijke Aanwezigheid van de Heer vertoeft en je laat voeden met zijn Woord en Eucharistie? Het is daarom aangewezen dat de vormelingen en hun ouders geregeld deelnemen aan het zondagsgebeuren van de gemeenschap: de eucharistie op zaterdagavond of op zondag initiatie op zondag Wij hopen dat er in ons vicariaat meer plaatsen ontstaan waar vormelingen en hun ouders, naar aanleiding van de eucharistieviering, ieder een eigen vormend moment van samenzijn hebben. Tijdens deze momenten kunnen sommige catechisten ouders helpen groeien in geloof terwijl anderen meer aandacht schenken aan de geloofsinitiatie van de vormelingen. Voor de samenkomst met ouders denken we concreet aan een korte voordracht waarin een aspect van het Evangelie verhelderd wordt of aan een gesprek over uitdagingen van geloofsopvoeding van de kinderen. 9

10 3.4. het concrete leven van christenen Deze samenkomsten met ouders en vormelingen kunnen ook bestaan in een getuigenis vanuit een gelovig geïnspireerd engagement voor zieken, gevangenen of mensen in nood. Het is immers belangrijk dat vormelingen en ouders kennis maken met de diaconie, het dienende leven van de christenen: de zorg voor zieken, de hulpbehoevende bejaarden, de migranten, de mensen met een handicap, de armen. Dat kan ook door een bezoek aan een of ander diaconaal initiatief of zelfs door er aan deel te nemen. Ook op deze wijze maken jong en oud kennis met de Heer Jezus en vinden ze inspiratie om Hem te volgen in het gewone leven een ruimere catechese, een ruimere groep catechisten De vooropgestelde horizon verruimt de pastoraal bij het vormsel en vraagt om een ruime groep catechisten. Eigenlijk wordt heel de geloofsgemeenschap op de een of andere wijze betrokken bij de vormselpastoraal, al is het maar door de zorg en de aandacht voor een goed onthaal van kinderen en ouders, door zelf te bidden, te zingen, te luisteren naar Gods Woord en mee te vieren. Zo wordt uiteindelijk de hele gemeenschap verantwoordelijk voor de catechese: iedereen in de geloofsgemeenschap wordt catechist! Ja, er zullen nog steeds catechisten nodig zijn. Zelfs meer catechisten, maar dan wel in een grotere verscheidenheid. Sommigen zullen zich toeleggen op de vormelingen, 10

11 anderen meer op de ouders. Nog anderen verzekeren de praktische organisatie. Sommige catechisten zullen via huisbezoeken persoonlijk contact leggen met ouders. Maar er is ook nood aan mensen die zorg dragen voor een mooie liturgie: een goed koor, enkele misdienaars, lectoren De manier waarop zij getuigen van hun geloof, is een waardevolle bijdrage tot een initiërende pastoraal bij het vormsel. Uit de ervaring in verschillende parochies van ons vicariaat blijkt dat heel wat ouders een verruimde vormselpastoraal ook met hun eigen engagement willen versterken. Zo vinden ouders trouwens meteen een weg naar een eigen plaats in een geloofsgemeenschap die ze opnieuw of voor het eerst hebben ontdekt samenwerken We beseffen goed dat deze oriëntaties de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor heel wat uitdagingen stellen. Niet al deze uitdagingen vragen om een onmiddellijke aanpak. Er is tijd om te groeien. Er is tijd om stappen te zetten: doordacht, weloverwogen en goed begeleid. Sommige parochies zullen deze uitdagingen niet op hun eentje aankunnen. Daarom is het goed en zelfs wenselijk dat de vormselpastoraal parochieoverschrijdend nieuwe samenwerkingsverbanden doet ontstaan. We zullen deze samenwerking alvast alle kansen bieden. 11

12 4. ORGANISATIE Wij vragen aan alle betrokkenen in de catechese om in de komende tijd de nodige zorg te besteden aan een geleidelijke realisatie van de vooropgestelde oriëntaties. Daartoe willen ook de volgende concrete, organisatorische beleidslijnen bijdragen pastoraal bij het vormsel Vanaf het werkjaar wordt wat we vandaag de plechtige geloofsbelijdenis noemen, geïntegreerd in de vormselviering onder de vorm van de hernieuwing van de doopbeloften. In het kader van een initiatiepastoraal beslaat een meer intensieve en doelgerichte voorbereiding op het vormselsacrament van aanvang tot viering minimaal ongeveer een jaar. Deze voorbereidingsperiode valt hoofdzakelijk samen met het laatste leerjaar van de basisschool. Op het einde van het vijfde leerjaar worden kinderen en ouders uitgenodigd voor een informatief moment waarin de bedoeling van de vormselpastoraal inhoudelijk en praktisch wordt toegelicht. Bij de aanvang van het zesde leerjaar vindt een eucharistieviering plaats, waarin de kinderen en hun ouders kennismaken met en onthaald worden door de gemeenschap. In dit kader kan eventueel een naamopgave plaatsvinden waarbij kinderen, 12

13 ouders en ook de gemeenschap een engagement bij de vormselpastoraal uitspreken. Het aantal en het verloop van de catechesemomenten worden plaatselijk bepaald. De planning van deze momenten zal voldoende aandacht hebben voor de betrokkenheid van vormelingen en ouders bij het leven van de geloofsgemeenschap, in het bijzonder bij de eucharistieviering. Het zesde hoofdstuk en het uitneembare middendeel van de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap. (LICAP, 2010) reiken een concreet model voor zulke planning aan. Initiatiepastoraal houdt vanzelfsprekend niet op bij een voltooide vormselvoorbereiding. Graag zien we de betrokkenheid van kinderen en ouders doorlopen in bestaande of nieuwe projecten van jongeren- en volwassenencatechese. Op de nieuwe afspraak om de plechtige geloofsbelijdenis voortaan te integreren in de vormselviering kan een uitzondering gemaakt worden. Bij een positieve evaluatie van een plaatselijke catechesewerking met plechtige geloofsbelijdenis en vormsel als twee onderscheiden momenten, kan dit onderscheid behouden blijven. De vormselviering wordt dan niet bij het einde van het basisonderwijs maar later gevierd. Zulke uitzondering 13

14 wordt pas toegekend na overleg met de deken en het vicariaat en zal steeds de integratie van de hoger vermelde oriëntaties tot voorwaarde hebben de vormselviering Vanaf het werkjaar vinden de vormselvieringen plaats tijdens een zondagse eucharistieviering (zaterdagnamiddag vanaf uur tot zondagavond) in de uitgebreide Paastijd: van Beloken Pasen tot Drieeenheidzondag (met inbegrip van het hoogfeest van Onze- Heer-Hemelvaart). In geval van uitzondering vinden de vormselvieringen plaats buiten de paastijd, maar nooit tijdens de advent of veertigdagentijd. Tenzij plaatselijke of praktische omstandigheden dit ernstig bemoeilijken, worden vormselvieringen georganiseerd per federatie. Om het aantal vieringen in de hand te houden, kan men geen vormselviering voor twaalfjarigen organiseren voor minder dan 30 vormelingen. Vanaf een getal van 60 vormelingen binnen eenzelfde federatie bestaat de mogelijkheid om twee vormselvieringen te organiseren. In overleg met de deken, de plaatselijke federatie- en catecheseverantwoordelijken en het vicariaat werden in de loop van het voorjaar 2012 het aantal vormselvieringen voor het werkjaar bepaald. Zo mogelijk worden deze afspraken voor de volgende jaren behouden. 14

15 Het vicariaat legt de definitieve vormseldatum vast. De hulpbisschop duidt de vormheer aan en wijst hem toe projecten lange weg en buitengewoon onderwijs Enkele geloofsgemeenschappen in ons vicariaat hebben gekozen voor het catecheseproject van de zogenoemde Lange Weg. Alle bestaande projecten kunnen behouden blijven. Nieuwe projecten voor het vormsel op latere leeftijd (na 12 jaar) vormen een uitzondering op de regel van deze beleidsoriëntatie en kunnen niet starten zonder voorafgaand overleg en toestemming van het vicariaat. Voor het buitengewoon onderwijs worden de afspraken voor vormselvieringen, die naar bestaande, goede en zinvolle gewoonte voorbereid worden in de school en daar ook vaak plaatsvinden, steeds gemaakt met het vicariaat vorming en begeleiding Ook al zullen er werkmiddelen worden uitgewerkt of aangepast, mensen toerusten voor hun taak en verantwoordelijkheid binnen de vormselpastoraal vereist meer dan een goede werkmap. Vanaf het werkjaar zullen de vormingsmedewerkers van het vicariaat veel aandacht schenken aan catechisten en andere betrokkenen 15

16 in de initiatiepastoraal. Het vormingsaanbod zal ondermeer aan de vooropgestelde oriëntaties, zoals betrokkenheid van ouders, onthalende gemeenschap en het catechetisch zondagsgebeuren, meer inhoudelijke en concrete invulling geven. De bestaande werkmap Ooggetuigen rond de figuur van Teofil zal worden aangevuld met een catechese bij het Pinksterverhaal en het sacrament van het vormsel. Deze module is beschikbaar via de bestaande website In de loop van het werkjaar zal deze website volledig herwerkt en aangepast worden aan de nieuwe beleidsoriëntatie. Ook de vicariale traditie van een groter jaarlijks moment van vorming en ontmoeting zal weer opgenomen worden. 16

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE

NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE De tijden zijn veranderd De plaats die het geloof in onze samenleving inneemt is de afgelopen decennia grondig gewijzigd. Je zou kunnen stellen dat vroeger het geloof

Nadere informatie

Analyse visieteksten vijf bisdommen

Analyse visieteksten vijf bisdommen Analyse visieteksten vijf bisdommen 5 visieteksten van de 5 bisdommen De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013. Blikopener. Christelijke gemeenschappen in

Nadere informatie

Volwassenencatechese in de Federatie 3 Catechese en geloofsbeleving 3

Volwassenencatechese in de Federatie 3 Catechese en geloofsbeleving 3 Volwassenencatechese In de R.K. Federatie H. Maria Magdalena Programma 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Volwassenencatechese in de Federatie 3 Catechese en geloofsbeleving 3 Programma 2014-2015 5 Christen worden

Nadere informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie

20/09/2016. Kring 12. Info-avond vormsel Algemene informatie Kring 12 Info-avond vormsel 2017 1 Algemene informatie 2 1 De W(eet)-vragen Waarom? Wanneer? Waar? Wat? Wie? 3 Wat? Vormsel is één van de 7 sacramenten Maakt deel uit van de initiatiesacramenten (samen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Het Onzevader overreiken Viering en catecheseaanbod op de weg naar doopsel en vormsel

Het Onzevader overreiken Viering en catecheseaanbod op de weg naar doopsel en vormsel Het Onzevader overreiken Viering en catecheseaanbod op de weg naar doopsel en vormsel Mensen begeleiden op weg naar het vormsel kan niet los gezien worden van de deelname aan het leven van de kerkgemeenschap.

Nadere informatie

Oudervergadering 18 september Vormsel 2015

Oudervergadering 18 september Vormsel 2015 Oudervergadering 18 september 2014 Vormsel 2015 Oudervergadering 18 september 2014 Inleiding / Catecheseploeg Vormsel: wat? hoe? waarom? Organisatie catechese Ouders als mede-catechisten Inschrijvingen

Nadere informatie

Werkwinkel K+L: vormsel in beeld

Werkwinkel K+L: vormsel in beeld Werkwinkel K+L: vormsel in beeld Doelstelling 1. deelnemers onderzoeken hoe hun federatieblad méér is dan een mededelingenblad 2. deelnemers ontdekken dat Vormsel meer is dan liturgie,nl. dat de 4 pijlers

Nadere informatie

EERSTE COMMUNIE 2017

EERSTE COMMUNIE 2017 EERSTE COMMUNIE 2017 Enkele jaren geleden koos je voor het eerste christelijke sacrament, het DOOPSEL = opname in de christengemeenschap Mia Verbanck Het was een vrijwillige keuze én een engagement om

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Een bijzondere zondag voor de jongeren die zich voorbereiden op het vormsel 2017

Een bijzondere zondag voor de jongeren die zich voorbereiden op het vormsel 2017 Een bijzondere zondag voor de jongeren die zich voorbereiden op het vormsel 2017 Graag willen we de parochies en catechisten uitnodigen om in heel het bisdom op de 2 de zondag van de advent een viering

Nadere informatie

1 Gelovig vieren met kinderen in de eerste communieviering.

1 Gelovig vieren met kinderen in de eerste communieviering. 1 Eerste Communie vieren Aanwijzingen voor de praktijk Ieder die betrokken is bij de voorbereiding van een eerste communieviering (leerkracht, school, ouders, parochie, priester) voelt het aan als een

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

I n d e k i j k e r. Catechese op zondag: welkom in de gemeenschap. Han Koole

I n d e k i j k e r. Catechese op zondag: welkom in de gemeenschap. Han Koole I n d e k i j k e r Catechese op zondag: welkom in de gemeenschap CATECHESE, ZONDAG, GELOOF, GROEI Han Koole De laatste jaren groeit in de Vlaamse kerk het besef dat catechese niet enkel bedoeld is voor

Nadere informatie

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten Mijlpalen Mijlpalen & sacramenten Als christenen worden we telkens opnieuw uitgenodigd om te groeien in geloof, om de rijkdom van ons geloof te ontdekken en te verdiepen. De kerk kent zeven sacramenten:

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Infovergadering. Agenda : Welkom / Catecheseploeg. Vormsel : korte toelichting. Organisatie catechese. Ouders als mede-catechisten

Infovergadering. Agenda : Welkom / Catecheseploeg. Vormsel : korte toelichting. Organisatie catechese. Ouders als mede-catechisten Vormsel 2016 Infovergadering Agenda : Welkom / Catecheseploeg Vormsel : korte toelichting Organisatie catechese Ouders als mede-catechisten Inschrijvingen en communicatie Vragen Welkom Bezinningsmoment

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Infovergadering. Agenda : Welkom. Vormsel. Organisatie catechese. Catechese : Catechisten - Inhoud. Inschrijvingen en communicatie.

Infovergadering. Agenda : Welkom. Vormsel. Organisatie catechese. Catechese : Catechisten - Inhoud. Inschrijvingen en communicatie. Vormsel 2018 Infovergadering Agenda : Welkom Vormsel Organisatie catechese Catechese : Catechisten - Inhoud Inschrijvingen en communicatie Vragen Welkom Bezinningsmoment Infovergadering Agenda : Welkom

Nadere informatie

Kop D/2008/1671/5 20 1

Kop D/2008/1671/5 20 1 Kop D/2008/1671/5 20 1 INHOUDSTAFEL Inleiding p. 3 De catechumeen en de gelovige gemeenschap p. 4 Wat beogen we met het catechumenaat? p. 5 De catechumenaatsweg p. 7 De verschillende betrokkenen p. 12

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Stappenplan catechumenaatsweg

Stappenplan catechumenaatsweg Stappenplan catechumenaatsweg o Iemand biedt zich aan om gedoopt te worden. Hij neemt contact op met de pastoor, de diaken, de parochieassistent, een parochiaan of het parochievicariaat. Met wie hij ook

Nadere informatie

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL

PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL PASTORAAL WERKERS EN WERKSTERS IN HET AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL PASTORAAL WERK(ST)ER IN DE TERRITORIALE PASTORAAL 1. Vooraf: enkele begripsbepalingen... 2 1.1. Vicariale verantwoordelijke voor de pastoraal

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

Woord vooraf. Moge deze werkmap inspiratie bieden om verder te groeien als catechumenale gemeenschap.

Woord vooraf. Moge deze werkmap inspiratie bieden om verder te groeien als catechumenale gemeenschap. Colofon De werkmap Catechese op zondag werd gerealiseerd door CCV in het bisdom Gent. Contactadres: Nederpolder 24, 9000 Gent, 09 235 78 65, vorming.gent@ccv.be Samenstellers: Han Koole en Katie Velghe

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen Wijzelf zoeken naar zin en betekenis, net als onze samenleving. Als gelovigen willen we met onze en hun vragen aan de slag gaan. Dit

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES

KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES KERK ZIJN VANDAAG EN DE TOEKOMST VAN DE PAROCHIES In een pastorale brief richt de bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, zich tot alle medewerk(st)ers in de pastoraal. We geven hier een samenvatting van

Nadere informatie

Verzoeningsviering UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER

Verzoeningsviering UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER Verzoeningsviering UIT DE DIEPTE ROEP IK, HEER Deze verzoeningsviering is bedoeld om in de aanloop naar Pasen gehouden te worden. Parochies binnen eenzelfde federatie kunnen samenwerken om ze te organiseren

Nadere informatie

ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE

ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE ZATERDAG 11 januari 2014 ENGAGEMENTSVIERING VORMELINGEN SINT-MICHIEL KUURNE OPENINGSLIED Mensen onderweg door stad en land en overzee. Dragen in hun handen vele vragen met zich mee. Bouwend aan een stad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR EEN LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN EEN KERK OF KAPEL

SUGGESTIES VOOR EEN LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN EEN KERK OF KAPEL 1 SUGGESTIES VOOR EEN LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN EEN KERK OF KAPEL Ter inleiding In vele dorpen bepaalt de parochiekerk het plaatselijke landschap. De klokkentoren is vaak al van ver te zien. De kerk

Nadere informatie

Parochiegemeenschap St.-Anna-ten-Drieën

Parochiegemeenschap St.-Anna-ten-Drieën Parochiegemeenschap St.-Anna-ten-Drieën Naar de toekomst - 6 Platformen 2 Waarvoor dient een VERREKIJKER? Juist, ja. Om ver te kijken We richten onze blik op de toekomst van onze parochie. Hoe ziet die

Nadere informatie

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Dienen Pastorale School - toelichting op

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Laten we alvast deze viering beginnen met een moment van inkeer. Laten we even vertoeven in de stilte van ons hart.

Laten we alvast deze viering beginnen met een moment van inkeer. Laten we even vertoeven in de stilte van ons hart. EMMAÜSVIERING 24 JUNI 2012 INLEIDING Welkom in de laatste Emmaüsviering van dit werkjaar. De vakantie wenkt. De lezingen van vandaag sluiten goed aan bij de komende zomertijd van onthaasting en verstilling.

Nadere informatie

Infobrief vormsel 2017 De Wijngaard Deerlijk

Infobrief vormsel 2017 De Wijngaard Deerlijk Infobrief vormsel 2017 De Wijngaard Deerlijk Het vormsel: een keuze. Het vormsel is een verdieping van het doopsel. Bij het doopsel kiezen de ouders ervoor om hun kind te laten opnemen in de christengemeenschap

Nadere informatie

Oasemoment "Eucharistie vieren" Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014

Oasemoment Eucharistie vieren Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014 Oasemoment "Eucharistie vieren" Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014 (Centraal staat een verlaagd altaar; op het altaar liggen alleen de scherven van een bloempot) Bijbeltekst en inleiding We lezen

Nadere informatie

Infovergadering. Agenda : Welkom. Vormsel. Organisatie catechese. Catecheseploeg / Ouders als mede-catechisten. Inschrijvingen en communicatie.

Infovergadering. Agenda : Welkom. Vormsel. Organisatie catechese. Catecheseploeg / Ouders als mede-catechisten. Inschrijvingen en communicatie. Vormsel 2017 Infovergadering Agenda : Welkom Vormsel Organisatie catechese Catecheseploeg / Ouders als mede-catechisten Inschrijvingen en communicatie Vragen Welkom Bezinningsmoment Onze Vader in de hemel,

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal

Trouwen voor de Kerk. een praktische wegwijzer. Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal Trouwen voor de Kerk Deze praktische wegwijzer is een uitgave van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal een praktische wegwijzer Sint-Michielsstraat 6 bus 3101 3000 Leuven Tel. 016 32 84 30 E-mail:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Haaltert - Sint-Gorik

Haaltert - Sint-Gorik VIERINGEN Gelovigen komen samen in de kerk om God te loven, te danken en te vragen. Door hun samenzijn met de Heer en met elkaar krijgt het 'kerk zijn' vorm. Het samen bidden en vieren is gemeenschapvormend

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof Verwerkingsmodellen bij de Over de handreiking Groeien in geloof Vooraf Twee sporen in de werkvormen vanuit de Handreiking - Persoonlijke verdieping en verrijking - Samen nadenken over aanpak van verkondiging

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

UTRECHTSE STADSYNODE Inleiding

UTRECHTSE STADSYNODE Inleiding UTRECHTSE STADSYNODE 2015-2016 Inleiding Bij zijn aantreden als pastoor van de Ludgerus-, Martinus en de Salvatorparochie in de stad Utrecht, kondigde Ton Huitink aan een stadssynode bijeen te roepen om

Nadere informatie

Catechese 1 ste leerjaar (Tuin van Heden.nu)

Catechese 1 ste leerjaar (Tuin van Heden.nu) Catechese 1 ste leerjaar (Tuin van Heden.nu) Mag ik zijn wie ik ben? De leerlingen uit welke thuis, cultuur of geloofsovertuiging ze ook komen voelen zich benaderd, aanvaard, uitgedaagd en bemind als iemand

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Leven uit vertrouwen. Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad. I. Inleiding

Leven uit vertrouwen. Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad. I. Inleiding Leven uit vertrouwen Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad PASTORAAL BELEIDSPLAN 2017-2021 PAROCHIEFEDERATIE H. H. CLARA EN FRANCISCUS I. Inleiding A. Parochie in het Groene Hart In 2011

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP GODS VOLK ONDERWEG Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP beleids- en werkplan 2013 Inhoudsopgave Aanvullend beleid en werkplan voor het jaar 2013 p.3 0. Voorwoord p.3 1. Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! (Js 43, 19-19) Vormingsdag voor dekenale ploegen Gent, zaterdag 19 november 2016 Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove Open en trouw Een vitale Kerk, open op de wereld

Nadere informatie

Deel 1. Opvoedingsproject

Deel 1. Opvoedingsproject Deel 1 Opvoedingsproject 5 6 1. Opvoedingsproject Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en dit ondersteunen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Aswoensdagviering 2012

Aswoensdagviering 2012 Aswoensdagviering 2012 Voorafgaand aan de viering (op de uitnodiging, tijdens de zondagsviering van 19 februari, ) wordt gevraagd om de dorre palmtakjes van Palmzondag vorig jaar mee te brengen naar de

Nadere informatie

Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond

Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond Een inventarisatie bij parochies Rapport nr. 646, januari 2017 Dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Catechese en ander

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Het Bartimeüshuis. 28 oktober 2012

Het Bartimeüshuis. 28 oktober 2012 Het Bartimeüshuis 28 oktober 2012 1 Waarom een Bartimeüshuis? Toen ik Bartimeüs mocht voorstellen voor twee pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Vlaams-Brabant, vroegen ze of ik bereid zou zijn om

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

VAN VISIE NAAR ACTIE NAAR VISIE. Projectwerking in parochie en federatie

VAN VISIE NAAR ACTIE NAAR VISIE. Projectwerking in parochie en federatie VAN VISIE NAAR ACTIE NAAR VISIE Projectwerking in parochie en federatie INHOUD Inhoud... 0 Deel I Een brief ter inleiding... 2 Deel II Thematische werkfiches... 6 1 Leven vanuit het Woord... 6 2 Gebed...

Nadere informatie

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Via vijf opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen werken aan 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Oasemoment 'Verbonden zijn' Emmaüsparochie - donderdag 24 september 2015

Oasemoment 'Verbonden zijn' Emmaüsparochie - donderdag 24 september 2015 Oasemoment 'Verbonden zijn' Emmaüsparochie - donderdag 24 september 2015 Bezinning Als christenen elkaar ontmoeten is het om elkaar te groeten en te laten voelen: jij, je mag er zijn zoals je bent. Je

Nadere informatie

Programma informatiebijeenkomst H. Vormsel Voorburg/Leidschendam

Programma informatiebijeenkomst H. Vormsel Voorburg/Leidschendam Welkom Programma informatiebijeenkomst H. Vormsel Voorburg/Leidschendam Voorstellen Intro Hoe het was, heel vroeger, nog niet zo lang geleden. Geschiedenis van het H. Vormsel Voorbereiding via de scholen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

1. Met een rechtstreekse aanspreking van God

1. Met een rechtstreekse aanspreking van God De intenties van de voorbede kunnen op heel verschillende manieren geformuleerd worden: 1. Met een rechtstreekse aanspreking van God C. Bidden wij tot de Heer die trouw blijft aan zijn beloften. L. Heer,

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Geen vijgen na Pasen Gezinnen aanspreken via het liturgische jaar

Geen vijgen na Pasen Gezinnen aanspreken via het liturgische jaar Geen vijgen na Pasen Gezinnen aanspreken via het liturgische jaar Tine De Leeuw GELOOFSCOMMUNICATIE, GEZIN, TIJDSDRUK Onderstaand artikel sluit aan bij het door de Franse bisschoppen geïnspireerde jaarthema

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs. enkele klemtonen. Elementen van visie Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen Elementen van visie In juli 1996 als basis voor leerplannen door de bisschoppen aanvaard De context: een geseculariseerde

Nadere informatie