Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:"

Transcriptie

1 Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen definitief Uitgebracht aan: Gemeente mstelveen Laan Nieuwer mstel JR MSTELVEEN

2 BE24 RP

3 definitief Projecttitel : Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen Projectcode : BE24 Soort document : definitief Kenmerk : BE24 RP21319 Opdrachtgever : Gemeente mstelveen Opgesteld door. Waninge, BSc Senior projectleider : ir. K. Termeer Paraaf opsteller Paraaf senior projectleider : Datum : 3 januari 213 BE24 RP

4 definitief Inhoudsopgave Tekst pagina 1. Inleiding Vooronderzoek Terreinsituatie Ontvangen gegevens van opdrachtgever en gebruiker rchiefonderzoek Bodemopbouw en geohydrologie Terreinbezoek en interviews Onderzoeksstrategie Conclusie vooronderzoek Onderzoeksopzet Veldwerk en analyses Samenvatting en interpretatie van de veldwerkgegevens Toetsing en interpretatie van de analysegegevens Toetsingskader Verontreinigingssituatie Conclusies en advies Certificering... 7 Bijlagen 1. Locatietekening 2. Veldwerkrapportage 3. Boorbeschrijvingen 4. (Meng)monster- en analyseschema grond en grondwater 5. Toetsingskader grond en grondwater 6. nalyseresultaten grond en grondwater BE24 RP

5 1 definitief 1. Inleiding Op 2 december 212 is door de gemeente mstelveen aan Wareco schriftelijk (kenmerk Z-212/45651) opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek uit te voeren op een locatie aan de Startbaan te mstelveen, conform offerte (kenmerk BE24 BRF ). De opdracht valt binnen de Raamovereenkomst Milieukundige dviesdiensten (kenmerk IBBB/5-27, d.d. 1 januari 29). Doel van het onderzoek is vaststellen of op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is, in verband met plannen voor herontwikkeling en verkoop van de locatie. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574 voor verkennend onderzoek (januari 29). De grond waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden is geen eigendom van Wareco. 2. Vooronderzoek Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek conform de Nederlandse Norm (NEN) 5725 (Nederlands Normalisatie-instituut, januari 29) uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van gegevens betreffende het historisch, het huidig en het toekomstig gebruik van de locatie Terreinsituatie Het te onderzoeken terrein is weergegeven in bijlage 1 en is gelegen aan de Startbaan 12 te mstelveen. Het terrein staat kadastraal bekend als: gemeente MSTELVEEN M 568. Op de locatie is een middelbare school gevestigd. Het schoolgebouw doet op het moment van onderzoek nog dienst als zodanig. In het voorjaar van 213 verhuist de school naar een andere locatie. De toekomstige bestemming van het huidige schoolgebouw is vooralsnog onbekend. De oppervlakte van de onderzoekslocatie is ongeveer m 2. Hiervan is ongeveer 5.3 m 2 bebouwd. Het onbebouwde deel van het terrein is grotendeels verhard Ontvangen gegevens van opdrachtgever en gebruiker Door de opdrachtgever zijn over de locatie de volgende gegevens verstrekt: - voordat er een school op de locatie was, was de locatie in gebruik als landbouwgrond; - er zijn geen gegevens over bodembedreigende activiteiten bekend; - het is onbekend of er asbest in het schoolgebouw is toegepast. De conciërge van de school heeft de volgende gegevens verstrekt: - er is geen brandstofopslagtank op de locatie (geweest); - het schoolgebouw heeft geen kelder of kruipruimte; - opslag van chemische stoffen - ten behoeve van het scheikundeonderwijs - vindt plaats in een plofkast op de bovenste verdieping van het gebouw. Er is geen opslag van deze stoffen op of in de bodem. BE24 RP

6 2 definitief 2.3. rchiefonderzoek Voor het historisch onderzoek zijn de gegevens van Bodemloket, WatWasWaar, EduGIS en de Bodemkwaliteitskaart van de regio mstelland-meerlanden geraadpleegd. Omdat de gemeente mstelveen opdrachtgever is in deze, zijn de bij de gemeente beschikbare gegevens in 2.2 opgenomen. Op de locatie zijn in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Op het aangrenzende perceel Startbaan 8 is een historisch onderzoek uitgevoerd. Hiervan is in Bodemloket opgenomen dat er opslag van alifatische koolwaterstoffen heeft plaatsgevonden en dat nader onderzoek uitgevoerd moet worden. Volgens de gemeente kloppen aanbevelingen tot nader onderzoek in Bodemloket niet altijd en is er voor die locatie geen aanwijzing voor een verontreiniging. De huidige bebouwing op de locatie stamt uit De locatie is op de Bodemkwaliteitskaart ingedeeld in zone W3 woongebieden vanaf 195 op klei. De boven- en ondergrond in deze zone zijn geclassificeerd als schone grond in de zin van het Besluit bodemkwaliteit. Uit oude topografische kaarten blijkt dat er op de locatie verscheidene sloten tussen de weilanden lagen. De sloten zijn gedempt ten behoeve van de bebouwing van de locatie Bodemopbouw en geohydrologie De lokale bodemopbouw wordt beschreven in hoofdstuk 5. Gezien de status van het onderzoek (verkennend) is verder geen literatuuronderzoek gedaan naar de dikte van de deklaag, het eerste watervoerend pakket en de scheidende laag. Op basis van het aanwezige oppervlaktewater is slecht in te schatten in welke richting het freatische grondwater stroomt. Verwacht wordt dat er geen eenduidige stromingsrichting is Terreinbezoek en interviews Op 9 januari 213 heeft een terreinbezoek plaatsgevonden. Hierbij zijn geen relevante zaken naar voren gekomen. 3. Onderzoeksstrategie 3.1. Conclusie vooronderzoek Op basis van de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van verontreinigingen of asbestverdacht materiaal op de locatie Onderzoeksopzet Op basis van het vooronderzoek is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een onverdachte onderzoekslocatie (ONV). 4. Veldwerk en analyses Het veldwerk is uitgevoerd door de heren M. de Groote en M. Legierse van Wareco. Van het veldwerk is een afrondende rapportage gemaakt. Deze rapportage is opgenomen als bijlage 2. BE24 RP

7 3 definitief De chemische analyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium Omegam te msterdam. 5. Samenvatting en interpretatie van de veldwerkgegevens Op 9 en 1 januari 213 zijn de veldwerkzaamheden op de onderzoekslocatie uitgevoerd. De locaties van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven in bijlage 1. Voor een compleet beeld van de lokale bodemopbouw en de waargenomen afwijkingen wordt verwezen naar bijlage 3. Op basis van de opgestelde boorbeschrijvingen is een algemene bodemopbouw afgeleid en weergegeven in tabel 1. Tabel 1: lgemene bodemopbouw Diepte (m -mv) Hoofdbestanddeel Bijmengingen - 1, zand, plaatselijk klei - > 1, klei gradatie bijmenging: Sporen <1%, zwak 1-5%, matig 5-1%, sterk 1-25%, uiterst 25-5% Ter plaatse van boorlocatie 1 is in de grond op een diepte van 1, tot 1,5 m -mv een muffe geur en een lichte olie-waterreactie waargenomen. Het grondmonster van deze laag is apart geanalyseerd (M5). Er is zintuiglijk geen asbest waargenomen aan het maaiveld of in de opgeboorde grond. De grond is bemonsterd in trajecten van maximaal,5 meter per bodemlaag. Het grondwater is op 17 januari 213 bemonsterd met een slangenpomp. De monsternamegegevens staan in tabel 2. Tabel 2: Veldmetingen watermonsters Peilbuis Filterdiepte (m -mv) Grondwaterstand (m -mv) ph (-) EC (µs/cm) 7 2, - 3, 1,2 7, , - 3, 1,32 7, ,4 19 2, - 3,,92 7, ,9 Troebelheid (NTU) Visueel zijn bij de watermonstername geen afwijkingen waargenomen. De gemeten grondwaterstand is opgenomen in de boorbeschrijving (zie bijlage 3). Vanaf 1 oktober 212 dient bij grondwatermonstername ook de troebelheid gemeten te worden. Verondersteld wordt dat grondwater van nature een troebelheid heeft van ten hoogste 1 NTU. Doordat verontreinigingen zich kunnen hechten aan vaste deeltjes in het watermonster, kan bij troebele monsters de verontreinigingssituatie van het grondwater overschat worden. In alledrie de watermonsters is een verhoogde troebelheid vastgesteld. In bijlage 4 zijn de monster- en analyseschema s van grond en grondwater opgenomen. BE24 RP

8 4 definitief 6. Toetsing en interpretatie van de analysegegevens 6.1. Toetsingskader De analyseresultaten zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 29 van 3 april 212 en de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de vergelijking kan een beoordeling worden gegeven van de geanalyseerde monsters. De uitkomst van een beoordeling is samengevat in tabel 3. Tabel 3: Beoordeling grond- en grondwatermonsters beoordeling grond grondwater niet verontreinigd gehalte ligt onder de achtergrondwaarde gehalte ligt onder de streefwaarde licht verontreinigd gehalte ligt boven de achtergrondwaarde maar onder de tussenwaarde gehalte ligt boven de streefwaarde maar onder de tussenwaarde matig verontreinigd gehalte ligt boven de tussenwaarde maar onder de interventiewaarde gehalte ligt boven de tussenwaarde maar onder de interventiewaarde sterk verontreinigd gehalte ligt boven de interventiewaarde gehalte ligt boven de interventiewaarde - De achtergrondwaarde (W) is gebaseerd op meetgegevens van onverdachte gebieden. - De streefwaarde (S) is de waarde waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. - De tussenwaarde (T) kan gezien worden als de waarde waarboven in de regel aanvullend of nader bodemonderzoek gewenst is. - De interventiewaarde (I) is de waarde waaronder een sanering gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij een overschrijding van I dient mogelijk een sanering te worden uitgevoerd. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor tenminste één component de gemiddeld gemeten concentratie van minimaal 25 m 3 bodemvolume grond of 1 m 3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. De noodzaak van een sanering hangt af van de risico s die ten gevolge van de verontreiniging aanwezig zijn of wordt bepaald door een voorgenomen ontgraving. Een risicobeoordeling maakt deel uit van een nader bodemonderzoek. De toetsingswaarden van een aantal componenten in grond zijn afhankelijk van het humus- en lutumgehalte. De berekende toetsingswaarden per gemeten humus- en lutumgehalte zijn opgenomen in het toetsingskader in bijlage 5. De toetsingswaarden in grondwater zijn eveneens in bijlage 5 opgenomen. Voor barium geldt dat toetsing aan de voormalige achtergrond- en interventiewaarde (19 respectievelijk 92 mg/kg d.s.) alleen uitgevoerd mag worden, indien er sprake is van een antropogene bron (menselijk handelen dat leidt tot een bodemverontreiniging). Uit het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen over een mogelijke antropogene bron. Derhalve worden de analyseresultaten niet getoetst aan deze waarden Verontreinigingssituatie lgemene bodemkwaliteit De analyseresultaten grond en grondwater zijn weergegeven in bijlage 6. De resultaten zijn in de tabellen 4 en 5 samengevat. BE24 RP

9 5 definitief Tabel 4: Overschrijdingstabel grond nalysemonster M1 M2 M3 M4 Meetpunt 1,3,4,7 5,6,1,11, 12,13,14, 18,25 15,16,17 8,19,2,21, 22,23,24, 26,27,28 Bodemtype KZ3H2 ZKH1 ZS1H2 ZS1H1 Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Nikkel [Ni] <W <W <W <W Kobalt [Co] <W <W <W <W Koper [Cu] <W <W <W <W Zink [Zn] <W * <W <W Molybdeen [Mo] <W <W <W <W Cadmium [Cd] <W <W <d-t <d-t Lood [Pb] <W <W <W <W Kwik [Hg] <W <W <W * PK 1 VROM <W <W <W <W PCB (7) (som,.7 factor) <W <W <d-t <d-t Minerale olie C1 - C4 <W <W <W <W Vervolg tabel 4 nalysemonster M5 M6 M7 Meetpunt ,8,1,11, 15,16,19,28 Bodemtype KZ2H1 ZS1H2 KZ2 Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Nikkel [Ni] <W <W <W Kobalt [Co] <W <W <W Koper [Cu] <W <W <W Zink [Zn] <W <W <W Molybdeen [Mo] <W <W <W Cadmium [Cd] <W <d-t <W Lood [Pb] <W <W <W Kwik [Hg] <W <W <W PK 1 VROM <W <W <W PCB (7) (som,.7 factor) <W <d-t <d-t Minerale olie C1 - C4 <W <W <W BE24 RP

10 6 definitief Tabel 5: Overschrijdingstabel grondwater nalysemonster Meetpunt Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Barium [Ba] * * * Nikkel [Ni] <S <S <S Kobalt [Co] <S <S <S Koper [Cu] <S <S <S Zink [Zn] <S <S <S Molybdeen [Mo] <S <S <S Cadmium [Cd] <S <S <S Lood [Pb] <S <S <S Kwik [Hg] <S <S <S Benzeen <S <S <S Ethylbenzeen <S <S <S Tolueen <S <S <S Styreen (Vinylbenzeen) <S <S <S Xylenen (som) <S <S <S Naftaleen <d-t <d-t <d-t Tetrachloormethaan (Tetra) <d-t <d-t <d-t 1,2-Dichloorethaan <S <S <S Dichloormethaan <d-t <d-t <d-t Trichloormethaan (Chloroform) <S <S <S Tribroommethaan (bromoform) <d-i <d-i <d-i 1,1-Dichloorethaan <S <S <S 1,1,1-Trichloorethaan <d-t <d-t <d-t 1,1,2-Trichloorethaan <d-t <d-t <d-t Trichlooretheen (Tri) <S <S <S Tetrachlooretheen (Per) <d-t <d-t <d-t cis + trans-1,2-dichlooretheen <d-t <d-t <d-t 1,1-Dichlooretheen <d-t <d-t <d-t Vinylchloride <d-t <d-t <d-t Dichloorpropaan <S <S <S Minerale olie C1 - C4 <d-t <d-t <d-t Toelichting op de tabellen 4 en 5: <W = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (W) <S = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) * = groter dan W of S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) <d-t = detectielimiet groter dan W of S en kleiner dan of gelijk aan T <d-i = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I <I = (detectielimiet) kleiner of gelijk aan I, er is geen W of S Bovengrond In de zandige bovengrond aan de noordzijde van de locatie (M2) is een lichte verontreiniging met zink aangetroffen. De overige onderzochte componenten zijn niet in verhoogde gehalten aangetroffen. In de zandige bovengrond aan de zuidzijde van de locatie (M4) is een lichte verontreiniging met kwik aangetroffen. De overige onderzochte componenten zijn niet in verhoogde gehalten aangetroffen. BE24 RP

11 7 definitief In de overige mengmonsters (M1 en M3) van de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Ondergrond In de ondergrond (M5 t/m M7) zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Grondwater In het grondwater (7-1-1, en ) is een lichte verontreiniging met barium aangetroffen. Barium komt in het westen van Nederland van nature in verhoogde gehalten voor. De overige onderzochte componenten zijn niet in verhoogde gehalten aangetroffen. 7. Conclusies en advies De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd. an het maaiveld en in de grond is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. De aangetroffen verontreinigingen geven geen aanleiding tot nader onderzoek of sanerende maatregelen. Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren tegen eventuele verkoop of herontwikkelingsplannen. 8. Certificering Wareco is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 91: 28 en 141: 24, de BRL SIKB 6 (Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocollen 61 tot en met 64, de BRL SIKB 2 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) voor de protocollen BRL 21 en BRL 22. Door Wareco is nagegaan of het veldwerk en analyses die in onderaanneming zijn uitgevoerd, voldoen aan de eisen van de BRL SIKB 2 en de S3. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Wel behoeft het volgende een toelichting: - Mengmonster M2 is tweemaal geanalyseerd. In eerste instantie rapporteerde het laboratorium een zeer hoog gehalte koper in het monster. Gelet op de samenstelling van het mengmonster en de resultaten van het vooronderzoek, is overgegaan tot hervalidatie van de analyse. Het mengmonster is nogmaals op dezelfde wijze samengesteld en geanalyseerd. Bij de heranalyse is geen koper aangetroffen boven de rapportagegrens. BE24 RP

12 BIJLGEN

13

14 BIJLGE 2 Veldwerkrapportage

15

16

17

18

19

20 BIJLGE 3 Boorbeschrijvingen

21

22 Boorbeschrijving getekend volgens NEN 514 veldwerker: dhr. M. de Groote en M. Legierse Boring: 1 datum: B -3-5 gazon Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, grijszwart Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, donkergrijs 5 Boring: 2 datum: B -3-5 gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, geen olie-water reactie, beige Klei, matig zandig, matig humeus, geen olie-water reactie, grijs 5 Boring: 3 datum: B -2-5 gazon Klei, zwak humeus, zwak zandig, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, zwartgrijs Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, beige 5 Boring: 4 datum: B -2-5 gazon Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, grijszwart Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, beigebruin 5 Boring: 5 datum: Boring: datum: klinker Klinkers Zand, matig fijn, matig humeus, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijsbeige gazon Klei, matig humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, bruinzwart 5 Boring: 6 datum: B Boring: datum: tegel Tegel Zand, matig fijn, matig humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, bruinbeige Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, grijs gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, bruinbeige 5 B -5 Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, beige 5 B -5 Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, zwartbruin 1 C -1 Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, grijszwart 1 C -1 Klei, matig zandig, geen olie-water reactie, grijs 15 D -15 Klei, matig zandig, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijs 15 D -15 Klei, matig zandig, geen olie-water reactie, grijs 2 E -2 Klei, matig zandig, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijs F -25 Klei, matig zandig, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijs 3-3 Projectcode: BE24 : Startbaan 12, mstelveen

23 Boorbeschrijving getekend volgens NEN 514 veldwerker: dhr. M. de Groote en M. Legierse Boring: 9 datum: B -4-5 gazon Klei, sterk zandig, zwak humeus, sterk wortelhoudend, geen olie-water reactie, grijsbruin Zand, matig fijn, zwak humeus, geen olie-water reactie, beige 5 Boring: 1 datum: B -5 gazon Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend, geen olie-water reactie, beigebruin Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak baksteenhoudend, geen olie-water reactie, beigebruin 1 C -1 Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak schelphoudend, zwakke olie-water reactie, muffe-geur, grijszwart 15 D -15 Klei, matig zandig, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijs Boring: 11 datum: B -5 gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, beige Klei, matig zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, grijs 5 Boring: 12 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, zwak wortelhoudend, bruinbeige 1 C -1 Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijs 15 D -15 Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak schelphoudend, geen olie-water reactie, grijs 2-2 Boring: 13 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, zwak wortelhoudend, beigebruin Boring: 14 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, zwak wortelhoudend, beigebruin Projectcode: BE24 : Startbaan 12, mstelveen

24 Boorbeschrijving getekend volgens NEN 514 veldwerker: dhr. M. de Groote en M. Legierse Boring: 15 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, wortels, beigebruin Boring: 16 datum: gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, schelpen, wortels, beige 5 B -5 Zand, matig fijn, zwak humeus, grijsbeige 5 B -5 Zand, matig fijn, zwak humeus, schelpen, grijsbeige 1 C -1 Klei, matig zandig, matig humeus, grijszwart 1 C -1 Klei, matig zandig, schelpen, grijszwart Klei, zwak zandig, grijs Klei, zwak zandig, schelpen, grijs D D 2-2 Klei, matig zandig, schelpen, lichtgrijs 2-2 E Klei, zwak zandig, schelpen, lichtgrijs F 3-3 Boring: 17 datum: tuin Zand, matig fijn, matig humeus, matig wortelhoudend, donkerbruin Boring: 18 datum: tegel Zand, matig fijn, zwak humeus, wortels, beige Boring: 19 datum: tegel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, zwak wortelhoudend, beige Boring: 2 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, matig wortelhoudend, schelpen, bruinbeige 5 B -5 Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, grijsbeige C Klei, matig zandig, grijszwart 15 D -15 Klei, matig zandig, licht zwartgrijs Klei, zwak zandig, schelpen, lichtgrijs E 2-2 Klei, zwak zandig, schelpen, lichtgrijs F Klei, zwak zandig, sintels, lichtgrijs G 3-3 Projectcode: BE24 : Startbaan 12, mstelveen

25 Boorbeschrijving getekend volgens NEN 514 veldwerker: dhr. M. de Groote en M. Legierse Boring: 21 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, matig kleiïg, zwak wortelhoudend, grijsbeige Boring: 22 datum: gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, matig kleiïg, zwak wortelhoudend, bruinbeige Boring: 23 datum: gazon Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak wortelhoudend, grijsbeige Boring: 24 datum: gazon Zand, matig fijn, matig humeus, zwak kleiïg, wortels, beigebruin Boring: 25 datum: gazon Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig humeus, zwak wortelhoudend, beigebruin Boring: 26 datum: tegel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak wortelhoudend, beige 5 B -5 Zand, matig fijn, matig humeus, zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend, bruinbeige C -1 Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, bruinbeige 15 D -15 Zand, matig fijn, zwak humeus, schelpen, beige Boring: 27 datum: tegel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, beige 5 Boring: 28 datum: B -4 tegel Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak schelphoudend, beige Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak schelphoudend, grijs 1 C -1 Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak schelphoudend, grijs 15 D -15 Klei, zwak zandig, zwak schelphoudend, lichtgrijs 2-2 Projectcode: BE24 : Startbaan 12, mstelveen

26 pagina 1 van 2 Bijlage 4 (Meng)monster- en analyseschema grond en grondwater Tabel 1: Mengmonsterschema grond nalysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming M1 1-3 zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend 3-5 zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend 3-2 zwak wortelhoudend 4-2 zwak wortelhoudend 7-5 zwak wortelhoudend M2 1-5 zwak baksteenhoudend, zwak wortelhoudend zwak schelphoudend 12-5 zwak wortelhoudend 13-5 zwak wortelhoudend 14-5 zwak wortelhoudend 18-5 wortels 25-5 zwak wortelhoudend zwak schelphoudend zwak wortelhoudend M wortels 16-5 schelpen, wortels 17-5 matig wortelhoudend M zwak schelphoudend, zwak wortelhoudend 2-5 matig wortelhoudend, schelpen 21-5 zwak wortelhoudend 22-5 zwak wortelhoudend 23-5 zwak wortelhoudend 24-5 wortels 26-5 zwak wortelhoudend 27-5 zwak schelphoudend 28-4 zwak schelphoudend 8-5 zwak wortelhoudend M zwak schelphoudend, muffe geur M zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend 1-15 zwak schelphoudend 15-2 schelpen M zwak wortelhoudend 2-25 zwak schelphoudend zwak schelphoudend zwak schelphoudend Bijlage 4 bij BE24 RP21319

27 pagina 2 van 2 nalysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming schelpen schelpen zwak schelphoudend Tabel 2: nalyseschema grond nalysemonster nalyses M1 S3: Standaard bodem incl lutum en humus M2 S3: Standaard bodem incl lutum en humus M3 S3: Standaard bodem incl lutum en humus M4 S3: Standaard bodem incl lutum en humus M5 S3: Standaard bodem incl lutum en humus M6 S3: Standaard bodem incl lutum en humus M7 S3: Standaard bodem incl lutum en humus Tabel 3: nalyseschema grondwater nalysemonster nalyses S3: pakket Standaard grondwater S3: pakket Standaard grondwater S3: pakket Standaard grondwater Bijlage 4 bij BE24 RP21319

28 pagina 1 van 2 Bijlage 5 Toetsingskader grond en grondwater Tabel 1: Toetsingskader voor grond volgens de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) humus (% op ds) < 2, lutum (% op ds) < 2, W T I W T I W T I Barium [Ba] Nikkel [Ni] Kobalt [Co] 4, , Koper [Cu] Zink [Zn] Molybdeen [Mo] 1, , , Cadmium [Cd],35 4, 7,6,44 5, 9,6,36 4,1 7,9 Lood [Pb] Kwik [Hg], , , PK 1 VROM 1, , , PCB (7) (som,.7 factor),4,1,2,4,1,2,58,15,29 Minerale olie C1 - C humus (% op ds) lutum (% op ds) W T I W T I Barium [Ba] Nikkel [Ni] Kobalt [Co] 7, Koper [Cu] Zink [Zn] Molybdeen [Mo] 1, , Cadmium [Cd],45 5,1 9,7,61 6,9 13 Lood [Pb] Kwik [Hg], , PK 1 VROM 1, , PCB (7) (som,.7 factor),11,29,56,22,56 1,1 Minerale olie C1 - C Bijlage 5 bij BE24 RP21319

29 pagina 2 van 2 Tabel 2: Toetsingskader voor grondwater volgens de Wet Bodembescherming (µg/l) S T I rseen [s] 1, 35 6 Barium [Ba] Cadmium [Cd],4 3,2 6, Kobalt [Co] Koper [Cu] Kwik [Hg],5,18,3 Lood [Pb] Molybdeen [Mo] 5, Nikkel [Ni] Zink [Zn] Benzeen, Ethylbenzeen 4, Tolueen 7, 54 1 Styreen (Vinylbenzeen) 6, Xylenen (som), Naftaleen, Tetrachloormethaan (Tetra),1 5, 1, 1,2-Dichloorethaan 7, 24 4 Dichloormethaan,1 5 1 Trichloormethaan (Chloroform) 6, 23 4 Tribroommethaan (bromoform) 63 1,1-Dichloorethaan 7, ,1,1-Trichloorethaan, ,1,2-Trichloorethaan, Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per),1 2 4 cis + trans-1,2-dichlooretheen,1 1, 2 1,1-Dichlooretheen,1 5, 1, Vinylchloride,1 2,5 5, Dichloorpropaan,8 4 8 Minerale olie C1 - C Toelichting bij de tabellen: S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming W = chtergrondwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming Bijlage 5 bij BE24 RP21319

30 BIJLGE 6 nalyseresultaten grond en grondwater

31 Wareco msterdam BV T.a.v. W Postbus MSTELVEEN Uw kenmerk : BE24-mstelveen College mstelveen Ons kenmerk : Project (betreft gewijzigd rapport) Validatieref. : _certificaat_v2 Opdrachtverificatiecode : BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Wijziging : Bij referentienummer heeft een hervalidatie plaatsgevonden op het koper analyt. Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 7 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) msterdam, 22 januari 213 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L86 en/of in de bundel "nalysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T BN MRO bank GR msterdam F BTW nr. NL B1 HJE Wenckebachweg 12 Kvk R msterdam

32 Tabel 1 van 4 N L Y S E C E R T I F I C T Project code : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Opdrachtgever : Wareco msterdam BV Monsterreferenties = M1 3 (-2) 4 (-2) 7 (-5) 1 (-3) 1 (3-5) = M2 5 (7-57) 6 (5-4) 1 (-5) 11 (7-5) 12 (-5) 13 (-5) 14 (-5) 18 (-5) 25 (-5) = M3 15 (-5) 16 (-5) 17 (-5) Opgegeven bemonsteringsdatum : 9/1/213 9/1/213 1/1/213 Ontvangstdatum opdracht : 11/1/213 11/1/213 11/1/213 Startdatum : 11/1/213 11/1/213 11/1/213 Monstercode : Matrix : Grond Grond Grond Monstervoorbewerking S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1 S NEN579 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd S soort artefact nvt nvt nvt S voorbewerking NEN579 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd lgemeen onderzoek - fysisch S droogrest % 76,1 85,1 88,7 S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,6 2,9 1,9 S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,3 < 1 1,3 norganische parameters - metalen S barium (Ba) mg/kg ds < 2 S cadmium (Cd) mg/kg ds <,35 <,35 <,35 S kobalt (Co) mg/kg ds 4,9 2,5 < 2, S koper (Cu) mg/kg ds 2 < 1 < 1 S kwik (Hg) FIS/Fims mg/kg ds <,5 <,5 <,5 S lood (Pb) mg/kg ds < 1 S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5 S nikkel (Ni) mg/kg ds 13 7 < 5 S zink (Zn) mg/kg ds < 2 Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 42 < 35 < 35 Organische parameters - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: S naftaleen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S fenantreen mg/kg ds <,15,19 <,15 S anthraceen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S fluoranteen mg/kg ds <,15,33 <,15 S benzo(a)antraceen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S chryseen mg/kg ds <,15,16 <,15 S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S benzo(a)pyreen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S som PK (1) mg/kg ds 1, 1,4 1, Organische parameters - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: S PCB -28 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -52 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -11 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -118 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -138 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -153 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -18 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S som PCBs (7) mg/kg ds,5,5,5 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door Rv geaccrediteerd (registratienummer L86). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema S 3 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

33 Tabel 2 van 4 N L Y S E C E R T I F I C T Project code : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Opdrachtgever : Wareco msterdam BV Monsterreferenties = M4 8 (-5) 19 (-5) 2 (-5) 21 (-5) 22 (-5) 23 (-5) 24 (-5) 26 (-5) 27 (-5) 28 (-4) = M5 1 (1-15) = M6 25 (5-1) 25 (1-15) 25 (15-2) Opgegeven bemonsteringsdatum : 9/1/213 9/1/213 1/1/213 Ontvangstdatum opdracht : 11/1/213 11/1/213 11/1/213 Startdatum : 11/1/213 11/1/213 11/1/213 Monstercode : Matrix : Grond Grond Grond Monstervoorbewerking S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1 S NEN579 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd S soort artefact nvt nvt nvt S voorbewerking NEN579 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd lgemeen onderzoek - fysisch S droogrest % 82,8 66,3 81,6 S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2, 1,9,6 S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,3 24,5 < 1 norganische parameters - metalen S barium (Ba) mg/kg ds < 2 S cadmium (Cd) mg/kg ds <,35 <,35 <,35 S kobalt (Co) mg/kg ds 2,5 5,9 < 2, S koper (Cu) mg/kg ds < 1 12 < 1 S kwik (Hg) FIS/Fims mg/kg ds,13,5 <,5 S lood (Pb) mg/kg ds < 1 21 < 1 S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5 S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 17 < 5 S zink (Zn) mg/kg ds < 2 45 < 2 Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35 Organische parameters - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: S naftaleen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S fenantreen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S anthraceen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S fluoranteen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S benzo(a)antraceen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S chryseen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S benzo(a)pyreen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds <,15 <,15 <,15 S som PK (1) mg/kg ds 1, 1, 1, Organische parameters - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: S PCB -28 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -52 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -11 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -118 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -138 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -153 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S PCB -18 mg/kg ds <,1 <,1 <,1 S som PCBs (7) mg/kg ds,5,5,5 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door Rv geaccrediteerd (registratienummer L86). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema S 3 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

34 Tabel 3 van 4 N L Y S E C E R T I F I C T Project code : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Opdrachtgever : Wareco msterdam BV Monsterreferenties = M7 7 (1-15) 7 (2-25) 8 (1-15) 1 (15-2) 11 (5-1) 11 (15-2) 15 (15-2) 16 (15-2) 19 (15-2) 28 (4-1) Opgegeven bemonsteringsdatum : 9/1/213 Ontvangstdatum opdracht : 11/1/213 Startdatum : 11/1/213 Monstercode : Matrix : Grond Monstervoorbewerking S gewicht artefact g < 1 S NEN579 (steekmonster) uitgevoerd S soort artefact nvt S voorbewerking NEN579 uitgevoerd lgemeen onderzoek - fysisch S droogrest % 71,6 S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2, S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 19,9 norganische parameters - metalen S barium (Ba) mg/kg ds 38 S cadmium (Cd) mg/kg ds <,35 S kobalt (Co) mg/kg ds 5,3 S koper (Cu) mg/kg ds < 1 S kwik (Hg) FIS/Fims mg/kg ds <,5 S lood (Pb) mg/kg ds 1 S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 S nikkel (Ni) mg/kg ds 15 S zink (Zn) mg/kg ds 36 Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 Organische parameters - aromatisch Polycyclische koolwaterstoffen: S naftaleen mg/kg ds <,15 S fenantreen mg/kg ds <,15 S anthraceen mg/kg ds <,15 S fluoranteen mg/kg ds <,15 S benzo(a)antraceen mg/kg ds <,15 S chryseen mg/kg ds <,15 S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <,15 S benzo(a)pyreen mg/kg ds <,15 S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <,15 S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds <,15 S som PK (1) mg/kg ds 1, Organische parameters - gehalogeneerd Polychloorbifenylen: S PCB -28 mg/kg ds <,1 S PCB -52 mg/kg ds <,1 S PCB -11 mg/kg ds <,1 S PCB -118 mg/kg ds <,1 S PCB -138 mg/kg ds <,1 S PCB -153 mg/kg ds <,1 S PCB -18 mg/kg ds <,1 S som PCBs (7) mg/kg ds,5 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. - De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door Rv geaccrediteerd (registratienummer L86). - De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema S 3 geaccrediteerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

35 Tabel 4 van 4 N L Y S E C E R T I F I C T Project code : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Opdrachtgever : Wareco msterdam BV Opmerkingen m.b.t. analyses Opmerking(en) algemeen Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3) Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, S31/S321, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer. Sommatie van concentraties voor groepsparameters De sommatie is uitgevoerd volgens S3 paragraaf en bijlage 3. Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

36 Oliechromatogram 1 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M1 3 (-2) 4 (-2) 7 (-5) 1 (-3) 1 (3-5) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 <1 % 2) fractie C19 - C29 36 % 3) fractie C29 - C35 58 % 4) fractie C35 -< C4 6 % totale minerale olie gehalte: 42 mg/kg ds oliefractieverdeling NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

37 Oliechromatogram 2 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M2 5 (7-57) 6 (5-4) 1 (-5) 11 (7-5) 12 (-5) 13 (-5) 14 (-5) 18 (-5) 25 (-5) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 <1 % 2) fractie C19 - C29 31 % 3) fractie C29 - C35 58 % 4) fractie C35 -< C4 11 % totale minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds oliefractieverdeling NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

38 Oliechromatogram 3 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M3 15 (-5) 16 (-5) 17 (-5) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM oliefractieverdeling OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 <1 % 2) fractie C19 - C29 34 % 3) fractie C29 - C35 58 % 4) fractie C35 -< C4 8 % totale minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

39 Oliechromatogram 4 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M4 8 (-5) 19 (-5) 2 (-5) 21 (-5) 22 (-5) 23 (-5) 24 (-5) 26 (-5) 27 (-5) 28 (-4) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 <1 % 2) fractie C19 - C29 2 % 3) fractie C29 - C35 57 % 4) fractie C35 -< C4 23 % totale minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds oliefractieverdeling NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

40 Oliechromatogram 5 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M5 1 (1-15) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM oliefractieverdeling OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 <1 % 2) fractie C19 - C29 32 % 3) fractie C29 - C35 67 % 4) fractie C35 -< C4 <1 % totale minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

41 Oliechromatogram 6 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M6 25 (5-1) 25 (1-15) 25 (15-2) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 <1 % 2) fractie C19 - C29 2 % 3) fractie C29 - C35 87 % 4) fractie C35 -< C4 11 % totale minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds oliefractieverdeling NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

42 Oliechromatogram 7 van 7 OLIE-ONDERZOEK Monstercode : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Uw referentie : M7 7 (1-15) 7 (2-25) 8 (1-15) 1 (15-2) 11 (5-1) 11 (15-2) 15 (15-2) 16 (15-2) 19 (15-2) 28 (4-1) Methode : minerale olie (florisil clean-up) OLIECHROMTOGRM OLIEFRCTIEVERDELING 1) fractie > C1 - C19 4 % 2) fractie C19 - C29 37 % 3) fractie C29 - C35 59 % 4) fractie C35 -< C4 <1 % totale minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds oliefractieverdeling NLYSEMETHODE Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking P4 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO , incl. florisil clean-up. nalyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGM oliebibliotheek. De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. (Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

43 Bijlage 1 van 1 N L Y S E C E R T I F I C T Project code : Project omschrijving : BE24-mstelveen College mstelveen Opdrachtgever : Wareco msterdam BV nalysemethoden in Grond (S3) S3 In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "ccreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (S SIKB 3)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L86 van Omegam Laboratoria BV. Samplemate : Conform S3 en NEN 579 Droogrest : Conform S31 prestatieblad 2 Organische stof (gec. voor lutum) : Conform S31 prestatieblad 3 Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform S31 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 Barium (Ba) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Cadmium (Cd) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Kobalt (Co) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Koper (Cu) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Kwik (Hg) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN-ISO Lood (Pb) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Molybdeen (Mo) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Nikkel (Ni) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Zink (Zn) : Conform S31 prestatieblad 5; NEN 6966/C1 Minerale olie (florisil clean-up) : Conform S31 prestatieblad 7 PKs : Conform S31 prestatieblad 6 PCBs : Conform S31 prestatieblad 8 Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Opdrachtverificatiecode: BVQE-NKBR-JMUH-MJOK Ref.: _certificaat_v2

44 Wareco msterdam BV T.a.v. W Postbus MSTELVEEN Uw kenmerk : BE24-mstelveen College mstelveen Ons kenmerk : Project Validatieref. : 43783_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode : CEQZ-KGYU-LTWT-DJOU Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) msterdam, 21 januari 213 Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L86 en/of in de bundel "nalysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. Hoogachtend, namens Omegam Laboratoria, drs. R.R. Otten Directeur Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. postbus T BN MRO bank GR msterdam F BTW nr. NL B1 HJE Wenckebachweg 12 Kvk R msterdam

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Van de Giessen Milieupartner T.a.v. de heer D.K.J. van de Giessen Slophoosweg 16 5491 XR SINT OEDENRODE Uw kenmerk : 0906-10 Graafseweg 315A te Nijmegen Ons kenmerk : Project 300195 Validatieref. : 300195_certificaat_v1

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD

NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD Grondslag BV Project 16.573 PROJECT 16.573 NADER BODEMONDERZOEK WESTPOORT TE HEERHUGOWAARD opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard Afdeling SRO Postbus 390 1700 AJ Heerhugowaard contactpersoon: De heer A.T.M.

Nadere informatie

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519)

RAPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115-117 te Helmond (Locatiecode: AA079408519) Opdrachtgever: gemeente Helmond Postbus 95 57 Z Helmond Opdrachtnummer: 65476 Status rapport: Definitief Datum rapport: 22 november 211 RPPORT verkennend (water)bodemonderzoek Geldropseweg 115117 te Helmond

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09.

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09. RPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINZIJSTRT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 9.1965 OPDRCHTGEVER: Gemeente Geldermalsen Postbus 112 419 CC Geldermalsen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel

Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Verkennend bodemonderzoek aan de Hoekendaal 13a te Bakel Betreft Verkennend NEN-bodemonderzoek Opdrachtnummer 14P000308 Opdrachtgever De heer M. de Greef Rosendaeldreef 3 5709 RN HELMOND Opgesteld door

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all.

B.001 koos witte bouwkundig teken & adviesburo duykerdam 24 1791 tb den burg texel tel 0222-313130 e-mail kwitte@xs4all. Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: WHZ-2013-0184 kenmerk document: Bijlage 3/8 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening a.i.,

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 Grondslag BV Project 5563W PROJECT 5563W VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBESTONDERZOEK DEELLOCATIE W GEMEENTE BEEMSTER SECTIE G, NUMMERS 826 (ged.) en 827 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam

Verkennend bodemonderzoek Kandelaarweg nabij 100 Rotterdam Bijlage 6: rapport bodemonderzoek / M.T.A. Bijl Opdrachtgever : Aannemersbedrijf F. Bijl & Zonen B.V. T.a.v. dhr. M. Bijl Fokkerstraat 487 3125 BD SCHIEDAM Rapportnummer : NEN.2015.0159 Datum : 24 augustus

Nadere informatie

grondslag bodemkwaliteitsbureau VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM

grondslag bodemkwaliteitsbureau VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM grondslag bodemkwaliteitsbureau PROJECT 22444 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PIEREBAAN 7 TE MONNICKENDAM Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN DEEL VAN HET PERCEEL AAN DE LAGEDIJK 12 TE SPAARNDAM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 3 te Heemstede definitief Uitgebracht aan: Gemeente Heemstede Ruimtelijk beleid Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE AJ10Y, RAP20120719 29-08-2012 definitief Projecttitel

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD

WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 WIJZIGINGSPLAN WOONGEBIEDEN ASTEN, WIJZIGING VOORDELDONK ONGENUMMERD 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN

MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN PROJECT 19481 MILIEUKUNDIG ONDERZOEK ASFALT, HAMERVELDSEWEG TE LEUSDEN Grondslag - WLN Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard t 072 5729457 www.grondslag.nl met Grondslag vestigingen in : Kamerik ı Heerhugowaard

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden Opdrachtgever : Van der Waal & Partners B.V. T.a.v. dhr. P. van der Knaap Postbus 373 267 AK NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.211.299 Datum : 12 maart 212 Verkennend bodemonderzoek Agnes Croesinklaan 24 Schipluiden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beekwoude aan de Broekheurne ring te Enschede. definitief

Verkennend bodemonderzoek Beekwoude aan de Broekheurne ring te Enschede. definitief Verkennend bodemonderzoek Beekwoude aan de Broekheurne ring te Enschede definitief Uitgebracht aan: Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Postbus 173 75 AD Enschede definitief Aw57.5rsm.rap.docx

Nadere informatie

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002/2018 VERKENNEND BODEM- EN ASBEST IN GROND ONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN DE MIDDENWEG 69 TE LIMMEN HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK. HB Adviesbureau bv VKB 21/22 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP EEN PERCEEL AAN DE WATERACKER TE HEEMSKERK HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 21 voorwaarden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009

NADER BODEMONDERZOEK. : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 NADER BODEMONDERZOEK Locatie : Binnenweg 72a-C te Heemstede Opdrachtgever : Hoorne B.V. Projectnummer : 259417.1 Datum : 27 november 2009 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Nader bodemonderzoek Methode

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK

VERKENNEND. BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT. te HOENSBROEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK 5-tal percelen BURGEMEESTER SLANGHENSTRAAT te HOENSBROEK projectnr. 13435.bkk Verkennend bodemonderzoek Burg. Slanghenstraat te Hoensbroek INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen

Behoort bij beschikking ZK d.d. BEM nr.(s) Medewerkster Publiekszaken / vergunningen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 06-02-2015 ZK14001063 Medewerkster Publiekszaken / vergunningen BEM1406213 gemeente Steenbergen #.6!!#'-*"#-6% " + *!1& 9-: "# " # #$% "; )24$)2??'.!

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer. Definitief

Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer. Definitief Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Definitief Bodemonderzoek Zorgcentrum De Keern Landsmeer Definitief Uitgebracht aan: De Zorgcirkel Postbus 655 1440 AR PURMEREND Auteur ir. C.M.J. Kwakernaak

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Ten behoeve van: De locatie Breedeweg in de gemeente Castricum Datum: 16 november 2010 Werknummer: 000576 Opdrachtgever: Bouwbedrijf Tromp BV Dhr. J. Tromp Breedeweg 50 1902 RM

Nadere informatie

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging.

Sanering uitgevoerd, restverontreiniging aanwezig. Ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Hieronder zijn de locaties weergegeven waar sprake is (geweest) van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Tevens wordt kort omschreven wat de status van de locatie

Nadere informatie

28 april H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer S. Ubink : Postbus : 5200 MC s-hertogenbosch

28 april H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl... : De heer S. Ubink : Postbus : 5200 MC s-hertogenbosch RAPPORT betreffende een waterbodemonderzoek op de locatie Groote Peel Datum Kenmerk Auteur : : : 8 april 6 5H678/DBI/rap4 De heer D.D.C.A. Bijl Vrijgave : De heer C. Brouwer bba (projectleider)... Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F213, PARALLELWEG-WEST 1 TE WOERDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F213, PARALLELWEG-WEST 1 TE WOERDEN Grondslag BV Project 7754 PROJECT 7754 VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCEEL F23, PARALLELWEG-WEST TE WOERDEN opdrachtgever: contactpersoon: Aannemersbedrijf A. van Ooijen Woerden BV Mevr. G. Mielke - Van

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

LABORATORIUMONDERZOEK...

LABORATORIUMONDERZOEK... INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING... 3 2. VOORONDERZOEK... 4 2.1. Gegevens van de onderzoekslocatie... 4 2.2. Historisch onderzoek... 5 2.3. Onderzoeksopzet... 5 3. VELDWERKZAAMHEDEN... 6 3.1. Veldwerk

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg

Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg 25 maart 2014 Bodemonderzoek plangebied Ommen Oost - Noordzijde Otmansweg Kenmerk R002-1219308TNY-mwl-V03-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek CPO Chrysantenstraat Naaldwijk Gemeente Westland

Verkennend bodemonderzoek CPO Chrysantenstraat Naaldwijk Gemeente Westland Opdrachtgever : Gemeente Westland Afdeling Planontwikkeling T.a.v. S.M. Smits Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.212.88 Datum : 15 mei 212 Verkennend bodemonderzoek CPO Chrysantenstraat Naaldwijk

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Kolk te Wapenveld Definitief gemeente Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 mei 2009 99047521 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT...

SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1. AANLEIDING EN DOEL... 5 1.2. REFERENTIEKADER... 5 1.3. BETROUWBAARHEID... 6 1.4. OPBOUW RAPPORT... Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3. INLEIDING... 5.. AANLEIDING EN DOEL... 5.2. REFERENTIEKADER... 5.3. BETROUWBAARHEID... 6.4. OPBOUW RAPPORT... 7 2. VOORONDERZOEK... 8 2.. LOCATIEBESCHRIJVING EN HISTORISCHE

Nadere informatie

Opdrachtgever : De heer M.G. Houtenbos. Postbus of adres : Heerenweg 250 Postcode + plaats : 1851 KZ Heiloo

Opdrachtgever : De heer M.G. Houtenbos. Postbus of adres : Heerenweg 250 Postcode + plaats : 1851 KZ Heiloo Opdrachtgever : De heer M.G. Houtenbos Postbus of adres : Heerenweg 250 Postcode + plaats : 1851 KZ Heiloo Datum : 16 oktober 2014 Rapportnummer : 14115rap Status : definitief Adviesbureau : Kwinfra BV

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn

Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Verkennend bodemonderzoek Beulakerweg 54 Giethoorn Opdrachtgever: SAB Arnhem B.V. Projectnummer: P1854.01 Datum: 18 november 2010 Rapporteur: ing. J.A. Slotboom-van Vliet Autorisatie: J. Geerdink M.Sc.

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 projectlocatie Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst opdrachtgever Mevrouw A.J.H.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Sint-Antoniusstraat 5-7 Eindhoven

Verkennend bodemonderzoek Sint-Antoniusstraat 5-7 Eindhoven Verkennend bodemonderzoek Sint-Antoniusstraat 5-7 Eindhoven Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier documentnummer: 1301/008/TB-01, versie A INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 1 INLEIDING

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NADER ONDERZOEK ASBEST SNEVERT 1A TE SCHAGEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NADER ONDERZOEK ASBEST SNEVERT 1A TE SCHAGEN PROJECT 22856 VERKENNEND BODEMONDERZOEK NADER ONDERZOEK ASBEST SNEVERT 1A TE SCHAGEN Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174 SE Heerhugowaard

Nadere informatie

Bodemonderzoek Zuiderkerkstraat 3 te Koog aan de Zaan

Bodemonderzoek Zuiderkerkstraat 3 te Koog aan de Zaan Bodemonderzoek Zuiderkerkstraat 3 te Koog aan de Zaan 24 juli 2014 Bodemonderzoek Zuiderkerkstraat 3 te Koog aan de Zaan Kenmerk R001-1223554CMW-aao-V02-NL Verantwoording Titel Bodemonderzoek Zuiderkerkstraat

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 94

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 94 Grondslag BV Project 15563-D PROJECT 15563-D VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DEELLOCATIE D GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 94 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau Beemster Postbus 7 1462 ZG Middenbeemster

Nadere informatie

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OK-ruimte

rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OK-ruimte Vrijheidweg 45 1521 RP WORMERVEER 088 1262 920 info@grsmilieu.nl rapport verkennend bodemonderzoek Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam Locatie nieuwe OKruimte opdrachtnummer 201517210 Datum : 1 juni

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Zuiddijk 51 te Zaandam

Verkennend bodemonderzoek Zuiddijk 51 te Zaandam Verkennend bodemonderzoek Zuiddijk 51 te Zaandam Concept, 21 mei 2013 Verkennend bodemonderzoek Zuiddijk 51 te Zaandam Wbb-locatiecode ZA047904300 Concept Kenmerk R005-1213380DKO-lhl-V01 Verantwoording

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan

Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn. Nabij J.C. Hoogendoornlaan Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Nabij J.C. Hoogendoornlaan 11 februari 2010 Verkennend bodemonderzoek 4 percelen Alphen a/d Rijn Alphen aan den Rijn, sectie G, percelen 140, 145,

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief-

Verkennend. Locatie. t/m 182 te Den Bosch. Datum. : 9 augustus 2013. -definitief- Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Zuid Willemsvaart 172, 174 t/m 182 te Den Bosch Opdrachtgeverr : Meeuwissen OG b.v. Projectnummer : 25.13.00244. 1 Datum : 9 augustus 2013 -definitief-

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 3718

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 3718 Grondslag BV Project 5563-G PROJECT 5563-G VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DEELLOCATIE G GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 378 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau Beemster Postbus 7 462 ZG Middenbeemster

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie