Ruimte in wet- en regelgeving: theoretisch onderwijs en praktisch onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte in wet- en regelgeving: theoretisch onderwijs en praktisch onderwijs"

Transcriptie

1 Ruimte in wet- en regelgeving: theoretisch onderwijs en praktisch onderwijs Diverse mbo- onderwijsinstellingen(bijvoorbeeld uit Amsterdam). Interpretatie van normen met betrekking tot theoretisch onderwijs en interpretatie van normen met betrekking tot praktisch onderwijs (voortvloeiend uit urennormen van de Wet BIG) en onduidelijkheden over de termen begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming (voortvloeiend uit de Wet WEB). Bij ROC Leiden dreigde examinering van een groep studenten hierdoor zelfs uitgesteld te moeten worden, omdat de instelling in de veronderstelling verkeerde te weinig les te hebben gegeven. Meer flexibele invulling mogelijk binnen het reguliere onderwijs, in samenspraak met zorginstellingen/ thuiszorgorganisaties/ leerbedrijven. Dit maakt het makkelijker om mensen (in de praktijk) op te leiden tot verpleegkundige. Er is overleg geweest tussen verschillende partijen hoe de urennorm van de Wet BIG (en de urennormen van de wet WEB) dienden te worden geïnterpreteerd. Resultaat Handreiking ontwikkeld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB. Belangrijke bevindingen uit het Servicedocument - Theoretisch onderwijs kan klassikaal zijn, maar ook middels het digitaal volgen van les, individuele begeleiding of gastlessen. - Theoretisch onderwijs hoeft niet binnen een (onderwijs)instelling te worden gegeven. - Bij praktisch onderwijs kan er gedacht worden aan beroepspraktijkvorming (stages), skillslabs en trainingen. - Het staat de onderwijsinstelling vrij om te bepalen waar het praktisch onderwijs wordt gegeven. Men kan hierbij denken aan het leerbedrijf, een zorginstelling, een onderwijsinstelling of in de gemeenschap (zoals buurtzorg). - Het staat de onderwijsinstellingen vrij, om naar eigen inzicht en ervaring, het onderwijs vorm te geven op een kwalitatief goede manier.

2 Ruimte in wet- en regelgeving: Tussentijds overstappen scholen MBO De Leidse instrumentenmakers School (LiS). Als leerlingen overstappen van de ene naar de andere instelling dan heeft dit een negatief effect op de diploma- en jaarresultaten van de instelling waar de student vandaan komt. Hierdoor kunnen leerlingen bijvoorbeeld niet eerst een deel van een opleiding in hun eigen regio volgen en vervolgens een specialisatie in een ander deel van het land. Het is belangrijk dat leerlingen kunnen overstappen, bijvoorbeeld bij een samenwerking tussen een ROC en een vakschool waar leerlingen tussentijds overstappen om een meer specialistische opleiding te gaan volgen. Minister Bussemaker geeft in haar brief Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap aan dat meer samenwerking tussen mbo-instellingen wenselijk is. Om dit te realiseren biedt zij de mogelijkheid aan mbo-instellingen om samenwerkingscolleges te vormen. Daarnaast geeft de minister in deze brief aan dat het toezicht zo vorm krijgt dat de inspectie in staat wordt gesteld om rekening te houden met bijvoorbeeld tussentijds overstappen. Resultaat Dit document, ontwikkeld door het Ministerie van OCW Toelichting: Effect op diploma- en jaarresultaten Jaar- en diplomaresultaat worden door de inspectie gebruikt als kengetallen bij de beoordeling van de onderwijsopbrengsten. Bij het jaarresultaat gaat het om de instellingsverlaters en doorstromers binnen de instelling met diploma als percentage van het totaal aantal gediplomeerden en instellingsverlaters in een jaar (hier telt dus ook de groep mee die een diploma haalt en binnen de instelling doorstroomt). Bij het diplomaresultaat gaat het om het aantal gediplomeerde instellingsverlaters in een jaar als percentage van het totaal aan instellingsverlaters (alleen instellingsverlaters). Het is inderdaad het geval dat overstappen van de ene naar de andere school zonder diploma een negatief effect heeft op het diploma- en jaarresultaat van de instelling waar de student vandaan komt. Dit kan ertoe leiden dat een school de vastgestelde normering niet haalt. De inspectie gaat echter niet alleen af op de cijfers, ook het verhaal achter de cijfers is belangrijk. Als instellingen kunnen aantonen dat een deel van de studenten de instelling verlaat zonder diploma omdat zij een overstap maken naar een andere instelling om bijvoorbeeld een specialistische opleiding te volgen en dit een duidelijk effect heeft op de diploma- en jaarresultaten kan de inspectie de normering aanpassen. Een andere mogelijkheid is het oprichten van een samenwerkingscollege. Hierbij gaan twee of meer instellingen formeel samenwerken. Studenten in een samenwerkingscollege kunnen bij alle instellingen die participeren in het samenwerkingscollege onderwijs volgen zonder dat ze overgeschreven hoeven te worden. Dan is er als studenten wisselen van instelling dus geen sprake van een negatief effect op de diploma- of jaarresultaten.

3 Ruimte in wet- en regelgeving: Tussentijds overstappen tussen hboopleidingen Opgebracht door leerling van een HBO opleiding (wijk)verpleegkunde. De indruk bestond dat het bijna niet mogelijk is om tussentijds over te stappen naar een andere HBO- opleiding. Meer flexibele invulling van het onderwijs, waardoor een student breder inzetbaar is op de arbeidsmarkt. Resultaat Voor zorgtrajecten met overstap tussen hbo-opleidingen zijn er geen belemmeringen voor de student (studievertraging) of voor de instelling (mislopen bekostiging) als het mogelijk is te werken met vrijstellingen. Voorbeeld: Een hbo- opleiding is 4 jaar (240 studiepunten). Het is dan bv denkbaar dat een student die bij de ene hbo-opleiding 120 studiepunten heeft behaald, overstapt naar een andere hbo-opleiding om daar een interessante afstudeerrichting te volgen van 120 studiepunten, en dat de instelling bepaalt dat de student ivm overstap vanuit een verwante opleiding vrijstelling krijgt van 120 studiepunten. Toelichting: Bekostigingsaspecten De overheid bekostigt per student één bachelor en één master. Voor een hbo-bachelor worden 4 studiejaren bekostigd (een hbo opleiding omvat 240 studiepunten en dat is het equivalent van 4 studiejaren) en als het diploma behaald wordt dan krijgt de instelling een diplomabonus ter waarde van 1 studiejaar. Dit betekent dat als een student overstapt na bv 2 studiejaren van instelling 1 naar instelling 2 en daar vervolgens de studie afmaakt: De eerste instelling ontvangt 2 studiejaren bekostiging; De tweede instelling ontvangt ook 2 studiejaren bekostiging en een diplomabonus.

4 Ruimte in wet- en regelgeving: Onderwijsbevoegdheid van gastdocenten in het MBO Vanuit VVT- instellingen aangebracht. Verheldering van de regels omtrent het inzetten van gastdocenten. Gastdocenten kunnen bijvoorbeeld mensen uit de praktijk zijn die goed ingevoerd zijn in de modernste technieken en werkwijzen. Inzet van beroepsbeoefenaars als gastdocenten kan daarom zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen beroepsbeoefenaars studenten mogelijk enthousiasmeren via een andere invalshoek dan docenten. De wettelijke voorschriften met betrekking tot gastdocenten in het MBO worden hieronder nader toegelicht. Resultaat Dit document, ontwikkeld door het Ministerie van OCW. Toelichting: Wettelijke voorschriften met betrekking tot gastdocenten In het Middelbaar Beroepsonderwijs zijn de voorwaarden voor de benoeming van gastdocenten vastgelegd in de Web (Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 4.2.1). In de Web staat dat een gastdocent zonder onderwijsbevoegdheid mag worden aangesteld als er sprake is van specifieke kennis en bekwaamheden, bijvoorbeeld over een bepaald werkveld. Voorwaarde is dat de omvang van de aanstelling gemiddeld niet meer dan vier uur per week is op jaarbasis. De gastdocent mag alleen lesgeven op het gebied van de specifieke kennis en bekwaamheden en het schoolbestuur wijst een docent aan onder wiens verantwoordelijkheid de gastdocent lesgeeft. Daarnaast moet de gastdocent een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen en niet krachtens rechterlijke uitspraak uitgesloten zijn van het geven van onderwijs.

5 Ruimte in wet- en regelgeving: vormgeving versnelde 3 jarige bachelortrajecten Hogeschool van Amsterdam In wet KIV heeft OCW 3-jarige HBO trajecten voor vwo'ers mogelijk gemaakt. Op verzoek van de TK is daar de wettelijke eis van 180 ECTS aan gekoppeld. Diverse instellingen hebben inmiddels van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Echter, met name in praktijkgerichte sectoren zorg en educatie blijken diverse instellingen praktische problemen te hebben om het programma binnen deze 180 ECTS vorm te geven en stoppen instellingen met 3-jarige trajecten of zien er van af. OCW heeft begrip getoond voor deze praktische problemen en zal nu voorstellen om via een technische wetsaanpassing te regelen dat instellingen mogen kiezen tussen 180 of 240 ECTS. PM Wat is de stand van zaken van deze wetswijziging? Versnelde opleiding van talentvolle studenten wordt eenvoudiger. Dit kan opleiding aantrekkelijker maken voor deze groep studenten. Toelichting - Versnelde en intensieve trajecten zijn mogelijk op basis van selectie na de poort (honoursprogramma bijvoorbeeld, 240 studiepunten). Wel moet altijd ook het basisprogramma toegankelijk blijven. - Zomervakantie kan benut worden, maar niet als verplichting voor de student. - Er kan ook een drie-jarig traject voor vwo-ers gestart worden (180 studiepunten). Ook niet vwo-ers kunnen zo n programma volgen, maar daarbij moet uitdrukkelijk sprake zijn van een hoog startniveau van de student (en dit zal eerder uitzondering dan regel zijn) (zie communicatie hierover door OCW in brief aan instellingen ).

6 Ruimte in wet- en regelgeving: openstelling Stagefonds Zorg voor leerbedrijven ROC Leijgraaf, Summa College In meerdere regio s zijn er onvoldoende stageplaatsen voor mbo-leerlingen zorg&welzijn, vooral op niveau 2. Om dit probleem aan te pakken heeft ROC Leijgraaf een eigen leerbedrijf opgericht waar deze groep leerlingen de vereiste beroepspraktijkvorming kunnen doen. Voor dit initiatief was het echter niet mogelijk om een bijdrage te krijgen uit het Stagefonds Zorg. In overleg met OCW heeft VWS besloten de regeling voor het Stagefonds aan te passen. Concreet betekent het dat alle instellingen die in het kader van de Wmo 2105 een contract of een subsidierelatie hebben met een gemeente in aanmerking komen voor subsidie uit het stagefonds. Door deze aanpassing wordt het mogelijk dat een veelbelovend project gericht op kwetsbare jongeren van ROC Leijgraaf in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds. Ook het Summa College heeft met hun wijkleerbedrijf een dergelijk contract met de gemeente Eindhoven Daarmee is voor hen het probleem opgelost. Mits onderwijsinstellingen dus een contract hebben met een gemeente in het kader van de Wmo 2015 kan dit ook voor vergelijkbare (wijk)leerbedrijven een oplossing bieden.

7 Ruimte in wet- en regelgeving: opzetten regionale netwerken voor innovatie GezondNL/Preventweb.nl Volgens GezondNL is er te weinig ruimte binnen de financieringssystematiek van de Zorgverzekeringswet om regionale (kennis)netwerken voor innovatie in de regio op te zetten. De financiering gaat naar usual suspects. - Sommige nieuwe ontwikkelingen vallen niet onder de definitie van zorgprestatie en kunnen daarom niet worden gefinancierd middels de Zorgverzekeringswet. - Om het mogelijk te maken innovaties in de praktijk uit te proberen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties opgesteld. Dit is lastig aan te geven, want de kennisnetwerken zijn nog niet opgericht. Maar meerwaarde door regionale netwerken is vrijwel gegarandeerd (dichtbij de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen). Toelichting beleidsregel innovatie Veel innovaties kunnen binnen de huidige regels gefinancierd worden door zorgaanbieders of zorgverzekeraars. Sommige nieuwe ontwikkelingen vallen echter niet onder een zorgprestatie. Om het mogelijk te maken deze innovaties in de praktijk uit te proberen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Kennisdeling kan onderdeel zijn van een innovatieproject. Deze kennisdeling dient wel ten dienste te staan van het concreet leveren van zorg (kan ook zorg op afstand zijn).

8 Ruimte in wet- en regelgeving: kosten rondom non-productieve uren voor begeleiding Transvorm en Zorg aan Zet. Er is minder goede stagebegeleiding van leerlingen door zorgprofessionals. Dit vanwege bezuinigingen in de zorg. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat er minder opleidingsplekken komen of dat stagiaires andere stagiaires gaan begeleiden. Daardoor is er sprake van kwaliteitsverlies en wordt er minder personeel opgeleid dan nodig is. - Partijen zijn gewezen op de mogelijkheid van het Stagefonds Zorg. Via het Stagefonds kunnen zorginstellingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het gaat over stageplaatsen voor studenten aan regionale opleidingscentra (roc's), hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen. - Partijen zijn gewezen op de handreiking urennormen Wet WEB/Wet BIG. Praktisch onderwijs kan ook invulling worden gegeven door andere manieren van praktijkleren (skill-labs e.d.) Na de opleidingen is het benodigd aantal (kwalitatief hoogwaardig opgeleide) medewerkers beschikbaar voor het werken in de zorg. Toelichting: Stagefonds Zorg Het ministerie van VWS is in 2008 het Stagefonds voor de zorg gestart. Via het Stagefonds kunnen zorginstellingen een bijdrage krijgen voor de kosten van stagebegeleiding. Het SBB verzorgt het Stagefonds vanaf het subsidiejaar De aanspraak die gemaakt kan worden op het Stagefonds is na een schooljaar: de aanvraagformulieren voor subsidieronde 2016 (schooljaar ) worden medio augustus 2016 verzonden naar de zorginstellingen. Meer informatie is vindbaar op

9 Ruimte in wet- en regelgeving: Begeleide Onderwijstijd Bij wie? Deltion College, ROC Limburg, SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam). In de WEB staat een urennorm met een verplichte verdeling tussen begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Instellingen hebben de plicht om ervoor te zorgen dat studenten een voldoende intensief onderwijsprogramma krijgen. Omdat cliënten steeds langer thuis wonen en het niet realistisch is om cliënten de klas in te halen is het voor studenten belangrijk om de wijk in gaan. Om deze uren mee te mogen tellen als BOT is er actieve betrokkenheid van een bevoegde leraar nodig. In sommige gevallen is deze actieve betrokkenheid van een docent discutabel en wordt het onderwijs in de wijk niet meegerekend als BOT. Om studenten een goede kennis te geven van de huidige zorgpraktijk en eisen die gesteld worden aan werknemers in de zorg- en welzijnssector is het belangrijk dat studenten een deel van hun opleiding in een echte zorgsetting volgen. Dit helpt om de aansluiting tussen de opleiding en het werk in de zorg- en welzijnssector te verbeteren. In overleg met de Inspectie van het Onderwijs is dit document opgesteld. Resultaat In het kader van de flexibilisering van het onderwijs heeft de Minister van OCW gezegd dat onderwijsuren geen doel op zich zijn, de urennorm staat in functie van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom sinds 1 augustus 2014 mogelijk om af te wijken van de urennorm. Er mogen minder uren aan BOT besteed worden dan wettelijk is vastgelegd. Voorwaarde voor het afwijken van de urennorm is dat er een goed onderwijsprogramma ligt waarin wordt aangegeven wat men kwalitatief gezien met het onderwijs wil. De instelling moet dus een duidelijke visie hebben op de kwaliteit en kunnen beargumenteren waarom een afwijking van de urennorm daarvoor belangrijk is. De inspraak van studenten is hierbij essentieel, de visie moet de goedkeuring dragen van de studentenraad. De MBO-Raad heeft een document opgesteld waarin de regels rond BOT uitgebreid beschreven worden, dit document is te vinden op: In datzelfde online dossier is een document van de Inspectie van het Onderwijs te vinden waarin de werkwijze van de inspectie bij toezicht op de onderwijstijd is beschreven. Ook in het toezicht van de inspectie is de onderwijskwaliteit leidend. Er wordt in principe niet naar de begeleide onderwijstijd gekeken. Alleen als er een vermoeden is van onvoldoende kwaliteit op basis van (twee van) de volgende indicatoren. 1. De opbrengsten van de betreffende opleiding zijn onvoldoende (jaar- en diplomaresultaat) 2. De tevredenheid van studenten, medewerkers of bedrijven over de opleiding is laag en ligt duidelijk onder het gemiddelde van alle instellingen 3. De leertijd blijkt onvoldoende te zijn. Met leertijd wordt bedoeld dat er geen lestijd onnodig verloren gaat en dat het onderwijsleerproces zo georganiseerd is dat iedere student in lessituaties aan het leren is. Er moet een uitvoerbaar, evenwichtig rooster aan ten

10 grondslag liggen (bijvoorbeeld niet te veel tussenuren). Daarnaast moet er sprake zijn van een evenwichtige werkdruk in onderwijs, beroepspraktijkvorming en examinering.

11 Ruimte in wet- en regelgeving : Het erkennen van leerbedrijven in het MBO Bij wie? WGV Oost. Het erkennen van leerbedrijven in het MBO zien de werkgevers voornamelijk als een last en niet als een instrument dat de kwaliteit van de BPV verhoogt. Bedrijven zijn continu in beweging en spelen in op de laatste ontwikkelingen in het veld. Hierdoor wordt een erkenning binnen een rigide systeem eigenlijk niet als zinvol ervaren. De stelling van de WGV is: leg de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de BPV bij de onderwijsinstelling. Die moeten een inschatting kunnen maken van de kwaliteit van een bedrijf voor de BPV van studenten en moeten hier ook op afgerekend worden door de inspectie als dat niet lukt. In plaats van een systeem dat veel extra tijd kost en naar zeggen van de WGV weinig oplevert zou de school de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de BPV moeten dragen (high trust, high penalty). Een casus die aangeeft wat het systeem voor problemen kan opleveren: Een buurtsupermarkt die niet meer rendabel is verdwijnt en een instelling voor gehandicaptenzorg besluit om die supermarkt over te nemen. Daar kunnen de gehandicapte cliënten aan het werk en kunnen studenten vanuit zorgopleidingen stage lopen. De instelling is een erkend leerbedrijf, maar de erkenning is gebaseerd op de locatie. De buurtsuper kan niet als locatie erkend worden voor zorgopleidingen omdat een supermarkt alleen erkend kan worden als stagebedrijf voor opleidingen in de richting van de handel. Dus zorg en welzijn studenten mogen geen stage lopen in de buurtsuper waar gehandicapten werken. Als leerbedrijven niet meer erkend hoeven worden kunnen studenten mogelijk eenvoudiger stages vinden. Belang van de erkenning van leerbedrijven Voor studenten in het mbo is de beroepspraktijkvorming (BPV) een belangrijk onderdeel van hun opleiding. De BPV moet plaatsvinden bij een erkend leerbedrijf op basis van een praktijkovereenkomst. Studenten in een 1, 2, 3 of 4-jarige beroepsopleidende leerweg (BOL) opleiding besteden respectievelijk minimaal 250, 450, 900 en 1350 uur aan BPV. Dit betekent dat een substantieel deel van de opleiding plaatsvind bij het leerbedrijf. Voor de studenten in de beroepsbegeleidende leerweg is het deel van de opleiding dat bij het leerbedrijf plaatsvind nog veel groter, minimaal 610 uur per jaar. Dit is anders als in het hbo waar de stages vaak een kleiner deel van de opleiding beslaan. Daarnaast wordt in het hbo vaak stage gelopen bij verschillende instellingen terwijl met name in de BBL studenten gedurende hun hele opleiding bij hetzelfde bedrijf rondlopen. Een leerbedrijf dat de student niet voldoende kan of wil bieden kan daarom een desastreus effect hebben op de opleiding van de student. Dit is minder waarschijnlijk in het hoger onderwijs.

12 De erkenning van leerbedrijven behoort tot de wettelijke taken van de S-BB. Hoe de S-BB deze erkenning vormgeeft en op welke gronden mogen zij zelf bepalen. Werkgevers en onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd in de organisatie. Dit betekent ook dat als werkgevers de huidige manier van erkennen niet vinden bijdragen aan de kwaliteit dat ze dit in overleg met de onderwijsinstellingen anders vorm kunnen geven.

13 Ruimte in wet- en regelgeving: opzetten regionale netwerken voor innovatie GezondNL/Preventweb.nl Volgens GezondNL is er te weinig ruimte binnen de financieringssystematiek van de Zorgverzekeringswet om regionale (kennis)netwerken voor innovatie in de regio op te zetten. De financiering gaat naar usual suspects. - Sommige nieuwe ontwikkelingen vallen niet onder de definitie van zorgprestatie en kunnen daarom niet worden gefinancierd middels de Zorgverzekeringswet. - Om het mogelijk te maken innovaties in de praktijk uit te proberen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties opgesteld. Dit is lastig aan te geven, want de kennisnetwerken zijn nog niet opgericht. Maar meerwaarde door regionale netwerken is vrijwel gegarandeerd (dichtbij de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen). Toelichting beleidsregel innovatie Veel innovaties kunnen binnen de huidige regels gefinancierd worden door zorgaanbieders of zorgverzekeraars. Sommige nieuwe ontwikkelingen vallen echter niet onder een zorgprestatie. Om het mogelijk te maken deze innovaties in de praktijk uit te proberen, heeft de NZa de beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties opgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Kennisdeling kan onderdeel zijn van een innovatieproject. Deze kennisdeling dient wel ten dienste te staan van het concreet leveren van zorg (kan ook zorg op afstand zijn).

14 Ruimte in wet- en regelgeving: kosten rondom non-productieve uren voor begeleiding Transvorm en Zorg aan Zet. Er is minder goede stagebegeleiding van leerlingen door zorgprofessionals. Dit vanwege bezuinigingen in de zorg. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat er minder opleidingsplekken komen of dat stagiaires andere stagiaires gaan begeleiden. Daardoor is er sprake van kwaliteitsverlies en wordt er minder personeel opgeleid dan nodig is. - Partijen zijn gewezen op de mogelijkheid van het Stagefonds Zorg. Via het Stagefonds kunnen zorginstellingen een bijdrage krijgen voor de kosten van de stagebegeleiding. Het gaat over stageplaatsen voor studenten aan regionale opleidingscentra (roc's), hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen. - Partijen zijn gewezen op de handreiking urennormen Wet WEB/Wet BIG. Praktisch onderwijs kan ook invulling worden gegeven door andere manieren van praktijkleren (skill-labs e.d.) Na de opleidingen is het benodigd aantal (kwalitatief hoogwaardig opgeleide) medewerkers beschikbaar voor het werken in de zorg. Toelichting: Stagefonds Zorg Het ministerie van VWS is in 2008 het Stagefonds voor de zorg gestart. Via het Stagefonds kunnen zorginstellingen een bijdrage krijgen voor de kosten van stagebegeleiding. Het SBB verzorgt het Stagefonds vanaf het subsidiejaar De aanspraak die gemaakt kan worden op het Stagefonds is na een schooljaar: de aanvraagformulieren voor subsidieronde 2016 (schooljaar ) worden medio augustus 2016 verzonden naar de zorginstellingen. Meer informatie is vindbaar op

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota Onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Rini Romme Luud Bochem Illustraties

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

BBL opleiding en stages doktersassistent

BBL opleiding en stages doktersassistent BBL opleiding en stages doktersassistent Een opleiding tot doktersassistent kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het kan verkort, in deeltijd, schriftelijk of een combinatie. Het kan via een beroeps

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

FAQ s experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl Versie 15 oktober 2015

FAQ s experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl Versie 15 oktober 2015 FAQ s experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl Versie 15 oktober 2015 Inhoudsopgave Doel experiment... 2 Aanvraagprocedure... 3 Voorwaarden tot deelname... 6 Vormgeving beroepsopleiding

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13935 29 juli 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

WET BIG regionale verantwoording

WET BIG regionale verantwoording WET BIG regionale verantwoording Ageeth Strijker / Erik Mondriaan Deltion College Anja Waninge Landstede Gerda Vissers Aventus Hilde Rotmensen Alfa College Jan Wiggers / Marieke Zwier WGV Zorg en Welzijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 250 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II. Het betreft het volgende product, genoemd

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2012/13 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (versie 01-08-2013) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit: Artikel

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015 Zorgpact Leiden, 9 september 2015 Programma 15.15 u. Welkom door Lucienne van Laar (dagvoorzitter) 15.30 u. Libertas Leiden Sjors Gerritsen 15.45 u. ID-College Ria Rozendaal 16.00 u. Doekle Terpstra 16.30

Nadere informatie

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012)

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit:

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met kenmerk, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats

SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag SubsidiantNaam T.a.v. SubsidiantBestuur SubsidiantAdres SubsidiantHuisnr SubsidiantPostcode SubsidiantPlaats Datum: Betreft: Aankondiging Stagefonds 2015 Geacht

Nadere informatie

In de brief van 30 januari 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de minister de beleidslijn voor onderwijstijd uiteengezet.

In de brief van 30 januari 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de minister de beleidslijn voor onderwijstijd uiteengezet. Toezicht op onderwijstijd: werkwijze van de inspectie Bijlage 1 Inleiding Het wetsvoorstel met de titel doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (TK 33 187)

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

Evaluatie Subsidieregeling stageplaatsen zorg

Evaluatie Subsidieregeling stageplaatsen zorg Evaluatie Subsidieregeling stageplaatsen zorg Subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie tegen Hepatitis B voor leerlingen in het zorgonderwijs Den Haag, januari 2011 Ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Informatie subsidieregeling Stagefonds 2011-2012

Informatie subsidieregeling Stagefonds 2011-2012 Informatie subsidieregeling Stagefonds 2011-2012 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik Inhoudsopgave Veranderingen Stagefonds 2012 t.o.v.

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken.

Ik schrijf deze brief mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten REGELING Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt

Registratie BPV s bij DUO. Peter Buurman Eef Vegt Registratie BPV s bij DUO Peter Buurman Eef Vegt Wat staat er over de BPV in de wet? 2 Beroepspraktijkvorming Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag Lid 1. Het bevoegd gezag

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Hoofdpunten. Afbakening. Bevoegd en bekwaam in het beroepsonderwijs 4 juni 2013. Benoembaar, bevoegd, bekwaam Checklist deel 1. Rond 15.

Hoofdpunten. Afbakening. Bevoegd en bekwaam in het beroepsonderwijs 4 juni 2013. Benoembaar, bevoegd, bekwaam Checklist deel 1. Rond 15. Bevoegd en bekwaam in het beroepsonderwijs 4 juni 2013 Ontwikkelingen rond de Wet BIO op een rij Studiemiddag Hoofdpunten Benoembaar, bevoegd, bekwaam Checklist deel 1 Rond 15.15 uur pauze De ontwikkeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35388 27 juni 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2017, kenmerk MEVA-1148375-164938,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk dernederlandensinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk dernederlandensinds 1814. Nr. 13682 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk dernederlandensinds 1814. 11 september 2009 RegelingvandeMinistervanVolksgezondheid,Welzijnen Sportvan 9 september 2009, MEVA/ABA-2952728 houdende

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling praktijkleren Maart 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen, Stimuleert ondernemers bij duurzaam,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43921 22 augustus 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2016, kenmerk 988529-152939-MEVA,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015

Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen. Versie 9 november 2015 Nieuwe kwalificatiestructuur en Keuzedelen Versie 9 november 2015 Onderwerpen Herziening van de kwalificatiestructuur Keuzedelen en hun karakteristieken Tot stand komen keuzedelen Aanbod en kiezen van

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1

Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures januari 2014 1 Keuzedelen Facts and figures Inleiding 3 Karakteristieken van keuzedelen Soorten keuzedelen Keuzedeelverplichting en de omvang van keuzedelen Keuzedelen kennen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

https://www.youtube.com/watch? v=31jgmahveg0&feature=player_detailpage

https://www.youtube.com/watch? v=31jgmahveg0&feature=player_detailpage https://www.youtube.com/watch? v=31jgmahveg0&feature=player_detailpage Excellentie in het mbo Anneke Tjalma, directie MBO Ministerie van OCW Excellentie in het mbo Aansluiting bij toptalentenbeleid in

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012

Hand-out t.b.v. Focusbijeenkomst Entreeopleiding, 25 juni 2012 Stand van zaken t.a.v. de entreeopleiding per 18 juni 2012 Bron: directie BVE van het ministerie van OCW Status wetsvoorstel Het wetsvoorstel is medio maart 2012 naar de Kamer gegaan. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk

Zij-instromers als directe link naar de beroepspraktijk ZIJ-INSTROOM IN HET MBO: PDG-TRAJECTEN Vanuit de praktijk de klas in Auteurs Eva van der Boom, MOOZ Onderzoek februari 2017 Mbo-docent word je door een reguliere lerarenopleiding te volgen. Maar ook is

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Verslag van de internetconsultatie

Verslag van de internetconsultatie Verslag van de internetconsultatie In de periode van 4 juli tot 8 september is het wetsvoorstel voor internetconsultatie opengesteld. Er zijn iets minder dan veertig reacties binnengekomen, over het algemeen

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 650 Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra Servicedocument De 850-urennorm Extra Titel : Servicedocument De 850-urennorm Auteur(s) : Heleen Beurskens MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De Bilt T: 030 221 98 11 E: info@mboraad.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking. 4 maart 2015

Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking. 4 maart 2015 Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking 4 maart 2015 Transities Van AWBZ naar: Jeugdwet Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 En ook: invoering

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Inzicht bieden in Doelstelling Historie en opzet WEB Wat is relevant voor niet-overheids bekostigd

Nadere informatie

Datum 19 juli 2011 Betreft definitief rapport onderzoek 850 urennorm Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenoranisatie)

Datum 19 juli 2011 Betreft definitief rapport onderzoek 850 urennorm Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenoranisatie) > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht ROC Noorderpoortcollege College van Bestuur Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht www.onderwijsinspectie.nl

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie