Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014"

Transcriptie

1 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inhoud van dit document Niveau en positionering NIMA Online Marketeer Examenmethodiek Opbouw van het Nima Examen Online Marketeer NIMA Online Marketeer module NIMA Online Marketeer module NIMA Online Marketeer module 2 praktische opdrachten Taxonomie Exameneisen Competenties Beoordelingsschaal Literatuurlijst Bijlage 1: European Qualification Framework Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 1

3 1 Inleiding 1.1 Inhoud van dit document Dit document bevat onder andere de exameneisen voor het examen Nima Online Marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op Nima Examens Online Marketeer vanaf september 2014 en zullen voor onbepaalde tijd geldig zijn. Dit document heeft als doel jou als examenkandidaat of docent te informeren over de eisen die worden gesteld aan een het NIMA Examen Online Marketeer. De exameneisen zijn een weergave van de inhoud en het niveau van de examenmodules 1 en 2. In dit document is te lezen wat het niveau is van het diploma, de methodiek van de beide examenmodules, de daadwerkelijke exameneisen, de competentieschalen welke van toepassing zijn voor het mondelinge examen en de lijst met literatuur die als basis dient voor het NIMA Examen Online Marketeer. 1.2 Niveau en positionering NIMA Online Marketeer Het NIMA Examen Online Marketeer toetst de kennis, vaardigheden en persoonlijke- en beroepscompetenties die nodig zijn om op uitvoerend niveau (verrichten) binnen het domein van de online marketing te kunnen opereren. Het NIMA Examen Online Marketeer vormt de basis voor beroepsrollen op uitvoerend niveau van online marketing. Dit is vergelijkbaar met EQF-niveau 5 van het Europese kwalificatieraamwerk (European Qualification Framework, zie bijlage I). De beroepsprofielen in het EQF zijn opgesteld op basis van opleidings- en werkniveau waarbij ingezoomd wordt op kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden. Voor de bepaling van een EQF niveau wordt gekeken naar de inhoud van de exameneisen en de vorm waarin deze exameneisen worden getoetst. De niveaus in het raamwerk zijn te vergelijken met de bekende opleidingsniveaus MBO, HBO en WO. Meer informatie over de beroepsrollen en niveaus in het EQF is als bijlage opgenomen. Het NIMA Examen Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende een opleiding en voor de marketeers die zich willen verdiepen in online marketing. Het NIMA Examen Online Marketeer is gericht op het verkrijgen van kennis en inzicht met betrekking tot online marketinginstrumenten en vaardigheden. Van de kandidaat worden toepassingsvaardigheden verwacht op beleidsvoorbereidend en uitvoerend niveau. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 2

4 2 Examenmethodiek 2.1 Opbouw van het Nima Examen Online Marketeer In het examen wordt getoetst op kennis en vaardigheden. Het volledige examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (120 minuten) en een mondeling deel (60 minuten). Deze worden afzonderlijk van elkaar afgenomen. Om in het bezit te komen van het NIMA Diploma Online Marketeer dient de kandidaat voor beide modules (1 en 2) een voldoende resultaat (cijfer van 5,5 of hoger) te hebben behaald. De wegingsfactor tussen beide modules is als volgt: module 1 50%, module 2 50%. 2.2 NIMA Online Marketeer module 1 Het schriftelijk gedeelte omvat (120 minuten): a. 30 meerkeuze vragen die primair kennis toetsen van de verschillende online marketingbegrippen en instrumenten; b. 15 meerkeuzevragen die betrekking hebben op drie minicases. De minicases zijn opgebouwd rondom een drietal beknopte beschrijvingen van een vraagstuk uit de online marketingpraktijk. De wegingsfactor van de onderdelen a en b bij het vaststellen van het eindcijfer voor de schriftelijke module is gelijk aan elkaar; beide onderdelen wegen evenredig mee in het eindcijfer. In het eerste deel, de meerkeuzevragen, ligt de nadruk op het toetsen van parate (literatuur)kennis. In het tweede onderdeel wordt getoetst in hoeverre de kandidaat in staat is om de theorie te koppelen aan praktische zaken, veelal vanuit de actualiteit, en in staat is tot het leggen van verbanden. 2.3 NIMA Online Marketeer module 2 Het mondelinge deel van het NIMA Examen Online Marketeer bestaat uit de volgende twee onderdelen: Het uitvoeren en de schriftelijke verslaglegging van twee praktische opdrachten; Het presenteren van de praktische opdrachten voor twee NIMA Examinatoren, gevolgd door een criteriumgericht interview (ondervraging aan de hand van vooraf vastgestelde criteria) met de kandidaat om inzicht te verkrijgen in de competenties en het niveau van competentie(s). Zie voor de beoordeling hoofdstuk 5 in dit document. De kandidaat kiest uit de lijst met mogelijke opdrachten (zie 2.4) naast de verplichte opdracht één keuze-opdracht. De kandidaat beschrijft in een plan van aanpak welke stappen ondernomen moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. De kandidaat beschrijft wie de opdrachtgever is (werkgever of andere opdrachtgever). In een schriftelijk verslag geeft de kandidaat weer hoe hij de opdracht aanpakt, wat de situatie was voorafgaand aan de opdracht en wat de gewenste situatie is na uitvoering van de opdracht. De kandidaat legt verantwoording af over de (gewenste) resultaten en de gekozen aanpak. De kandidaat wordt geacht gebruik te maken van relevante theorie met betrekking tot het gekozen onderwerp. Het verslag heeft een omvang van minimaal 10 tot maximaal 15 getypte pagina s, eventueel aangevuld met maximaal 5 pagina s in bijlagen. Het verslag wordt beoordeeld op relevantie, diepgang, onderbouwing en reflectie. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 3

5 De procedure voor het inleveren van het verslag is als volgt: De kandidaat schrijft zelf een verslag over de twee gekozen praktische opdrachten. Het verslag dient authentiek werk te zijn. Het verslag dient uiterlijk op de sluitingsdatum van het examen (circa vijf weken voor het examen) ingeleverd te worden bij NIMA, hardcopy (in drievoud) en digitaal. Het ingeleverde verslag vormt de basis voor het mondelinge examen. Dit mondelinge examen is als volgt opgebouwd: Presentatie (maximaal 15 minuten) Presentatie van de twee gekozen opdrachten, de aanpak, uitwerking en gewenste resultaten daarvan. Hiervoor worden een laptop en een beamer ter beschikking gesteld. Criteriumgericht interview (maximaal 25 minuten) De examinatoren ondervragen de kandidaat aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Oordeelsvorming (maximaal 10 minuten) De examinatoren komen in overleg tot een eindbeoordeling. Beoordeling en feedback (maximaal 10 minuten) De examinatoren geven toelichting op de uitslag. 2.4 NIMA Online Marketeer module 2 praktische opdrachten De kandidaat werkt twee opdrachten uit die de basis vormen voor module 2 van het NIMA Examen Online Marketeer; de verplichte opdracht en 1 keuze-opdracht. De opdrachten worden gekozen uit onderstaande lijst met mogelijkheden: Verplichte opdracht: - De verplichte opdracht heeft betrekking op analytics. De kandidaat kan de statistieken van (mobiele) websites interpreteren en effectieve verbeteracties aangeven voor de website. De kandidaat kan ook aangeven welke vragen na analyse nog niet beantwoord zijn (wat kan er niet gemeten worden). - De kandiaat kan aangeven hoe traffic naar de website wordt gegenereerd, welke herkomstbronnen (social media, , affiliate, search, etc.) daarbij van belang zijn en welke paden door de website de beste conversie opleveren. Keuze-opdrachten (de kandidaat werkt 1 keuze-opdracht uit): 1. Zoekmachinemarketing De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe door middel van het gebruik van organische zoekmachinemarketing de ranking van de website in de zoekmachine verhoogd wordt waardoor meer relevante bezoekers naar de website worden getrokken. - hoe de populariteit van de website kan worden vergroot door linkbuilding. - hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door doelgericht te adverteren in een zoekmachine. De kandidaat laat zien dat rekening is gehouden met mobiele apparaten (devices). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via zoekmachinemarketing. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 4

6 2. Online advertising De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door doelgericht affiliatemarketing in te zetten. - hoe een campagne (zoals display, video) effectief ingezet kan worden om gestelde doelen te halen, waarbij de kandidaat laat zien hoe verschillende campagnes aangemaakt worden voor verschillende apparaten (laptop, desktop, tablet, smartphones). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via online advertising. 3. Social media De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe de (potentiële) doelgroep van een bedrijf effectief via social media (advertenties) bereikt kan worden om volger of fan te worden van het bedrijfsaccount. - hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door social media content en doelgerichte social media advertenties. - hoe meer engagement (bijvoorbeeld een reactie of delen) op de social media content kan ontstaan ten behoeve van online branding. - hoe er gemonitord wordt wat er over het merk gezegd wordt. De kandidaat laat hierbij zien dat de content en advertenties die zijn gemaakt rekening houden met mobiele apparaten (devices). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via social media advertenties en social content. 4. marketing De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe een effectieve campagne (dus niet slechts 1 ing) opgezet en uitgevoerd kan worden. - hoe de juiste data (adressen) verworven worden en verrijkt kunnen worden. - hoe een effectieve onderwerpsregel geschreven wordt - welke doelen op de website nagestreefd worden met de campagne - hoe de doorclickratio verhoogd kan worden De kandidaat laat hierbij zien dat rekening is gehouden met mobiele apparaten (devices). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via marketing. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 5

7 3 Taxonomie Ten grondslag aan NIMA Examens liggen exameneisen. Exameneisen zijn de toetstermen op basis waarvan de examens worden ontwikkeld en geven het niveau weer waarop een gediplomeerde NIMA Online Marketeer zou moeten functioneren. Het niveau van een leerdoel en de toetsterm zijn vastgelegd in een zogenaamde Taxonomie. In de exameneisen is achter elke toetsterm een letter of lettercombinatie te zien. Onderstaand worden deze letters verklaard. (K) (B) (RV) (PV) = Kennis; Bijvoorbeeld een definitievraag. = Begrip; Bijvoorbeeld uitleggen waarom of hoe iets in elkaar zit. = Reproductieve Vaardigheden; hebben betrekking op standaardprocedures of het gebruik van formules. = Productieve Vaardigheden; doen een beroep op de creativiteit van de examenkandidaat, het gaat om handelingen in nieuwe situaties. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een marketingplan. Een taxonomie kent een hiërarchie die begint bij het niveau Kennis van bijvoorbeeld een begrip, tot Productieve Vaardigheden waarbij een kandidaat in staat is kennis toe te passen en bijvoorbeeld te presenteren en te combineren. Een exameneis kan op een lager niveau getoetst worden dan waarop deze is opgesteld. Bijvoorbeeld: Wanneer een eis op RV niveau is opgesteld, kan deze eis ook op begripsniveau (B) voorkomen in een examen. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 6

8 4 Exameneisen De eisen van het NIMA Examen Online Marketeer gaan uit van het examengebouw van de NIMA Marketing Examens. De exameneisen van het NIMA Examen Online Marketeer zijn als volgt opgebouwd: 1. Online Marketingkennis 2. Online Marketingvaardigheden 1. Online Marketingkennis en -vaardigheden Exameneisen met een * behoren bij een van de opdrachten (vaardigheden). De kandidaat moet weet hebben van de inhoud van deze onderwerpen (K/B). Alleen de kandidaat die het onderwerp als keuzeopdracht kiest, moet het onderwerp ook kunnen uitvoeren (RV/PV). De kandidaat kan: Algemeen: 1. Algemeen 1.1 Uitleggen wat online marketingcommunicatie inhoudt (K) 1.2 Uitleggen wat online marketing inhoudt (K) 1.3 Uitleggen wat wordt bedoeld met bereik, bezoek, conversie (lead/verkoop), retentie (K) 1.4 De kandidaat kan verschillende soorten websites onderscheiden: verkoopsite, lead generationsite, branding site, publicatiesite, informatie- en dienstverleningsite (K) 1.5 uitleggen wat wordt met bedoeld met gamification (K) 1.6 aangeven wat wordt bedoeld met customer journeys (B) 1.7 aangeven wat wordt bedoeld met funnel (attention, consideration, action, loyalty) (B) 1.8 aangeven welk kanaal op welke plek in de funnel ingezet kan worden (B) 1.9 aangeven wat het verschil is tussen push en pull (B) 1.10 uitleggen wat wordt bedoeld met Big Data (K) 1.11 uitleggen wat wordt bedoeld met crowdsourcing (K) 1.12 uitleggen wat wordt bedoeld met crowdfunding (K) 1.13 het begrip The long tail uitleggen (K) 1.14 uitleggen wat wordt bedoeld met website-usability (B) 1.15 de verschillende mogelijkheden van content marketing onderscheiden (K): whitepapers, e-books, infographics, visuals, video s, foto s, blogberichten, persberichten, muziek, webinars 1.16 uitleggen wat de verschillen zijn tussen owned, paid en earned media (B) 1.17 uitleggen wat de verschillen zijn tussen CPM, CPL, CPS, CPC, Cost per download (B) 1.18 uitleggen wat bedoeld wordt met user-generated content (K) Attention, consideration: 2. Online advertising 2.1 de verschillende afrekenmodellen voor online adverteren onderscheiden (K) 2.2 uitleggen hoe display advertising werkt (B) 2.3 uitleggen hoe video-advertising werkt (B) 2.4 uitleggen hoe richmedia advertising werkt (B) 2.5 uitleggen hoe realtime bidding werkt (B) 2.6 het begrip retargeting uitleggen (K) 2.7 het begrip native advertising uitleggen (K) 2.8 uitleggen hoe affiliate marketing werkt (B) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 7

9 2.9 uitleggen hoe de inkomsten bij affiliate marketing zijn verdeeld (B) 2.10 * aangeven hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door doelgericht affiliatemarketing in te zetten (PV) 2.11 * aangeven hoe een campagne (zoals display of video) effectief ingezet kan worden om gestelde doelen te halen (PV) 2.12 * aangeven hoe verschillende campagnes aangemaakt worden voor verschillende apparaten (laptop, dekstop, tablet, smartphone)(pv) 2.13 * aangeven hoe rekening gehouden wordt met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat conversies gerealiseerd worden via online advertising (PV) 3. Social media 3.1 uitleggen hoe in social media geadverteerd kan worden op specifieke doelgroepen (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) (B) 3.2 uitleggen wat de unieke targetingopties van social media zijn(b) 3.3 uitleggen wat de verschillen zijn tussen een persoonlijk profiel en een bedrijfsaccount (B) 3.4 aangeven hoe social media kan worden ingezet voor webcare (B) 3.5 * aangeven hoe de (potentiële) doelgroep van een bedrijf effectief via social media (advertenties) bereikt kan worden om volger of fan te worden van het bedrijfsaccount (PV) 3.6 * aangeven hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door social media content en doelgerichte social media advertenties (PV) 3.7 * aangeven hoe meer engagement (bijvoorbeeld een reactie of delen) op de social media content kan ontstaan ten behoeve van online branding (PV) 3.8 * aangeven hoe er gemonitord wordt wat er over het merk wordt gezegd (PV) 3.9 * laten zien dat de content en advertenties die zijn gemaakt rekening houden met mobiele apparaten (devices) (PV) 3.10 * aangeven hoe rekening gehouden wordt met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat conversies gerealiseerd worden via social media advertenties en social content (PV) Consideration, action: 4. Zoekmachinemarketing 4.1 het begrip zoekmachinemarketing uitleggen (K) 4.2 de verschillen tussen SEO en SEA uitleggen (B) 4.3 uitleggen hoe SEO werkt (structuur en techniek, keywords en content, links en autoriteit)(k) 4.4 uitleggen hoe het veilingsysteem van zoekmachinemarketing werkt (K) 4.5 uitleg geven hoe de biedprijs wordt bepaald en welke factoren hierin een rol spelen (B) 4.6 de afrekenmodellen van zoekmachinemarketing onderscheiden (B) 4.7 uitleggen hoe een advertentie voor Google Adwords wordt opgebouwd (B) 4.8 uitleggen wat sitelinks zijn (in organische resultaten en in Adwords) (K) 4.9 * aangeven hoe een Google Adwords campagne aangemaakt wordt (PV) 4.10 *aangeven hoe met een Google Adwords campagne een specifieke doelgroep bereikt wordt (PV) 4.11 * de eigen website analyseren in zoekmachines (PV) 4.12 *aangeven hoe de website geoptimaliseerd wordt zodat de organische zoekresultaten verbeteren (interne optimalisatie) (PV) 4.13 * aangeven hoe de juiste links gegenereerd worden zodat de organische zoekresultaten verbeteren (externe optimalisatie) (PV) 4.14 * aangeven welke techniek gebruikt wordt zodat de organische zoekresultaten verbeteren (externe optimalisatie) (PV) 4.15 * aangeven hoe rekening gehouden wordt met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat conversies gerealiseerd worden via zoekmachinemarketing (PV) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 8

10 Loyalty: 5 marketing 5.1 de verschillende vormen van marketing onderscheiden (B) 5.2 uitleggen wat wordt bedoeld met opt-in en opt-out 5.3 * uitleggen hoe de juiste adressen voor een campagne verworven kunnen worden (K) 5.4 * uitleggen hoe de juiste data (adressen) verrijkt kunnen worden (B) 5.5 *aangeven hoe een effectieve onderwerpsregel geschreven wordt (PV) 5.6 *aangeven hoe een effectieve campagne wordt opgezet en uitgevoerd(pv) 5.7 * aangeven welke doelen op de website worden nagestreefd met een campagne (PV) 5.8 * aangeven hoe de doorclickratio verhoogd kan worden (PV) 5.9 * aangeven hoe rekening wordt gehouden met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via marketing (PV) 5.10 * aangeven hoe rekening is gehouden met mobiele apparaten (devices) (PV) Website: 6 Websites 6.1 de 4 contentstijlen (informeren, motiveren, verkoopgericht, servicegericht) kunnen onderscheiden en uitleggen (B) 6.2 uitleggen hoe de leesbaarheid van een tekst online kan worden verhoogd (gebruik van tussenkopjes, bullets, structuur) (B) 6.3 uitleggen hoe de website-usability verbeterd wordt met als doel de conversie te verhogen (B) 6.4 uitleggen wat het gebruik door de consument van meerdere devices betekent voor de ontwikkeling van je website (responsive, adaptive design, tablet-first/content-first design, etc.) (B) 6.5 * aangeven hoe de user experience voor bezoekers vanuit herkomstbronnen (social media, , affiliate, search etc.) kan worden verbeterd, met als doel de optimalisatie van de conversie (landingspages en besteltrechter)(pv). 7 Analytics 7.1 de volgende begrippen uitleggen (K): bouncerate, unieke bezoeker, terugkerende bezoeker, verwijzende sites (referral), uitstappercentage, Not provided bij SEO/SEA, annotaties 7.2 uitleggen wat wordt bedoeld met universal analytics (K) 7.3 KPI s benoemen die gebruikt kunnen worden om te komen tot return on ad spend van de campagne en de omzet van de campagne (B). 7.4 aangeven hoe de volgende KPI s berekend worden: CTR, conversieratio, ROI, ROAS (B) 7.5 uitleggen hoe in analyticsprogramma s het begrip bezoeker wordt gehanteerd (B) 7.6 aangeven hoe de verschillende online marketingcommunicatie-instrumenten worden opgenomen in de verkeersbronnen in webanalytics (B) 7.7 de verschillende verkeersbronnen van webanalystics onderscheiden (B) 7.8 uitleggen hoe conversie aan diverse kanalen kan worden toegekend (B) 7.9 verschillende conversie-atrributiemodellen onderscheiden (B): First click-model, lineair model, tijdstip van contactmoment (time decay-model), bepaalde kanalen meer waarde toekennen, last click-model 7.10 de belangrijkste social media-ratio s benoemen die een social mediamonitoringprogramma moet bevatten (B) 7.11 * de webstatistieken interpreteren, knelpunten herkennen en benoemen en effectieve verbeteracties aangeven voor de website (PV) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 9

11 Presentatie: 8. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden 8.1 een verslag schrijven over twee actuele Online Marketing opdrachten (PV) 8.2 beargumenteren welke keuzes gemaakt zijn bij de uitvoering van de opdrachten (PV) 8.3 beargumenteerde conclusies trekken over de uitgevoerde opdrachten 8.4 een gestructureerde presentatie verzorgen (PV) 8.5 visuele hulpmiddelen gebruiken ter ondersteuning van een presentatie (PV) 8.6 tijdens een presentatie zelfvertrouwen uitstralen met non-verbaal gedrag zoals lichaamstaal en houding (PV) 8.7 tijdens een presentatie richting de examinatoren spreken (PV) 8.8 correct taalgebruik toepassen zowel in schrift als tijdens een presentatie en/of in een bespreking (PV) 8.9 verstaanbaar en duidelijk spreken tijdens een presentatie en/of in een bespreking (PV) 8.10 tijdens een presentatie adequaat reageren op signalen van de examinatoren (PV) 8.11 kort, bondig en duidelijk vragen beantwoorden (PV) 8.12 op basis van argumenten in discussie gaan met de examinatoren (PV) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 10

12 5 Competenties Bij het NIMA Examen Online Marketeer wordt het competentieniveau van de kandidaat door middel van een mondeling examen vastgesteld en beoordeeld. Het mondelinge examen bestaat uit een presentatie en een criteriumgericht interview (ondervraging aan de hand van vooraf vastgestelde criteria). Het doel van het mondelinge examen is inzicht te verkrijgen in de competentie(s) van de kandidaat en het niveau van deze competentie(s). In dit hoofdstuk worden de competenties beschreven. 5.1 Beoordelingsschaal Het verslag en het bijbehorende mondelinge examen (zie 2.3) worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 1. Analytisch vermogen Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Heeft de webstatistieken onvolledig en onjuist geïnterpreteerd Heeft de webstatistieken onvolledig geïnterpreteerd Kan de webstatistieken juist interpreteren Kan de webstatistieken juist interpreteren en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie Kan de webstatistieken juist interpreteren gaat systematisch op zoek naar verbanden tussen verschillende soorten informatie Formuleert verbeteracties die geen rekening houden met doelgroep, conversie en gedrag op de site. Formuleert verbeteracties voor doelgroep. Formuleert verbeteracties voor doelgroep of conversie. Formuleert verbeteracties voor doelgroep, conversie of gedrag op de site. Formuleert verbeteracties voor doelgroep, conversie en gedrag op de site, waarbij mogelijke consequenties van standpunten in zijn/haar overwegingen zijn opgenomen Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 11

13 Formuleert onvolledig en onnauwkeurig hoe traffic naar de website wordt gegenereerd Formuleert onvolledig hoe traffic naar de website wordt gegenereerd Formuleert hoe traffic naar de website wordt gegenereerd Formuleert hoe traffic naar de website wordt gegenereerd en welke herkomstbronnen van belang zijn Formuleert hoe traffic naar de website wordt gegenereerd en geeft aan welke herkomstbronnen daarbij van belang zijn en wat de beste conversie oplevert. 2. Doelstellingen Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Stelt geen of onjuiste doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART Stelt doelen vast echter niet in termen van (meetbare) resultaten SMART Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART in samenhang met elkaar Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART en werkt deze consequent uit 3. Resultaatgerichtheid Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Neemt doelstelling niet als uitgangspunt en redeneert niet resultaatgericht Neemt doelstelling als uitgangspunt maar redeneert niet resultaatgericht Neemt doelstelling als uitgangspunt en redeneert resultaatgericht Neemt SMARTdoelstelling als uitgangspunt, redeneert resultaatgericht en behaalt doelstelling Neemt SMARTdoelstelling als uitgangspunt en redeneert resultaatgericht en behaalt ruimschoots doelstelling. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 12

14 4. Structuur Het rapport bevat de volgende elementen: omslag / titelpagina Inhoudsopgave Inleiding in een paar zinnen (doelstellingen rapport, methode van werken, opbouw van het rapport) Kernhoofdstukken - verplichte opdracht: * analyse van statistieken, traffic/herkomstbronnen * interpretatie van geanalyseerde gegevens * SMART geformuleerde doelstellingen * verbeteracties voor specifieke pagina s op de website - keuze-opdracht: * SMART geformuleerde doelstellingen * activiteiten of plan van aanpak op operationeel niveau, rekening houdend met diverse apparaten en landingspagina * resultaten van uitgevoerde/geplande activiteiten Bijlagen en bronvermelding Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Opbouw en structuur van tekst leiden tot onduidelijkheid Opbouw en structuur van tekst geven geen meerwaarde aan boodschap Sobere opbouw en structuur van de tekst maken de boodschap duidelijk Heldere opbouw en structuur van de tekst maken de boodschap zeer duidelijk Rijkelijke opbouw en visueel duidelijke structuur van de tekst maken de boodschap zeer duidelijk 5. Mondelinge verdediging Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Kan gedachten niet duidelijk onder woorden brengen Heeft moeite met gedachten duidelijk onder woorden te brengen Kan gedachten onder woorden brengen Kan gedachten goed onder woorden brengen Brengt makkelijk gedachten goed onder woorden Geen interactie met examinatoren Weinig interactie met examinatoren Wisselende interactie met examinatoren Goede interactie met examinatoren Goede en diepgaande interactie met examinatoren Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 13

15 Krijgt vragen niet beantwoord Heeft geen beheersing van vaktermen: begrijpt niet waar het over gaat Krijgt vragen niet altijd beantwoord Heeft slechte beheersing van vaktermen: begrijpt slecht waar het over gaat Krijgt vragen beantwoord Heeft matige beheersing van vaktermen: haalt regelmatig vaktermen door elkaar Anticipeert op bepaalde vragen Heeft goede beheersing van vaktermen: begrijpt vaktermen Anticipeert op alle vragen en geeft een volledig antwoord. Kandidaat ziet dat de examinator het antwoord begrijpt. Heeft uitstekende beheersing van vaktermen: begrijpt vaktermen en past ze op de juiste manier toe De vijfpuntsschaal voor de meting van deze competenties is een graadmeter met betrekking tot de competenties van een kandidaat. Met behulp van criteria en kritische punten wordt aangegeven of de kandidaat onvoldoende, matig, voldoende, goed of zeer goed scoort in een bepaalde competentie. Uit de schaal blijkt een duidelijke gradatie. Een en ander wordt per competentie bekeken. Er is binnen de competentiebeoordelingsschaal een onderverdeling aangehouden tussen beroepscompetenties enerzijds en persoonlijke competenties anderzijds. In de competentiebeoordelingsschaal staan de scores voor: 1. onvoldoende: de kandidaat voldoet helemaal niet aan dit criterium 2. matig: de kandidaat vertoont nog tal van tekorten ten aanzien van dit criterium 3. voldoende: de kandidaat voldoet nog niet altijd aan dit criterium, maar gemiddeld wel 4. goed: de kandidaat voldoet grotendeels aan dit criterium 5. zeer goed: de kandidaat beantwoordt geheel aan dit criterium Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 14

16 6 Literatuurlijst Boeken Bertrams, J. (2013). Online Marketing Expert in een week. Uitgeverij Scriptum Visser, M. en Sikkenga, B. (2012). Basisboek Online Marketing. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv Verplicht: hoofdstuk 1,3,5,6,7,9,10,11,12 Indien de inhoud van een exameneis niet in bovenstaande literatuur staat, raadpleeg bronnen van internet, tijdschriften, kranten, enzovoorts. Aanbevolen boek: Marketingfacts Jaarboek. Arnhem: Marketingfacts BV Aanbevolen websites: Google Qualified Programma: https://support.google.com/partners/topic/ ?hl=en&ref_topic= Zoekmachine optimalisatie: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.nl/nl/nl/intl/nl/webmasters/docs/searc h-engine-optimization-starter-guide-nl.pdf Zoekmachine adverteren start: https://support.google.com/partners/topic/ ?hl=en&ref_topic= Zoekmachine adverteren specifiek: https://support.google.com/partners/topic/ ?hl=en&ref_topic= Display adverteren via Google: https://support.google.com/partners/topic/20317?hl=en&ref_topic= Onderwijs Google Analytics: Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 15

17 Bijlage 1: European Qualification Framework Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 16

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA Online

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf 2018

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf 2018 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A1 Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud van dit document... 3 1.2 Niveau en positionering NIMA Online Marketeer...

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online marketeer

Exameneisen opleiding Online marketeer Exameneisen opleiding Online marketeer Datum: 1-09-2014 Versie: 1.0 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op het

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING Online marketing

MODULEHANDLEIDING Online marketing MODULEHANDLEIDING Online marketing Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 Samenvatting Online marketing Studielast 3 ects Studiejaar 3 Periode 2 - de student kan

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online marketeer A Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENEISEN... 4 5. LITERATUURLIJST...

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online marketeer A Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENONDERWERPEN... 4 Exameneisen

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B2 specialisatie: Digital Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B2 specialisatie: Digital Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B2 specialisatie: Digital Marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Digital Marketing 1 April 2015 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online marketeer B

Exameneisen opleiding Online marketeer B Exameneisen opleiding Online marketeer B Datum: 08-04-2016 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer B. Deze eisen zijn van toepassing op het SRM-examen

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online communicatie essentials

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online communicatie essentials SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online communicatie essentials Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENEISEN... 4 5.

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM

CASE BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM BOLAS UNDERWEAR BOLASUNDERWEAR.COM 1 Vindbaarheid van de website vergroten 2 Online verkoop stimuleren 3 Conversie-optimalisatie BOLAS Underwear is het ondergoedmerk van Everon Jackson Hooi - bekend van

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B2 specialisatie: Digital Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B2 specialisatie: Digital Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B2 specialisatie: Digital Marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Digital Marketing 1 April 2015 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Business marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Business marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Business marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Business marketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter?

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Inhoudsopgave Inleiding... 2 Gebruik campagne metingen om de impact van je betaalde kanalen te bepalen!... 3 Hoe bepaal je of een organisch/betaald

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Uw doelgroep bereiken en naamsbekendheid verhogen door middel van Facebook Adverteren Webinar ReachLocal - 14 juni 2017

Uw doelgroep bereiken en naamsbekendheid verhogen door middel van Facebook Adverteren Webinar ReachLocal - 14 juni 2017 Welkom bij Uw doelgroep bereiken en naamsbekendheid verhogen door middel van Facebook Adverteren Webinar ReachLocal - 14 juni 2017 door Oscar Ottens Digital Marketing Consultant 1 Copyright 2017, ReachLocal,

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

NIMA A1 Online Marketeer

NIMA A1 Online Marketeer NIMA A1 Online Marketeer Vakgebied: A A1 Online Marketeer Welkom bij het oefenmateriaal van het examen NIMA A1 Online Marketeer. Dit oefenmateriaal bestaat uit 10 meerkeuzevragen en 1 minicase met 5 meerkeuzevragen.

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Online Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Online Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes.

OptimusAd. OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. OptimusAd OptimusAd is gespecialiseerd in het opzetten, ontwerpen en beheren van online reclamecampagnes. Wij zijn uw partner als het gaat om online adverteren en zorgen ervoor dat uw boodschap op de juiste

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Webinar Succes met Adwords in je Customer Journey.

Webinar Succes met Adwords in je Customer Journey. Webinar Succes met Adwords in je Customer Journey Mattanja de Vries Adwords consultant Mattanja@netprofiler.nl De agenda voor vandaag 1 Inleiding AdWords 2 Hoe werkt AdWords? 3 Accountopzet volgens de

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING MEER KLANTEN EN MINDER KOSTEN, ALS JE WEET WAT JE DOET Door Timm & Pimm Sjoerd van Tilburg 26-04-2017 DOELSTELLING TRAINING Inzicht krijgen in de werking en

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Contentstrategie Werkgroep 7

Contentstrategie Werkgroep 7 Werkgroep 7 Agenda Metadata FTW (Content) Marketing Toetsing en beoordeling 2 Metadata FTW Wat is metadata informatie over informatie is het cement van content zorgt voor de structuur, context en betekenis

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

How & Knower. Met How & Knower blijf je je hele carrière bij de tijd

How & Knower. Met How & Knower blijf je je hele carrière bij de tijd How & Knower Twee slimme mensen die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij de opkomst van internet, Google, social media en de smartphone. De wens van het vindbaar, bereikbaar en zichtbaar willen en moeten

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces 1 21/6/13 1 Wie zijn jullie? 1. Wie is markt onderzoeker / marketeer / online marketeer / web analist 2. Wie gebruikt er web analytics

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

PLANNING. Korte voorstelling OMCollective. Welke tools voor welk bedrijf en welke sector? Google kijkt bij je binnen!

PLANNING. Korte voorstelling OMCollective. Welke tools voor welk bedrijf en welke sector? Google kijkt bij je binnen! PLANNING. Inleiding Korte voorstelling OMCollective Online marketing Vormen, kanalen & tools Wie, wat, wanneer? Welke tools voor welk bedrijf en welke sector? Uitsmijter Google kijkt bij je binnen! Vragen

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl Ondernemers-Sociëteit KAN Workshop zoekmachineoptimalisatie www.cowpunks.nl Mark Beuzel Ton Buurman Léon Collaris www.cowpunks.nl De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel

Nadere informatie

De Agile Marketing Review

De Agile Marketing Review De Agile Marketing Review Zicht op uw digitale platform Dummy Corp 00% Design for conversion 80% 60% Analytics 0% Display advertising 0% SEA CRM Mail SEO Social advertising Community management Dummy Corp

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B2 specialisatie: Marketingcommunicatie. Van toepassing op de examens vanaf januari 2017

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B2 specialisatie: Marketingcommunicatie. Van toepassing op de examens vanaf januari 2017 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B2 specialisatie: Marketingcommunicatie Van toepassing op de examens vanaf januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examenmethodiek... 4 3. Toelichting exameneisen...

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

Workshop. SEO & SEA in a nutshell

Workshop. SEO & SEA in a nutshell Workshop SEO & SEA in a nutshell Matthias de Smit Webdesign Interaction design IxD SEO en SEA Doel van deze workshop SEO en SEA begrijpelijker maken Tips en informatie krijgen waar je echt iets aan hebt

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina of ecommerce Groothandel> onze dealer pagina

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1 1. Inleiding 1.1 Wat is er met marketing gebeurd? Distributiestructuur en rolverdeling: Traditionele ketenstructuur Fabrikant Nieuwe samenwerkingsstructuur Gebruiker Marketing 1.0 massa media Verkoper

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Bepaal online meetbare doelen in Analytics: Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina Groothandel>

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

Meer Marketingrendement met Attributie

Meer Marketingrendement met Attributie Meer Marketingrendement met Attributie Google Analytics User Conference Juni 2015 ClickValue Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam Bel ons op +31 (0)20 675 1621 Wat is de beste besteding van uw volgende

Nadere informatie

Website optimalisatie zorgt voor omzet!

Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Pakketten en tarieven Hoe werkt een zoekmachine? Maatwerk SEO diensten Uitgebreid adviesrapport Contact Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Hoe werkt een zoekmachine? De zoektocht

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager Edwin Hof Manager Account Management Theo Pols Account Manager Vertrouwelijke informatie Deze presentatie is eigendom van Traffic4u BV en is strikt vertrouwelijk. Het bevat informatie slechts bestemd voor

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting

Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting Nieuwegracht 32 3512 LS Utrecht The Netherlands T: +31(0)30-231 12 22 F: +31(0)84 752 60 06 www.adlantic.nl info@adlantic.nl Conversie Attributie en Cross Online Mediale Effectmeting AdLantic Online Advertising

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie