Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014"

Transcriptie

1 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inhoud van dit document Niveau en positionering NIMA Online Marketeer Examenmethodiek Opbouw van het Nima Examen Online Marketeer NIMA Online Marketeer module NIMA Online Marketeer module NIMA Online Marketeer module 2 praktische opdrachten Taxonomie Exameneisen Competenties Beoordelingsschaal Literatuurlijst Bijlage 1: European Qualification Framework Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 1

3 1 Inleiding 1.1 Inhoud van dit document Dit document bevat onder andere de exameneisen voor het examen Nima Online Marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op Nima Examens Online Marketeer vanaf september 2014 en zullen voor onbepaalde tijd geldig zijn. Dit document heeft als doel jou als examenkandidaat of docent te informeren over de eisen die worden gesteld aan een het NIMA Examen Online Marketeer. De exameneisen zijn een weergave van de inhoud en het niveau van de examenmodules 1 en 2. In dit document is te lezen wat het niveau is van het diploma, de methodiek van de beide examenmodules, de daadwerkelijke exameneisen, de competentieschalen welke van toepassing zijn voor het mondelinge examen en de lijst met literatuur die als basis dient voor het NIMA Examen Online Marketeer. 1.2 Niveau en positionering NIMA Online Marketeer Het NIMA Examen Online Marketeer toetst de kennis, vaardigheden en persoonlijke- en beroepscompetenties die nodig zijn om op uitvoerend niveau (verrichten) binnen het domein van de online marketing te kunnen opereren. Het NIMA Examen Online Marketeer vormt de basis voor beroepsrollen op uitvoerend niveau van online marketing. Dit is vergelijkbaar met EQF-niveau 5 van het Europese kwalificatieraamwerk (European Qualification Framework, zie bijlage I). De beroepsprofielen in het EQF zijn opgesteld op basis van opleidings- en werkniveau waarbij ingezoomd wordt op kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden. Voor de bepaling van een EQF niveau wordt gekeken naar de inhoud van de exameneisen en de vorm waarin deze exameneisen worden getoetst. De niveaus in het raamwerk zijn te vergelijken met de bekende opleidingsniveaus MBO, HBO en WO. Meer informatie over de beroepsrollen en niveaus in het EQF is als bijlage opgenomen. Het NIMA Examen Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende een opleiding en voor de marketeers die zich willen verdiepen in online marketing. Het NIMA Examen Online Marketeer is gericht op het verkrijgen van kennis en inzicht met betrekking tot online marketinginstrumenten en vaardigheden. Van de kandidaat worden toepassingsvaardigheden verwacht op beleidsvoorbereidend en uitvoerend niveau. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 2

4 2 Examenmethodiek 2.1 Opbouw van het Nima Examen Online Marketeer In het examen wordt getoetst op kennis en vaardigheden. Het volledige examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte (120 minuten) en een mondeling deel (60 minuten). Deze worden afzonderlijk van elkaar afgenomen. Om in het bezit te komen van het NIMA Diploma Online Marketeer dient de kandidaat voor beide modules (1 en 2) een voldoende resultaat (cijfer van 5,5 of hoger) te hebben behaald. De wegingsfactor tussen beide modules is als volgt: module 1 50%, module 2 50%. 2.2 NIMA Online Marketeer module 1 Het schriftelijk gedeelte omvat (120 minuten): a. 30 meerkeuze vragen die primair kennis toetsen van de verschillende online marketingbegrippen en instrumenten; b. 15 meerkeuzevragen die betrekking hebben op drie minicases. De minicases zijn opgebouwd rondom een drietal beknopte beschrijvingen van een vraagstuk uit de online marketingpraktijk. De wegingsfactor van de onderdelen a en b bij het vaststellen van het eindcijfer voor de schriftelijke module is gelijk aan elkaar; beide onderdelen wegen evenredig mee in het eindcijfer. In het eerste deel, de meerkeuzevragen, ligt de nadruk op het toetsen van parate (literatuur)kennis. In het tweede onderdeel wordt getoetst in hoeverre de kandidaat in staat is om de theorie te koppelen aan praktische zaken, veelal vanuit de actualiteit, en in staat is tot het leggen van verbanden. 2.3 NIMA Online Marketeer module 2 Het mondelinge deel van het NIMA Examen Online Marketeer bestaat uit de volgende twee onderdelen: Het uitvoeren en de schriftelijke verslaglegging van twee praktische opdrachten; Het presenteren van de praktische opdrachten voor twee NIMA Examinatoren, gevolgd door een criteriumgericht interview (ondervraging aan de hand van vooraf vastgestelde criteria) met de kandidaat om inzicht te verkrijgen in de competenties en het niveau van competentie(s). Zie voor de beoordeling hoofdstuk 5 in dit document. De kandidaat kiest uit de lijst met mogelijke opdrachten (zie 2.4) naast de verplichte opdracht één keuze-opdracht. De kandidaat beschrijft in een plan van aanpak welke stappen ondernomen moeten worden om tot het gewenste resultaat te komen. De kandidaat beschrijft wie de opdrachtgever is (werkgever of andere opdrachtgever). In een schriftelijk verslag geeft de kandidaat weer hoe hij de opdracht aanpakt, wat de situatie was voorafgaand aan de opdracht en wat de gewenste situatie is na uitvoering van de opdracht. De kandidaat legt verantwoording af over de (gewenste) resultaten en de gekozen aanpak. De kandidaat wordt geacht gebruik te maken van relevante theorie met betrekking tot het gekozen onderwerp. Het verslag heeft een omvang van minimaal 10 tot maximaal 15 getypte pagina s, eventueel aangevuld met maximaal 5 pagina s in bijlagen. Het verslag wordt beoordeeld op relevantie, diepgang, onderbouwing en reflectie. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 3

5 De procedure voor het inleveren van het verslag is als volgt: De kandidaat schrijft zelf een verslag over de twee gekozen praktische opdrachten. Het verslag dient authentiek werk te zijn. Het verslag dient uiterlijk op de sluitingsdatum van het examen (circa vijf weken voor het examen) ingeleverd te worden bij NIMA, hardcopy (in drievoud) en digitaal. Het ingeleverde verslag vormt de basis voor het mondelinge examen. Dit mondelinge examen is als volgt opgebouwd: Presentatie (maximaal 15 minuten) Presentatie van de twee gekozen opdrachten, de aanpak, uitwerking en gewenste resultaten daarvan. Hiervoor worden een laptop en een beamer ter beschikking gesteld. Criteriumgericht interview (maximaal 25 minuten) De examinatoren ondervragen de kandidaat aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Oordeelsvorming (maximaal 10 minuten) De examinatoren komen in overleg tot een eindbeoordeling. Beoordeling en feedback (maximaal 10 minuten) De examinatoren geven toelichting op de uitslag. 2.4 NIMA Online Marketeer module 2 praktische opdrachten De kandidaat werkt twee opdrachten uit die de basis vormen voor module 2 van het NIMA Examen Online Marketeer; de verplichte opdracht en 1 keuze-opdracht. De opdrachten worden gekozen uit onderstaande lijst met mogelijkheden: Verplichte opdracht: - De verplichte opdracht heeft betrekking op analytics. De kandidaat kan de statistieken van (mobiele) websites interpreteren en effectieve verbeteracties aangeven voor de website. De kandidaat kan ook aangeven welke vragen na analyse nog niet beantwoord zijn (wat kan er niet gemeten worden). - De kandiaat kan aangeven hoe traffic naar de website wordt gegenereerd, welke herkomstbronnen (social media, , affiliate, search, etc.) daarbij van belang zijn en welke paden door de website de beste conversie opleveren. Keuze-opdrachten (de kandidaat werkt 1 keuze-opdracht uit): 1. Zoekmachinemarketing De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe door middel van het gebruik van organische zoekmachinemarketing de ranking van de website in de zoekmachine verhoogd wordt waardoor meer relevante bezoekers naar de website worden getrokken. - hoe de populariteit van de website kan worden vergroot door linkbuilding. - hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door doelgericht te adverteren in een zoekmachine. De kandidaat laat zien dat rekening is gehouden met mobiele apparaten (devices). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via zoekmachinemarketing. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 4

6 2. Online advertising De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door doelgericht affiliatemarketing in te zetten. - hoe een campagne (zoals display, video) effectief ingezet kan worden om gestelde doelen te halen, waarbij de kandidaat laat zien hoe verschillende campagnes aangemaakt worden voor verschillende apparaten (laptop, desktop, tablet, smartphones). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via online advertising. 3. Social media De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe de (potentiële) doelgroep van een bedrijf effectief via social media (advertenties) bereikt kan worden om volger of fan te worden van het bedrijfsaccount. - hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door social media content en doelgerichte social media advertenties. - hoe meer engagement (bijvoorbeeld een reactie of delen) op de social media content kan ontstaan ten behoeve van online branding. - hoe er gemonitord wordt wat er over het merk gezegd wordt. De kandidaat laat hierbij zien dat de content en advertenties die zijn gemaakt rekening houden met mobiele apparaten (devices). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via social media advertenties en social content. 4. marketing De kandidaat schrijft een plan van aanpak waarin hij aangeeft: - hoe een effectieve campagne (dus niet slechts 1 ing) opgezet en uitgevoerd kan worden. - hoe de juiste data (adressen) verworven worden en verrijkt kunnen worden. - hoe een effectieve onderwerpsregel geschreven wordt - welke doelen op de website nagestreefd worden met de campagne - hoe de doorclickratio verhoogd kan worden De kandidaat laat hierbij zien dat rekening is gehouden met mobiele apparaten (devices). De kandidaat houdt rekening met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via marketing. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 5

7 3 Taxonomie Ten grondslag aan NIMA Examens liggen exameneisen. Exameneisen zijn de toetstermen op basis waarvan de examens worden ontwikkeld en geven het niveau weer waarop een gediplomeerde NIMA Online Marketeer zou moeten functioneren. Het niveau van een leerdoel en de toetsterm zijn vastgelegd in een zogenaamde Taxonomie. In de exameneisen is achter elke toetsterm een letter of lettercombinatie te zien. Onderstaand worden deze letters verklaard. (K) (B) (RV) (PV) = Kennis; Bijvoorbeeld een definitievraag. = Begrip; Bijvoorbeeld uitleggen waarom of hoe iets in elkaar zit. = Reproductieve Vaardigheden; hebben betrekking op standaardprocedures of het gebruik van formules. = Productieve Vaardigheden; doen een beroep op de creativiteit van de examenkandidaat, het gaat om handelingen in nieuwe situaties. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een marketingplan. Een taxonomie kent een hiërarchie die begint bij het niveau Kennis van bijvoorbeeld een begrip, tot Productieve Vaardigheden waarbij een kandidaat in staat is kennis toe te passen en bijvoorbeeld te presenteren en te combineren. Een exameneis kan op een lager niveau getoetst worden dan waarop deze is opgesteld. Bijvoorbeeld: Wanneer een eis op RV niveau is opgesteld, kan deze eis ook op begripsniveau (B) voorkomen in een examen. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 6

8 4 Exameneisen De eisen van het NIMA Examen Online Marketeer gaan uit van het examengebouw van de NIMA Marketing Examens. De exameneisen van het NIMA Examen Online Marketeer zijn als volgt opgebouwd: 1. Online Marketingkennis 2. Online Marketingvaardigheden 1. Online Marketingkennis en -vaardigheden Exameneisen met een * behoren bij een van de opdrachten (vaardigheden). De kandidaat moet weet hebben van de inhoud van deze onderwerpen (K/B). Alleen de kandidaat die het onderwerp als keuzeopdracht kiest, moet het onderwerp ook kunnen uitvoeren (RV/PV). De kandidaat kan: Algemeen: 1. Algemeen 1.1 Uitleggen wat online marketingcommunicatie inhoudt (K) 1.2 Uitleggen wat online marketing inhoudt (K) 1.3 Uitleggen wat wordt bedoeld met bereik, bezoek, conversie (lead/verkoop), retentie (K) 1.4 De kandidaat kan verschillende soorten websites onderscheiden: verkoopsite, lead generationsite, branding site, publicatiesite, informatie- en dienstverleningsite (K) 1.5 uitleggen wat wordt met bedoeld met gamification (K) 1.6 aangeven wat wordt bedoeld met customer journeys (B) 1.7 aangeven wat wordt bedoeld met funnel (attention, consideration, action, loyalty) (B) 1.8 aangeven welk kanaal op welke plek in de funnel ingezet kan worden (B) 1.9 aangeven wat het verschil is tussen push en pull (B) 1.10 uitleggen wat wordt bedoeld met Big Data (K) 1.11 uitleggen wat wordt bedoeld met crowdsourcing (K) 1.12 uitleggen wat wordt bedoeld met crowdfunding (K) 1.13 het begrip The long tail uitleggen (K) 1.14 uitleggen wat wordt bedoeld met website-usability (B) 1.15 de verschillende mogelijkheden van content marketing onderscheiden (K): whitepapers, e-books, infographics, visuals, video s, foto s, blogberichten, persberichten, muziek, webinars 1.16 uitleggen wat de verschillen zijn tussen owned, paid en earned media (B) 1.17 uitleggen wat de verschillen zijn tussen CPM, CPL, CPS, CPC, Cost per download (B) 1.18 uitleggen wat bedoeld wordt met user-generated content (K) Attention, consideration: 2. Online advertising 2.1 de verschillende afrekenmodellen voor online adverteren onderscheiden (K) 2.2 uitleggen hoe display advertising werkt (B) 2.3 uitleggen hoe video-advertising werkt (B) 2.4 uitleggen hoe richmedia advertising werkt (B) 2.5 uitleggen hoe realtime bidding werkt (B) 2.6 het begrip retargeting uitleggen (K) 2.7 het begrip native advertising uitleggen (K) 2.8 uitleggen hoe affiliate marketing werkt (B) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 7

9 2.9 uitleggen hoe de inkomsten bij affiliate marketing zijn verdeeld (B) 2.10 * aangeven hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door doelgericht affiliatemarketing in te zetten (PV) 2.11 * aangeven hoe een campagne (zoals display of video) effectief ingezet kan worden om gestelde doelen te halen (PV) 2.12 * aangeven hoe verschillende campagnes aangemaakt worden voor verschillende apparaten (laptop, dekstop, tablet, smartphone)(pv) 2.13 * aangeven hoe rekening gehouden wordt met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat conversies gerealiseerd worden via online advertising (PV) 3. Social media 3.1 uitleggen hoe in social media geadverteerd kan worden op specifieke doelgroepen (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) (B) 3.2 uitleggen wat de unieke targetingopties van social media zijn(b) 3.3 uitleggen wat de verschillen zijn tussen een persoonlijk profiel en een bedrijfsaccount (B) 3.4 aangeven hoe social media kan worden ingezet voor webcare (B) 3.5 * aangeven hoe de (potentiële) doelgroep van een bedrijf effectief via social media (advertenties) bereikt kan worden om volger of fan te worden van het bedrijfsaccount (PV) 3.6 * aangeven hoe het aantal relevante bezoekers van een website verhoogd kan worden door social media content en doelgerichte social media advertenties (PV) 3.7 * aangeven hoe meer engagement (bijvoorbeeld een reactie of delen) op de social media content kan ontstaan ten behoeve van online branding (PV) 3.8 * aangeven hoe er gemonitord wordt wat er over het merk wordt gezegd (PV) 3.9 * laten zien dat de content en advertenties die zijn gemaakt rekening houden met mobiele apparaten (devices) (PV) 3.10 * aangeven hoe rekening gehouden wordt met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat conversies gerealiseerd worden via social media advertenties en social content (PV) Consideration, action: 4. Zoekmachinemarketing 4.1 het begrip zoekmachinemarketing uitleggen (K) 4.2 de verschillen tussen SEO en SEA uitleggen (B) 4.3 uitleggen hoe SEO werkt (structuur en techniek, keywords en content, links en autoriteit)(k) 4.4 uitleggen hoe het veilingsysteem van zoekmachinemarketing werkt (K) 4.5 uitleg geven hoe de biedprijs wordt bepaald en welke factoren hierin een rol spelen (B) 4.6 de afrekenmodellen van zoekmachinemarketing onderscheiden (B) 4.7 uitleggen hoe een advertentie voor Google Adwords wordt opgebouwd (B) 4.8 uitleggen wat sitelinks zijn (in organische resultaten en in Adwords) (K) 4.9 * aangeven hoe een Google Adwords campagne aangemaakt wordt (PV) 4.10 *aangeven hoe met een Google Adwords campagne een specifieke doelgroep bereikt wordt (PV) 4.11 * de eigen website analyseren in zoekmachines (PV) 4.12 *aangeven hoe de website geoptimaliseerd wordt zodat de organische zoekresultaten verbeteren (interne optimalisatie) (PV) 4.13 * aangeven hoe de juiste links gegenereerd worden zodat de organische zoekresultaten verbeteren (externe optimalisatie) (PV) 4.14 * aangeven welke techniek gebruikt wordt zodat de organische zoekresultaten verbeteren (externe optimalisatie) (PV) 4.15 * aangeven hoe rekening gehouden wordt met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat conversies gerealiseerd worden via zoekmachinemarketing (PV) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 8

10 Loyalty: 5 marketing 5.1 de verschillende vormen van marketing onderscheiden (B) 5.2 uitleggen wat wordt bedoeld met opt-in en opt-out 5.3 * uitleggen hoe de juiste adressen voor een campagne verworven kunnen worden (K) 5.4 * uitleggen hoe de juiste data (adressen) verrijkt kunnen worden (B) 5.5 *aangeven hoe een effectieve onderwerpsregel geschreven wordt (PV) 5.6 *aangeven hoe een effectieve campagne wordt opgezet en uitgevoerd(pv) 5.7 * aangeven welke doelen op de website worden nagestreefd met een campagne (PV) 5.8 * aangeven hoe de doorclickratio verhoogd kan worden (PV) 5.9 * aangeven hoe rekening wordt gehouden met de belangrijkste factoren van een goede landingspagina, zodat de conversies gerealiseerd gaan worden via marketing (PV) 5.10 * aangeven hoe rekening is gehouden met mobiele apparaten (devices) (PV) Website: 6 Websites 6.1 de 4 contentstijlen (informeren, motiveren, verkoopgericht, servicegericht) kunnen onderscheiden en uitleggen (B) 6.2 uitleggen hoe de leesbaarheid van een tekst online kan worden verhoogd (gebruik van tussenkopjes, bullets, structuur) (B) 6.3 uitleggen hoe de website-usability verbeterd wordt met als doel de conversie te verhogen (B) 6.4 uitleggen wat het gebruik door de consument van meerdere devices betekent voor de ontwikkeling van je website (responsive, adaptive design, tablet-first/content-first design, etc.) (B) 6.5 * aangeven hoe de user experience voor bezoekers vanuit herkomstbronnen (social media, , affiliate, search etc.) kan worden verbeterd, met als doel de optimalisatie van de conversie (landingspages en besteltrechter)(pv). 7 Analytics 7.1 de volgende begrippen uitleggen (K): bouncerate, unieke bezoeker, terugkerende bezoeker, verwijzende sites (referral), uitstappercentage, Not provided bij SEO/SEA, annotaties 7.2 uitleggen wat wordt bedoeld met universal analytics (K) 7.3 KPI s benoemen die gebruikt kunnen worden om te komen tot return on ad spend van de campagne en de omzet van de campagne (B). 7.4 aangeven hoe de volgende KPI s berekend worden: CTR, conversieratio, ROI, ROAS (B) 7.5 uitleggen hoe in analyticsprogramma s het begrip bezoeker wordt gehanteerd (B) 7.6 aangeven hoe de verschillende online marketingcommunicatie-instrumenten worden opgenomen in de verkeersbronnen in webanalytics (B) 7.7 de verschillende verkeersbronnen van webanalystics onderscheiden (B) 7.8 uitleggen hoe conversie aan diverse kanalen kan worden toegekend (B) 7.9 verschillende conversie-atrributiemodellen onderscheiden (B): First click-model, lineair model, tijdstip van contactmoment (time decay-model), bepaalde kanalen meer waarde toekennen, last click-model 7.10 de belangrijkste social media-ratio s benoemen die een social mediamonitoringprogramma moet bevatten (B) 7.11 * de webstatistieken interpreteren, knelpunten herkennen en benoemen en effectieve verbeteracties aangeven voor de website (PV) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 9

11 Presentatie: 8. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden 8.1 een verslag schrijven over twee actuele Online Marketing opdrachten (PV) 8.2 beargumenteren welke keuzes gemaakt zijn bij de uitvoering van de opdrachten (PV) 8.3 beargumenteerde conclusies trekken over de uitgevoerde opdrachten 8.4 een gestructureerde presentatie verzorgen (PV) 8.5 visuele hulpmiddelen gebruiken ter ondersteuning van een presentatie (PV) 8.6 tijdens een presentatie zelfvertrouwen uitstralen met non-verbaal gedrag zoals lichaamstaal en houding (PV) 8.7 tijdens een presentatie richting de examinatoren spreken (PV) 8.8 correct taalgebruik toepassen zowel in schrift als tijdens een presentatie en/of in een bespreking (PV) 8.9 verstaanbaar en duidelijk spreken tijdens een presentatie en/of in een bespreking (PV) 8.10 tijdens een presentatie adequaat reageren op signalen van de examinatoren (PV) 8.11 kort, bondig en duidelijk vragen beantwoorden (PV) 8.12 op basis van argumenten in discussie gaan met de examinatoren (PV) Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 10

12 5 Competenties Bij het NIMA Examen Online Marketeer wordt het competentieniveau van de kandidaat door middel van een mondeling examen vastgesteld en beoordeeld. Het mondelinge examen bestaat uit een presentatie en een criteriumgericht interview (ondervraging aan de hand van vooraf vastgestelde criteria). Het doel van het mondelinge examen is inzicht te verkrijgen in de competentie(s) van de kandidaat en het niveau van deze competentie(s). In dit hoofdstuk worden de competenties beschreven. 5.1 Beoordelingsschaal Het verslag en het bijbehorende mondelinge examen (zie 2.3) worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 1. Analytisch vermogen Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Heeft de webstatistieken onvolledig en onjuist geïnterpreteerd Heeft de webstatistieken onvolledig geïnterpreteerd Kan de webstatistieken juist interpreteren Kan de webstatistieken juist interpreteren en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie Kan de webstatistieken juist interpreteren gaat systematisch op zoek naar verbanden tussen verschillende soorten informatie Formuleert verbeteracties die geen rekening houden met doelgroep, conversie en gedrag op de site. Formuleert verbeteracties voor doelgroep. Formuleert verbeteracties voor doelgroep of conversie. Formuleert verbeteracties voor doelgroep, conversie of gedrag op de site. Formuleert verbeteracties voor doelgroep, conversie en gedrag op de site, waarbij mogelijke consequenties van standpunten in zijn/haar overwegingen zijn opgenomen Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 11

13 Formuleert onvolledig en onnauwkeurig hoe traffic naar de website wordt gegenereerd Formuleert onvolledig hoe traffic naar de website wordt gegenereerd Formuleert hoe traffic naar de website wordt gegenereerd Formuleert hoe traffic naar de website wordt gegenereerd en welke herkomstbronnen van belang zijn Formuleert hoe traffic naar de website wordt gegenereerd en geeft aan welke herkomstbronnen daarbij van belang zijn en wat de beste conversie oplevert. 2. Doelstellingen Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Stelt geen of onjuiste doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART Stelt doelen vast echter niet in termen van (meetbare) resultaten SMART Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART in samenhang met elkaar Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten SMART en werkt deze consequent uit 3. Resultaatgerichtheid Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Neemt doelstelling niet als uitgangspunt en redeneert niet resultaatgericht Neemt doelstelling als uitgangspunt maar redeneert niet resultaatgericht Neemt doelstelling als uitgangspunt en redeneert resultaatgericht Neemt SMARTdoelstelling als uitgangspunt, redeneert resultaatgericht en behaalt doelstelling Neemt SMARTdoelstelling als uitgangspunt en redeneert resultaatgericht en behaalt ruimschoots doelstelling. Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 12

14 4. Structuur Het rapport bevat de volgende elementen: omslag / titelpagina Inhoudsopgave Inleiding in een paar zinnen (doelstellingen rapport, methode van werken, opbouw van het rapport) Kernhoofdstukken - verplichte opdracht: * analyse van statistieken, traffic/herkomstbronnen * interpretatie van geanalyseerde gegevens * SMART geformuleerde doelstellingen * verbeteracties voor specifieke pagina s op de website - keuze-opdracht: * SMART geformuleerde doelstellingen * activiteiten of plan van aanpak op operationeel niveau, rekening houdend met diverse apparaten en landingspagina * resultaten van uitgevoerde/geplande activiteiten Bijlagen en bronvermelding Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Opbouw en structuur van tekst leiden tot onduidelijkheid Opbouw en structuur van tekst geven geen meerwaarde aan boodschap Sobere opbouw en structuur van de tekst maken de boodschap duidelijk Heldere opbouw en structuur van de tekst maken de boodschap zeer duidelijk Rijkelijke opbouw en visueel duidelijke structuur van de tekst maken de boodschap zeer duidelijk 5. Mondelinge verdediging Onvoldoende Score 1 Matig Score 2 Voldoende Score 3 Goed Score 4 Zeer goed Score 5 Kan gedachten niet duidelijk onder woorden brengen Heeft moeite met gedachten duidelijk onder woorden te brengen Kan gedachten onder woorden brengen Kan gedachten goed onder woorden brengen Brengt makkelijk gedachten goed onder woorden Geen interactie met examinatoren Weinig interactie met examinatoren Wisselende interactie met examinatoren Goede interactie met examinatoren Goede en diepgaande interactie met examinatoren Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 13

15 Krijgt vragen niet beantwoord Heeft geen beheersing van vaktermen: begrijpt niet waar het over gaat Krijgt vragen niet altijd beantwoord Heeft slechte beheersing van vaktermen: begrijpt slecht waar het over gaat Krijgt vragen beantwoord Heeft matige beheersing van vaktermen: haalt regelmatig vaktermen door elkaar Anticipeert op bepaalde vragen Heeft goede beheersing van vaktermen: begrijpt vaktermen Anticipeert op alle vragen en geeft een volledig antwoord. Kandidaat ziet dat de examinator het antwoord begrijpt. Heeft uitstekende beheersing van vaktermen: begrijpt vaktermen en past ze op de juiste manier toe De vijfpuntsschaal voor de meting van deze competenties is een graadmeter met betrekking tot de competenties van een kandidaat. Met behulp van criteria en kritische punten wordt aangegeven of de kandidaat onvoldoende, matig, voldoende, goed of zeer goed scoort in een bepaalde competentie. Uit de schaal blijkt een duidelijke gradatie. Een en ander wordt per competentie bekeken. Er is binnen de competentiebeoordelingsschaal een onderverdeling aangehouden tussen beroepscompetenties enerzijds en persoonlijke competenties anderzijds. In de competentiebeoordelingsschaal staan de scores voor: 1. onvoldoende: de kandidaat voldoet helemaal niet aan dit criterium 2. matig: de kandidaat vertoont nog tal van tekorten ten aanzien van dit criterium 3. voldoende: de kandidaat voldoet nog niet altijd aan dit criterium, maar gemiddeld wel 4. goed: de kandidaat voldoet grotendeels aan dit criterium 5. zeer goed: de kandidaat beantwoordt geheel aan dit criterium Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 14

16 6 Literatuurlijst Boeken Bertrams, J. (2013). Online Marketing Expert in een week. Uitgeverij Scriptum Visser, M. en Sikkenga, B. (2012). Basisboek Online Marketing. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv Verplicht: hoofdstuk 1,3,5,6,7,9,10,11,12 Indien de inhoud van een exameneis niet in bovenstaande literatuur staat, raadpleeg bronnen van internet, tijdschriften, kranten, enzovoorts. Aanbevolen boek: Marketingfacts Jaarboek. Arnhem: Marketingfacts BV Aanbevolen websites: Google Qualified Programma: https://support.google.com/partners/topic/ ?hl=en&ref_topic= Zoekmachine optimalisatie: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.nl/nl/nl/intl/nl/webmasters/docs/searc h-engine-optimization-starter-guide-nl.pdf Zoekmachine adverteren start: https://support.google.com/partners/topic/ ?hl=en&ref_topic= Zoekmachine adverteren specifiek: https://support.google.com/partners/topic/ ?hl=en&ref_topic= Display adverteren via Google: https://support.google.com/partners/topic/20317?hl=en&ref_topic= Onderwijs Google Analytics: Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 15

17 Bijlage 1: European Qualification Framework Exameneisen NIMA Examen Online Marketeer 16

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B emarketing Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA B (e)marketing...

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Marketing Medewerker. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Marketing Medewerker. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A1 Marketing Medewerker Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A1 Marketing Medewerker 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online marketeer

Exameneisen opleiding Online marketeer Exameneisen opleiding Online marketeer Datum: 1-09-2014 Versie: 1.0 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op het

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA CONSUMENTENMARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA CONSUMENTENMARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf 1 januari 2012) Inhoudsopgave I Examendoelstelling 4 II Examenmethodiek 5 III Exameneisen 11 Inhoud module

Nadere informatie

EXAMENEISEN NIMA/MOA CUSTOMER INSIGHT MANAGEMENT

EXAMENEISEN NIMA/MOA CUSTOMER INSIGHT MANAGEMENT EXAMENEISEN NIMA/MOA CUSTOMER INSIGHT MANAGEMENT (Van toepassing op de examens vanaf Januari 2015) 1 Inhoud I Examendoelstelling... 3 II Examenmethodiek... 4 Paper... 4 Mondeling examen... 5 Cesuur...

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online marketeer A Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENEISEN... 4 5. LITERATUURLIJST...

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing Basisboek Online Marketing Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Basisboek Online Marketing 1 M. Visser en B. Sikkenga Noordhoff

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

WHITEPAPER FACEBOOK ADVERTISING

WHITEPAPER FACEBOOK ADVERTISING WHITEPAPER FACEBOOK ADVERTISING Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&D Interactive Media worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door

Nadere informatie

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat

E-Book. Stap-voor-stap naar meer online resultaat E-Book Stap-voor-stap naar meer online resultaat Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: MAAK EEN ZOEKWOORD STRATEGIE... 4 WAT IS EEN ZOEKWOORD?... 4 WAAROM EEN ZOEKWOORD STRATEGIE MAKEN?... 4 HOE MAAK JE

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Basiskennis Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Basiskennis Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Basiskennis Marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA Basiskennis Marketing 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Inhoud

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie