ALTIScope. Wat maakt een private equity-manager succesvol?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTIScope. Wat maakt een private equity-manager succesvol?"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 1 nr.3 / Augustus 213 ALTIScope Wat maakt een private equity-manager succesvol? Private equity, het beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, is een beleggingscategorie die sinds de jaren 8 sterk is opgekomen. Hoewel private equity het mogelijk maakt om te beleggen in uiteenlopende typen ondernemingen, vormt het investeren in volwassen ondernemingen (buy-outs) het grootste en meest belangrijke segment van deze beleggingscategorie. In deze ALTIScope richten wij ons op de Europese markt voor buy-out beleggingen. Na een verkenning van de huidige marktomstandigheden staan we kort stil bij enkele rendementskenmerken van private equity. Tot slot geven we antwoord op de vraag wat een private equity-manager die actief is in deze buy-out markt succesvol maakt. Europese buy-out markt De Europese markt voor buy-out beleggingen kenmerkt zich door een grote diversiteit en daardoor ook dito mogelijkheden. Beleggers in dit segment hebben namelijk niet alleen te maken met verschillende typen bedrijven afkomstig uit diverse landen, maar worden ook geconfronteerd met verschillen in (ondernemings)culturen, politieke stromingen en wet- en regelgeving. Vanuit deze optiek is het dan ook weinig verrassend dat er een breed en gedifferentieerd aanbod aan private equity-fondsen beschikbaar is. De Europese markt voor buy-out beleggingen is de afgelopen twee decennia tot wasdom gekomen. Praxis, V&D, NRC Media en Van Gansewinkel zijn slechts enkele voorbeelden van de vele Nederlandse ondernemingen die de afgelopen jaren door buy-out beleggers zijn overgenomen. De interesse voor Nederlandse ondernemingen staat niet op zichzelf. In heel Europa is een relatief groot aantal bedrijven gevestigd die potentieel interessant zijn voor private equity. Figuur 1 toont Over Altis Altis Investment Management is een specialist op het gebied van selectie en monitoring van vermogensbeheerders. Wij construeren beleggingsportefeuilles die een breed scala aan beleggingscategorieën afdekken en samengesteld worden uit een efficiënte combinatie van zowel actieve beleggingsspecialisten als passieve beleggingsinstrumenten. De managerselectie is gebaseerd op voortdurende kwalitatieve en kwantitatieve analyse, ondersteund door een uniek monitoring systeem dat alle onderliggende posities analyseert van de meeste relevante vermogensbeheerders. Het selectieproces resulteert in een lijst van aanbevolen beheerders in vrijwel alle beleggingscategorieën en marktsegmenten. Figuur 1: Ondernemingen met een omzet boven 1 miljoen Europa Bron: 8 IMF, EIU, WTO, PAI Partners, > 1,2 miljard 3 miljoen - 1,2 miljard 1 miljoen - 3 miljoen dat er in Europa een groter aantal ondernemingen met een 6 omzet van boven de 1 miljoen actief is dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten VS INVESTMENT MANAGEMENT % % - 1e k

2 Gegeven de grote populatie bedrijven, waaronder veel familie - bedrijven, en de huidige vergrijzingsgolf (en de daarmee samenhangende opvolgingsissues), is het begrijpelijk dat veel van deze Europese ondernemingen potentieel interessant zijn voor private equity-beleggers. Deze ondernemingen kunnen gekocht worden door private equity-managers van uiteenlopende signatuur. Zo telt Europa veel managers die actief zijn binnen één specifiek land, sector of regio. Daarnaast zijn er managers actief die juist een pan-europese focus hebben en niet gebonden zijn aan de grenzen van lidstaten. Binnen dit arsenaal aan fondsen kan vervolgens een verdere opdeling worden gemaakt naar managers die zich richten op ondernemingen met een bepaalde marktwaarde (small, mid of large). Daarbij geldt dat de grote pan-europese fondsen zich veelal richten op de grotere ondernemingen. De landenspecifieke fondsen richten zich daarentegen doorgaans op relatief kleine bedrijven. De termen small, mid en large moeten echter niet vergeleken worden met de classificatie die voor beursgenoteerde aandelen van toepassing is. Een zogenoemde private equity large buy-out belegging is wat markt waarde betreft namelijk vaak kleiner dan de waarde van een doorsnee beursgenoteerde small cap onderneming. beschikbaar voor investeringen in private ondernemingen. Als gevolg van het relatief grote aanbod van beschikbaar kapitaal tijdens de afgelopen vijf jaar, werden voor ondernemingen ook relatief hoge overnamesommen betaald. Nu het aanbod van beschikbaar kapitaal afneemt, zullen er wellicht lagere overnamesommen betaald worden om een meerderheidsbelang in een private onderneming te verkrijgen. Ook de huidige macro-economische omstandigheden kunnen in het voordeel zijn van beleggers in private equity. In de huidige laagconjunctuur zien veel tegenpartijen zich voor financiële uitdagingen gesteld, wat kan resulteren in interessante investeringskansen voor private equity buy-out managers Prestatiekenmerken Om het rendement van een traditionele aandelen- of obligatiemanager over een langere periode te meten, wordt doorgaans uitgegaan van een zogenaamde tijdgewogen berekeningsmethode. Aan de hand van de jaarlijkse rendementen over meerdere jaren wordt het jaarlijkse rendement uitgerekend. Het rendement van elk jaar krijgt eenzelfde gewicht om de prestatie over een langere periode te meten. In de jaren voorafgaand aan de start van de financiële crisis (28) werden door private equity-managers in zowel Europa als elders in de wereld bij beleggers historisch 2.81 hoge investeringsbedragen opgehaald. Figuur 2 toont 4.86dat het klimaat sinds 28 is omgeslagen. Europa Figuur 2: Totaal opgehaald kapitaal door private equity (wereldwijd, in miljarden US dollar) Bron: IMF, EIU, WTO, Pai Partners Sinds de start van de financiële crisis zien we dat private equitymanagers meer moeite hebben om kapitaal bij beleggers op te halen. Een van de oorzaken hiervan is de afgenomen risico - bereidheid bij sommige institutionele beleggers. Het huidige beleggingsklimaat mag dan ongunstig zijn voor de managers van private equity-fondsen, voor beleggers die geld naar deze fondsen willen alloceren zijn het wellicht relatief gunstige tijden. Zoals figuur 2 laat zien werd in 26, 27 en 28 veel geld opgehaald. Omdat de investeringsperiode van deze fondsen gemiddeld vijf jaar betrof, was er relatief veel beleggingsgeld VS De prestatieberekening van private equity-beleggingen wordt veelal op een andere wijze uitgevoerd. Aan het begin van de levenscyclus van het fonds stroomt er periodiek geld naar het fonds en aan het eind van de periode stroomt dit geld weer terug naar de belegger. In tegenstelling tot een traditionele manager heeft een private equity-manager zelf de controle over de grootte en de timing van deze kasstromen. Om een meer waarheidsgetrouw beeld Vintage jaar van de prestaties van de manager te verkrijgen, wordt daarom de ( geldgewogen ) interne opbrengstvoet (ook wel aangeduid als Internal Rate of Return, IRR) van het totaal van de cashflows gehanteerd als prestatiemaatstaf % % - Door dit verschil in rendementsbepaling is het in de praktijk verre van eenvoudig om het rendement van een private equity-fonds met het rendement van beursgenoteerde aandelen op een juiste en consistente wijze te vergelijken. De juiste manager 1e kwartiel Gewogen 4e kwartiel Eurostoxx MSCI Europe Een belangrijk kenmerk van de prestaties van private equitymanagers is de grote spreiding van de gerealiseerde rendementen. Deze grote spreiding wordt vooral veroorzaakt doordat individuele private equity-fondsen: in unieke ondernemingen beleggen. In tegenstelling tot traditionele aandelenmanagers hebben private equitymanagers vrijwel geen overlap met de portefeuilles van andere private equity-managers; op verschillende momenten investeren in ondernemingen; zich niet laten leiden door een benchmark. Waar de prestaties van traditionele managers in de regel worden vergeleken met een benchmark, ontbreekt niet alleen vaak een geschikte benchmark voor private equity-fondsen; ook laten de managers van deze fondsen hun beleggingsbeleid minder afhangen van de samenstelling van de benchmark. 2

3 In figuur 3 is de grote dispersie tussen de rendementen van verschillende private equity-managers in beeld gebracht. Het 2.81 verloop van de grafiek toont dat de interne 4.86 opbrengstvoet van de best presterende private equity-fondsen die deel uitmaken van het 1e kwartiel (de best presterende fondsen) voor elk vintage jaar boven Europa de mediaan uitkomt. VS Met de term vintage jaar (vergelijkbaar met de classificatie van wijnen) wordt verwezen naar het jaar waarin het fonds van start is gegaan. Uit de grafiek valt op te maken dat fondsen die in 8 de vintage jaren 26 en 27 zijn gesloten de laagste 7 rendementen boekten. De grafiek toont verder dat de relatief slecht presterende fondsen (het 4 e kwartiel) interne groeivoeten tussen % en 4 1% realiseerden, of zelfs een negatief rendement behaalden 3 in de vintage jaren 1999 en 26. Figuur 3: Wereldwijde performance private equity-managers % % Vintage jaar e kwartiel IRR Mediaan IRR 4 e kwartiel IRR Bron: Preqin Deze grote dispersie tussen de prestaties van private equitymanagers toont het belang van het selecteren van de juiste manager. Immers, deze keuze kan grote gevolgen hebben voor het uiteindelijk behaalde rendement. Naast het bestuderen van de spreiding in rendementen is het ook interessant 1e kwartielom te Gewogen kijken in 4e hoeverre kwartiel goede Eurostoxx prestaties MSCI Europe van een private equity-manager in het verleden een indicatie geven van de te verwachten toekomstige prestaties. Ofwel: in hoeverre is het resultaat dat de manager boekt persistent? 2 2 mance van de daaropvolgende fondsen van deze manager. 1 Echter, recent onderzoek 2 laat zien dat deze persistentie zich 1 na 2 niet duidelijk heeft voortgezet. Figuur - 4: Dispersie Europese private equity buy-out 198 fondsen 198 voor 199 vintage 199 jaren Vintage jaar vergeleken met beursgenoteerde aandelen % % e kwartiel Gewogen 4e kwartiel Eurostoxx MSCI Europe Bron: Partners Group, Thomson Reuters, Bloomberg. Rendementen private equity en beursgenoteerde aandelen weergegeven over de periode t/m Een bijkomende complicerende factor bij het beoordelen van de prestaties van private equity-fondsen en hun managers, is het gegeven dat de meer recente fondsen hun rendement vaak nog niet geheel gerealiseerd hebben. Daarom dienen deze fondsrendementen te worden beoordeeld op basis van meer subjectieve waarderingen in plaats van daadwerkelijke realisaties. Dit betekent overigens niet dat de meest recente - nog actieve - fondsen minder intensief beoordeeld worden. Integendeel, juist de meer recente fondsen zijn het meest relevant omdat het huidige team veelal betrokken is geweest bij deze fondsen. Tot slot is een gedegen performance-analyse van private equity-beleggingen doorgaans een stuk lastiger dan bij beursgenoteerde bedrijven. Cijfers over niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn namelijk minder ruim voorhanden dan data over beursgenoteerde ondernemingen. Om deze redenen is bij het beoordelen van private equity-managers kwalitatieve analyse belangrijker dan kwantitatieve analyse. Bij de managerselectie van private equity-fondsen besteden wij daarom veel aandacht aan de beoordeling van het team, de organisatie en de inrichting van de investeringsprocessen, het beheer en de inrichting van de portefeuille en de fondsvoorwaarden. Onderzoek naar dit fenomeen geeft geen eenduidig antwoord. Bij onderzoek 1 naar private equity-fondsen die in de jaren tachtig en negentig actief waren, kwam een hoge persistentie naar voren. Ofwel, de relatieve prestaties van een private equity-manager waren - uitgaande van een zoveel mogelijk onveranderde situatie - in hoge mate voorspellend voor de relatieve perfor- 1 Kaplan and Schoar (2), Private Equity Performance: Returns, Persistence, and Capital Flows. The Journal of Finance, Vol. 6, No.4, p Het belang van managerselectie De grote diversiteit in typen fondsen en de zeer grote spreiding in rendementen, zoals te zien in figuur 3 en 4, zorgen ervoor dat managerselectie veelal de belangrijkste sleutel vormt tot het verkrijgen van een goede prestatie. Echter, wat maakt een private equity-manager in potentie succesvol? Een aantal belangrijke kenmerken kan het verschil maken tussen het behalen van een goede of middelmatige prestatie. 2 Bain & Company, Global Private Equity Report 212 3

4 Team. Op basis van onze ervaringen met het selecteren van private equity-managers, kenmerkt een goede private equity-manager zich door een ervaren en kwalitatief hoogstaand team dat al geruime tijd samenwerkt. Omdat een belegging (commitment) in private equity voor lange tijd - ongeveer één decennium - wordt aangegaan, is het niet ondenkbaar dat er enig verloop in het team plaatsvindt. Mede om deze reden heeft Altis een duidelijke voorkeur voor teams waarbij het behaalde succes niet van slechts één of een beperkt aantal personen afhankelijk is geweest (en naar verwachting zal zijn). Daarbij kan een zogenoemde Key-man clausule 3 beleggers enige bescherming bieden tegen het vertrek van belangrijke teamleden. Onder het motto eat your own cooking zien we daarbij graag dat de teamleden van de private equity-manager ook zelf beleggen in het fonds, om de belangen van de manager en de investeerders zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Lokale aanwezigheid. Het beleggingsproces van elke private equity-manager begint bij het vinden van geschikte ondernemingen. Hiertoe is het van belang dat de manager beschikt over een groot lokaal netwerk dat geworteld is in die regio s waar hij ook zijn investeringen beoogt te doen. Deze verankering kan hem in staat stellen investeringen te doen op een bilaterale basis, zonder dat daarbij gebruikt wordt gemaakt van bijvoorbeeld veilingen. Deze veilingen kunnen een prijsopdrijvend effect hebben. In staat zijn tot het realiseren van operationele waarde. Een private equity-manager kan de waarde van zijn fonds doorgaans op twee manieren vergroten. Ten eerste door de private onderneming tegen een hogere prijs te verkopen dan de prijs waartegen de buy-out heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door een bedrijf anders te positioneren of door een goede timing van aan- en verkoop. Daarnaast kan de private equity-manager operationele verbeteringen aanbrengen bij de onderneming, waardoor de winst en daarmee de waarde van de onderneming toeneemt. Uit onderzoek 4 blijkt dat het realiseren van operationele verbeteringen de belangrijkste bron van waardecreatie (alpha) vormt voor private equity-managers. Wij zijn daarom van mening dat juist deze waardecreatie de meest duurzame bron is waaruit de waarde van de private equity-manager zelf moet komen. Een manager die over ervaring in de betreffende industrie beschikt, is wat ons betreft dan ook een pre. Portefeuillebeheer. Goed portefeuillebeheer van een private equity-manager leidt tot een portefeuille die aansluit bij de strategie van het fonds en beleggers niet voor onnodige risico s stelt. Daarom dient een overmatige concentratie in bijvoorbeeld landen, sectoren of in individuele bedrijven vermeden te worden - tenzij dit expliciet 3 Element van de fondsovereenkomst die voorziet in het afwikkelen van een private equity-investering indien één of meerdere sleutelfiguren het team verlaten. 4 Achtleiner, Braun, Engel, Figge and Tappeiner (21), Value Creation Drivers in Private Equity Buyouts: Empirical Evidence from Europe. The Journal of Private Equity, Vol. 13, No.2, p in lijn met de strategie van het fonds is. Het is daarbij van groot belang om de fondsdocumentatie goed te beoordelen en niet alleen naar de doelstellingen van de managers te kijken, maar ook naar de gestelde limieten. Prestatie. Zoals gezegd is het beoordelen van de prestaties van private equity-beleggingen geen sinecure. Bij het analyseproces kijken wij daarom in de eerste plaats naar de relatieve prestaties ten opzichte van vergelijkbare fondsen uit hetzelfde vintage jaar. Bij de analyse van de prestaties is het tevens van belang om te beoordelen of de performance sterk afhankelijk is geweest van één of slechts enkele deals. Daarbij kan het aantal afwaarderingen en afschrijvingen iets zeggen over de risicohouding van de private equity-manager. Ook is het bij de evaluatie van de prestaties belangrijk om te kijken naar de verdeling van de teamleden die verantwoordelijk zijn geweest voor de betreffende investeringen. Wij zijn van mening dat een goede private equitymanager in het buy-out segment in staat moet zijn om een consistente prestatie te laten zien, zonder een al te hoge volatiliteit in de performance van de individuele bedrijven. Met andere woorden: het succes van de manager dient niet af te hangen van één of twee beleggingen, maar moet de resultante zijn van een beleggingsproces dat op consistente wijze een succesvolle transformatie van de ondernemingen in het fonds realiseert. Duurzaamheid. Tot slot zijn wij van mening dat een goede private equity-manager meer en meer oog behoort te krijgen voor aspecten van duurzaamheid. Als meerderheidsaandeelhouder heeft een private equity-manager vanzelfsprekend veel invloed op de wijze waarop de private onderneming in kwestie invulling geeft aan het begrip duurzaamheid. Een actief duurzaamheidsbeleid kan bijvoorbeeld leiden tot de creatie van werkgelegenheid (veelal bij venture capital, het investeren in startende of jonge ondernemingen), het reduceren van CO 2 -uitstoot door een private equity-manager die zich toelegt op duurzame technologie (clean tech) of het verbeteren van de wijze waarop de onderneming bestuurd wordt (corporate governance). In de praktijk merken wij dat de duurzaamheidsinspanningen van verschillende private equity-managers nog ver uiteenlopen, maar dat er wel meer en meer aandacht voor bestaat. Conclusie In deze editie van de ALTIScope hebben wij stilgestaan bij de Europese buy-out markt. Een markt binnen het private equity-segment waarin de afgelopen twee decennia veel succesvolle investeringen zijn gedaan en waarin naar onze mening ook de komende jaren volop kansen liggen. Het belang van managerselectie in deze beleggingscategorie mag niet onderschat worden. De grote diversiteit aan typen fondsen, de grote dispersie tussen de rendementen van private equity-managers en het feit dat een belegging in private equity voor een lange periode wordt aangegaan, onderstrepen de noodzaak tot een onafhankelijke en extensieve selectie- en screeningsmethode van private equity-managers en -fondsen. 4

5 Voor meer informatie omtrent onze dienstverlening nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met: Richard Jacobs Poststrasse 18 Zug, Zwitserland Sven Smeets Schenkkade 6 Den Haag Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Waar liggen nu beleggingskansen

Waar liggen nu beleggingskansen Waar liggen nu beleggingskansen En wat zijn de risico s? Bob Homan Valentijn van Nieuwenhuijzen Bob Homan Hoofd ING Investment Office Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofd Multi-Asset NN Investment Partners

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

vba _beleggingsprofessionals Nummer 114_Zomer 2013 37

vba _beleggingsprofessionals Nummer 114_Zomer 2013 37 Inzicht in overeenkomsten en verschillen liquide en illiquide beleggingen: noodzaak voor robuust en toekomstbestendig beleggingsproces voor pensioenfondsen! Introductie Bij veel institutionele beleggers

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.2 / oktober 2014 ALTIScope Cyclische patronen in de aandelenmarkt Aandelenmarkten hebben de laatste tien jaar verschillende cycli doorlopen. Dat

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

BUITEN DE BEURS ZIJN OLOP KANSEN TE VINDEN

BUITEN DE BEURS ZIJN OLOP KANSEN TE VINDEN R O B E C O P R I VAT E E Q U I T Y C E RT I F I C A AT ( E U R ) B E L E G G E N I N N I E T- B E U R S G E N OT E E R D E O N D E R N E M I N G E N BUITEN D N DE BEURS ZIJN O EN OLOP KANSEN TE VINDEN

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 184 miljard (per 30 juni 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten

Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten Directe investeringen Investeren buiten traditionele financiële markten CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Technologie: op weg naar meer?

Technologie: op weg naar meer? Technologie: op weg naar meer? Technologieaandelen hebben de afgelopen jaren sterk gepresteerd. Zo sterk, dat sommigen spreken over een naderende bubbel. Volgens NN Investment Partners is dit echter niet

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

ALTIScope. Tijd voor cyclische waarden?

ALTIScope. Tijd voor cyclische waarden? Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 1 nr.2 / Juni 2013 ALTIScope Tijd voor cyclische waarden? Aandelenbeleggers kijken terug op een mooi jaar. Zo realiseerde de MSCI World Index over de

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Beleid Inzake Belangenverstrengeling

Beleid Inzake Belangenverstrengeling Beleid Inzake Belangenverstrengeling NN Investment Partners Policy datum Juni 2017 INFORMATIE OVERZICHT Uitgegeven door: NN Investment Partners Doelgroep: Alle medewerkers van NN Investment Partners Voor

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3297 Vragen van de leden

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Keuze maken, afwegingscriteria Wat zijn de mogelijke afwegingscriteria bij het maken van een keuze uit de mogelijke oplossingen binnen het beleggingsbeleid. Versie:2001-11-02

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

ALTIScope. Achter de dynamiek van actief

ALTIScope. Achter de dynamiek van actief Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 1 nr.1 / April 2013 ALTIScope Achter de dynamiek van actief Per saldo toonden de meeste markten in het roerige jaar 2012 aanmerkelijke koerswinsten.

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

Investeren in woningen een duurzame belegging

Investeren in woningen een duurzame belegging L O A D I N G [ C L I C K T O S TA R T ] Investeren in woningen een duurzame belegging Wouter Moll Wat willen we zijn als bedrijf? Wij zijn de meest vertrouwde vermogensbeheerder op het gebied van vastgoed

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

NN Global Sustainable Opportunities Fund

NN Global Sustainable Opportunities Fund October 2016 NN Global Sustainable www.nnip.com Het nieuwe NN Global Sustainable combineert financieel en duurzaam rendement door wereldwijd te beleggen in de duurzame thema s van de toekomst. Daarnaast

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille!

The Specialist in Dutch small and midcaps. De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps De hoeksteen van uw beleggingsportefeuille! The Specialist in Dutch small and midcaps Het Add Value Fund richt zich primair op het segment van de Nederlandse small-

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie