Zitting van 11 maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 11 maart 2013"

Transcriptie

1 Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere C., Callens T., Deceuninck G., Vandekerckhove V., Demuynck P., Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V., Vanantwerpen A., Eeckhout K., Godderis F., Devisch L. en Vereenooghe I.; raadsleden; en Pillaert D., secretaris; Raadslid Christine Vandewaetere is verontschuldigd. Punt 1 Goedkeuring verslagen van de gemeenteraad van 04 februari 2013 Het verslag van de zitting van 04 februari 2013 wordt goedgekeurd met 20 ja-stemmen. Punt 2 Kennisname gedeeltelijke vernietiging van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn Gelet op de brief van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen van 12 februari 2013 inzake de geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ; Overwegende dat ambtshalve controle is gebeurd van de verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat het volgende beslist is: De verkiezing als effectief OCMW-raadslid van de gemeente Ardooie door de gemeenteraad van deze gemeente op 2 januari 2013 van mevr. Carmen Vandemaele en van haar opvolger, wordt vernietigd. De verkiezing van de overige leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers van de gemeente Ardooie zoals opgenomen in het proces-verbaal wordt geldig verklaard. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. Punt 3 Verkiezing één lid voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 5 t.e.m. 13, 15 en 16;

2 Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58 en 86; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280, 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2012 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, het aantal te begeven schepenmandaten per gemeente, het aantal leden van de stadsdistrictscolleges in Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten; Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober Start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Gelet op de verkiezing van de OCMW-raadsleden in zitting van de gemeenteraad dd ; Gelet op de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwisting dd van gedeeltelijke vernietiging van de verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat de bovengenoemde beslissing van de raad van verkiezingsbetwisting is meegedeeld aan de gemeente per aangetekend schrijven van 11 februari 2013; Overwegende dat door de beslissing de verkiezing van Carmen Vandemaele en haar opvolger is vernietigd; Overwegende dat een nieuwe verkiezing dient te gebeuren voor één lid van de raad van maatschappelijk welzijn; Overwegende dat er geen geldige ontvankelijke voordrachtakten zijn voor verkiezing OCMWraadsleden op waarop kandidaten werden voorgedragen die niet verkozen zijn; Overwegende dat bijgevolg nieuwe voordrachtakten dienden worden ingediend ingevolge artikel 14, tweede lid; Overwegende dat één voordrachtakte in tweevoud aan de gemeentesecretaris werden overhandigd uiterlijk vijf dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; Overwegende dat volgende voordrachtakte conform alle decretale voorwaarden aan de gemeentesecretaris werd overhandigd: Vanwege lijst nr. 2 (N-VA):

3 Kandidaat effectief lid OCMW: Kandidaat effectief lid OCMW: Vandemaele Carmen Opvolger Lammertyn Alfons Opvolger Van Huylenbrouck Hilde Feys Noël Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de voordrachtakte; Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op de voordrachtakten; Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtakte, dat er hierbij geen opmerkingen werden geformuleerd; Overwegende dat geen enkele kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van onverkiesbaarheid bevindt; Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken van de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtakte; Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door Goethals Kimara en Buyck Veronique, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd; Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen heeft, zijnde één; Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd, dat de stembiljetten conform deze bepaling werden opgemaakt; Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaatsvindt; Overwegende dat bij de stemopneming 21 stembrieven werden geteld, waarvan 4 blanco stembiljetten; 0 ongeldige stembiljetten; 16 geldige stembiljetten; Overwegende dat de geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-werkend lid en vervolgens geteld; Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft: Naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid Aantal bekomen stemmen Lammertyn Alfons 0 Vandemaele Carmen 16 Overwegende dat volgende persoon aldus is verkozen tot werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van de opvolger: Werkend lid OCMW: Opvolgers

4 Vandemaele Carmen Opvolger Van Huylenbrouck Hilde Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld: Karlos Callens, voorzitter Dominiek Pillaert, secretaris Kimara Goethals, raadslid Veronique Buyck, raadslid Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd, dat de uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt; BESLIST: 20 ja-stemmen Art. 1: De geloofsbrieven van het kandidaat werkend lid en de kandidaat opvolger goed te keuren. Art. 2: Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad. Art. 3: Akte te nemen van de lijst van het verkozen werkend lid en van de opvolger, zijnde: Werkend lid OCMW: Vandemaele Carmen Opvolger Van Huylenbrouck Hilde Origineel werd getekend door: Karlos Callens, voorzitter van de gemeenteraad Kimara Goethals en Veronique Buyck, leden van het stemopnemingsbureau, zijnde de jongste twee gemeenteraadsleden Dominiek Pillaert, gemeentesecretaris Punt 4 Kennisname geldigverklaring verkiezing politieraadsleden Gelet op het schrijven van de Bestendige Deputatie van 11 februari 2013 waarbij is meegedeeld dat de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers voor de politieraad van de politiezone Tielt geldig is verklaard (beslissing Bestendige Deputatie ) Overwegende dat de gemeenteraad hiervan kennis dient te nemen; De gemeenteraad neemt kennis dat de verkiezing van de leden en hun opvolgers van de politieraad van politiezone Tielt van de gemeente Ardooie zoals omschreven in het procesverbaal geldig is verklaard. Punt 5 Kennisname budget OCMW boekjaar 2013 Gelet op het schrijven van OCMW van 18 februari 2013 waarbij meegedeeld dat de OCMWbudget 2013 is goedgekeurd;

5 Gelet op de OCMW-Raadsbeslissing van waarbij het budget boekjaar 2013 is goedgekeurd; Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het jaar bedraagt; Neemt kennis van de goedkeuring van het budget boekjaar 2013 van het OCMW. Punt 6 Goedkeuren huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Gelet op het gemeentedecreet, inz. artikel 21, 23, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 182, 188 en 204; Overwegende dat in het huishoudelijk reglement de werking van de gemeenteraad nader omschreven is en waarin tevens de rechten van de raadsleden staan vermeld; Gelet op het huidige huishoudelijk reglement goedgekeurd in zitting van 19 februari 2007; Overwegende dat er enkele wijzigingen zijn in het gemeentedecreet en het dus nodig is het reglement aan te passen, tevens worden de presentiegelden die al zes jaar niet geïndexeerd zijn opgetrokken naar 200,00 (bruto)/zitting; Overwegende dat elk raadslid het huishoudelijk reglement in bijlage heeft ontvangen per mail op datum van 1 maart 2013; BESLIST: 20 ja-stemmen Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren. Punt 7 Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ardooie en AWV West-Vlaanderen betreffende herinrichten wegvak N37, Roeselaarsestraat over een lengte van 400 meter met inbegrip van kruispunt Cloetbergstraat. Gelet op het schrijven van AWV van 9 januari 2013 waarbij gevraagd is om de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. werken herinrichten wegvak N37, Roeselaarsestraat over een lengte van 400 meter met inbegrip van kruispunt Cloetbergstraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Gelet op de samenwerkingsovereenkomst in bijlage; BESLIST: 20 ja-stemmen De samenwerkingsovereenkomst m.b.t. werken herinrichten wegvak N37, Roeselaarsestraat over een lengte van 400 meter met inbegrip van kruispunt Cloetbergstraat tussen AWV en de gemeente Ardooie wordt goedgekeurd. Deze beslissing wordt meegedeeld aan AWV, Brugge.

6 Gino Deceuninck: Ik stel vast dat er weinig coördinatie is gezien de op- en afrit te Koolskamp afgesloten is, en dat gelijktijdig gestart wordt met werken in de N37 en de R32 te Ardooie. Karlos Callens: Dit zijn werken van AWV en niet van de gemeente, er konden inderdaad misschien betere afspraken gemaakt worden. Punt 8 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10, Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44; Overwegende dat volgens artikel 8 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement, Overwegende dat volgens artikel 9 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, BESLIST: 20 ja-stemmen Art. 1: De raad keurt het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein zoals vastgesteld in bijlage goed. Art. 2: Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Minister van Middenstand, FOD Economie, KMO, Middenstand en energie, Algemene directie KMO-beleid, dienst Economische Vergunningen, WTC III 12 de verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. AFDELING 1: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het College zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. Per openbare markt vermelden: PLAATS: Ardooie, Polenplein

7 DAG: zondag UUR: 7u00 SPECIALISATIE: divers PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: Gezien dit plan aan voortdurende wijzigingen onderhevig is, is bepaald dat een plan met indeling in zones volstaat. Een gedetailleerde lijst met specificaties wordt één keer per jaar bezorgd aan de federale overheid. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom wanneer de openbare markt op zondag niet kan doorgaan (bv. tijdens kermisdagen). De gemeenteraad kan tevens beslissen om de markt in concessie te geven. Onderstaande bepalingen zijn tevens van toepassing op de concessionaris. Artikel 2: Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen + houders van een machtiging als werkgever - rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de machtiging als werkgever De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september Artikel 3: Verhouding abonnementen losse plaatsen (KB art. 24 1) De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: - hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) - hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen) Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers 1 tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt. Artikel 4: Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) De toewijzing van losse plaatsen gebeurt 2 volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. 1 KB artikel 24 1, tweede lid: Wordt als standwerker beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. 2 In voorkomend geval per specialisatie

8 De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider of concessionaris tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving (cf. bijlage) Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord of via de website ( of via de lokale pers. De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 1, tweede lid van het KB van 24 september en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden Register van de kandidaturen (KB art. 31) Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Om de 3 jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen te blijven Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31) Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register 4 :rekening houdend met de eventuele specialisatie: - aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken - en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft 3 Artikel art 30 1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 bepaalt: Zij (de kandidaturen) worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente of de concessionaris. 4 Zie ook art 31 1, laatste lid KB 24 september 2006 inzake de te vervullen formaliteiten bij ontvangst van een kandidatuur

9 gegeven omwillen van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; d) de externe kandidaten. - en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie, - en tenslotte volgens datum. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven : a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. Er zal hier rekening worden gehouden met het feit dat de standplaatsen worden toegewezen rekening houdend met de lijst van koopwaren Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: - bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; - of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; - of bij elektronische post met ontvangstbewijs Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: - de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; - in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; - het ondernemingsnummer; - de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; - in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; - de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; - indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; - de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; - desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

10 Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (KB art 21) Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: 1 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2 de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 3 al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). Artikel 7: Duur abonnement (KB Art. 32) De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement Artikel 8: Opschorting abonnement (KB Art. 32) De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: - door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest - door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente of de concessionaris op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

11 Artikel 9: Afstand van het abonnement (KB art. 32) De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement - bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen - bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen - indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. - op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten: - bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs - overhandiging tegen ontvangstbewijs - op een duurzame drager (fax, ) tegen ontvangstbewijs Artikel 10: Schorsing en opzegging van abonnement ( KB art 32 laatste lid) Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen: - bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding - bij afwezigheid gedurende drie opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen - bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement - wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. Artikel 11: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 2) Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement 1 jaar, behalve in geval van dringende noodwendigheid (bv wegeniswerken). Artikel 12: Seizoensgebonden ambulante activiteiten(kb art. 37) Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.

12 De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. Artikel 13: Inname standplaatsen (KB art. 26) De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: a) 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een machtiging als werkgever, aan wie een standplaats is toegewezen 2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een machtiging als werkgever b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een machtiging als werkgever voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; d) de standwerker, houder van een machtiging als werkgever aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een machtiging als aangestelde A en B voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd; e) door de personen die beschikken over een machtiging als aangestelde A of een machtiging als aangestelde B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c) f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. Artikel 14: Overdracht standplaats (KB art. 35) De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: Overdracht van standplaats is niet toegelaten In afwijking van wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen

13 echtgenoten bij feitelijke scheiding, echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen echtgenoten bij echtscheiding wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning op voorwaarde dat - de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. Artikel 15: Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36) Onderverhuur wordt niet toegelaten. Artikel 16: Gebruik van elektriciteit De mogelijkheid wordt aan de marktkramers geboden elektriciteit af te nemen voor verlichting of bereiding van hun koopwaar (volgens de beperkingen van de aanwezige elektrische infrastructuur). De kramers dienen zelf de elektrische leidingen te leggen vanaf het verdeelpunt tot hun kraam. Bij ongeval of defect aan de elektrische installatie kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk worden gesteld. Er kan een vergoeding als een vast recht worden gevraagd bij aansluiting op de elektriciteitskast. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het bedrag van het vast recht. De betaling van het vast recht gebeurt zesmaandelijks. Bij niet-vereffening kan afnemen van elektriciteit verboden worden. Artikel 17: De reinheid van het marktplein De marktkramers en standwerkers moeten hun standplaats voortdurend rein houden. Ze moeten alle afval, niet verkochte waren of verpakkingen verzamelen zowel tijdens als na de markt. Iedere marktkramer moet zelf instaan voor de opruiming van het afval en zwerfvuil voortkomende van zijn marktactiviteit. Overtredingen zullen overeenkomstig artikel 10 lid gesanctioneerd worden. De vishandelaars dienen in het bezit te zijn van een bak waarvan hen het bezit is opgelegd bij Ministerieel besluit van De marktkramers moeten ervoor zorgen dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloeistoffen/producten op de grond druipen/liggen. Indien dit voor vloeistoffen onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen.

14 De marktkramer zal dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de door hem aangerichte schade. AFDELING 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn niet vooraf bepaald. Artikel 1. Toepassingsgebied (KB art. 43) Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. Artikel 2 Voorafgaande machtiging 1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 1 moet voldaan zijn aan de voorwaarden en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de gemeente Ardooie, Polenplein 15, 8850 Ardooie. 2. Beslissing machtiging In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld - de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen - de plaats - de datum en duur van de verkoop De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: - redenen van openbare orde - redenen van volksgezondheid - bescherming van de consument - activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. Artikel 3: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. Artikel 4: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 2)

15 De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement De toewijzing van standplaatsen per abonnement gebeurt volgens de toewijzigingsmodaliteiten die van toepassing zijn voor abonnementen op de openbare markten, de voorrang voor standwerkers uitgezonderd. Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. Afdeling 1 artikel 5.1 van dit reglement) geldt niet. Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art 21) Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken. Het bord bevat volgende vermeldingen: 1 hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 2 de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 3 al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 4 het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). AFDELING 3: Algemene bepalingen van toepassing op organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten Artikel 1: Standplaatsvergoeding De houders van een standplaats moeten de standplaats betalen overeenkomstig de modaliteiten van het desbetreffende retributiereglement. De betaling van de standplaatsvergoeding gebeurt jaarlijks. Wanneer de standplaatsvergoeding niet op tijd wordt gestort, zal de standplaats terug ter beschikking worden gesteld, vanaf de marktdag volgend op de week waarin de vereffening moest gebeuren.

16 Voor ambulante handel n.a.v. evenementen is aan de gemeente geen vergoeding verschuldigd, de organisatoren van de evenementen zijn wel gemachtigd een vergoeding te vragen. Artikel 2: De doorgang De verkoopwagens, tenten en kramen moeten zo worden geplaatst dat het publiek ongehinderd tussen de rijen door kan wandelen, dat hulpdiensten niet worden gehinderd en dat de woningen, handelszaken en openbare gebouwen toegankelijk blijven voor voetgangers en voor personen die zich in een rolstoel verplaatsen. De kramen mogen niet worden verbonden met een touw of enig ander middel over de wandelgangen heen. Het is de handelaars van een ambulante activiteit met alle erop uitlopende straten toegelaten voor de duur van de markt of het evenement hun waren uit te stallen en indien nodig hun voertuig op het voetpad te plaatsen, op de lengte van de door hen ingenomen standplaats, op voorwaarde niet meer dan de helft van de breedte van het voetpad te versperren zonder dat de vrije doorgangsruimte minder dan 1 m bedraagt. Het is verboden de bevoorradingswagens en andere wagens en voertuigen die voor de verkoop niet strikt noodzakelijk zijn op de markt te laten staan. Bij slecht weer is het de verantwoordelijke die beslist of de voertuigen dienend tot het vervoer van de goederen, op de markt mogen blijven, vroeger oprijden of vertrekken. In dit geval moeten zij zodanig opgesteld worden dat zij geen belemmering vormen voor het zicht, het verkeer, het verloop en de goede orde in het algemeen, rekening houdende met de instructies van de verantwoordelijke en/of politie. De verantwoordelijke kan, steeds herroepbaar, luiken en andere overkappingen toelaten op voorwaarde dat die zich op ten minste 2 meter boven de grond bevinden. Aan die toegelaten overkappingen mogen geen koopwaren of andere voorwerpen worden opgehangen. Artikel 3: Verwarming-, koel- en verlichtingstoestellen Het is verboden gebruik te maken van verwarming-, koel- en verlichtingstoestellen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen en de wettelijke voorschriften. Het is bovendien verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die gassen of rook laten ontsnappen. De marktkramers die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid onder alle oogpunten, tegen brand en ontploffing te laten verzekeren. Op elk verzoek van de verantwoordelijke moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichting werd voldaan. Indien gebruik gemaakt wordt van installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen (o.a. verwarmingstoestellen) dient men te beschikken over een draagbare snelblusser met een inhoud van minstens 3 kg ABC poeder. Indien installaties gebruikt worden, gevoed door gasflessen met een inhoud groter dan 13 kg gas of meerdere gasflessen dient men te beschikken over een draagbare snelblusser met ABC poeder van minstens 6 kg.

17 Artikel 4: Beschadiging De ambulante handelaars mogen het openbaar domein op geen enkele wijze beschadigen. Het is verboden piketten in de grond te slaan. Artikel 5: Aansprakelijkheid en verzekering De gebruikers van de opgestelde kramen blijven burgerlijk verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen veroorzaakt door hun onbewaakte, slecht geplaatste of slecht verlichte kramen. Het gemeentebestuur wijst alle verantwoordelijkheid af. De marktkramers dienen onverminderd artikel 3, afdeling 3, een verzekering af te sluiten bij een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij, ter dekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid. Artikel 6: Aanvaarden van het reglement Alle ambulante handelaars die een standplaats innemen ontvangen een kopie van dit reglement en aanvaarden door de inname van de standplaats alle bepalingen van dit reglement. Artikel 7: Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) De verantwoordelijke is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen, te controleren. Artikel 8: In werking treden reglement (cf. wet, art 10 2)5 Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van Middenstand en treedt in werking op 1 mei Punt 9 Goedkeuren belastingreglement op openbare markt op zondag te Ardooie. Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 houdende goedkeuring reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein ; 5 Het ontwerp van reglement moet voor de goedkeuring in de gemeenteraad aan de minister van Middenstand voor advies worden overgemaakt. Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen aan het reglement (cf. wet, art 10 2)

18 Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; BESLIST: 20 ja-stemmen Artikel 1: intrekking De volgende passage uit artikel 2 van de gemeentebelasting op frituurkramen, kramen verkoop kip aan 't spit, kramen verkoop van bloemen, kermisinrichtingen vanaf 1 januari 2013 (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van ) wordt ingetrokken met ingang van Op het Polenplein (kip aan 't spit - 's zondags): Artikel 2: Toepassing 1.250,00/jaar Onder gebruik van openbaar domein ter gelegenheid van de openbare markt op zondag, moet worden verstaan: - Alle standhouders op de openbare markt die, hetzij toevallig hetzij op regelmatige basis een standplaats innemen op de openbare markt op zondag op het Polenplein te Ardooie. Artikel 3: Heffingsgrondslag Er wordt voor de aanslagjaren ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op het gebruik van openbaar domein naar aanleiding van de markt op zondag, a rato van het aantal ingenomen lengtemeter, waarbij een minimum van 5 lengtemeter in aanmerking genomen wordt. Artikel 4: Bedrag van de belasting voor openbare markten De belasting voor inname van openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse markt, wordt als volgt vastgesteld: a) Toevallige standhouder: 1,30 per lopende meter standplaatslengte met een diepte van maximum drie meter. Het minimumbedrag wordt vastgesteld op 6,50 per marktdag. Toevallige gebruikers van openbaar domein die een gelegenheidsstandplaats innemen tijdens de markt, maar die geen commerciële doeleinden beogen, zijn vrijgesteld van de belasting; een abonnement op een wekelijkse of tweewekelijkse standplaats kunnen zij niet bekomen. b) Regelmatig komende marktkramers met een wekelijks abonnement, hebben keuze tussen: Jaarabonnement voor de periode van januari t.e.m. december. Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x 1,30 x 48 marktdagen; de maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter. Het minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op 312,00 per jaar. Halfjaarlijks of zesmaandelijks abonnement voor de periodes: Vanaf januari t.e.m. juni Van juli t.e.m. december Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x 1,30 x 25 marktdagen; de maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter. Het

19 minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op 162,50 per zes maanden. c) Regelmatig komende marktkramers met een tweewekelijks abonnement, hebben keuze tussen: Jaarabonnement voor de periode van januari t.e.m. december. Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x 1,30 x 24 marktdagen; de maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter. Artikel 5: Het minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op 156,00 per jaar. Halfjaarlijks of zesmaandelijks abonnement voor de periodes: Van januari t.e.m. juni Van juli t.e.m. december Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x 1,30 x 13 marktdagen; De maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter. Het minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op 84,50 per zes maanden. De keuze tussen jaarabonnement of zesmaandelijks abonnement dient bij de aanvang van het abonnement opgegeven te worden. Wijzigingen zijn slechts mogelijk per dienstjaar en dienen tegen uiterlijk 15 december van het voorafgaande dienstjaar meegedeeld te worden aan de marktverantwoordelijke. Tijdens het lopende dienstjaar is wijziging niet mogelijk. Abonnementen die in de loop van het dienstjaar starten, worden verrekend a rato van de vastgestelde tarieven per abonnement, met aftrekking van de reeds verstreken periode. Wijziging of stopzetting abonnement Er wordt geen ontlasting verleend van reeds gekweten belasting, zelfs wanneer de betrokken marktkramers en/of ambulante handelaars in de loop van het jaar of de zesmaandelijkse periode waarvoor werd betaald, ophouden hun standplaats in te nemen, behoudens in geval van heirkracht of buitengewone omstandigheden, door het college van burgemeester en schepenen te beoordelen. Artikel 6: Opmeting standplaats De opmeting van de ingenomen standplaats wordt gedaan door een door het college van burgemeester en schepenen aangeduid personeelslid. De opmeting wordt gedaan tussen de meest uitstekende delen, de holten worden als aangevuld aanzien. De kramen die rond zijn worden als vierkant aanzien; de gedeelten van een meter worden als een volle meter aangerekend. Artikel 7: Invordering Voor de toevallige marktkramers wordt de belasting contant ingevorderd tegen de afgifte van een betalingsbewijs bij het begin van het plaatsen. Voor de geabonneerde marktkramers wordt de belasting contant ingevorderd tegen de afgifte van een abonnementskaart bij het begin van de abonnementsperiode. Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd. Artikel 8: Administratief toezicht

20 Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de betrokken dienst. Veerle Dejaeghere: Is het niet mogelijk om wisselwerking met Koolskamp te organiseren zodat er ook een markt is te Koolskamp. Karlos Callens: Er is geen interesse vanwege de marktkramers om te staan te Koolskamp. Veerle Dejaeghere: Waarom is dit dan? Karlos Callens: Dit is niet moeilijk, omdat er minder verkoop zal zijn te Koolskamp. Anja Dejonckheere: Waarom wordt markt georganiseerd op het Polenplein en niet op het Marktplein? Karlos Callens: Omwille van mobiliteitsredenen, bovendien zal bij markt op Marktplein meer parkeerplaatsen worden ingenomen voor plaatselijke middenstand. Kurt Eeckhout: Wat houdt de bevoegdheid in van marktleider, in notulen van het schepencollege staat vermeld dat hij niet elke week zal aanwezig zijn. Karlos Callens: Marktleider zal enkel in begin plaatsen aanduiden waar kramen dienen te staan. We rekenen op het gezond verstand van de marktkramers. Bedoeling van organisatie van openbare markt is dat er meer leven komt in het centrum van de gemeente. We zullen zien of dit een succes wordt. Veerle Dejaeghere: Die reden is des te belangrijker voor Koolskamp en daarom is daar een openbare markt ook interessant. Kurt Eeckhout deelt mee dat er geen reactie kwam van marktkramers om te Koolskamp te staan. De Burgemeester voegt er aan toe dat vrager steeds kan proberen om te Koolskamp een markt te organiseren. Dit probleem stelt zich overigens ook voor de kermiskramers in kleinere deelgemeenten, het is moeilijk op kermiskramers te vinden die willen staan in Koolskamp of op De Tassche. Kimara Goethals: Is er ook markt voorzien op kermisdagen en St.Maartensstoet? Karlos Callens: Dan kan markt niet doorgaan, er kan wel gezien worden om op andere plaats markt te organiseren. Steven Demeuelaere: Hoe staan de middenstanders tegenover organisatie van openbare markt? Karlos Callens: Volgens studie van Unizo blijkt dat middenstanders een hogere verkoop zouden hebben als er openbare markt wordt georganiseerd. Sommigen middenstanders geloven dit niet. Punt 10 Goedkeuren organiek reglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweer Ardooie Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid artikel 13;

21 Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand, inzonderheid artikel 2 en 15; Gelet op het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, met als bijlage 3 het modelreglement voor de organisatie van gemeentelijke vrijwilligers brandweerdienst, laatst gewijzigd bij KB van 3 juni 1999; Gelet op de omzendbrief van 4 oktober 1971 van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen, waarbij mededeling gedaan wordt van de Ministeriële omzendbrief van 16 september 1971 in verband met laatstgenoemd koninklijk besluit; Gelet op de wet van 24 december 1976 en het KB van 9 augustus 1979 tot regeling van de wijze van vaststelling en het verhaal van kosten van sommige interventies en prestaties van de gemeentelijke brandweer; Gelet op het KB van 14 oktober 1991 in verband met inzet van personeelsleden in interventies met gevaarlijke stoffen; Gelet op het KB van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; Gelet op het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden van de officieren van de openbare brandweer; Gelet op het protocol nr. 99/04 van 18 mei 1999 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; Gelet op het KB van 3 juni 1999 in verband met de verzekeringspolis van de leden van het vrijwillig brandweerkorps, de leden van de dienst 100, de opgevorderde personen en de kandidaat vrijwillige brandweerlieden die deelnemen aan de wervingsproeven; Gelet op het K.B. van 7 april 2003 in verband met de nieuwe verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming; Gelet op het KB van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten; Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 7 mei 2004 betreffende de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examens in het kader van de opleiding van de leden van de brandweerdiensten en de aanvragen tot gelijkstelling van brevet van de leden van de brandweerdiensten; BESLIST: 20 ja-stemmen Het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst wordt hervastgesteld als volgt: HOOFDSTUK 1: Organisatie, taak en samenstelling van de brandweerdienst Inleiding: Met de in het ontwerp van organiek reglement beschreven functies worden steeds zowel mannen als vrouwen bedoeld. Daar waar de tekst in de mannelijke vorm geschreven is (`hij,`hem en `zijn ) moet hij ook steeds begrepen worden in de vrouwelijke vorm (`zij en `haar ).

22 Artikel 1 - De brandweerdienst is autonoom en behoort tot de categorie C. - Behoort tot de hulpverleningszone 2 van West-Vlaanderen conform het KB van 2 februari 2009 tot de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Hij is een vrijwilligersdienst. Artikel 2 Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester, wordt de dienst geleid door de officier dienstchef. Deze draagt, in het raam van dit organiek reglement, van het reglement van orde en van de onderrichtingen die hem door de burgemeester worden versterkt, de verantwoordelijkheid, de goede werking en de tucht van de dienst. Bij afwezigheid van de dienstchef worden diens bevoegdheden door de aanwezige officier of, bij ontstentenis van deze, door de aanwezige onderofficier met de hoogste graad uitgeoefend. Bij gelijkheid in graad wordt het bevel gevoerd door de officier, of bij ontstentenis van deze, door de onderofficier met de hoogste graadanciënniteit. Artikel 3 De brandweerdienst is belast met de taken die hem opgedragen zijn krachtens de wetten en reglementen inzake brandbestrijding en de brandpreventie. Onder meer wordt de brandweerdienst belast met: De opdrachten vermeld in het koninklijk besluit van 07 april 2003 inzake de verdeling van de opdrachten tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming. De hulpverleningstaken krachtens bijzondere wettelijke reglementen zoals vervat in: o De wet van 8 juli 1964 en wijzigingen betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. o KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemer en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. o Het algemeen reglement voor arbeidsbescherming. De prestaties die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen gemeenten van de operationele prézone of met andere gemeenten hoofd van een operationele prézone. De interventies voor hulpverlening bepaald in het KB van 8 november In algemene zin de opvordering door de burgemeester voor alle hulpverleningen waar mensen of dieren in nood zijn of waar goederen kunnen schade lijden, voor zover deze hulpverleningen essentieel vallen binnen het raam van de organisatie van de hulpverlening, zoals bepaald bij art van de Nieuwe Gemeentewet. Desgevallend kan in verband met internationale samenwerking, de brandweerdienst geroepen worden voor hulpverlening aan een buurland.

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 januari 2009 Tegenwoordig: M.M. De Vliegher, Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25)

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 2, art en KB art. 25) REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN GEMEENTERAADSBESLUIT 29 OKTOBER 2007, GEWIJZIGD OP 11 JUNI 2012, 29 APRIL 2013 EN 19 DECEMBER 2016 AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Technische Dienst 03-410 16 36 annemie.vandenbrande@zandhoven.be Reglement Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald AFDELING 1 Organisatie van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN.

DAGORDE: 12. REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GOEDKEURING WIJZIGINGEN. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 22 oktober 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der Sypt,

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: PLAATS EN DAG VAN DE MARKT TOEPASSINGSGEBIED AFDELING 1 : ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1: BEVOEGDHEID 1. De gemeenteraad vertrouwt aan het College van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad heeft in zitting van 22 november 2010 beslist het reglement betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Gemeente Zingem UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 22 december 2011 Aanwezig : Etienne VER CRUYSSE, Kathleen HUTSEBAUT, Voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein

Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement ambulante activiteiten op de

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN

Stad Aalst REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN REGLEMENT VAN ORDE OP DE WEKELIJKSE MARKTEN Artikel 1 De gemeente richt op het openbaar domein openbare markten in voor allerlei koopwaar en diensten met uitzondering van tweedehandsartikelen, zoals bepaald

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE DUFFEL Goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 mei 2012 1 INHOUD 1. Hoofdstuk I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Artikel 1 Gegevens van openbare

Nadere informatie

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout

Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Reglement op de ambulante activiteiten gemeente Kalmthout Afdeling 1: Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Hoofdstuk 1: Organisatie van de markt Artikel 1: Algemeen 1.1 De openbare

Nadere informatie

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE DE PANNE UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad in zitting van 03 maart 2014. Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 18-12-2008 Aanwezig: Dhr. B. Coopman, voorzitter-burgemeester; B. Nobels, L. Van Roost, K. Vandermeiren, M. Einfalt, P. Van Grunderbeek en C. Vander

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 14 juni 2010 Aanwezig : Burgemeester - Voorzitter: Schepenen : Raadsleden : Gemeentesecretaris : Afwezig of verontschuldigd : Hendrik Bogaert

Nadere informatie

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten. Afdeling 1: organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Art.1.- De gemeente richt op het openbaar domein een wekelijkse

Nadere informatie

REGLEMENT Bijlage 4 APV

REGLEMENT Bijlage 4 APV REGLEMENT Bijlage 4 APV Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van dinsdag 9 januari 2018 op de openbare markten en op het openbaar

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN

STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN STAD GENT - DIENST MARKTEN EN FOREN REGLEMENT OP DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: SCHOOLDREEF GENTBRUGGE

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

Gavere Prinsdom aan de Schelde

Gavere Prinsdom aan de Schelde Gavere Prinsdom aan de Schelde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 26 november 2007 Aanwezig: Hugo LEROY Burgemeester-Voorzitter,

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK Inhoud BELEIDSDOMEIN LOKALE ECONOMIE, TOERISME EN WERK... 2 AFDELING 1 Reglement van inwendig bestuur betreffende ambulante

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

dienst economische en juridische zaken

dienst economische en juridische zaken dienst economische en juridische zaken R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN Artikel 1: gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging De inname van een standplaats

Nadere informatie

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging.

Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein wijziging. uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 20 januari 2014 Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markt en op het

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP DINSDAG 16 MAART 2010. Aanwezig: burgemeester-voorzitter: Katrien Schryvers schepenen: Bart Sebreghts, Bob Peeters, Luc Kennis,

Nadere informatie

Zitting van 29 april 2013. Punt 1 Goedkeuring verslagen van de gemeenteraad van 11 maart 2013

Zitting van 29 april 2013. Punt 1 Goedkeuring verslagen van de gemeenteraad van 11 maart 2013 Zitting van 29 april 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN REGLEMENT OP AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Voorafgaande machtiging Aanvraag machtiging: De inname van een standplaats

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C.,

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE MARKTEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden;

Overwegende, dat in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid, de markten aan zekere reglementeringen moeten onderworpen worden; REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN (2de aanpassing, goedgekeurd in vergadering van 19 november 2009) Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet dd. 15

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE

OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE OFFICIEUS GECOORDINEERDE VERSIE DOOR HET AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN 24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten Inhoudstafel Tekst

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert,

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens,

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Art. 1: Het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt als volgt vastgesteld en treedt in werking op

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten

Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten Afdeling I Artikel 1: Gegevens van de openbare markten (wet art. 8 2) 1 De stad organiseert op het openbaar domein volgende openbare markten:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars

Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Huishoudelijk reglement op de inname openbare domein en private plaatsen door ambulante handelaars Dit reglement is van toepassing op de ambulante handelaars die een standplaats innemen op het openbaar

Nadere informatie

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11

lokale economie_marktreglement blz. 1 van 11 Reglement subsidie extensieve groendaken goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2002 aangepast door de gemeenteraad op 3 juni 2002, 3 september 2007 en 1 september 2008 Artikel 1. Plaats, dag en

Nadere informatie