Rapport opheffing Operations Research MSc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport opheffing Operations Research MSc"

Transcriptie

1 Rapport opheffing Operations Research MSc Een verslag van het verloop dat leidde tot de controversiële opheffing van de masteropleiding Operations Research aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam September 2012

2 Voorwoord Geachte Lezer, De opheffing van de Master Operational Research is voor de Gezamenlijke Vergadering (GV) een omstreden dossier. De verschillende partijen (studenten, docenten, ondernemingsraad (OR), facultaire studentenraad (FSR), facultair bestuur (FB), GV en het (College)) die betrokken waren bij het proces van de opheffing zijn het nooit eens geworden over de vraag of het nu wel of niet een goed besluit is geweest. Dit rapport heeft als doel om het perspectief van de medezeggenschap te documenteren voor interne (binnen medezeggenschap) en externe evaluatie (met de bestuurders, raad van toezicht enzovoort). Het rapport behandelt de gebeurtenissen en besluiten die hebben geleid tot de opheffing in chronologische volgorde. Op verschillende momenten zullen de acties van de verschillende partijen worden beschreven. Met behulp van de toegevoegde bijlagen wordt gepoogd de uitgebreide interactie tussen de partijen vast te leggen. Met dit rapport hoopt de GV de boodschap te kunnen communiceren dat de besluitvorming omtrent de opheffing van opleidingen de aandacht en betrokkenheid verdient van alle genoemde partijen. De GV hoopt dat de deze partijen hebben geleerd van de problemen die zich hebben voorgedaan. Met vriendelijke groet, Johan de Vries, Commissievoorzitter Onderwijs & Onderzoek van de Centrale Studenten Raad 2011/2012

3 Periode 2007/2009 Het College is zich niet bewust van de grootte van de opbouwende schuld bij de Faculteit economie en bedrijfskund (FEB) tot Als het College de problemen ziet, ontslaat zij de decaan. De faculteit bouwt schulden op waarvan een groot deel niet wordt opgemerkt. Verspreid over vijf jaar betaalde het een aantal jaren geleden acht miljoen euro bij aan de oprichting van de business school. Op de faculteit heeft men zich blijkbaar niet gerealiseerd dat dit een eenmalig bedrag zou zijn, dus het is uitgegeven aan lopende posten zoals extra wetenschappelijk en ondersteunend personeel. In 2009 wordt de decaan Wansbeek door het College ontslagen omdat er schulden zijn opgebouwd. Er komt een voorlopig bezuinigingsplan. De medezeggenschap wordt hier niet bij betrokken. De master Operational Research heeft al jaren weinig studenten. Gemiddeld schrijven zich tussen de zes à zeven studenten per jaargang in. In de periode 2002 tot 2005 publiceert de onderzoeksgroep van Operational Research per fte onder de maat van de FEB. Daar komt vanaf 2006 verandering in, waardoor Operational Research nu behoort tot de top van aantal publicaties per fte van de FEB 1. In 2007 is begonnen met een QANU reportage over de kwaliteit van de opleiding van de FEB van 2001 tot De Master Operational Research krijgt aanbevelingen om de voertaal van Nederlands naar Engels te veranderen en het curriculum te hervormen. De docenten geven het voorstel vorm en zijn klaar om de vernieuwingen door te voeren in de jaargang Februari 2010 Stelt interim decaan Eric Fischer aan. De FEB krijgt een nieuwe decaan, namelijk de heer Eric Fischer. Eric Fischer is een interim decaan met als doelstelling om de financiën van de FEB weer op de rails te krijgen. Hij moet de bezuinigingsmaatregelen, opgesteld in het najaar van 2009, uitvoeren. De facultaire studentenraad is niet betrokken bij de aanstelling van de interim 1 PublicatiesTellenNew(1).xls

4 decaan, ondanks zijn hoorrecht. Toenmalig voorzitter van het College, Karel van der Toorn, biedt per brief zijn excuses aan de studentenraad aan en beloofd in de toekomst beterschap. De bachelor deelrichting Operationele Research and Management van de bachelor Econometrie & Operationele Research and Management heeft tien studenten die allemaal door willen naar de master, alsmede een aantal hbo- doorstromers. Verder lopen de procedures voor internationale aanmeldingen voor de master voorspoedig. De docenten krijgen de kans kennis te maken met de nieuwe decaan. Er lijkt nog geen sprake te zijn van reorganisaties. Maart 2010 augustus 2010 Nadat aan het licht komt dat er grotere schulden zijn dan gedacht, besluit het College dat de faculteit drie jaar krijgt om weer op een positief saldo te komen. De doelstelling is dus dat een verliesgevende faculteit, met een tekort van rond de 25%, nu om moet buigen naar een faculteit die 10% overschot aan reserves heeft. Hier krijgt de faculteit drie jaar de tijd voor. De kosten voor de reorganisatie neemt het College wel voor zijn rekening. Gegeven de doelstelling om in drie jaar de schuld terug te betalen, besluit het FB dat er een sterke reductie in het werknemers moet komen middels een reorganisatieplan 2. Dit plan zou er ook voor moeten zorgen dat er op de lange termijn een financieel gezonde en kwalitatief betere faculteit uitkomt. Implicaties van het reorganisatieplan zijn dat er een aantal van de minder sterke onderzoeksgroepen (binnen de drie domeinen: bedrijfskunde, economie en kwantitatieve economie) zal worden opgeheven. Om te bepalen welke onderzoeksgroepen er dienen te worden opgeheven binnen de domeinen, wordt gebruik gemaakt van de QANU visitatie die de gegevens analyseerde van 2001 tot Er wordt afgestapt van de gebruikelijke LIFO (last-in, first-out) methode om te bepalen welke posities opgeven zouden moeten worden. De redenatie hierachter zit hem erin dat de faculteit kwaliteit wil behouden. Het opheffen van de onderzoeksgroepen heeft pas vervolgens tot gevolg dat de bijbehorende masteropleidingen worden opgeheven 2. In deze periode ontvangt de OR een instemmingsverzoek aangaande het reorganisatieplan. De OR besluit niet in te stemmen. Als voorwaarde om in te stemmen vraagt de OR in zijn brief de volgende toezeggingen 2 : -Er dient een heldere onderbouwing van de noodzaak tot reorganisatie te komen, FEB Reorganisatieplan[1].pdf

5 die gebaseerd is op een weloverwogen meerjaren-prognose (punten 1-5). - Er dient een strategisch plan te komen waarin wordt aangegeven hoe de doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek kunnen worden verwezenlijkt (punten 6-8). - Er dient een ruimhartig sociaal plan te zijn en aan de genoemde voorwaarden om LIFO te verlaten dient voldaan te zijn (punten 9 en 10). - De financiële organisatie van de FEB dient in orde te zijn en conform de UvA systematiek te verlopen (punt 11). - Er dient rekening gehouden te worden met het feit, dat veel personeelsleden inmiddels met de vakantie zijn gegaan. Hun recht om hun zienswijze enz. kenbaar te maken mag daardoor niet in het gedrang komen. (punt 12). Ondanks dat in het reorganisatieplan staat dat de implicatie van de opheffing van de onderzoeksgroepen is dat de bijbehorende masters ook zullen worden opgeheven, wordt er geen adviesaanvraag over de opheffingen naar de FSR gestuurd of een instemmingsverzoek aan de GV, zoals verplicht volgens de WHW. De bachelor studenten van de voorgaande bachelor Econometrie zijn in deze periode nog niet op de hoogte van de aanstaande opheffing van één van hun drie doorstroom Masters. De docenten beginnen geruchten te horen van de aanstaande opheffing. Het reorganisatieplan is echter nog niet definitief. September 2010 Controleert vermoedelijk de laatste versie van het reorganisatieplan. Rond reorganisatieplan af. De FSR verneemt nog niets. De OR stemt nog niet in met de reorganisatie. De master Operational Research wordt nu in het Engels gegeven. Er zijn vijftien internationale studenten en tien nederlandse studenten, waardoor het aantal studenten van 25 aanzienlijk hoger licht dan de gebruikelijke zeven. Het onderzoek loopt goed en in de bachelor afstudeerrichting zitten veertien studenten met de intentie de master te gaan doen. Druk bezig met invoeren nieuw programma.

6 Oktober 2010 Het reorganisatieplan gaat van start en wordt nu officieel aangenomen. Het reorganisatieplan gaat van start en wordt nu officieel aangenomen. De GV en de FSR zijn nu officieel gepasseerd, aangezien het besluit om de onderzoeksgroepen op te heffen is genomen, met als gevolg de opheffing van de bijbehorende masteropleidingen, zonder dat om instemming respectievelijk advies is gevraagd. De studenten horen van de docenten dat het FB voornemens is hun master op te heffen. Een aantal bachelorstudenten besluit een actiegroep op te richten om dit besluit tegen te gaan. De docenten verenigen zich ook om hun opleiding te redden. Zij willen in gesprek met het FB om hen te laten inzien dat de QANU reportage juist is gebruikt om de kwaliteit te verbeteren, doormiddel van een herzien onderwijsprogramma in de master met Engels als voertaal. Daarbij is de groep in de periode van 2007 tot 2009 wat betreft publicaties per fte op de FEB de beste en is het aantal studenten in de master verhoogd naar 25 waarbij verdere groei verwacht wordt. Het FB geeft geen gehoor aan deze argumenten. November 2010 Reageert niet op geluiden vanuit de faculteit, en besluit dit over te laten aan de decaan. De decaan zegt niet te kunnen afwijken van het reorganisatieplan. Gegeven de doelstelling om in drie jaar weer een positief eigen vermogen te hebben, lijkt dit inderdaad geen optie. In een bespreking benadrukt de decaan dat de extra inkomsten van de 25 studenten niet binnen drie jaar worden uitgekeerd, waardoor de opleving in het aantal studenten niet meetelt voor de opgelegde doelstellingen van winstgevendheid in drie jaar. De inschrijvingen voor de master Operations Research voor buitenlandse studenten wordt gesloten. Op de website wordt vermeld dat de opleiding niet meer zal worden aangeboden. Ondanks dat de opheffing al wordt doorgevoerd doormiddel van sluiting van de inschrijvingen, is de FSR en de centrale medezeggenschap nog niet betrokken in

7 deze fase. De studenten stellen een brief op met een betoog om de opleiding Operational Research te behouden 3, dit betoog met handtekeningen en ramingen voor de toekomstige aantallen studenten wordt ook behandeld in de Folia 4. Daarnaast proberen de studenten in contact te komen met de decaan om met hem te praten over de opheffing. Ze willen dit echter niet doen zonder een extern persoon die toezicht kan houden en de argumentatie kan toetsen. De decaan is niet bereid een zodanig gesprek aan te gaan. De actiegroep treedt in contact met de FSR-FEB. Facultair raadslid Timo Klein, die tevens in de CSR en dus de GV zit, wordt contactpersoon. De docenten zijn ondertussen ook bezig om te kijken naar de opheffing en maken een berekening van de kosten. Deze berekening wordt uitgevoerd door prof. dr. Jan van de Wal 5. Daarnaast worden er veel gesprekken gevoerd. Het bestuur is niet gevoelig voor de argumentatie (noch het College, noch de Decaan). December 2010 Reageert niet op geluiden vanuit de faculteit, en besluit dit over te laten aan de decaan. De decaan schrijf een reactie op de begroting van prof. dr. Jan van der Wal. Er wordt gezegd dat het logisch is om er vanuit te gaan dat de opleving in studentenaantallen een tijdelijk verschijnsel is 6. De hele vernieuwingsslag binnen de Operational Research wordt genegeerd en zelfs het gegeven dat de voertaal is veranderd, acht de decaan onvoldoende bewijs dat er wel degelijk iets permanents is veranderd. De decaan geeft aan dat de inschrijvingen weer geopend worden en de tekst op de website genuanceerd. 7 Nadat de studenten van de opleiding de FSR heeft gewezen op de aanstaande afschaffingen, is de FSR er pas achter gekomen dat op de website wordt vermeld dat de inschrijvingen zijn gesloten en de opheffing een feit is. De FSR gaat verhaal halen bij de decaan en wijst hem op hun advies recht en de instemmingsrecht die de Betoog behoud ORM.pdf Betoog behoud ORM.pdf (Onderaan brief) Reactie Decaan.pdf in decaan feb aan fsr en csr reactie protest afschaffing master operations research.pdf

8 GV geniet bij opheffingen van opleidingen 8. Ook de Folia publiceert weer een artikel om dit bericht kracht bij te zetten 9. In een Overlegvergadering met de decaan en de Rector, stelt de Rector tegenover de FSR dat de GV hierin geen instemmingsrecht geniet, omdat het om een reorganisatie gaat. De studenten zien in dat hun verzet nu vooral via de FSR zal worden gekanaliseerd. Vanaf dit moment is FSR-FEB raadslid Timo Klein de dossierhouder van dit dossier. De studenten proberen nog bij de OR hun zaak te bepleiten. Zij geven aan verdeeld te zijn over de kwestie van de opheffing. Een aantal internationale studenten die in de aanmeldingsprocedure zitten komen niet verder door de sluiting van de inschrijving. De docenten verzoeken de administratie om de inschrijvingen weer te openen 10. Ook schrijft prof. dr. Jan van der Wal een reactie op het antwoord van de decaan op zijn begroting 11. Januari 2011 Het College is nog steeds van mening dat er niet hoeft te worden ingegrepen op de faculteit. Verder is de Rector van mening dat de GV geen instemmingsrecht heeft op de opheffing omdat deze voortvloeit uit een reorganisatie, zoals gesteld tegenover de FSR in een Overlegvergadering tussen de decaan en de FSR. Wanneer de Centrale Studentenraad (CSR) in een regulier overleg met de Rector hierop terug komt, komt de Rector terug op dit standpunt en zegt toe dat de CSR een instemmingsverzoek zal ontvangen. Daarnaast ontvangt de Rector een brief van het bedrijf ORTEC dat aangeeft dat afgesturdeerdenstudenten van de master Operational Research erg belangrijk zijn voor hun bedrijf 12 Hoewel de inschrijvingen weer worden geopend, worden mogelijke toekomstige studenten gewezen op een aanstaande opheffing en dus ontmoedigd zich in te Brief FEB ORM.pdf Reactie program director OR op maatregelen FEB OR.doc Weder-reactie Jan van der Wal.pdf brief ORTEC.pdf

9 schrijven 13. FSR-FEB stelt in een ongevraagd advies aan het FB dat hij het niet eens is met de opheffnig van de opleiding omdat 1) de kwaliteit niet onder de maat is, en 2) de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven en opheffing daardoor niet bijdraagt aan de bezuinigingsdoelstellingen van de faculteit 14. Nadat bekend is dat de GV in dient te stemmen met de opheffing, ontvangt de FSR een advies aanvraag. Op 31 januari stuurt de FSR-FEB een officieel advies 15 De inschrijvingen blijven voorlopig nog dicht. De studenten worden sterk ontmoedigd om aan de UvA hun master te vervolgen. Een aantal studenten zoekt elders een alternatief. Nog meer internationale studenten haken af. De docenten verzoeken met klem of de administratie gehoor wil geven aan de wederopenstelling van de inschrijfmogelijkheid. Februari 2011 Het College stuurt de GV alsnog een instemmingsverzoek voor de opheffing van master Operational Research 16. KLM stuurt ook een brief naar de Rector om aan te geven hoe belangrijk afgestudeerden en de onderzoeksgroep van Operational Research is voor de Mainport Schiphol, KLM en daarmee de Amsterdamse economie 17. De Rector schrijft naar aanleiding van een informeel overleg met de CSR een brief met argumentatie over de opheffing van de master Operational Research 18. Daarbij gaat ze niet in op de argumentatie van de FSR-FEB uiteengezet in hun negatieve advies 14, te weten dat de kwaliteit niet onder de maat is en de opleiding kostenneutraal draait met 25 studenten. In de argumentatie van de Rector is de opheffing van de onderzoeksgroep nu een uitgangspunt en niet de beslissing die aan de orde is. Hiermee is de stap genomen dat bespreking van de inhoudelijke argumenten waarop de opheffing van de master is gestoeld onmogelijk is geworden, omdat de opheffing van de onderzoeksgroep als vaststaand gegeven wordt gezien. Daarnaast ontvangt de Rector een brief van Prof. dr. J.K. Lenstra en Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan 19 waarin de heren het belang van de studie voor het Nederlandse Brief FEB ORM.pdf Letter SR ORM.pdf advies aan FEB van FSR FEB.pdf in cvb instemmingsverzoek opheffing master operations research.pdf in klm aan cvb protest opheffing orm.pdf argumentatie afschaffing vanuit rector.doc brief rinnooy kan en lenstra opheffing orm.pdf

10 bedrijfsleven en de FEB nog eens benadrukken. Ook wordt in de brief gesuggereerd om met een externe commissie de mogelijkheid van samenwerking tussen de groepen van kwantitatieve economie van de UvA en de VU te bekijken. Deze suggestie wordt genegeerd. Op de faculteit is het besluit doorgevoerd, de decaan heeft niet schriftelijk gereageerd op het advies van de FSR-FEB. De GV besluit het advies van de FSR-FEB op te volgen en stemt niet in met de opheffing van Operational Research. De GV geeft daarnaast aan dat ze de aannames van het College niet deelt en dat de opheffing van de onderzoeksgroep niet zou moeten doorgaan als de opleiding daardoor in het gedrang komt. Verder geeft de GV aan dat er onvoldoende inhoudelijke argumenten voor de opheffing worden genoemd. Verkeren in onzekerheid of ze komend jaar hun master nog wel op niveau kunnen volgen. Worden schriftelijk ingelicht over de vaststelling en inwerkingtreding van het reorganisatieplan. Tegen de inhoud van het plan kunnen ze formeel bezwaar indienen. De voornaamste weerklank vanuit de wetenschappers is de ondoorzichtige besluitvorming waarbij de te reorganiseren onderzoeksgroepen zijn aangewezen. Deze bezwaren worden door de decaan uiteindelijk geheel afgewezen. Maart mei 2011 De opheffing wordt in praktijk doorgezet. Het College voelt zich hierin niet gehinderd door het niet instemmen van de GV. Er volgt geen verdere toenadering van het College naar de GV om alsnog in te stemmen met de opheffing. De onderzoekers ontvangen bericht dat zijn per 1 april 2012 ontslagen worden. Een aantal docenten krijgen een nieuwe aanstelling om toch nog onderwijs te kunnen aanbieden in de bachelor en aankomend collegejaar de master nog te kunnen aanbieden. De decaan gaat de discussie met de FSR niet meer aan, omdat hij meent dat deze discussie nu op centraal niveau licht. Dit omdat de GV dient in te stemmen. Het negatieve advies van de FSR wordt slechts mondelijk tegengesproken, zonder nieuwe argumenten. Zowel op facultair en centraal niveau ontvangt de medezeggenschap geen schriftelijke reactie op zijn respectievelijke negatieve advies en niet instemming met de opheffing van de opleiding.

11 De opleiding wordt alsnog aangeboden en de inschrijfmogelijkheden voor internationale studenten zijn weer open, met dien verstande dat er nog steeds ontmoedigende berichten op de website staan. Veel studenten zoeken een andere plek voor hun master. Krijgen een ontslagaanzegging per 1 maart Hiertegen kan formeel bezwaar worden aangetekend. Bijna alle betrokkenen tekenen formeel bezwaar aan tegen de ontslagaanzegging. De bezwaren tegen de argumenten om de onderzoeksgroep Operations Research op te heffen worden hierbij onderbouwd en met vele voorbeelden van inconsistentie aangevuld. Juni 2011 Naar aanleiding van een klachtbrief van de CSR komt het College met een nieuw instemmingsverzoek voor de GV 20. Het College stelt hierin dat de onderzoekskwaliteit van Operational Research niet goed was als reden voor de opheffing van de opleiding. Daarnaast geeft het College aan dat de gevolgen van opheffing van de onderzoeksgroep bekend waren toen het reorganisatieplan werd gemaakt. Verder komt er geen inhoudelijk argumentatie om aan te tonen dat de kwaliteit ondermaats is of dat de argumenten nog steeds steekhoudend zijn. De decaan stelt nogsteeds dat deze discussie niet op facultair niveau meer hoort, omdat de GV, als centraal orgaan, nu in dient te stemmen, en verwijst door naar de Rector. De CSR stuurt een brief 21 om alsnog een bespreking aan te gaan over de opheffing van de master. Daarbij probeert de CSR te laten zien dat het proces verkeerd is gelopen, waardoor de inhoudelijke discussie nooit heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast vraagt de CSR het bestuur te stoppen met het doorzetten van de afschaffing (bijvoorbeeld door het ontslaan van docenten, sluiten van de aanmelding, ontmoedigen van studenten op de website enz.), ondanks dat de GV niet heeft ingestemd. Als reactie hierop stuurt het College opnieuw een instmmingsverzoek aan de GV 21. De GV stemt niet in in verband met de onvoldoende onderzochte mogelijkheid van samenwerking met de VU, de onvoldoende beargumenteerde afwijzing van de verplaatsing van de opleiding naar de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de niet weersproken argumentatie van de FSR-FEB aangaande de structurele veranderingen in de opleiding in cvb aan gv reactie niet instemmen opheffing or(m).pdf uit cvb brief operations research msc.pdf 22 U GV Opheffing ORM getekend.pdf

12 De stand van zaken blijft onveranderd. Alle bezwaarschriften van de onderzoeksgroep Operations Research worden door de bezwaarcommissie afgewezen. Augustus April 2012 Er wordt geen nieuw instemmingsverzoek gestuurd, noch wordt een geschil met GV aangegaan om vervangende instemming te verkrijgen. Informeert studenten dat de opleiding niet wordt gecontinueerd. Gedurende het hele jaar is opheffingen van opleidingen een actief dossier. De positie van de medezeggenschap bij opheffingen en instellingen van opleidingen wordt door het College anders gezien dan door de GV 23. Doordat de positie van de medezeggenschap door het College in twijfel wordt getrokken ontstaat er een onzekere situatie en voelt de medezeggenschap zich constant onder druk gezet. Het initiatief om vervangende instemming te vragen bij de Geschillencommissie of de beslissing aangaande Operational Research te heroverwegen ligt sinds het niet instemmen van de GV op 13 juli 2011, bij het College. Er gebeurt echter niets. Leden van de GV vragen meer malen aan het College wat de ontwikkelingen aangaande Operational Research zijn en welke stappen ondernomen zullen worden. Als de GV inziet dat er geen initiatief komt van het College besluit de GV om bemiddeling te vragen van de Raad van Toezicht. Op de faculteit probeert de FSR- FEB te zorgen voor goede overgangsvoorwaarden voor de studenten. Er volgt een nieuwe lichting master studenten, omdat de opleiding op papier nog behouden is en dus studenten toe moet laten. De docenten winnen een onderzoeksprijs van het American Institute of Operational Research. Hiermee tonen zij aan bij de top van hun vakgebied in de wereld te horen. Tegelijkertijd zijn de meesten ontslagen of hebben ontslag genomen. Het verzet tegen ontslag wordt gestaakt. De meesten zoeken een andere betrekking binnen of buiten de UvA. 23 Brief 27 januari 2012

13 April 2012 juli 2012 Na maandenlange inactiviteit en stilte aan de zijde van het College, stuurt het College in juni 2012 een brief aan de GV met daarin de conclusie dat het opheffen van Operational Research onontkoombaar is en het verzoek in overleg te treden om een geschil uit de weg te gaan. 24 Het College geeft voorts aan dat, wat betreft het tijdpad, de medezeggenschap op centraal niveau niet optimaal is verlopen en belooft beterschap. Geen ontwikkelingen. De brief van het College wordt behandeld in de Gezamenlijke Overleg Vergadering van 3 juli Hoewel het College heeft aangegeven een geschil te willen voorkomen, geeft het geen enkele blijk van bereidheid om nu wel tegemoet te komen aan de eisen en bezwaren van de medezeggenschap. De opmerking uit de brief van juni 2012 over het niet optimale tijdspad blijkt een lege huls, nu erkenning van het feit dat de voorwaarden voor de opheffing door het langslepende proces door het bestuur zelf zijn geschapen, uitblijft. Ook wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de gemaakte fouten in het niet betrekken van de medezeggenschap, niet ingaan op inhoudelijke argumentatie van de studenten, docenten, facultaire en centrale medezeggenschap en het doorvoeren van ontslagen, ontmoedigen van aanmelding en (tijdelijk) sluiten van de inschrijving. Geen ontwikkelingen. Geen ontwikkelingen. Conclusies De medezeggenschap concludeerd dat inzake de opheffing van de master Operations Research zij niet goed is gehoord. De rechten van de medezeggenschap, waaronder het adviesrecht van de facultaire studentenraad en het instemmingsrecht van de gezamenlijke vergadering, zijn in de praktijk niet optijd nageleefd. De controlerende functie van de medezeggenschap is hierdoor vervallen tot mosterd na de maaltijd. Wanneer de medezeggenschap zich uit eigen initatief ging bemoeien met de kwestie, is niet inhoudelijk gereageerd op de argumentatie. Hierbij kan specifiek gedoeld worden op de stellingen van de facultaire studentenraad dat de opleiding kwalitatief niet onder de maat is en financiel in evenwicht is, en daardoor niet bijdraagt aan de bezuinigingsdoelstellingen bij opheffing. Gezien de gezamenlijke 24 Brief College 1 juni 2012

14 vergadering slechts een veto mag uitspreken, is het College in staat geweest om de opleiding op papier aan te houden, maar in de praktijk van fundamentele onderdelen te ontnemen zoals marketing van de opleiding, aanhouden van essentieel personneel, et cetera. Dit heeft als gevolg gehad dat de opleiding uiteindelijk inderdaad wél op kwaliteit onderuit is gegaan. De medezeggenschap kan daarom stellen dat het College zo haar eigen argumentatie heeft gecreerd voor de opheffing van de opleiding. De belangrijkste conclusie hieruit zou dan ook zijn dat het College in het vervolg bij vergelijkbare situaties eerder de instemming van de GV, dan wel vervangende instemming via de Geschillencommissie, dient te verkrijgen, zodat ze niet in staat is om de facto door te gaan met een maatregel als het opheffen van een opleiding zonder de formele rechtelijke toestemming. Navraag over het verloop van de opheffing kan worden gedaan bij de volgende personen: - Johan de Vries Dossierhouder Centrale Studentenraad Timo Klein Dossierhouder Facultaire en Centrale Studentenraad Jan Bergstra Dossierhouder Centrale Ondernemingsraad - Sindo Nunez Queija Docent Operations Research MSc

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting Programma Introductie Begrotingen: wat, hoe en wanneer? Rechten Begrotingen lezen Oefening 1 Strategisch adviseren Oefening

Nadere informatie

Notulen. Plenaire Vergadering FSR-FGw. Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur

Notulen. Plenaire Vergadering FSR-FGw. Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur Notulen Plenaire Vergadering FSR-FGw Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur Aanwezig: Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fisscher,, Ramses Walon, Jaap Oosterwijk, Juliane Homann,

Nadere informatie

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM College van Bestuur Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Aan de voorzitter van de Centrale Studentenraad Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV AMSTERDAM

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef 1 1 AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juli 01 Daan Zilver (voorzitter), Anna

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Gezamelijke Vakorganisaties toegelaten tot de Universitaire Commissie voor Georganiseerd Overleg (UCGO) van de Universiteit van Amsterdam De Voorzitter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Aldus november 2016 vastgesteld en ondertekend in de vergadering van zowel de Raad van Toezicht als de Ondernemingsraad.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, oktober 0 Jim Determeijer, Lydia Schonewille, Jason Biemond,

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105603 - Geschil bevoegdheid A t.a.v. wijziging van het college-blok systeem; WO

SAMENVATTING. 105603 - Geschil bevoegdheid A t.a.v. wijziging van het college-blok systeem; WO SAMENVATTING 105603 - Geschil bevoegdheid A t.a.v. wijziging van het college-blok systeem; WO In verband met de aanpak van studiesucces heeft de decaan besloten tot wijziging van het collegeblok system

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit VU en VUmc 1. Algemeen Binnen de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc) rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Notulen van de Overlegvergadering Facultaire studentenraad maatschappij- en gedragswetenschappen

Notulen van de Overlegvergadering Facultaire studentenraad maatschappij- en gedragswetenschappen Notulen van de Overlegvergadering Facultaire studentenraad maatschappij- en gedragswetenschappen 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Datum en tijd: 16-09-2015, 14:00-16:00 uur. Locatie: REC-B 2.01 Aanwezig: Eric

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-295 d.d. 1 augustus 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. P.A. Offers, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen Er is een zin aangepast over de topsportregeling en over de conceptversie van de GV. De notulen van zijn vastgesteld.

2. Vaststellen notulen Er is een zin aangepast over de topsportregeling en over de conceptversie van de GV. De notulen van zijn vastgesteld. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 7 september 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Opheffing traject Fiscaal Recht ondoordacht besluit

Opheffing traject Fiscaal Recht ondoordacht besluit Opheffing traject Fiscaal Recht ondoordacht besluit Besluit wordt steeds meer in twijfel getrokken. Het besluit om het nog jonge traject Fiscaal Recht aan de Universiteit van Utrecht af te schaffen treft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie.

De BAC wint 3 adviezen in van externe hoogleraren met een hoge internationale reputatie. PROCEDURE BENOEMING HOOGLERAAR VAN BUITEN 1 De decaan stelt een bac in. De bac bestaat uit de decaan, de dep.vz, een hoogleraar, twee externe wetenschappers uit een andere faculteit of zuster faculteit

Nadere informatie

Samenvatting uitspraak. Instemmingsgeschil PO verdeling/besteding van budget voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid

Samenvatting uitspraak. Instemmingsgeschil PO verdeling/besteding van budget voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid Samenvatting uitspraak Instemmingsgeschil PO verdeling/besteding van budget voor Personeel- en arbeidsmarktbeleid In het verleden verschilden het bevoegd gezag en de MR reeds van mening over de inzet van

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Vaststellen agenda Tawfik opent de agenda om 11:02 Agendapunt 4 en 5 worden omgewisseld

Agenda. 1. Opening en Vaststellen agenda Tawfik opent de agenda om 11:02 Agendapunt 4 en 5 worden omgewisseld Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Contactpersoon Datum 22 juni 2015 11:00 Locatie OMHP A1.01 E-mail fdr@studentenraad.nl Aanwezig Tom Tawfik

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2-0 6 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bachelor Examencommissie Geneeskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersraad

Reglement Vrijwilligersraad H1 1 Definities / Begripsbepaling 1.1 Vrijwilligers zijn mensen, die zich onbetaald inzetten voor en actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Joost van Mierlo De spelregels Onderwerpen: - inrichting medezeggenschap - artikel 24 WOR - artikel 25 WOR: - informatie en wezenlijke invloed - gefaseerde besluitvorming

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Toelichting decaan Karin Laglas op Implementatieplan Herijking faculteit Bouwkunde

Toelichting decaan Karin Laglas op Implementatieplan Herijking faculteit Bouwkunde Toelichting decaan Karin Laglas op Implementatieplan Herijking faculteit Bouwkunde Bijeenkomst 21 juni 2011 1. Transcript Welkom allemaal. Graag wil ik jullie informeren over onze plannen voor de herijking.

Nadere informatie

3 februari Geachte heer, mevrouw,

3 februari Geachte heer, mevrouw, 3 februari 2015 Geachte heer, mevrouw, Hierbij willen wij u onder de aandacht brengen dat in de procedure rondom de besluitvorming van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs niet juist is gehandeld. Sterker

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beiden te D Zaak : Farmaceutische zorg; Cialis Zaaknummer : 2009.02640 Zittingsdatum : 9 juni 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 08-03 Datum : 24 november 2008 Partijen : Stichting (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de heer (naam), locatiemanager (locatie),

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag 106912 UITSPRAAK in het geding tussen: het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag en de deelmedezeggenschapsraad van C te B, verweerder, hierna te noemen de DMR 1.

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

HOE DENKT DE UVA EROVER?

HOE DENKT DE UVA EROVER? HOE DENKT DE UVA EROVER? Uitslag van en toelichting bij het raadgevend referendum onder de universitaire gemeenschap van de UvA HANS ONKENHOUT CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JANUARI 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, DBC Zaaknummer : 2009.01932 Zittingsdatum

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Regeling Loket rechtsbescherming studenten Regeling Loket rechtsbescherming studenten Aeres Hogeschool Behorend bij het bestuurs- en beheersreglement 24 januari 2017 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Nadere informatie

Interpretatiegeschil bevoegdheid GV en SR m.b.t. toelatingseis aansluitende masteropleidingen in model-oer WO

Interpretatiegeschil bevoegdheid GV en SR m.b.t. toelatingseis aansluitende masteropleidingen in model-oer WO 103239 S AMENV ATTING Interpretatiegeschil bevoegdheid GV en SR m.b.t. toelatingseis aansluitende masteropleidingen in model-oer WO Het College van Bestuur heeft een nieuwe model-oer vastgesteld waarin

Nadere informatie

Huidige procedures voor vakaanmelding

Huidige procedures voor vakaanmelding College van Bestuur Spui 21 (Maagdenhuis) 1012 WX Amsterdam Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 csr@studentenraad.nl studentenraad.nl/csr Datum 24 februari 2014 Contactpersoon Bijlage(n)

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.020 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht. Datum: 7 maart Rapportnummer: 2012/035

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht. Datum: 7 maart Rapportnummer: 2012/035 Rapport Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht Datum: 7 maart 2012 Rapportnummer: 2012/035 2 Klacht Verzoeker, een werkgever, klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Hannah opent de vergadering om 17:56 Agendapunt transparantie wordt verplaatst naar volgende week

Hannah opent de vergadering om 17:56 Agendapunt transparantie wordt verplaatst naar volgende week Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Woensdag, 30 september 2015 17:45 uur aanvang Locatie OMHP A2.03

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 073 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen De notulen worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Dinsdag, 19 januari 2016 17:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Contactpersoon E-mail Hannah van

Nadere informatie

Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume.

Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume. Notulen van de plenaire vergadering Datum en tijd: 11-12-2013, 18:00-20:00 Locatie: BG 5 2.22 Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Wouter, Jannick, Pim, Yinneke, Gaby, Jasper, Lida, Pleuntje. Afwezig: Guillaume.

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 219 d.d. 13 september 2011 (mr. R.J. Paris, voorzitter, en mr. W.F.C. Baars en mr. H.J. Schepen, leden) Samenvatting Adviseren over financiële

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Visiedocument

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Visiedocument Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Visiedocument Jamie Lustermans (Voorzitter) Mike Eijbersen (Vice-voorzitter) Katarina Radisavljević (Secretaris) Bas van Zadelhoff (Penningmeester)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie