VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2006

2 JAARVERSLAG 2006

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2006 VermogensParapluFonds 55 Balans en Winst & Verliesrekening 56 Toelichting 57 Overige gegevens 70 Jaarcijfers 2006 Strategieën 75 A. RAM Global Fixed Income Strategy 76 B. Acadian Systematic Europe Strategy 84 D. Responsible Europe Strategy 91 E. Complementary Investment Strategy 98 F. Europe Fixed Income Strategy 105 G. Citi US Quantitative Large Cap Strategy 112 H. Euro Credit Fixed Income Strategy 119 I. Goldman Sachs European Specialist Strategy 126 J. LSV US Value Equity Strategy 133 L. Far East Equity Strategy 140 M. Emerging Markets Equity Strategy 148 O. Responsible America Strategy 156 Q. Alliance Capital European Quality Strategy 163 R. W.P. Stewart US Concentrated Strategy 170 S. Theta Hedge Funds Strategy 178 T. BM US Quant LargeCap Strategy 186 U. Geldmarkt Allocatie Strategy 193 V. CB Basis Strategy 201 W. CB Mid Strategy 209 X. CB High Strategy 217 Bijlage 225 Jaarverslag

4 4 Jaarverslag 2006

5 Algemene gegevens Beheerder Bewaarder Accountant Juridisch adviseur Fiscaal adviseur VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein HA Amsterdam Website: KAS-Trust Bewaarder VermogensParaplu BV Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Ernst & Young Accountants Drentestraat 20 Postbus AB Amsterdam De Brauw Blackstone Westbroek N.V Burgerweeshuispad HR Amsterdam KPMG Meijburg & Co Burgemeester Rijnderslaan 10 Postbus DE Amsterdam Jaarverslag

6 Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer series. Per serie wordt belegd in separaat toegankelijke pools met geïndividualiseerde beleggingsstrategieën ( Strategie ). VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Het vermogen dat behoort bij een serie deelnemingsrechten wordt belegd in de bij die serie behorende Strategie. Een belegger kan binnen VermogensParapluFonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ("portefeuillemanagers"). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. Structuur VermogensParapluFonds De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels. Serie A Serie B Serie C Serie... Pool A Pool B Deelnemers VermogensParapluFonds Professionele beleggers Pool C Pool... De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de Pools. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de Pools. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder met ingang van 1 maart 2006 een directievergoeding in rekening bij elke Pool. De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen, zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan de Pools. 6 Jaarverslag 2006

7 De overige kosten komen ten laste van de Pools, waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en gedrag. De oprichtingskosten van een nieuwe Pool worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende Pool. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving, alsmede kosten verbandhoudende met, naar oordeel van Beheerder, bijzondere omstandigheden, naar evenredigheid gedragen door de Pools. Indien door de Pools transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Vanaf 1 maart 2006 vindt de uitgifte en inkoop van participaties plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Kosten uit hoofde van toe- en uittredingen zijn hiermee komen te vervallen. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Tot 1 januari 2006 was VermogensParapluFonds kapitaalsbelastingplichtig. De kapitaalsbelasting is per 1 januari 2006 afgeschaft. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen. Europese en Amerikaanse ondernemingen. Deze beleggingsinstellingen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers, binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. Toezicht Per 1 september 2005 is de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) gewijzigd met een overgangstermijn voor beheerders van al vergunninghoudende beleggingsinstellingen. Onder de gewijzigde Wtb dient de beheerder over een vergunning te beschikken in plaats van de beleggingsinstelling. Uit dien hoofde beschikte VermogensParapluFonds over een vergunning uit hoofde van de Wtb tot 1 maart Vanaf 1 maart 2006 beschikt VermogensParaplu Beheer BV over de Wtb vergunning. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag VermogensParaplu Beheer BV is beheerder van beleggingsinstellingen die direct beleggen in Jaarverslag

8 Verslag van de Beheerder Beleggingen omgeving In 2006 waren de rendementen op de kapitaalmarkten verdeeld, maar vooral voor aandelen positief. Europese Vastrentende Waarden behaalden een negatief rendement bij een lage, licht oplopende kapitaalmarktrente. Aandelen wereldwijd behaalden een rendement nabij het lange termijn gemiddelde, waarbij de rendementen binnen de verschillende regio s uiteen liepen. Het fundament van deze ontwikkelingen werd gevormd door een aanhoudende economische groei wereldwijd en een verdere groei van de bedrijfswinsten. De Europese economie heeft afgelopen jaar goed gepresteerd. De binnenlandse consumptie vormt een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en daarmee wordt de groei in steeds grotere mate intern gedreven. De Amerikaanse groei lag in de afgelopen jaren op een bovengemiddeld niveau, maar lijkt inmiddels geleidelijk aan af te nemen. Het economisch herstel van Japan zette zich enkele jaren geleden in, maar dit heeft zich in 2006 niet vertaald in goede beursrendementen. Opkomende Markten lieten in 2006 zien dat zij in toenemende mate bijdragen aan een verbreding van de wereldwijde groei. De kapitaalmarktrente is in 2006 gestegen vanaf de historisch lage niveaus die in de afgelopen jaren werden bereikt. De geldmarktrente steeg sterker dan de kapitaalmarktrente, mede door het verkrappende monetaire beleid van de centrale banken in de voornaamste regio s. De rentecurve is hiermee sterk komen te vervlakken. De geldmarktrente is vrijwel even hoog als de kapitaalmarktrente. Het langer uitlenen van geld wordt in een dergelijke situatie nauwelijkse beloond. Deze situatie geldt niet enkel in Europa; de Amerikaanse rentecurve vertoont een invers verloop. De geldmarktrente is daar zelfs hoger dan de kapitaalmarktrente. Het verkrappende monetaire beleid is effectief gebleken getuige de daling van de inflatie wereldwijd. Op de kapitaalmarkten vertaalden deze ontwikkelingen zich in een verdeeld, doorgaans positief rendement. Het rendement van Vastrentende Waarden was in 2006 voor Europa -0,4% en voor Internationaal +1,0%. De relatief lage couponrente en de lichte stijging van de kapitaalmarktrente lagen hieraan ten grondslag. Voor het eerst in jaren tijd was het rendement op Europese staatsobligaties negatief. Het rendement op Kortlopend Vastrentende Waarden was daarentegen wel positief. De samengestelde index voor Complementaire Beleggingen is afgelopen periode gestegen. Aandelen boekten afgelopen jaar een beperkt positief rendement. Het hoogste rendement werd behaald door Aandelen Europa (+19,6%), gevolgd door Aandelen Opkomende Markten (+18,0%). Het rendement van Aandelen Amerika (+2,6%) was beperkter mede vanwege de daling van de dollar. Aandelen Verre Oosten had een rendement van -2,7% nadat deze categorie afgelopen jaar zeer sterk was gestegen. Vooruitzichten Wereldwijd is het vooruitzicht dat de economische groei in 2007 op een hoog niveau blijft. Hierbij zal de Amerikaanse economie naar verwachting terugkeren naar een trendmatige groei. De opkomende markten en de Europese economie lijken hun huidige groei te kunnen handhaven. Door het effectieve monetaire beleid van de centrale banken lijkt de inflatie te zijn beteugeld. De kapitaalmarktrente begeeft zich al enkele jaren op een laag niveau. Een stijging van de kapitaalmarktrente ligt in de huidige beleggingenomgeving meer voor de hand dan een daling. De normalisering van de economische groei in Amerika kan gepaard gaan met een toenemende volatiliteit op de kapitaalmarkten. In een dergelijk klimaat zouden marktneutrale Complementaire Beleggingsstrategieën kunnen profiteren. Series Op de volgende bladzijden wordt de ontwikkeling per serie toegelicht. Tevens wordt het meerjarenoverzicht weergegeven waarbij de gegevens per deelnemingsrecht A zijn berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande deelnemingsrechten in het jaar. 8 Jaarverslag 2006

9 RAM Global Fixed Income Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 1,14 0,93 1,19 1,13 1,17 Waardeveranderingen (0,89) 0,39 0,30 (0,31) 1,15 Kosten (0,25) (0,15) (0,16) (0,15) (0,14) Resultaat 0,00 1,17 1,33 0,68 2,18 Intrinsieke waarde per 31/12 30, , , , ,8592 Relatief belang in strategie per 31/12 34% 56% 15% 15% 20% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door wereldwijd te beleggen in Vastrentende Waarden. Als benchmark en referentiepunt geldt de JPMorgan Government Bond Index Global afgedekt naar de euro. De portefeuille wordt wereldwijd gespreid belegd, waarbij het valutarisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt. De portefeuille wordt beheerd binnen een beperkte marge ten opzichte van de index. Binnen dit strikte kader voert RAM Global Fixed Income een actief beleid op het gebied van renterisico, landenselectie en kredietrisico. De risico s blijven echter beperkt. De portefeuillemanager is Robeco Asset Management te Rotterdam. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van RAM Global Fixed Income steeg in 2006 van 30,0363 naar 30,0387. De omvang van de strategie nam in 2006 o.a. door stortingen toe tot 82,9 miljoen. Onderstaand wordt op de linker verticale as het verloop van de strategie gedurende het jaar geïndexeerd afgezet tegen de index (startwaarde = 100). Op de rechter verticale as wordt het cumulatief relatief rendement weergegeven. Het rendement van RAM Global Fixed Income over 2006 was neutraal (+0,0%). Het rendement van de JPMorgan Government Bond Index Global (afgedekt naar euro) bedroeg over dezelfde periode +1,0%. Het relatief rendement van de strategie was -1,0%. De rentegevoeligheid (duration) van de strategie bedroeg lopende het jaar gemiddeld 5,7 jaar. De gemiddelde rentegevoeligheid van de index bedroeg 6,0 jaar. De lagere rentegevoeligheid van de strategie droeg als gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente positief bij aan het relatief rendement. De positionering op de rentecurve had een negatief effect op het relatief rendement. Rendementontwikkeling RAM Global Fixed Income & JPM Govt Bond Index Global 110 6% % 0% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 95-3% 90 d j f m a m j j a s o n d -6% Jaarverslag

10 Risicobeheer Posities die niet in euro s zijn genoteerd worden afgedekt naar euro s. Daardoor wordt er geen valutarisico gelopen. Het kredietrisico van de strategie is beperkt. Er wordt belegd in overheidsobligaties en andere obligaties met hoge rating. De minimale rating hiervan bedraagt AA- (Standard & Poors) dan wel Aa3 (Moody's). De ratingverdeling was per ultimo 2006 als volgt: 92% AAA, en 8% AA. Eind december 2006 was de relatieve rentegevoeligheid van de strategie -0,3 jaar; per ultimo 2006 was de rentegevoeligheid van de portefeuille 5,7 jaar, ten opzichte van 6,0 jaar voor de index. Gedurende het jaar is zowel het absoluut risico van de portefeuille als dat van de index afgenomen, vooral door de afnemende volatiliteit op de financiële markten. Ook het relatief risico vertoonde hierdoor gedurende het jaar een dalende trend en bedroeg 0,6% per ultimo Ratingverdeling RAM Global Fixed Income 100% 75% AA 50% AAA 25% 0% d j f m a m j j a s o n d Risico RAM Global Fixed Income & JPM Govt Bond Index Global 5% 4% 3% 2% Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 1% 0% d j f m a m j j a s o n d 10 Jaarverslag 2006

11 Acadian Systematic Europe Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,92 0,75 0,56 0,52 0,68 Waardeveranderingen 7,72 5,98 2,41 2,82 (7,70) Kosten (0,38) (0,25) (0,22) (0,20) (0,29) Resultaat 8,25 6,48 2,75 3,15 (7,31) Intrinsieke waarde per 31/12 39, , , , ,6636 Relatief belang in strategie per 31/12 87% 62% 49% 26% 16% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen. Als benchmark en referentiepunt geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. De focus van de strategie ligt op grote ondernemingen. De beleggingsfilosofie is systematisch van aard en wetenschappelijk gedreven. Afwijkingen ten opzichte van de index worden kwantitatief bepaald op grond van een aantal factoren, die samen een Waarde stijl belichamen. De portefeuillemanager van deze strategie is Acadian Asset Management uit Boston, Verenigde Staten. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Acadian Systematic Europe steeg in 2006 van 31,0403 naar 39,2932. De omvang van de strategie nam in 2006 verder toe tot 143,7 miljoen. Acadian Systematic Europe behaalde in 2006 een rendement van +26,6%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +19,6%. Het relatief rendement van de strategie was +7,0%. Succesvolle aandelenselectie en het beter dan de brede markt presteren van Waarde aandelen zorgden voor een rendement dat hoger was dan dat van de index. Risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het euro-gebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De strategie beweegt zich door de gestelde risicorestricties binnen een beperkte bandbreedte ten opzichte van de MSCI Rendementontwikkeling Acadian Systematic Europe & MSCI Europa % 10% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 110 5% 100 0% 90 d j f m a m j j a s o n d -5% Jaarverslag

12 Europa. De landen- en sectorverdeling sluit aan bij die van de index, waarbij afwijkingen aan restricties zijn gebonden. De afwijkingen in onderstaande sectoren mogen niet groter zijn dan 5%. Ook afwijkingen in landenverdelingen mogen niet groter zijn dan 5%. Eind 2006 zijn Spanje en Nederland het zwaarst overwogen, Groot-Brittanië en Zwitserland zijn daarentegen relatief zwaar onderwogen ten opzichte van de index. Per ultimo 2006 is de Diensten sector met bijna 4,5% het zwaarst overwogen. De sector Consumenten Defensief is het zwaarst onderwogen met ruim 3,5%. Sectorverdeling (%) Acadian Systematic Europe & MSCI Europa Acadian Systematic Europe 15 MSCI Europa Banken Kapitaal Cons Cycl Energie Financieel Farmacie Diensten Materialen Cons Def IT Telecom Nuts Goederen Gezondheid Bedrijven Landenverdeling (%) Acadian Systematic Europe & MSCI Europa Acadian Systematic Europe MSCI Europa Groot Brittannie Frankrijk Zwitserland Duitsland Italië Spanje Nederland Zweden Finland Belgie Overig 12 Jaarverslag 2006

13 Risico Acadian Systematic Europe & MSCI Europa 25% 20% 15% Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 10% 5% 0% d j f m a m j j a s o n d Het absoluut risico van de portefeuille en van de index hebben gedurende het jaar een dalende tendens vertoond, vooral door de afname van de volatiliteit op de financiële markten. De strategie heeft als restrictie dat het ex-ante relatief risico (het verwachte relatief risico gebaseerd op kwantitatieve modelering) lager moet zijn dan 3%. Het gerealiseerd relatief risico bedroeg eind ,2%. De risicocijfers zijn gebaseerd op historische rendementsreeksen (ex-post risicocijfers). Jaarverslag

14 Responsible Europe Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,85 0,66 0,27 0,30 0,25 Waardeveranderingen 3,29 4,00 1,42 1,51 (6,36) Kosten (0,32) (0,22) (0,20) (0,18) (0,19) Resultaat 3,82 4,44 1,48 1,63 (6,30) Intrinsieke waarde per 31/12 28, , , , ,7660 Relatief belang in strategie per 31/12 100% 51% 47% 45% 49% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen die voldoen aan ethische, sociale en/of duurzaamheidscriteria. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. Er wordt uitsluitend belegd in Europese ondernemingen die binnen hun sector een bovengemiddelde score hebben op het gebied van ethische, sociale en/of duurzaamheidskenmerken. Het beleggingsproces is gestructureerd van aard en gericht op het beheersen van het risico ten opzichte van de MSCI Europa Index. De portefeuillemanager is SNS Asset Management te s-hertogenbosch. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Responsible Europe steeg in 2006 van 24,3159 naar 28,1336. De omvang van de strategie nam in 2006 af tot 29,5 miljoen. Responsible Europe behaalde in 2006 een rendement van +15,7%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +19,6%. Het relatief rendement was -3,9%. De selectie van ondernemingen, die voldoen aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidscriteria, droeg in 2006 negatief bij aan het relatief rendement. Daarnaast had ook de sectorallocatie een negatieve invloed op het resultaat. Rendementontwikkeling Responsible Europe & MSCI Europa % 20% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) % 100 0% 90 d j f m a m j j a s o n d -10% 14 Jaarverslag 2006

15 Risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het euro-gebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De strategie was eind december opgebouwd uit in totaal 82 ondernemingen, die allen aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidskenmerken voldeden. De afwijkingen in landen- en sectorverdeling ten opzichte van de index zijn beperkt. De grootste sectorafwijkingen zijn de Financiële sector, die eind 2006 bijna 1,5% is overwogen en de Consumenten Cyclisch sector, die eind 2006 ruim 3% is onderwogen. De sectorafwijkingen worden mede veroorzaakt doordat de sectorwegingen van het universum van ondernemingen, die aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidskenmerken voldoen, afwijken van de sectorwegingen van de index. Eind 2006 is Nederland relatief zwaar overwogen ten opzichte van de index. Overige landen Sectorverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa Energie Materialen Industrie Cons Cycl Cons Def Farmacie Gezondheid Financieel IT Telecom Nuts Bedrijven Landenverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa Groot Brittannie Frankrijk ZwitserlandDuitsland Italie Spanje Nederland Zweden Finland Belgie Overig Jaarverslag

16 Risico Responsible Europe & MSCI Europa 25% 20% 15% Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 10% 5% 0% d j f m a m j j a s o n d ( Overig ) zijn daarentegen sterk onderwogen. Dit zijn landen, zoals Denemarken, Griekenland, Noorwegen en Ierland, die een relatief klein economisch gewicht hebben. Het absoluut risico van Responsible Europe heeft gedurende het jaar een dalend verloop laten zien, vooral door de afname van de volatiliteit op de financiële markten. Het relatief risico bedroeg eind ,1%. Dit relatief risico is laag, enerzijds door de beperkte afwijkingen in landen- en sectorverdeling ten opzichte van de index, en anderzijds doordat de portefeuille geen expliciete Waarde of Groei stijl kent. 16 Jaarverslag 2006

17 Complementary Investments Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,09 0,07 0,06 0,03 0,00 Waardeveranderingen 2,61 4,89 2,63 0,90 (3,29) Kosten (0,35) (0,26) (0,21) (0,21) (0,16) Resultaat 2,35 4,71 2,48 0,73 (3,45) Intrinsieke waarde per 30/11* 31, , , , ,4242 Relatief belang in strategie per 31/12-48% 33% 31% 29% Aantal deelnemingsrechten per 31/ * Intrinsieke waarde 2006 betreft de laatst gepubliceerde waarde. Bij de overige jaren wordt de waarde per ultimo jaar weergegeven. Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van Complementary Investments is het realiseren van een resultaat dat slechts een geringe mate van samenhang vertoont met de algemene marktbewegingen van aandelen en vastrentende waarden. Complementary Investments belegt hiertoe in een combinatie van strategieën. Het combineren, selecteren en monitoren van de individuele strategieën is de verantwoordelijkheid van de Beheerder. Naast het overall risicobeheer spelen bij de constructie van de portefeuille het beleggingsklimaat en de karakteristieken van de individuele beleggingen een centrale rol. De portefeuille wordt zo samengesteld dat deze een lage samenhang heeft met de rendementen van aandelen en vastrentende waarden. Verder is de samenhang tussen de rendementen van de onderliggende strategieën beperkt. Als gevolg van deze kenmerken zal de strategie een dempende werking hebben op de resultaten van een beleggingenportefeuille. Voor Complementary Investments wordt geen index gebruikt. Omdat Complementary Investments zodanig wordt geconstrueerd dat het een absoluut risico heeft dat lager is dan dat van aandelen en hoger dan dat van vastrentende waarden, wordt onderstaand een vergelijking gemaakt met een samengestelde index. Deze bestaat voor 50% uit de MSCI Wereld Herbeleggingsindex, en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI). Rendementontwikkeling Complementary Investments & Index (50% EGBI - 50% MSCI Wereld) % % 10% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 105 5% 100 0% % 90-10% d j f m a m j j a s o n d Jaarverslag

18 Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Complementary Investments is in de periode van 31 december 2005 tot en met 29 november 2006 gestegen van 29,3376 naar 31,6863. Per 29 november 2006 zijn alle nog uitstaande participaties door het fonds ingekocht. Het fonds is niet meer actief. Complementary Investments behaalde over deze periode een rendement van +8,0%. Het rendement van de index (50% EGBI Obligaties - 50% MSCI Wereld) bedroeg over dezelfde periode +2,8%. Het relatief rendement was +5,2%. Alle onderliggende strategieën droegen positief bij aan het relatief rendement. 18 Jaarverslag 2006

19 Europe Fixed Income Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,83 1,28 1,24 1,05 0,69 Waardeveranderingen (1,03) 0,44 0,75 0,02 1,06 Kosten (0,17) (0,21) (0,18) (0,15) (0,10) Resultaat (0,36) 1,51 1,81 0,92 1,65 Intrinsieke waarde per 31/12 30, , , , ,5260 Relatief belang in strategie per 31/12 94% 54% 56% 40% 27% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in euro gedenomineerde Vastrentende Waarden. Als benchmark en referentiepunt geldt de Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI). De strategie richt zich op (staats)obligaties van een hoge kredietkwaliteit en wordt beheerd binnen een beperkte marge ten opzichte van de index. De beleggingsfilosofie is gericht op een actief looptijd- en positioneringsbeleid, waarbij tevens wordt ingespeeld op de renteverschillen die bestaan tussen verschillende Europese landen. Het portefeuillemanagement wordt uitgevoerd door ABN AMRO Asset Management vanuit Londen, Verenigd Koninkrijk. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Europe Fixed Income daalde in 2006 van 30,7661 naar 30,4028. De omvang van de strategie nam in 2006 af tot 30,7 miljoen. Europe Fixed Income behaalde in 2006 een rendement van -1,2%. Het rendement van de Citigroup EMU Government Bond Index bedroeg over dezelfde periode -0,4%. Het relatief rendement van de strategie was -0,8%. De rentegevoeligheid van de strategie bedroeg lopende het jaar gemiddeld 5,9 jaar, die van de index bedroeg gemiddeld 6,1 jaar. Het actieve looptijdenbeleid had een negatief effect op het relatief rendement. De positionering op de rentecurve droeg juist positief bij aan het relatief rendement. Rendementontwikkeling Europe Fixed Income & EGBI Index 110 6% % 0% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 95-3% 90 d j f m a m j j a s o n d -6% Jaarverslag

20 Risicobeheer Het risico ten opzichte van de index is beperkt door een strikte afbakening van het beleggingsbeleid naar looptijden en debiteuren. Naast staatsobligaties zijn in beperkte mate beleggingen in leningen van financiële instellingen (minimale kredietkwaliteit A) toegestaan, overige nietstaatsleningen zijn niet toegestaan. Hierbij geldt dat tenminste 25% van de portefeuille in leningen met een AAA rating wordt belegd. De ratingverdeling van de obligaties was per eind 2006 als volgt: 92% AAA, 4% AA en 4%A. Het absoluut risico van de strategie lag gedurende het hele jaar lager dan dat van de index. De relatieve rentegevoeligheid van de strategie was per ultimo ,1 jaar; per ultimo 2006 was de rentegevoeligheid van de portefeuille 5,9 jaar; ten opzichte van 6,0 jaar voor de index. Het absoluut risico van de portefeuille en de index hebben gedurende het jaar een licht dalende tendens vertoond, vooral door de afname van de volatiliteit op de financiële markten. Het relatief risico van de portefeuille kende een stabiel patroon. Eind 2006 bedroeg het relatief risico 0,4%. Ratingverdeling Europe Fixed Income 100% 75% A AA 50% AAA 25% 0% d j f m a m j j a s o n d Risico Europe Fixed Income & Citigroup EMU Government Bond Index p g p 5% Risico Portefeuille 4% Risico Index Relatief Risico 3% 2% 1% 0% d j f m a m j j a s o n d 20 Jaarverslag 2006

21 Citi US Quantitative Large Cap Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,17 (0,68) 2,25 (0,64) (0,09) Waardeveranderingen (0,53) 1,85 0,44 1,59 (1,29) Kosten (0,08) (0,12) (0,19) (0,22) (0,09) Resultaat (0,43) 1,05 2,55 1,28 (1,30) Intrinsieke waarde per 30/4* 28, , , , ,5785 Relatief belang in strategie per 31/12-34% 80% 12% 21% Aantal deelnemingsrechten per 31/ * Intrinsieke waarde 2006 betreft de laatst gepubliceerde waarde. Bij de overige jaren wordt de waarde per ultimo jaar weergegeven. Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in grote beursgenoteerde ondernemingen in Amerika. Als benchmark en referentiepunt geldt de MSCI Amerika Herbeleggings-index. Het beleggingsproces is gericht op een strikte beheersing van het risico ten opzichte van deze index. Drie groepen van maatstaven zijn bepalend voor de portefeuillesamenstelling. Deze zijn: de waardering van aandelen, de trend in de winstvoorspellingen en de trend in de koersen van aandelen. Het gestructureerde proces resulteert in een portefeuille die wat betreft kenmerken sterk op de index lijkt. De afwijkingen in wegingen van sectoren en individuele aandelen zijn beperkt. De portefeuillemanager is Travelers Investment Management Company, een onderdeel van Citigroup Asset Management, gevestigd te Stamford, Connecticut, Verenigde Staten. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Citi US Quantitative Large Cap daalde in de periode van 31 december 2005 tot en met 30 april 2006 van 28,4610 naar 28,0278. Per 30 april zijn alle nog uitstaande participaties door het fonds ingekocht. Het fonds is niet meer actief. Citi US Quantitative Large Cap behaalde over deze periode een rendement van -1,5%. Het rendement van de MSCI Amerika Index bedroeg over dezelfde periode -1,4%. Het relatief rendement van de strategie was -0,2%. Het licht negatieve relatief rendement werd vooral veroorzaakt door de focus op grotere ondernemingen. Sectorallocatie droeg positief bij aan het relatief rendement. Rendementontwikkeling Citi US Quantitative Large Cap & MSCI Amerika % % 10% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 100 0% 90-10% 80 d j f m a m j j a s o n d -20% Jaarverslag

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014

JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 JAARVERSLAG Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2014 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 2 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggingsplan PF MN

Beleggingsplan PF MN Beleggingsplan PF MN 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2014... 4 2.1. Beleggingsplan 2014... 4 2.2. Portefeuilleontwikkelingen... 5 3. Kadering beleggingsplan... 6 3.1. Beleggingsdoelstelling...

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie