VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2006

2 JAARVERSLAG 2006

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2006 VermogensParapluFonds 55 Balans en Winst & Verliesrekening 56 Toelichting 57 Overige gegevens 70 Jaarcijfers 2006 Strategieën 75 A. RAM Global Fixed Income Strategy 76 B. Acadian Systematic Europe Strategy 84 D. Responsible Europe Strategy 91 E. Complementary Investment Strategy 98 F. Europe Fixed Income Strategy 105 G. Citi US Quantitative Large Cap Strategy 112 H. Euro Credit Fixed Income Strategy 119 I. Goldman Sachs European Specialist Strategy 126 J. LSV US Value Equity Strategy 133 L. Far East Equity Strategy 140 M. Emerging Markets Equity Strategy 148 O. Responsible America Strategy 156 Q. Alliance Capital European Quality Strategy 163 R. W.P. Stewart US Concentrated Strategy 170 S. Theta Hedge Funds Strategy 178 T. BM US Quant LargeCap Strategy 186 U. Geldmarkt Allocatie Strategy 193 V. CB Basis Strategy 201 W. CB Mid Strategy 209 X. CB High Strategy 217 Bijlage 225 Jaarverslag

4 4 Jaarverslag 2006

5 Algemene gegevens Beheerder Bewaarder Accountant Juridisch adviseur Fiscaal adviseur VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein HA Amsterdam Website: KAS-Trust Bewaarder VermogensParaplu BV Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Ernst & Young Accountants Drentestraat 20 Postbus AB Amsterdam De Brauw Blackstone Westbroek N.V Burgerweeshuispad HR Amsterdam KPMG Meijburg & Co Burgemeester Rijnderslaan 10 Postbus DE Amsterdam Jaarverslag

6 Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer series. Per serie wordt belegd in separaat toegankelijke pools met geïndividualiseerde beleggingsstrategieën ( Strategie ). VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Het vermogen dat behoort bij een serie deelnemingsrechten wordt belegd in de bij die serie behorende Strategie. Een belegger kan binnen VermogensParapluFonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen ("portefeuillemanagers"). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. Structuur VermogensParapluFonds De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels. Serie A Serie B Serie C Serie... Pool A Pool B Deelnemers VermogensParapluFonds Professionele beleggers Pool C Pool... De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de Pools. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de Pools. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder met ingang van 1 maart 2006 een directievergoeding in rekening bij elke Pool. De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen, zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan de Pools. 6 Jaarverslag 2006

7 De overige kosten komen ten laste van de Pools, waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en gedrag. De oprichtingskosten van een nieuwe Pool worden rechtstreeks ten laste gebracht van de betreffende Pool. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving, alsmede kosten verbandhoudende met, naar oordeel van Beheerder, bijzondere omstandigheden, naar evenredigheid gedragen door de Pools. Indien door de Pools transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Vanaf 1 maart 2006 vindt de uitgifte en inkoop van participaties plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Kosten uit hoofde van toe- en uittredingen zijn hiermee komen te vervallen. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Tot 1 januari 2006 was VermogensParapluFonds kapitaalsbelastingplichtig. De kapitaalsbelasting is per 1 januari 2006 afgeschaft. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen. Europese en Amerikaanse ondernemingen. Deze beleggingsinstellingen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers, binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. Toezicht Per 1 september 2005 is de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) gewijzigd met een overgangstermijn voor beheerders van al vergunninghoudende beleggingsinstellingen. Onder de gewijzigde Wtb dient de beheerder over een vergunning te beschikken in plaats van de beleggingsinstelling. Uit dien hoofde beschikte VermogensParapluFonds over een vergunning uit hoofde van de Wtb tot 1 maart Vanaf 1 maart 2006 beschikt VermogensParaplu Beheer BV over de Wtb vergunning. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag VermogensParaplu Beheer BV is beheerder van beleggingsinstellingen die direct beleggen in Jaarverslag

8 Verslag van de Beheerder Beleggingen omgeving In 2006 waren de rendementen op de kapitaalmarkten verdeeld, maar vooral voor aandelen positief. Europese Vastrentende Waarden behaalden een negatief rendement bij een lage, licht oplopende kapitaalmarktrente. Aandelen wereldwijd behaalden een rendement nabij het lange termijn gemiddelde, waarbij de rendementen binnen de verschillende regio s uiteen liepen. Het fundament van deze ontwikkelingen werd gevormd door een aanhoudende economische groei wereldwijd en een verdere groei van de bedrijfswinsten. De Europese economie heeft afgelopen jaar goed gepresteerd. De binnenlandse consumptie vormt een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en daarmee wordt de groei in steeds grotere mate intern gedreven. De Amerikaanse groei lag in de afgelopen jaren op een bovengemiddeld niveau, maar lijkt inmiddels geleidelijk aan af te nemen. Het economisch herstel van Japan zette zich enkele jaren geleden in, maar dit heeft zich in 2006 niet vertaald in goede beursrendementen. Opkomende Markten lieten in 2006 zien dat zij in toenemende mate bijdragen aan een verbreding van de wereldwijde groei. De kapitaalmarktrente is in 2006 gestegen vanaf de historisch lage niveaus die in de afgelopen jaren werden bereikt. De geldmarktrente steeg sterker dan de kapitaalmarktrente, mede door het verkrappende monetaire beleid van de centrale banken in de voornaamste regio s. De rentecurve is hiermee sterk komen te vervlakken. De geldmarktrente is vrijwel even hoog als de kapitaalmarktrente. Het langer uitlenen van geld wordt in een dergelijke situatie nauwelijkse beloond. Deze situatie geldt niet enkel in Europa; de Amerikaanse rentecurve vertoont een invers verloop. De geldmarktrente is daar zelfs hoger dan de kapitaalmarktrente. Het verkrappende monetaire beleid is effectief gebleken getuige de daling van de inflatie wereldwijd. Op de kapitaalmarkten vertaalden deze ontwikkelingen zich in een verdeeld, doorgaans positief rendement. Het rendement van Vastrentende Waarden was in 2006 voor Europa -0,4% en voor Internationaal +1,0%. De relatief lage couponrente en de lichte stijging van de kapitaalmarktrente lagen hieraan ten grondslag. Voor het eerst in jaren tijd was het rendement op Europese staatsobligaties negatief. Het rendement op Kortlopend Vastrentende Waarden was daarentegen wel positief. De samengestelde index voor Complementaire Beleggingen is afgelopen periode gestegen. Aandelen boekten afgelopen jaar een beperkt positief rendement. Het hoogste rendement werd behaald door Aandelen Europa (+19,6%), gevolgd door Aandelen Opkomende Markten (+18,0%). Het rendement van Aandelen Amerika (+2,6%) was beperkter mede vanwege de daling van de dollar. Aandelen Verre Oosten had een rendement van -2,7% nadat deze categorie afgelopen jaar zeer sterk was gestegen. Vooruitzichten Wereldwijd is het vooruitzicht dat de economische groei in 2007 op een hoog niveau blijft. Hierbij zal de Amerikaanse economie naar verwachting terugkeren naar een trendmatige groei. De opkomende markten en de Europese economie lijken hun huidige groei te kunnen handhaven. Door het effectieve monetaire beleid van de centrale banken lijkt de inflatie te zijn beteugeld. De kapitaalmarktrente begeeft zich al enkele jaren op een laag niveau. Een stijging van de kapitaalmarktrente ligt in de huidige beleggingenomgeving meer voor de hand dan een daling. De normalisering van de economische groei in Amerika kan gepaard gaan met een toenemende volatiliteit op de kapitaalmarkten. In een dergelijk klimaat zouden marktneutrale Complementaire Beleggingsstrategieën kunnen profiteren. Series Op de volgende bladzijden wordt de ontwikkeling per serie toegelicht. Tevens wordt het meerjarenoverzicht weergegeven waarbij de gegevens per deelnemingsrecht A zijn berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande deelnemingsrechten in het jaar. 8 Jaarverslag 2006

9 RAM Global Fixed Income Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 1,14 0,93 1,19 1,13 1,17 Waardeveranderingen (0,89) 0,39 0,30 (0,31) 1,15 Kosten (0,25) (0,15) (0,16) (0,15) (0,14) Resultaat 0,00 1,17 1,33 0,68 2,18 Intrinsieke waarde per 31/12 30, , , , ,8592 Relatief belang in strategie per 31/12 34% 56% 15% 15% 20% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door wereldwijd te beleggen in Vastrentende Waarden. Als benchmark en referentiepunt geldt de JPMorgan Government Bond Index Global afgedekt naar de euro. De portefeuille wordt wereldwijd gespreid belegd, waarbij het valutarisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt. De portefeuille wordt beheerd binnen een beperkte marge ten opzichte van de index. Binnen dit strikte kader voert RAM Global Fixed Income een actief beleid op het gebied van renterisico, landenselectie en kredietrisico. De risico s blijven echter beperkt. De portefeuillemanager is Robeco Asset Management te Rotterdam. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van RAM Global Fixed Income steeg in 2006 van 30,0363 naar 30,0387. De omvang van de strategie nam in 2006 o.a. door stortingen toe tot 82,9 miljoen. Onderstaand wordt op de linker verticale as het verloop van de strategie gedurende het jaar geïndexeerd afgezet tegen de index (startwaarde = 100). Op de rechter verticale as wordt het cumulatief relatief rendement weergegeven. Het rendement van RAM Global Fixed Income over 2006 was neutraal (+0,0%). Het rendement van de JPMorgan Government Bond Index Global (afgedekt naar euro) bedroeg over dezelfde periode +1,0%. Het relatief rendement van de strategie was -1,0%. De rentegevoeligheid (duration) van de strategie bedroeg lopende het jaar gemiddeld 5,7 jaar. De gemiddelde rentegevoeligheid van de index bedroeg 6,0 jaar. De lagere rentegevoeligheid van de strategie droeg als gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente positief bij aan het relatief rendement. De positionering op de rentecurve had een negatief effect op het relatief rendement. Rendementontwikkeling RAM Global Fixed Income & JPM Govt Bond Index Global 110 6% % 0% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 95-3% 90 d j f m a m j j a s o n d -6% Jaarverslag

10 Risicobeheer Posities die niet in euro s zijn genoteerd worden afgedekt naar euro s. Daardoor wordt er geen valutarisico gelopen. Het kredietrisico van de strategie is beperkt. Er wordt belegd in overheidsobligaties en andere obligaties met hoge rating. De minimale rating hiervan bedraagt AA- (Standard & Poors) dan wel Aa3 (Moody's). De ratingverdeling was per ultimo 2006 als volgt: 92% AAA, en 8% AA. Eind december 2006 was de relatieve rentegevoeligheid van de strategie -0,3 jaar; per ultimo 2006 was de rentegevoeligheid van de portefeuille 5,7 jaar, ten opzichte van 6,0 jaar voor de index. Gedurende het jaar is zowel het absoluut risico van de portefeuille als dat van de index afgenomen, vooral door de afnemende volatiliteit op de financiële markten. Ook het relatief risico vertoonde hierdoor gedurende het jaar een dalende trend en bedroeg 0,6% per ultimo Ratingverdeling RAM Global Fixed Income 100% 75% AA 50% AAA 25% 0% d j f m a m j j a s o n d Risico RAM Global Fixed Income & JPM Govt Bond Index Global 5% 4% 3% 2% Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 1% 0% d j f m a m j j a s o n d 10 Jaarverslag 2006

11 Acadian Systematic Europe Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,92 0,75 0,56 0,52 0,68 Waardeveranderingen 7,72 5,98 2,41 2,82 (7,70) Kosten (0,38) (0,25) (0,22) (0,20) (0,29) Resultaat 8,25 6,48 2,75 3,15 (7,31) Intrinsieke waarde per 31/12 39, , , , ,6636 Relatief belang in strategie per 31/12 87% 62% 49% 26% 16% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen. Als benchmark en referentiepunt geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. De focus van de strategie ligt op grote ondernemingen. De beleggingsfilosofie is systematisch van aard en wetenschappelijk gedreven. Afwijkingen ten opzichte van de index worden kwantitatief bepaald op grond van een aantal factoren, die samen een Waarde stijl belichamen. De portefeuillemanager van deze strategie is Acadian Asset Management uit Boston, Verenigde Staten. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Acadian Systematic Europe steeg in 2006 van 31,0403 naar 39,2932. De omvang van de strategie nam in 2006 verder toe tot 143,7 miljoen. Acadian Systematic Europe behaalde in 2006 een rendement van +26,6%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +19,6%. Het relatief rendement van de strategie was +7,0%. Succesvolle aandelenselectie en het beter dan de brede markt presteren van Waarde aandelen zorgden voor een rendement dat hoger was dan dat van de index. Risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het euro-gebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De strategie beweegt zich door de gestelde risicorestricties binnen een beperkte bandbreedte ten opzichte van de MSCI Rendementontwikkeling Acadian Systematic Europe & MSCI Europa % 10% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 110 5% 100 0% 90 d j f m a m j j a s o n d -5% Jaarverslag

12 Europa. De landen- en sectorverdeling sluit aan bij die van de index, waarbij afwijkingen aan restricties zijn gebonden. De afwijkingen in onderstaande sectoren mogen niet groter zijn dan 5%. Ook afwijkingen in landenverdelingen mogen niet groter zijn dan 5%. Eind 2006 zijn Spanje en Nederland het zwaarst overwogen, Groot-Brittanië en Zwitserland zijn daarentegen relatief zwaar onderwogen ten opzichte van de index. Per ultimo 2006 is de Diensten sector met bijna 4,5% het zwaarst overwogen. De sector Consumenten Defensief is het zwaarst onderwogen met ruim 3,5%. Sectorverdeling (%) Acadian Systematic Europe & MSCI Europa Acadian Systematic Europe 15 MSCI Europa Banken Kapitaal Cons Cycl Energie Financieel Farmacie Diensten Materialen Cons Def IT Telecom Nuts Goederen Gezondheid Bedrijven Landenverdeling (%) Acadian Systematic Europe & MSCI Europa Acadian Systematic Europe MSCI Europa Groot Brittannie Frankrijk Zwitserland Duitsland Italië Spanje Nederland Zweden Finland Belgie Overig 12 Jaarverslag 2006

13 Risico Acadian Systematic Europe & MSCI Europa 25% 20% 15% Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 10% 5% 0% d j f m a m j j a s o n d Het absoluut risico van de portefeuille en van de index hebben gedurende het jaar een dalende tendens vertoond, vooral door de afname van de volatiliteit op de financiële markten. De strategie heeft als restrictie dat het ex-ante relatief risico (het verwachte relatief risico gebaseerd op kwantitatieve modelering) lager moet zijn dan 3%. Het gerealiseerd relatief risico bedroeg eind ,2%. De risicocijfers zijn gebaseerd op historische rendementsreeksen (ex-post risicocijfers). Jaarverslag

14 Responsible Europe Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,85 0,66 0,27 0,30 0,25 Waardeveranderingen 3,29 4,00 1,42 1,51 (6,36) Kosten (0,32) (0,22) (0,20) (0,18) (0,19) Resultaat 3,82 4,44 1,48 1,63 (6,30) Intrinsieke waarde per 31/12 28, , , , ,7660 Relatief belang in strategie per 31/12 100% 51% 47% 45% 49% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in Europese aandelen die voldoen aan ethische, sociale en/of duurzaamheidscriteria. Als benchmark en referentiepunt voor het beleggingsresultaat geldt de MSCI Europa herbeleggingsindex. Er wordt uitsluitend belegd in Europese ondernemingen die binnen hun sector een bovengemiddelde score hebben op het gebied van ethische, sociale en/of duurzaamheidskenmerken. Het beleggingsproces is gestructureerd van aard en gericht op het beheersen van het risico ten opzichte van de MSCI Europa Index. De portefeuillemanager is SNS Asset Management te s-hertogenbosch. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Responsible Europe steeg in 2006 van 24,3159 naar 28,1336. De omvang van de strategie nam in 2006 af tot 29,5 miljoen. Responsible Europe behaalde in 2006 een rendement van +15,7%. Het rendement van de MSCI Europa Index bedroeg over dezelfde periode +19,6%. Het relatief rendement was -3,9%. De selectie van ondernemingen, die voldoen aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidscriteria, droeg in 2006 negatief bij aan het relatief rendement. Daarnaast had ook de sectorallocatie een negatieve invloed op het resultaat. Rendementontwikkeling Responsible Europe & MSCI Europa % 20% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) % 100 0% 90 d j f m a m j j a s o n d -10% 14 Jaarverslag 2006

15 Risicobeheer Beleggingen in Europa buiten het euro-gebied (bijvoorbeeld: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, et cetera) gaan gepaard met een valutarisico ten opzichte van de euro. Dit valutarisico wordt niet afgedekt. De strategie was eind december opgebouwd uit in totaal 82 ondernemingen, die allen aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidskenmerken voldeden. De afwijkingen in landen- en sectorverdeling ten opzichte van de index zijn beperkt. De grootste sectorafwijkingen zijn de Financiële sector, die eind 2006 bijna 1,5% is overwogen en de Consumenten Cyclisch sector, die eind 2006 ruim 3% is onderwogen. De sectorafwijkingen worden mede veroorzaakt doordat de sectorwegingen van het universum van ondernemingen, die aan de ethische, sociale en/of duurzaamheidskenmerken voldoen, afwijken van de sectorwegingen van de index. Eind 2006 is Nederland relatief zwaar overwogen ten opzichte van de index. Overige landen Sectorverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa Energie Materialen Industrie Cons Cycl Cons Def Farmacie Gezondheid Financieel IT Telecom Nuts Bedrijven Landenverdeling (%) Responsible Europe & MSCI Europa Responsible Europe MSCI Europa Groot Brittannie Frankrijk ZwitserlandDuitsland Italie Spanje Nederland Zweden Finland Belgie Overig Jaarverslag

16 Risico Responsible Europe & MSCI Europa 25% 20% 15% Risico Portefeuille Risico Index Relatief Risico 10% 5% 0% d j f m a m j j a s o n d ( Overig ) zijn daarentegen sterk onderwogen. Dit zijn landen, zoals Denemarken, Griekenland, Noorwegen en Ierland, die een relatief klein economisch gewicht hebben. Het absoluut risico van Responsible Europe heeft gedurende het jaar een dalend verloop laten zien, vooral door de afname van de volatiliteit op de financiële markten. Het relatief risico bedroeg eind ,1%. Dit relatief risico is laag, enerzijds door de beperkte afwijkingen in landen- en sectorverdeling ten opzichte van de index, en anderzijds doordat de portefeuille geen expliciete Waarde of Groei stijl kent. 16 Jaarverslag 2006

17 Complementary Investments Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,09 0,07 0,06 0,03 0,00 Waardeveranderingen 2,61 4,89 2,63 0,90 (3,29) Kosten (0,35) (0,26) (0,21) (0,21) (0,16) Resultaat 2,35 4,71 2,48 0,73 (3,45) Intrinsieke waarde per 30/11* 31, , , , ,4242 Relatief belang in strategie per 31/12-48% 33% 31% 29% Aantal deelnemingsrechten per 31/ * Intrinsieke waarde 2006 betreft de laatst gepubliceerde waarde. Bij de overige jaren wordt de waarde per ultimo jaar weergegeven. Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van Complementary Investments is het realiseren van een resultaat dat slechts een geringe mate van samenhang vertoont met de algemene marktbewegingen van aandelen en vastrentende waarden. Complementary Investments belegt hiertoe in een combinatie van strategieën. Het combineren, selecteren en monitoren van de individuele strategieën is de verantwoordelijkheid van de Beheerder. Naast het overall risicobeheer spelen bij de constructie van de portefeuille het beleggingsklimaat en de karakteristieken van de individuele beleggingen een centrale rol. De portefeuille wordt zo samengesteld dat deze een lage samenhang heeft met de rendementen van aandelen en vastrentende waarden. Verder is de samenhang tussen de rendementen van de onderliggende strategieën beperkt. Als gevolg van deze kenmerken zal de strategie een dempende werking hebben op de resultaten van een beleggingenportefeuille. Voor Complementary Investments wordt geen index gebruikt. Omdat Complementary Investments zodanig wordt geconstrueerd dat het een absoluut risico heeft dat lager is dan dat van aandelen en hoger dan dat van vastrentende waarden, wordt onderstaand een vergelijking gemaakt met een samengestelde index. Deze bestaat voor 50% uit de MSCI Wereld Herbeleggingsindex, en voor 50% uit de Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI). Rendementontwikkeling Complementary Investments & Index (50% EGBI - 50% MSCI Wereld) % % 10% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 105 5% 100 0% % 90-10% d j f m a m j j a s o n d Jaarverslag

18 Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Complementary Investments is in de periode van 31 december 2005 tot en met 29 november 2006 gestegen van 29,3376 naar 31,6863. Per 29 november 2006 zijn alle nog uitstaande participaties door het fonds ingekocht. Het fonds is niet meer actief. Complementary Investments behaalde over deze periode een rendement van +8,0%. Het rendement van de index (50% EGBI Obligaties - 50% MSCI Wereld) bedroeg over dezelfde periode +2,8%. Het relatief rendement was +5,2%. Alle onderliggende strategieën droegen positief bij aan het relatief rendement. 18 Jaarverslag 2006

19 Europe Fixed Income Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,83 1,28 1,24 1,05 0,69 Waardeveranderingen (1,03) 0,44 0,75 0,02 1,06 Kosten (0,17) (0,21) (0,18) (0,15) (0,10) Resultaat (0,36) 1,51 1,81 0,92 1,65 Intrinsieke waarde per 31/12 30, , , , ,5260 Relatief belang in strategie per 31/12 94% 54% 56% 40% 27% Aantal deelnemingsrechten per 31/ Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in euro gedenomineerde Vastrentende Waarden. Als benchmark en referentiepunt geldt de Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI). De strategie richt zich op (staats)obligaties van een hoge kredietkwaliteit en wordt beheerd binnen een beperkte marge ten opzichte van de index. De beleggingsfilosofie is gericht op een actief looptijd- en positioneringsbeleid, waarbij tevens wordt ingespeeld op de renteverschillen die bestaan tussen verschillende Europese landen. Het portefeuillemanagement wordt uitgevoerd door ABN AMRO Asset Management vanuit Londen, Verenigd Koninkrijk. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Europe Fixed Income daalde in 2006 van 30,7661 naar 30,4028. De omvang van de strategie nam in 2006 af tot 30,7 miljoen. Europe Fixed Income behaalde in 2006 een rendement van -1,2%. Het rendement van de Citigroup EMU Government Bond Index bedroeg over dezelfde periode -0,4%. Het relatief rendement van de strategie was -0,8%. De rentegevoeligheid van de strategie bedroeg lopende het jaar gemiddeld 5,9 jaar, die van de index bedroeg gemiddeld 6,1 jaar. Het actieve looptijdenbeleid had een negatief effect op het relatief rendement. De positionering op de rentecurve droeg juist positief bij aan het relatief rendement. Rendementontwikkeling Europe Fixed Income & EGBI Index 110 6% % 0% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 95-3% 90 d j f m a m j j a s o n d -6% Jaarverslag

20 Risicobeheer Het risico ten opzichte van de index is beperkt door een strikte afbakening van het beleggingsbeleid naar looptijden en debiteuren. Naast staatsobligaties zijn in beperkte mate beleggingen in leningen van financiële instellingen (minimale kredietkwaliteit A) toegestaan, overige nietstaatsleningen zijn niet toegestaan. Hierbij geldt dat tenminste 25% van de portefeuille in leningen met een AAA rating wordt belegd. De ratingverdeling van de obligaties was per eind 2006 als volgt: 92% AAA, 4% AA en 4%A. Het absoluut risico van de strategie lag gedurende het hele jaar lager dan dat van de index. De relatieve rentegevoeligheid van de strategie was per ultimo ,1 jaar; per ultimo 2006 was de rentegevoeligheid van de portefeuille 5,9 jaar; ten opzichte van 6,0 jaar voor de index. Het absoluut risico van de portefeuille en de index hebben gedurende het jaar een licht dalende tendens vertoond, vooral door de afname van de volatiliteit op de financiële markten. Het relatief risico van de portefeuille kende een stabiel patroon. Eind 2006 bedroeg het relatief risico 0,4%. Ratingverdeling Europe Fixed Income 100% 75% A AA 50% AAA 25% 0% d j f m a m j j a s o n d Risico Europe Fixed Income & Citigroup EMU Government Bond Index p g p 5% Risico Portefeuille 4% Risico Index Relatief Risico 3% 2% 1% 0% d j f m a m j j a s o n d 20 Jaarverslag 2006

21 Citi US Quantitative Large Cap Kerncijfers per deelnemingsrecht A (in euro's) Directe opbrengsten uit beleggingen 0,17 (0,68) 2,25 (0,64) (0,09) Waardeveranderingen (0,53) 1,85 0,44 1,59 (1,29) Kosten (0,08) (0,12) (0,19) (0,22) (0,09) Resultaat (0,43) 1,05 2,55 1,28 (1,30) Intrinsieke waarde per 30/4* 28, , , , ,5785 Relatief belang in strategie per 31/12-34% 80% 12% 21% Aantal deelnemingsrechten per 31/ * Intrinsieke waarde 2006 betreft de laatst gepubliceerde waarde. Bij de overige jaren wordt de waarde per ultimo jaar weergegeven. Doelstelling en beleggingsbeleid Het doel van de strategie is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn door te beleggen in grote beursgenoteerde ondernemingen in Amerika. Als benchmark en referentiepunt geldt de MSCI Amerika Herbeleggings-index. Het beleggingsproces is gericht op een strikte beheersing van het risico ten opzichte van deze index. Drie groepen van maatstaven zijn bepalend voor de portefeuillesamenstelling. Deze zijn: de waardering van aandelen, de trend in de winstvoorspellingen en de trend in de koersen van aandelen. Het gestructureerde proces resulteert in een portefeuille die wat betreft kenmerken sterk op de index lijkt. De afwijkingen in wegingen van sectoren en individuele aandelen zijn beperkt. De portefeuillemanager is Travelers Investment Management Company, een onderdeel van Citigroup Asset Management, gevestigd te Stamford, Connecticut, Verenigde Staten. Beleggingsresultaat De intrinsieke waarde van Citi US Quantitative Large Cap daalde in de periode van 31 december 2005 tot en met 30 april 2006 van 28,4610 naar 28,0278. Per 30 april zijn alle nog uitstaande participaties door het fonds ingekocht. Het fonds is niet meer actief. Citi US Quantitative Large Cap behaalde over deze periode een rendement van -1,5%. Het rendement van de MSCI Amerika Index bedroeg over dezelfde periode -1,4%. Het relatief rendement van de strategie was -0,2%. Het licht negatieve relatief rendement werd vooral veroorzaakt door de focus op grotere ondernemingen. Sectorallocatie droeg positief bij aan het relatief rendement. Rendementontwikkeling Citi US Quantitative Large Cap & MSCI Amerika % % 10% Cumulatief Relatief (R-as) Index (L-as) Strategie (L-as) 100 0% 90-10% 80 d j f m a m j j a s o n d -20% Jaarverslag

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2009 vermogensparaplufonds jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2009 VermogensParapluFonds

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2008

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2008 VermogensParapluFonds 81 Balans en Winst & Verliesrekening 82 Toelichting 85

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2015

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarrekening 2015 VermogensParapluFonds 70 Balans en Winst & Verliesrekening 71 Toelichting 75

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2013

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2013 VermogensParapluFonds 72 Balans en Winst & Verliesrekening 73 Toelichting 77

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 64 Balans en Winst & Verliesrekening 65 Toelichting 69

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 3 / 211 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 16 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 2 1 18 17 16 8 7 Koers per 3 september 211 46,36 Laatste

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Specialist in vastrentende waarden

Specialist in vastrentende waarden Specialist in vastrentende waarden Pensioenen Ons profiel AEGON Asset Management Nederland is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ( Liability Driven

Nadere informatie

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 2 Waarom beleggen in Amerikaanse aandelen bij BNP Paribas

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE

ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE ONS BELEGGINGSBELEID: EEN WELOVERWOGEN KEUZE Ons beleggingsbeleid vertelt u welke overtuigingen wij hebben ten aanzien van beleggen en welke keuzes wij maken in ons beleggingsproces. In principe is het

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 16-12-2016 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Vermogensbeheerrapportage 4e kwartaal 2013 In het vierde kwartaal van 2013 steeg de dekkingsgraad 2,5%-punt van 99,8% naar 102,3%. Die stijging wordt grotendeels verklaard door Opname van de vordering

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie