Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming Bezuinigen en.investeren (incl. begrotingsresultaat) 6-7 Investeringsprojecten 7 Reserves en voorzieningen Ombuigingsvoorstellen - tweede tranche Ombuigingsvoorstellen (tweede tranche) a. Begroting in hoofdlijnen b. Begrotingsbedragen c. Programma s Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal overzicht van de lasten en baten van de programma s Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves Verplichte paragrafen Lokale heffingen Risico s en weerstandsvermogen Treasury Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Krimpparagraaf Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen Liquiditeitsplanning Overzicht recapitulatie programma/productgroepen Overzicht incidentele baten en lasten Besluit 1

2 1. Aan de raad Hierbij bieden wij u de begroting voor 2012 en de meerjarenbegroting aan. Naast de door uw raad op 1 maart 2011 vastgestelde uitgangspunten (zie kader hieronder) zijn ook de op 28 juni j.l. gehouden algemene beschouwingen mede bepalend geweest voor de inhoud van deze begroting. Als basis voor de begroting 2012 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de ramingen van de begroting 2011 en de wijzigingen daarop (bestaand beleid); al geaccordeerd nieuw beleid; de jaarrekening 2010; de geactualiseerde budgetten 2011 in de Voorjaarsnota 2011; bij de kapitaallasten is rekening gehouden met allerhoogst noodzakelijke vervangingsinvesteringen; daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2011 te worden aangehouden; De salarissen in de productenbegroting 2012 zijn geraamd naar de laatst bekende gegevens, waarbij tevens rekening is gehouden met periodieke verhogingen; De ramingen zijn gebaseerd op het al vastgestelde (bestaande) beleid en het al geaccordeerde nieuw te initiëren beleid. Met bekende prijsstijgingen mag rekening worden gehouden; de bespaarde rente wegens reserves en voorzieningen wordt gesteld op 4%; voor de al geactiveerde investeringen is de omslagrente vastgesteld op 4%; de rente van het financieringstekort is vastgesteld op 4%; In 2009, 2010 en 2011 hebben we stijgingspercentages van respectievelijk 3%, 2,5% en 1,0% doorgevoerd. Voor de begroting 2012 wordt vooreerst uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,6. Indien in de loop van 2011 zou blijken dat dit percentage te hoog dan wel te laag is, dan kan in een later stadium het percentage alsnog worden aangepast aan de dan bekende gegevens c.q. prognoses; Voor de berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt uitgegaan van inwoners en woonruimten per 1 januari

3 Wij maken het verschil De titel voor deze begroting is met reden gekozen. Wij maken in de gemeente Vlagtwedde het verschil omdat wij tegen de landelijke trend in de komende jaren: ombuigen zonder aantasting van onze ambities; fors blijven investeren in voorzieningen en sectoren die voor onze gemeente en haar inwoners van belang zijn; denken in kansen in plaats van bedreigingen en dat een vertaling geven via verstevigde integrale Leeswijzer De begroting 2012 geeft uiteraard een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Voor zoveel als mogelijk zijn daarbij landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast biedt deze begroting echter ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de komende jaren blijven wij investeren in nieuwe ontwikkelingen c.q. nieuw beleid. In Hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Tevens wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het meerjareninvesteringsplan. Om te voldoen aan een sluitende meerjarenraming hebben wij nader invulling gegeven aan een tweede tranche ombuigingen oplopend tot beleidsvorming en het creëren van slimme oplossingen voor mogelijk toekomstige financiële en inhoudelijke knelpunten; kunnen bogen op een solide financiële positie. en. wij nu eenmaal het verrassende Vlagtwedde zijn en blijven! in Deze ombuigingen zijn in Hoofdstuk 3 nader uitgewerkt. In de programma s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities van onze gemeente en de activiteiten die de gemeente in 2012 en volgende jaren wil gaan uitvoeren. Het programmaplan bevat 7 inhoudelijke programma s en een financieel programma dat handelt over de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de mutaties in de reserves. Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal: - Wat willen we bereiken (onze ambities); - Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten); - Wat mag het kosten (de begroting). Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico s en weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en de krimpproblematiek. Wijze van behandeling Voor de behandeling van de begroting 2012 is de volgende planning opgesteld: - bespreken concept-begroting 2012 in DT/MT: 13 september 2011; - 1e bespreking concept-begroting 2012 in college: 20 september 2011; - 2 e (besluitvormende) bespreking concept-begroting 2012 in college: 4 oktober 2011; - verzending programmabegroting 2012 aan de raad: 5 oktober 2011; - bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 13 oktober 2011; - begrotingsvergadering: 8 november 2011; - verzending van programmabegroting 2012 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van: de begroting 2012 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2015; de lijst met MIP-projecten ; het ombuigingsplan (incl. het rentebeleid). Sellingen, 4 oktober 2011 College van burgemeester & wethouders. 3

4 2. Financiële positie Algemeen Het financieel perspectief 2012 en volgende jaren is voor de gemeenten in Nederland niet rooskleurig te noemen. De onlangs gepresenteerde rijksbegroting 2012 heeft in dit opzicht het beeld voor de komende jaren bevestigd. Op hoofdlijnen schetsen wij de volgende ontwikkelingen: Gemeentefonds In de Bestuursafspraken is vastgelegd dat in 2012 de normeringssystematiek in het gemeentefonds weer in werking wordt gesteld. Dit betekent dat het gemeentefonds weer gelijk trap op en gelijk trap af gaat met de rijksuitgaven. De aangekondigde bezuinigingen op de rijksbegroting tikken daarom door in het groeipercentage ( het accres ) van het gemeentefonds. Het accres 2012 is dan ook fors lager dan voorzien in de meicirculaire Werd in het voorjaar nog uitgegaan van een groei van 91 miljoen, de nieuwe stand is 88 miljoen negatief. Op het eerste gezicht lijkt dit nadeel te worden goedgemaakt door de gemiddeld hogere accressen in de jaren na Deze cijfers kennen echter een grote onzekerheidsmarge. Rijksbezuinigingen Als het gaat om de omvang van de rijksbezuinigingen dan is in een eerder stadium al duidelijk geworden dat in de periode miljard euro aan bezuinigingen wordt doorgevoerd. Dit heeft ook zijn directe invloed op de financiën van de gemeenten. De gemeenten moeten rekening houden met een korting van 1,63 miljard op het gemeentefonds. Bestuursakkoord Op 21 april 2011 is het Bestuursakkoord ondertekend. Een van de belangrijkste doelen van het sluiten van dit akkoord was overeenstemming bereiken tussen Rijk en decentrale overheden over de in het Regeerakkoord vermelde decentralisaties in combinatie met de daarmee gepaard gaande efficiencykortingen en andere bezuinigingen op dezelfde onderwerpen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeenten het bestuursakkoord hebben onderschreven met uitzondering van hoofdstuk 6 ( Werk ). AWBZ dagbesteding en begeleiding vanaf 2013 en 2014 in fases. Bedrag tussen 2,1 en 3,3 miljard. Financiering vooreerst via decentralisatieuitkering gemeentefonds. Efficiencykorting 5% oftewel ongeveer 140 miljoen. Vergoeding voor transitiekosten 80 miljoen; Jeugdzorg vanaf in fases. Bedrag 3,5 miljard. Financiering vooreerst via decentralisatieuitkering gemeentefonds. Efficiencykorting 80 miljoen in 2015 naar 300 miljoen in Vergoeding voor uitvoeringskosten 55 miljoen en voor invoeringskosten 64 miljoen. Wet Werken naar Vermogen regelingen voor onderkant arbeidsmarkt met ingang van Bedrag ongeveer 3 miljard. Daarbij vindt ontschotting plaats van de WAJONG, WSW en WWB. Financiering via specifieke uitkering. Vergoeding voor uitvoeringskosten 78 miljoen. Daarnaast wordt een compensatie gegeven voor herstructurering van de bedrijfsvoering van de WSW ter grootte van 400 miljoen. In het Bestuursakkoord is tevens besloten dat de behoedzaamheidsreserve vanaf 2012 niet meer zal worden ingevoerd. Gevolgen voor de gemeente Vlagtwedde De eerder aangegeven rijksbezuinigingen van 18 miljard in de periode betekenen voor onze gemeente per saldo 1,6 miljoen minder aan inkomsten uit het gemeentefonds. De eerste consequenties van de decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. En hoewel wij in deze decentralisatie operaties zeker kansen zien en die ook zullen grijpen, lijkt de onzekerheid over de financiële doorvertaling naar gemeenten voorlopig te 4

5 blijven bestaan. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het gemeentefonds zullen deze in de circulaire worden opgenomen. Onze grootste zorg gaat op dit moment uit naar de ontwikkelingen binnen de Wwb en de Wsw. Zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde rijksbegroting dat het werkdeel voor 2012 in ieder geval 30% ( ) lager zal zijn dan in Dergelijke kortingen zijn, opgeteld bij de neerwaartse bijstellingen van het budget in de afgelopen jaren, direct van invloed op onze reïntegratieactiviteiten. Wij zijn op dit moment bezig met een nadere analyse van het budget werkdeel en zullen op korte termijn een pakket van maatregelen formuleren om enerzijds de kosten beheersbaar te houden en anderzijds - zoveel als mogelijk - onze inspanningen ten aanzien van reïntegratie te continueren. Daarnaast worden wij op dit moment geconfronteerd met het volgende beeld inzake de ontwikkelingen binnen de Wsw. Voor de komende jaren wordt, bij ongewijzigd beleid en geredeneerd vanuit de huidige aannames van het bestuursakkoord, een oplopend tekort voor onze gemeente voorzien tot 1,4 miljoen in Inmiddels is duidelijk geworden dat er in het gemeentefonds geld gereserveerd wordt voor de invoering van de Wet werken naar vermogen. De verwachting is echter dat dit bij lange na niet voldoende zal zijn om de verwachte tekorten het hoofd te bieden. Onze conclusie is derhalve dat er bij onveranderende omstandigheden forse ingrepen nodig zijn teneinde de uitvoering van de Wsw de komende jaren financieel beheersbaar te houden. Meerjarenraming 2013 tot en met 2015 De meerjarenraming geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente, zowel op korte als op middellange termijn. Dit beeld is van wezenlijk belang, omdat onder meer de algemene uitkering in een meerjarig kader is geplaatst. Door hiermee rekening te houden kan de meerjarenraming uitwijzen of de doelstelling van een sluitende begroting op termijn wordt gerealiseerd. Uitgangspunten meerjarenramingen voortzetting bestaand beleid; basis is de begroting 2012; een constant loon- en prijsniveau t.o.v. 2012; een inwonersaantal, waarbij rekening gehouden wordt met krimp (zie toelichting Krimp paragraaf 9); onveranderde stand van de reserves en voorzieningen (met bekende mutaties is rekening gehouden); autonome stijging van gemeentelijke belastingen; vrijkomende kapitaallasten, waarbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rentepercentage; met noodzakelijke vervangingsinvesteringen is rekening gehouden; constante prijzen voor de meerjarenprognose van de Algemene Uitkering. Het meerjarenperspectief behorende bij de begroting 2012 laat een oplopend tekort zien van ruim 1,1 miljoen in Hieraan ten grondslag ligt ondermeer de in de begroting 2011 gepresenteerde meerjarenraming, welke een tekort liet zien in 2014 van ruim Daarnaast werd er voor (jaarlijks) aan bestemmingsreserves onttrokken ter dekking van de Wmo en Wwb. De saldi van de reserves laten dergelijke onttrekkingen op termijn niet toe. Daarnaast is voor 2012 een bedrag van aan de ombuigingsvoorstellen toegevoegd in verband met het omzetten van tijdelijke Wsw dienstverbanden in vaste dienstverbanden. Jaar Resultaat (tekort) (tekort) (tekort) (tekort) 5

6 Bezuinigen en. Investeren! Het hiervoor weergegeven begrotingsresultaat en de eerder geschetste financiële onzekerheden in de komende jaren voor onze gemeente, maken eens te meer duidelijk dat aan een tweede tranche ombuigingen niet valt te ontkomen. Over de invulling van deze tweede tranche heeft binnen uw raad in de vergadering van 28 juni jl. reeds een eerste discussie plaatsgevonden. De resultaten van deze discussie hebben wij vertaald in een aangepast ombuigingsplan dat wij u als apart document naast deze begroting aanbieden. In totaal is voor aan ombuigingsmaatregelen geïnventariseerd. Voor de financiële weergave van dit ombuigingsplan verwijzen wij u naar hoofdstuk 3. Hier volstaan wij met de doorvertaling van deze ombuigingen in het meerjarenperspectief. Het geraamde resultaat van de begroting 2012 en het meerjarenperspectief t/m 2015 luiden als volgt: Jaar Resultaat tweede tranche Resultaat voor bezuinigingen bezuinigingen na bezuinigingen (tekort) (overschot) (tekort) (overschot) (tekort) (overschot) (tekort) (overschot) Zoals eerder aangegeven is ons streven de komende jaren niet alleen gericht op het realiseren van de noodzakelijke ombuigingen. Onze ambitie blijft ook in deze economisch moeilijke tijden recht overeind. Een ambitie die zich, naast continuering van bestaand beleid en de uitvoering van het collegeprogramma, ook laat zien in nieuwe investeringswensen voor de komende jaren. Wij stellen u dan ook voor akkoord te gaan met de volgende lijst van MIP-projecten: MIP projecten N MIPnr. Omschrijving project I Investering 1201 Verduurzamen van de openbare verlichting tlv Algemene reserve/energiebesparing 1203 Verplaatsing Tourist Information Ter Apel tlv Bestem. reserve Recr. en Toerisme Herinrichting terrein tussen s Lands Huys, 1204 Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement tlv Algemene reserve/subsidies 1205 Brugbediening op zondag tlv Exploitatie 2012/ Transformatie omgeving Moekesgat tlv Algemene reserve 1207 N366, Traverse gemeente Vlagtwedde tlv Algemene reserve 1208 Parkeerverbod Grote voertuigen tlv Algemene reserve 1209 Kruitkelders Vesting Bourtange tlv Bestem. reserve Recr. en Toerisme Opmerkingen: *Mip renovatie douchecabines e.d. zwembad Moekesgat vindt plaats uit regulier onderhoud. 6

7 De raad heeft de kredieten van onderstaande MIP-projecten overigens nog niet beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die tot uitzetting van structurele lasten leiden. Na planvorming vindt besluitvorming in de raad plaats inclusief beschikbaarstelling van het krediet. In de begroting 2012 e.v. jaren wordt derhalve een post Onvoorziene uitgaven MIP-projecten opgenomen en toegevoegd aan programma 8. Het gaat om de volgende bedragen: Projecten MIP Verenigingsondersteuning Verbetering en uitbreiding VVE Kleedvoorziening sportpark Vlw. ( ) Projecten MIP Aanpassing archiefbewaarplaats Projecten MIP Brugbediening op zondag Onvoorziene uitgaven MIP projecten Zetten wij tot slot ombuigingen en investeringen in de komende jaren naast elkaar, dan ontstaat het volgende beeld: Investeringen Ombuigingen Reserves en voorzieningen Van belang voor een goede beoordeling van onze financiële positie is tevens de stand van zaken met betrekking tot reserves en voorzieningen. Het volgende overzicht geeft één en ander weer: De reserves zijn als volgt te specificeren: 1/1/2011 1/1/2012 Algemene reserve Algemene Dienst Gebonden algemene reserve Algemene Dienst Bestemmingsreserves Alg. Dienst Gebonden bestemmingsreserve Alg. Dienst Algemene reserve RSG (incl. herw. gebouw) Bestemmingsreserve RSG

8 De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 1/1/2011 1/1/2012 Voorzieningen Algemene Dienst Voorzieningen RSG Voorziening WW verplichting De gebonden reserves zijn in bovenstaand overzicht apart opgenomen. Gebonden reserves zijn reserves waarvan de aanwending niet vrij is. Op basis van in het verleden genomen besluiten ligt er al een claim op deze reserve. Dit gedeelte van een reserve is gebonden en is niet meer vrij besteedbaar. Voor een nadere specificatie wordt overigens verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen, die als bijlage in de programmabegroting 2012 is opgenomen. Momenteel vindt er overigens een actualisatie plaats van de reserves en voorzieningen. 8

9 3. Ombuigingsvoorstellen - tweede tranche Inleiding Het voorliggende hoofdstuk betreft het voorstel tot invulling van de zogenaamde tweede tranche van het ombuigingstraject. De eerste tranche bestond uit de invulling van het zogenaamde scenario A zoals opgenomen in de notitie Meer met minder ombuigingsvoorstellen voor een duurzame financiële toekomst van de gemeente Vlagtwedde. De opbrengst van dit scenario - bijna is verwerkt in de begroting 2011 e.v. jaren en voor een groot deel gerealiseerd. Bij de invulling van deze tweede tranche ombuigingsvoorstellen zijn uiteraard de eerder door de raad vastgestelde uitgangspunten in ogenschouw genomen, is nauw aangesloten bij het collegeprogramma en is de inbreng van de raad tijdens de algemene beschouwingen op 28 juni 2011 afgewogen en op onderdelen vertaald in het ombuigingsplan. Hierna treft u met name de financiële vertaling van het ombuigingsplan aan. Het integrale ombuigingsplan Meer met minder.. (versie september 2011) wordt als apart document aangeboden. In dit plan wordt meer in detail ingegaan op financiële ontwikkelingen, de opbouw van de taakstelling, de gehanteerde uitgangspunten, zoekrichtingen en de concrete ombuigingsvoorstellen. Nut en noodzaak van tweede tranche ombuigingen Onze meerjarenraming liet bij de totstandkoming van de programmabegroting 2011 voor het jaar 2014 een tekort zien van ruim Een aantal bijkomende ontwikkelingen maakte dat wij aanvankelijk de taakstellende bezuiniging voor de tweede tranche op hebben gesteld. Samengevat is de onderbouwing van dit bedrag als volgt weergegeven: tekort meerjarenraming mutaties sept/dec circulaire begrote onttrekking reserve Wmo begrote onttrekking reserve Wwb maatregelen Wsw mutaties voorjaarsnota De huidige meerjarenraming behorende bij de begroting 2012 laat - op basis van de meest recente informatie - een tekort zien van Bij dit bedrag kan het volgende worden opgemerkt: - de bovengenoemde tekorten zijn hierin volledig verwerkt. - het aanbestedingsvoordeel bij hulpmiddelen voor de Wmo ad per jaar (voorheen nog genoemd als een mogelijke bezuinigingsmaatregel) is hierin ook volledig verwerkt. Gelet op het tekort in het meerjarenperspectief, de onzekerheidsmarges ten aanzien van de financiële doorvertaling van de decentralisatieoperaties (waaronder de Wsw) en de zorgelijke ontwikkelingen binnen de Wwb en de Wsw, komen wij tot de volgende conclusie: Aan een taakstellende ombuiging kan niet worden ontkomen! Taakstellende ombuiging Uiteraard ligt nu als eerste de vraag voor welke omvang de taakstellende ombuiging moet hebben. Wij willen deze als eerste laten bestaan uit het vorengenoemde tekort van Hier staan naar verwachting geen meevallers meer tegenover. Daar komt bij dat de uiteindelijke omvang van de verder door het Rijk door te voeren bezuinigingen, vooral op de specifieke uitkeringen, onduidelijk is. Hiermee rekening houdend en het gegeven dat wij ook over ruimte willen beschikken voor nieuw beleid en het opvangen van tegenvallers, willen wij de omvang van de door te voeren bezuinigingen bepalen op

10 Nieuwe richtinggevende bedragen Omdat uitgangspunten en zoekrichtingen reeds zijn vastgesteld, maar de door te voeren ombuiging met 1/3 is verminderd ten opzichte van de eerder benoemde 1,7 miljoen, wordt voorgesteld de taakstellende bezuiniging ad via dezelfde systematiek grosso modo te verdelen over de zoekrichtingen. Hierbij dient te worden vermeld dat vanwege het creëren van enige ruimte in de begroting, het onderdeel uitstel van investeringen niet is ingevuld, want dat zou daarmee in tegenspraak zijn. Dit geeft dan het volgende plaatje: zoekrichting richtinggevend bedrag 1. Efficiency Ambitieniveau Inkomstenverhoging Uitstel van investeringen 0 5. Rentebeleid p.m. Concrete bezuinigingsvoorstellen Onderstaand zijn de geïnventariseerde ombuigingsvoorstellen per zoekrichting verder uitgesplitst en is op hoofdlijnen aangegeven om welke voorstellen het gaat. 1. Efficiency en samenwerking Hierbij gaat het om maatregelen die samenhangen met o.a. bedrijfsvoering, kostenbeheersing etc. Voor dit onderdeel geldt een taakstelling van , die over de lijnen directie/management, arbeidsvoorwaarden en efficiency zullen worden ingevuld. Nadrukkelijk zal in het kader van de invulling van de tweede tranche ook worden gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking in BSV-verband. Op een aantal terreinen (organisatie, bedrijfsvoering, beleid en uitvoering) liggen zeker kansen, deels afhankelijk van het door de raden te formuleren toekomstperspectief 2. Ambitie Bij deze maatregelen gaat het om het anders invullen van taken, taakvermindering, afstoting, kortom alle mogelijke maatregelen die raken aan de visie op rol en taken van de gemeente, waarbij tevens is gekeken naar de mate waarin de taken beïnvloedbaar zijn. Daarnaast geldt voor een deel van de maatregelen dat onderzocht wordt of de ombuigingen via slimme oplossingen en/of integrale beleidsvorming ingevuld kunnen worden. Met name geldt dit op die terreinen waar de intentie bestaat om de ombuiging via een efficiencyslag te realiseren.=== Per programma is aangegeven welke concrete maatregelen worden voorgesteld: Omschrijving Programma Taakstelling Voorgestelde maatregelen Burger en Bestuur Openbare orde en veiligheid Ruimte Werk en Inkomen Zorg Toerisme en Cultuur Educatie Financiën (zie onder punt 5) Totaal Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per programma op productniveau kort weergegeven, onder vermelding van de uiteindelijke ombuiging (oplopend tot 2015). Voor de effecten van de voorgestelde maatregelen verwijzen wij u naar het integrale ombuigingsplan Meer met minder (versie september 2011), dat u als apart document is aangeboden. 10

11 Bij elk programma is bovendien de taakstelling vermeld. Programma 1- Burger en Bestuur (taakstelling ) De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 1 Beleidscyclus Besparing Interne controle (minder IC uitbesteden) 1 Raadsgriffier Korting Rekenkamer. Van 1,50 p.i. naar 1, p.i. in Automatisering en Na realisatie NUP vanaf % taakstellend systeembeheer bezuinigen op het automatiseringsbudget 1 Burgerlijke stand Gratis huwelijken door eigen ambtenaar van de burgerlijke stand laten voltrekken 1 Verkiezingen Eigen personeel inzetten als stembureaulid Gemeentehuis sluiten Programma 2 - Openbare orde en veiligheid (taakstelling 3.300) Subtotaal programma De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 2 Veiligheidsbeleid Brandweer (efficiency) Veiligheidsbeleid Stadswachten deels laten vervallen Programma 3 - Ruimte (taakstelling ) Subtotaal programma De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 3 Openbare verlichting Besparing op energie en onderhoud Openbaar groen Organisatieontwikkeling buitendienst Bermen en sloten Minder intensief bermbeheer c.q. maaibeleid Programma 4 - Werk en Inkomen (taakstelling 8.300) Subtotaal programma De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 4 Reïntegratiebeleid Verlagen post sociale recherche van naar Algemene bijstand Minder medische keuringen en vermindering administratiekosten 4 Bijzondere bijstand Minder medische keuringen en vermindering administratiekosten Subtotaal programma

12 Programma 5 - Zorg (taakstelling ) De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Resterende taakstelling beleidsterrein WMO op basis van de notitie Ontwikkelingen binnen de WMO, naar een beheersbaar adequaat voorzieningenniveau * 5 Subsidie R zijn De uitkering aan de Stichting R zijn voor de periode bevriezen op het niveau van 2012 (efficiency) maximaal Subtotaal programma Toelichting * Besluitvorming college 26 april 2011, ter kennisname aan de raad gezonden Programma 6 Toerisme en Cultuur (taakstelling ) De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 6 Openbare bibliotheek De uitkering aan Openbare bibliotheek voor de periode bevriezen op het niveau van 2012 (efficiency) maximaal 2013/ / Sportterreinen Privatiseren sportcomplex Jipsingboertange / 2015 Programma 7 Educatie (taakstelling ) Geen ombuigingsmaatregelen doorvoeren. Programma 8 Financiën (taakstelling ) Zie hieronder bij punt 5 Rentebeleid. Subtotaal programma Inkomstenverhoging De maatregelen uit deze categorie betreffen zaken die te maken hebben met het meer kostendekkend maken van gem. producten en/of voorstellen vanuit de financiële functie. De taakstelling voor deze zoekrichting bedraagt In onderstaande tabel zijn de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen per product kort toegelicht. In de kolom begroting 2011 is de thans geraamde opbrengst vermeld; daarna de voorgestelde procentuele verhoging en in de op één na laatste kolom de beoogde extra opbrengst. Ten aanzien van de verhoging OZB gaat het om een stijging van 1% boven de inflatie in de jaren 2013 t/m Nog in 2012 zullen wij onderzoeken of deze lastenstijging voor de burger vanaf 2013 gecompenseerd kan worden met een verlaging van de rioollasten. Programma's/product toelichting Begroting 2011 % Bedrag Jaartal (in stappen van jaarlijks 1% boven inflatie) 8 Baten OZB Verhoging OZB-gebruikers % / Baten OZB Verhoging OZB-eigenaren % /2015 Leges Meer kostendekkend maken taakstel stellend o.b.v. onderzoek adviesgroep Ned. Gem. Totaal

13 4. Uitstel van investeringen Hiervoor is reeds vermeld dat vanwege het creëren van ruimte in de begroting, het onderdeel uitstel van investeringen niet is ingevuld, want dat zou daarmee in tegenspraak zijn. 5. Rentebeleid Het college heeft inmiddels een onderzoek laten instellen naar het gehanteerde rentebeleid binnen de gemeente Vlagtwedde. Het onderzoek is opgesplitst in bespaarde rente over reserves, renteomslag en treasury. Met name het onderwerp bespaarde rente over reserves is al enige keren naar voren gebracht als mogelijke bezuiniging. In dit kader zijn de volgende mogelijkheden onderzocht: 1. bespaarde rente volledig inzetten als structureel dekkingsmiddel; 2. bespaarde rente volledig toevoegen aan reserves; 3. inflatie percentage toevoegen aan reserves, restant als structureel dekkingsmiddel; 4. geen bespaarde rente berekenen en verwerken. De waardevaste of inflatievariant blijkt in veel gevallen de middenoplossing (methode 3): J de reserves behouden hun waarde (koopkracht) doordat voor inflatie-effecten een bijdrage wordt toegevoegd aan de reserves; J uitgaande van 4% bespaarde rente en een inflatiepercentage van 1,5% wordt dan nog ruim toegevoegd aan de reserves. Het budgettaire voordeel bedraagt in deze situatie J het draagt in voldoende mate bij aan een evenwichtig rentebeleid; J het is verantwoord en toelaatbaar in het kader van financieel toezicht. Om voorgaande redenen en op grond van de volgende overwegingen is de waardevaste of inflatievariant dan ook te prefereren: J onze gemeente kent een laag risicoprofiel gelet op het vrijwel ontbreken van grondexploitaties en de zeer gunstige financieringsstructuur; J daardoor kan ook met een andere methode nog steeds een stabiel en robuust financiële positie worden gecreëerd; J met deze variant kan eveneens een stabiel meerjarenbeleid worden bereikt, omdat de reserves door de indexering met inflatie (koopkrachtbehoud) op niveau worden gehouden; J het budgettaire voordeel bedraagt in deze situatie N.B. Het volledige rapport inzake het gehanteerde rentebeleid ligt ter inzage. De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 8 Kapitaallasten Rentebeleid Rente over reserves inzetten als structureel dekkingsmiddel Subtotaal programma Samenvattend Gelet op de actuele stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie van de gemeente Vlagtwedde kan aan een ombuigingstaakstelling niet worden ontkomen. Rekening houdend met de op dit moment bekende harde cijfermatige gegevens alsmede de nog onzekere financiële ontwikkelingen, wordt voorgesteld: a. een taakstelling van aan te houden; b. de invulling van deze taakstellingen langs de zoekrichtingen efficiency, ambitie, inkomstenverhoging en rentebeleid vorm en inhoud te geven volgens de volgende verdeling: - efficiency: ; - ambitie ; - inkomstenverhoging ; - Uitstel van investeringen 0; - rentebeleid c. de raad voor te stellen in te stemmen met het samengestelde maatregelenpakket tot een bedrag van , te verdelen over de volgende jaren: 13

14 Programma Omschrijving Efficiency en samenwerking Diverse maatregelen sub-totaal Ambitie 1 Burger en bestuur Beleidscyclus Raadsgriffier Automatisering en systeembeheer Burgerlijke stand Verkiezingen Openbare orde en veiligheid Veligheidsbeleid (Brandweer) Veligheidsbeleid (Stadswachten) Ruimte Openbare verlichting Openbaar groen Bermen en sloten Werk en inkomen Reïntegratiebeleid Algemene bijstand Bijzondere bijstand Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Subsidie R'zijn Toerisme en cultuur Openbare bibliotheek Sportterreinen Financiën (zie hierna onder punt 5) sub-totaal Inkomstenverhoging OZB-gebruikers (jaarlijks 1% boven inflatie) OZB-eigenaren (jaarlijks 1% boven inflatie) Leges sub-totaal Rentebeleid Financiën sub-totaal Totaal-generaal

15 Hoofdstuk 4 BEGROTING in HOOFDLIJNEN 15

16 4a. Begroting in hoofdlijnen LASTEN De omzet van de begroting 2012 ligt op een niveau van 44,1 miljoen euro. De verdeling naar programma s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt. Programma Bedrag % x (afgerond) 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties reserves (stortingen) Totaal De meeste lasten komen voort uit de programma s : Werk en inkomen (28%) - Bijstandsverlening; - Schuldhulpverlening e.d.; - Sociale werkvoorziening; - Reïntegratiebeleid en trajectbegeleiding. Ruimte (21%) - Volkshuisvesting; - Ruimtelijke ordening; - Wegen,straten, pleinen; - Openbaar groen; - Afval; - Riolering; - Milieu; - Economische zaken. Educatie (17%) - Onderwijs; - Sociaal cultureel werk; - Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; - Volwasseneneducatie. Zorg (13%) - WMO hulp bij huishouden; - Volksgezondheid; - Ouderenbeleid; - Buurtwerk. 16

17 Lasten per program m a (x 1.000) 4% 17% 0% 8% 2% 8% 21% 12% 28% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën M utaties reserves Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten incl. Caso ( 10,7 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen 18,7 Miljoen, Overige goederen en diensten ( 8,6 miljoen) en Rente en afschrijvingen ( 3,2 Miljoen). Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand schema. Koste nsoorten 20% 7% 3% 4% Salarissen en sociale lasten (incl Caso) 24% Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen Overige goederen en diensten Rente en afschrijvingen Niet in te delen lasten 42% M utaties reserves (stortingen) 17

18 BATEN De baten per programma s zijn als volgt verdeeld: Programma Bedrag % x (afgerond) 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties in reserves (onttrekkingen) Totaal Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het programma Financiën, namelijk 20 miljoen (45%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering ( 15,1 miljoen) en de Opbrengst van belastingen ( 1,9 miljoen) zijn opgenomen, alsmede de specifieke uitkering voor de WMO ( 2,5 miljoen). De inkomsten in het programma Ruimte bestaan ondermeer uit de opbrengsten afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten, totaal ( 4,3 miljoen). De inkomsten in het programma Werk en inkomen betreffen met name specifieke doeluitkeringen, zoals Sociale werkvoorziening ( 8,3 miljoen), Reïntegratiebeleid en trajectbegeleiding ( 0,5 miljoen) en Bijstandsverlening ( 1,5 miljoen). De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven: Baten per programma (x 1.000) 0% 3% 1% 11% 23% 45% 10% 0% 7% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën M utaties in reserves 18

19 Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals Sociale Werkvoorziening, WWB, WMO, Onderwijs etc. relatief de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is (38%). Daarna komt de Algemene Uitkering met ruim 34%. Hierna volgen de opbrengst belastingen incl. riool- en afvalstoffenheffing 14%, de overige baten 6% en de leges, huren en pachten 5%. Daarnaast wordt 3% onttrokken aan de reserves. Verdeling naar de bron 5% 6% 3% 34% Algemene uitkering gemeentefonds Opbrengst belastingen (incl riool en afvalst.heff.) Inkomensoverdrachten van het rijk Leges, huren en pachten en ov. goed en dnst. Overige baten 38% M utaties reserve (onttrekkingen) 14% 19

20 4b. Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen (bedragen x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal lasten Baten 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal baten Saldo (exclusief mutaties reserves) 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal saldo voor bestemming Mutaties in reserves (per saldo) Saldo na bestemming: overschot tekort 20

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie