Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming Bezuinigen en.investeren (incl. begrotingsresultaat) 6-7 Investeringsprojecten 7 Reserves en voorzieningen Ombuigingsvoorstellen - tweede tranche Ombuigingsvoorstellen (tweede tranche) a. Begroting in hoofdlijnen b. Begrotingsbedragen c. Programma s Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal overzicht van de lasten en baten van de programma s Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves Verplichte paragrafen Lokale heffingen Risico s en weerstandsvermogen Treasury Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Krimpparagraaf Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen Liquiditeitsplanning Overzicht recapitulatie programma/productgroepen Overzicht incidentele baten en lasten Besluit 1

2 1. Aan de raad Hierbij bieden wij u de begroting voor 2012 en de meerjarenbegroting aan. Naast de door uw raad op 1 maart 2011 vastgestelde uitgangspunten (zie kader hieronder) zijn ook de op 28 juni j.l. gehouden algemene beschouwingen mede bepalend geweest voor de inhoud van deze begroting. Als basis voor de begroting 2012 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de ramingen van de begroting 2011 en de wijzigingen daarop (bestaand beleid); al geaccordeerd nieuw beleid; de jaarrekening 2010; de geactualiseerde budgetten 2011 in de Voorjaarsnota 2011; bij de kapitaallasten is rekening gehouden met allerhoogst noodzakelijke vervangingsinvesteringen; daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2011 te worden aangehouden; De salarissen in de productenbegroting 2012 zijn geraamd naar de laatst bekende gegevens, waarbij tevens rekening is gehouden met periodieke verhogingen; De ramingen zijn gebaseerd op het al vastgestelde (bestaande) beleid en het al geaccordeerde nieuw te initiëren beleid. Met bekende prijsstijgingen mag rekening worden gehouden; de bespaarde rente wegens reserves en voorzieningen wordt gesteld op 4%; voor de al geactiveerde investeringen is de omslagrente vastgesteld op 4%; de rente van het financieringstekort is vastgesteld op 4%; In 2009, 2010 en 2011 hebben we stijgingspercentages van respectievelijk 3%, 2,5% en 1,0% doorgevoerd. Voor de begroting 2012 wordt vooreerst uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,6. Indien in de loop van 2011 zou blijken dat dit percentage te hoog dan wel te laag is, dan kan in een later stadium het percentage alsnog worden aangepast aan de dan bekende gegevens c.q. prognoses; Voor de berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt uitgegaan van inwoners en woonruimten per 1 januari

3 Wij maken het verschil De titel voor deze begroting is met reden gekozen. Wij maken in de gemeente Vlagtwedde het verschil omdat wij tegen de landelijke trend in de komende jaren: ombuigen zonder aantasting van onze ambities; fors blijven investeren in voorzieningen en sectoren die voor onze gemeente en haar inwoners van belang zijn; denken in kansen in plaats van bedreigingen en dat een vertaling geven via verstevigde integrale Leeswijzer De begroting 2012 geeft uiteraard een beeld van de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Voor zoveel als mogelijk zijn daarbij landelijke (financiële) ontwikkelingen vertaald naar lokaal (financieel) beleid. Daarnaast biedt deze begroting echter ook een stevig inhoudelijk kader; onze ambitie staat recht overeind en ook de komende jaren blijven wij investeren in nieuwe ontwikkelingen c.q. nieuw beleid. In Hoofdstuk 2 wordt in de eerste plaats onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Tevens wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het meerjareninvesteringsplan. Om te voldoen aan een sluitende meerjarenraming hebben wij nader invulling gegeven aan een tweede tranche ombuigingen oplopend tot beleidsvorming en het creëren van slimme oplossingen voor mogelijk toekomstige financiële en inhoudelijke knelpunten; kunnen bogen op een solide financiële positie. en. wij nu eenmaal het verrassende Vlagtwedde zijn en blijven! in Deze ombuigingen zijn in Hoofdstuk 3 nader uitgewerkt. In de programma s (Hoofdstuk 4c) staan de ambities van onze gemeente en de activiteiten die de gemeente in 2012 en volgende jaren wil gaan uitvoeren. Het programmaplan bevat 7 inhoudelijke programma s en een financieel programma dat handelt over de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en de mutaties in de reserves. Daarbij staan de drie W-vragen -zo SMART mogelijk uitgewerkt- centraal: - Wat willen we bereiken (onze ambities); - Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten); - Wat mag het kosten (de begroting). Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ondermeer ingegaan op de lokale heffingen, de risico s en weerstandsvermogen, de bedrijfsvoering en de krimpproblematiek. Wijze van behandeling Voor de behandeling van de begroting 2012 is de volgende planning opgesteld: - bespreken concept-begroting 2012 in DT/MT: 13 september 2011; - 1e bespreking concept-begroting 2012 in college: 20 september 2011; - 2 e (besluitvormende) bespreking concept-begroting 2012 in college: 4 oktober 2011; - verzending programmabegroting 2012 aan de raad: 5 oktober 2011; - bespreken programmabegroting met de werkgroep financiën: 13 oktober 2011; - begrotingsvergadering: 8 november 2011; - verzending van programmabegroting 2012 incl. bijlagen aan provincie: vóór 15 november Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) Wij gaan er van uit de raad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw raad voor te besluiten tot vaststelling van: de begroting 2012 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2015; de lijst met MIP-projecten ; het ombuigingsplan (incl. het rentebeleid). Sellingen, 4 oktober 2011 College van burgemeester & wethouders. 3

4 2. Financiële positie Algemeen Het financieel perspectief 2012 en volgende jaren is voor de gemeenten in Nederland niet rooskleurig te noemen. De onlangs gepresenteerde rijksbegroting 2012 heeft in dit opzicht het beeld voor de komende jaren bevestigd. Op hoofdlijnen schetsen wij de volgende ontwikkelingen: Gemeentefonds In de Bestuursafspraken is vastgelegd dat in 2012 de normeringssystematiek in het gemeentefonds weer in werking wordt gesteld. Dit betekent dat het gemeentefonds weer gelijk trap op en gelijk trap af gaat met de rijksuitgaven. De aangekondigde bezuinigingen op de rijksbegroting tikken daarom door in het groeipercentage ( het accres ) van het gemeentefonds. Het accres 2012 is dan ook fors lager dan voorzien in de meicirculaire Werd in het voorjaar nog uitgegaan van een groei van 91 miljoen, de nieuwe stand is 88 miljoen negatief. Op het eerste gezicht lijkt dit nadeel te worden goedgemaakt door de gemiddeld hogere accressen in de jaren na Deze cijfers kennen echter een grote onzekerheidsmarge. Rijksbezuinigingen Als het gaat om de omvang van de rijksbezuinigingen dan is in een eerder stadium al duidelijk geworden dat in de periode miljard euro aan bezuinigingen wordt doorgevoerd. Dit heeft ook zijn directe invloed op de financiën van de gemeenten. De gemeenten moeten rekening houden met een korting van 1,63 miljard op het gemeentefonds. Bestuursakkoord Op 21 april 2011 is het Bestuursakkoord ondertekend. Een van de belangrijkste doelen van het sluiten van dit akkoord was overeenstemming bereiken tussen Rijk en decentrale overheden over de in het Regeerakkoord vermelde decentralisaties in combinatie met de daarmee gepaard gaande efficiencykortingen en andere bezuinigingen op dezelfde onderwerpen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeenten het bestuursakkoord hebben onderschreven met uitzondering van hoofdstuk 6 ( Werk ). AWBZ dagbesteding en begeleiding vanaf 2013 en 2014 in fases. Bedrag tussen 2,1 en 3,3 miljard. Financiering vooreerst via decentralisatieuitkering gemeentefonds. Efficiencykorting 5% oftewel ongeveer 140 miljoen. Vergoeding voor transitiekosten 80 miljoen; Jeugdzorg vanaf in fases. Bedrag 3,5 miljard. Financiering vooreerst via decentralisatieuitkering gemeentefonds. Efficiencykorting 80 miljoen in 2015 naar 300 miljoen in Vergoeding voor uitvoeringskosten 55 miljoen en voor invoeringskosten 64 miljoen. Wet Werken naar Vermogen regelingen voor onderkant arbeidsmarkt met ingang van Bedrag ongeveer 3 miljard. Daarbij vindt ontschotting plaats van de WAJONG, WSW en WWB. Financiering via specifieke uitkering. Vergoeding voor uitvoeringskosten 78 miljoen. Daarnaast wordt een compensatie gegeven voor herstructurering van de bedrijfsvoering van de WSW ter grootte van 400 miljoen. In het Bestuursakkoord is tevens besloten dat de behoedzaamheidsreserve vanaf 2012 niet meer zal worden ingevoerd. Gevolgen voor de gemeente Vlagtwedde De eerder aangegeven rijksbezuinigingen van 18 miljard in de periode betekenen voor onze gemeente per saldo 1,6 miljoen minder aan inkomsten uit het gemeentefonds. De eerste consequenties van de decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. En hoewel wij in deze decentralisatie operaties zeker kansen zien en die ook zullen grijpen, lijkt de onzekerheid over de financiële doorvertaling naar gemeenten voorlopig te 4

5 blijven bestaan. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het gemeentefonds zullen deze in de circulaire worden opgenomen. Onze grootste zorg gaat op dit moment uit naar de ontwikkelingen binnen de Wwb en de Wsw. Zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde rijksbegroting dat het werkdeel voor 2012 in ieder geval 30% ( ) lager zal zijn dan in Dergelijke kortingen zijn, opgeteld bij de neerwaartse bijstellingen van het budget in de afgelopen jaren, direct van invloed op onze reïntegratieactiviteiten. Wij zijn op dit moment bezig met een nadere analyse van het budget werkdeel en zullen op korte termijn een pakket van maatregelen formuleren om enerzijds de kosten beheersbaar te houden en anderzijds - zoveel als mogelijk - onze inspanningen ten aanzien van reïntegratie te continueren. Daarnaast worden wij op dit moment geconfronteerd met het volgende beeld inzake de ontwikkelingen binnen de Wsw. Voor de komende jaren wordt, bij ongewijzigd beleid en geredeneerd vanuit de huidige aannames van het bestuursakkoord, een oplopend tekort voor onze gemeente voorzien tot 1,4 miljoen in Inmiddels is duidelijk geworden dat er in het gemeentefonds geld gereserveerd wordt voor de invoering van de Wet werken naar vermogen. De verwachting is echter dat dit bij lange na niet voldoende zal zijn om de verwachte tekorten het hoofd te bieden. Onze conclusie is derhalve dat er bij onveranderende omstandigheden forse ingrepen nodig zijn teneinde de uitvoering van de Wsw de komende jaren financieel beheersbaar te houden. Meerjarenraming 2013 tot en met 2015 De meerjarenraming geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente, zowel op korte als op middellange termijn. Dit beeld is van wezenlijk belang, omdat onder meer de algemene uitkering in een meerjarig kader is geplaatst. Door hiermee rekening te houden kan de meerjarenraming uitwijzen of de doelstelling van een sluitende begroting op termijn wordt gerealiseerd. Uitgangspunten meerjarenramingen voortzetting bestaand beleid; basis is de begroting 2012; een constant loon- en prijsniveau t.o.v. 2012; een inwonersaantal, waarbij rekening gehouden wordt met krimp (zie toelichting Krimp paragraaf 9); onveranderde stand van de reserves en voorzieningen (met bekende mutaties is rekening gehouden); autonome stijging van gemeentelijke belastingen; vrijkomende kapitaallasten, waarbij is uitgegaan van een gelijkblijvende rentepercentage; met noodzakelijke vervangingsinvesteringen is rekening gehouden; constante prijzen voor de meerjarenprognose van de Algemene Uitkering. Het meerjarenperspectief behorende bij de begroting 2012 laat een oplopend tekort zien van ruim 1,1 miljoen in Hieraan ten grondslag ligt ondermeer de in de begroting 2011 gepresenteerde meerjarenraming, welke een tekort liet zien in 2014 van ruim Daarnaast werd er voor (jaarlijks) aan bestemmingsreserves onttrokken ter dekking van de Wmo en Wwb. De saldi van de reserves laten dergelijke onttrekkingen op termijn niet toe. Daarnaast is voor 2012 een bedrag van aan de ombuigingsvoorstellen toegevoegd in verband met het omzetten van tijdelijke Wsw dienstverbanden in vaste dienstverbanden. Jaar Resultaat (tekort) (tekort) (tekort) (tekort) 5

6 Bezuinigen en. Investeren! Het hiervoor weergegeven begrotingsresultaat en de eerder geschetste financiële onzekerheden in de komende jaren voor onze gemeente, maken eens te meer duidelijk dat aan een tweede tranche ombuigingen niet valt te ontkomen. Over de invulling van deze tweede tranche heeft binnen uw raad in de vergadering van 28 juni jl. reeds een eerste discussie plaatsgevonden. De resultaten van deze discussie hebben wij vertaald in een aangepast ombuigingsplan dat wij u als apart document naast deze begroting aanbieden. In totaal is voor aan ombuigingsmaatregelen geïnventariseerd. Voor de financiële weergave van dit ombuigingsplan verwijzen wij u naar hoofdstuk 3. Hier volstaan wij met de doorvertaling van deze ombuigingen in het meerjarenperspectief. Het geraamde resultaat van de begroting 2012 en het meerjarenperspectief t/m 2015 luiden als volgt: Jaar Resultaat tweede tranche Resultaat voor bezuinigingen bezuinigingen na bezuinigingen (tekort) (overschot) (tekort) (overschot) (tekort) (overschot) (tekort) (overschot) Zoals eerder aangegeven is ons streven de komende jaren niet alleen gericht op het realiseren van de noodzakelijke ombuigingen. Onze ambitie blijft ook in deze economisch moeilijke tijden recht overeind. Een ambitie die zich, naast continuering van bestaand beleid en de uitvoering van het collegeprogramma, ook laat zien in nieuwe investeringswensen voor de komende jaren. Wij stellen u dan ook voor akkoord te gaan met de volgende lijst van MIP-projecten: MIP projecten N MIPnr. Omschrijving project I Investering 1201 Verduurzamen van de openbare verlichting tlv Algemene reserve/energiebesparing 1203 Verplaatsing Tourist Information Ter Apel tlv Bestem. reserve Recr. en Toerisme Herinrichting terrein tussen s Lands Huys, 1204 Turfschuur, Rosmolen en Kapiteinslogement tlv Algemene reserve/subsidies 1205 Brugbediening op zondag tlv Exploitatie 2012/ Transformatie omgeving Moekesgat tlv Algemene reserve 1207 N366, Traverse gemeente Vlagtwedde tlv Algemene reserve 1208 Parkeerverbod Grote voertuigen tlv Algemene reserve 1209 Kruitkelders Vesting Bourtange tlv Bestem. reserve Recr. en Toerisme Opmerkingen: *Mip renovatie douchecabines e.d. zwembad Moekesgat vindt plaats uit regulier onderhoud. 6

7 De raad heeft de kredieten van onderstaande MIP-projecten overigens nog niet beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die tot uitzetting van structurele lasten leiden. Na planvorming vindt besluitvorming in de raad plaats inclusief beschikbaarstelling van het krediet. In de begroting 2012 e.v. jaren wordt derhalve een post Onvoorziene uitgaven MIP-projecten opgenomen en toegevoegd aan programma 8. Het gaat om de volgende bedragen: Projecten MIP Verenigingsondersteuning Verbetering en uitbreiding VVE Kleedvoorziening sportpark Vlw. ( ) Projecten MIP Aanpassing archiefbewaarplaats Projecten MIP Brugbediening op zondag Onvoorziene uitgaven MIP projecten Zetten wij tot slot ombuigingen en investeringen in de komende jaren naast elkaar, dan ontstaat het volgende beeld: Investeringen Ombuigingen Reserves en voorzieningen Van belang voor een goede beoordeling van onze financiële positie is tevens de stand van zaken met betrekking tot reserves en voorzieningen. Het volgende overzicht geeft één en ander weer: De reserves zijn als volgt te specificeren: 1/1/2011 1/1/2012 Algemene reserve Algemene Dienst Gebonden algemene reserve Algemene Dienst Bestemmingsreserves Alg. Dienst Gebonden bestemmingsreserve Alg. Dienst Algemene reserve RSG (incl. herw. gebouw) Bestemmingsreserve RSG

8 De voorzieningen zijn als volgt te specificeren: 1/1/2011 1/1/2012 Voorzieningen Algemene Dienst Voorzieningen RSG Voorziening WW verplichting De gebonden reserves zijn in bovenstaand overzicht apart opgenomen. Gebonden reserves zijn reserves waarvan de aanwending niet vrij is. Op basis van in het verleden genomen besluiten ligt er al een claim op deze reserve. Dit gedeelte van een reserve is gebonden en is niet meer vrij besteedbaar. Voor een nadere specificatie wordt overigens verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen, die als bijlage in de programmabegroting 2012 is opgenomen. Momenteel vindt er overigens een actualisatie plaats van de reserves en voorzieningen. 8

9 3. Ombuigingsvoorstellen - tweede tranche Inleiding Het voorliggende hoofdstuk betreft het voorstel tot invulling van de zogenaamde tweede tranche van het ombuigingstraject. De eerste tranche bestond uit de invulling van het zogenaamde scenario A zoals opgenomen in de notitie Meer met minder ombuigingsvoorstellen voor een duurzame financiële toekomst van de gemeente Vlagtwedde. De opbrengst van dit scenario - bijna is verwerkt in de begroting 2011 e.v. jaren en voor een groot deel gerealiseerd. Bij de invulling van deze tweede tranche ombuigingsvoorstellen zijn uiteraard de eerder door de raad vastgestelde uitgangspunten in ogenschouw genomen, is nauw aangesloten bij het collegeprogramma en is de inbreng van de raad tijdens de algemene beschouwingen op 28 juni 2011 afgewogen en op onderdelen vertaald in het ombuigingsplan. Hierna treft u met name de financiële vertaling van het ombuigingsplan aan. Het integrale ombuigingsplan Meer met minder.. (versie september 2011) wordt als apart document aangeboden. In dit plan wordt meer in detail ingegaan op financiële ontwikkelingen, de opbouw van de taakstelling, de gehanteerde uitgangspunten, zoekrichtingen en de concrete ombuigingsvoorstellen. Nut en noodzaak van tweede tranche ombuigingen Onze meerjarenraming liet bij de totstandkoming van de programmabegroting 2011 voor het jaar 2014 een tekort zien van ruim Een aantal bijkomende ontwikkelingen maakte dat wij aanvankelijk de taakstellende bezuiniging voor de tweede tranche op hebben gesteld. Samengevat is de onderbouwing van dit bedrag als volgt weergegeven: tekort meerjarenraming mutaties sept/dec circulaire begrote onttrekking reserve Wmo begrote onttrekking reserve Wwb maatregelen Wsw mutaties voorjaarsnota De huidige meerjarenraming behorende bij de begroting 2012 laat - op basis van de meest recente informatie - een tekort zien van Bij dit bedrag kan het volgende worden opgemerkt: - de bovengenoemde tekorten zijn hierin volledig verwerkt. - het aanbestedingsvoordeel bij hulpmiddelen voor de Wmo ad per jaar (voorheen nog genoemd als een mogelijke bezuinigingsmaatregel) is hierin ook volledig verwerkt. Gelet op het tekort in het meerjarenperspectief, de onzekerheidsmarges ten aanzien van de financiële doorvertaling van de decentralisatieoperaties (waaronder de Wsw) en de zorgelijke ontwikkelingen binnen de Wwb en de Wsw, komen wij tot de volgende conclusie: Aan een taakstellende ombuiging kan niet worden ontkomen! Taakstellende ombuiging Uiteraard ligt nu als eerste de vraag voor welke omvang de taakstellende ombuiging moet hebben. Wij willen deze als eerste laten bestaan uit het vorengenoemde tekort van Hier staan naar verwachting geen meevallers meer tegenover. Daar komt bij dat de uiteindelijke omvang van de verder door het Rijk door te voeren bezuinigingen, vooral op de specifieke uitkeringen, onduidelijk is. Hiermee rekening houdend en het gegeven dat wij ook over ruimte willen beschikken voor nieuw beleid en het opvangen van tegenvallers, willen wij de omvang van de door te voeren bezuinigingen bepalen op

10 Nieuwe richtinggevende bedragen Omdat uitgangspunten en zoekrichtingen reeds zijn vastgesteld, maar de door te voeren ombuiging met 1/3 is verminderd ten opzichte van de eerder benoemde 1,7 miljoen, wordt voorgesteld de taakstellende bezuiniging ad via dezelfde systematiek grosso modo te verdelen over de zoekrichtingen. Hierbij dient te worden vermeld dat vanwege het creëren van enige ruimte in de begroting, het onderdeel uitstel van investeringen niet is ingevuld, want dat zou daarmee in tegenspraak zijn. Dit geeft dan het volgende plaatje: zoekrichting richtinggevend bedrag 1. Efficiency Ambitieniveau Inkomstenverhoging Uitstel van investeringen 0 5. Rentebeleid p.m. Concrete bezuinigingsvoorstellen Onderstaand zijn de geïnventariseerde ombuigingsvoorstellen per zoekrichting verder uitgesplitst en is op hoofdlijnen aangegeven om welke voorstellen het gaat. 1. Efficiency en samenwerking Hierbij gaat het om maatregelen die samenhangen met o.a. bedrijfsvoering, kostenbeheersing etc. Voor dit onderdeel geldt een taakstelling van , die over de lijnen directie/management, arbeidsvoorwaarden en efficiency zullen worden ingevuld. Nadrukkelijk zal in het kader van de invulling van de tweede tranche ook worden gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking in BSV-verband. Op een aantal terreinen (organisatie, bedrijfsvoering, beleid en uitvoering) liggen zeker kansen, deels afhankelijk van het door de raden te formuleren toekomstperspectief 2. Ambitie Bij deze maatregelen gaat het om het anders invullen van taken, taakvermindering, afstoting, kortom alle mogelijke maatregelen die raken aan de visie op rol en taken van de gemeente, waarbij tevens is gekeken naar de mate waarin de taken beïnvloedbaar zijn. Daarnaast geldt voor een deel van de maatregelen dat onderzocht wordt of de ombuigingen via slimme oplossingen en/of integrale beleidsvorming ingevuld kunnen worden. Met name geldt dit op die terreinen waar de intentie bestaat om de ombuiging via een efficiencyslag te realiseren.=== Per programma is aangegeven welke concrete maatregelen worden voorgesteld: Omschrijving Programma Taakstelling Voorgestelde maatregelen Burger en Bestuur Openbare orde en veiligheid Ruimte Werk en Inkomen Zorg Toerisme en Cultuur Educatie Financiën (zie onder punt 5) Totaal Hierna zijn de voorgestelde maatregelen per programma op productniveau kort weergegeven, onder vermelding van de uiteindelijke ombuiging (oplopend tot 2015). Voor de effecten van de voorgestelde maatregelen verwijzen wij u naar het integrale ombuigingsplan Meer met minder (versie september 2011), dat u als apart document is aangeboden. 10

11 Bij elk programma is bovendien de taakstelling vermeld. Programma 1- Burger en Bestuur (taakstelling ) De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 1 Beleidscyclus Besparing Interne controle (minder IC uitbesteden) 1 Raadsgriffier Korting Rekenkamer. Van 1,50 p.i. naar 1, p.i. in Automatisering en Na realisatie NUP vanaf % taakstellend systeembeheer bezuinigen op het automatiseringsbudget 1 Burgerlijke stand Gratis huwelijken door eigen ambtenaar van de burgerlijke stand laten voltrekken 1 Verkiezingen Eigen personeel inzetten als stembureaulid Gemeentehuis sluiten Programma 2 - Openbare orde en veiligheid (taakstelling 3.300) Subtotaal programma De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 2 Veiligheidsbeleid Brandweer (efficiency) Veiligheidsbeleid Stadswachten deels laten vervallen Programma 3 - Ruimte (taakstelling ) Subtotaal programma De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 3 Openbare verlichting Besparing op energie en onderhoud Openbaar groen Organisatieontwikkeling buitendienst Bermen en sloten Minder intensief bermbeheer c.q. maaibeleid Programma 4 - Werk en Inkomen (taakstelling 8.300) Subtotaal programma De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 4 Reïntegratiebeleid Verlagen post sociale recherche van naar Algemene bijstand Minder medische keuringen en vermindering administratiekosten 4 Bijzondere bijstand Minder medische keuringen en vermindering administratiekosten Subtotaal programma

12 Programma 5 - Zorg (taakstelling ) De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Resterende taakstelling beleidsterrein WMO op basis van de notitie Ontwikkelingen binnen de WMO, naar een beheersbaar adequaat voorzieningenniveau * 5 Subsidie R zijn De uitkering aan de Stichting R zijn voor de periode bevriezen op het niveau van 2012 (efficiency) maximaal Subtotaal programma Toelichting * Besluitvorming college 26 april 2011, ter kennisname aan de raad gezonden Programma 6 Toerisme en Cultuur (taakstelling ) De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 6 Openbare bibliotheek De uitkering aan Openbare bibliotheek voor de periode bevriezen op het niveau van 2012 (efficiency) maximaal 2013/ / Sportterreinen Privatiseren sportcomplex Jipsingboertange / 2015 Programma 7 Educatie (taakstelling ) Geen ombuigingsmaatregelen doorvoeren. Programma 8 Financiën (taakstelling ) Zie hieronder bij punt 5 Rentebeleid. Subtotaal programma Inkomstenverhoging De maatregelen uit deze categorie betreffen zaken die te maken hebben met het meer kostendekkend maken van gem. producten en/of voorstellen vanuit de financiële functie. De taakstelling voor deze zoekrichting bedraagt In onderstaande tabel zijn de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen per product kort toegelicht. In de kolom begroting 2011 is de thans geraamde opbrengst vermeld; daarna de voorgestelde procentuele verhoging en in de op één na laatste kolom de beoogde extra opbrengst. Ten aanzien van de verhoging OZB gaat het om een stijging van 1% boven de inflatie in de jaren 2013 t/m Nog in 2012 zullen wij onderzoeken of deze lastenstijging voor de burger vanaf 2013 gecompenseerd kan worden met een verlaging van de rioollasten. Programma's/product toelichting Begroting 2011 % Bedrag Jaartal (in stappen van jaarlijks 1% boven inflatie) 8 Baten OZB Verhoging OZB-gebruikers % / Baten OZB Verhoging OZB-eigenaren % /2015 Leges Meer kostendekkend maken taakstel stellend o.b.v. onderzoek adviesgroep Ned. Gem. Totaal

13 4. Uitstel van investeringen Hiervoor is reeds vermeld dat vanwege het creëren van ruimte in de begroting, het onderdeel uitstel van investeringen niet is ingevuld, want dat zou daarmee in tegenspraak zijn. 5. Rentebeleid Het college heeft inmiddels een onderzoek laten instellen naar het gehanteerde rentebeleid binnen de gemeente Vlagtwedde. Het onderzoek is opgesplitst in bespaarde rente over reserves, renteomslag en treasury. Met name het onderwerp bespaarde rente over reserves is al enige keren naar voren gebracht als mogelijke bezuiniging. In dit kader zijn de volgende mogelijkheden onderzocht: 1. bespaarde rente volledig inzetten als structureel dekkingsmiddel; 2. bespaarde rente volledig toevoegen aan reserves; 3. inflatie percentage toevoegen aan reserves, restant als structureel dekkingsmiddel; 4. geen bespaarde rente berekenen en verwerken. De waardevaste of inflatievariant blijkt in veel gevallen de middenoplossing (methode 3): J de reserves behouden hun waarde (koopkracht) doordat voor inflatie-effecten een bijdrage wordt toegevoegd aan de reserves; J uitgaande van 4% bespaarde rente en een inflatiepercentage van 1,5% wordt dan nog ruim toegevoegd aan de reserves. Het budgettaire voordeel bedraagt in deze situatie J het draagt in voldoende mate bij aan een evenwichtig rentebeleid; J het is verantwoord en toelaatbaar in het kader van financieel toezicht. Om voorgaande redenen en op grond van de volgende overwegingen is de waardevaste of inflatievariant dan ook te prefereren: J onze gemeente kent een laag risicoprofiel gelet op het vrijwel ontbreken van grondexploitaties en de zeer gunstige financieringsstructuur; J daardoor kan ook met een andere methode nog steeds een stabiel en robuust financiële positie worden gecreëerd; J met deze variant kan eveneens een stabiel meerjarenbeleid worden bereikt, omdat de reserves door de indexering met inflatie (koopkrachtbehoud) op niveau worden gehouden; J het budgettaire voordeel bedraagt in deze situatie N.B. Het volledige rapport inzake het gehanteerde rentebeleid ligt ter inzage. De navolgende ombuigingsmaatregelen doorvoeren: Product Toelichting Bedrag Jaar 8 Kapitaallasten Rentebeleid Rente over reserves inzetten als structureel dekkingsmiddel Subtotaal programma Samenvattend Gelet op de actuele stand van zaken met betrekking tot de financiële situatie van de gemeente Vlagtwedde kan aan een ombuigingstaakstelling niet worden ontkomen. Rekening houdend met de op dit moment bekende harde cijfermatige gegevens alsmede de nog onzekere financiële ontwikkelingen, wordt voorgesteld: a. een taakstelling van aan te houden; b. de invulling van deze taakstellingen langs de zoekrichtingen efficiency, ambitie, inkomstenverhoging en rentebeleid vorm en inhoud te geven volgens de volgende verdeling: - efficiency: ; - ambitie ; - inkomstenverhoging ; - Uitstel van investeringen 0; - rentebeleid c. de raad voor te stellen in te stemmen met het samengestelde maatregelenpakket tot een bedrag van , te verdelen over de volgende jaren: 13

14 Programma Omschrijving Efficiency en samenwerking Diverse maatregelen sub-totaal Ambitie 1 Burger en bestuur Beleidscyclus Raadsgriffier Automatisering en systeembeheer Burgerlijke stand Verkiezingen Openbare orde en veiligheid Veligheidsbeleid (Brandweer) Veligheidsbeleid (Stadswachten) Ruimte Openbare verlichting Openbaar groen Bermen en sloten Werk en inkomen Reïntegratiebeleid Algemene bijstand Bijzondere bijstand Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Subsidie R'zijn Toerisme en cultuur Openbare bibliotheek Sportterreinen Financiën (zie hierna onder punt 5) sub-totaal Inkomstenverhoging OZB-gebruikers (jaarlijks 1% boven inflatie) OZB-eigenaren (jaarlijks 1% boven inflatie) Leges sub-totaal Rentebeleid Financiën sub-totaal Totaal-generaal

15 Hoofdstuk 4 BEGROTING in HOOFDLIJNEN 15

16 4a. Begroting in hoofdlijnen LASTEN De omzet van de begroting 2012 ligt op een niveau van 44,1 miljoen euro. De verdeling naar programma s wordt in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar gemaakt. Programma Bedrag % x (afgerond) 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties reserves (stortingen) Totaal De meeste lasten komen voort uit de programma s : Werk en inkomen (28%) - Bijstandsverlening; - Schuldhulpverlening e.d.; - Sociale werkvoorziening; - Reïntegratiebeleid en trajectbegeleiding. Ruimte (21%) - Volkshuisvesting; - Ruimtelijke ordening; - Wegen,straten, pleinen; - Openbaar groen; - Afval; - Riolering; - Milieu; - Economische zaken. Educatie (17%) - Onderwijs; - Sociaal cultureel werk; - Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk; - Volwasseneneducatie. Zorg (13%) - WMO hulp bij huishouden; - Volksgezondheid; - Ouderenbeleid; - Buurtwerk. 16

17 Lasten per program m a (x 1.000) 4% 17% 0% 8% 2% 8% 21% 12% 28% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën M utaties reserves Onderverdeeld naar kostensoort hebben de meeste lasten betrekking op Salarissen en sociale lasten incl. Caso ( 10,7 miljoen), Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen 18,7 Miljoen, Overige goederen en diensten ( 8,6 miljoen) en Rente en afschrijvingen ( 3,2 Miljoen). Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand schema. Koste nsoorten 20% 7% 3% 4% Salarissen en sociale lasten (incl Caso) 24% Inkomensoverdrachten, subsidies en bijdragen Overige goederen en diensten Rente en afschrijvingen Niet in te delen lasten 42% M utaties reserves (stortingen) 17

18 BATEN De baten per programma s zijn als volgt verdeeld: Programma Bedrag % x (afgerond) 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Mutaties in reserves (onttrekkingen) Totaal Uit de tabel blijkt, dat het overgrote deel van de baten valt binnen het programma Financiën, namelijk 20 miljoen (45%). Dit komt omdat binnen dit programma de Algemene uitkering ( 15,1 miljoen) en de Opbrengst van belastingen ( 1,9 miljoen) zijn opgenomen, alsmede de specifieke uitkering voor de WMO ( 2,5 miljoen). De inkomsten in het programma Ruimte bestaan ondermeer uit de opbrengsten afvalstoffenheffing/reinigingsrechten en rioolrechten, totaal ( 4,3 miljoen). De inkomsten in het programma Werk en inkomen betreffen met name specifieke doeluitkeringen, zoals Sociale werkvoorziening ( 8,3 miljoen), Reïntegratiebeleid en trajectbegeleiding ( 0,5 miljoen) en Bijstandsverlening ( 1,5 miljoen). De totale baten per programma zijn als volgt weer te geven: Baten per programma (x 1.000) 0% 3% 1% 11% 23% 45% 10% 0% 7% 1. Burger en bestuur 2. Veiligheid 3. Ruimte 4. Werk en Inkomen 5. Zorg 6. Toerisme en Cultuur 7. Educatie 8. Financiën M utaties in reserves 18

19 Kijkend naar de totale baten per programma blijkt dat de inkomensoverdrachten van het Rijk, zoals Sociale Werkvoorziening, WWB, WMO, Onderwijs etc. relatief de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is (38%). Daarna komt de Algemene Uitkering met ruim 34%. Hierna volgen de opbrengst belastingen incl. riool- en afvalstoffenheffing 14%, de overige baten 6% en de leges, huren en pachten 5%. Daarnaast wordt 3% onttrokken aan de reserves. Verdeling naar de bron 5% 6% 3% 34% Algemene uitkering gemeentefonds Opbrengst belastingen (incl riool en afvalst.heff.) Inkomensoverdrachten van het rijk Leges, huren en pachten en ov. goed en dnst. Overige baten 38% M utaties reserve (onttrekkingen) 14% 19

20 4b. Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen (bedragen x 1.000) Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Lasten 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal lasten Baten 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal baten Saldo (exclusief mutaties reserves) 1. Burger en bestuur Veiligheid Ruimte Werk en inkomen Zorg Toerisme en cultuur Educatie Financiën Totaal saldo voor bestemming Mutaties in reserves (per saldo) Saldo na bestemming: overschot tekort 20

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Algemeen 4 Meerjarenraming 2014 tot en met 2016 6 Bezuinigen

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Onderwerp: Toelichting op de Begroting 2014 van de GGD Bijlage: Begroting 2014 GGD Datum: 24 mei 2013 1. Inleiding Onderstaand treft

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: 6 Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2006 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150602 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 8 juli 2015 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar :

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie