In D&H: Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie Telefoonnummer: (030)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie Telefoonnummer: (030) Afdeling: Administratie In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Geheim: ja nee Voorstel Het college stelt u voor om: 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2009 ongewijzigd vast te stellen. 2. Het voordelig exploitatieresultaat van (afgerond) als volgt te bestemmen: a ,-- toevoeging aan de bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding (MRB) ; b ,-- onttrekking aan de bestemmingsreserve Groot Waterschap Woerden ; c ,-- toevoeging aan de algemene reserve. 3. De meer- c.q. minderopbrengsten uit de waterschapsbelastingen, welke veroorzaakt zijn door verschil in heffingsmaatstaven of door minder kosten voor de desbetreffende belastingcategorie, als volgt te verrekenen met de betreffende tariefsegalisatiereserve: Watersysteemheffing ingezetenen toevoeging Watersysteemheffing gebouwd toevoeging Watersysteemheffing ongebouwd toevoeging Watersysteemheffing natuur toevoeging Zuiveringsheffing toevoeging saldo toevoeging Advies commissie BMZ SKK Het advies van de rekeningcommissie betreffende de jaarrekening en het jaarverslag 2009 wordt ter vergadering op 30 juni a.s. namens de commissie verwoord door de heer J. Verweij. Reactie college op advies commissie n.v.t

2 INLEIDING Bijgaand treft u de jaarrekening en het jaarverslag 2009 aan. De (concept)jaarrekening en het (concept)jaarverslag zijn besproken door de rekeningcommissie op 10 mei en 1 juni De commissie zal in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2010 verslag uitbrengen van haar bevindingen. Bij de jaarrekening 2009 is een goedkeurende accountantsverklaring verleend, die ook betrekking heeft op de rechtmatigheid. Het jaarverslag 2009 is nu vrijwel identiek aan BURAP 2009 nr II. In de toekomst worden - conform het ontwikkelmodel van de P&C cyclus - alleen een BURAP nr I en een jaarverslag met beleidsmatige en inhoudelijke verantwoording opgesteld. Ten aanzien van de voorgestelde bestemming van het exploitatieresultaat en de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen kan het volgende worden opgemerkt. a. De bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding (MRB) is in 2008 gevormd in samenspraak met de deelnemende waterschappen binnen het samenwerkingsverband. Het doel van de bestemmingsreserve is om onvoorziene uitgaven binnen de bedrijfsvoering op te vangen. b. De bestemmingsreserve Groot Waterschap Woerden is na de fusie in 1998 gevormd door het algemeen bestuur, ten behoeve van de geschiedschrijving van dit voormalig waterschap. In 2009 is het betreffende boek Grenswater gepresenteerd en daarmee kan de bestemmingsreserve volledig worden afgewikkeld. c. De toevoegingen en onttrekkingen aan de tariefsegalisatiereserves komen overeen met het tarievenbeleid van het waterschap. Het meerjarige tarievenbeleid is opgenomen in de voorjaarsnota van het waterschap. Het gedeelte uit dit meerjarige tarievenbeleid dat betrekking heeft op het jaar 2009 is opgenomen in de begroting ARGUMENTEN Op grond van artikel 104 van de Waterschapswet dient het algemeen bestuur de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. Het college legt aan het algemeen bestuur, op grond van artikel 103 van de Waterschapswet, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af over door hem gevoerde bestuur. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Onderstaande jaardocumenten dienen als achtergrond informatie en kunnen opgevraagd en gebruikt worden ter ondersteuning om tot een oordeel over de jaarrekening en jaarverslag 2009 te komen: 1. Jaarverslag en financiële verantwoording 2009 Muskusrattenbestrijding Midden Nederland. 2. Bestuursrappportage 2009 II (BURAP 2009 nr II). 3. Sociaal jaarverslag Jaaroverzicht Zuiveringstechnische werken FINANCIËLE CONSEQUENTIES (niet van toepassing) KANTTEKENINGEN (niet van toepassing)

3 UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk : jaarrekening 2009 inclusief accountantsverklaring jaarverslag 2009 accountantsrapport 2009 managementletter 2009 overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie (10 mei 2010) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman

4 Jaarrekening 2009 Concept Versie 2.0 Dm. Nr.: Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Postbus 550, 3990 GJ Houten T (030) F (030) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 1

5 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING VOORWOORD SAMENVATTING JAARREKENING EXPLOITATIE VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET SALDO BALANS PER 31 DECEMBER GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting geconsolideerde balans per 31 december NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN KASSTROOMOVERZICHT OP BASIS VAN GECONSOLIDEERDE BALANS REKENING NAAR PROGRAMMA S EXPLOITATIEREKENING NAAR PROGRAMMA S TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING NAAR PROGRAMMA S REKENING NAAR KOSTENDRAGERS EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTENDRAGERS TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTENDRAGERS REKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT TOELICHTING REKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT SPECIFICATIES SPECIFICATIE ONDERHANDEN WERK EN RESTANT KREDIETEN PER STAAT VAN VASTE SCHULDEN ENKELVOUDIGE JAARREKENING ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER ENKELVOUDIGE REKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT TOELICHTING ENKELVOUDIGE JAARREKENING Toelichting enkelvoudige balans per 31 december ACCOUNTANTSVERKLARING BESLUIT Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 2

6 VOORWOORD Hierbij bieden wij u conform artikel 103 van de Waterschapswet ter vaststelling de jaarrekening 2009 van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan. Vanaf het boekjaar 2009 bestaan de jaarverslagleggingsdocumenten (jaarstukken) uit de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening is een financieel verantwoordingsdocument en wordt ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. Door de vaststelling van de jaarrekening verleent het algemeen bestuur aan het college décharge ten aanzien van het financieel beheer. In het jaarverslag, dat separaat wordt aangeboden, wordt nader ingegaan op het financiële beleid en de programmaverantwoording. Aan de hand van de begroting worden de kaders door het algemeen bestuur vastgesteld en via de jaarrekening wordt gecontroleerd of de uitvoering binnen deze kaders heeft plaatsgevonden. In het kader van de Wet modernisering waterschapsbestel zijn met ingang van boekjaar 2009 nieuwe verslagleggingsvoorschriften voor waterschappen van toepassing. De hoofdlijnen van deze voorschriften zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit. In de onderliggende regelingen zijn de meer gedetailleerde richtlijnen opgenomen tot inrichting van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Om te zorgen dat De Stichtse Rijnlanden aan de nieuwe regelgeving voldoet, is door Deloitte een scan uitgevoerd om te beoordelen welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden in de verslagleggingsdocumenten. De jaarrekening 2009 is conform de aanbevelingen uit de scan opgesteld. De samenvatting en het voorstel tot bestemming van het saldo zijn in hoofdstuk 1 opgenomen. In hoofdstuk 2 staat de geconsolideerde balans met de daarbij behorende toelichtingen. In hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn de exploitatierekeningen naar programma s, kostendragers en kosten- en opbrengstsoorten verwerkt. In hoofdstuk 6 zijn specificaties van onderhanden werk en een staat van vaste schulden opgenomen. De enkelvoudige jaarrekening van De Stichtse Rijnlanden is vermeld in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 is de accountantsverklaring toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2009 hebben de waterschappen naast de invoering van de nieuwe verslagleggingsvoorschriften te maken met de rechtmatigheidscontrole. De accountant geeft in zijn accountantsverklaring naast het getrouwheidsoordeel ook een oordeel over de financiële rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Wij zijn verheugd dat er al in het eerste jaar naast de goedkeurende verklaring omtrent de getrouwheid van cijfers ook een goedkeuring is ontvangen inzake de rechtmatigheid. Deze goedkeuring inzake de rechtmatigheid is bereikt door de inzet en inspanning van de organisatie. Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 3

7 1. SAMENVATTING JAARREKENING Exploitatie (x 1.000) begroting rekening verschil begr-rek Exploitatierekening naar programma's *1) Primaire en regionale waterkeringen V Calamiteitenzorg N Waterkwantiteitsbeheer V Nationaal Bestuursakkoord Water V Kwaliteit van het oppervlaktewater (EKW) V Zuiveringsbeheer N Lastendruk V Totaal lasten V Exploitatierekening naar kostendragers Watersysteemheffing V Zuiveringsheffing V Totaal lasten V (x 1.000) rekening begroting rekening verschil Exploitatierekening naar kostensoort begr-rek Rentelasten (inclusief DSR Leasing) V Afschrijvingen N Personele lasten V Variabele lasten N Totaal lasten V Geactiveerde lasten N Overige opbrengsten (inclusief DSR Leasing) V Totaal overige opbrengsten V Totaal te dekken V Netto belastingopbrengsten V Exploitatieresultaat V Netto belastingopbrengst per categorie Watersysteemheffing ingezetenen V Watersysteemheffing gebouwd V Watersysteemheffing overig ongebouwd V Watersysteemheffing natuur ZuiveringsheffingVerontreinigingsheffing V Totaal netto belastinopbrengsten V Mutatie reserves V Toevoeging (+) / onttrekking (-) reserves * 1) Over het jaar 2008 zijn geen gerealiseerde exploitatiekosten naar programma s en kostendragers beschikbaar. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 4

8 In 2009 is een positief exploitatieresultaat van gerealiseerd. De begroting is met een positief saldo van vastgesteld. Op hoofdlijnen is het geconsolideerde resultaat als volgt opgebouwd: Exploitatierekening per kostensoort Rekening Begroting Rekening Verschil (x 1.000) Begr-Rek Totale lasten V Totale baten (incl. geactiveerde lasten) V Totaal te dekken V Netto belastingopbrengsten V Exploitatieresultaat V N=nadeel V=voordeel Algemeen Het positieve resultaat over 2009 is , dit is hoger dan begroot. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie in het jaar 2009: Meevallers Lasten - Lagere kosten salarissen en sociale lasten door minder personeel Lagere rentelasten Uitgaven grondonderzoek ten behoeve van waterkeringen niet in 2009 gedaan, wordt over de jaren verdeeld Baten - Extra opbrengst waterschapsbelasting Opbrengst beëindiging Cross Border Lease transactie Afkoop onderhoud Hollandse Kade Tegenvallers Lasten - Afrekening verontreinigingsheffing effluent rwzi Utrecht over het jaar 2008 van Amstel, Gooi en Vecht Kosten verkiezingen niet geactiveerd maar direct in exploitatie verantwoord Hogere kosten personeel van derden Baten - Lagere geactiveerde personeelslasten In paragraaf 5.2 toelichting rekening naar kosten- en opbrengstsoort worden de verschillen tussen de begroting en de realisatie nader toegelicht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 5

9 1.2 Voorstel tot bestemming van het saldo Voorstel Voorgesteld wordt aan het positieve rekeningsaldo van de volgende bestemming te geven: (x 1.000) verdeling resultaat 2009 Toevoeging algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve Groot Waterschap Woerden -31 Toevoeging bestemmingsreserve MRB 238 Exploitatieresultaat Toelichting bestemming De toevoegingen aan de tariefsegalisatiereserves van in totaal worden uitgevoerd conform het voorgenomen tarievenbeleid van het waterschap. Het meerjarige tarievenbeleid is opgenomen in de Voorjaarsnota van het waterschap. De toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats overeenkomstig de begroting 2009, zodat het tarievenbeleid uit de Voorjaarsnota is gewaarborgd. De geraamde toevoegingen zijn bedoeld om voorziene toekomstige tariefstijgingen te kunnen egaliseren. In 2009 is het boek Groot Waterschap Woerden afgerond en kan de bestemmingsreserve met een onttrekking van volledig worden afgewikkeld. Het positieve resultaat van de Muskusrattenbestrijding met een bedrag van aan de bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding (MRB) toevoegen. Deze bestemmingsreserve is in 2009 gevormd in samenspraak met de deelnemende waterschappen binnen het samenwerkingsverband. Het doel van de bestemmingsreserve is om onvoorziene uitgaven binnen de bedrijfsvoering op te vangen. Reserve positie In de Regeling met betrekking tot de organisatie van het financieel beheer van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden uit 2009 is vastgelegd dat de bandbreedte van de reserves is bepaald op 15% tot 25% van de toe te rekenen kosten per belastingcategorie van enig begrotingsjaar. De exploitatiebegroting voor 2009 heeft een omvang van De reservepositie ultimo 2009 bedraagt inclusief het exploitatiesaldo over , dit is in totaal 29% van de exploitatierekening. Dit percentage ligt boven de bandbreedte. In onderstaande tabel zijn de mutaties in de algemene reserve en de bestemmingsreserve naar aanleiding van bovenstaand voorstel weergegeven. In de laatste kolom wordt de bandbreedte per categorie weergegeven. Eigen Vermogen saldo mutatie saldo na % exploitatie- (x 1.000) rekening resultaat rekening WSH ingezetenen % WSH gebouwd % WSH ongebouwd % WSH natuur % Zuiveringsheffing % Bestemmingsreserve GWW Bestemmingsreserve MRB Totaal % Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 6

10 2. BALANS PER 31 DECEMBER Geconsolideerde balans per 31 december 2009 ACTIVA ref (x 1.000) Vaste Activa Materiële vaste activa A Financiële vaste activa B Vlottende activa Liquide middelen C Kortlopende vorderingen D Overlopende activa E PASSIVA ref (x 1.000) Vaste passiva Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Eigen Vermogen F Voorzieningen G Vaste schulden H Vlottende passiva I Netto-vlottende schulden Overlopende passiva Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 7

11 2.2 Toelichting geconsolideerde jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen voor de consolidatie Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Afschrijvingstermijnen De jaarrekening is gebaseerd op de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording waterschappen. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers van voorgaande jaren zijn op basis van de nieuwe verslagleggingsregels en rubricering aangepast. De financiële gegevens van het waterschap inclusief DSR Leasing I B.V. zijn in de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de toelichting opgenomen. De enkelvoudige balans in paragraaf 7.1 en de enkelvoudige winst- en verliesrekening in paragraaf 7.2 bestaan uit cijfers over het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Maatschappijen worden in de consolidatie opgenomen indien deze, op grond van economische en organisatorische verbondenheid met de activiteiten van het waterschap, als groepsmaatschappij worden aangemerkt. Hiervan is sprake indien het waterschap, direct of indirect, overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van stemrecht dan wel het recht heeft om overwegende invloed uit te oefenen ter zake van het bestuur en het financiële beleid van de betrokken maatschappij. In dit geval betreft het DSR Leasing I BV, opgericht ten behoeve van de Cross Border Lease. Groepsmaatschappijen worden geconsolideerd volgens de integrale methode. Immateriële vaste activa worden niet als activa opgevoerd op de balans, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische en/of vervaardigingsprijzen, verminderd met eventuele ontvangen investeringsbijdragen en gecumuleerde afschrijvingen. Daarnaast worden de materiële vaste activa, voor zover deze zich nog in het stadium van Onderhanden werk bevinden, vermeerderd met de eigen personeelslasten en bouwrente. Dit percentage is gebaseerd op het begrote rentepercentage voor korte geldleningen uit de begroting van het betreffende verslagjaar. In de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, voor het beheer en voor de inrichting van de beleids- en verantwoordingsfunctie HDSR is het volgende vastgesteld: 1. Het beleid ten aanzien van waardering en afschrijving van activa omvat in ieder geval: a. investeringen met een verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs lager dan 2.500,-- worden niet geactiveerd; b. de wijze waarop het waterschap omgaat met de verplichtingen uit het Waterschapsbesluit dat de bijdragen van eigen personeel, de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend en de mogelijkheid dat een redelijk deel van de kosten van ondersteunende diensten van het waterschap in de vervaardigingsprijs van vaste activa worden opgenomen; c. de afbakening tussen investering en onderhoud; d. de afschrijvingsmethode. 2. Bijdragen in activa in eigendom van derden worden afgeschreven gedurende het aantal jaren dat de betreffende activa naar verwachting door derden zal worden geëxploiteerd en voor zover de betreffende uitgaven op grond van artikel 4.64 van het Waterschapsbesluit worden geactiveerd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 8

12 3. De overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in: a. 5 jaar: Vervoermiddelen, machines, apparaten en werktuigen; b. 10 jaar: Veeg en maaiboten; c. 3 jaar: Hard en software (kantoorautomatisering); d. 5 jaar: Overige bedrijfsmiddelen; e. 40 jaar: Dienstwoningen; f. 40 jaar: Kantoren, magazijnen en loodsen; g. 40 jaar: Dijken en dijkverzwaring; h. 10 jaar: Kades, beschoeiingen en oevervoorzieningen; i. 25 jaar: Ruilverkavelingen en landinrichting; j. 25 jaar: Watergangen en duikers; k. 25 jaar: Gemalen en rioolgemalen (bouwkundig); l. 15 jaar: Gemalen en rioolgemalen (elektrotechnisch); m. 25 jaar: Stuwen (bouwkundig); n. 15 jaar: Stuwen (elektrotechnisch); o. 40 jaar: Sluizen (bouwkundig); p. 15 jaar: Sluizen (elektrotechnisch); q. 15 jaar: Paden en bruggen; r. 30 jaar: RWZI (bouwkundig); s. 15 jaar: RWZI (elektrotechnisch); t. 40 jaar: Persleidingen; u. 10 jaar: Procesautomatisering; v. op basis van looptijd plan: meerjarige strategische beleidsplannen; w. op basis van verwachte gebruiksduur: overige materiële vaste activa. 4. Investeringen worden veelal verzameld op één project en vervolgens per activasoort geactiveerd. 5. Bovenstaande termijnen zijn richtinggevend. Versnelde afschrijving wordt toegepast als de gebruiksduur tegenvalt. Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa De deelnemingen en aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank, de deposito s Cross Border Lease en de koopsompolis MRB worden opgenomen tegen de nominale waarde. Hierbij worden waarden in vreemde valuta omgerekend tegen de koersen ultimo verslagjaar. De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde. De post dubieuze debiteuren is als waardecorrectie op de debiteuren onder de kortlopende vorderingen opgenomen. De bruto waterschapsbelasting bestaat uit de netto waterschapsbelasting en een opslagpercentage voor kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid. Het gedeelte van de bruto waterschapsbelasting dat bestemd is voor kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid wordt aan de dubieuze debiteuren belastingen toegevoegd. Van deze post worden de belastingdebiteuren afgeboekt die niet door het waterschap geïnd kunnen worden als gevolg van de bovenstaande redenen. De toevoeging aan dubieuze debiteuren ten behoeve van overige debiteuren wordt op basis van individuele beoordeling van de openstaande vorderingen bepaald. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Algemene reserve De algemene reserve van het waterschap fungeert als een algemeen weerstandsvermogen en heeft geen specifieke bestemming. De algemene reserve dient om een eventuele toekomstige tegenvallers van algemene aard te kunnen opvangen en om een eventueel negatief begrotingsresultaat op te vangen. De algemene reserve kan worden ingezet voor tariefsegalisatie per belastingcategorie. Als er van tariefsegalisatie gebruikgemaakt wordt dan wordt er alleen onttrokken aan de reserve van de specifieke belastingcategorie. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 9

13 Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva Bestemmingsreserve is een afgezonderd deel van het eigen vermogen, die is vastgesteld door het algemeen bestuur ter realisering van een bepaald doel. Ten aanzien van de resultaatsbepaling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - de jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten; - lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben; - verliezen worden als last genomen op het moment dat ze voorzienbaar zijn; - belastingopbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben; - belastingopbrengsten worden opgenomen onder aftrek van dotaties aan dubieuze debiteuren in verband met oninbaarheid. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde en zijn nagenoeg allemaal als langlopend aan te merken, tenzij anders wordt vermeld. De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een looptijd van 1 jaar of langer. De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 10

14 2.2.2 Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2009 A. Materiële vaste activa Staat van materiële vaste activa ( x 1.000) Omschrijving Mutaties 2009 ontv subs/ saldo (des)investeringen bijdrage ovb afwaar- afschrij- saldo * derden OHW dering vingen Werken in exploitatie Gronden Vervoermiddelen Overige bedrijfsmiddelen Bedrijfsgebouwen Woonruimten Waterkeringen Watergangen, kunstwerken en gemalen waterkwantiteitsbeheer 0 Zuiveringstechnische werken Wegen 0 0 Totaal werken in exploitatie Onderhanden werk Gronden Vervoermiddelen Overige bedrijfsmiddelen Bedrijfsgebouwen Woonruimten Waterkeringen Watergangen, kunstwerken en gemalen waterkwantiteitsbeheer Zuiveringstechnische werken Wegen 0 0 Totaal onderhanden werk Totaal materiële vaste activa * Investeringen zonder project worden direct via werken in exploitatie geactiveerd. Investeringen, die via projecten lopen, worden via onderhanden werk overgeboekt. Activeringen van projecten boven de zijn in onderstaande tabel opgenomen. Grootste activeringen in 2009 (x 1.000) Activering in 2009 Uitbreiding RWZI De Bilt (Project 74052) RGM IJsselstein vervangen pomp (Project 61211) Gemaal De Koekoek renovatie (Project 41813) 657 Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 11

15 B. Financiële vaste activa (x 1.000) saldo mutaties saldo Overige uitzettingen > 1 jaar: Aandelen Nederlandse Waterschapsbank Deposito's Crossborder Lease Koopsompolis MRB Totaal Overige uitzettingen Aandelen Nederlandse Waterschapsbank Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beschikt over 0,49% van het aandelenkapitaal van de Nederlandse Waterschapsbank. Deposito s Cross Border Lease In 2009 is de Cross Border Lease transactie beëindigd en zijn alle deposito s, die bestemd en toereikend zijn voor dekking van de verplichtingen uit hoofde van de Cross Border Lease afgehandeld. Koopsompolis MRB Dit betreft gestorte koopsompolissen uit hoofde van een regeling voor huidige medewerkers van de afdeling Muskusrattenbestrijding, waarbij de reis- en verblijfkostenvergoeding voor maximaal 10 jaar is gewaarborgd. De koopsompolis is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst van de muskusrattenbestrijders met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het kader van het Sociaal Plan. Bij de overdracht van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) in 2008 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de afgesloten koopsompolissen overgenomen. De koopsompolis wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. In 2009 is een bedrag van aan de afschrijvingen geboekt. Tevens heeft er een vermindering op de koopsompolissen van plaatsgevonden. Vlottende activa Onder de vlottende activa worden de liquide middelen, de kortlopende vorderingen en de overlopende activa afzonderlijk opgenomen. C. Liquide middelen (x 1.000) Nederlandse Waterschapsbank Postbank Kas * - - Totaal * Saldo kas is minder dan D. Kortlopende vorderingen Kortlopende vorderingen (x 1.000) Debiteuren belastingen Dubieuze debiteuren belastingen Nog op te leggen kohieren Debiteuren overig Dubieuze debiteuren overig Waarborgsommen 0 7 Te vorderen rente deposito's CBL Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 12

16 Debiteuren belastingen Dubieuze debiteuren belastingen De uitvoering van de belastingheffing en invordering is bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ondergebracht. De vorderingen zijn conform de opgave van WBL in de balans opgenomen. De vorderingen zijn direct opeisbaar. In de praktijk worden niet alle belastingvorderingen volledig geïnd. Voor eventuele dubieuze vorderingen is een bedrag van in mindering op de debiteuren belastingen gebracht. Dubieuze debiteuren Mutaties in 2009 (x 1.000) saldo saldo toename afname Dubieuze debiteuren belastingen Dub. debiteuren < Dub deb WSH ingezetenen Dub deb WSH gebouwd Dub deb WSH ongebouwd Dub deb zuiveringsheffing Dub deb WSH natuur Totaal Dubieuze debiteuren overig Dubieuze debiteuren overig Totaal Deze balanspost heeft tot doel het risico van het niet invorderen van belastingdebiteuren af te dekken (risicodekking). Op basis van de nog te ontvangen bedragen is het gedeelte van de bruto waterschapsbelasting dat nodig is voor kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid berekend. Via deze balanspost worden de belastingdebiteuren afgeboekt, die naar verwachting niet door het waterschap geïnd kunnen worden als gevolg van kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid. Het saldo van de post dubieuze debiteuren belastingen van wordt in mindering op de vorderingen gebracht. Debiteuren overig Nog op te leggen kohieren Hier worden alle overige vorderingen van De Stichtse Rijnlanden geboekt. Eventueel oninbare vorderingen worden in mindering gebracht op het openstaande saldo via dubieuze debiteuren overig. Aan het einde van het verslagjaar is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten belastingopbrengsten over 2009 en voorgaande jaren, die in 2010 zullen worden opgelegd. De aanslagen hebben voornamelijk betrekking op zuiveringsheffing bedrijven, die een aanslag ontvangen op basis van aangifte na afloop van het belastingjaar. Als nog te ontvangen opbrengsten over 2009 en voorgaande jaren is een bedrag van opgenomen, hiervan is nog op te leggen over 2008 en over Waarborgsom Voor Waarborgsommen staat een te vorderen bedrag van Dit bedrag is in 2009 onder de kortlopende vorderingen opgenomen. Tot en met het jaar 2008 is de post onder langlopende schulden opgenomen. Te vorderen rente CBL Onder de vorderingen en overlopende activa is de te vorderen rente op de deposito s met betrekking tot de Cross Border Lease opgenomen. In verband met het beëindigen van de Cross Border Lease transactie is de vordering afgeboekt. E. Overlopende activa Overlopende activa (x 1.000) Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 13

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie