In D&H: Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie Telefoonnummer: (030)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie Telefoonnummer: (030) Afdeling: Administratie In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Geheim: ja nee Voorstel Het college stelt u voor om: 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2009 ongewijzigd vast te stellen. 2. Het voordelig exploitatieresultaat van (afgerond) als volgt te bestemmen: a ,-- toevoeging aan de bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding (MRB) ; b ,-- onttrekking aan de bestemmingsreserve Groot Waterschap Woerden ; c ,-- toevoeging aan de algemene reserve. 3. De meer- c.q. minderopbrengsten uit de waterschapsbelastingen, welke veroorzaakt zijn door verschil in heffingsmaatstaven of door minder kosten voor de desbetreffende belastingcategorie, als volgt te verrekenen met de betreffende tariefsegalisatiereserve: Watersysteemheffing ingezetenen toevoeging Watersysteemheffing gebouwd toevoeging Watersysteemheffing ongebouwd toevoeging Watersysteemheffing natuur toevoeging Zuiveringsheffing toevoeging saldo toevoeging Advies commissie BMZ SKK Het advies van de rekeningcommissie betreffende de jaarrekening en het jaarverslag 2009 wordt ter vergadering op 30 juni a.s. namens de commissie verwoord door de heer J. Verweij. Reactie college op advies commissie n.v.t

2 INLEIDING Bijgaand treft u de jaarrekening en het jaarverslag 2009 aan. De (concept)jaarrekening en het (concept)jaarverslag zijn besproken door de rekeningcommissie op 10 mei en 1 juni De commissie zal in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni 2010 verslag uitbrengen van haar bevindingen. Bij de jaarrekening 2009 is een goedkeurende accountantsverklaring verleend, die ook betrekking heeft op de rechtmatigheid. Het jaarverslag 2009 is nu vrijwel identiek aan BURAP 2009 nr II. In de toekomst worden - conform het ontwikkelmodel van de P&C cyclus - alleen een BURAP nr I en een jaarverslag met beleidsmatige en inhoudelijke verantwoording opgesteld. Ten aanzien van de voorgestelde bestemming van het exploitatieresultaat en de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen kan het volgende worden opgemerkt. a. De bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding (MRB) is in 2008 gevormd in samenspraak met de deelnemende waterschappen binnen het samenwerkingsverband. Het doel van de bestemmingsreserve is om onvoorziene uitgaven binnen de bedrijfsvoering op te vangen. b. De bestemmingsreserve Groot Waterschap Woerden is na de fusie in 1998 gevormd door het algemeen bestuur, ten behoeve van de geschiedschrijving van dit voormalig waterschap. In 2009 is het betreffende boek Grenswater gepresenteerd en daarmee kan de bestemmingsreserve volledig worden afgewikkeld. c. De toevoegingen en onttrekkingen aan de tariefsegalisatiereserves komen overeen met het tarievenbeleid van het waterschap. Het meerjarige tarievenbeleid is opgenomen in de voorjaarsnota van het waterschap. Het gedeelte uit dit meerjarige tarievenbeleid dat betrekking heeft op het jaar 2009 is opgenomen in de begroting ARGUMENTEN Op grond van artikel 104 van de Waterschapswet dient het algemeen bestuur de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. Het college legt aan het algemeen bestuur, op grond van artikel 103 van de Waterschapswet, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af over door hem gevoerde bestuur. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Onderstaande jaardocumenten dienen als achtergrond informatie en kunnen opgevraagd en gebruikt worden ter ondersteuning om tot een oordeel over de jaarrekening en jaarverslag 2009 te komen: 1. Jaarverslag en financiële verantwoording 2009 Muskusrattenbestrijding Midden Nederland. 2. Bestuursrappportage 2009 II (BURAP 2009 nr II). 3. Sociaal jaarverslag Jaaroverzicht Zuiveringstechnische werken FINANCIËLE CONSEQUENTIES (niet van toepassing) KANTTEKENINGEN (niet van toepassing)

3 UITVOERING (niet van toepassing) COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) nee ja, namelijk : jaarrekening 2009 inclusief accountantsverklaring jaarverslag 2009 accountantsrapport 2009 managementletter 2009 overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie (10 mei 2010) TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman

4 Jaarrekening 2009 Concept Versie 2.0 Dm. Nr.: Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Postbus 550, 3990 GJ Houten T (030) F (030) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 1

5 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING VOORWOORD SAMENVATTING JAARREKENING EXPLOITATIE VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET SALDO BALANS PER 31 DECEMBER GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting geconsolideerde balans per 31 december NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN KASSTROOMOVERZICHT OP BASIS VAN GECONSOLIDEERDE BALANS REKENING NAAR PROGRAMMA S EXPLOITATIEREKENING NAAR PROGRAMMA S TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING NAAR PROGRAMMA S REKENING NAAR KOSTENDRAGERS EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTENDRAGERS TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTENDRAGERS REKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT EXPLOITATIEREKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT TOELICHTING REKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT SPECIFICATIES SPECIFICATIE ONDERHANDEN WERK EN RESTANT KREDIETEN PER STAAT VAN VASTE SCHULDEN ENKELVOUDIGE JAARREKENING ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER ENKELVOUDIGE REKENING NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORT TOELICHTING ENKELVOUDIGE JAARREKENING Toelichting enkelvoudige balans per 31 december ACCOUNTANTSVERKLARING BESLUIT Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 2

6 VOORWOORD Hierbij bieden wij u conform artikel 103 van de Waterschapswet ter vaststelling de jaarrekening 2009 van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan. Vanaf het boekjaar 2009 bestaan de jaarverslagleggingsdocumenten (jaarstukken) uit de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening is een financieel verantwoordingsdocument en wordt ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. Door de vaststelling van de jaarrekening verleent het algemeen bestuur aan het college décharge ten aanzien van het financieel beheer. In het jaarverslag, dat separaat wordt aangeboden, wordt nader ingegaan op het financiële beleid en de programmaverantwoording. Aan de hand van de begroting worden de kaders door het algemeen bestuur vastgesteld en via de jaarrekening wordt gecontroleerd of de uitvoering binnen deze kaders heeft plaatsgevonden. In het kader van de Wet modernisering waterschapsbestel zijn met ingang van boekjaar 2009 nieuwe verslagleggingsvoorschriften voor waterschappen van toepassing. De hoofdlijnen van deze voorschriften zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit. In de onderliggende regelingen zijn de meer gedetailleerde richtlijnen opgenomen tot inrichting van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Om te zorgen dat De Stichtse Rijnlanden aan de nieuwe regelgeving voldoet, is door Deloitte een scan uitgevoerd om te beoordelen welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden in de verslagleggingsdocumenten. De jaarrekening 2009 is conform de aanbevelingen uit de scan opgesteld. De samenvatting en het voorstel tot bestemming van het saldo zijn in hoofdstuk 1 opgenomen. In hoofdstuk 2 staat de geconsolideerde balans met de daarbij behorende toelichtingen. In hoofdstuk 3 tot en met 5 zijn de exploitatierekeningen naar programma s, kostendragers en kosten- en opbrengstsoorten verwerkt. In hoofdstuk 6 zijn specificaties van onderhanden werk en een staat van vaste schulden opgenomen. De enkelvoudige jaarrekening van De Stichtse Rijnlanden is vermeld in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 is de accountantsverklaring toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2009 hebben de waterschappen naast de invoering van de nieuwe verslagleggingsvoorschriften te maken met de rechtmatigheidscontrole. De accountant geeft in zijn accountantsverklaring naast het getrouwheidsoordeel ook een oordeel over de financiële rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Wij zijn verheugd dat er al in het eerste jaar naast de goedkeurende verklaring omtrent de getrouwheid van cijfers ook een goedkeuring is ontvangen inzake de rechtmatigheid. Deze goedkeuring inzake de rechtmatigheid is bereikt door de inzet en inspanning van de organisatie. Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 3

7 1. SAMENVATTING JAARREKENING Exploitatie (x 1.000) begroting rekening verschil begr-rek Exploitatierekening naar programma's *1) Primaire en regionale waterkeringen V Calamiteitenzorg N Waterkwantiteitsbeheer V Nationaal Bestuursakkoord Water V Kwaliteit van het oppervlaktewater (EKW) V Zuiveringsbeheer N Lastendruk V Totaal lasten V Exploitatierekening naar kostendragers Watersysteemheffing V Zuiveringsheffing V Totaal lasten V (x 1.000) rekening begroting rekening verschil Exploitatierekening naar kostensoort begr-rek Rentelasten (inclusief DSR Leasing) V Afschrijvingen N Personele lasten V Variabele lasten N Totaal lasten V Geactiveerde lasten N Overige opbrengsten (inclusief DSR Leasing) V Totaal overige opbrengsten V Totaal te dekken V Netto belastingopbrengsten V Exploitatieresultaat V Netto belastingopbrengst per categorie Watersysteemheffing ingezetenen V Watersysteemheffing gebouwd V Watersysteemheffing overig ongebouwd V Watersysteemheffing natuur ZuiveringsheffingVerontreinigingsheffing V Totaal netto belastinopbrengsten V Mutatie reserves V Toevoeging (+) / onttrekking (-) reserves * 1) Over het jaar 2008 zijn geen gerealiseerde exploitatiekosten naar programma s en kostendragers beschikbaar. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 4

8 In 2009 is een positief exploitatieresultaat van gerealiseerd. De begroting is met een positief saldo van vastgesteld. Op hoofdlijnen is het geconsolideerde resultaat als volgt opgebouwd: Exploitatierekening per kostensoort Rekening Begroting Rekening Verschil (x 1.000) Begr-Rek Totale lasten V Totale baten (incl. geactiveerde lasten) V Totaal te dekken V Netto belastingopbrengsten V Exploitatieresultaat V N=nadeel V=voordeel Algemeen Het positieve resultaat over 2009 is , dit is hoger dan begroot. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie in het jaar 2009: Meevallers Lasten - Lagere kosten salarissen en sociale lasten door minder personeel Lagere rentelasten Uitgaven grondonderzoek ten behoeve van waterkeringen niet in 2009 gedaan, wordt over de jaren verdeeld Baten - Extra opbrengst waterschapsbelasting Opbrengst beëindiging Cross Border Lease transactie Afkoop onderhoud Hollandse Kade Tegenvallers Lasten - Afrekening verontreinigingsheffing effluent rwzi Utrecht over het jaar 2008 van Amstel, Gooi en Vecht Kosten verkiezingen niet geactiveerd maar direct in exploitatie verantwoord Hogere kosten personeel van derden Baten - Lagere geactiveerde personeelslasten In paragraaf 5.2 toelichting rekening naar kosten- en opbrengstsoort worden de verschillen tussen de begroting en de realisatie nader toegelicht. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 5

9 1.2 Voorstel tot bestemming van het saldo Voorstel Voorgesteld wordt aan het positieve rekeningsaldo van de volgende bestemming te geven: (x 1.000) verdeling resultaat 2009 Toevoeging algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve Groot Waterschap Woerden -31 Toevoeging bestemmingsreserve MRB 238 Exploitatieresultaat Toelichting bestemming De toevoegingen aan de tariefsegalisatiereserves van in totaal worden uitgevoerd conform het voorgenomen tarievenbeleid van het waterschap. Het meerjarige tarievenbeleid is opgenomen in de Voorjaarsnota van het waterschap. De toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats overeenkomstig de begroting 2009, zodat het tarievenbeleid uit de Voorjaarsnota is gewaarborgd. De geraamde toevoegingen zijn bedoeld om voorziene toekomstige tariefstijgingen te kunnen egaliseren. In 2009 is het boek Groot Waterschap Woerden afgerond en kan de bestemmingsreserve met een onttrekking van volledig worden afgewikkeld. Het positieve resultaat van de Muskusrattenbestrijding met een bedrag van aan de bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding (MRB) toevoegen. Deze bestemmingsreserve is in 2009 gevormd in samenspraak met de deelnemende waterschappen binnen het samenwerkingsverband. Het doel van de bestemmingsreserve is om onvoorziene uitgaven binnen de bedrijfsvoering op te vangen. Reserve positie In de Regeling met betrekking tot de organisatie van het financieel beheer van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden uit 2009 is vastgelegd dat de bandbreedte van de reserves is bepaald op 15% tot 25% van de toe te rekenen kosten per belastingcategorie van enig begrotingsjaar. De exploitatiebegroting voor 2009 heeft een omvang van De reservepositie ultimo 2009 bedraagt inclusief het exploitatiesaldo over , dit is in totaal 29% van de exploitatierekening. Dit percentage ligt boven de bandbreedte. In onderstaande tabel zijn de mutaties in de algemene reserve en de bestemmingsreserve naar aanleiding van bovenstaand voorstel weergegeven. In de laatste kolom wordt de bandbreedte per categorie weergegeven. Eigen Vermogen saldo mutatie saldo na % exploitatie- (x 1.000) rekening resultaat rekening WSH ingezetenen % WSH gebouwd % WSH ongebouwd % WSH natuur % Zuiveringsheffing % Bestemmingsreserve GWW Bestemmingsreserve MRB Totaal % Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 6

10 2. BALANS PER 31 DECEMBER Geconsolideerde balans per 31 december 2009 ACTIVA ref (x 1.000) Vaste Activa Materiële vaste activa A Financiële vaste activa B Vlottende activa Liquide middelen C Kortlopende vorderingen D Overlopende activa E PASSIVA ref (x 1.000) Vaste passiva Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Eigen Vermogen F Voorzieningen G Vaste schulden H Vlottende passiva I Netto-vlottende schulden Overlopende passiva Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 7

11 2.2 Toelichting geconsolideerde jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen voor de consolidatie Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Afschrijvingstermijnen De jaarrekening is gebaseerd op de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording waterschappen. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. De vergelijkende cijfers van voorgaande jaren zijn op basis van de nieuwe verslagleggingsregels en rubricering aangepast. De financiële gegevens van het waterschap inclusief DSR Leasing I B.V. zijn in de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de toelichting opgenomen. De enkelvoudige balans in paragraaf 7.1 en de enkelvoudige winst- en verliesrekening in paragraaf 7.2 bestaan uit cijfers over het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Maatschappijen worden in de consolidatie opgenomen indien deze, op grond van economische en organisatorische verbondenheid met de activiteiten van het waterschap, als groepsmaatschappij worden aangemerkt. Hiervan is sprake indien het waterschap, direct of indirect, overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van stemrecht dan wel het recht heeft om overwegende invloed uit te oefenen ter zake van het bestuur en het financiële beleid van de betrokken maatschappij. In dit geval betreft het DSR Leasing I BV, opgericht ten behoeve van de Cross Border Lease. Groepsmaatschappijen worden geconsolideerd volgens de integrale methode. Immateriële vaste activa worden niet als activa opgevoerd op de balans, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische en/of vervaardigingsprijzen, verminderd met eventuele ontvangen investeringsbijdragen en gecumuleerde afschrijvingen. Daarnaast worden de materiële vaste activa, voor zover deze zich nog in het stadium van Onderhanden werk bevinden, vermeerderd met de eigen personeelslasten en bouwrente. Dit percentage is gebaseerd op het begrote rentepercentage voor korte geldleningen uit de begroting van het betreffende verslagjaar. In de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, voor het beheer en voor de inrichting van de beleids- en verantwoordingsfunctie HDSR is het volgende vastgesteld: 1. Het beleid ten aanzien van waardering en afschrijving van activa omvat in ieder geval: a. investeringen met een verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs lager dan 2.500,-- worden niet geactiveerd; b. de wijze waarop het waterschap omgaat met de verplichtingen uit het Waterschapsbesluit dat de bijdragen van eigen personeel, de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend en de mogelijkheid dat een redelijk deel van de kosten van ondersteunende diensten van het waterschap in de vervaardigingsprijs van vaste activa worden opgenomen; c. de afbakening tussen investering en onderhoud; d. de afschrijvingsmethode. 2. Bijdragen in activa in eigendom van derden worden afgeschreven gedurende het aantal jaren dat de betreffende activa naar verwachting door derden zal worden geëxploiteerd en voor zover de betreffende uitgaven op grond van artikel 4.64 van het Waterschapsbesluit worden geactiveerd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 8

12 3. De overige materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in: a. 5 jaar: Vervoermiddelen, machines, apparaten en werktuigen; b. 10 jaar: Veeg en maaiboten; c. 3 jaar: Hard en software (kantoorautomatisering); d. 5 jaar: Overige bedrijfsmiddelen; e. 40 jaar: Dienstwoningen; f. 40 jaar: Kantoren, magazijnen en loodsen; g. 40 jaar: Dijken en dijkverzwaring; h. 10 jaar: Kades, beschoeiingen en oevervoorzieningen; i. 25 jaar: Ruilverkavelingen en landinrichting; j. 25 jaar: Watergangen en duikers; k. 25 jaar: Gemalen en rioolgemalen (bouwkundig); l. 15 jaar: Gemalen en rioolgemalen (elektrotechnisch); m. 25 jaar: Stuwen (bouwkundig); n. 15 jaar: Stuwen (elektrotechnisch); o. 40 jaar: Sluizen (bouwkundig); p. 15 jaar: Sluizen (elektrotechnisch); q. 15 jaar: Paden en bruggen; r. 30 jaar: RWZI (bouwkundig); s. 15 jaar: RWZI (elektrotechnisch); t. 40 jaar: Persleidingen; u. 10 jaar: Procesautomatisering; v. op basis van looptijd plan: meerjarige strategische beleidsplannen; w. op basis van verwachte gebruiksduur: overige materiële vaste activa. 4. Investeringen worden veelal verzameld op één project en vervolgens per activasoort geactiveerd. 5. Bovenstaande termijnen zijn richtinggevend. Versnelde afschrijving wordt toegepast als de gebruiksduur tegenvalt. Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa De deelnemingen en aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank, de deposito s Cross Border Lease en de koopsompolis MRB worden opgenomen tegen de nominale waarde. Hierbij worden waarden in vreemde valuta omgerekend tegen de koersen ultimo verslagjaar. De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde. De post dubieuze debiteuren is als waardecorrectie op de debiteuren onder de kortlopende vorderingen opgenomen. De bruto waterschapsbelasting bestaat uit de netto waterschapsbelasting en een opslagpercentage voor kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid. Het gedeelte van de bruto waterschapsbelasting dat bestemd is voor kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid wordt aan de dubieuze debiteuren belastingen toegevoegd. Van deze post worden de belastingdebiteuren afgeboekt die niet door het waterschap geïnd kunnen worden als gevolg van de bovenstaande redenen. De toevoeging aan dubieuze debiteuren ten behoeve van overige debiteuren wordt op basis van individuele beoordeling van de openstaande vorderingen bepaald. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Algemene reserve De algemene reserve van het waterschap fungeert als een algemeen weerstandsvermogen en heeft geen specifieke bestemming. De algemene reserve dient om een eventuele toekomstige tegenvallers van algemene aard te kunnen opvangen en om een eventueel negatief begrotingsresultaat op te vangen. De algemene reserve kan worden ingezet voor tariefsegalisatie per belastingcategorie. Als er van tariefsegalisatie gebruikgemaakt wordt dan wordt er alleen onttrokken aan de reserve van de specifieke belastingcategorie. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 9

13 Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva Bestemmingsreserve is een afgezonderd deel van het eigen vermogen, die is vastgesteld door het algemeen bestuur ter realisering van een bepaald doel. Ten aanzien van de resultaatsbepaling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - de jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten; - lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben; - verliezen worden als last genomen op het moment dat ze voorzienbaar zijn; - belastingopbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben; - belastingopbrengsten worden opgenomen onder aftrek van dotaties aan dubieuze debiteuren in verband met oninbaarheid. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde en zijn nagenoeg allemaal als langlopend aan te merken, tenzij anders wordt vermeld. De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een looptijd van 1 jaar of langer. De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 10

14 2.2.2 Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2009 A. Materiële vaste activa Staat van materiële vaste activa ( x 1.000) Omschrijving Mutaties 2009 ontv subs/ saldo (des)investeringen bijdrage ovb afwaar- afschrij- saldo * derden OHW dering vingen Werken in exploitatie Gronden Vervoermiddelen Overige bedrijfsmiddelen Bedrijfsgebouwen Woonruimten Waterkeringen Watergangen, kunstwerken en gemalen waterkwantiteitsbeheer 0 Zuiveringstechnische werken Wegen 0 0 Totaal werken in exploitatie Onderhanden werk Gronden Vervoermiddelen Overige bedrijfsmiddelen Bedrijfsgebouwen Woonruimten Waterkeringen Watergangen, kunstwerken en gemalen waterkwantiteitsbeheer Zuiveringstechnische werken Wegen 0 0 Totaal onderhanden werk Totaal materiële vaste activa * Investeringen zonder project worden direct via werken in exploitatie geactiveerd. Investeringen, die via projecten lopen, worden via onderhanden werk overgeboekt. Activeringen van projecten boven de zijn in onderstaande tabel opgenomen. Grootste activeringen in 2009 (x 1.000) Activering in 2009 Uitbreiding RWZI De Bilt (Project 74052) RGM IJsselstein vervangen pomp (Project 61211) Gemaal De Koekoek renovatie (Project 41813) 657 Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 11

15 B. Financiële vaste activa (x 1.000) saldo mutaties saldo Overige uitzettingen > 1 jaar: Aandelen Nederlandse Waterschapsbank Deposito's Crossborder Lease Koopsompolis MRB Totaal Overige uitzettingen Aandelen Nederlandse Waterschapsbank Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beschikt over 0,49% van het aandelenkapitaal van de Nederlandse Waterschapsbank. Deposito s Cross Border Lease In 2009 is de Cross Border Lease transactie beëindigd en zijn alle deposito s, die bestemd en toereikend zijn voor dekking van de verplichtingen uit hoofde van de Cross Border Lease afgehandeld. Koopsompolis MRB Dit betreft gestorte koopsompolissen uit hoofde van een regeling voor huidige medewerkers van de afdeling Muskusrattenbestrijding, waarbij de reis- en verblijfkostenvergoeding voor maximaal 10 jaar is gewaarborgd. De koopsompolis is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst van de muskusrattenbestrijders met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het kader van het Sociaal Plan. Bij de overdracht van het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding (OLM) in 2008 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de afgesloten koopsompolissen overgenomen. De koopsompolis wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. In 2009 is een bedrag van aan de afschrijvingen geboekt. Tevens heeft er een vermindering op de koopsompolissen van plaatsgevonden. Vlottende activa Onder de vlottende activa worden de liquide middelen, de kortlopende vorderingen en de overlopende activa afzonderlijk opgenomen. C. Liquide middelen (x 1.000) Nederlandse Waterschapsbank Postbank Kas * - - Totaal * Saldo kas is minder dan D. Kortlopende vorderingen Kortlopende vorderingen (x 1.000) Debiteuren belastingen Dubieuze debiteuren belastingen Nog op te leggen kohieren Debiteuren overig Dubieuze debiteuren overig Waarborgsommen 0 7 Te vorderen rente deposito's CBL Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 12

16 Debiteuren belastingen Dubieuze debiteuren belastingen De uitvoering van de belastingheffing en invordering is bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ondergebracht. De vorderingen zijn conform de opgave van WBL in de balans opgenomen. De vorderingen zijn direct opeisbaar. In de praktijk worden niet alle belastingvorderingen volledig geïnd. Voor eventuele dubieuze vorderingen is een bedrag van in mindering op de debiteuren belastingen gebracht. Dubieuze debiteuren Mutaties in 2009 (x 1.000) saldo saldo toename afname Dubieuze debiteuren belastingen Dub. debiteuren < Dub deb WSH ingezetenen Dub deb WSH gebouwd Dub deb WSH ongebouwd Dub deb zuiveringsheffing Dub deb WSH natuur Totaal Dubieuze debiteuren overig Dubieuze debiteuren overig Totaal Deze balanspost heeft tot doel het risico van het niet invorderen van belastingdebiteuren af te dekken (risicodekking). Op basis van de nog te ontvangen bedragen is het gedeelte van de bruto waterschapsbelasting dat nodig is voor kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid berekend. Via deze balanspost worden de belastingdebiteuren afgeboekt, die naar verwachting niet door het waterschap geïnd kunnen worden als gevolg van kwijtscheldingen, bezwaarschriften en oninbaarheid. Het saldo van de post dubieuze debiteuren belastingen van wordt in mindering op de vorderingen gebracht. Debiteuren overig Nog op te leggen kohieren Hier worden alle overige vorderingen van De Stichtse Rijnlanden geboekt. Eventueel oninbare vorderingen worden in mindering gebracht op het openstaande saldo via dubieuze debiteuren overig. Aan het einde van het verslagjaar is een inschatting gemaakt van de nog te verwachten belastingopbrengsten over 2009 en voorgaande jaren, die in 2010 zullen worden opgelegd. De aanslagen hebben voornamelijk betrekking op zuiveringsheffing bedrijven, die een aanslag ontvangen op basis van aangifte na afloop van het belastingjaar. Als nog te ontvangen opbrengsten over 2009 en voorgaande jaren is een bedrag van opgenomen, hiervan is nog op te leggen over 2008 en over Waarborgsom Voor Waarborgsommen staat een te vorderen bedrag van Dit bedrag is in 2009 onder de kortlopende vorderingen opgenomen. Tot en met het jaar 2008 is de post onder langlopende schulden opgenomen. Te vorderen rente CBL Onder de vorderingen en overlopende activa is de te vorderen rente op de deposito s met betrekking tot de Cross Border Lease opgenomen. In verband met het beëindigen van de Cross Border Lease transactie is de vordering afgeboekt. E. Overlopende activa Overlopende activa (x 1.000) Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 13

17 Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen is als volgt te specificeren: vordering op het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) inzake Waterakkoord Weerdsluis. Het Waterakkoord bedraagt totaal Hiervan is voldaan, het resterende deel van wordt in 2012 voldaan. Jaarlijks wordt een bedrag van als vordering toegevoegd afrekening Muskusrattenbestrijding 2009 LCM te ontvangen voorschot 2009 van provincie Zuid Holland inzake vaarwegbeheer. De vergoeding door de provincie heeft betrekking op de meerkosten die het waterschap moet maken voor het recreatievaarwegbeheer. Het betreft de kosten voor bediening, dagelijks onderhoud en kapitaallasten van sluizen en bruggen. In verband met de nieuwe regelgeving moet de post nog te ontvangen bedragen van provincies apart worden gepresenteerd. In het volgende overzicht is het verloop van de nog te ontvangen bedragen van de provincie Zuid-Holland vermeld. Nog te ontvangen bedragen Provincie Zuid-Holland (x 1.000) saldo saldo toename afname Vaarwegbeheer voorschot Totaal Vooruitbetaalde bedragen De post vooruitbetaalde bedragen van bestaat voor uit vooruitbetaalde rente en aflossing op langlopende leningen met vervaldata in 2010 en voor uit diverse vooruitbetaalde kosten voor het jaar F. Eigen vermogen (x 1.000) saldo verdeling resultaat saldo resultaat Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen saldo Totaal Algemene reserve De algemene reserve kan worden ingezet voor tariefsegalisatie per belastingcategorie. Als er van tariefsegalisatie wordt gebruikgemaakt dan wordt er alleen onttrokken aan de reserve van de specifieke belastingcategorie. In 2009 is er een nieuwe belastingcategorie Watersysteemheffing natuur toegevoegd en heeft een herverdeling van de algemene reserve van Watersysteemheffing ongebouwd en Watersysteemheffing natuur plaatsgevonden. Algemene reserve verdeling her- voorstel reserve na (x 1.000) saldo resultaat verdeling saldo resultaat resultaat Belastingcategorie WSH ingezetenen WSH gebouwd WSH ongebouwd WSH natuur Zuiveringsheffing Totaal Bestemmings reserve Dit betreft een reserve Geschiedschrijving Groot Waterschap Woerden. Deze bestemmingsreserve, van origine groot , is gevormd voor de uitgifte van een boek over de historie van het Grootwaterschap van Woerden. In 2009 is het boek afgerond en gepubliceerd. De reserve kan hierdoor worden afgewikkeld. Conform het besluit van het bestuurlijk overleg van de Muskusrattenbestrijding wordt het resultaat met een bedrag van van de Muskusrattenbestrijding over het jaar 2009 aan de bestemmingsreserve Muskusrattenbestrijding toegevoegd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 14

18 Bestemmingsreserve toename afname voorstel reserve (x 1.000) saldo resultaat resultaat resultaat na resultaat Groot Waterschap Woerden Muskusrattenbestrijding Totaal Nog te bestemmen resultaat In de stand van de reserves is het nog te bestemmen positieve saldo van 2008 met een bedrag van verwerkt conform het besluit tot bestemming van dit saldo door het algemeen bestuur op 17 juni Het te bestemmen saldo over 2009 is positief, zoals blijkt uit de rekening naar kosten- en opbrengstensoorten. G. Voorzieningen (x 1.000) saldo dotatie toename afname saldo Arbeidsgerelateerde verplichtingen Uitkeringen voormalig bestuursleden Uitkeringen voormalig personeel Baggeren en saneren van waterlopen Baggeren Overige onderhoudswerkzaamheden Groot onderhoud Poldermolen Groot onderhoud Poldermolen Totaal voorzieningen Uitkeringen voormalig bestuursleden Uitkeringen voormalig personeel Baggeren Groot onderhoud Voor de uit te betalen pensioenen ten behoeve van (voormalige) bestuurders wordt periodiek de toekomstige verplichting door een actuaris berekend en indien nodig wordt de hoogte van de voorziening aangepast. De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van de toekomstige verplichtingen. Er is in 2009 een actuariële berekening opgesteld. Voor de hoogheemraden is de opbouw van de pensioenen aan derden uitbesteed. Aan de pensioenbeheerder wordt de premie per maand en een eventuele aanvulling op de waarde betaald. Deze voorziening wordt aangehouden voor nog te betalen wachtgeldregelingen aan voormalig personeel. In 2009 is er op basis van de looptijden een actuele berekening opgesteld en de voorziening aan de berekening aangepast. In 2001 is het programma baggeren vastgesteld. In dit programma is inmiddels een aantal aanpassingen doorgevoerd als gevolg van het intensiveren van gebiedsgericht baggeren en het beter afstemmen van de plannen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met die van gemeenten (samen optrekken). De totale dotatie in 2009 bedraagt en er is voor (uitgaven minus ontvangen subsidies) aan de voorzieningen onttrokken. De stand van de voorzieningen voor baggeren ultimo 2009 bedraagt De vorming van de voorziening voor Groot onderhoud van het waterschapskantoor is gebaseerd op het Groot onderhoudsplan van Poldermolen 2 en 3. In 2009 is er conform dit plan een bedrag van aan de voorziening Poldermolen 2 toegevoegd. Aan de voorziening Poldermolen 3 is de jaarlijkse dotatie van conform het Groot onderhoudsplan voor de jaren 2008 en 2009 toegevoegd. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 15

19 H. Vaste schulden (x 1.000) saldo lening aflossing saldo Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen: Leningen bij financiële instellingen Obligatieleningen Leaseverplichtingen CBL Waarborgsommen Totaal Leningen bij financiële instellingen Leaseverplichting CBL In 2009 is er voor een bedrag van aan reguliere aflossingen verricht. Er zijn dit jaar geen leningen vervroegd afgelost. In december 2009 is er een lening van aangetrokken. In totaal is het saldo bij de financiële instellingen met verminderd. Voor een verdere detaillering van de vaste schulden wordt verwezen naar de Staat van vaste schulden in paragraaf 6.2 van de jaarrekening Onder de post Leaseverplichtingen Cross Border Lease is de afwikkeling van de Cross Border Lease transactie verwerkt conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 11 december In verband met de beëindiging van de Cross Border Lease transactie zijn de leaseverplichtingen komen te vervallen. Waarborgsom In 2009 is de post Waarborgsommen onder de kortlopende vorderingen opgenomen. Tot en met het jaar 2008 is de post Waarborgsommen met een bedrag van onder langlopende schulden verwerkt. In 2009 heeft de overboeking naar de kortlopende vorderingen plaatsgevonden. I. Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk de netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva opgenomen. Nettovlottende schulden Netto-vlottende schulden (x 1.000) Nederlandse Waterschapsbank ING Crediteuren Te betalen belastingen en premies Overige kortlopende schulden Totaal Het saldo per van de Nederlandse Waterschapsbank bedraagt debet en is opgenomen onder de post liquide middelen. Daarnaast is het openstaande saldo crediteuren afgenomen met De post overige kortlopende schulden is onder andere verminderd met de kortlopende schuld van in verband met de afwikkeling van de Cross Border Lease transactie in Overlopende passiva Overlopende passiva saldo saldo (x 1.000) toename afname Verplichtingen Ontvangen voorschotten overheid Totaal Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 16

20 Onder post verplichtingen zijn onder andere de volgende bedragen opgenomen: nog te betalen rente langlopende leningen; aan het jaar 2009 toe te rekenen kosten inzake in 2009 aangegane verplichtingen; overige reserveringen met betrekking tot Kredietfaciliteiten Het waterschap beschikt over een kredietfaciliteit van bij de Nederlandse Waterschapsbank en bij de ING. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2009 Pagina 17

Jaarrekening 2009. Versie 2.0 Dm. Nr.: 277145. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010

Jaarrekening 2009. Versie 2.0 Dm. Nr.: 277145. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010 Jaarrekening 2009 Versie 2.0 Dm. Nr.: 277145 Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2010 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Postbus 550, 3990 GJ Houten T (030)

Nadere informatie

Versie 1.1 DM : 422725. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Versie 1.1 DM : 422725. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Jaarrekening 2010 Versie 1.1 DM : 422725 Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni 2011 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Postbus 550, 3990 GJ Houten T (030) 6345700

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jaarrekening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vast te stellen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2013 DOCS 624584 - Jaarrekening versie 0.3 Adres Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaarrekening 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2014 DOCS 816363 - versie1c 13-05-2014 Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Watersysteemheffing totaal - 2.750.000 onttrekking. Zuiveringsheffing 242.000 toevoeging

Watersysteemheffing totaal - 2.750.000 onttrekking. Zuiveringsheffing 242.000 toevoeging VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2013 Nummer: 813523 In D&H: 13-05-2014 Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 11-06-2014 Telefoonnummer: 030-6345872

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hoogheemraadschap. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015

Jaarrekening 2014. Hoogheemraadschap. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 Jaarrekening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2015 DOCS 918497 v6 Adres Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten Telefoon

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa

Nota waardering en afschrijving vaste activa Nota waardering en afschrijving vaste activa Concept Datum 30 maart 2012 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Ingangsdatum...

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota afschrijvingsbeleid voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. ACTIVEREN 5 3.1 INVESTERINGEN 5 3.2 DREMPELBEDRAG 5 3.3 WAARDERINGSGRONDSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V.

Jaarrekening SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. Jaarrekening 2016 SynCapital Residential Investments Plettenberg B.V. AMSTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nota beleid reserves en voorzieningen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 2. BEGRIPPENKADER 4 3. RESERVES 5 3.1 ALGEMENE RESERVES 5 3.2 BESTEMMINGSRESERVES

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie