í 1aat6tc. trog n8st cêtr pssr tek tr r1 te tij!! ar tear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "í 1aat6tc. trog n8st cêtr pssr tek tr r1 te tij!! ar tear"

Transcriptie

1

2 nhoud: 2 realaks ief,oo!dj e t dedosthênes 5 aên splookje [ist 10 d.ankurel 14 nêohteerrie 15 1nt ervieí 21 pê! 1J s 24 elndelijk... vêrzoêk 27 rekls.ne -t- [g s-ffihl ri1i"un,t ulf ^sr Íi(qE_ têka!.en: aêrc, sybilla, arns.ad Yoorpld,t!!oe!c tt.pen: sybi]tar i!nê, Badlêlon, jêr,111.êd

3 * e.i c. \r:; e'# ** Íai.--,-- :. B.rtr Phil.lp.! ale lrddteren bêilêtrë t êaitêts hbtlii.a dr.( 1êz.rs tlczc ÍrÍs zêf in kunnc! klêutêll. ltêet il. í 1aat6tc. trog n8st cêtr pssr tek tr r1 te tij!! ar tear J vsnaf, alèn 4og Esat e n jsar el alie to ataltlcar Daêt \ ào.il, êêt ik bot dêbr cen6 liet ovê! heb!ên. \ Dêr no8 ietsr Aê irla 1s a! è11eod voor de leal.nr ( dus nlet voor 41 ille slldêren zoals niet- ilanr ouders ) c4 lerêlon (Att atlcen voo! ilsidert). trst zè1 hêt l.uk ) -2- lorilên nu êl die bazl8e, esoc ntriesê zesdlêklassgrs i rêg zij[. Gehccl ovcrrelkt (iedê!ê lcleer dêlkt idnels 1 ilst rc sl.l.en zijn vsk hebb n en dêt hii dêêlon al'.s ) fljn 1! het l&a,tst. kesrtê81 k&n aloen (d1t al1cen voox ) lnsldero)) kunnc! tè ons dan eit1d6l1ik 8êan uit6pannên..,' s het Jul,lie ook opgevê1cn hoeveal rnensen er dit iae! ') voortljálg nee op nóesten houdlel otsalat zê er nlet neê! ) tegen konalcn? Ja, jê eí alet a11enê41 op onze e18en school. JuLlle d lkad zeke! tel dst 1k hêlenaa1 allêen dêre b1èdzljde noct TulLcn. Even lête positlefê ertuêsaualoor (veel meneen dtcllen tlouwens klltlek 8ellik êaa i.êtê n 8atlefs ên dlst têêr aan o4gehooral en vertodctrr nêa! d1t l.ê 4L1eên voo! inslilera): het ia Í l ceí pracht icertie 8êteeet dl6 laatste tijd alet teart helgrnaal 8êên rege! n ook alet te Íe!Ío i te nogen te1 tev! d6n zij[, Eanê eè Uiriar (insíders opaellt) Sefel.1clt.erd. Oisr tk hed hêtover hêt tce!r Seen Íol'kie io de luoht ttoutenêr têt 6en 8e1uk, zo ls het 14ng genoeg, ied lcen (ditosel ook dê nlet-1eden) vêe1 J Dl.êZ16r!n aan lêuke vakêntie, - ll A Rc, A R 14 Arvo, ttr A'Í rl Ëq, A M A R6o Ï#t X$i\íf"t*-?balfHÊ, sfftudgrbbs ootst A6098À604s? q6,fl 1Ll$/J. 1-uLL! l \,J\ HÈ.r q;ídèe. É-ib HgBBÈl"r ovêr te v 9anÉ

4 DEMOSTHET,{ES or "^'r^')e1'^ <1::( >t**1e Áe("n n'e( gdp:z\gt^ rrdc arootstê dêr!adlê)xaalsr zoon Yan DêDosthênês uit Áttlcè. op z'n ^ttlq,chê Zo'"Jaar rlep hii ziine vooe'lelt ille zijn veleogea versplld hadlalen net Selukkisen ultslag Yoor het aerecht. " ó-iuï ro"""á"g (5 nel) vroeg siby118 (Je teet rel') nii of lk níet een êtukie vên ilrle paslnsrs tllde scbriivetr. ru begint a.s. nêanda8 nija lnderoen dus ik êêrzeldqb?en' Sibillê, dle bliikbsè! r'lst ho sydpathiêk lk be!!.en boe eearne toréèd i nêndl een dlenst te vellenenr rdêekte vê! ále aarzel!"rg Selrulk en alarxlon 21t ik h1e! nu te 6chriJt Een rêt t eger'nstuullii ks zesk elsenlijkr f,al1t nornaal 8esploken sciriif ik all. eí naar &ls ik iet6 op diin ba'!t hàb, ov"" de he r versteegh of zo. ;;Ztjne groot" voraterldget 1n uit- e$ 1DÍeudigê relsprekcrlal heiá hoá hii neer aan een j.izerê!! rí te dsllk! dtsa êsn latuur. Uaeltdlen1an8, zooals velhaalal rordtr leefdo hli- 1rx'Le eene Frot voor zijtr; studiêr llep sêoênde dle stelle hêuvels óp en tt klotsende z estlgbd ladgsr on ziin longe! ea stei te versterkear!a'n stêetties La noddl on zijn EtaEelelt af te 1erên ên aoolvoealale zich Eet 'len het nerg Yq$ thus y di de s." ï"j"ëï;;'.t" kaut (reet ie nos f,êt de De kalrt 1as ), rs- het niêt zo 8ek ilat een zêsale kl&ssêr têt sohtijftt ra'bt d.lê hebben 8.11eBs'41 rê iets op hulr hbrt. D oor 3êk da6.rvaír }ê,t zich gedèkkeltjk!êtlen. ïè 2ê8 i.àr 8ïntEasj'ul! Deginnen z terug te blikk a en z16n alal! voot[geeli'ik hoe inel alles al Yoorbj-i8ega-a! sr boê 8oêd het Yrogge! lee D hoe slêcht het nu 1s on ds,tr bê81nne[ ze te be8?ii] D 'lloe sroot de tê ralê?en de school isellijk 13:r zo.l"!r FiiteD Tel 8ea (dec.'7r)b"e het leven zo "jur"ët zrêèr geíorale! det J nog enkel voor ie uit ksn stateu Íaalg Das velíolven ka'ut lae en op ziin beét een loiiê schaèkt uei, ;a vooral, eeí! bekeíde?'l En Ànneloos YêlL stêê (ln-. neloés-rior broártie TJee!d nog êteeils ltler op school zit) ljeeld diê ê1tiid. dê 'rhoeal't ven Piete! Siogrd êtêe1tt ile "hoed " van Pieter Sjoeld alie ove!!8ens is blijvèe 1188e! bij de fsdílle EoniSr de fenil'tê goàig' scàleer 'líe""',1

5 (Jr^o,74)r'Ea 81s êr alaà e us.ktlovê)bruisebdle Ee[se! zl àie ueiiia trjn ziob tl t apaaleu voót dê scho-ol' dê ÀgB ;;.-d"" fooli utl enthousiesne 6tuk dtt ile?bn.apathie- -ad{ al rea,í.a (Jultt?5)!"8! dêt Je ll t ltêef gaêatr Àeblr crè!. dr.. laet6t isre! te v1u6 81ngêa' dêt 't la 'tate. J""" -pt* tísch volsp1la í6' dèt Je Diêt Seaoeg geilaáa hebt' ondêl cr uog eteàaa ueniea zljn all Selov Á dst dle lerêat op en vcctaiul boort eà!reê! vant onzb'" iiiiáiur" p.""t"lotlsch krête! 'lle zlin Pró"]1!f {foï:tt" íli'jo"ë"iréa." dle 8 proteerd bêbben de school E e te tl-ii""i desli! nl.t 8êsl8s d ziia er ou' lot êltljd in.h ou!óielá stadíud Y rkereldl Á toegevê[tl aêtl hun dep!êeslvl' ielt. hua 8À1 Eputê!.. íatuurliik alet allea er.!ooakleurí8 uitr hêt hed a Biet en dle toekodat êl evenmatl' 'iet Zi-r"r-ir oiteags ra "Íêerbeld ea nroonea"{819)-yan Joaêti"o-io"""áo"r"i va,a J.P. E4sêlto kr ie te t tel' vêà 'le.gchooi-val roodlftt* EoEt rkebnenr dat ik t l eeas de rlêàrtó".-"rrt ís t919 tou Ílled ziels Áiet on de polii.tà- u.rig te!' reut di: fsll -il "lj "*!::1,1:":ll:t ^ =', 1:" "ri." t 8 het zal "á"'g"toi'a." joaetba,u'e -'o9 "Jl+" ::êi-3::l:s gok rss, zoês de histoll gel eral hoetg "i-1",'...". atet sleoht' Ea8! ko! dê: 9:r'-1::i11lt-:.19":""*:: ;;;;.;;;iá;;;iig er ool êl oên stuk ol boad D 'rn 'e6t oorlogsr 8 ootlogje! glryochtse sn tê- tut!t'!t.if".-tf f.l rrsr b t.!et81ol,roblo'lr h t YoêilsoLproóeen-' "9t ::i-a à.1;!k.loo.let(t.!. alc keftlboeiea(ed!eaqtor'!) goru.'! goetia det ro n 2otg(.le bed tt 81) Ga 2079(ilsn bên le r'1 íealr r val, ilooil) recr Àidèe! ln il oorlogce tl.ttellt el.a a. r"tifa ásrl no bestaat. Dtt têt! chtyasrdltl'dg YêD hêt oceci r!.srèímol rrootu.l.! ea[.l ter iio t!á], t 8'!.! hij tlcb Yo(Íltcal Ët al.da L-acht tiin.! têrlr ttiaor ov'ftuttr lg êtr.. vartllleilsltotd. toêíii ddst d! Ë![ibêv!tE d6!3qr1êeêe vfrj- ;:lïiiïïiïië;'hï àla""ili iië' rit""! lass! htl 1! siiuê DhlltFDllch. r d.?ocrl!3êu t! buí!êal!- 'l h.fó ottêtrri.tèg.n ;:;; ;;D.;;L...t! t Et-.!itê tsttêltlst!-ttjd!^têb ii'ti *.ti"" ÈtJ èo grvallel 18 st88 t't'estr'.ll! 'o Gt rcrlclij taa! isr itai ils aohooljeugti to 4l al16eàttl P' td.tt!cb?) tlr têt L..tt het èe- voor lfd o:.!e -Jl 1:sq".- ip-r*áor rat.a..r tèt tlttltcó G ílja G! au- la rrii.rl "os rltrrí.e Y.l! d' l1=qj1r!-::1::l'ij: i:

6 ê is? À16 Jê iets ilergeli iks near ie hoofd Se8lingeld!Íjgt, ljkt oe ilat eeí gelegeiheid bii uitstek oe eens AdË i" ;Ë scirurp te gaen stáen krui! n; (oên vsrrdakeliik Bezicht ovêrisene). lae.rlitrl kot[t nog dêt de aktlviteit, die íarr Staa e!! T;11e89n zícbzelf toe ohrevenr nisschien tooh vlij letrekkeliik rs,s. get 1ê natuullijk rel Íaer dst.zij á nebtetr geísltt en we1418 hebben beleiktr nêar ilêt kèn best aèn gelegen hebbenr als,t hun nsnie! van welken nlet zo effj.oléít tês. Zo plijkten er L4 de tiid va.e JB! wilen Te11e6e!(en ook in níi4 tiid)"bêst rialebertjês" en nêer van dàrge1ljke kleiaerencle uitsp!êken j.a de!1s. Daar - kont no! blir dêt ale tiize taêrop de?e roctlvisten'í zicu tot ile "nsssêr' hebbe!. 8elioht bijtonder èfstaldelijk ên tbêorêtlsch Ías: ê1tijd stónden zii,bii hun aal1êporingapoginge4 a1s ale nensen d1e h t rlsten êl1een tegenovo! Ëen zó6enaanae groêp "apêthiën". 3ovêndlell Íil ik in dtt vertanà graag opnelkenr dèt de sohoolieugd niet perthent êpat1êcb ia, in nespn Èên ile tlén Sevallen' det ik lenand pàreoonlijk heb 8 \rrêègd of hii (of zij?t la de re'lactl6 rltdq z i hij"is' dêt ril ik best" of zo. feêld ik Dar zeggeí ri' aei rrei ook erg be]an8íiik is'boe Je i actlyi Íês nu Denosthenes êê!1 tle 1a6t n zij- telt overb"eltlt. 'rl[ êr nog alan Êoeger ner poliileke vliênden, buurll48en vêtr PhllipPusr blootsestcla,,t Zij ts&echt of te odrecht beschuldlsd va'n zloh door Ea,rpaluÀ tètfëlen onkoopelrt rerd bj.i gevsntín Sezoti docb hii tist tê otlts!.sppen ên hleld zich teuttêlirg8 tê Íloezen n te.àeginê opr totd&t hij ae Alerglaler's doodl teluggef,oep n en in tlionf ln Àthele binnengeha'ê'l Ferd'" Dan bóa it Eog steeals nlet toegêkone!. asn dle iltglessêttte vrsêg of d1t Àtukie nu Íê1 of níet SsBchle1.ên noet tor'led-. Nu ii zoëvea lnnel.oes en Jan rillen het veríiit heb tenaa'k! haaden esnstlipr ik zeg 8eÍoonr dêt ik dlt kíiit noostr er at jareo nee roltd liep of zo en dat j.k déiron dit stulíie heb tescbrêvellr en ve!6eet dê rbii 8eloakshêver dèt Sibyllê nij ieeft opgedr"g"a dit stukie te schriiven. f "::t.. onë.g.tru or-;" hêt geneilt hett' tssê! regelnêt-ig duikt io oli" "iàt en-schrijitêal tle k!êet.of zo" op' xo "p"""t- -l

7 Í {rdelde ik Sj.steravolil net Pl-eter:JooBt i-a hêt bos en ilaa't ità"i tii të apreker ov a stortoor'leí-' i".t--t""i't"""sà konen oll "reeás't Í4t hii -TiJzeu.i: nu ie'lereen ii,:":^. het ' iijj".o."ca iëschoura, biizoader fiiazlnig vindt' Bli oorteui h1i, "reeds ".5t hebba he!'r Eii íiêt t:ltl:" ' rriiyea. d;t "of zo" een pèólllt stoptoord ist ondlat. hêt een dl ;orê ' êchtêr8?ondl 6uggeleêrtt er helenèar Dlex ts' ;:;ï;;;;;;;ï;"" salt ne 'lie hebt"' Àr's lk nu brijf ".t-i. ;;;;":;.;;i rt árt kílit noest' en bovêndlien )lé- 1aa "t"r.j. eitradigl stilistisoh lêag niíeeut en niet sêardevor. ioor dó'lezer ls' zefs niet dloor zij! inhoudt t&111 eên 1niá"a n""it het niet, zod&t ik dit êtutie voor niin eígen pi"ii"t-." i"" ro"tá vên ale- nlêtsvennoetlends lezers he! 8eàchrcven. d&! 1s het zonneklaslt dêt dit stukie lds'aí beter at t 8eÊohleqea haal kuíraên dordlen' :;i"h"rr*tt,'"it""'iëtg1"l'"tïiï?'..nïiiu?'x'n'5#u"'."- 'lf ""n a" vervolsiogee va[ Autil)ateB otrttrok. DeEodLhenes ezat geéte86lepenalê voordracht en éprak looit otrvoorbereid. ti Ofzo.,F d^ndluj-l,.jo'rdr dj\l hltl Be!t. t 5::: """. :.?.r-::.l f """ *."u., \ dera ee! kabouteldeisje als alochte! kregeà. De beide oudlers ) *ri.o,""r: verbeasd. rant ilat ÍaE ale bedoèllng Ài"et Sereest./ V^ar ja il6 oualerliefile res verplicht eè dlaaldloo! rerdl od6 - kabouieroeieje let aie Sroot6t eogetijke zorg oo?il8d' ED he t \moet gezogd iordenrvan cootr)lexen en frust?aties 6cheen het -/neie-ià heienaal geên last te bebben. [eteetr na haar Seboor- ( te sëhreeurde ze er a op los obdat ze vond daè ze niet \ g"oo"g aanalacht k!êe8' Él zo zou het verdler 8aaÀ' schreeu- /wea a1e ze haa! zlb niet krêe8. TeB tijde Yan SeE.oe6dl kaboute?deisje leefdlea e? tratuurlijk rog ieet neer 6oede vee!tl'8e!êr die ook liet 6tilzatel' zo kon bet 89beut n dat ttee va! he! voo! zich êen zoon 8eboreD za8ea toraee. Niet zo naat ê6n zoob! Gaar êen!eua' Deze reui ra6r tlea! at r bêekr trotal bêdee6dl eê vêr1sgeà'

8 Dê aans en het kaboutereeisje kíabelt elkaar toevallig tege! en het kabouternei6je zag het metêelr! rtdie za1 j,k iè oije netten verettikken.rf let zal duidelijk zijd Bezlen de SegeveE kalakter be6chrijvieg dat het kaboutereeisje ook nu lf,eer haar zin kteeg) tot groot verdaak ven een iêde! die het pad van dit uàiekê duo kruietê. Maar ons kabouteron8êpa6t podpeuze bedoenilg en besloten niêt Èaar trok zich biervan Eiets aan, leetr, zij kon haa! reue veel te goed gêbruiken om nog vaker haar zin te kriieeh Op êen dag be6lotetr(de reus en) het kaboutereei6ie àat zij zouden trouwen. Het EoêEt en zou een gereldlg f;e6t worden in de Broot6tê zaal die in de 6tad te villalen was. ínet een echte dixielandband. Alfes rtrd tot in de DuDties geregeld door(de reue en) het kaboutermeiêje. - ( Ecbterr de 50O meneen die een uitnod-j.-gi_d-g ontvingen, votrden het bijna zotder uitzoddering e eë11'ëtachef i jke, en trouyfoatij! te ÉaaÁ. Zo k$ed de Grotê Avetd_.. pegr totrdee zij, r us en kaboi erlteiej siclclen in ae!9""'ttêaa] verrachtia86vol in ilê,. richtil8 vab de ingang te stared. lelaas. s]-ecb.t6 êen e lieb kfad eí verdíeen Èa een lelerduu! dratrkje gêèuttigd te hebben. lie EchêtBt de woede van kabouteroei.sje toeà zij nerkt; dat êlechtêt êen enkeliag het huwetijk6fee6t iilde bijsotatr? k niet, ondat ik dle educatieve saarde van ale?i.6!e5!e cteer. Nog één veek latlg raa6de eè tierale kaboutêroeiêje eè daaràa vêt'dlreen zij uj.t oàs gezichteveld om lrog lang eà 8 lukki8 te leven net in haa! kielzog!'eub die Eog lalg en zee! ongelukkig leefdê. lelaaê, het is Daa_r een spaookle. wl É.rNêÊ! n'r gero,diêde vêí(f el-ll BloklaÀd NiE(HEEFT KFtul.êèÈLi\rL 4. r^.4alí rè68\5(.è'?.r-, \t> ^ÁN rè BtÊ laer' vervolg Ê12 t3

9 ze as k;ek ben verrachtin8evol aan. ttokè 6tap Daar ini ik Ba naat gtlecbtrt OPselucbt EtoPte ze haar spullen achterin én glag naaet hed zltten. i[a ob8eveer viif Dj.luten stilte ".oàg uij"op vakantié?'! 'rnou ni t bêpaaldt ik ben 6tuden-- te en uoét voor nijn 6tudlie naa! Adsterdarn! irohtrt antuoorddê hij ee Íist Àiets deer te ze88en en hii had ei8-enlijk ook hàleraat EeeE beho fte aan een SesPlek. Zrn Sebele aaátlacht Eiog uit Eaer ale Íe8r taàt het was indidilef6 spt6,r..r g."o"à.tt. gii vree ale roor eni8e fire6. Dê studeete keek eve!ee!6 gespalnen dloor de voolruit. zê had het 8êvoe dat hij liet zo er8 vêi1i8 reedt terf,iil ze {eer op de - treeale rijstrook eên!ii autore in 6ne11e vaart passêer'len Nur ze zou in iedler 8eva1 vroeg il1 de ayódal in Anater'lan zijn, ale ze bij Utrecbt treer eên 6!e11e líft kteeg' zê beal ío8a1 opsekeke! teged dleze liftlei6. llet xa pas dle treede keer dat ze liftte ee vori.se keer raa ze E1êt alleeb geíeeêt. l,laat het ra6 de enise oplo66ingt ze ha'l ge"o geid voo! een treinkaaltie GrodiÀ8en- Àdsterdan eê áe roést er ilringend heedr dlustliftob. De eer6te lift Fas êen geíloetleliike vraohtragebchauff [r 8eÍee6t'lie haar bil lrnhen alzelle. E! Bu zat ze íl dezet zeer Enelle wase di; baar Íel ênel bj.j [trecht af zou ]everen' Toetr beson hêti het tas al scheeerisr toen er een lichte nevel ofkran, die zj.oh bienen hêt ktartiê? ui'tbrej'dde tot n1st. H;t 6ei6je beélkte tlet bet alichter trordln van de ' di6t. alê toelenende GPaDninB van de bê6tuurdet' De haedlen lage! Àu k-raefachtis oo hêt 6tuur hee!. En af- en toe 6cho bil ourustig lteên etr-weer op zíi! Det skai bêkleeildê stoel, ' o- oo.1.he6d( hi j hadl SeeB colbert aaa) eaisszins "ál*""o begob te plakken. Maar de 6nelheial trae niet afr i!te8en_ aeë1, let ieek alêof ze au log barder!eile!. De stu'leete beaon zicb 2or8ên te lakeot Íant ze had bet Eiet zo op ael oist, taar6chiinliit tretzodin a16 de Ílan die haar eed lift BegeÍeE bad. [aat bii beso! rood aaà te lopen' Beidei luurden zê naar buitebr letteàdê op dlê rittê

10 /eí de achterlichted, -9- die ÈoeE ie dc donkere nist verdíenel. \CesclFeeurr bulpgeloep, bloeaf, êea vrouvegezicht êd. eeà /kiadergezicht verschenen voo? zrh ogen. lij klreep zrn ogee \dicht voor eeb!!onebt. Jar Àu was het feer voorbij. ij /noeat et Àiet aatl denkenr Biet nu, nee hij noe6t o]) de Íeg \l.etten. Ze verèd er bijna het Ías Àog naar dêrtig kilone- )ter naar. Utrecht. 0! de t{eg letteàr op dle {eg letteà dleun- {oe de helí r1en door ooor het net hoofd. ÀooÍcl. lileer reer kyanea die dte beeldea beel_dea voor vool zrn oee \i{eg,weg,veg hij doest op de re8 letten ogodr o8od. Van 1/epan ing du,rde hij de gaspedaal nog verdêr in. Zodat de \ lift6ter gespannen naar opzij keek en zich afvroeg of het rru niet at al te gevaarlijk rerd, zrn rode hoofd en zrb gespannen blik ziende. flanneer hield diê idist nou eens op?t Heen en weer 6cbtive!.d o) zrn 6toefr voorzover a6 de veiligheidsgordele dat toelieten kwao hij Beer een beêèje tot rust. Nêe, hij zou er nj.et nleer aaldênkêb, trouíe!6 het rí a1 zolan8 geleden, Zovaar de miet relal wat dlunèer. Met zrn toàg likte hij de zíeetdruppels rond zr! nolrd reg die erg zout sbaakteei tlog rbaar vi.jf kilodete: èa hij Ías er. Jar het oerd toch eerkelljk helderder,iacht ze en op haar horlo8e kijkeàd vêrwondê?dê ze zich.dat het a6 zo \rroeg was. Ze hail het idee dat ze a u]:en irr dêze auto zat. dat kwa! waarechijnlijk door die afschuwfijke misè. Nee. áe hield niet van nist, het vas zo bedauwencl en verklêiddle alles ook in le geêst. Er koè ook zo gaur eeà ongeluk gebeured en ze rj.lde vaeavond het liefst in Ansterdla-n zijd. llet was eên 6tuk lichter, ze1f6 bijaa helder, toen hij zei rrlk êtop zoleteen, ratt bij die afrit katl u zo rêex een lift krijgení. Ze knikte en evên later stopte bij. Ze stap at8st'rceen darkn. Hij klapte dê lortie" dicht, d?ukte zin rèa.

11 ï

12 .t l\ E rf e,. angs. o r\ \,é> n <èí h )> ó a1,1 r\,4 { É\ /f r\ V 4.u -tteed ontsaakte voget êen onvertaalbaret ongetrii-ét feld rtjze opberkins. Dan zoek ík oijo heil bid- Y/: nen, Eaar a1s blijkt dat daar ook Í'ii heil Eiet te vinden is, rel een fucifer Daast een tandeà- Jtborstelr( l,ucifer zocht kunstgebit om te kuntren fi - dienen as tandenstokerit) dêd ga i6 de straten R uiii aoer is hier, oo aloor tt spieilea aoor gor- f\?{ dijnloze etalagee, êen vergetijkendê studie op Ë--É te zettên over de bêest dsaze banketellear eh (È de paêts ervan t.o.v. zíjn oo8 en t,o.v. het -(: \:- FilDisch altaar de T.v, (Goed geradent) Een Zf* plaatsfuàctie Éet tíee oábekenden a.h.s. r Maar helaas a gauv xoldt nijtl blik afgeleid door dwaze boudoirs en niet ter zake dloênde nal-le frutseltjes, o.a. ook een kast dlie al uw Ele<)&L,,sCh eetot bevatr dat nijn studiê' i! it water val t en verzandt. Neen dan luister ik liever aan sleutefgatên en A kipredde dêured en 6pied i6 garree door 6p1eteE- C\. da planken on daêr de kertr van êen konend bet Zgoo8 vaedaan te halen. U ziet Seen noeitê is ne teveel od voor dit periodiêk éen artikel te A schrijven. llaaron doet U uu zo booe? Hen ooèt tr4 ztn copy toch er8en6 vêndean halen, 7''P k zeg net, je staat als het *are droost 8êen inspíratie en Den {il toch ziin nensenplicht. flt vervulfe! nietwaar. RaEên opensooien helpt niel, Er.,j4 dan Baat nen er toch o! uit, de bort op zoals! de satesoanager. Ja en dit nog vel ten dien6te van mijn Hoogsle Boed. De op papier gebrachte J* taaf. tk zou haa6t rillen zêb8erl La Taal cre6t b: È nor. l{aar Íat zegt u nu: ÍÍerha:lt u ilat eensi 6oen nolaal! f,aar haalt u dat vandaan. U BedL disgusting. DaD ooet Ben Eaar êen verhaaltje van zotn trveels c hr i jverr'^copierêd H oor ik dat Goêd? k Boet u verzoêken Yo\tesaz (EijDe here!' u tracht ne te Q'/- & v4

13 ,< È /l 6) Vt,4 il /'7 q/ n)à fr. v q{ r\ sa a n V,1 Ê\ v -lavêrleídeà tot uedel'oosheid te! êer6te. En gereol- Eêus rat -" bedoelt -;;;;;".i tr oet 'rzotn vêel6chriiverrrr fiie fq - ;;;;.i; Íàtr oi"r rk ooet u zegsàu, ÊF UÈt Foei! Dan 6ta ik tegen u te beto8elr dlat 1k ted eerate yoor u, Ja 6iJn taardê voor ur iefolnatíe ta op- )Egcharrelen etr dat later no8 eens coolor:eert coh- \Z)jà cepteert oet nijn vernuftis brei! dlolraarachtise literatuu!; opdat u alearyan fere. En u noent dlie pclsood Ízord vee16chrijverl. Laat ik dan 'xe1 everf\ ué dit ze8gen. Hii i5 dijn Srote voorbeeld. Z?n * k kaà u tel zeggen dat u Eii diep Seschokt tlebt. Dit heeft elleszin6 te &aken net een vertrourelscrisiei eed vertrouíen6crisi6 tus6eí u en niit fi aaesaande oiin noe6te arbeid. 9-{ Ziet oe u heen en bekiikt die snifpers een6i ltat qrdacht u dat die voorstêllen? Ueneer alaar fist 20 &ea1 de eerste zin' vêrscheurdr tefkens herzien.,ll- Honderd err veertis keer verscheurde ik de eerste U fl a1iáea, DoB steeds is die Diet naar oijn zin. </ Noent u die verecheurde papieren Seen bewiis hoe è hoogch ik rt literaire Peil van ux bfad acht..f'.: Jer kijk oaar eêrta Soed in die hoek bij al dat -VP stof en papier tpt aan 't pfafondi dat ras DiiE è tíêede stukje dit iae"r de probeer6elsr eêr6te à'tr eanz tten. Ja draait u dat blaadie naar 06. Z4} ziet u 21 oei Toen $46 ik J oeneer. Dat was clê eer6te herzíening van de 1e hêft van tt be- t3- ru6te 6tuk. Meneer ik ked n.i jn plichten. Toen naakf 15 te ik ne al zorgen ovêr pleatsíng vaa artikelee <'. ;ronwe- W en Íat dies deer zij. tr'i doèc Ja GraoÊchap! doch veeleer verdlrietr on uw teade aantij8ingen Éaakt edel! eaakt fier. tdab schrijft u naar Íat oyêr van die prut6 Élie en dlieí. tt is tra8ischr dat u ur onrêtebdheid Diet eens be eft. ook Eoet ik u ze88ed dat ut Dolaa1 verllettêrend io. Zii verstoíít oii 8eheel! eb ta6t [íi Êetrtaal aan. k Sevoel oe doo! Sebteh aan têdelerenr Seheel desolaat. [aartoe, laar!oo!? V^E?-:r- j'

14 1f wat sta^t o.oí u... ou-jï Herhaar! r.{ieke rerka6p? l\ -::ï::ïl:::.:: àz:i:"'èf voor...,..(?). Ach op die danier, ik zeg:eeí r? ''oel- \Á i"ï:ï; :ï Hffi ';::ï'.ïi::ï;:;,';,3;.:ï r".:; ík de strekkins /) van dir doorrrochte artikel ;;;_,q{ _ -!en verandered, r[aar ik 2a1 t t aoetetr vernietiaen.?í net zo geoakketijk n ats af die andêre le zi"ae"i-"'\ ftr i:l- È# B ;::"i:":ï'?;:';;";:ií::i:'-:ï:ïi:; í:i'ï;, é% {d acn gaat u nu toch heen, uw aanrezigheid worilt "rq A ne teveel. l,aat Ee nu alleedt ob alzo Le liidên Ê:4 q! ovêr alie Laatste scheur, -?A % M:ip" Seele i6t betriibt, dain heer. k wil irr 3n erhxeineète <l ;:li::"ïï;';,l"f,ii 811""'?f d ii:i;:ii:;::íi:: :::"*::i":;.::n :i:i'"ri;:." fu * ronde doet oiií pên voorlopi8 têlzijde l::"::ï. È { r.rís iskr!1i):( ) ---7P-,í\J) l.( ÈEÈFÍ tir.3.!./ aa N LET WE H5T H[r NÈ!:eÍÉt?:?--, qíjp w Ëlr0

15 Rd +\ v) -lq" NACHTMERRE Doodse stiltê... Een aèbêtige blik dat list aan het bubeur van de l-errar. Dan f,ord de stilte vcrbroken door een raure stee alie ile vrageè op 16e6t. Vreeê valt i.d de ogen vae de 1eelliÀBeD tê lezen en é6n en dezelfile gedachte speelt in huà hoofdetr:'ro jee, dat weet ik niet! De spaàèiàg stijgt ten topr en als tenslotte de laat6te vraag yoorgelezen i6, is de kfa6 Bevuldl Det beneurdè Bezichten. LanSzaan kiuipen dle EilruteE voorbij...,., Patst Een hete traan bevloeit het nog 6teed6 bi na ritte proefrêrkve; op een paar doorsêstreep tê zinrlen na. Eea b1j.k opzij Èaa! de buurnana hee! Hij heeft {àt atrderst Op het gezicht vêrschijnt een vra- B nde uitdlukking. DaD Daar êven overleggen. Eetr ztate 6teD daakt een eièale aan het Befluister. De ttee verachrj-kte gezichten buigen zich rêer over het Proefïerk.?!,,,l / 1j il J+ f Plots gaat de be. l.{oedelooe verlaten dê feer:i lingeè hêt lokaal: alxeer een onvoldoendle a) Jori jn a o co? s,1rè t

16 De AR\HjMSE SCHooLPERS -L- FEDERATïE presenteerl: het zoveelste nunrner van haar sam enwerkingsor8aan, dat hopefijk opgenomen wordt in sale schoolkranten van de BoMYT,SCHOoL, het CHRSTEJ( LYCEM' het SEDEl,lJK GYMNASUM, de TtoRBEcKE SCONG{OENSCHÁP en hêt KAÍHO,XK GELDERS LYCEUM. Aan dit nunner sêrkten mee: Aanenarie Ài1der6t Marj.aE Krabbêndam, Eeroan de Munnik, het Genootschap Denosthenes en Bert ilêtz. Helaas verschijnen er deze keer geen artikeltiee over het KGL en het Cl,A. Ju1lie zul1en met vi-er PagiBaie Stedê1jik Gynrnasiun genoegen moeten neften. Moet de Astr'-redactie niet zo snel nogelijk opgeheven rorden? WaaroÍn idoêten de Àrnhen6e school"kranten nog langer 8 à 9 {aardefoze pagina'6 in hun blad opnen6n? Dj-t vloeg ik me af na de laatst gehouden ASF- vergaderi nb xaar totaal gêen motivatie, enthouslasme en lnzel aanweztb ras bd de redac tieleden, 0n een sinpêl voorbeeld te geven, er wêrd gestr)roken ovêr het evaluêren van één jaar Astr'-vergaderinSeÀ, hoe e? 6aÍle!- gexrerkt is, hoe het functioneerde en wat er tot tand gebracht is ênzt en of hiervan ook een verslag noest ko6en in de AsF-paginars. edereed zei toeà xja' oaar toen het erop aanklltaln WE het moest gaan dloen, toên deedl nieíland zij'n bek open. Kijk, aan dit soort dingên kad ik Dij verscbrikk,"ljk er8eren. Tenslotte heb ik hêt oaar aangeboden (nota bene een ex-redactielid). Kijken ïíe eeos naar de inhoud van de pa8iner6 van hst afgelopen jaar: naast de stukjes van Theate! die er regelmatíg in verschjjnen, valt er eisenlijk oaar seinig intêre66ants in te lezent drose stof, en weinig of geen il1u6tiatie6. De 1êzers zulfen zich onderhand wel afvrageà, Íat dan yel. de functiê van dè ÀSF is. Dat i6 niet Do ilijk te raden, het is het op hoger peil brengen van ile ArnbêDse kranten, die bij deze organisatle zijn aang6l-oten. De ingevèialen zullên zêggen, dat ik makkelijk praten heb, sant af6chaffen van de AS betekent dat de schoolkranten net ale 6tencilnachine in elkaar gezet doeten wo?den, wat een bel-angrijke ksaliteitsverminalerj-ng en veel- werk betekent. lilaar de toekob6t van de ÁSF-redactie ziet er ook allerínj-net rooakl.euaig uit. Het is a bekend dat de huidige voorzitter Ton Puntman o!6tapt en alat ook anderen er weinig trek meer in hebben. fiet sordt

17 laqcrgles D opdlracht vad onzc lèraf,cs l{êdlcrland6r devlouw ZaDdeet nalren rij vrijda8 19 6aart in het on6 overbekende franse lokaal een idtetíieí af van dle heer Íarnêis. eij ranleer bebt u geboren? hij Jar eíed kiikebi Seborên in Àlr6terda-nt op 8 november wíi had u noá broer6 of zussen? lil ja,(grinn:.x), ík had één broer en één zus, tenninste toeb ik geboren teld êêtr zust want orn broer krad wij hij Í1J {aj later dlu6. Die was ei toen no8 niet. x/as ilat een vervledale zu r 6Peelile ze vaal< de baas? nour nee hoor (grinnik) neer alat {as trel een aarali.sê zu6 naa! rê haalden wel vaak ruzj.e dust be8!ijtr) je rêl? Je reet hoe dat Seat al"tijd. Ze {ilale Yel altiiil e!8 bedillenr 8eloof ik r die zul. en die broe!? nou. alat va6 {el een aatdise ioll8en ooêt ik ze88en. Die sas ook rel een 6tuk jongerr want diê kwan pa6 heel laat, Dat vas ioêer een beetie een nakoioert elgelllijk. Die ktam pas in r44 tot stand. Dat taa alu6 iet áatste jaar van ale oorlosr dle hongerxinte!, hè. En toen hebben te heo neteen Eaar opges tee..tar iat xerd u sttênb olrsevoedl? nou jar ach iar tat noeía ie stre!8 opgevoed. k bedoê a].s ik het verseliik net de naàier raarop ik nu riii! êi8en kinaleren olvoedlr dan zou ie dat Íel at!eè8 kunnei noeoear gcloof ik. lloetel-r afs je heè {.er dêt aoalere kínderên uit die tiid ve!8êijktr ilae valt het gel,oof ik te1 Eêe. Maa! ik heb duê iel eebs op Biin dotraler gehad enzo. Ook íel eeàs [et de lattek]-gtr)ler. Ja. i! díe tijd 8e!Íuilteu zê nog altiid dle nett kloppêr van het ttsj.aplistisch velbond!!.!{iie vadert die gaf ret een6 eèn ÉeP ia. k treet te eeà kegr. k wilde altijd naar sportredstriiilen en voetballenr daa.r Ía6 it altiid gek o!. k roonde ítr een 6tlaat ilie uittiê! op het Olydpi6ch StadioDr du6 al"é er 6aaa eveà iêts Ía6 dlad tou ik e! olriddelliik Baêr toer raat dlat nocht latuulliik liet altiid. Toen bea ik tocb 9eÁ keet aabr tellijl ik dus triet Eocbt e!

18 -8- lvraarscriinrux binnenkorl za daalde r waardoor dit roemruch lverdwijnen. Gelukk Lg eaar, uanl genootschap 2i ch genooalzaakt l"an zo'n botte troep hebben wêlziet van schoof te vertrekken lhelenaal niets te verwach enl en zijn {erkterrein op de un1- ] Het prototiepe van de eyena versiteíten te zoeken. lsjast is verdwenen: de ionge De genialiteit, SeestiAheid ' lrnan mer een keuris Pakjê ver die'xare ' Synnasiasten eigen i lzorsd uiterlukr die zin 8ezel of althans tot voor kort rast schap vervee t met 6i etaíen. en verdvenen zal zun, wadneer ldie hij mel veel moeite u1- rrnl Demosthenes niet meer op het lhoofd heefl Sele.rd en oie bo Gynnasiun is, geeft den GYnna lven dien nj et rn staat ie om siast o.i. het recht zich de te gaan met densen, die niet meerdere te noerien van andere luit zrn eisen ni ljeu afkoostial scholieren, s hij niet inderdaad 8eníaler dan den lyceist, (daar lzsr sláat hij dan mer z'nl lnond vo a t ij n s ) ' b e s t a ê t ni er is hí niet in staat ale Classiekên feilloos te citeeren' nreer. Zoas gezegd beefl he' lspukerpakkentiidperk de menta li is daardoor zijn itteraire teit niet genezen en zo tiert kennis niet veel Siotêr' is lde 6os jale onderontwrkkeljng zijn Bêest niet Sevoind in ale lvan de gynnasjasl nos $elis Íaereld der Grieksche en Roroeinsche oudheid' i6 hji niet lvoori. Trou we ns een meerder ' 'raardigh"i ds Ko Pleks houdf ín staat de Srootste dênkers llans stand. in hun oorspronkelijke taal te lhet onderwrjs op het 8Ym is lezen en hen in hun naatschap lvrij matig. Hoe rs het dan moge 8e pelijke c ontext te bebrijpen? tilt<. oar er nog zo veel kinde over de qualiteít van het onderw\js valt niet te twisten. lren op tere.hl komên? Nle l zo ' lals bekend heeft de nammoet De a.caaleínici r ook opgegroeid le en grote demokraeiserrng tolt in een milieu net classieke ls Land gebracht: i edereon zon achter8rond' diê bij ons voor ' lder onderscheid' in hetzelfde de kla6 staanr begrtpen de lgebouw, Haar de rechrse ouder6 glaereld van alen Gynnasiast lmeenoen, dal hun kinderen wer f kunnen de leer Lingen beter on_ lni et bestend zouden ziin tesen derwjjzen door hun te wijzen op lde konfrontaatsie net ander e ale verbanden! die toch ieder lsos jale lagen, waardoor alle vak hêeft net de Classieke rechtse doktr.lenes die zij hun oudheid, geven dus een dieper troost met de paplepel hadden inzicht i n het wozen van ieder li ngego ten plotse.lng ontlra'hl vak. Bovendien is lesgeven lzouden *orden. Zij hebben vanluit hun slandpunt gezien - een íoate hunne leerlid8er intelli voor leeraren pretliserr nêar- Seniejafe oplossing 8e genter zjjn. Kiik verder naarae taneljik

19 toen 6toBal níje rader inderdaad met de Dattekloppet buited het 6Èsdio! te rachteb. tênbi[ste, zo heiiltder it oe dat, toeb ging u Dea! de klêuterschool; 1a8êre 6choo1. Eadl u een bêkel aan school? hee, ik Beloot hêt Àiet dilekt, hoerel, van cle kleuteigchool han ik ne niet zo?eel 6eef herietrered, eigenl.ijk. Haar de 1at6!e 6chool Ías in hêt be8in rel eee bê;tje ;oeilijk,,aei nijn Do der ías ondê.rijzeres gewee6t en dtie void het duo nodlg dat ik de eerste k1a6 van de lagere eohool oversloo6 eà ja, toen kran ik du6 in de treêde k1a6. Dat was in het be8in rel eeà beetje vervelenal, je beít daà nog zora broekjte. Dê Bchool raar ik op zat heette een opetrlucbtgc hoot. Er za-l te! heledael Beetl lanetl in, zoals hiêr. [e dealen er ook vêe]" aan buiteb6ohools dingen, toexnooiên en redlstrijiten en zo.l fk kan!!e ook nog eef een olilerrijzer horinnereu] Ue hebbenj lrog e1 eens vor6chillende ondelwijzers gehaal en er was er oedtje bij alle no8a1 Boed kon ziesêb. Die rnan had een vrij ho8ê Êten. fn het begin ríerd dtaa! natuur]ijk vergch!íkkelijk od Belachen. Die Àa.tn krat! voor bet eetlt op sohool ed be8on SeLijk net die hogê Êtell een Liedje te siege!. Dat volcleb rê Eatuurlijk rel gek. Maa! nadlelhand Bingen 1 /e ool wel in koor ziàg! ea det deed hij se1 er6 8oed. Oud hollandtse Liedje6 êà ook pel buitên1andl6e liedjê6 Ííet Ker6tni6. Daar zijn re ook íog Eea voo! ile ee!'elalonroep geweest. Dat raê id de vierale, vijde k1a6 on8evee!. Íaar gieg u Áa de lagere school heetr? llou, Ík Íoonde dus altijd in en dlaar vlak bii ons ras het ColLete cymda6iub. Daar ^n6terda-e beh ik heed gegaan. gj.n8en uí bloêr ee zus ook naar die 6choo1? nêer nijà zus giàg naa! het dêi jeslyceum en Eijn b!oe, de school raar bijn vader les gaf. Hij Ía5 dlirecteur valt d EBS en gaf daar nedellands. f,aè valt u op al6 u die Gchool velgelijkt oet ateze 6cboo1? eveè nedenken hoor. Ja, eeí Leerliugenraad hail Je toen nog h lêlaaa1 ni t, Íe1 eel1 fê erl-i ngênvêreniging. En er trêral op school dus ook aan spolt Bedaan. Ola, dat voda ik Íe1 leuk: re haddêe van die klassentoer'booien. Daar dtedlen du6 a1le klaesen van school aan nee. Die raren verdleeld in Dool6 va bvi e lste en treede k1a6, derale ea vierde kj.ae enzovoort. En die be6tredlon elksar dlan op allerlei terreinê!t slortr bieeêl6port gêloof ik alleent oaar ook o! laten Íe zeg8.en [êer culturêel gebj.ed. Dit rêrd 16 lrid gêdaad er dulè

20 rel eetr paar rêkee. relkc vakkon voed u er8 leuk? ledorlarda heb ik altijd Íe lêuk 8eÍonaletr, atukjea scbrijven, boêken lezell ed dat 6oo!t Éli.ngen. k ben du6 altijd sel Ídee! íe de lichèidg van ale taleà gereê6t. fiekuàde vonil ik ook wel eêe leuk vak eigeefijk. Maa! die àbdere dingêe, latêr kleeg je Eatuur- en 6cheikunde, daar zag ik riitrig heil i.n. hoe voncl u fran toen? het i6 nooit een bijzoniler voolkeurvak ge{eest van oi.j! e genlijk. Nou ja, het ras du6 zo, alat je toen op school no die leriode had dlat de talelr aedeí6 onaletx,êzen *erden alan nu. Je iooest uiteindelijk kunnen vertalen. En tegenwoorali rboet je, nou Ja, een heleboel dingen ook kuiden. Spreken, boeken lezên. Dat was toeè nog niet. Maar aloordat je tege eoordig neêr ondlerdelen hebtr kan je oeer cobpedset,en. k beiloêl a1e je Glecht bent j.b heè nakên va! eed brief, maa je bent yeer goed aet een luistertoets of zoiets. Er zijn diie, vier onderdelen voor dat obderzoek. Vroege! zat je dus gebakken aarr dj.e eee enkele vertaliè8. En er sa.}e! ne 6en bij die clat gewoon niet koddeàr dab zat jê natuurlijk noeilijk. Maa? f,at wij gewoon id ale hogere klas6êe veel d dent Ías 1ezen, ook in dle klest vooral ook oudêre alíngenr [o1ière enzo. E! aleè yond ik ook sel leuk. Maa! ik kan Do niet zêg8en dat ik frans zoveel- leuker vondl dal1 aliê ander hêeft u wel eeà6 eed 6treêk uitgehaald op 6chool? U zj.ot l1u op achoo]- l erlingeb dj.àgen doen dlie u l-iever niet heeft, taar f,at deed u nou? nout ik vinal eige[ijk vef dat er ín nijn tijd veel neer 6prake ra6 van stleken en dergelijk, balitadigheid. Daa.rn ril i-k niet zeggen dat jul]-ie zoveel llever zijn ofzo, neer het raa geroon heel ander6. k Beloof dat ale kindere n nu er niet mêe} zo!p uit zijn oo echt befu6t gekke dinge te doen. Het i6 nee! een kwe6tj.e van algetsene dlrukèe en l. klateen en det soort diegen, dat wel, Daar Íij ralen echt vatr die, nou jar zoals jê vloeger dlie jodgen6boêken wo1 hadlr weet je 'ri1r ecbt streken uithalen. k herinber ne 1, van die didgen, Bij biologie,bvr hadldên we klittenr van ilie k]-eiee Broêne din8êtjes alie aan je kleren bleven kleven j otrder de &icro6coo! bekeken en dlie naneà se natuurlijk í-; Srote Betale oee na&r hêt vol8ende uur. Dat hield Cus in

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

ZING DAN Canzona arrabiata

ZING DAN Canzona arrabiata Zie negens mee een beet zon of zin Zie negens hoop of houast eenmin Spin as een gote onhes zate spin Hou oude domen angzaam angzaam in en tek de heme open ach aaom niet bezadigd of bezopen maa zing een

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

1. Los de rebussen op!

1. Los de rebussen op! oo k Enkel of dubbel korte klinker één edeklinker 1. Los de rebussen op! dubbele edeklinker s + nen + nen b = o = i 2. Welk speelgoed hebben Sofi e en Bart? Schrijf de juiste naa bij de tekening. 3. Schrijf

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Het boekje van Tante An

Het boekje van Tante An Het boekje van Tante An Anna Lambrechts-Vos bron. Muziekuitgevers Mij., Rotterdam 1910-1920 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/lamb084boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Die stoute schildpad.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden Ouderavnd bj -vere van Veg eren ezen I eren ezen ej? Suan van der Lnden O de uder e aen ervaren wa he vr hun nd beeen e eren ezen, geef u ze een eenruce e aernaeve eer. De uder ervaren z da eren ezen apje

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

en d e onh a ndi g e di ef

en d e onh a ndi g e di ef Ont we l zettend ache l n on euk, s sla p! Go ei emor g en! ze g t d e wi jka g ent. Hi j is net d e kla s bin nen g elop en en i e d ereen is ineens s til. Ik b en H enk Veens tra en d e onh a ndi g e

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december 2016 www.ret.nl Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie