k&miïmïd I I I I I I I I I I i: I I I I rijkswaterstaat :I:n dit; kader woi-tlcii .;t iidiedienst vl issingen Bijl. behorende bij,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "k&miïmïd I I I I I I I I I I i: I I I I rijkswaterstaat :I:n dit; kader woi-tlcii .;t iidiedienst vl issingen Bijl. behorende bij,"

Transcriptie

1 i: proleotcode k&miïmïd autsur(s1 : inc. U.C. vii.n M~t.ltlti&qcin datum : iiov13111be:~ 1980 hulagen : 1 7 directie waterhuiehoudlng en waterbeweging dletrict kust en zee.;t iidiedienst vl issingen Bijl. behorende bij, samenvatting : n atrii:i 1 uitin): up de in 1960 verschenen nota 60. 1, "k? bevic~ii'ba;i~lie i(l viin tie Westerschelde voor grote schepen" w«~*ilcii vci~ir de ti.i.ri!ct:ic Zcclarid van de Rijkswaterstaat vanaf 3(3ii;Z ja.i.wlijlis de gcgcivens over de bevaarbaarheid van de ~cui;~~i~scii~~~ì.dc: vooi- liet; Zeegat van Vlissingen - Antwerpen, in ciari ric"ca vast,e;e e &. J i~erbij worden voornamelijk de gegevens irie1; bctr~ekkiri~; tol, hc1; vooraf{gaande jaar ter sprake gebracht. ::n dit; kader woi-tlcii iii de voorliggende nota de diepteligging val i de dre rripe 1~ :, tlc 01 idc. rhoud s b ayge rwe rke n, de zandhui shoudirig en de vaart iiict ilii.pijuaridc schepen in 1979 behandeld.

2 ' minieterie van verkeer en wateretaiit,., S -,,."".- _,..._.-.- directie waterhuishouding en waterbeweging district kuet en zee advieadienat vlieringen AAN8 de heer Hoofdinganieur-DiraateuF VUL de RL~k6Waterrtaot in de directie Zaeland, tra.v, ir Streefkerk, Porbbur 5014, 4330 KA MXDDELDURO. uw kmmark vliioln0.n FEB, 19 û 1 ons kenmerk: 211 verzondan: bulaqan. a in 30-voud OnderWW. De bevaarbaarheid van de Westersohalde in Aanbieding nota WWKZ-80.VOOá. 1. Uierbij doe ik U 30 exemplaren toekomen van de door' de teohnieah ambtenaar e klas ng. D.C. van Maldegem van mijn dienst nota WKZ-BO.VO01, getiteld: "De beva&rbnarbaid van de Wseteriohelds in 197gP. Voor de inhoud van daze nota verwijs ik U kortheidshalve naar de samenvatting (hoofdstuk 5). 2. De indeling van desa nota, die men overeioht geeft van de ontwikkelingen met betrekkina tot da Brempeldiepten, de baagerwarken en dm ooheepvaart op Qb Westerro~elde in 1979, i6 in vergelijking wb da Vorige nota (WWKZ-79.VOOl) uitgebreid met een lijst met beiwippen en afkortingen en een literatuurlijst. De var0ere indeling komt overeen Piet de voriip nota. Ds gepresenteerde oijfers van de saheepvaart op de Weeteraohelde eijn og veraoelc van de Anbwerpse Zeadlenston met een verteganwooráiger van dese dienst ter, veriiiaatie 8oorgssproken. - J. - w 8 verzoek. bu uw mmoord kenmerk en datum daze* l. wrmddan en ilechls ódn zaik n.<in bilef 1. bahindelen 4382 UA vlhslngen prins hondilkweg 3 tel. (O1 104) ö O4 W. ö , telox 55316

3 liekodíi bij: brier. O 2. FEB bladnr: 2 nr: Naast do gebruikelijke tevsarbaarhaidsnota werd in 1977 door mijn dienst onder de titol; "De Weptar&ohelde al# sohoopvaartweg" (Memo V ) tevens een alaemne, voor een aantsil Jaren te handhaven beouhouwlnfs uitgebraaht betreffende de Westarclohelde. Van dit mem cijn Uestijda bij mijn brief w van 27 me een aantal exemplaren geconden aan äo heer Hoofdingenieur "An in het v.m. Arrondiaaement Vlirsingen. De aun de bljlrgenoorie van de beivaarbaartisidenota ontlernäe bijlagen van mmo V kunnen dasgewenet: jaarlijks worden vervangen door de overeenkonietige exemplarun uit de jongste bevaarbaarheiclminota. Moobt hierop prijs worden gesteld, dan kumian ten behoeve van de bij Uw dienst aanwesige exemplaren van memo V de meeet reoente bijlagen (in de gawenat aantallen), ter vorvariging van de thana aawwecige, door mijn dienst worden verstrekt. 4. k &eer U in ovsrweaing drie exemplaren van nota WWKZ-8O.VOOi te doen toekomen aan de heer Directeur-Oeneraal VM de Hijkawatarstaat en na dienst toeeterming exemplartn van de nota te eenden aan: - a. de Directeur-Qeneraal vw het Zeeweeen en van de Binnenvaart Van het Ministerie van het Verkeerswesen, BellitWdatFaat 30, Brusasl (i exemplaar) ; O. de nspeoteur-generaal van Bruggen en Wegen, AdniLnistrateur Van - de Antwerpse Zeedionsten, Tavernierskaai te Antwerpen (4 exemplaren) ; c o. de nspeoteur-qeneraal van Ueaen, Dienst der Kust, Residentie "De Mast'', E. Pey8phh 15 te Oortende (1 exemplaar); c d. het Koninklijk Belgisch Zeewnaoollrye, toli6loi 42, B-2000 Antwerpen ( exemplaar) ; e. de üireateur van het Maritiem Distriat Sahelùemond, Nieuwendijk f: Vlierminaen (1 exemplaar), - f. de Commandant-Directeur van de Hogert Zeevaarteoboo~, Noordkastee: oost 6, 2000 Antwerpen (1 exemplaar); &, de Dienstchef van het Boleisoh Loodeweeen, Boulevard de Ruyter 16 te Vlissingen (5 axemplareii). nist het verzoek een exomplaau! te doen toekomen aan: - blad 3 -

4 i behoort bij: brief ' nr: 271, O 2. FEB bladnr: 3 - de heer B. van Oeldar, Nautisoh Direoteur directie Loodswegen, Antwerpen - de heer A. de Book, Nautisah Directeur direotie Loodewezen, Oost ende ; - de heer H. van Loocke, Nautiseh Directeux Beetuur UM het Zee- - weeen, Brussel; de heer $. Lagace, Destuurssecretarie bi$ het Ministerie van Verkeerswaeen, Beetuur van het Zeewegen, Bruesel. Het Hoofd van de Studiedienst Vlieeingen, (w.g.1 W.Th.J.N.P.Bakker -- (ir. W.Th.J.N.P. Bakker)

5 4% behoort bij: brief nr: 271 O 2. FEB, bladnr: 4 Nr. 271 Afschrift van de brief met; bijlag? (nota WWKZ-8O.VOOl) enniöneniitig aangeboden aan : de heer Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Waterhuishouding en Waterbeweging te 's-gravenhage; - de heer loofd van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Van Alkemadelaan 400 te ' s-gravenhage ; - de heer Hoofd van de Hoofdafdeling Scheepvaart van de dienst Verkeerskunde, Spuiweg 5, Postbus 494 te Dordrecht. Vlissingen, O 2. FEB Het iloofd van de Studiedienst Vlissingen, ter (ir. W.Th.J.N.P. Bakker)

6 ! o.. - behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOOl bladnr: 1:NOU D L,ij nt niet begripperi en afkortingen. i. nl.eiding. 2. Het Zeegat van Vlissingen. 2. i Oostgut - Sarltiijngeul. 2.2 Scheur - Wielingen. 2, 3 Max. diepgang scheepvaart. 3. De Westerschelde en de Belgische Schelde. 3, 1 O!ider.tioutisi>iii:ijerwerken. 3.2 )if~f)teligl>;.i.n(~ der0 drempels Laridw irini np; voor derden. 4. De vaai% niet grote schepen. 4. î A1.gerrieen De vaart op de verschillende havens. 5. :;amenvat ti ng. Lijst van bij.tagen. i UlZ

7 1: 1% behoort bij: riot a WWKZ nr: 80.VOOl. bladnr: U e. g ;i~ i> c 1 i c ::o i e :i ii L : U (P W e si, i2 r :i c ti e 1. de van de Ne der ï and s -Be 1 gis c he gr crio tot Aritwer3peri. lictiteri van scìicpeii: let overy.taan van een gedeelte van de scheepsl.adirig Tri kleinere vaartuigen (egn. lichters). rii j zi.tig : k w>ite:r stand boven het peil. van a.l.1.w.s. reduct ievl.nc s c kit? pc n ii : ïii dezo nota: gciniddeld laag laagwater spring (y;. i..w.s. ). : sciit!pcn rnet een diepgang : 100 drn. M.D.V. : iii.inut. -. beach<.kbure diepte vaarwater M. i). r,i. v. : iiiin:;tc? diepte nij.ddenvaarwaters &...l.. w. s. : l.:c:tii. ~i~tiag laagwater spring B.A.L. : iìor#i cl.it;cn aan Zeevarenden (wekelijkse uitgave viiii tic: dienst der hydrografie van de Koninklijke Marine) [31 ( : V) : vo i1;t:rw :;tudi edi cns t Vlissingen N.L. A.Z. : Nii<lt~t-~ amis Loodswezen : Ai L WE rap s c Ze e di enu ten [ : 1Liit.ei~atuur

8 E 1 1 E ie 1. -~ Lri:teiu. behoort bij: nota wwkz nr: 80.V001 bladnr: 1 Vooi2 de dir-ect,ie Zeeland van de Rijkswaterstaat worden sinds 1962 dc gegevens over. tie bcvaarbaarhei.d van de Westerschelde jaarlijks in een nota vastgelegd. Deze nota's sluiten aan op de eerste, i.n 960 in dit kader uitgebrachte nota 60.1, getiteld: "De bevaarbaarheid van de Westerschelde voor schepen met grote diepgang". n deze nota's komen naast een beschouwing over de diepteligging van de drempels, tevens de uitgevoerde baggerwerken, de eandhuishguding en de vaart met diepgaande schepen aan de orde. Voor een overzicht van de bevaarbaarheid van de Westerschelde in voorgaande jaren wordt hierbij riaar deze nota's verwezen [l]. Bi.jlage 1 van de onderhavige nota geeft voor het jaar 1979 een overzicht van de belangrijkste vaargeulen en drempels in de Wester- schelde; tevens zijn op bijlage 1 gegevens vermeld met betrekking tot de.angs de oevers aanweei-ge schutsluizen. Na een beschouwing over de situatie in het Zeegat van Vlissingen in 1979 (hst. 2) worden in hoofdstuk 3 de baggerwerken en de diepteligging van de drempels in liet gebied van de Westerschelde en de Belgisclie Schelde besproken. De vaart; met grote schepen wordt in hoorclstuk 4 ter sprake gebraclit. Xen samenvattend overzicht wordt tenslotte gegeven in hoofdstuk 5.

9 -~ behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOO1 bladnr: ilet Zeegut viin V1.is~ir~en _. i. î Oostf;;it - SardiJngeul..- VOOY de scli~:<?pvaart via het Oostgat is de diepteï~igging ter plntit,se van de rioor~dwi?:;t(?li~jke inloop in 1979 maatgevend gebleken (bi,j.agc? 1). Lira is gekonstateerd dat de veranderingen van de minste be:;ch.ilcbarc vaartiit!pteri (M.i).V, ) nabij de lichtenlijn tot dusver over liet?r.tgctneen 1cLe,iiier4 zijn dan F, dm (bijlage 2a). De M.D.V. bedi'oep; iri de bewuste in 1.00~ tijderis de opneming van de Studiedi-enst Vii.ssing,en (SV) :in oktober 19'79: g.1.l.w.s. -80 dm (bijlage 1). De rsijzirig boven het rsetliicticvlak te Westkapelle bedraagt 34,5 dm [21 bi.j hoogwater gemiddek doodti.j eri 42,5 dm bij hoogwater gemiddeld sprj.iigli j. Uit ~csu~tteerdc voor de inloop van hel: Oostgat in beschik bare vaiirtli.cpteri viiri rc:;p~?ctievel.ijk 114 en 122 dm. De M.D.V. in de Galgeput werd.in jul~i 973 bepaald op g.1.l.w.s. -92 dm (SV). Door iiet Neder:L.a.nds Loodswe::ori (N. t,.) werd in september 1979 een M.D.V. p;evi)ridcn van 1;. 1.1.w.s dm. Het ondiepste punt van de Sardi.jn- [;eul bevindt, zich op de zuidoostelijke uitloper van de Nolleplaat. Di. N.D.iY.V. tir:ctr~oc~: aldaar in mei 1979 g.1.l.w.s. -89 din en in septerriber/oktobcr 9'/9 :. 1.l.w.s. -83 dm (SV). U i t een vergelijking met di: voorganncic jaren [11 bïi.jkt dat de M.D.M.V.'S in de Sardijrigcul aanzi.ciilijk vuriiit~eii. let N.1,. heeft in september 1979 aldaar een D..11.P. V. gevoridcn van G. 1.1.w. s. -'77 dm. Het d~icpcre, onder de rechteroever, van de Sardijngeul gelegen geulgedeelte is rriaatgcvend voor de vaardiepte in dit gebied. De ger~inp? geil brrcdtc houdt overigens wel een beperking in voor de scheepvaart hij het eebt4uik van deze geul. De M.D.V. bedroeg aldaar j~n mei 19'79 g.1.l.w.s. -93 drn en in september/oktober 1979 g.l.1.w.s drri (SV). Kerstgenoemde diepte komt vrijwel overeen met de in 19'/8 aanwezige minste diepte (b-ij lage 1). Onderhoudsbaggerwerken zi~,jn in 1.9'79 in de Sardijneeul niet ui.tgevoerd (bijlage 3). De ondiepten op de buitengaats (zeewaarts van de inloop van het gel.e[i;en Steenbanken kunnen door ronden worden vermeden; voor de scheepvaart, via het Oostgat c.a. zijn deze diepten in feite niet maatgevend

10 ---~- bladnr: 3 Lielioort bij: nota WWKZ nr: 80.V001 Lri tabe.1 :i wordt een overzicht gegeven 'van de gebaggerde hoeveelticden spt?cie in de M.D.M.V. s1) vanaf 1960, Deze diepten zijn ti.jderis of diwct iia de bctr*eïiende baggerperiode bepaald; voor de giur'isoiie verswcr.lcing zie bijlage 4 2 ). 'l'abel. : 13>rg>g:erawerkon cri rr~insten diepten middenvaarwaters (M.D.M.V.) in liet Scheur' vanaf.' au?;. apr. apr. aug. aug. sep. sep. apr. apr. jari. jan. jan. apr. apr. - j urii - juni juli ju1.i '67 - dec. aug. '68 'hg - :*up;. '70 - aug ''13 - jan. ' (iec. '75: - dec. '76 - dec. '77 - dec. '78 - mrt. '"9 - mrt. liiiliy'bc! cliepte midden vaarwater [dm t.o.v. g.l.l.w.s li ',) De.D.M.V.'s zi.jri afk»insti.g uit lodingen van de Studiedienst Vlissingen en de Re:l.gischc Dienst der Kust. 2,»e gebaggerde hoeveehedcri in een periode van meer dan 1 kalenderjaar zijn in de p;raf;~ek van dij lage 14 rechtevenredig verdeeld over de ni~k~rideri.

11 4 " - behoort bij: nota WWKZ nr: 80.VOOl bladnr: 4 Uit tabel 1 blijkt dat de bagperwerk.en vanaf 1974 hoordzakelijk tot het in st,arid houden vari de vaardiepten in het Scheur hebben geleid. 'n het Pas vari het Zand, de tot Zeebrugge (bijlage 1), worden de laatste jareri grotere hoeveelheden specie gebaggerd dan in het Scheur; in de periode april. 19'70 - maart 1980 werd aldaar in totaal m3 specie gebaggerd. De baggerspecie uit het Scheur en het Pas van het.zand, totaal m3, werd naar de ten rjoord6ri.wm het Scheur gelegen stortplaats Schooneveld gebracht. De baggerspecie ui.t de haven van Zeebrugge (26.1û6 m3) werd in het ten zuiden van de Paardenmarkt gelegen gebi.ed ter hoogte van Knokke gestort. Bijlage 2 en 2a geven het grafisch verloop van de M.D.V. 's in het Scheur sinds 1961 vo.gens diverse hydrografische opnemingen. n februari 1979 werd door de Hel~gische Dienst der Kust in het Scheur een M.D.V. bepaald van g.l.l.w.s.-112 dm; in de 1.00~ van 1979 werd een M.D.V. gevonden van g. 1.1.w. s äm, en in mei 1980 g.1.l.w.s dm. Door de S"i.uudictlierist Vlissingen werd medio 1979 een M.D.V. van g.l.1.w.s drri gevonden. Op bijlage 1 zijn een aantal representatieve diepten volgen:; de lielgische opneming van mei - oktober 1979 wcergegcvcri. De rijzing te Zeebrugge bedraagt bij hoogwater gemiddeld doodtij 39 dm en bij hooewater gemiddeld springtij 48 dm [;i]. De minste beschikbare vaai>diepte bedroeg voor 1979 zodoende 151, respectievelijk 160 dni. n de Wielingen werden in 19'79 -evenals in voorgaande jaren- geen onderhoudsuaggerwer~keri uitgevoerd. n de Wielinpen werden medio 1979 M.D.V.'S gevonden van g.l.1.w.s. -78 dm (SV) en g.l.1.w.s. -79 dm (Dikrist derz Kust). De bodemligging van dit vaarwater was vooral iri vr'oegere jaren erg stabiel (zie ook bijlage 2 en 2a); de. laatste jaren i.8 (welli-cht in samenhang met de omvangrijke baggerwerken in het Scheur) evenwel van een geringe verondieping sprake. Tijdens hoogwater gerrii.ddcld doodtij en hoogwater gemidde;l:d springtij waren in 19'79 in de Wiel~ingen minste vaardiepten van respectievelijk 11.8 en 127 dm aanwezig

12 ~ behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOO1 bladnr: 5. Z. 3 qaximale diepeng scheepvaart De niaximale niogeï-ijke diepgang van de scheepvaart via het Oost- gat, het Scheur en Wielingen wordt berekend met de gegevens uit h8.t en 2.2, en de benodigde overdiepte voor het varen. overdiepte') is tot nu toe gesteld op 12,5%') van de diepgang. Op grond van een globale bestudering van de overdiepte wordt door de T'echiiische Schelde Commissie bij huidige studies in verband met een verdere verdieping van dc drempels, thans van een overdiepte van 15% voor de Westerschelde en 20% voor het rnondings- gebied uitgegaan. ntabel 1 is een overzicht gegeven van de maximale diepgangen in 19'79 tijdens hoogwater gemiddeld springtij bij een overdiepte van 'i2,.5, respectievelijk 20%. Tabel 11: Maximale diepgang scheepvaart in 1979 tijdens hoogwater la lb C k benodigde gemiddeld springtij voor de toegangsgeulen naar de Westerschelde. Oostgat M.U.V. [dm t.o.v. e:.l...w.s.l - 80 Scheur Wielingeri - '79 waterdiepte [dm bij hw. eern. springtij diepgang bi: overdiepte 12,5% 20% Ldml [Vtl Ldml [vtl i tt t t08ii '10" 'Oî.'' '09" ') De overdiepte (keel clearance) wordt bepaald door de volgende tactoren: - sett.ernent = indaling als gevoig van spiegeldaling - uquat trimveranderingen - bewegingen ten gevolge van deining (stampen e.d.). *) Voor. de Westerschelde en haar toegangsgeulen bestaan tot nu toe geen offici6ï.e voorschriften met betrekking tot de overdieate.

13 1 1 0 E behoort bij: nota WWKZ nr: 80.V001 bladnr: 6 Uit tabel 1 volgt, uitgaande van een overdiepte van 20%, dat schepen met een diepgang groter dan 133 dm, de Westerschelde moeilijk kunnen bereiken. Uit de gepresenteerde diepgangen van de grote schepen blijkt dat de Westerschelde bevaren wordt door schepen met een diepgang tot ca. 140 dm (hoofdstuk 4).

14 Tabel 111: Overzicht gebaggerde-, gestorte- en afgevoerde hoeveelheden specie in i979 stortplaatsen + mceren naar derden baggerputs /gehag-i.d Nederland België ch. v 'aarde Sch. v.d Ch. Y. 'Uden Doe andere derden p1. v. walsoorden 0,79 <0,01 4,Ol drempel v a Bath 0,17') 2,02 4,Ol 0,06 0,18 2,08 Tot& 12,86 1, drempel ydn Zandvliet 1,62 -el vui Frederik 0,111 steiger van Lilio drewel van Liilo drempel V.O. Pml Petrolewier Totaal 0,09 0,29 O,69 4,Ol btaal Keuerluid + BQië 15,69 1,63 4, % 10% 27% 0,79 10, , ,79 5% 1, ,Ol 0,04 0,69 3,55 3,11 3,09 C0,Ol 0,55 0,11 <0,01 0,07 4% 0,0? ) gestort in rroschaar naar de Everingen ') opgespoten t.b.v. Bayer

15 --- j behoort bij: nota WWKZ nr: 80.V001 b a d n r : 7 3. De Westerschelde en de Belgische Schelde riderhoudsba~ger.werkeri. ( W & Voor het op diepte houden c.q. verbeteren van de vaarweg tussen Vlissingen en Antwerpen worden regelmatig op diverse plaatsen baggerwerken uitgevoerd in opdracht van de Antwerpse Zeediensten. Voor de werken op Nederlands gebied wordt hiertoe door Nederland op De.gisc:h verzoek jaarlijks een baggervergunning verleend. De hier gepresenteerde cijfers van de baggerwerken zijn volgens opgave van de Antwerpse Zeedi.ensten van het Belgische Mini- sterie van Openbare Werken. Op de bijlagen 'j (geileel.te Antwerpen - iansweert) en 5a (gedeelte Harisweert - Vlissingen) zijn de in 1979 gebruikte bagger- en stortplaatsen aangegeven. Voor de in 1979 voor de eerste iiiaal in de 0ver:Loop van Valkenisse uitgevoerde bageerwerken is, gezien de geringe omvang van de gebaggerde hoeveelheid (bijlage 8) en de grote lengte van het als zodanig in aanmerking te brengen gebied, geen gel.okal.iseerde baggerplaats aangegeven op bijlage 5. n tabel 1.C. (zie vo1.gende bladzi~jde) is een overzicht gegeven van de gebaggerde-, gestorte- en afgevoerde hoeveelheden spedie op Belgi.sch c.q. Nederlands gebied in Op bijlage 8 zijn de gebaggerde- en gestorte hoeveelheden in 1979 van de drempel van Zandvliet t/m UorsseLe per maand vermeld. Bijlage 9 is een Qafi'sche verwerking van bijlage 8. :n tabel V zijn de gebaggerde hoeveel-heden in 1979 voor verschi.lïende indelingen van de Westerschelde weergegeven. - Tabel V -

16 E " o k ll l 'l'ahc?l 1.V: ---.-_- behoort bij: riot a WWKZ nr: 80.V001 bladnr: 8 Ver,uc,hi..t~Leridt: versdelingen van de gebaggerde hoeveelheden specie oyi de in hoeveelheid [m procentuele verdeling [ % ücze veruckiil cntlt? verdelingen van de jaarlijkse baggerhoeveel- hc i~d zi~jn op bi.j lage 10 grafisch vanaf 1950 weergegeven. Hieruit bl.i jkt dat de totalc,;iiilf;er'lioc.vee~ieden i n 1979 iets minder waren dan in Deze geri~nge afname is toe t e schrijven aan het verschil van een re.ati.ef.' aanzi.enl.ijke afname op Belgisch gebied (o.a. drempel van 1;'rederik) en een relatief geringe toename op het Nederlandse gebied (0.2%. drempel van Valkeni.sse). Op bijlage 6 en 7 zijn de jaarlijkse baggerhoevealheden grafisch weergegeven : op bijlage 6 - gedeclte Westerschelde iorssele t/rn Zandvliet - vanaí' 1905, op bijlage '7 - gedec?!:lte Belgische Schelde t/m Antwerpen (Petroleum- pier) - vanaf 19ljO. Hieruit blij kt dat de gebaggerde hoeveelheid specie met name toenam op de drempel v?an Valkenisse. Op de drempel van Baarland is ria 1976 niet meer gebaggerd. De jaarlijkse baggerhoeveelheden van de andere drempels op Nederlands gebied variëerden enigszins, even- a1.s in voorgaande jaren. Voor de drempels van de Belgische Schelde. valt vooral voor de baggerhoeveelheden bij de drempel van Frederik - Pl.aat van Doel een sterke ter2ugp;ang ten opzichte van 1978 op te merken. Op bi.jlage 11 Ajri de,jaarlijks gestorte- en afgevoerde hoeveel- heden baggerspecie vanaf lg'ih, af'komstig van de drempels vermeld.. op de bijlagen 6 en 'i, per stortplaats grafisch verwerkt. De hoeveelhede * van de baggerplaatsen bovenstrooms Zandvliet zijn hierop niet onder u & verdeeld -

17 behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOOl bladnr:. veidctiid weerz{y?gcivt:n. Ook dc j:xwl.ijks naar Nederland c.q. België, afgevoerdc iiouveeliiedcn speci e zijn op de bewuste bijlagen vermeld. Naar Ni:dcrl;inds Ccbj.ed ju sinds 1975 geen baggerspecie meer buiten hel; rivierbed van de Wes;ei sckielde afgevoerd. Uit bijlage 11 blijkt dat de g:ustor4to houvcc h~cleri iri de Appelzak en het Schaar van de Noord in ria.uwc1.i jlis van uctekenis zijn geweest in tegenstelling tot voorgaaride jarcri. Het gebriri.k viiri (1,: :;Lc)rbtplaut,s Konijnenschor is in 1979 enorm i.n betekenis toegerioirii,ri. Ue ge:;torte hoeveelheid nabij boei 63 is in 1979 ten aunzieii van 19 /[j daarentegen sterk verminderd. Van de stortplaatsen Zirnriicr,riiiln:i?i11~ en Ebschaar naar de Everingen werd ook dit jaar gecri p;ebruik gyiiiuakt. n tabel V is nog CC overzicht gegeven van de jaarlijks ge b aggerde en af ge voc rcle tioe vce lhede n stroomopwaarts van Z andvliet vanaf ilieriiit blijkt ook de forse afname van de baggeraktiviteiten in 1979 op de Ua~Lgi sche Schelde bovenstrooms Zandvliet. De afgevoerde hoeveelheden naar derden (Bayer, US1 e.a.) zijn zeer sterk verminderd ten»pv,i chte van Tabel V: Gebaggerde en a1 ::evoerdc hoeveelheden baggerspecie vanaf op de Uc:[r,i sclic Schel~de stroomopwaarts van Zandvliet. jw o,20 0,80 2,48 1,21 1,7 2.1 Y afgevoerd i $ ,5 99,2 99,G 98,6 O De -

18 -_---- 1! ik _-- behoort bij: nota WWKZ nr: 80.VOOl bladnr: 10 k &l;ebaf;p;erde en gestorte hoeveelheden specie ten behoeve viiri de oiider~hou(~uba~~~:(-r'werkcn in de haveris langs de Westerschelde zijn.i.n het kudcr. viiii di:m nota geheel buiten beschouwing gelaten. Dit bodcriiiiiutcr~iaal bestaat namelijk voor het grootste deel uit slib en is zodoende voor de earidhuishoiidirig van weinig of geen belang D i ep te 1. iggi rir; de '- drwiiipe s. i3ijlage 1:ceft o.a. cen overzicht van de ligging van de cireiiipe:ls in di: CJcsl;ciasche1de eri de Belgische Schelde. Bij deze dreinpe1.s zijn rianst cleri vol~pptiriiirier (nrs 2 t/rn 11) tevens de minste beschikbare v;rai2diepteri i.ri 1978 en 19'79 vermeld. n tabel. V is de bron wtiar'ailn tie l1ctr'l:ffeinde minste beschikbare vaardiepten zijn ontleend nader vermi i tl. Tabel V : ijroiiver-riti l.ding; van de minste beschikbare vaardiepten van de di2crripels met betrekking tot de bijlagen 1, 2 en 2a. nr a drerflpe U e narrij rijp; dreriipc 1~ van Hors s e le Pas van l'e rriou:ieri drenipe 1 van jaarland Overloop van llnnsweert ivlidde 1 gat; drempel van línnsweert drempf:. van Val. ke ni s sc drernpe 1 van 3ath drcrnpcl. van ZandvlLiet dreiiipel van Frederik drerripe:i var1 Lrilo drempels :;Lroomopwaa.r'ts Boudewijnsiui bron A.Z. B.A.Z. A.Z. A.Z. B.A.Z. A.Z. A.Z. A.Z. A.Z. (vanaf 176) A.Z. (vanaf '76) A.Z. (vanaf '76) B.A.Z. Het; verloop van tie ivi.11.v.'~ van de bewuste drempels is op bij.age 2 variaf 19b8 t /in 1974 en op bijlage 2a vanaf 1972 t /ni 1979 grafisch weergegeven. Op deze bijlagen is voor zover van belang, naast de M.D.V. tevens de miriste beschikbar'e vaardiepte langs een der oevers van - enkele -

19 k - behoort bij: nota WWKZ nr: 80.~001 biadnr: 11. enkele,drenipe~s aangegeveri. R i j lage 12 geeft op grotere schaal het beloop van de M.D.V.'s voor alle drempels vanaf medio 't/m 19'79 weer (uitgezonderd de drempels nr. 3 en nr. 5). Tevens zijn de perioden van de uitgevoerde baggerwerken bij de betreffende drempels op b.ijlh.ge 12 aangegeven. Op bijlage 1,4 zijn de vastgestelde minste en grootste drempeldiepten in 1979 stroomafwaarts van de 13o.udcwijnsluis vermeld. De hiervan af te leiden mogelijkheden voor de scheepvaart i.n de verschillende riviervakken worden in hoofdstuk 11.1 nader besproken. Vervolgens wordt hierna naar aanl.eiding van de gegevens U i t de bijlagen 2, 2a, 12 en 14 het verloop van de diepteligging van de verschillende drempels globaacl behandeld. Drempel van liorssele. De M.D.M.V. 'ö.blijken tot halverwege 1979 aanzieniijk (ongeveer 1,s m) afgenomen en daarna weer enigszins toegenomen. Langs de di.epere 1j.riker- eri/of rechteroever van de drempel werd als gevolg van uitgevoerde baggcrwerken veelal een aanzien1.i jk diepere.igging vastgestel-d, zodat hier voor de scheepvaart grotere vaardiepten aanwezig waren. De M.D.M.V.'S variserden in 1979 op de drempel van Borssele tusoen g.1.1.w.s en -jl dm en de M.D.V.'S tussen g.l.1.w.s clm en g.l..l.w.s cirii (max. toepiestme bwerdiepte g.1.l.w.s. -12 m). Pas van Terneuzen (ter hoogte Ser Lippenspolder). De M.D.M.V. s komen vrijwel overeen met voorgaande jaren. De minste diepten in de lichtenlijn Eendragtpolder waren begin minder dan de M.D.M.V., terwijl deze eind 1979 aanzienlijk groter waren dan de M.D.M.V. De minste beschikbare diepte middenvaarwaters werd iri 1979 bepaald op g.l.l..w.s dm, tegen g.l.1.w.s dm in n het betreffende gebied wordt tot dusver niet gebaggerd. - Dreinpcl. van Eiaarland. De M.D.M.V.'S komen in belangrijke mate overeen met 1977 en n 1978 was a1.daar een minste vaardiepte beschikbaar van g.1.l.w.s. -82 dm, tegen g.l.1.w.s. -80 dm in Vanaf 1977 is er niet meer gebaggerd. - Overloop van Hansweert -

20 $ <> cd. Over'Loop,vari linrisweert. - De M.D.M.V.'S.-. behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOO1 bladnr: 1: waren in 1579 over het algemeen iets groter,dan in :l978; at'ge?,j.en viiri dieptcvar.iaties van ruim 1 m is de minste besi:hikbart. va;ircliepti? van deze drempel (i.n 1979 g.l.1.w.s drn) vanaf 30'/6 vrij st,aib.ie. n het voorjaar van 1979 is gebaggerd. Middclppt. De M.U.M.V.ls z.ijn ovcr' hot algemeen iets ininder> dan in 1978 (1978 = g.1.1.w.s. -87 tiin; 19'79 zg.l.1.w.s. -83 dm). Di~erripel~ van 1iari:sweer.t. _1- De M.D.l'.V.ls komcri in 3.9'/9 over het algemeen overeen rnet voor- p;:aande jaren (vatiaf 3976). n 1979 werd voor de M.D.M.V.'S een itii.nj.niuni diepte bepaald van g.1.l.w.s dm, tegen g.l.1.w.s drri in,1978. De niirisle beschikbare vaardiepten onder de rechter- oever vuri dc geul zijn echter aarizienl~ijk groter (diieper dan p:.....w.s. -12 iii) rlari de M.D.M.V. is gebleken; deze diepten zijn büvendieri toe[:erioineri ten iipzi~chte van voorgaande jaren. Er is vrij lriititj nu G~~c";~;L'~~. Dc N.D.V. varieerden tussen g:.1..1.w.s. -1~211 dri en cim. -_ i w ) c van Va.kcni ssti. 132 M,).M.V. :; lumen over hc:t; overeen met 1978 (minimum beschikbare vaar- diepte 19'78 = p;.l..l,w.s drn; 1979 = g.l~..w.s dm). Overigens vertoonde de drerrpe:t van Va:kerLisse vuihties in de diepteliggingvan ruim 1 m. Er is vrij Drernpel~ van Rath. De M.ü.M.V.'s 4 kontinu gebaggerd. waren in 19'/9 duftdel.ijk groter dan in voorgaande jaren. n 1978 werd ters DLaatse van de drempel van Bath een minste beschikbare vaaradiepte bepaald van g.1.l.w.s clni, g~l,..w.s tini in 19'73. Er is vrzij kontinu gebaggerd. tegen - 9reriipe.i._ van Zan(ïv.1 - ict. k r4.ü.ly.v.'~ vertoonden in 1979 over het gehele jaar beschouwd een p;eri.nge toenartie ten opzichte van 19'78. Evenals i n 1978 werd de mi.r!stc ter beschikking staande vaardiepte echter ook in op (5....w. s. -1 L drn vastgest,eld, 1:r is gedurende meerdere perioden [:euagp;e rd. - Drempel van Frederik -

21 l a t - - behoort bu: nota bladnr: 11, WWKZ nr: 80.VOO1 1- Dreml van ri'redcrik. De M.D.M.V.'S zijn in de loop van 1979 t..o.v,dediepe ligging eind,1978 niet ruim verminderd. Er is alleen gebaggerd in januari en december,. De miniinaal beschikbare vaardiepte,,vertoonde overigens een toeneming van g.1.l.w.s. -U'( dm in 1979 tot g.l.l.w.s.,-98 dm in Drempel van Lilïo. De M.D.M.V.'S zijn in de loop van ten opzichte van de diepe ligging eind 3.9'78 duidelijk verminderd. Overigens vertoonde de minste ter beschikking staande vaardiepte een duidelijke toeneming (1978 g.1.l.w.s. -81 drn; 1979 = g.l.1.w.s. -87 dm). Er is tot en met mei gebaggerd. Overige drenipels stroomopwaarts van de Boudewijnsluis. Op de drempel van de Parel is gedurende het eerste halfjaar gebaggerld. De i.n maart 1~978 aanwezige M.D.M.V. van g.l.1.w.s. -78 dm nam hierdoor toe tot g.1..w.s. -88 dm in november De M.D.M.V.'S van de drempels Krankeloon en Oosterweel (in 1979 minimaal respectieveli~jk g.l.%.w.s. -81 drn en -94 dm) komen overeen met 19'17 en De M.D.M.V. s van de drempels Draaiende Sluis; beoosten Palingplaat en van Burcht; (in i979 minimaal respectievelj.jk g.l.1.w.s. -88 dm, -94 dm en -82 dm) zijn hoofdzakelijk wat minder dan in 1977 en n tabel Vl wordt een overzicht gegeven van de maatgevende drempeldiepten in 1979 voor verschillende riviergedeelten. - Tabel V -

22 l g ci m -_----- k --- behoort bij: nota WWKZ nr: 80.v001 blodnr: 1i.1 Tri het gedeelti? Zcel::rt; van Vlissingen - Zandvlietsluis via het iioofdv;j.ar3watcr koiiiisn de maatgevende diepten overeen met 1978; via de nevenv;iar,r,i>iitc van dit riviergedeelte waren het Scheur8 en de dr)ecipel van Vallícrii sse maatgevend, tegen de Overloop van Hansweert. in 39'/6. n het g;t~ticci;ii i:aniiv:lietsïuis - Boudewijnsluis is de maatgevende di.ept<i in 19'/0 tc:ri cipzichte van 1978 toeeenomn niet 0,6 m. n het gedeclt,e ~itr~(ir:io~)~ria.ai~i;s vun de Boudewijnsluis is ten opzichte van 1978 tie riia;ity;c:vcridc: <ii.cpte Logenomen met 0,i m Zandwinriirc voor' tlortleri. Op het NedeYLantlo gedec ].te vun de Westerschelde worden naast de o n de rh o ud s b agge - w e r k e n op <i <i di vers e dr e mp e 1 s t eve ns b agge rw e rk en ten behoeve van zaridw.irini ng ui.tgevoerd. Deze winning is als volgt orider' te verdelen (zie c~ok b.ijlaii;e j): 1. Za.ndwinni~n$ door coriceusieiiouders in de vakken t/m V en ter hoogte van Baalhoek. 2. Zandwinning door uanrieriiers in tijdelijke winplaatsen ten behoeve van werken. Voor de ten weutcn van de lijn Borssele - Hoofdplaat gelegen r~ i v j.e rge d ecî t ~ word n e ri tl e voor zandwinning nood z ak e 1 ij ke b agge r ve r -.gunningen op grwnil van de Ontgrondj-ngenwet verleend. Het overige, - - stroomopwaartse -

23 E l behoort bij: rio t a bladiir: 15 _- WWKZ nr: 8O.VOOl ad Na 19'7'1 is in begr'enzingen van de vakken t/m V geen ' verarideriiig inieer p:komeri. Binrieri de vastgestelde w'invakken (bij.lag:t? 1.1) i.s zandwinni.ng toegestaan buiten het betonde vaarwater tut een di~ept.e van irnaxiiriaal g.1.w. -10 m. Voor t:.kc corii:csiiei-ioudci. wordt bij vergunning een jaarlijks iiiii x i iiiaci 1 t. e, ae;&;e re ri hoeve e liie j. d :; pe c ie vast gesteld, te rw i j 1 voor' viaijwel a1.1~: aoti[:e:s3<:houtler>s, na het verlenen van de verp;uririiiiii:, de tc wi.nneii hoeveelheden birineri de verschi.llende wiiivakkcri iiadcr, wor.den f;eregl;ed. De gewonnen hoeveelheden in i979 zijn ac vo.lh;t: vak 1!)bt)629 ll 3 vah 1.1 '1 O ij i) '7 3 in 5 vak t L 1 29; totaal m 3 vak l V ;?'/b21io in 3 orrig. f3aahoe.l; ;?fjoji:ii'i 3 - ad 2 De bi.,j dcze zaritlw i.rir1.i rit: niaxiniaal toegestane zuigdiepte is op N.A.P. -14 iii ijesi;el.d. Om te voorkomen dat zich na de zandwi.iining in dt? over'b Lijvoiide zuigputten sterk slibhoudend iriat,eriaal al'zet, wurdt; reeds sinds een aantal jaren gestreefd naar zovee:t niogelijlci: winning l~angs de pl-aatranden. Door het aanwij zen vari 1 arig[!;er,ekte, zoveel mogeijk in de stroomrichting gelegen winplaatsen, worden plaatselijke verstoringen in de bodernl.igginp eii het strooiiibee1.d zo klein mogelijk gehouden. Voor de dijicswc:r>kon nabij de Kruispolder is in 1979 ter hoonte 3 van Walsoorderi Jiii1.810 m zand gewonnen. De zandwinning t.b.v. dit object wordt ook in 198C ncg vervolgd. De zandwinning ten behoeve van de uitvoerj.ng van werken was in 1979 aanzienlijk minder dan i.ri 1977 eii li>'78; i.n laatstgenoemde jaren bedroeg deze respecti.evel.ijk 3,06 en 2,00.106m 3. - n -

nota -WWK2-83. VOO1 De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1982.

nota -WWK2-83. VOO1 De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1982. : ~ 1 ministerie van verkeer en waterstaat proleotoode 1!!EL? Li. l?lp!!lj?! auteur(8) : datum : februari 1984 bijlagen : 7 samenvatting: ng. D.C. van Maldegem rijkswaterstaat directie waterhuishouding

Nadere informatie

WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE BAGGERWERKEN 1982

WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE BAGGERWERKEN 1982 Mod. 300 ~';/ 553 WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE BAGGERWERKEN 1982 1. INLEIDING 2 (665 Bijgevoegde tabellen geven een statistisch overzicht van de baggerwerken in de Schelde vanaf Vlissingen tot aan het boveneinde

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN 112 8. Toepassing van de criteria Bedacht dient te worden dat in de punten 1 t/m 3 steeds de minimum aantallen loodsen en sleepboten zijn genoemd. De bevoegde nautische autoriteit kan in verband met omstandigheden

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T.

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. Getijtafels 2015 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. De getijtafels t.o.v. L.A.T. T.A.W. worden opgezonden na voorafgaande betaling

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 1 BELGIE >15/203 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - BINNENVAARTPASSAGIERSSCHEPEN, BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KENNIS VOERTALEN IN HET

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland. cc1. Nummer; Bibliotheek, Koestr. 30, tel; , postbus 5014,4330 KA Middelburg

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland. cc1. Nummer; Bibliotheek, Koestr. 30, tel; , postbus 5014,4330 KA Middelburg Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Nummer; M cc1 Bibliotheek, Koestr. 30, tel; 0118-686362, postbus 5014,4330 KA Middelburg MCVI Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43'

Nadere informatie

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST Reisvoorbereiding Ivar ONRUST Op ruim water is een andere voorbereiding nodig dan voor het varen op plassen en rivieren. Men heeft hier dan ook een andere uitrusting nodig van schip en bemanning Sinds

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T.

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. Getijtafels 2012 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T. De getijtafels t.o.v. L.A.T. T.A.W. worden opgezonden na voorafgaande betaling

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEKENDMAKING van de Belgische en Nederlandse Scheldedirecteuren. Kennisgeving nr. 1/96 dd

GEZAMENLIJKE BEKENDMAKING van de Belgische en Nederlandse Scheldedirecteuren. Kennisgeving nr. 1/96 dd Belgi Vlaams G«w*st Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen Bestuur Zeewezen Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 januari 2013 Nr. 03 + 1 FRANKRIJK >03/065 DOVERSTRAAT - NADERING NOORDOOST SANDETTIEBANK - WRAK - KAARTVERBETERING Vervangen: Wrak afgedregd met dregtuig 25,5 m door

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Overgang van GLLWS naar LAT

Overgang van GLLWS naar LAT + Overgang van GLLWS naar LAT Overgang van GLLWS naar LAT Voor een schipper is het van cruciaal belang de diepte tot het bodemoppervlak en het getij te kennen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nautische

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Monitoring meergeulensysteem Westerschelde

Monitoring meergeulensysteem Westerschelde Monitoring meergeulensysteem Westerschelde Toetsing criteria nevengeulen Rapport 7210A/MMGW-2013-01 Monitoring meergeulensysteem Westerschelde Toetsing criteria nevengeulen ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nadere informatie

rijkswaterstaat directie zeeland

rijkswaterstaat directie zeeland rijkswaterstaat directie zeeland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat erstaat Dire«tie Zeeland Nummer: Bibliorheek, Koestr. 30, tel: 0118^86362 postbus 5014, 4330 KA

Nadere informatie

Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17

Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17 Oostende 14 augustus 2008 Nr. 17 1 BELGIE >17/182(T) KUSTROUTE OOSTENDE KNOKKE HEIST GEVAARLIJK SPRINGTUIG Er werd een gevaarlijk springtuig gevonden in positie 51 21,99N 2 34,73 E. Scheepvaart wordt

Nadere informatie

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013 Kenmerkende waarden Getijgebied 2011.0 Datum 22 juli 2013 Status Definitief Kenmerkende waarden 2011.0 Getijgebied Colofon Uitgegeven door RWS Centrale Informatievoorziening Informatie Servicedesk Data

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure

Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid. Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied. Infobrochure Tijpoort in relatie tot het toelatingsbeleid Voor een veilige en vlotte op- en afvaart in het Scheldegebied Infobrochure Het toelatingsbeleid: voor een veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied

Nadere informatie

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS MOD 78 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM FLANDERS HYDRAULICS RESEARCH VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS SPRINGTIJ WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM EN HYDROLOGISCH ONDERZOEK Mod. 78 STROOMATLAS BENEDEN - ZEESCHELDE

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T Getijtafels 2016 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T 1 Tijdsaanduiding: De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens

Nadere informatie

1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN

1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN 85 Andere wijzigingen zoals sluiskanalen, adres regeling loodsbestelling, etc. is opgenomen in de nieuwe folder aanvulling op versie 3. _(Bron: Afd. Scheepvaartbegeleiding. dd. 16/03/2005) 1/16B VESSEL

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 1 BELGIE > 06/73 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 26/03/2007 tot en met 06/04/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam T.A.W.

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam T.A.W. Getijtafels 2012 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam T.A.W. De getijtafels t.o.v. L.A.T. T.A.W. worden opgezonden na voorafgaande betaling

Nadere informatie

OOSTENDE 10 november 2005

OOSTENDE 10 november 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

nota WWKZ-85. V020 Hydraulisch/morfologisch onderzoek naar de geulontwikkeling in het Schaar van Spijkerplaatgebied.

nota WWKZ-85. V020 Hydraulisch/morfologisch onderzoek naar de geulontwikkeling in het Schaar van Spijkerplaatgebied. mirusterie van verkoer en watorstaat directie waterhuishouding en waterbeweging district kust en zee adviesdienst vlissingen nota WWKZ-85. V020 Hydraulisch/morfologisch onderzoek naar de geulontwikkeling

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 23 2016 10 november 2016 1 BELGIE 2016-23/287(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-22/276(T) vervalt. Gedurende de periode van 21/11/2016 tot en met

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq. Zonewateren. 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Zonewateren 28 juli 2004 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Bi~en het b,eheersgebied van de directie Zuiderzeewerken liggen een aantal gemeentehavens en jachthavens, waarvan de toegangsgeul

Bi~en het b,eheersgebied van de directie Zuiderzeewerken liggen een aantal gemeentehavens en jachthavens, waarvan de toegangsgeul . ' $ ' RIJKSWATERSTAAT @ DIRECTIE ZUIDERZEEWERKEN AFDELING ANB I. B t; 1 '5 6 4 1. Situatie. / ' Bi~en het b,eheersgebied van de directie Zuiderzeewerken liggen een aantal gemeentehavens en jachthavens,

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 DECEMBER 2015 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 03 DECEMBER 2015 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 03 DECEMBER 2015 NR. 25 1 BELGIE >25/280 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2015-24/273 (T) vervalt. Gedurende de periode van 21/12/2015 tot en met 01/01/2016

Nadere informatie

VERBETERLIJST. kaart: Westerschelde. INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015

VERBETERLIJST. kaart: Westerschelde. INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015 VERBETERLIJST kaart: Westerschelde INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015 Bijgewerkt t/m BaZ nr. 03/2016 van 04 februari 2016 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op

Nadere informatie

> 17/181(T) HAVEN VAN GENT - HINDERLIJKE WATERBEWEGING

> 17/181(T) HAVEN VAN GENT - HINDERLIJKE WATERBEWEGING Oostende 17 augustus 2006 Nr. 17 1 BELGIE > 17/180(T) METINGEN HAVEN ZEEBRUGGE In en rond de haven van Zeebrugge worden gedurende een periode van één jaar metingen uitgevoerd in de volgende locaties:

Nadere informatie

VTS Procedures Scheldemond.

VTS Procedures Scheldemond. VTS Procedures Scheldemond. Marifoon Procedures. Sector: Het VTS gebied van Scheldemond bestaat uit de volgende sectoren. Gebruik deze marifoonkanalen voor verkeersinformatie en de verplichte melding bij

Nadere informatie

Getijtafels. Voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T

Getijtafels. Voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T Getijtafels 2013 Voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam L.A.T 1 Tijdsaanduiding: De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 MAART 2011 NR. 07

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 31 MAART 2011 NR. 07 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 31 MAART 2011 NR. 07 1 BELGIE >07/110 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 06/096 (T) vervalt. Gedurende de periode van 11/04/2011 tot en met 22/04/2011

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 16 JULI 2015 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 16 JULI 2015 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 16 JULI 2015 NR. 15 1 >15/191 ALGEMEEN BERICHT - NIEUWE PUBLICATIE Hernieuwde uitgave van juli 2015 van de: Belgische kaart D11: Noordzee - Vlaamse Banken van Gravelines

Nadere informatie

Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22

Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22 Oostende 23 oktober 2008 Nr. 22 1 BELGIE >22/220(T) REDE VAN NIEUWPOORT - OPSPUITINGEN Tijdelijk uitgelegd in positie 51 09,79 N - 2 42,99 E een gele lichtboei, gevende een flikkerlicht, op het einde van

Nadere informatie

Vlaanderen is maritiem. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 2 FEBRUARI 2017 NR. 03.

Vlaanderen is maritiem. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 2 FEBRUARI 2017 NR. 03. Vlaanderen is maritiem Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 2 FEBRUARI 2017 NR. 03 www.vlaamsehydrografie.be 1 FRANKRIJK 2017-03/061 FAIRYBANK - BOEI FAIRY OUEST - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING Kaarten:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1966 Nr. 161

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1966 Nr. 161 1 (1839) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1966 Nr. 161 A. TITEL Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de scheiding der wederzijdse

Nadere informatie

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie waterdiepten bepalen a.h.v. de kaartdiepten laatst bijgewerkt: 24 april 2011 Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 1 FRANKRIJK >25/290 OMGEVING FAIRYBANK - DIEPTECIJFERS - KAARTVERBETERING Aanbrengen: - Dieptecijfer 19,2 m in positie 51 18,10 N - 2 16,31

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 17 2016 18 augustus 2016 1 FRANKRIJK 2016-17/220 HAVEN DUINKERKE WEST - BOEI AP3 BaZ 2012-03/067(T) vervalt. Kaarten: D11 Bron: SHOM week 2016-33: AAN 12 04-T-04 opgeheven

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

Oostende 18 januari 2007 Nr. 02

Oostende 18 januari 2007 Nr. 02 Oostende 18 januari 2007 Nr. 02 1 BELGIE > 02/42 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van22/01/2007 tot en met 02/02/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT Nota 68.2 DIRECTIE ZEELAND met 22 STÜDIEDIEBST VLISSINGEN

RIJKSWATERSTAAT Nota 68.2 DIRECTIE ZEELAND met 22 STÜDIEDIEBST VLISSINGEN RIJKSWATERSTAAT Nota 68.2 DIRECTIE ZEELAND met 22 STÜDIEDIEBST VLISSINGEN QVEB PK GEULOÏiajWIKKEIiINQEN SINDS 18OO IN DE WKSTEBSCHEXJE I.V.M. TSACEBEPALING VASTE OEVERVERBINDING rijkswaterstaat dienst

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

WAAROM HET VOORSTEL OM ANDERS TE STORTEN VOOR DE PLAAT VAN WALSOORDEN

WAAROM HET VOORSTEL OM ANDERS TE STORTEN VOOR DE PLAAT VAN WALSOORDEN WAAROM HET VOORSTEL OM ANDERS TE STORTEN VOOR DE PLAAT VAN WALSOORDEN Prof. Ir. J.J. Peters (PAET) Raadgevend ingenieur - rivieren specialist Chronologie 1999: oprichting van onafhankelijk expert team

Nadere informatie

Oostende 16 april 2009 Nr. 8

Oostende 16 april 2009 Nr. 8 Oostende 16 april 2009 Nr. 8 1 BELGIE > 08/92 ERRATUM GETIJTAFELS 2009 Bij de opmaak van het getijboekje 2009 zijn in de verwerking een aantal fouten geslopen voor de locatie Vlissingen. Er werden verkeerde

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam T.A.W.

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam T.A.W. Getijtafels 2016 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam T.A.W. 1 Tijdsaanduiding: De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens

Nadere informatie

wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten

wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten pagina 1 van 8 wadkanovaren.nl waterdiepten a.h.v. de kaartdiepten Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van de op de waterkaart opgegeven waterdieptes

Nadere informatie

> 13/156 (T) BELGISCHE KUST- OMGEVING AZ LICHTBOEI VIS EN DUIKVERBOD

> 13/156 (T) BELGISCHE KUST- OMGEVING AZ LICHTBOEI VIS EN DUIKVERBOD Oostende 22 juni 2006 Nr. 13 1 BELGIE > 13/155(T) HAVEN BLANKENBERGE ONDIEPTEN Over de volledige vaargeul van Blankenberge bevinden zich verschillende ondiepten. Deze ondiepten zouden zich op het niveau

Nadere informatie

OOSTENDE 17 maart 2005

OOSTENDE 17 maart 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 15 2016 21 juli 2016 1 FRANKRIJK 2016-15/204 DUINKERKE - WESTELIJKE HAVEN - LICHTBOEI BA2 VERLEGD - KAARTVERBETERING Kaarten: D11 Verleggen: De lichtboei BA2, lichtkarakter

Nadere informatie

Baggeren en storten in de Westerschelde een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk

Baggeren en storten in de Westerschelde een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk Baggeren en storten in de Westerschelde een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk Werkdocument RIKZ/AB/22.84x Bart Kornman Gert-Jan Liek Henny Schippers Werkdocument Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

OOSTENDE 31 juli 2003

OOSTENDE 31 juli 2003 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterwegen Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten MEMO datum 18-3-211 van Ir Yves Plancke yves.plancke@mow.vlaanderen.be Ir. Marco Schrijver marco.schrijver@rws.nl titel Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Nadere informatie

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Juni 2015

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Juni 2015 STATISTIEK van het GOEDERENVERVOER over de WATERWEG Juni 215 1 Inhoudsopgave Trafiekindex... 7 Evolutie van het goederenvervoer in ton voor de maand juni 215... 8 Vervoerde tonnage juni 215... 1 Zeekanaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7310 10 februari 2017 Schepen met bestemming Scheldekaaien op Antwerpen rede bovenwaarts de Rijnkaai, GNB beheersgebied

Nadere informatie

notitie WWKZ-~~.H~I~ 2.1 Sedimentatie-onderzoek omgeving boorlocatie 2.2 Ontwikkeling waddengebied de Vlieter-Javaruggen

notitie WWKZ-~~.H~I~ 2.1 Sedimentatie-onderzoek omgeving boorlocatie 2.2 Ontwikkeling waddengebied de Vlieter-Javaruggen '1 f b ministerie van verkeer en waterstaat directie waterhuishouding en waterbeweging district kust en zee adviesdienst hoorn notitie WWKZ-.H aan : Nederlands nstituut voor Onderzoek der Zee (N..O.Z.)

Nadere informatie

TU Delft. lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert. C-13809 712 (bijlage) Aanvuliende berekeningen. M.D. Groenewoud.

TU Delft. lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert. C-13809 712 (bijlage) Aanvuliende berekeningen. M.D. Groenewoud. Bibliotheek C-13809 712 (bijlage) lodellering morfodynamisch adrag van de Drempel van answeert Aanvuliende berekeningen Januari 1998 M.D. Groenewoud 1 Uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden NR. 22

Berichten aan Zeevarenden NR. 22 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 25 oktober 2012 NR. 22 1 BELGIE >22/326 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2012-21/304 (T) vervalt. Gedurende de periode van 12/11/2012 tot en met 23/11/2012

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 11 april 2013 Nr. 08 + 1 BELGIE >08/129 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-07/115 (T) vervalt. Gedurende de periode van 29/04/2013 tot en met 10/05/2013

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. - Jonathan Devos -

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. - Jonathan Devos - Hoofdstuk 3 Getijden- en Stromingsleer - Jonathan Devos - 22-10-2017 Getijden- en Stromingsleer 2 22-10-2017 Getijden- en Stromingsleer 3 Algemene inhoud Topografie, kennis van zee & strand Getijdenleer

Nadere informatie

>21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector

>21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN. Datum Dag Begin- en einduur Sector 1 BELGIE >21/211(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode van 20/10/2008 tot en met 24/10/2008 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd in de middensector. De schietstand

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 26 / 2017 21 december 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2016

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen Interne GNB infodag 3 dec. 2009 Eric Adan = ziek Inhoud Voorbereiding proefvaart Plan van aanpak Evaluatie 1 e proefvaart MSC Beatrice Bevindingen

Nadere informatie

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011

Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Duitse en Nederlandse wad Woudschoten 30 januari 2011 Holten 5 feb 2011 Michiel Eijsvogel 1 2 3 Tochtplanning wan.j, diepte berekenen! 1. Keuze NAP of LAT 2. Bekijk met dieptetabel wat knelpunt is 3. Bereken

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. Algemene inhoud 27/09/2012. Topografie, kennis van zee & strand. Getijdenleer.

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. Algemene inhoud 27/09/2012. Topografie, kennis van zee & strand. Getijdenleer. 27-9-2012 Getijden- en Stromingsleer 1 Hoofdstuk 3 Getijden- en Stromingsleer - Jonathan Devos - Algemene inhoud Topografie, kennis van zee & strand Getijdenleer Stromingsleer 27-9-2012 Getijden- en Stromingsleer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schepen met bestemming Scheldekaaien Antwerpen rede, GNB beheersgebied

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schepen met bestemming Scheldekaaien Antwerpen rede, GNB beheersgebied STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32787 27 juni 2016 Schepen met bestemming Scheldekaaien Antwerpen rede, GNB beheersgebied Bass nr. 073 2016 Vaarweg: GNB

Nadere informatie

De Schelde, een globale schets: Geomorfologie van de Schelde

De Schelde, een globale schets: Geomorfologie van de Schelde De Schelde, een globale schets: Geomorfologie van de Schelde Jean Jacques Peters Raadgevend ingenieur - rivierenspecialist V.U. Brussel - Vakgroep Waterbouwkunde en Hydrologie Geomorfologie van de Schelde

Nadere informatie

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO Oostende 31 augustus 2006 Nr. 18 1 FRANKRIJK > 18/184 HAVEN DUINKERKE - WIJZIGEN BEBAKENING 1. Schrappen in positie 51 03,6 N 2 19,6 E de spitse ton Sile 0. 2. Vervangen in positie 51 03,7 N - 2 23,4

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

nota,,wwkz~-~~ i;y+~~os kl:

nota,,wwkz~-~~ i;y+~~os kl: - ministerie van verkeer en waterstaat MGMT 3 pjsoicode auteur@) : ng. D. de Looff datum : oktober 983 biliagen : samenvatting: rijkswaterstaat directie waterhuishouding en waterbeweglng district kust

Nadere informatie

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge

Getijtafels. voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge Getijtafels 2010 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge Getijtafels 2010 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge + Het getij Getij wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International. ./, ",,! / /' ir.j. Claessens, ir. J.M. Marain, TOEGANGSGEUL KALLOSLUIS ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE BAGGERMETHODEN BIJVOEGSEL Ministerie van Openbare Werken, Antwerpse Zeediensten N.V. Dredging International.

Nadere informatie