k&miïmïd I I I I I I I I I I i: I I I I rijkswaterstaat :I:n dit; kader woi-tlcii .;t iidiedienst vl issingen Bijl. behorende bij,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "k&miïmïd I I I I I I I I I I i: I I I I rijkswaterstaat :I:n dit; kader woi-tlcii .;t iidiedienst vl issingen Bijl. behorende bij,"

Transcriptie

1 i: proleotcode k&miïmïd autsur(s1 : inc. U.C. vii.n M~t.ltlti&qcin datum : iiov13111be:~ 1980 hulagen : 1 7 directie waterhuiehoudlng en waterbeweging dletrict kust en zee.;t iidiedienst vl issingen Bijl. behorende bij, samenvatting : n atrii:i 1 uitin): up de in 1960 verschenen nota 60. 1, "k? bevic~ii'ba;i~lie i(l viin tie Westerschelde voor grote schepen" w«~*ilcii vci~ir de ti.i.ri!ct:ic Zcclarid van de Rijkswaterstaat vanaf 3(3ii;Z ja.i.wlijlis de gcgcivens over de bevaarbaarheid van de ~cui;~~i~scii~~~ì.dc: vooi- liet; Zeegat van Vlissingen - Antwerpen, in ciari ric"ca vast,e;e e &. J i~erbij worden voornamelijk de gegevens irie1; bctr~ekkiri~; tol, hc1; vooraf{gaande jaar ter sprake gebracht. ::n dit; kader woi-tlcii iii de voorliggende nota de diepteligging val i de dre rripe 1~ :, tlc 01 idc. rhoud s b ayge rwe rke n, de zandhui shoudirig en de vaart iiict ilii.pijuaridc schepen in 1979 behandeld.

2 ' minieterie van verkeer en wateretaiit,., S -,,."".- _,..._.-.- directie waterhuishouding en waterbeweging district kuet en zee advieadienat vlieringen AAN8 de heer Hoofdinganieur-DiraateuF VUL de RL~k6Waterrtaot in de directie Zaeland, tra.v, ir Streefkerk, Porbbur 5014, 4330 KA MXDDELDURO. uw kmmark vliioln0.n FEB, 19 û 1 ons kenmerk: 211 verzondan: bulaqan. a in 30-voud OnderWW. De bevaarbaarheid van de Westersohalde in Aanbieding nota WWKZ-80.VOOá. 1. Uierbij doe ik U 30 exemplaren toekomen van de door' de teohnieah ambtenaar e klas ng. D.C. van Maldegem van mijn dienst nota WKZ-BO.VO01, getiteld: "De beva&rbnarbaid van de Wseteriohelds in 197gP. Voor de inhoud van daze nota verwijs ik U kortheidshalve naar de samenvatting (hoofdstuk 5). 2. De indeling van desa nota, die men overeioht geeft van de ontwikkelingen met betrekkina tot da Brempeldiepten, de baagerwarken en dm ooheepvaart op Qb Westerro~elde in 1979, i6 in vergelijking wb da Vorige nota (WWKZ-79.VOOl) uitgebreid met een lijst met beiwippen en afkortingen en een literatuurlijst. De var0ere indeling komt overeen Piet de voriip nota. Ds gepresenteerde oijfers van de saheepvaart op de Weeteraohelde eijn og veraoelc van de Anbwerpse Zeadlenston met een verteganwooráiger van dese dienst ter, veriiiaatie 8oorgssproken. - J. - w 8 verzoek. bu uw mmoord kenmerk en datum daze* l. wrmddan en ilechls ódn zaik n.<in bilef 1. bahindelen 4382 UA vlhslngen prins hondilkweg 3 tel. (O1 104) ö O4 W. ö , telox 55316

3 liekodíi bij: brier. O 2. FEB bladnr: 2 nr: Naast do gebruikelijke tevsarbaarhaidsnota werd in 1977 door mijn dienst onder de titol; "De Weptar&ohelde al# sohoopvaartweg" (Memo V ) tevens een alaemne, voor een aantsil Jaren te handhaven beouhouwlnfs uitgebraaht betreffende de Westarclohelde. Van dit mem cijn Uestijda bij mijn brief w van 27 me een aantal exemplaren geconden aan äo heer Hoofdingenieur "An in het v.m. Arrondiaaement Vlirsingen. De aun de bljlrgenoorie van de beivaarbaartisidenota ontlernäe bijlagen van mmo V kunnen dasgewenet: jaarlijks worden vervangen door de overeenkonietige exemplarun uit de jongste bevaarbaarheiclminota. Moobt hierop prijs worden gesteld, dan kumian ten behoeve van de bij Uw dienst aanwesige exemplaren van memo V de meeet reoente bijlagen (in de gawenat aantallen), ter vorvariging van de thana aawwecige, door mijn dienst worden verstrekt. 4. k &eer U in ovsrweaing drie exemplaren van nota WWKZ-8O.VOOi te doen toekomen aan de heer Directeur-Oeneraal VM de Hijkawatarstaat en na dienst toeeterming exemplartn van de nota te eenden aan: - a. de Directeur-Qeneraal vw het Zeeweeen en van de Binnenvaart Van het Ministerie van het Verkeerswesen, BellitWdatFaat 30, Brusasl (i exemplaar) ; O. de nspeoteur-generaal van Bruggen en Wegen, AdniLnistrateur Van - de Antwerpse Zeedionsten, Tavernierskaai te Antwerpen (4 exemplaren) ; c o. de nspeoteur-qeneraal van Ueaen, Dienst der Kust, Residentie "De Mast'', E. Pey8phh 15 te Oortende (1 exemplaar); c d. het Koninklijk Belgisch Zeewnaoollrye, toli6loi 42, B-2000 Antwerpen ( exemplaar) ; e. de üireateur van het Maritiem Distriat Sahelùemond, Nieuwendijk f: Vlierminaen (1 exemplaar), - f. de Commandant-Directeur van de Hogert Zeevaarteoboo~, Noordkastee: oost 6, 2000 Antwerpen (1 exemplaar); &, de Dienstchef van het Boleisoh Loodeweeen, Boulevard de Ruyter 16 te Vlissingen (5 axemplareii). nist het verzoek een exomplaau! te doen toekomen aan: - blad 3 -

4 i behoort bij: brief ' nr: 271, O 2. FEB bladnr: 3 - de heer B. van Oeldar, Nautisoh Direoteur directie Loodswegen, Antwerpen - de heer A. de Book, Nautisah Directeur direotie Loodewezen, Oost ende ; - de heer H. van Loocke, Nautiseh Directeux Beetuur UM het Zee- - weeen, Brussel; de heer $. Lagace, Destuurssecretarie bi$ het Ministerie van Verkeerswaeen, Beetuur van het Zeewegen, Bruesel. Het Hoofd van de Studiedienst Vlieeingen, (w.g.1 W.Th.J.N.P.Bakker -- (ir. W.Th.J.N.P. Bakker)

5 4% behoort bij: brief nr: 271 O 2. FEB, bladnr: 4 Nr. 271 Afschrift van de brief met; bijlag? (nota WWKZ-8O.VOOl) enniöneniitig aangeboden aan : de heer Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Waterhuishouding en Waterbeweging te 's-gravenhage; - de heer loofd van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Van Alkemadelaan 400 te ' s-gravenhage ; - de heer Hoofd van de Hoofdafdeling Scheepvaart van de dienst Verkeerskunde, Spuiweg 5, Postbus 494 te Dordrecht. Vlissingen, O 2. FEB Het iloofd van de Studiedienst Vlissingen, ter (ir. W.Th.J.N.P. Bakker)

6 ! o.. - behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOOl bladnr: 1:NOU D L,ij nt niet begripperi en afkortingen. i. nl.eiding. 2. Het Zeegat van Vlissingen. 2. i Oostgut - Sarltiijngeul. 2.2 Scheur - Wielingen. 2, 3 Max. diepgang scheepvaart. 3. De Westerschelde en de Belgische Schelde. 3, 1 O!ider.tioutisi>iii:ijerwerken. 3.2 )if~f)teligl>;.i.n(~ der0 drempels Laridw irini np; voor derden. 4. De vaai% niet grote schepen. 4. î A1.gerrieen De vaart op de verschillende havens. 5. :;amenvat ti ng. Lijst van bij.tagen. i UlZ

7 1: 1% behoort bij: riot a WWKZ nr: 80.VOOl. bladnr: U e. g ;i~ i> c 1 i c ::o i e :i ii L : U (P W e si, i2 r :i c ti e 1. de van de Ne der ï and s -Be 1 gis c he gr crio tot Aritwer3peri. lictiteri van scìicpeii: let overy.taan van een gedeelte van de scheepsl.adirig Tri kleinere vaartuigen (egn. lichters). rii j zi.tig : k w>ite:r stand boven het peil. van a.l.1.w.s. reduct ievl.nc s c kit? pc n ii : ïii dezo nota: gciniddeld laag laagwater spring (y;. i..w.s. ). : sciit!pcn rnet een diepgang : 100 drn. M.D.V. : iii.inut. -. beach<.kbure diepte vaarwater M. i). r,i. v. : iiiin:;tc? diepte nij.ddenvaarwaters &...l.. w. s. : l.:c:tii. ~i~tiag laagwater spring B.A.L. : iìor#i cl.it;cn aan Zeevarenden (wekelijkse uitgave viiii tic: dienst der hydrografie van de Koninklijke Marine) [31 ( : V) : vo i1;t:rw :;tudi edi cns t Vlissingen N.L. A.Z. : Nii<lt~t-~ amis Loodswezen : Ai L WE rap s c Ze e di enu ten [ : 1Liit.ei~atuur

8 E 1 1 E ie 1. -~ Lri:teiu. behoort bij: nota wwkz nr: 80.V001 bladnr: 1 Vooi2 de dir-ect,ie Zeeland van de Rijkswaterstaat worden sinds 1962 dc gegevens over. tie bcvaarbaarhei.d van de Westerschelde jaarlijks in een nota vastgelegd. Deze nota's sluiten aan op de eerste, i.n 960 in dit kader uitgebrachte nota 60.1, getiteld: "De bevaarbaarheid van de Westerschelde voor schepen met grote diepgang". n deze nota's komen naast een beschouwing over de diepteligging van de drempels, tevens de uitgevoerde baggerwerken, de eandhuishguding en de vaart met diepgaande schepen aan de orde. Voor een overzicht van de bevaarbaarheid van de Westerschelde in voorgaande jaren wordt hierbij riaar deze nota's verwezen [l]. Bi.jlage 1 van de onderhavige nota geeft voor het jaar 1979 een overzicht van de belangrijkste vaargeulen en drempels in de Wester- schelde; tevens zijn op bijlage 1 gegevens vermeld met betrekking tot de.angs de oevers aanweei-ge schutsluizen. Na een beschouwing over de situatie in het Zeegat van Vlissingen in 1979 (hst. 2) worden in hoofdstuk 3 de baggerwerken en de diepteligging van de drempels in liet gebied van de Westerschelde en de Belgisclie Schelde besproken. De vaart; met grote schepen wordt in hoorclstuk 4 ter sprake gebraclit. Xen samenvattend overzicht wordt tenslotte gegeven in hoofdstuk 5.

9 -~ behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOO1 bladnr: ilet Zeegut viin V1.is~ir~en _. i. î Oostf;;it - SardiJngeul..- VOOY de scli~:<?pvaart via het Oostgat is de diepteï~igging ter plntit,se van de rioor~dwi?:;t(?li~jke inloop in 1979 maatgevend gebleken (bi,j.agc? 1). Lira is gekonstateerd dat de veranderingen van de minste be:;ch.ilcbarc vaartiit!pteri (M.i).V, ) nabij de lichtenlijn tot dusver over liet?r.tgctneen 1cLe,iiier4 zijn dan F, dm (bijlage 2a). De M.D.V. bedi'oep; iri de bewuste in 1.00~ tijderis de opneming van de Studiedi-enst Vii.ssing,en (SV) :in oktober 19'79: g.1.l.w.s. -80 dm (bijlage 1). De rsijzirig boven het rsetliicticvlak te Westkapelle bedraagt 34,5 dm [21 bi.j hoogwater gemiddek doodti.j eri 42,5 dm bij hoogwater gemiddeld sprj.iigli j. Uit ~csu~tteerdc voor de inloop van hel: Oostgat in beschik bare vaiirtli.cpteri viiri rc:;p~?ctievel.ijk 114 en 122 dm. De M.D.V. in de Galgeput werd.in jul~i 973 bepaald op g.1.l.w.s. -92 dm (SV). Door iiet Neder:L.a.nds Loodswe::ori (N. t,.) werd in september 1979 een M.D.V. p;evi)ridcn van 1;. 1.1.w.s dm. Het ondiepste punt van de Sardi.jn- [;eul bevindt, zich op de zuidoostelijke uitloper van de Nolleplaat. Di. N.D.iY.V. tir:ctr~oc~: aldaar in mei 1979 g.1.l.w.s. -89 din en in septerriber/oktobcr 9'/9 :. 1.l.w.s. -83 dm (SV). U i t een vergelijking met di: voorganncic jaren [11 bïi.jkt dat de M.D.M.V.'S in de Sardijrigcul aanzi.ciilijk vuriiit~eii. let N.1,. heeft in september 1979 aldaar een D..11.P. V. gevoridcn van G. 1.1.w. s. -'77 dm. Het d~icpcre, onder de rechteroever, van de Sardijngeul gelegen geulgedeelte is rriaatgcvend voor de vaardiepte in dit gebied. De ger~inp? geil brrcdtc houdt overigens wel een beperking in voor de scheepvaart hij het eebt4uik van deze geul. De M.D.V. bedroeg aldaar j~n mei 19'79 g.1.l.w.s. -93 drn en in september/oktober 1979 g.l.1.w.s drri (SV). Kerstgenoemde diepte komt vrijwel overeen met de in 19'/8 aanwezige minste diepte (b-ij lage 1). Onderhoudsbaggerwerken zi~,jn in 1.9'79 in de Sardijneeul niet ui.tgevoerd (bijlage 3). De ondiepten op de buitengaats (zeewaarts van de inloop van het gel.e[i;en Steenbanken kunnen door ronden worden vermeden; voor de scheepvaart, via het Oostgat c.a. zijn deze diepten in feite niet maatgevend

10 ---~- bladnr: 3 Lielioort bij: nota WWKZ nr: 80.V001 Lri tabe.1 :i wordt een overzicht gegeven 'van de gebaggerde hoeveelticden spt?cie in de M.D.M.V. s1) vanaf 1960, Deze diepten zijn ti.jderis of diwct iia de bctr*eïiende baggerperiode bepaald; voor de giur'isoiie verswcr.lcing zie bijlage 4 2 ). 'l'abel. : 13>rg>g:erawerkon cri rr~insten diepten middenvaarwaters (M.D.M.V.) in liet Scheur' vanaf.' au?;. apr. apr. aug. aug. sep. sep. apr. apr. jari. jan. jan. apr. apr. - j urii - juni juli ju1.i '67 - dec. aug. '68 'hg - :*up;. '70 - aug ''13 - jan. ' (iec. '75: - dec. '76 - dec. '77 - dec. '78 - mrt. '"9 - mrt. liiiliy'bc! cliepte midden vaarwater [dm t.o.v. g.l.l.w.s li ',) De.D.M.V.'s zi.jri afk»insti.g uit lodingen van de Studiedienst Vlissingen en de Re:l.gischc Dienst der Kust. 2,»e gebaggerde hoeveehedcri in een periode van meer dan 1 kalenderjaar zijn in de p;raf;~ek van dij lage 14 rechtevenredig verdeeld over de ni~k~rideri.

11 4 " - behoort bij: nota WWKZ nr: 80.VOOl bladnr: 4 Uit tabel 1 blijkt dat de bagperwerk.en vanaf 1974 hoordzakelijk tot het in st,arid houden vari de vaardiepten in het Scheur hebben geleid. 'n het Pas vari het Zand, de tot Zeebrugge (bijlage 1), worden de laatste jareri grotere hoeveelheden specie gebaggerd dan in het Scheur; in de periode april. 19'70 - maart 1980 werd aldaar in totaal m3 specie gebaggerd. De baggerspecie uit het Scheur en het Pas van het.zand, totaal m3, werd naar de ten rjoord6ri.wm het Scheur gelegen stortplaats Schooneveld gebracht. De baggerspecie ui.t de haven van Zeebrugge (26.1û6 m3) werd in het ten zuiden van de Paardenmarkt gelegen gebi.ed ter hoogte van Knokke gestort. Bijlage 2 en 2a geven het grafisch verloop van de M.D.V. 's in het Scheur sinds 1961 vo.gens diverse hydrografische opnemingen. n februari 1979 werd door de Hel~gische Dienst der Kust in het Scheur een M.D.V. bepaald van g.l.l.w.s.-112 dm; in de 1.00~ van 1979 werd een M.D.V. gevonden van g. 1.1.w. s äm, en in mei 1980 g.1.l.w.s dm. Door de S"i.uudictlierist Vlissingen werd medio 1979 een M.D.V. van g.l.1.w.s drri gevonden. Op bijlage 1 zijn een aantal representatieve diepten volgen:; de lielgische opneming van mei - oktober 1979 wcergegcvcri. De rijzing te Zeebrugge bedraagt bij hoogwater gemiddeld doodtij 39 dm en bij hooewater gemiddeld springtij 48 dm [;i]. De minste beschikbare vaai>diepte bedroeg voor 1979 zodoende 151, respectievelijk 160 dni. n de Wielingen werden in 19'79 -evenals in voorgaande jaren- geen onderhoudsuaggerwer~keri uitgevoerd. n de Wielinpen werden medio 1979 M.D.V.'S gevonden van g.l.1.w.s. -78 dm (SV) en g.l.1.w.s. -79 dm (Dikrist derz Kust). De bodemligging van dit vaarwater was vooral iri vr'oegere jaren erg stabiel (zie ook bijlage 2 en 2a); de. laatste jaren i.8 (welli-cht in samenhang met de omvangrijke baggerwerken in het Scheur) evenwel van een geringe verondieping sprake. Tijdens hoogwater gerrii.ddcld doodtij en hoogwater gemidde;l:d springtij waren in 19'79 in de Wiel~ingen minste vaardiepten van respectievelijk 11.8 en 127 dm aanwezig

12 ~ behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOO1 bladnr: 5. Z. 3 qaximale diepeng scheepvaart De niaximale niogeï-ijke diepgang van de scheepvaart via het Oost- gat, het Scheur en Wielingen wordt berekend met de gegevens uit h8.t en 2.2, en de benodigde overdiepte voor het varen. overdiepte') is tot nu toe gesteld op 12,5%') van de diepgang. Op grond van een globale bestudering van de overdiepte wordt door de T'echiiische Schelde Commissie bij huidige studies in verband met een verdere verdieping van dc drempels, thans van een overdiepte van 15% voor de Westerschelde en 20% voor het rnondings- gebied uitgegaan. ntabel 1 is een overzicht gegeven van de maximale diepgangen in 19'79 tijdens hoogwater gemiddeld springtij bij een overdiepte van 'i2,.5, respectievelijk 20%. Tabel 11: Maximale diepgang scheepvaart in 1979 tijdens hoogwater la lb C k benodigde gemiddeld springtij voor de toegangsgeulen naar de Westerschelde. Oostgat M.U.V. [dm t.o.v. e:.l...w.s.l - 80 Scheur Wielingeri - '79 waterdiepte [dm bij hw. eern. springtij diepgang bi: overdiepte 12,5% 20% Ldml [Vtl Ldml [vtl i tt t t08ii '10" 'Oî.'' '09" ') De overdiepte (keel clearance) wordt bepaald door de volgende tactoren: - sett.ernent = indaling als gevoig van spiegeldaling - uquat trimveranderingen - bewegingen ten gevolge van deining (stampen e.d.). *) Voor. de Westerschelde en haar toegangsgeulen bestaan tot nu toe geen offici6ï.e voorschriften met betrekking tot de overdieate.

13 1 1 0 E behoort bij: nota WWKZ nr: 80.V001 bladnr: 6 Uit tabel 1 volgt, uitgaande van een overdiepte van 20%, dat schepen met een diepgang groter dan 133 dm, de Westerschelde moeilijk kunnen bereiken. Uit de gepresenteerde diepgangen van de grote schepen blijkt dat de Westerschelde bevaren wordt door schepen met een diepgang tot ca. 140 dm (hoofdstuk 4).

14 Tabel 111: Overzicht gebaggerde-, gestorte- en afgevoerde hoeveelheden specie in i979 stortplaatsen + mceren naar derden baggerputs /gehag-i.d Nederland België ch. v 'aarde Sch. v.d Ch. Y. 'Uden Doe andere derden p1. v. walsoorden 0,79 <0,01 4,Ol drempel v a Bath 0,17') 2,02 4,Ol 0,06 0,18 2,08 Tot& 12,86 1, drempel ydn Zandvliet 1,62 -el vui Frederik 0,111 steiger van Lilio drewel van Liilo drempel V.O. Pml Petrolewier Totaal 0,09 0,29 O,69 4,Ol btaal Keuerluid + BQië 15,69 1,63 4, % 10% 27% 0,79 10, , ,79 5% 1, ,Ol 0,04 0,69 3,55 3,11 3,09 C0,Ol 0,55 0,11 <0,01 0,07 4% 0,0? ) gestort in rroschaar naar de Everingen ') opgespoten t.b.v. Bayer

15 --- j behoort bij: nota WWKZ nr: 80.V001 b a d n r : 7 3. De Westerschelde en de Belgische Schelde riderhoudsba~ger.werkeri. ( W & Voor het op diepte houden c.q. verbeteren van de vaarweg tussen Vlissingen en Antwerpen worden regelmatig op diverse plaatsen baggerwerken uitgevoerd in opdracht van de Antwerpse Zeediensten. Voor de werken op Nederlands gebied wordt hiertoe door Nederland op De.gisc:h verzoek jaarlijks een baggervergunning verleend. De hier gepresenteerde cijfers van de baggerwerken zijn volgens opgave van de Antwerpse Zeedi.ensten van het Belgische Mini- sterie van Openbare Werken. Op de bijlagen 'j (geileel.te Antwerpen - iansweert) en 5a (gedeelte Harisweert - Vlissingen) zijn de in 1979 gebruikte bagger- en stortplaatsen aangegeven. Voor de in 1979 voor de eerste iiiaal in de 0ver:Loop van Valkenisse uitgevoerde bageerwerken is, gezien de geringe omvang van de gebaggerde hoeveelheid (bijlage 8) en de grote lengte van het als zodanig in aanmerking te brengen gebied, geen gel.okal.iseerde baggerplaats aangegeven op bijlage 5. n tabel 1.C. (zie vo1.gende bladzi~jde) is een overzicht gegeven van de gebaggerde-, gestorte- en afgevoerde hoeveelheden spedie op Belgi.sch c.q. Nederlands gebied in Op bijlage 8 zijn de gebaggerde- en gestorte hoeveelheden in 1979 van de drempel van Zandvliet t/m UorsseLe per maand vermeld. Bijlage 9 is een Qafi'sche verwerking van bijlage 8. :n tabel V zijn de gebaggerde hoeveel-heden in 1979 voor verschi.lïende indelingen van de Westerschelde weergegeven. - Tabel V -

16 E " o k ll l 'l'ahc?l 1.V: ---.-_- behoort bij: riot a WWKZ nr: 80.V001 bladnr: 8 Ver,uc,hi..t~Leridt: versdelingen van de gebaggerde hoeveelheden specie oyi de in hoeveelheid [m procentuele verdeling [ % ücze veruckiil cntlt? verdelingen van de jaarlijkse baggerhoeveel- hc i~d zi~jn op bi.j lage 10 grafisch vanaf 1950 weergegeven. Hieruit bl.i jkt dat de totalc,;iiilf;er'lioc.vee~ieden i n 1979 iets minder waren dan in Deze geri~nge afname is toe t e schrijven aan het verschil van een re.ati.ef.' aanzi.enl.ijke afname op Belgisch gebied (o.a. drempel van 1;'rederik) en een relatief geringe toename op het Nederlandse gebied (0.2%. drempel van Valkeni.sse). Op bijlage 6 en 7 zijn de jaarlijkse baggerhoevealheden grafisch weergegeven : op bijlage 6 - gedeclte Westerschelde iorssele t/rn Zandvliet - vanaí' 1905, op bijlage '7 - gedec?!:lte Belgische Schelde t/m Antwerpen (Petroleum- pier) - vanaf 19ljO. Hieruit blij kt dat de gebaggerde hoeveelheid specie met name toenam op de drempel v?an Valkenisse. Op de drempel van Baarland is ria 1976 niet meer gebaggerd. De jaarlijkse baggerhoeveelheden van de andere drempels op Nederlands gebied variëerden enigszins, even- a1.s in voorgaande jaren. Voor de drempels van de Belgische Schelde. valt vooral voor de baggerhoeveelheden bij de drempel van Frederik - Pl.aat van Doel een sterke ter2ugp;ang ten opzichte van 1978 op te merken. Op bi.jlage 11 Ajri de,jaarlijks gestorte- en afgevoerde hoeveel- heden baggerspecie vanaf lg'ih, af'komstig van de drempels vermeld.. op de bijlagen 6 en 'i, per stortplaats grafisch verwerkt. De hoeveelhede * van de baggerplaatsen bovenstrooms Zandvliet zijn hierop niet onder u & verdeeld -

17 behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOOl bladnr:. veidctiid weerz{y?gcivt:n. Ook dc j:xwl.ijks naar Nederland c.q. België, afgevoerdc iiouveeliiedcn speci e zijn op de bewuste bijlagen vermeld. Naar Ni:dcrl;inds Ccbj.ed ju sinds 1975 geen baggerspecie meer buiten hel; rivierbed van de Wes;ei sckielde afgevoerd. Uit bijlage 11 blijkt dat de g:ustor4to houvcc h~cleri iri de Appelzak en het Schaar van de Noord in ria.uwc1.i jlis van uctekenis zijn geweest in tegenstelling tot voorgaaride jarcri. Het gebriri.k viiri (1,: :;Lc)rbtplaut,s Konijnenschor is in 1979 enorm i.n betekenis toegerioirii,ri. Ue ge:;torte hoeveelheid nabij boei 63 is in 1979 ten aunzieii van 19 /[j daarentegen sterk verminderd. Van de stortplaatsen Zirnriicr,riiiln:i?i11~ en Ebschaar naar de Everingen werd ook dit jaar gecri p;ebruik gyiiiuakt. n tabel V is nog CC overzicht gegeven van de jaarlijks ge b aggerde en af ge voc rcle tioe vce lhede n stroomopwaarts van Z andvliet vanaf ilieriiit blijkt ook de forse afname van de baggeraktiviteiten in 1979 op de Ua~Lgi sche Schelde bovenstrooms Zandvliet. De afgevoerde hoeveelheden naar derden (Bayer, US1 e.a.) zijn zeer sterk verminderd ten»pv,i chte van Tabel V: Gebaggerde en a1 ::evoerdc hoeveelheden baggerspecie vanaf op de Uc:[r,i sclic Schel~de stroomopwaarts van Zandvliet. jw o,20 0,80 2,48 1,21 1,7 2.1 Y afgevoerd i $ ,5 99,2 99,G 98,6 O De -

18 -_---- 1! ik _-- behoort bij: nota WWKZ nr: 80.VOOl bladnr: 10 k &l;ebaf;p;erde en gestorte hoeveelheden specie ten behoeve viiri de oiider~hou(~uba~~~:(-r'werkcn in de haveris langs de Westerschelde zijn.i.n het kudcr. viiii di:m nota geheel buiten beschouwing gelaten. Dit bodcriiiiiutcr~iaal bestaat namelijk voor het grootste deel uit slib en is zodoende voor de earidhuishoiidirig van weinig of geen belang D i ep te 1. iggi rir; de '- drwiiipe s. i3ijlage 1:ceft o.a. cen overzicht van de ligging van de cireiiipe:ls in di: CJcsl;ciasche1de eri de Belgische Schelde. Bij deze dreinpe1.s zijn rianst cleri vol~pptiriiirier (nrs 2 t/rn 11) tevens de minste beschikbare v;rai2diepteri i.ri 1978 en 19'79 vermeld. n tabel. V is de bron wtiar'ailn tie l1ctr'l:ffeinde minste beschikbare vaardiepten zijn ontleend nader vermi i tl. Tabel V : ijroiiver-riti l.ding; van de minste beschikbare vaardiepten van de di2crripels met betrekking tot de bijlagen 1, 2 en 2a. nr a drerflpe U e narrij rijp; dreriipc 1~ van Hors s e le Pas van l'e rriou:ieri drenipe 1 van jaarland Overloop van llnnsweert ivlidde 1 gat; drempel van línnsweert drempf:. van Val. ke ni s sc drernpe 1 van 3ath drcrnpcl. van ZandvlLiet dreiiipel van Frederik drerripe:i var1 Lrilo drempels :;Lroomopwaa.r'ts Boudewijnsiui bron A.Z. B.A.Z. A.Z. A.Z. B.A.Z. A.Z. A.Z. A.Z. A.Z. (vanaf 176) A.Z. (vanaf '76) A.Z. (vanaf '76) B.A.Z. Het; verloop van tie ivi.11.v.'~ van de bewuste drempels is op bij.age 2 variaf 19b8 t /in 1974 en op bijlage 2a vanaf 1972 t /ni 1979 grafisch weergegeven. Op deze bijlagen is voor zover van belang, naast de M.D.V. tevens de miriste beschikbar'e vaardiepte langs een der oevers van - enkele -

19 k - behoort bij: nota WWKZ nr: 80.~001 biadnr: 11. enkele,drenipe~s aangegeveri. R i j lage 12 geeft op grotere schaal het beloop van de M.D.V.'s voor alle drempels vanaf medio 't/m 19'79 weer (uitgezonderd de drempels nr. 3 en nr. 5). Tevens zijn de perioden van de uitgevoerde baggerwerken bij de betreffende drempels op b.ijlh.ge 12 aangegeven. Op bijlage 1,4 zijn de vastgestelde minste en grootste drempeldiepten in 1979 stroomafwaarts van de 13o.udcwijnsluis vermeld. De hiervan af te leiden mogelijkheden voor de scheepvaart i.n de verschillende riviervakken worden in hoofdstuk 11.1 nader besproken. Vervolgens wordt hierna naar aanl.eiding van de gegevens U i t de bijlagen 2, 2a, 12 en 14 het verloop van de diepteligging van de verschillende drempels globaacl behandeld. Drempel van liorssele. De M.D.M.V. 'ö.blijken tot halverwege 1979 aanzieniijk (ongeveer 1,s m) afgenomen en daarna weer enigszins toegenomen. Langs de di.epere 1j.riker- eri/of rechteroever van de drempel werd als gevolg van uitgevoerde baggcrwerken veelal een aanzien1.i jk diepere.igging vastgestel-d, zodat hier voor de scheepvaart grotere vaardiepten aanwezig waren. De M.D.M.V.'S variserden in 1979 op de drempel van Borssele tusoen g.1.1.w.s en -jl dm en de M.D.V.'S tussen g.l.1.w.s clm en g.l..l.w.s cirii (max. toepiestme bwerdiepte g.1.l.w.s. -12 m). Pas van Terneuzen (ter hoogte Ser Lippenspolder). De M.D.M.V. s komen vrijwel overeen met voorgaande jaren. De minste diepten in de lichtenlijn Eendragtpolder waren begin minder dan de M.D.M.V., terwijl deze eind 1979 aanzienlijk groter waren dan de M.D.M.V. De minste beschikbare diepte middenvaarwaters werd iri 1979 bepaald op g.l.l..w.s dm, tegen g.l.1.w.s dm in n het betreffende gebied wordt tot dusver niet gebaggerd. - Dreinpcl. van Eiaarland. De M.D.M.V.'S komen in belangrijke mate overeen met 1977 en n 1978 was a1.daar een minste vaardiepte beschikbaar van g.1.l.w.s. -82 dm, tegen g.l.1.w.s. -80 dm in Vanaf 1977 is er niet meer gebaggerd. - Overloop van Hansweert -

20 $ <> cd. Over'Loop,vari linrisweert. - De M.D.M.V.'S.-. behoort bij: nota WWKZ nr: 8O.VOO1 bladnr: 1: waren in 1579 over het algemeen iets groter,dan in :l978; at'ge?,j.en viiri dieptcvar.iaties van ruim 1 m is de minste besi:hikbart. va;ircliepti? van deze drempel (i.n 1979 g.l.1.w.s drn) vanaf 30'/6 vrij st,aib.ie. n het voorjaar van 1979 is gebaggerd. Middclppt. De M.U.M.V.ls z.ijn ovcr' hot algemeen iets ininder> dan in 1978 (1978 = g.1.1.w.s. -87 tiin; 19'79 zg.l.1.w.s. -83 dm). Di~erripel~ van 1iari:sweer.t. _1- De M.D.l'.V.ls komcri in 3.9'/9 over het algemeen overeen rnet voor- p;:aande jaren (vatiaf 3976). n 1979 werd voor de M.D.M.V.'S een itii.nj.niuni diepte bepaald van g.1.l.w.s dm, tegen g.l.1.w.s drri in,1978. De niirisle beschikbare vaardiepten onder de rechter- oever vuri dc geul zijn echter aarizienl~ijk groter (diieper dan p:.....w.s. -12 iii) rlari de M.D.M.V. is gebleken; deze diepten zijn büvendieri toe[:erioineri ten iipzi~chte van voorgaande jaren. Er is vrij lriititj nu G~~c";~;L'~~. Dc N.D.V. varieerden tussen g:.1..1.w.s. -1~211 dri en cim. -_ i w ) c van Va.kcni ssti. 132 M,).M.V. :; lumen over hc:t; overeen met 1978 (minimum beschikbare vaar- diepte 19'78 = p;.l..l,w.s drn; 1979 = g.l~..w.s dm). Overigens vertoonde de drerrpe:t van Va:kerLisse vuihties in de diepteliggingvan ruim 1 m. Er is vrij Drernpel~ van Rath. De M.ü.M.V.'s 4 kontinu gebaggerd. waren in 19'/9 duftdel.ijk groter dan in voorgaande jaren. n 1978 werd ters DLaatse van de drempel van Bath een minste beschikbare vaaradiepte bepaald van g.1.l.w.s clni, g~l,..w.s tini in 19'73. Er is vrzij kontinu gebaggerd. tegen - 9reriipe.i._ van Zan(ïv.1 - ict. k r4.ü.ly.v.'~ vertoonden in 1979 over het gehele jaar beschouwd een p;eri.nge toenartie ten opzichte van 19'78. Evenals i n 1978 werd de mi.r!stc ter beschikking staande vaardiepte echter ook in op (5....w. s. -1 L drn vastgest,eld, 1:r is gedurende meerdere perioden [:euagp;e rd. - Drempel van Frederik -

21 l a t - - behoort bu: nota bladnr: 11, WWKZ nr: 80.VOO1 1- Dreml van ri'redcrik. De M.D.M.V.'S zijn in de loop van 1979 t..o.v,dediepe ligging eind,1978 niet ruim verminderd. Er is alleen gebaggerd in januari en december,. De miniinaal beschikbare vaardiepte,,vertoonde overigens een toeneming van g.1.l.w.s. -U'( dm in 1979 tot g.l.l.w.s.,-98 dm in Drempel van Lilïo. De M.D.M.V.'S zijn in de loop van ten opzichte van de diepe ligging eind 3.9'78 duidelijk verminderd. Overigens vertoonde de minste ter beschikking staande vaardiepte een duidelijke toeneming (1978 g.1.l.w.s. -81 drn; 1979 = g.l.1.w.s. -87 dm). Er is tot en met mei gebaggerd. Overige drenipels stroomopwaarts van de Boudewijnsluis. Op de drempel van de Parel is gedurende het eerste halfjaar gebaggerld. De i.n maart 1~978 aanwezige M.D.M.V. van g.l.1.w.s. -78 dm nam hierdoor toe tot g.1..w.s. -88 dm in november De M.D.M.V.'S van de drempels Krankeloon en Oosterweel (in 1979 minimaal respectieveli~jk g.l.%.w.s. -81 drn en -94 dm) komen overeen met 19'17 en De M.D.M.V. s van de drempels Draaiende Sluis; beoosten Palingplaat en van Burcht; (in i979 minimaal respectievelj.jk g.l.1.w.s. -88 dm, -94 dm en -82 dm) zijn hoofdzakelijk wat minder dan in 1977 en n tabel Vl wordt een overzicht gegeven van de maatgevende drempeldiepten in 1979 voor verschillende riviergedeelten. - Tabel V -

22 l g ci m -_----- k --- behoort bij: nota WWKZ nr: 80.v001 blodnr: 1i.1 Tri het gedeelti? Zcel::rt; van Vlissingen - Zandvlietsluis via het iioofdv;j.ar3watcr koiiiisn de maatgevende diepten overeen met 1978; via de nevenv;iar,r,i>iitc van dit riviergedeelte waren het Scheur8 en de dr)ecipel van Vallícrii sse maatgevend, tegen de Overloop van Hansweert. in 39'/6. n het g;t~ticci;ii i:aniiv:lietsïuis - Boudewijnsluis is de maatgevende di.ept<i in 19'/0 tc:ri cipzichte van 1978 toeeenomn niet 0,6 m. n het gedeclt,e ~itr~(ir:io~)~ria.ai~i;s vun de Boudewijnsluis is ten opzichte van 1978 tie riia;ity;c:vcridc: <ii.cpte Logenomen met 0,i m Zandwinriirc voor' tlortleri. Op het NedeYLantlo gedec ].te vun de Westerschelde worden naast de o n de rh o ud s b agge - w e r k e n op <i <i di vers e dr e mp e 1 s t eve ns b agge rw e rk en ten behoeve van zaridw.irini ng ui.tgevoerd. Deze winning is als volgt orider' te verdelen (zie c~ok b.ijlaii;e j): 1. Za.ndwinni~n$ door coriceusieiiouders in de vakken t/m V en ter hoogte van Baalhoek. 2. Zandwinning door uanrieriiers in tijdelijke winplaatsen ten behoeve van werken. Voor de ten weutcn van de lijn Borssele - Hoofdplaat gelegen r~ i v j.e rge d ecî t ~ word n e ri tl e voor zandwinning nood z ak e 1 ij ke b agge r ve r -.gunningen op grwnil van de Ontgrondj-ngenwet verleend. Het overige, - - stroomopwaartse -

23 E l behoort bij: rio t a bladiir: 15 _- WWKZ nr: 8O.VOOl ad Na 19'7'1 is in begr'enzingen van de vakken t/m V geen ' verarideriiig inieer p:komeri. Binrieri de vastgestelde w'invakken (bij.lag:t? 1.1) i.s zandwinni.ng toegestaan buiten het betonde vaarwater tut een di~ept.e van irnaxiiriaal g.1.w. -10 m. Voor t:.kc corii:csiiei-ioudci. wordt bij vergunning een jaarlijks iiiii x i iiiaci 1 t. e, ae;&;e re ri hoeve e liie j. d :; pe c ie vast gesteld, te rw i j 1 voor' viaijwel a1.1~: aoti[:e:s3<:houtler>s, na het verlenen van de verp;uririiiiii:, de tc wi.nneii hoeveelheden birineri de verschi.llende wiiivakkcri iiadcr, wor.den f;eregl;ed. De gewonnen hoeveelheden in i979 zijn ac vo.lh;t: vak 1!)bt)629 ll 3 vah 1.1 '1 O ij i) '7 3 in 5 vak t L 1 29; totaal m 3 vak l V ;?'/b21io in 3 orrig. f3aahoe.l; ;?fjoji:ii'i 3 - ad 2 De bi.,j dcze zaritlw i.rir1.i rit: niaxiniaal toegestane zuigdiepte is op N.A.P. -14 iii ijesi;el.d. Om te voorkomen dat zich na de zandwi.iining in dt? over'b Lijvoiide zuigputten sterk slibhoudend iriat,eriaal al'zet, wurdt; reeds sinds een aantal jaren gestreefd naar zovee:t niogelijlci: winning l~angs de pl-aatranden. Door het aanwij zen vari 1 arig[!;er,ekte, zoveel mogeijk in de stroomrichting gelegen winplaatsen, worden plaatselijke verstoringen in de bodernl.igginp eii het strooiiibee1.d zo klein mogelijk gehouden. Voor de dijicswc:r>kon nabij de Kruispolder is in 1979 ter hoonte 3 van Walsoorderi Jiii1.810 m zand gewonnen. De zandwinning t.b.v. dit object wordt ook in 198C ncg vervolgd. De zandwinning ten behoeve van de uitvoerj.ng van werken was in 1979 aanzienlijk minder dan i.ri 1977 eii li>'78; i.n laatstgenoemde jaren bedroeg deze respecti.evel.ijk 3,06 en 2,00.106m 3. - n -

BELEIDSPLAN WESTERSCHELDE

BELEIDSPLAN WESTERSCHELDE R118s296 BELEIDSPLAN WESTERSCHELDE Overige inventarisaties en onderzoek rijkswaterstaat dienst getijdewateren bibliotheek grenadiarsweg 31-4338 PG middelburg Kerngroep Westerschelde maart 1989 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemene getijtheorie

Algemene getijtheorie Algemene getijtheorie De wisselende waterstanden en de in richting en snelheid veranderende getijstromen zijn bijna geheel het gevolg van de wisselende aantrekkingskrachten van de maan en de zon op de

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: Harlingen 19 november 2013, Kenmerk: EG/13266

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994 ONDERZOEK EN BELEID De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks

Nadere informatie

rapport ENERGO-project

rapport ENERGO-project rapport ENERGO-project PZEM rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUKSVVATERSTAAT m l J a. ^ M * BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaxcrstaat Po&uVue 20.000 3502 LA Utfccht Voorstudie Proefproject ENERGO Een

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : 22J198. Bijl. : Betr. : Financiën van de C.P.N. VGravenhage,^ '",pp. JavastraatóS H' R ("'J^ GEHEIM /' ^ ~A Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO rapport 2005-011 Milieu en Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Monitor Uitwintering Bijenvolken 2014

Monitor Uitwintering Bijenvolken 2014 Nederlands Centrum Bijenonderzoek a NCB Rapporten 2015 nummer 1 Monitor Uitwintering Bijenvolken 2014 Romée van der Zee Contact: romee.van.der.zee@beemonitoring.org Afbeeldingen en tekst uit dit rapport

Nadere informatie

Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de

Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de TAXATIES DOOR DOMEINEN Op waarde geschat Bevindingen 28 september 2007 Onderzoek uit eigen beweging (artikel 9:26 van de Algemene wet bestuursrecht) naar de wijze waarop Domeinen Roerende Zaken de waarde

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen. Dr. M.A. Allers

Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen. Dr. M.A. Allers Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen Dr. M.A. Allers Financiële gevolgen van de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Groningen

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie