il e r o L v a n i: e t L; e o u ïij e n i s c h ll a t r i a r- il, c o iír s r! a t, h c L i c i s iïl e u r t ir o d o x i r.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "il e r o L v a n i: e t L; e o u ïij e n i s c h ll a t r i a r- il, c o iír s r! a t, h c L i c i s iïl e u r t ir o d o x i r."

Transcriptie

1 " C C. i,, lj'l' Á l.?' i li LI y i; - ir il e r o L v a n i: e t L; e o u ïij e n i s c h ll a t r i a r- c h a a t i n d e t c e n a d e r " i n g t u s s e n il, c o iír s r! a t, h c L i c i s iïl e u r t ir o d o x i r. iiaaren i9fu

2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver en met bronvermelding.

3 T1' r c,i.l.i.^ 4r-LvruÀrrr1. det vraagstuk.van,de hereniging heeft \"e1 licht ni.r er zo in.het n:iddei.punr,, van de at,tenlies." -"ië-uïnlàn-ur-n-rë-rilie christe- L i.;re 'rereld testaan at_s in onze tuintigste eëuvr. net heeft er de rc scnr.,ln van een offittledeurtge, conse(.trj,_ :.r"i-" te zi jn. van rie verbrch::cl ing, die nog steecis vcortduurt. íei hcreni3ingsvraaesiu.< is een o;1ect va1.] l--':]rcl.'rn,. )n Jisputen gea-orden "n "i iï, bi jnë geen.o"g;uu cl r.i,*- ko;st var, t ror aanstaarule-figuren uit_her Ieven der kerken of áe nerer.i_ giag is een van de ge5pre65dhena's. r'geen uunt".oè"i.iliiá" ioor""rp voor_ - - zeker om over te denlen heerlijlrer?n $eel stof tot tcfprijzing Gods..ïoerzienigheid vàn dan-de Ëerinnering" uun àij- ooá; tilá;;: toen van het uod onf,vansen pelocí het ger.eenschappel i jt<_ onvertteèld órfgoed van ail.en was. toeá hei christer iïk eeroor A; beë;há;iá;-;;i;.;; hoezeer ook verschilr-end in yco'plaatë, a"arrl"-"" [àu"rli.",-""a"irlt"ïêel verdead_ heid over andere punten, toch in goclsclienstig o_rái.t i-;t bonden i.'lur*"o u."_ hietd.'t l,/ l'i aaron occupeert de nereniging juist in gnze tijd. zovele geestenr!g *:*'*i:fl::i'1u", zoa,s dïe icáerr ret Èegin v;;;;;;';a?rieriing net chrlstendom in steeds opleaien en vrelke vácr al- na r.us4"en-1512 jaren hïn benei''ten, tol_ hebber nu p!aa.ts genaakt voor vneedzame der "oéxistr"frà"-" verschi.l l.ende kerken. net steeds rleer samengaan vindt van d.e christenen ook een oorz aa.k in het zich "t""ar ver d er -verbre ide nde comnunisne, \ryaaràan:en a!-s één geheel weerstand "ii biud"r,, ;;;i;-;;i;iarch nagoras I van constantinoper Áthe_ verklaarde aan a.7,'e nger teur AÀ., hoofd.redac: van het kathor iexe /arijse dagbt ad,rr,a c"oi"f,- Lijnheid "ii.'í."ànt*eorde_ van de reiders d.er Ëerken'is nu.zeer greot. ae neoit is in zo feite nog grcot geweest, at s op.dit ogenblik, nu-le frr*.-ë.i en het -',aï""iui ïs.i"''"t órt"írt;rdd";;-;""ltin r"c"àii"i,.-;; ï:ii::i;:t, heid tussen de r:hristenen is een zwakíe en een aan r.oet schandaa.l, worden vaa.' een eind.e Eeicaaxt. De kerkeriir<e reiders van,.ët."-áiëir"bewust hun plicht eá ai,les zijn in het ''o"['è["liu; il e;-;;;*jrë,irisurog rle vertaneens van hun oun gelovigen nogetijk te nakàn.,ft; riode, i;;;;-r" ruário een een pe_ nieuire werórcl zi;h o;twiir,"li.'ïiï"1-."eï de a, dwíngen_ loodzaak raee het chrislendon te redden...,,^-v?l rjerschirtende, zijden ;itr-;"-p;ëíng.n van uung"wend de ene rerk on het ideaat in 6hristus te-reariieisn] tioe nóeten uij het p*oui* echter 1"^r-i:::ricig beschouwenr-ri.i"ir"ruur nog en lrasrnerd zoeken dan een naar vraag de naar het heil. ur accent wordt ïnderdaáa áen "*r*van EeLeEd on datgéne, bijzonder wat nen natuurtíjk eun.u"nr"èiqp"lljk'rrjjlt, ioet uitgïan.'r, Íïien aar t".rt"rii", 01J een atio" eventuere de verschirpunten reèie de groetste p*olr-u,i,luni_ waarheid is opuirán.' ilj-i*urrg. tvpisèh rienselijf r"*. ; li j bàè;;;si en í.-i,;i;-;;;!n!à""nr"o.,rr. riiaalct er een zekere r-i jn-in duídeti jl-:; zi j rvordt bel icháand in a]',,r_

4 lei,vijsgeri.ge stersers en heeft daardoer invr-oed op de hete r,enseni;aatschappij in, at _haar diverse geledingen. net is àus wel in t.e zion ciat deze waarheidsilrang ir theorïe de vëornaarnste f acto*ut- "riln"ii'^' het herre-nig1,lg?o"p.gr en eok bij, de +-oena.dering een grote rol sieelt. van DrB_ktlsch bet ang rs echter rie eerbied-voor de erferris ïan ea.r*en; rit,en en gebruiken, die íoorar in het costen nog-berraard is gebteven en' d.ie voor ons een u"n1i!lilg.nroet zijn.nagr de*ëerste ctrristëntijden, toenall.e christenen verenigd waren in de éne "Ecct.esia cir"írti',. 0nze interesse nu gead bijzonder uit naar het "àrttèíárrr,"even, zoars dat leeft in het crthodoxe ucsten, ondat dit deer van de chrisíenhgid yg,or Rnr:e de ïeg ig o-r tot eenheíd net de andere christenen men. "I:aar te ke- ]ret u'osi,en zien wij voorar en ver iiefde uit, o;r,d at vand aanvanr{et-ijr aar het heil over heól de wereld is uitgegaàn.í,í)'. -- Àoafs het opschnift luidt zal d.eze verhandelín[ vooral' betrekkins hebben op de ro1 van.constantinopeb i" d" Ë;;;;i;*is;;;;Ëi"r;;ii;il.-il zur'1. e n vàor a.t cle hi s tor isclre gcgro"i uuo-a.-".ài JEi"iàËïrJrrË"'opv in.het.uosten at ti nge n nagabn en t'roor"nïddel van aeru enígszins opvá[[ífi;;-;;*;" rot Gr orschràven beeld van de betekenij ";'h;i-gà*ë"ï..i,..atri_ archaat, zonder daarbi j in te gaan ot) dognatische versdri-lorrrrtrrr. le zt.l_!:1!elsto,!te, ock de actuere controversën tussàr. Con;a;;ii;opui.r, áuo ve,r-rge orthodoxe vrereld niet over het hoofd zien. LB. I en 2:,*o XII I: enc.praecl ara Gratulationis" 2C_6_liJ94 Za i{ocfo.sti-ri< ï; {t-1{ -!*,ry.r.r i ter atuur : l,oi, e en {jenstantinopel ti jrlens het jion,einse Inper ium tot i' arri. J. cle " oï$: nand bcer der *c?irge sc!iede ni s ci!-. f, Ul*,- ií.goorts:nandboei{ ciel *e I'Kges9h,,I*l Bol ch'zi J ti;iiri:*l. g+v ï*hlphg* st:;., ittrr astenp el -onder'gocshui *í n* r,ijá "?-5*, sb y.tèo.l i*ipani"uêr las en 1ïorue" ïitr.-:li jrn"l_gs6 u.- J"'5cninhorst:"net graf van :ji*i'etrus o*aé" de ;it.1,ieter,, in C,Gor*is: f'llo:ue" De 'I'iid '58 *e.thorïjcyc!-.d.l,zc A,d.an Lgf6 DrsoJ. jj.franken ÀÀ.;"De?ónt urr[ie roní r"54tt in "Het Christeri jn 'osten en de neï"eniging"(dnj jg,6 Lgsr-4, pg.zgg: 'l'h'llsser Í 298 Ail,. 'f De Ronie inse kwestie vocr 1.u54" iriem pg.256-gb,, {"',X,Seplult: "Der Auf stieg g9r yai,sttuns,ia ;;iprïg t ggl iïranses-de Br ouwer : "iroï'istántinope Li' in rr.ath,enc. àr - i Dï'"áacharias S CrFï'-.0ap.:"flet Concif i* "-*lfralced.on en he-t canoniek recht."in Cun jg,f l"g5l._z Bïourneb íze zr,'fisi ise ï*:cque-l,rth. et t.,union,, j,es,l:3 "iïï,;tnn!i.de i.iries: Der ChristLiclie rrsten Jn Gesrtririrt-ïrA wart,,],,i,rrtzburg Gegen_ tgsl

5 Irti*e1 i. : Byzantiun wordt Constantinopel r_fg5 5. ttet begin van het Inperium Rcn anun moeten we eigerui jt 16 januari 27v.chr., "ràno"er ster-r.en cp -. 'ctavianus ai d.e s overr., i nnaar triunvir uit aat naar"voren het twee- treecrt, au *Lrrt popu'l-usque in handen Ror'anus" van d.e regt en van'd.eze,'senatus Li.rr*." a;-ï;i;i1iïo."p, gustus" net de daaraan--ver-b,olden lo_ pniviieges. L"iigt-iàËg.iur"o. echter gezien 'et onze d91i,sterling is nï"i'oooo"",.er.rjk urtvoerig den uit over de te wei_ Eeschieclenis var, Áugustr.' ""f""ië-";-j;";;i5t" van de r\er*. De eersle ""u*uo figuur t"'h;i-i, positieve-'r,ët.r.""í,.had v;or r,.i dà"i,ï3iáh^"i:"siï:t"*ïï:ï"á5"àiiï,. Deze rceizer. die-regeerde edict _van rue-gga vani"iraan ËJ"tí"riËiiijd, ín 5rB, ia ooo* ae rr"o si;; ;ij áá'i"r.ïiiíi"1,'dët 6bristen_ dor, uit een zeker.k verbórgenheià-u8"r.í"" naar eeo plaats nidden in i:! :p:l!a,* t even, saar Ëeef t anderz i jds cen.d oer z i-j n--c ae g rarer noir meer ano_p ap is: e,-' lgp"l91""d syn;ptcon"bij als zeen weretdíi:t"-_*irthebbers ver.ie oorzaak _ het ucstër's sóni aii àa i. t "à,1; iiài; i";;;,;-á ;;';" ";;;;';" l' ï, g"j:l,gï "flïl f. "ï:;i:*_ ste regeri ngsd aacr mosen be'áhouwe n- t. á1". rr"t -:à"áë-àií'ïjtj"aor, vcor ons een ancrere ingri jpende i, ver andering. oan groter in-hei beiane' Romeinse net-beireft keizerrijk hier nanerijr. keize r' i jrie J.:"""pi;;i;ï;g residentie ven ná"..-ná*'ëïruniiuà-in-5il. -;i;; van de rigt de oor_ 5:l.ig dat ;S"_ff1*3ttjffi:;i, van zurë een e,*otu [.[àk""i, *;t,,or].- ljnige jaren tevonen, in sz4, lrd-!ri. zi jn rivaar heerser,.icinius, was in het crie ar. 6csten leen- uí in gto'in de christenen weerwir van het op nier ddict vanr,.itaan h er e n n e s ter., g"_lïe]i'"1;"il. ï"il Jf : *fi i;.i3ï ilíflll fi l: Ë1. d aard oor 'door constantijá veroraatste-ri;n-"".iarntie -vor een volgens onzichtbar.e-ltd, de I,aistr e (r.t gedreien,', dat gens zijn rijr ae Ëeerte voo'tdurend rrrj"""n, rást or_ ze onderío"a vooral ïá""a""r;;;;;":'1ï: 0p aan de ccstgrenr.n nerken o"n de_ tijdens tàlrt3r de g.ote cp, vanwaar ooi*ru.frtuí;l;g;;ïiien ze zich LaLer den en verspreiden r,uid liuroua: over geheel uost_ hricr-_ en weitgote", barden etc. van Ëlo*"ins" q:.q:iïirr,"r".r"i,iàun, rija"-iiëï"ie'verdediging-veer..ongo_ ingevolge de grote te af_standeë-t".;;;;; wensen 6ver, rel t\ortg".irui.n, i{oïie. Benalve u,irit?_ire á" ""gu"rngsze_ voordelen "p""ïduo ofr.-rr"nàrirf,eraoeen Snote rol. censtanti jn wilde hi"rin-vu"""á;;i"e-^;;;ëá'rl-i"ài; een 526 bet oude B-vzáti"Ë, aái-áuï;;;á;;;ï""bu.v. begon in Doriers hun uhr., expansie-aspirati". toen nmerijk de op ^iein-àzie verancieren' In-vier' *i.i,ií,"n,'uai uiterlljk ;*àr iijá. i;";;;i;p.constantijn te "Gouden $oorn" in een áe groetsë staa r** aan de stad' r."ï-ri-!e1rij in 3í: werd r.,et-ieel. geëeet christerijke fe"rf"rijr.r."áen bi j die de nieiwe regeringszetel.,die ser ese nhe id,,no" u-'ouái ";; ;áï;;";d; Ueze (laad. ï;";;";ïr*"fjno"" was van grote beteirànïl" o" z ich ontwikr"i""[it a". rjuu," r i nerkeri,;;";ffi ]ï"ï"ï"ui'ilï;,'*iïl # ï:ï.]:'. jke otaat" r'rant indien R;;; Ë;ilr""u.i,iuoli"'óift; zou ziin,

6 4. dan zou de bisschop Eevaar gelopen hebben een hofbisschoo te vorden-. waardoor hij in ali.eiiei inïrigès zou geraken en zijn vrijheid-en oíafhankel i jkheid volkomen _verl-iezen.tegenover d it gunstige gevolg. stond echter de onvermijdelijke naijver van de bisichoppén ían Cónstantinopel, d,ie met steun van de keizer naast de wereiàt-iike ook de ge-estel i jre sunrenatie over de beschaafcle wereld aan constántinàpel wilden verbinden, zodat zij-spoedig gewiltige werktuigen werden in hanoen van de KeLzer. In theorle moeten we in 3Eu juist de scheiding tussen uost en vrest sterlen, hoewel deze in feite in 1.(154 plaatsgevïndenheeft. uver cle verhourling tussen i{erk en staat wordt tatàr nog gesproken Ín verband met het caesaro-p4isr.e. f,ie wil l.en eerst de keïzárs' vanaf constantijn _tot aan het uiteenvallen van het Rorneinse Rijr< kort besprelen or.een,algeneeo beeld van het Roneinse Rijr< te krijgón in haar verhouding tot net christepd6rn, v1 ak voor dét uiteenvarián. uonstantijn de Grote sterft tosz7, na gedoopt te zijn cloor Eusebius, Áriaans bisschop van Nicoc,edie, rlie lá.ter bisschop van constantinopel, yqrd, nadat de rechtm atige. ( r<athol ieke) bisschop vèrd.rcven was. uonstanf,ljn rrordt opgevorgd _dcor zljn alrie zoons constantijn II, constans en constantius, yelkg_laatste na dertien jaar alleenheerser wordt. uor< hij.taat het heidendon in zekere mató noe toe. naar was wat betreít het uitvoeren. van de,wet nogal halfsl achtig-van áard. tti j was zeer wilrekeurig in zijn_verdediging van het iroidiers oíkoàenae-arianr.sne. det nriaanse ccncilie van sirniun, waarop de Niceènse geloofsbet i jdenis werd afgewezen_,.werd. in zi jn iegenwoordieheia Eàboiden. ue reactie op cle achterstelling van [et heideídom tíau onder de rege*ing van zijn neef en opvolger.tiliun, apostata, die oncler invloed van Arraanse en I;eo-rJ.atoonse tendenren het christendon innerl ijk de rug,toegekeerd had en een aanh anger was van de strepg noral-istische nysterléncurtus van de uit rerzié stannende g.od LiitfiFas.- il;" cu1 tus was io Rome de erote tegenhanger van het chrrstenilom en d.e Nijneegse godsdiensthistoiicus pgi-,gl kán. niet u9g,"ij""",-í"1-a""p"íraeve,,erk..afggz,ien.yan haa' eo949r i j5e steun "ati""ii;t<, t "i-"àit"""rï.i iliiri;"- lsoe neeit Eevronr'.en. \2,/.Ju1'-aan.venvorgde dà óhristenen niei clerhand naar wer door'het heidàndon op'"f.o-tlatoenie wij"e-iu ge*áoon_ - reorgeniseren en de christenen uit alle anbien terug ià,rtt"i.- ret 6hristendom_-bebaalcle weer overwinninfen zers, orrder íà voteead" Jovinignus f.i- 9p valentinianus, dig verder van geen ile u"t"r.jilj-""*jr. -[ aatste, Valentinianur,.hrd eeí Áriaansu ".aur.uïrá;, -: "á; keizers stelden meestal- een oedekéizer voo* het ucsten u^*n - dí. d"-kutuoli"ku christenen traohtte 3ii t? reêien_. nij vrerd echter opgevoleè croor tianr1s, die Gra- onde*icht 'rheodosius, ontvangen had.íun Ji.À,Ë"árt,iiï-ó"átïur,,r. n* een ipaans. veldheàr, tot nedekeizer. o"r"-ou"[iaarde 5Bu het chíistendàn in tot.staatsgóarai"trui van hei uori.o-áoài zijn wet l"g?o, andere get oof sbet I jlenisëè n-d;n-d; llí""rr."1 "iij ""ïl"oot 1^S!:ti.I.i1"ït a. dig van het door rle eeuwen áo grote Roreinse onder een Rijk bestuun bracht. Na zijn dood vier het voorloed. uiieen.

7 - i). Àrtirel 2: De groei van Rome tot l'auselijke stad lïet is in het geheel niet net zekerheid te aan te geven, wanneê' Petrus in F"one is aaígeko'ren en hoe I ang hij er gewerkt Ëeeft, want hij" wordt noch in de handél ingen (verhaal. ván f arrl.us; gevangenschm te Rore/ noch in de Bor,einenbrief Eenoenfl. Êr was wel een grote Joodse kol.onie in F,one, vr.aar waarschijnlïjk de Joden-christenen ïertoefden, Cie het Christendom in Ro..e EeËracËt hebben. Atthans Suetonius (Zde-eeuw) schreef, dat er in 49 Joden waren,'rd.ie op.aanstoken van een zekeí e Chrestus voortdurend onrust veroorzaakten". lw ftet is heel waarschijnlijk" dat we in pl aats van Chrestus Christus kunnen lezen, want deze schrijver heefl dit natuurlijk uit een nondelingen overlever.ing, waardoor!ij d.e details over het hoofcl heeft Eezien. t'etrus ís in Ror;e Eeweest enis rlaar de narteldood gestorven. vnïangs, in het begin van 196u, heeft trcf. Guard.ucci een inscriptie nidden onder lret hoogaltaar van de St.fieter gevorulen en ontcijfend:"nier ligt I'etrus begraven", wat tot dan toe slechts door de tra<litie werd aangenomen. 1n clit verbancl heeft het nisschien zin erop te wijzen, gezien de L aterc aanspr aken vm Constantinope1, waarorn t'etrus juist naar Rone kwarn. Hi j had niet rle uitdrukkelijke bedoelinq de keizersstad Rone te eren roet zi.in waardisheid. de becloeling kan-hoogstens geweest zijn Ce ::eest gesèhikte p1 áats te vinden voor zijn Àpostot-ische werkzaamheid. De keizersstad moest niet vereerd worden i.et de hocaste apostclische nacht. raar zii veel.de zich vereerd apostolische zetel te zïjn. Daa:'on han Oónstantinó9e1 juist als keiasstad geen aanspr aak $a-ken oi: d,e,rer<el.i'lke';er'-, d.ie sl-echts f-igt in de apostolische oorsprong van baar bissch opszetel. (zil De L atere ijausen hebben, bl i jlrer.s veer vul d.ige geschriften, reiplr,,atir. in ii6r, s r,';3l6efd. Iia t'i. Conslanti jnse vrede, "-erj lret christentlom dus wi j. breirlde rle nerli zich verder uit en werd een ind. el ins tot stanrl gebraóht in bisd.onrnen,!íaarvan s6:.,nige, :.'eestal- orovinciehoiifdsteden l.ater oatriarchaten of ;retropor'-en :rerden. lir ro.ren."role t'ig, en l:ei-?arsen in deze liid; tegr.ln re'l'.;ri j,,rn r'.er :,.;e r-ce r,;as1,.-.,f ;,:,,1. in i;n::cili':s en we zien, riat.ll,-l.. i.ii,c r -t l:ri. :.i:. -r'nát lo+",ie llaussr- i jlr: '. lal-. lie r. is toen het ',;est-itouieinse iïi jk ineenstortte in 476, bteef H, pausschap tenidden der ruinen overeini-. ir' crir,,: h:..;it in rtc I i jri L.:,r' 3r.oi.t. yc!ki'jcrhr.riziti.i,en veel Last onllervonden van invar'l enoe vo!.ksstar,nén: in 410 veroverderi de trest-cr.ten onder hun koning Al arik Ro.ne en plunrlerden en verwoestten al.t-es bahalve de aerten. De heidendon zaaen d.iteze veroverinf els een wraak van d.e goden c1 het groeiende Christendon. In 452 vierën de Hunnen ontler Àtt.ir-- La ltalie binnen, laar wenden docr iraus i.,e o I tot de terugtocht gedwon* gen. lr_heerste grote onrust in het i<eizerri jr en atlerr.eí keizeis kvraen op de troon, gerugsieund C,oor de GermaanÀe huurtroepen. In 45b kvar,:en de Vandalen onder Genseric ;iome binnengevallen en in 476 Udoakar ret, rie Eeruren, die de laatste keiger Romilus Augustutus afzette en zich koning van ltalie noemde, in naar:. ondergescëirt aan de Byzantijnse rceízer. Deze liet cie xatho!. iet<e christenen. Ëoeoret hii zerf A"iaan íartoch ret rust. A! cus u'erd het Iïesters keizórrijk ocgeceetd tussen de Gern aarise v ol. ke n,

8 Rone verl oor zo veel in aanzien tegenover Savenna, clat de íiev.one nesicl.entie.cend van de exarrch. als vertegeáwoordiger van á" ayzantïjnse reizer. Àtteen de ir.erk breef staan in ha.ó oude pósitiu un or,á"" Luíái"g-"un-àá pausen, bisschoppen en uonniren werd d.e kl assieke cur tuur raet 11ë Geru; aanse verrnen{d tot een rijke ï0iclileleeuwse beschaving. AanvankeLijt werd Jii zeer bemoeirijkt door het feit, crat rie Gern,anen in ueerderheiá.ariaans waren en dus vi jand-ig aan het rcathcl-ieke Rome. Liear toen het fui.anisme na de dood van *eízer valens,-r.'j7b l angzaa$ in verval _geraakte, t."."á. a"- rr.ork de laat-antieke ge.kerstende besóhaving aan de GË"*Ài"n óvern od.oaksr r,'er d cv:i'-'oirlré'í ('lccr 'l-heodorik, de Leicter der 0ost-Got"n, aie claàrvocr d.oor, de,b;'zar:ti jnse keizer naar Ro:ce v,rerd. gezond"rr. ni j lciront het een, I and ti jilrrr< var grote br_ooi en of schoon Áiiaan, speer-àe hi.i spoedie een grote re!. Ín r-e geschieclenis rler p auscn. net Itát iaanse o"r'i Àtrtt."'lirrr tcch rieer vcelen voor de Byzar:ti jng5i ]r_eize's, rlan vecr de uost-gotische overheersers. \rje zien_een_opvaj_ tènld'"g1zinanáia tussà" -r.uilor en ier< rtatie constantinope[, or'dat ïhèodorix en-zijn Ger*unen-a"iuái, waren en land daaro& het straáfer overheer_sten. Die eensgezindheid r.'antrouwen sekte natuur Liir het van ïheodorlf op, De pàus r."a áëo"-[ur-;1.'i;;;"i;;;i;ïij^";" zi jn "welwil tende' lroucling'ten opzicht" o*-àu táín"iï.r,ài constantinopet, gedwongenaar te gaan.oui-keizer'justinus de opheffi"e uán de se anti-ariaan- vietten te vragen. 'ij. werd er luisterrijk ;;,vr;;àï,'**t voor u"r, Uu*ilr-i..genoeude eeisgezinríheid. Tteocarik.ti."i-in-sààir"ï"Lárrr"J"'iá" zer Justinus r,aaktón,i"r- van ItaLie een.b;rzant,ijis ;;;;;";f,'iuu"uun in lavenna de zeletde. exarch fiet caesaro-papisáe van"de Bt;;{it;;" vond keizers gelukkig oniler_ 'r'l veet tegenstanr., vun àe bevor.!i1ng. jdens de voortdurende creiging cler -eigobarcen (568_?bg) zaeen de Dausen zich sencodzaar<t het.dgg" +è tsyzantijnei &an zrjn lïorue Lot "i""e5i;të" te besc6er. "" ::_Ti:]*!tif!, lártr"ro. De By2snlil-nse ren niet teeen troepen cre.,ongobarden wa_ cpgewassen en e" vo"hd.e ziëh-een r eger uit le.o::.:l:è'^i:l :t.ll.va3 de i;3*;iià,.paus Gregorius de ó""tà,"át.-ii i",i,ï1,,ïi'ïï'fl,ï:iï::"ii:i'ë.jff"ï:'3,,'i::"::r:ï?i; llj i:'::"*ï:,,:"i:: :el? coederen verv/orven in cè á;,geving o,,n-nór". echter ï"'ï."iit*den ooi{ gereiderijr< werden bereeëd. EË rwanen i; á;r;"i'ïjà veel oor< epvarrend trosters rsu5sn, ond.er invloed var d;"ày;;;;;;;.';;i;." een te vriend t"""r,tt.u{3ï:ih,:" sroep in Rore,die net Fnankische rijk was intussen cok_opgekonen en af een er du.urzane ri,ás van sarener",king begin met de pu.r.. r"n'rgfil; paus á;;oor lippi- jn was, de dat r,orte, de de eérste,raror inger zarfde schappij en ar d.us sanctionneeráe. zijn heereeh i'ippijn beleofdà enige jaren tegen de f"[;; :,ongobarden, i;'l;-;i;ij; veràèdísin_g vàn d.-;;fk,;;à;;;;;ïen zoud.en door van de paus "Patricius hern bescherud.wordei. íu parr, schont< hen de Romancrunr oui. e**"hentiter.: en i-,ippit;--r.iránl"np_ zijn de.,ongobarden benrl oá àj*ou""*inning in?54 een op g;'"ët "r"i;f gàli"á"o Zo r" it"iië-aan ontstcnd een cr.e paus. nieuvró staat tegen'd;-;ii""; ËJi""ii,.h:de,,sanctae Ecctesiae Res -cubrica". De p*"r ",u"à"ài"113g.riil;ë;ffàiï;k rlat hij door geen oo".t, boven ro- hern'stáande uàrelatijre nachthebber be,lenmerd t<on

9 7. worden in de uitvoerins van ziin geestetiik anbt. In feite werd. de Aerrteti jte Staat I a.ter denr-l,arel. dó Giote, ''i)àtricius Romanorun:", a1 s een dee]- van zijr: rij,*. bestuurd, vocral sedert 8Ou, toen hij door de paus tot keizer rqas gekroond. net hiel"cl echter ook in een grotere verrvijdering van de Griekse.ierk, oot< in verbanrl net Ce beet.d.enstrïjd. Tijdens het re[entschap van keizerin Irene (rond ZEOJ in ConstantinopeL schijnt de zel,fstandishcid van de nerl<el. iil<e ltaat tcjch ook door Byzantiun erlcend te v,orren. Eeiá ander ongunstig geiol g vras verbontlen net de- souvereiniteit van de gaus. De grote poi.itiet<e ónvioed, die d,e paus zodoende gekregen had, werd zeer begeerd door de aanzienlijke 'rloneinze gesl achterry die trachtten hun i.eden tot het pausschap te verheffen, waarbij rnen geen rekening hield met de geschiktheid vocr het geesteriik anbt. De pauskeuze zou in de toekosst veel, te l-ijclen hebben vanlartijsèharnen en fanilietwisten. oorc dit n'as srechts van tijdelijte aard. Rorne was nu eer,st jn votle vrerkel i ikheid stad der pausen en dat bleef het tot t"87u. Ártiter 3: Constantinopet van bisschopsstad uaaj patriarchale zelel (rg5-8co) De r,erk van Byzantiun vrerd vol.gens een Lecende. die waar kan ziin. gesticht door it.aïdreas, die "Epirin ac Thracïan péragrasset" (5,/.-lllr ziin kruisdood nnder de reqering van Constantinus is zi_in Eebeente eerst naár Constantir.epeL over.ge6rachï en Later oas naar Amai.ihië. Anclreas stelde zijn reer.ting $tachys aan als eerste bissehop. De bisschop rvas steeds. r1e suffragaan van de metropor.iet van deracl.ea of Perinthos. Deze ondergeschittheid van de ene bissóhop aan (le andere is gegroeid uit rle gewoonle, dat er een eenheid. gevornd werd. van de r'erken van èen bepaalde streek of' provincie, $êlke dan betuurd werden door een netropo-l-iet. Dit was in het uosten reecls in de vierde eeuw, in het riesten I. ater, Deze netropor ieten kregen het recht on provincial e synod-en bijeen te roepen en te presideren, de keuze van een onderhorige bisschop te 'eid.en. hem te bevestigen en te wijden. Dez.e \etze geschiedde door dè gerneente ("consentiente unrversa ecclesia" (6,2;"praeéente oiebe"(?/ en ácor de naburige bisschepoen. De geesteiijken sterden waarschijnt ijk iemand voór, die-dan door hét votk bij accl-arnatie werd gekezen; de bisschoppen zagen lne ep de juiste uitvcering van de lceuze en wi jd,den de gekozenen. De r:,etroool iet 'r.oest na het concit íe van ilicea de keuze bevestigen, waarbi.i voortaan rninstens drie bisschoppen aan'r'e z ig noesten zi jn. De bisschop van Constantinopei. werd door de metrepot iet van íereclea bevestigd. In feite werd Constantinopel, doordat het de keizerlijke residentie was- geucrden, ook op.kerkel ijk gebied het s,idderpunt van het uostenqr maar toch bleef de-jurisdici,ie vanrome zich uitst,rekken over de gebiedel, die vielen onder de bestuur.sliiaclrt. van de Byzantijnse..!eizers, evángoed a[s de gebieden, C.ie daar in feite niet toe behoordèn. "In feité',, waít voi.gens Constantinopel behoorden atle gebieden bij Constantinopel.'De keizer-is souverein over de gehele wereld volgens de tsyzantijnse opvatting.

10 Qp de synorle van Constantinopel van 58f., die door keizer Theoclosius, a.t s alger,xeen concilie vcor zijn uost-roreinse rijk wercl uitgeroepen en Leter in de zescle eeuw door de rerk colr als ttuecunenisch"erkend werd, lerd, vooral on de bisschop van.fuexandrie d.e wapens uit de hand te nemeii,- bij inners wirde heer hei uosten behhersen,- gèëist, dat de bisschop uuo b"tnieuwe Rorne de eerste in r ang zou zi jn'na"d.e bisschop van het oude Bome. De tweede canon beperrrte de invroed van Ál.exandrie tot Egyote en was cloor situatie ars zodanig veroorzaakt. De d,erde canon:"de bisschop van Constantinopel moet het eréprimaat hebben na de bisschop van Ron,e. àu,dat constantinopel het Nieuwe Roir.e is.r,.is veeleer.een voorbarige coirsequentie, getrokken uit een zich-nog ontwinketende situatie. Beilenkeri jrr is rlus,'of d.e kerkelijke voorrang.door Borrre stechts net politiete gezichispunten genotiveercl vrerd mb.de uniet<e betexenis van Rone at s t<oningin van de werefd,ondat constantinopet hier cok slechts een politiet< motíef na.ar voren bráné..uít zou echter iets nieuws. en oï.gevrocns zijn. In Roue en het westen was aen er van overtuigd,.dat het prinaat van Rone op de gronilvesting door de apostelen, bijzonder.door y'etrus, terugging. dier wcrát ncg uitvóeriger o- ver gesproren n.a.v.het concilie van Chal-cedon. het Eevaar-van de.iuíst se_ crteerde canon Iag dus. hierin,.dat men de kertcelijxe-indeling steeás Lie[ corresponderen, et de burgerlijte. tiier Lag dê triém tot een Ëoodtrttige ontw itrke I ing. De d.erd.e canon van Constantinoper, biacht voor d.e bisschop van deze stad srechts een erevccrrang. nee, naar het was duiile'l ijk, dat het dcarbij niet zou bl iiyg?. Deze bisschop zou niet ond.ergeschixt-kínnen b[ijven aaà ileraclea ex hij zou.ook een uitbre-iding van zïjn jurisdictie eàán opeisen. In een acte van hnt een.homeinse synode ín.saz, -genubr iceerd aan bét legin van het udecretusr GeLasianua de liorrs recr,prendls et non recioiendís", een.uit de zesde eeuv star,r'ende surêr, a van at l.err.ei canonieke bepat ingen, staat over -de rangorde der t.erken:itde hei'l ige ire nk van Rome heef t de vocrrang boven 'in de. overige. Àer.ken, niet op grond ían synolcle-be s I ui te n. aar zlj, neert van uhrtstus het pru,aat ontvangen in d.e woorden: Tu es pá_ trus...etc. De tweede plaats.wordt toeger<end aán Ál.exand.rii,in naam ván st, letrus door it.lr,i arcus ler<ergtend. Árs ierde r.*àt anïià"iié'guno"*d, *uo tit.iretrus v"oonde en d.e-naanrt'christenenrt ontstond..,,(b/ Our. rrïtsfru;i, ;i; b-erugt *:_q:l: lli":l op cancn 6 van het concitie'van }íicea, oat is, zoíd.er rets vgn {e. synode _ van ConstantinopeL wordt aangehaald. een zeer sgnep protest tegen die derde canon err het opkcmenàe consiantinopel. Deze synode van líome is dus van zeer _grote betekenis geweest vccr het - p ausschap. dat in die ti jd vertegenwoeriligd"werdoer paus fi*urur, ài; ; j;í;i"á;*' tern I'Apostol,ische stóei" gaat hanteren. Roàe uiá,-g,rri"n-á" politieke indeting echter nog steeds onder Constantinoper. Á'an ren dit nu consequent doervoeren op.religieus vlarr Dit vraagstuk r., arkeert de hele ontwikkeling van de religieuze'verstsndh6udine tussen de bei_ de r,erken. lien enker feit r,oge dit il tístreren. under het pontif ic aat -van.p aàs Bonif atius r.(+ís-+,2,2": dneigde het uosten, d" praefectuur i,:l: ILlyrie zich aan de jurisdictie ïan REme te Deze pr onttrekëen. aefectuur vras d66p paus Dmasus róeds tot een vicariaat, it"rr"ioni_

11 ca verheven, opdat het tert<erijx - pol.itier rrye.l - niet onder de invl.ned van Constantinopei zou staan- tlieruit btijkt reerls, dat het a[- tijd een twistappel tussen Constantinopel en Rore is gewèest. De paus beval, toeu een scheuring dreigde, de vicaris, d.e oppermetropo!.iet van ThessaLcnica, niet drl te rlcen, wat hijzerf -:oeal achtte, naar voor altes in iore infornaties in te winnen. De aanl-eiding tot'de n:oeil ijkheden werd cie benoeming van bisschop gerigenes tot aartsbisschopvan Corinthe; deze was vroeger reeds gewijd vocr de stad ratras, ïr1aar Íras daar niet aanvaard; ock nu kvíarnen en -Qus protesten. Iu,en werndde zich to} Rore, dat op advieí van de vicaris vó6r ae geldigheid van de oíerdlaatsing'besliste. De ontevredenheiduurde vooft en-de TtressaLische bisschoppen wendien zich tot Constantinopel, met het gevot.g, dat de Byzantijnse keizer ïheodosius JI een edikt uitvaardigrle, dat alte twistpun* eer.st aan de bisschop van Constantinopel veorgelegd noesten r/crden, diê 'r af.'r.e voorrechten van het uude F"orre genoeë". Afdus"ti,erd I L tvrie t. "níza aan de jurisdiclie van B.ome onttrokèen. Bonifati'rs protestéerde bij de vicaris in ongeveer dezetfde bewoordingen a[s de Roneinse sypode van 582. t'ensr-otte werd het edilct op aansporen van de iyest-roaeinse keizer nonorius dooé Theodosius weer ingetrolcken. ffet is duiderijt<, dat d.e aanspraken slendtrvan Constantinopel steed.s duiderijker gefornruieerd worden. zeventig j aar na het conci.t ie van Constanbinoper, waervan wij de derd.e canon besproken hebben, koot de positie van ConstantinopeL weer in het geding op het concil ie van Chalcedon in 451. De bissclrop:) D van C,eze stad, was het intussen gelutt door allerl-ei verwikke.i ingen, rraarvan we juist een vo orbe el d-gave n, aan de erevoorrang, in 58t gekregenq. oek een grotere jurisdictie toe te voegen. l,.en EÍid.e van de chaos, d.íe n.a.v.het nonophysitisch schisrra van Jtlutychus ontstaan was, gebruik natcen ou deze jurisdictie in Chal.- cedon gerdig te d.oen verkr.aren. Het voorstei werd onder woorden gebracht in de bekend geworden canon 28.(texst 9,/.' De opsterlers van cieze canon beriepen zich, evenal.s in 381 gebeurd. vras, op het feit, dat Constantinopel een bijzondere plaats ínnan ais xeizerstad. l'oen vas echter de opzet Constantinnoel eeo ere':rinaat, te geven boven ALerandrie, terwir'1 Een nu gel ijhberechtigdheid àet Rone eiste. De rneerderheid. van de concilievaders was echter van oordeel., dat Rore het prinaat dant<te aan de onafgebrolien cpvol ging van de H.petrus en dat de S,erk van Constantinonel àich er niei cp t ón beroepen, gesticht te zijn d.oor de eerste naus..andreas was welïsqaar een broár van_r'etrus, rnaar dit t qla! volgens raij niet een kert<el ijkeafhankelijkheici in, zoal s.dat gerdt-bi j.een apostelt.eeri,ing, waar wi j, vo1 gens-ni j van een vrerkei i jke jurisdictieoverdracht kunnen spreken. 0êk c1e-conci-- Lievaders waren het er in neerderheid niet rcee eens, maar zij uiltlen de bisschoo van Censtantinopel iret enige voorrechtei'r [oekennèn, die in zich vee! onschuldiger Taren dan,]e r.otieven. viaarop zii berustten.die vocrrechten waren cá.patriarchagg^g,gghten ovér een deet"van het Costen, zoals nog ter spnake zai kcrnen."diii.ë'de argrarentatie van de voorrachten niet juist was, kon de canon ir, d.e zitting van 51 oktober 451, waarbij 9.

12 tc. de p ausel iike t.eqaten. d,e bisschodnen r'achasius van,,iivbaeur(sici r ie'. r.ucbntius èn Jul.ïanus- van r'^ios en de nriesters Bonif atiils en rasi t ius, niet tegenwcordig lvaren,een meerderheid van de aanvrezige r'osterse bisschoppen verkrijgen, die tevoren heel antlere nenin3en boorstonden. ír waren echter slechts Zuu van de 5ll0-6u0 concil ievaders aanwezig. De anderen Lradden rrlet de legaten rie vergauering verl aten on drie red.enen: op de eerste p1 aats zou d,eze canon li8 de zesd"e canon van llicea schenrlerr,zoal.s we reedrs orjnjerklell kanon 5 van Consl,antincpel. is nooit bekrachtigd; tenslotte zou,lcn zij niet vrij zijn bij het cndertekenen van deze canon. áo kreeg Ccnstantinopel dezelf d.e rechi,en voor het uosten, afs R.one voor het. ssten. le nausel-iike leeaten protesteerden de vol Eende dae uitcrukliei. i jk tegen canon LB, wel Èe eerl. vernedering vcer Ce--Aocstot.ische 5t oe.-r- betekencle, vci-gens de verkl aring van bisschop,,ucentius.4e zou.den he{. berichten aan cle Aloslol isohe bisschcp,,i ie cie eerst,e is van Ce hele r.erll, olr.l at iri j ovet'.1:t :iri. t.:t9r.,a:i-','e'-c n;-r'rih i r.,- t.,-. ;;hc,;1,,,._ van áe canons (..r:.l:icea 0)ái1n cordeel."zou vellen. Oudat het concitie eensgezind de canon verdedigde, ei?igce de kerkvergadering net een wanklarur. Veordat de vergadering uiteenging, richtte zij een schrijven aan de paus, v'aarin hem dank wordt overgebracht,ondat onder zijn reiding de waar:heid getoond Í{erd. ilien hocpt van de paus, da.t hij ook canon i,u zai bel*aohtigen, want het concil ie heeft in aanslui. ting on canon 5 van Constantinoper srechts het reeds bestaanile gewoenterëcht vastgeregd. Hoe dit gevr-oonterecht zich cntwikkel.de, wordt nog, besproken in het v6l.gende hoofdstuk. uok de tcernalige Byzantijnse keizer I'l arcianus riet cloor een sneciale gezant een eigenhandig schríjren naar d.e n aus overbrengen net hetzel-fde verzoek. uok de bisschop van Constartinonel, Anatol iuè, verzoekt d,e,n au-s, de Eanon te berrrachtigeí:, rlu. zi jn-legaten, die hi I r'let. al le hen t oexoriendeer had cplgeven, rie zete I 1'sn f,6nstantinopel s:n aad harlden aer:eedaan. De paus noest Ce eervan de zetel van Ccnstantinopel als zi jr- eigen e"r beschouu.en, or. d-at, ce Àpostorische fitoel- steeds ar zijn zorg L,aàr haar liet uitgaan en zij beiden steeds eensgezind tegenover elkaar gestaan hadd.en. Ánatot, iu6 zoncl bisschop,jui iar:rirs van nios naat, Êouie om zi. jn verzoek te steunen. raus leo was zeer verheugd over d.e eensgezind.heid, waarnee de besrissingen van dognatische aerd or het eoncilie genouien waren, nagr niet ninder scherp v,as ziin verzet tegen canon 2A. Aan keizen \:.a'sisxut.n diens zuster íutcheria geeft hij zijn misnoegen te *ennen over de eer-- zucht van Anatotius, die de vrede in de r:erk verstóorde, riij rnoest tevreden zijn met bisschop van de keizersstad te zijn, sraarvan hij geen pausstac, kan ÍÍraken. aijn aanspnaken schenden de orde van llicea, die vaststelde, dat de p ars steeds doofcl van 'le rrêrk was en brijft. nij verkl aart canon 28 vs6r ongetdig en dwing+, AnatoLius toe te geven, die hij het vervrijt riaakt, het concilie voor zijn eerzuchtige p1 annen misbruikt te hebben. De derde canon van 381 is evermln van kracht, want deze is niet aan ilone nedegerleeirl en boventlien heeft I'jice a raatreeelen petrcffen vocr at le ti jnsx, ïólte niet 'loor een '(r ein, iang nieb zo círux bózocht concil.ie oozij g.eschcven kunnen worden. vok Julianus van r.ios r,;ordt d-oor de paus ernstig terecht ge'ezen van"rla rle steun, die hij Anato' ius had gegeven. Ir: een-brief van-455, genicht -aan al'l-e dáelner,reró van het concil.ïe, ver-

5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol

5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,ó 2a Svqeuuo stot v, 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol t\,t /; dtaca*awnngh" Sne l tt i5 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol 3 s f;ilto 4 \epe de Àcroud 6 7 tl 3too0OO5S ^ PAU2E on2in t t thc-(rczr^i4 ftqer5 13 h--t a - k-c,.^-lpdvf S í ctu4al 17 PAQr)5

Nadere informatie

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~",:".. :.+~. .. ::':. ;... '" . '-::--, ~. " 1'''''':''. .:.1 "". '~"'J.. _ -:;;" ~.

it Haven-pypke _:u :.~. :... ::' ~.~~... ~;;... '-:1:-:- ~,:.. :.+~. .. ::':. ;... ' . '-::--, ~.  1'''''':''. .:.1 . '~'J.. _ -:;; ~. r 1...,,,...1.. ::':. ;.... '" I..,".:.1 "". '~"'J.. _ "',,!.,'. '-:1:-:- ~",:".. :.+~... ~..i...:... '.~ = _:u :.~. :... ::'" ~.~~... ~;;... ~--,,:: ~~~I,:I' ':.: -. 1 -:;;" ~.-'. '-::--, ~. " 1'''''':''.

Nadere informatie

V. INVLOED VÀN DELMEDIGO OP SPINOZA,

V. INVLOED VÀN DELMEDIGO OP SPINOZA, 112 welke taal ook, tenzij hij het revoren door een vanwege de drie gemeenten aangewezen persoon had laren onderzoeken, teneinde na te gaan, of het niets bevatte, dar srrijdig was net de Lleilise \ver

Nadere informatie

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** *

;:; DOSSIER OVER HET TYDVAK. 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * , ;:; DOSSIER VAN DE ndoctorenk NESTIE" OVER HET TYDVAK 10 Januari-17 OCTOBER 1921 ******** **** * I r I I Dossier va,n de 11 DOU ~~OR.f!.a\JUV E::l 'E::b.: 11 over het tijdvak 10 ~Tanuari - 17 Ootober

Nadere informatie

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke INHOUD Verantwoording Inleiding Korte inhoud Uitlegging van profetie, geen speculaties Bijbelse toekoms tverwachting en

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

De Visinvoer in Polen

De Visinvoer in Polen 19501 VI JFDE J A A R G A N G N r 35 HET NIEUW PRIJS : 2 FR. V R I J D A G 1 S E P T E M B E R 1950 VERSCHI JNT ELKE VRIJDAG VISSCHEKUBLAD i één nieemen ' dan ergaaan:n ig tot rvooi zendredactie e n B

Nadere informatie

DE VOORZEIDE LEER DE VOORZEIDE LEER. DEEL is

DE VOORZEIDE LEER DE VOORZEIDE LEER. DEEL is DE VOORZEIDE LEER DE VOORZEIDE LEER DEEL is De Heilige Schrift: IA Inleiding op de Thora Genesis-Exodus, door Ds. C. Vonk I" Leviticus, door Ds. C. Vonk Ica Numeri, door Ds. C. Vonk ICb Deuteronomium,

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie

Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie 1 Virtual Reality: Metafysische kermis - trac tie Ir. Luc H.D.J. Sala en John P. Bar low Her zie ne 4e druk en uit ga ve 1995 Uit ga ve 90 en 95: SALA Com mu ni ca ti ons GmbH Dus sel dorf BRD 1e Druk:

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de

Dit boek is ge ba seerd op co lumns en ar ti ke len die Ir. L.Sala de af ge lo pen ja ren heeft ge schre ven over het voor onze tijd ken mer ken de Co py rights: 2015 Mind lift Pu blis hers, en L. Sala 1e druk, feb. 2015 Uit ge ve rij Artscien ce Dis tri bu tie: Boe ken co öperatie Ne der land All rights reserved, including digital redistribution

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 14 en 15

Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Redactioneel. Het Proces

Redactioneel. Het Proces Verschijnt tweewekelijks De (niet in juni. juli. augustus, sepiem her) AfgiRekintoor Moeial 1050 Brussel J VU: D. V icciro Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met BSG,

Nadere informatie

Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen. Sam Janse. e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl. augustus 2011

Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen. Sam Janse. e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl. augustus 2011 1 Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen Sam Janse e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl augustus 2011 Inhoudsopgave Woord vooraf Inleiding 1 Moeten wij onze zonen niet besnijden? 2 Kosjer eten

Nadere informatie

Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens

Afschrift bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN exenipl.nr.j Bijlagen : te 'a-g RAYBKHAQE. Uw brief van: 4 juni 1965 nummer: 37 A Z&. Directie

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren?

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij

Nadere informatie

Wat de Bijbel zegt. over de Doop. Harry Bultema

Wat de Bijbel zegt. over de Doop. Harry Bultema Wat de Bijbel zegt over de Doop Harry Bultema Oorspronkelijke titel: The Bible and Baptism Uitgever: Grace Publications, 2125 Martindale, S.W., Grand Rapids, MI 49509, USA 1st edition 1955, 2d edition

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Ik spreek in tongen meer dan u allen

Ik spreek in tongen meer dan u allen Ik spreek in tongen meer dan u allen G.-F. Rendal Een Bijbelse beschouwing van het fenomeen Oorspr. uitgave: Je parle en langue plus que vous tous ; Edition de Bérée, B.P. 86, CH 1350 Orbe, Zwitserland.

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie