Eindopdracht fase 1, HBO Bachelor Bedrijfskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindopdracht fase 1, HBO Bachelor Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Eindopdracht fase 1, HBO Bachelor Bedrijfskunde Naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 8 februari 2014 Opleidingsinstituut: NCOI Opleidingsgroep Opleiding: HBO Bachelor Bedrijfskunde Module: Eindopdracht fase 1 Docent: de heer Smit 1

2 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Bedrijfsprofiel Beschrijving van de organisatie Beschrijving van de afdeling Bedrijfsbureau Kennis en Ontwikkeling Beheersregio s Noord en Zuid Missie, visie en doelen van de afdeling Organisatiecultuur Product-marktcombinatie Financiële situatie XXXX 9 2 Inleiding Aanleiding Doelstelling Hoofdvraag Deelvragen 10 3 Onderzoek Onderzoeksplan Onderzoek 11 4 Analyse (intern en extern) Kansen en bedreigingen 12 5 Conclusies en aanbevelingen Asset Management Werkzaamheden overdragen Opleiden technisch medewerkers D 13 2

3 6 Besluitvorming 13 7 Implementatie 14 8 Literatuurlijst Gebruikte boeken Gebruikte internetsites 15 3

4 Voorwoord Geachte lezer, Voordat u mijn moduleopdracht gaat lezen, stel ik mij graag even voor. Mijn naam is xxxx, 40 jaar, woonachtig in Heemskerk, getrouwd en de moeder van 1 zoon van 12 jaar. In het dagelijks leven ben ik parttime Secretarieel Medewerkster op de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van het xxxxxx. Om mijn carrièrekansen te vergroten en om mijzelf te ontwikkelen ben ik de HBO Bachelor Bedrijfskunde opleiding bij de NCOI gaan volgen. Deze eindopdracht is een afsluiting van de eerste fase van deze opleiding. De opdracht luidt: U laat de verbanden tussen de modules door kwalitatief onderzoek uit te voeren. Uw eindopdracht heeft de vorm van een bedrijfskundig advies. Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid om de heer Smit te bedanken voor zijn motiverende en interactieve les. Zijn les heeft mij geholpen om deze eindopdracht te schrijven. Met vriendelijke groeten, Karin Medenblik van Bourgonje 4

5 Samenvatting In deze eindopdracht staat de volgende hoofdvraag centraal: Hoe moeten de beheerregio s Noord en Zuid georganiseerd worden, zodat er een formatiereductie van 3% mogelijk is? Allereerst is er een analyse gedaan van het bedrijfsprofiel. Daarna is de probleemstelling uitgewerkt in een aanleiding, doelstelling, de hoofdvragen en deelvragen. Aan de hand van deze vragen is er een kwalitatief onderzoek geweest (door middel van interviews). Aan de hand van deze interviews zijn er conclusies en aanbevelingen geschreven. Het komt er op neer dat er diverse werkzaamheden overgedragen kunnen worden naar het Bedrijfsbureau, dat Asset Management ingevoerd moet worden en dat er een aantal medewerkers opgeleid moeten worden, zodat deze de medewerkers die in 2015 met pensioen gaan kunnen vervangen. Deze opgeleide medewerkers worden niet vervangen, zodat een formatiereductie van meer dan 3% gerealiseerd wordt. 5

6 1 Bedrijfsprofiel 1.1 Beschrijving van de organisatie De organisatie waar ik werk, en waar ik dus ook deze opdracht over schrijf, is xxx. XXXX is een overheidsinstelling en heeft als taak om namens de bewoners en eigenaren van het Hollands Noorderkwartier (in Noord-Holland, alles het noorden van het Noordzeekanaal, inclusief Texel) de waterhuishouding te regelen. Onderdelen van die taak vormen: onderhoud van waterkeringen, waterbeheersing en beheren en onderhouden van weg. Ook heeft XXXX het zuiveren van oppervlaktewater er als onderdeel bij. Op dit moment heeft XXXX ca. 800 medewerkers in dienst. 1.2 Beschrijving van de afdeling De afdeling Waterketen heeft als taken het transporteren en zuiveren van afvalwater, het verwerken van zuiveringsslib en het efficiënt inrichten van de waterketen met de partners (gemeenten en drinkwaterbedrijven). Het zuiveren van het afvalwater wordt gedaan door middel van 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi s) die verspreid liggen over het hele gebied waarin XXXX werkzaam is. De formatie van het aantal medewerkers is voor het jaar 2013: 103,30 fte. Er zijn 3 clusters binnen Waterketen: Kennis en Ontwikkeling, Regio Noord en Regio Zuid, met het Bedrijfsbureau als tussenliggende schakel. Aan het hoofd van de clusters staat een clusterhoofd en het bedrijfsbureau wordt geleid door een (meewerkend) teamleider. Aan het hoofd van de afdeling staat een afdelingshoofd (1 fte). Alle leidinggevenden hebben de (volgens Mintzberg) besluitvormende rol (de manager lost problemen op, wijst middelen toe en onderhandelt, intern en extern). Voor het organogram van de afdeling zie bijlage Bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau ondersteunt het afdelingshoofd, de cluster Kennis en Ontwikkeling en de regio s Noord en Zuid van Waterketen. Het takenpakket bestaat uit secretariële en administratieve ondersteuning, bedrijfskundige ondersteuning en regietaken op het vlak van P&C, KAM en opleidingen. De formatie van het bedrijfsbureau was op 15 januari 2013: 12,34 fte Kennis en Ontwikkeling In dit cluster zijn de taken als beleid en visie, energiebeheer, duurzaamheid en innovatie, onderhoudsstrategie (Asset Management), opstellen van kentallen, contracten/aanbestedingen, samenwerking met gemeenten, leidingbeheer, technisch applicatiebeheer, riolerings- en zuiveringstechnologie en projectleiding ondergebracht. Deze taken zijn ondersteunend aan de uitvoerende regio s Noord en Zuid. De formatie van het cluster Kennis en Ontwikkeling was op 15 januari 2013: 12,36 fte Beheersregio s Noord en Zuid In deze clusters wordt het uitvoerende werk gedaan om rioolgemalen, transportleidingen, de Slibdrooginstallatie en de rwzi s dagelijks te beheren en onderhouden. Tevens wordt het mechanisch/elektrisch onderhoud vanuit deze clusters gedaan voor de peilgemalen in het beheersgebied en worden 750 IBA s in het buitengebied procesmatig en technisch onderhouden. De formaties van de regio Noord was op 15 januari ,9 fte en van regio Zuid 45,7 fte. 6

7 1.3 Plaats van de afdeling Waterketen XXXX De afdeling Waterketen valt onder de directie Water. Zoals in onderstaand organigram te zien is, is XXXX een lijn- en staforganisatie (Eppink, Melcker en Tack, 2012, p. 454). 1.4 Missie, visie en doelen van de afdeling Missie: Ketenpartner in een duurzame doelmatige afvalwaterverwerking in werkgebied van Hollands Noorderkwartier. Visie: De afdeling Waterketen is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze transporteren- en zuiveren van afvalwater en het verwerken van slib tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten voor inwoners van Hollands Noorderkwartier. Doelstelling: De verontreiniging van het watersysteem door directe, indirecte en overige lozingen voorkomen en/of beheersbaar houden, zodat de (ecologische) waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW worden gehaald. Intensieve en structurele samenwerking met gemeenten is een voorwaarde voor het goed laten functioneren van de afvalwaterketen. 7

8 De belangrijkste doelen van de samenwerking zijn: voorkomen van vervuiling van het oppervlaktewater; doelmatig inzameling en behandeling van afvalwater tegen de laagste maatschappelijk kosten; doelmatige en transparante bedrijfsvoering; een samenwerkingsproces dat voor de komende jaren geborgd is door het aangaan van allianties. 1.5 Organisatiecultuur De gangbare opvatting is dat organisatiecultuur staat voor een systeem van gedeelde betekenisgeving door de leden dat de ene organisatie van andere organisaties onderscheidt. Er zijn zeven primaire kenmerken die samen de essentie van de organisatiecultuur weergeven, namelijk: innovatie en risico s nemen, aandacht voor details, gerichtheid op resultaten, gerichtheid op mensen, gerichtheid op teams, agressiviteit en stabiliteit (Robbins en Judge, 2011, p. 378). Als we de afdeling Waterketen van XXXX beoordelen op deze zeven kenmerken, ontstaat onderstaand totaalbeeld: Innovatie en risico nemen Aandacht voor details Gericht op resultaten Gericht op mensen Gericht op teams Agressiviteit Stabiliteit Hoog Midden Laag 1.6 Product-marktcombinatie Het product dat de beheerregio s Noord en Zuid aan de klanten leveren is een dienst (het zuiveren van het afvalwater). Het eindproduct dat de afdeling Waterketen produceert is schoon water. De markt betreft alle inwoners en bedrijven van het beheersgebied. Aangezien XXXX een overheidsinstelling is, is iedere inwoner en bedrijf verplicht de dienst bij XXXX af te nemen. 8

9 1.7 Financiële situatie XXXX De financiële situatie van XXXX is uit te drukken in onderstaande kengetallen en trends (bedragen in duizendtallen en in euro s). Jaar Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Vlottende activa KVV NWK Jaar CR 0, , , , Jaar Liquide middelen Vorderingen en overlopende activa Vlottende activa minus voorraden KVV QR 0, , , ,

10 2 Inleiding 2.1 Aanleiding Door de reorganisatie (genoemd Henze 2.12) die in juni 2012 is doorgevoerd is doorgevoerd is de afdeling Beheer Waterketen opgegaan in de afdeling Waterketen. De directie van XXXX heeft besloten dat de afdeling Waterketen per december 2015 een formatiereductie van 3% heeft doorgevoerd. 2.2 Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is om een plan te presenteren waarmee voor de beheerregio s Noord en Zuid per december 2015 een formatiereductie van 3% kan worden gerealiseerd, waarbij geen concessies worden gedaan aan de huidige kwaliteit van de te leveren dienst. 2.3 Hoofdvraag Hoe moeten de beheerregio s Noord en Zuid georganiseerd worden, zodat er een formatiereductie van 3% mogelijk is? 2.4 Deelvragen 1. Wat is de te leveren dienst van de beheerregio s Noord en Zuid? 2. Is het mogelijk om in de beheerregio s Noord en Zuid werkzaamheden te verminderen? 3. Zijn er werkzaamheden welke overgenomen kunnen worden door andere afdelingen en/of andere clusters? 4. Welke opleidingen zijn er nodig om collega s door te laten groeien naar andere afdelingen en/of clusters? 5. Hoe ziet het verbeterplan eruit? 3 Onderzoek 3.1 Onderzoeksplan Voor het onderzoeksplan is gebruik gemaakt van de 6W-formule (Verhoeven, 2011, p. 80) 1. Wat is het probleem? Het probleem is dat de beheerregio s Noord en Zuid van de afdeling Waterketen 3% formatiereductie moeten realiseren. 2. Wie heeft het probleem? De clusterhoofden van de beheerregio s Noord en Zuid en het afdelingshoofd. 3. Wanneer is het probleem ontstaan? Het probleem is ontstaan na de reorganisatie (Henze 2.12) in juni Waarom is het een probleem? Normaal gesproken kunnen de beheerregio s Noord en Zuid niet de gewenste kwaliteit leveren als er een formatiereductie van 3% gerealiseerd moet worden. 5. Waar doet het probleem zich voor? Het probleem doet zich voor bij de beheerregio s Noord en Zuid. 6. Wat is de aanleiding? De aanleiding is de beslissing van de directie om 3% formatiereductie te realiseren. 10

11 3.2 Onderzoek Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het ongestructureerde interview, ook wel diepteinterview genoemd (Verhoeven, 2011, p. 150). Ik heb bij een tiental mensen het interview afgenomen. Ik ben begonnen bij het afdelingshoofd, daarna de clusterhoofden van de beheersregio s Noord en Zuid, een drietal Teamleiders en vijf procesoperators. In de eerste instantie was mijn vraag: Wat denk jij dat de dienst/het product is dat de afdeling Waterketen moet leveren. Over het algemeen werd deze vraag beantwoord met: het zuiveren van afvalwater (hiermee wordt deelvraag 1 beantwoord). Toen heb ik gevraagd welke werkzaamheden overbodig zijn en welke werkzaamheden ook door andere collega s gedaan kunnen worden. Er werd aangegeven dat er op dit moment veel te veel storingen aan de diverse installaties zijn. Ik heb de vraag gesteld hoe dit verminderd c.q. veranderd zou kunnen worden. Er werd aangegeven dat de installaties veel beter beheerd moeten worden, bijvoorbeeld preventief bepaalde onderdelen vervangen en niet wachten tot het betreffende onderdeel in storing valt (hiermee wordt deelvraag 2 beantwoord). De groep procesoperators vind het vervelend om diverse administratieve handelingen te moeten doen. Als zij bijvoorbeeld een onderdeel voor de installatie willen bestellen, moeten zij zelf offertes aanvragen, deze inboeken in het administratieve systeem en uiteindelijk de opdrachtbrief schrijven. Tevens moet er nog een brief naar de partijen die de opdracht niet krijgen. Dit doen de procesoperators en monteurs op dit moment allemaal zelf. Zij zouden graag zien dat dit bij de collega s van het Bedrijfsbureau wordt neergelegd, zodat zij zelf kunnen sleutelen. Iedereen doet dan waar hij goed in is (hiermee wordt deelvraag 3 beantwoord). Aan de clusterhoofden heb ik gevraagd welke opleiding zij nodig vinden binnen de afdelingen. Zij antwoorden beiden dat er op dit moment 2 technisch medewerkers D werkzaam zijn binnen de afdeling. Zij zouden graag zien dat deze medewerkers de TAZ-opleiding (Techniek afvalwaterzuiveringen, eenjarig) gaan volgen. Zodra zij deze opleiding met een goed resultaat hebben afgesloten, kunnen zij binnen de afdeling doorgroeien naar een technisch medewerker C functie (hiermee wordt deelvraag 4 beantwoord). De clusterhoofden zelf zullen een training gaan volgen met betrekking tot Asset Management. 11

12 Bedreigingen Kansen Eindopdracht fase 1, HBO Bachelor Bedrijfskunde 4 Analyse (intern en extern) 4.1 Kansen en bedreigingen De kansen en bedreigingen voor de afdeling Waterketen met behulp van de DESTEP-rubricering (Eppink, Melker en Tack, 2011, p. 59) Demografisch Toename van de bevolking met 4% Waarde van fosfaat neemt toe Groei samenwerking sverbanden Komst nieuwe zuiverings- en slibverwerking technieken Ecologisch Duurzaamhe id wordt vanzelfsprek end Economisch Sociaal Maatschappelijk Technologisch Politiekjuridisch De taakverdelin g tussen overheden verandert Focus op kosten en kwaliteit Makkelijker om grondstoffen uit afvalwater te produceren ICT en procesautomatisering Schaalvergroting van waterschappen Vergrijzing van de bevolking Daling van afvalwaterlozi ngen door bedrijven Verdere individualiserin g van de wensen en behoeften van burgers Het afvalwatersysteem kost geen energie meer, maar levert energie op Toename resten geneesmidd elen in het afvalwater De legitimiteit van waterschapp en staat onder druk Tekort aan technisch personeel Stijgende energieprijzen Waterverbruik stabiliseert Nattere winters Droge zomers met extremere hoeveelheden neerslag De invloed van Europese wetgeving neemt toe 12

13 5 Conclusies en aanbevelingen De conclusie van het onderzoek is dat er op dit moment teveel storingen zijn aan de verschillende installaties. Hierdoor zijn de procesoperators/monteurs vooral bezig met brandjes blussen. Elke keer als een probleem is opgelost, wordt het al vrij snel opgevolgd door het volgende probleem/storing. Ook is mijn conclusie dat de technische mensen zoals de procesoperators en monteurs heel veel administratieve handelingen moeten doen. De aanbevelingen zijn daarom: voer Asset Management zo snel mogelijk in, draag de administratieve handelingen over naar de collega s van het Bedrijfsbureau en bevorder de 2 technisch medewerkers D tot technisch medewerker C, zodat zij de 2 technisch medewerkers C die met pensioen gaan kunnen vervangen. 5.1 Asset Management Invoeren van Asset Management. Door de invoer van Asset Management (vrij vertaald: beheren van bedrijfsmiddelen) zullen het aantal storingen bij de beheerregio s verminderen. Hierdoor hebben de monteurs van de afdelingen minder werk aan het verhelpen van storingen en kunnen zij de installaties beter beheren. 5.2 Werkzaamheden overdragen Door het overdragen van diverse administratieve werkzaamheden naar de personeelsleden van het Bedrijfsbureau wordt heel veel tijd bespaard. Denk hierbij aan het aanvragen en inboeken van offertes, het maken van opdrachtbrieven en opdrachtbonnen en de administratie rondom de inkoopfacturen. 5.3 Opleiden technisch medewerkers D Zodra de technisch medewerkers D de TAZ-opleiding hebben voltooit, worden deze bevorderd naar technisch medewerker C. Zijn kunnen de 2 technisch medewerkers C die in 2015 met pensioen gaan vervangen. Hierdoor wordt meteen voldaan aan de 3% formatiereductie en wordt de hoofdvraag beantwoord. 6 Besluitvorming Voor de besluitvorming heb ik gebruik gemaakt van het FOETSJE-principe (www.intermarketing.nl). F: Financieel: Zijn er genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren? Ja, er zijn financieel genoeg middelen om het plan uit te voeren. Voor het jaar 2014 is er gebudgetteerd voor Asset Management. Het overdragen van de werkzaamheden kost geen extra geld. O: Organisatorisch: is het plan organisatorisch uitvoerbaar? Ja, doordat er werkzaamheden overgedragen worden en doordat Asset Management ingevoerd wordt, zullen de werkzaamheden van de huidige personeelsleden verschuiven/veranderen. Hierdoor kunnen de werkzaamheden van de 2 personeelsleden die met pensioen gaan opgevangen worden zonder dat hiervoor nieuwe personeelsleden aangenomen hoeven te worden. E: Economisch: Past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie? Ja, want er wordt 3% op personeelslasten bezuinigd. T: Technologisch: Is het plan technisch uitvoerbaar? Ja, het plan is door het invoeren van Asset Management technisch uitvoerbaar, S: Sociaal: Past het plan binnen de sociale doelstellingen van de organisatie? Ja, want er vallen geen gedwongen ontslagen, alleen de personeelsleden die met pensioen gaan worden niet vervangen. 13

14 J: Juridisch: Is het plan juridisch uitvoerbaar? Ja, het plan is juridisch uitvoerbaar. E: Ethisch: Is het plan ecologisch verantwoord? Ja, want door het invoeren van Asset Management is er een betere 7 Implementatie Voor de implementatie maak ik gebruik van de Projectopdracht (Schouten, 2012, p. 53). Hiermee worden de hoofdvraag en deelvraag 5 beantwoord. Aanleiding: Zie paragraaf 3.1 Doel: Zie paragraaf 3.2 Op te leveren resultaat: De afdeling Waterketen heeft per december 2015 een formatiereductie van minimaal 3% doorgevoerd. Aanpak op hoofdlijnen: Het project wordt lineair gefaseerd. Bij een lineaire fasering worden de fasen na elkaar uitgevoerd, een fase mag niet starten voordat de vorige fase is afgerond (Schouten, 2012, p. 88). In de eerste instantie wordt er voor elke installatie een risicomatrix gemaakt, hieruit blijkt welke installatie de meeste risico loopt. Opdrachtgever en opdrachtnemer: De opdrachtgever is het afdelingshoofd van de afdeling Waterketen, de heer F. Huijser. De opdrachtnemer en tevens projectleider is mevrouw K. Medenblik. Dan zijn er nog een drietal projectmedewerkers namelijk de clusterhoofden, de heren H. Bout, F. Duineveld en A. Rademaker. De stakeholders zijn alle andere personeelsleden van de afdeling Waterketen, tenslotte heeft iedereen te maken met de invoering van Asset Management. Planning op hoofdlijnen: Begin 2013: de technisch medewerkers D inschrijven voor de TAZ-opleiding Medio 2013: voor iedere installatie een risicomatrix maken Medio 2014: de technisch medewerkers D bevorderen naar technisch medewerker C Eind 2014: invoeren Asset Management bij alle installaties Inschatting van de kosten: Het invoeren van Asset Management kost ca , dit is reeds gebudgetteerd voor het jaar Belangrijkste risico: Het belangrijkste risico bij het invoeren van Asset Management is dat er geen draagvlak zou kunnen zijn bij de technische medewerkers. Tenslotte moeten zij hun manier van werken veranderen. Om deze veranderingen toch te kunnen bewerkstellingen, is het eventueel mogelijk om gebruik te maken van Kotters acht-stappenplan (Robbins en Judge, 2012, p. 417). 14

15 8 Literatuurlijst 8.1 Gebruikte boeken Bakker, J. en Houten, T. van (2011). Bedrijfseconomie voor de manager. Hilversum: Concept uitgeefgroep. Doorn, A. van, Janssen, G, Osch, D. van en Waardenburg, M. van (2012). Bedrijfscommunicatie voor de manager. Hilversum: Concept uitgeefgroep. Robbins, S.P. en Judge, T.A. (2012). Gedrag in organisaties. Amsterdam: Pearson Benelux bv. Scheers, G.J. (2012). Modern marketingmanagement. Hilversum: Concept uitgeefgroep. Schouten, E. (2012). Projectmatig werken in de praktijk. Hilversum: Concept uitgeefgroep. Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 8.2 Gebruikte internetsites (geraadpleegd 03 juni 2013) (geraadpleegd 28 mei 2013) 15

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Moduleopdracht Communicatie

Moduleopdracht Communicatie Moduleopdracht Communicatie Adviesgesprek Beoordelingsgesprek Naam deelnemer : xxx Studentnummer : 4355656 Datum : 14 januari 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Officemanagement

Nadere informatie

Teamleider buitendienst (m/v) (36 uur per week)

Teamleider buitendienst (m/v) (36 uur per week) VACATURE GEMEENTE GELDERMALSEN Wij zijn op zoek naar een Teamleider buitendienst (m/v) (36 uur per week) Ruimtelijk Beheer De afdeling Ruimtelijk beheer is rechtstreeks gepositioneerd onder de algemeen

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH

Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Natuurlijk buitenspelen bij de SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX Datum: 10 december 2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: projectmanagement Docent: Mw. B. van Beugen - Muns Inhoudsopgave

Nadere informatie

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK Inleiding In de beroepspraktijk zal het geregeld voorkomen dat u een beslissing moet nemen ( moet ik dit nu wel of niet doen? ) of dat u inzicht moet krijgen

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem.

Vragen beantwoorden en informatie geven over life long learning binnen de waterketen en het watersysteem. Algemeen Format opgave potentiele activiteiten afname activiteit excl. btw Informatiemarkt Wateropleidingen Alle medewerkers van het waterschap n.v.t. 3 uur Vragen beantwoorden en informatie geven over

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Peter Versteeg

Contextbeschrijving. Peter Versteeg Contextbeschrijving Peter Versteeg Contextbeschrijving De Haagse Hogeschool Peter Versteeg Alphen aan den Rijn Oktober 2015 Ponsioen B.V. Voorwoord Dit rapport over mijn contextbeschrijving, heb ik geschreven

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Succes verzekerd!?

SAMENVATTING. Succes verzekerd!? SAMENVATTING Succes verzekerd!? Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij gemeentelijke samenwerking op gebied van lokale sociale zekerheid en de rol van de gekozen samenwerkingvorm daarin Universiteit

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure Vragen over de functie Een aantal voorbeelden van vragen die je tijdens het gesprek over de functie kunt stellen: Waarom is deze functie vrijgekomen? Wat kan ik van u verwachten op het gebied van ontwikkeling

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1

Samen sterker. M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1-jarige opleiding) Module: Projectmanagement 1 Samen sterker (bronvermelding:http://crealogen.blogspot.nl/2012/05/samensterk.html) M. van xxxxxx xxxxxxx 26 februari 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management (1jarige opleiding) Module: Projectmanagement

Nadere informatie

IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) IBA Jaarverslag 2013 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) Beheergebied waterschap Brabantse Delta Colofon Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 info@brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD

Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Agenda Introductie Probleemstelling Gekozen aanpak in relatie tot AMC Implementatie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Drinkwaterland In Nederland 10 drinkwaterbedrijven Sinds 1950 sterke concentratie

Nadere informatie

Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde

Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde Hoe kan de leidinggevende van de technische dienst de marketingmix van de dienstverlening naar de interne klanten zo verbeteren dat de klanttevredenheid stijgt? Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum:

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt

Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt Zacht drinkwater: Minder hard, meer profijt 26 mei 2015 Arjen Grent PWN HHNK Samenwerking Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN werken samen alsof ze één bedrijf zijn Calamiteitenuitrusting

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

IBA Jaarverslag 2012 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

IBA Jaarverslag 2012 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) IBA Jaarverslag 2012 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) Beheergebied waterschap Brabantse Delta Colofon Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 info@brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum Procedure Risicobeheersing en kansen afweging Waterketen Soort document: Procedure Registratienummer: 14.0037073 Versie: 1.0 Status: Definitief Afdeling /Eenheid: Proceseigenaar: Procesbeheerder Procesbeschrijver:

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014 SGB MBO SECTOR ADMINISTRATIE KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create create your your future future @ MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening MBO Bonaire 2013/2014 Sector zakelijke

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

AMC Seminar 2011 Faciliteren van AM besluitvorming. Robert van Grunsven, Consultant

AMC Seminar 2011 Faciliteren van AM besluitvorming. Robert van Grunsven, Consultant AMC Seminar 2011 Faciliteren van AM besluitvorming Robert van Grunsven, Consultant Even voorstellen Wie zijn CMS asset management? Wie is Robert van Grunsven? Agenda De veranderende wereld van het waterschap

Nadere informatie

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012 HBO onderwijs omarmt Credit Management Creditmanagement positionering binnen BE P. de Keijzer 14 11-2012 Plaats van het onderwerp Creditmanagement binnen de BE Opleiding Bedrijfseconomie Het vakgebied

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Start op 1 februari 2011 Vorm: Gemeenschappelijke Regeling -> DB en AB staan aan roer van de organisatie en werken in opdracht van de 2 colleges

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Houttuinlaan 14 3447 GM Woerden t 0348 493000 f 0348 493009 info@cczorgadviseurs.nl www.cczorgadviseurs.nl Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Verpleegkundig

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta i J 1 i 1 i Waterschap jp, 'Rrnbontsp Delta i V bam nbm infra as, 1 Colofon Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T076 564 10 00 info@brabantsedelta.nl www.brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Benchmarks en Prestatie Indicatoren

Benchmarks en Prestatie Indicatoren Benchmarks en Prestatie Indicatoren Benchmarks en PI s Te bespreken Prestatie Indicatoren - Waarom? - Hoe te ontwikkelen? - Kenmerken - Voorbeeld van dashboard HHSK Benchmarks - Welke zijn er? - Relevant

Nadere informatie

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41

1. Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Boer, Brouwers, Koetzier (2008), Basisboek Bedrijfseconomie, hfdst. 1.5, p. 41 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken

Wijk 2 racht. Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Wijk 2 racht Studentnummer 7 december 2013 Hoge school NCOI HBO Zorgmanagement Module Projectmatig werken Leraar: VOORWOORD xxxxx Dit projectplan is een eindopdracht voor de module projectmatig werken.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Praktijktraject Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering

Praktijktraject Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering Praktijktraject Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering voorbeeldopdracht Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven 7 3433

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer

Jos Brok. Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Jos Brok Beleidsmedewerker riolering/algemeen beheerder. Afdeling Ruimtelijk Beheer Samenwerken in de Waterketen Gemeentelijk RioleringsbeleidsPlan (GRP) Geeft in hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Thema 3. Bedrijfscultuur

Thema 3. Bedrijfscultuur Thema 3 Bedrijfscultuur 0. Inleidende voorbeelden De BEDRIJFSCULTUUR van KBC Zwitserse bank UBS De ORGANISATIECULTUUR van 1. Definitie en kenmerken Enkele definities Systeem van gedeelde betekenisgeving

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2015 Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om duidelijk te maken op welk niveau ik nu zit met de verschillende competenties die horen bij een projectleider.

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL I ACHTERGROND 11

VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL I ACHTERGROND 11 VOORWOORD 7 LEESWIJZER 9 DEEL I ACHTERGROND 11 1. Uitgangspunten 13 2. De omgevingsgerichte methode 17 Het systeemmodel 17 Het diagnosemodel 19 Het speelveld 21 De zeven stappen 23 DEEL II WERKWIJZE 25

Nadere informatie

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren,

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren, Toespraak van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de ondertekening van de waterovereenkomst Vechterweerd op Vrijdag 20 januari 2012 van 14.00 16.00 uur in t Boerhoes, Koepelallee 8 te Dalfsen HET GESPROKEN

Nadere informatie

IBA Jaarverslag 2011 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

IBA Jaarverslag 2011 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) IBA Jaarverslag 2011 Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) Beheergebied waterschap Brabantse Delta Colofon Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 info@brabantsedelta.nl

Nadere informatie

Operationeel marketingbeleid SPSH

Operationeel marketingbeleid SPSH Operationeel marketingbeleid SPSH Naam: XXX Studentnummer: XXX datum: 30-03-2013 NCOI opleidingsgroep Opleiding: HBO management Module: Marketingmanagement Docent: Dhr. E. Blaauwbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe 1 Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe Maart 2014 Inleiding In Groningen en Noord-Drenthe werken zevenentwintig gemeenten, twee waterschappen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie