Jaarrekening Stichting Rijnland Zorggroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 38 Pagina 2

3 1.1 JAARREKENING 2012

4 1.1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-11 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-11 PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 4

5 1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Toevoeging algemene reserve Pagina 5

6 1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest 0 0 Betaalde interest Buitengewoon resultaat Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa 0 0 Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Mutatie langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Mutatie : Schulden aan kredietinstellingen Liquide middelen Mutatie geldmiddelen Pagina 6

7 1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Rijnland Zorggroep is een maatschappelijke onderneming voor het bieden van verantwoorde, medisch specialistische zorg en verpleeghuiszorg. Onder verantwoorde zorg verstaan we mensgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Wij bieden die zorg met: Het Rijnland Ziekenhuis, het Rijnland Verpleging en Verzorging en het Rijnlands Medisch Centrum Groepsverhoudingen In stichting Rijnland Zorggroep zijn opgenomen het ziekenhuis te Leiderdorp, het ziekenhuis te Alphen aan den Rijn, het verpleeghuis Leythenrode te Leiderdorp, het verpleeghuis Oudshoorn, het verzorgingshuis Noorderbrink. In het Rijnland Medisch Centrum BV vinden momenteel geen activiteiten plaats. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Rijnland Medisch Centrum BV. In deze besloten vennootschap vinden echter momenteel geen activiteiten plaats. Gezien de omvang van deze rechtspersonen is deze vrijgesteld van de consolidatieplicht en daarom niet meer geconsolideerd. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de geëlimineerd. De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn: Sleutelnet BV (deelneming van 20%) Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Zowel de economische levensduur, als de afschrijvingsmethode wordt jaarlijks beoordeeld. Indien daartoe aanleiding is, wordt de afschrijvingstermijn en/of methode aangepast. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Waardering Materiële vaste activa Impairmenttoets Stichting Rijnland Zorggroep heeft in het kader van de veranderingen in de bekostiging een impairmenttoets uitgevoerd. De uitkomsten van deze toets zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Deze toets geeft geen aanleiding tot afwaardering van vaste activa. De uitgangspunten zijn de volgende: Ziekenhuis: volumegroei 0%; V&V: volumegroei 0%; Prijsindex: 2%; Discontovoet 6,75% Pagina 7

8 1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De ingeschatte opbrengstwaarde is hoger dan de boekwaarde eind 2012 Stichting Rijnland Zorggroep stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Een eventuele afwijking van de verwachtingen kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie van stichting Rijnland Zorggroep in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren. Een dergelijke afwijking zal, voorzover aan de orde, worden verwerkt in het jaar dat deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald. Afschrijvingen en gebruiksduur Met ingang van 2011 worden installaties, verbouwingen en gebouwen tegen bedrijfseconomische levensduur gewaardeerd. De Raad van Bestuur van stichting Rijnland Zorggroep acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee bekostigingstoezeggingen zijn verleend. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden De voorraden welke als voorraad worden geregistreerd worden financieel gewaardeerd tegen kostprijs. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DOT's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DOT's worden gewaardeerd tegen de verkoopprijs, of tegen kostprijs indien de opbrengstwaarde van de DBC lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande DBC's / DOT's te waarderen tegen opbrengstwaarde gebasseerd op de verrichte prestaties in Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden enitieël gewaardeerd tegen reele waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is bepaald op basis van de ouderdom van de openstaande posten. Liquide middelen Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Bankrekeningen vallende onder een stelsel van rente- en saldocompensatie zijn gesaldeerd. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. De voorziening 'Persoonlijk Levensfase Budget' (PLB) betreft het overgangsrecht conform de CAO Ziekenhuizen en V&V sector. Het opgebouwde PLB saldo ultimo het boekjaar is verantwoord onder de kortlopende schulden. De voorziening 'sociaal plan' betreft verplichtiging uit beeïndiging van arbeidscontracten en verplichtingen voor afvloeiing voor personeel als gevolg van reorganisatie. Voor toekomstige verplichtingen in verband met jubileumuitkeringen is een berekening gemaakt van de op termijn eventueel verschuldigde jubileumuitkeringen aan personeel. Pagina 8

9 1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Langlopende schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. Kortlopende schulden Onder de schuld met betrekking tot vakantiedagen is tevens opgenomen een reservering voor het opgebouwde PLB-recht ultimo het boekjaar in het ziekenhuis Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Achtergrond onzekerheden omzetverantwoording 2012 In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten op volledige prestatiebekostiging. Gelijktijdig is de nieuwe productstructuur DBC s Op weg naar Transparantie (DOT) in 2012 ingevoerd. Daarbij zijn circa diagnose behandeling combinaties (DBC s) vervangen door circa DBC-zorgproducten. De gelijktijdige overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met meer vrije prijzen en risicodragendheid) heeft veel inzet vereist. Sector breed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars, gecombineerd met de invoering van prestatiebekostiging, ontstaan over 2012 sector breed (mogelijk) materiële onzekerheden in de jaarrekeningen en bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen en UMC s. In februari 2013 is de Handreiking Omzetverantwoording beschikbaar gekomen en door de NZa in een circulaire vastgelegd. Deze is mede de basis geweest voor de omzetverantwoording 2012 van Stichting Rijnland Zorggroep zoals opgenomen in deze jaarrekening. In het eindmodel van de ziekenhuisbekostiging geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde prestatie betaald worden, op basis van integrale tarieven. Tot die tijd (2015) is sprake van een drietal overgangsmodellen, die leiden tot complexiteiten en gedeeltelijke risicodemping, waarvan met name de eerste zeer relevant is voor de omzetbepaling in 2012: Transitiemodel prestatiebekostiging ( ) Garantieregeling kapitaallasten ( ) Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten ( ) Transitiemodel Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook voor prestaties van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor gebudgetteerde instellingen systeemrisico s met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is gedefinieerd, worden de systeemrisico s van de overgang van budgetbekostiging naar volledige prestatiebekostiging deels ondervangen. De systeemrisico s worden deels opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op basis van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in Het transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van In de loop van 2013 vindt voorlopige vaststelling plaats, pas in 2014 vindt definitieve vaststelling plaats. In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB aangrijpt op het A-segment van Dit betekent concreet dat het deel van het A-segment, dat in 2012 wordt overgeheveld naar het B-segment (B-nieuw), ook meetelt in de berekening van het transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijft daarentegen buiten beschouwing bij de berekening van het transitiebedrag. Er is dus geen sprake van een vangnet voor de wijzigingen in de productstructuur. Verder geldt nog een overgangsregeling kapitaallasten die in 2012 door het transitiemodel niet effectief is, maar afhankelijk van de kapitaallastenvergoedingen in het oude en nieuwe systeem, vanaf 2013 aflopend nog een extra vangnet kan betekenen. Geïdentificeerde risico s en onzekerheden Vanuit bovenstaande veranderingen zijn diverse risico s en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste voor onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen de volgende (naast de onder de 'niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen' vermelde zaken): Pagina 9

10 1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Zorgcontractering Door Stichting Rijnland Zorggroep zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie van deze complexe contractafspraken op basis van het prognosemodel dat Stichting Rijnland Zorggroep heeft gehanteerd. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de opbrengstverantwoording 2012 zoals opgenomen in de jaarrekening te weten: Omzet DBC s/dbc-zorgproducten B-segment; Omzet DBC s/dbc-zorgproducten A-segment; Opbrengstenuit hoofde van te verrekenen transitiebedrag Correctie op gefactureerde DBC / DBC-zorgproducten Bij de bepaling van de zorgproducten onder de DBC-systematiek zijn in de periode 2006 tot en met 2011 elk jaar onzekerheden geconstateerd, primair vanwege bepaalde vrijheidsgraden in de normen voor het typeren en declareren van DBC s. In de jaarrekeningen over die jaren is dit betrokken vanuit een inschatting in welke mate dit kan leiden tot correcties vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Over 2012 is een analyse opgesteld waarbij in kaart is gebracht ten aanzien van welke DBC s respectievelijk DBC-zorgproducten en OVP s de grootste risico s worden gelopen, aangevuld met een nadere analyse uitgevoerd op de door de zorgverzekeraars uitgevoerde materiële en overige controles over de gefactureerde DBC s respectievelijk DBC-zorgproducten en OVP s in 2012 en afgelopen jaren en intern onderzoek naar de kwaliteit van registratie en facturatie. Stichting Rijnland Zorggroep schat deze onzekerheid als beperkt in. Er is derhave geen nuancering op de omzet conform de Handreiking toegepast en deze heeft niet geleid tot een verlaging van de omzet daar de verwachte overschrijding van de plafondafspraken en aanneemsommen mogelijke financiële risico's uit hoofde hiervan mitigeren. De impact van eventuele onjuistheden op de in de jaarrekening verantwoorde omzet, het resultaat en eigen vermogen is dus (voor zover van toepassing) beperkt door contractoverschrijdingen van plafondafspraken respectievelijk aanneemsommen en de werking van het transitiebudget voor het oude A-segmentdeel. Wel kan er sprake zijn van verschuivingen bij de definitieve vaststelling tussen transitiebudget en verantwoorde omzet A-segment op basis van de afwikkeling van facturatie en eventueel correcties danwel toerekening van de omzet aan 2012 respectievelijk Segmentering productie Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, B-oud en B-nieuw vindt plaats op basis van door de NZA vastgestelde tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de segmenten is de kruisjes tabel van de Nza gevolgd. Bepaling onderhanden werk Zie voor de de bepaling van het onderhanden werk de hierboven vermelde toelichting 'Onder handen werk DBC's/ DOT's'. Bepaling omzet Stichting Rijnland Zorggroep heeft een prognose model opgesteld welke is gebasseerd op de uitgangspunten zoals in de Handreiking omzetverantwoording 2012 uiteen zijn gezet. Bij de omzetbepaling van 2012 is op basis van dit prognosemodel rekening gehouden met de verwachte overschrijdingen van de met de zorgverzekeraars afgesproken omzet-plafonds. Deze afgesproken plafonds betroffen die behandelingen die in 2012 zijn gestart. Voor de bepaling van de overschrijding van deze afspraken is een inschatting gemaakt van de verwachte facturatie, rekening houdend met de uitbehandeling in 2013 van die patiënten waarvan de behandeling in 2012 was gestart, maar nog niet is afgerond. Mogelijk onjuiste facturatie 2012 Gedurende 2012 hebben over 2012 nog geen materiële controles plaatsgevonden bij instelling Stichting Rijnland Zorggroep. Het mogelijke effect van de verwachte materiële controles door de verzekeraars over de in het jaar 2012 geleverde zorg is niet meegenomen in de bepaling van de opbrengstverantwoording in de jaarrekening en het transitiebedrag zoals hierboven toegelicht uit hoofde van contractafspraken. Definitie FB Parameters Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie als inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. Stichting Rijnland Zorggroep heeft bij de registratie de definities gehanteerd zoals deze voorgeschreven zijn. Bepaling schaduwbudget en dekking Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa en de zorgverzekeraars hebben in 2012 geleid tot onzekerheid over de omzet. De zorgverzekeraars hebben zich nog niet uitgesproken over het in de jaarrekening opgenomen transitiebedrag. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en gefactureerde omzet de (positieve of negatieve) compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De NZa heeft via de Handreiking omzetverantwoording 2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het schaduwbudget. Uiteraard blijven hier vrijheidgraden en interpretatievraagstukken bestaan. De NZa beleidsregels zijn in acht genomen. Pagina 10

11 1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Conclusie De Raad van Bestuur van Stichting Rijnland Zorggroep heeft naar beste weten schattingen opgesteld, maar constateert dat het risico van de omzetbepaling door de landelijke situatie inherent voor 2012 een hoger risico kent dan normaal, hetgeen kan leiden tot bijstellingen van de omzet in 2013 of 2014 met mogelijke nagekomen baten en lasten en/ of verschuivingen in omzetcategoriëen tot gevolg. Dit geldt temeer daar zorgverzekeraars en NZa niet reeds voor de vaststelling van de jaarrekening 2012 zekerheid hebben gegeven over het transitiebudget, hetgeen mede impact heeft of de transitiebekostiging zoals verwerkt in deze jaarrekening. Definitieve vaststelling van de transitiebekostiging zal conform de landelijke procedures eerst in 2014 plaats vinden, na een voorlopige vaststelling eind Periodiek betaalbare beloningen en pensioenen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Stichting Rijnland Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Rijnland Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Rijnland Zorggroep heeft daarom de pensioenregeling verwerkt conform de verplichtingen benadering en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten ziekenhuis en verpleging- en verzorging. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: vastgestelde verdeelsleutels: indirecte personeelskosten: verdeling op basis van werkelijk gebruik en voor het management op basis van vooraf indirecte materiële kosten: verdeling op basis van werkelijk gebruik; indirecte overige kosten: verdeling op basis van werkelijk gebruik Grondslagen niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Operationele leasing Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Pagina 11

12 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Kosten oprichting en uitgifte van aandelen 0 0 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 0 0 Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa 0 0 Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen 0 0 Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardevermindering 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen De goodwill is overeengekomen als gevolg van overname van ondernemingsactiviteiten en wordt afgeschreven in 10 jaar. Een deel hiervan wordt over een periode van 12 jaar betaald. Dit deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardevermindering 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen In 2012 is het eerste deel van nieuwbouw Oudshoorn geactiveerd voor een bedrag van 15 miljoen. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Pagina 12

13 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen 0 0 Overige effecten 0 0 Overige vorderingen 0 0 Leningen u/g Overige financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting Bij: terugname afgeschreven immateriële vaste activa Bij: aankoop deelneming Bij: compensatieregeling 0 0 Af: ontvangen aflossing leningen 0 0 Af: waardeverminderingen Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december De deelneming betreft een 20% belang in Sleutelnet BV en daarnaast een deelneming van 2% in Medirisk. In 2012 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden voor Medirisk van , en een rentevergoeding van Onder uitstaande leningen is opgenomen het saldo op de ledenrekeningen bij Medifire, de waardevermindering betreft het negatieve resultaat over In 2011 is beroep gedaan op de compensatieregeling voor een bedrag van 0,9 miljoen. Dit bedrag wordt jaarlijks afgeschreven tot met het jaar Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en Vestigingsplaats Verschaft Kapitaalbe- Eigen Resultaat woonplaats rechtspersoon kapitaal lang (in %) vermogen Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Sleutelnet BV Leiden % Rijnland Medisch Centrum BV Leiderdorp % Stichting Rijnland Zorggroep is één van de vijf deelnemers in Sleutelnet BV, te leiden Pagina 13

14 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Medische middelen Apotheek Totaal voorraden De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt 0. De vooraadartikelen van centrale magazijnen, en de apotheek worden gewaardeerd op basis van de inkoopwaarde van de goederen. De overige artikelen worden direct als kosten verantwoord. 5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk 0 0 Totaal onderhanden werk De waarde van het onderhanden werk is gebaseerd op de verkoopprijs van de uitgevoerde verrichtingen van de openstaande dbc's. Indien de opbrengstwaarde lager is dan de verkoopprijs, wordt de directe opbrengstwaarde gehanteerd. Hierbij is rekening gehouden met een inschatting van de mate waarin de DBC's gereed zijn. De ontvangen voorschotten van verzekeraars zijn in mindering gebracht op het saldo onderhanden werk. Pagina 14

15 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 6. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten Overige overlopende activa: Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Bedrijfsvereniging, BTW, te verrekenen bedragen Overige vorderingen Totaal vorderingen en overlopende activa Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt 1 miljoen en betreft de voorziening voor dubieuze debiteuren. De post 'vooruitbetaalde bedragen' betreffen leasebedragen van 1,25 miljoen, ten opzichte van voorgaand jaar zijn o.a. de verzekeringspremies 0,5 miljoen ultimo 2012 niet vooruitbetaald. Pagina 15

16 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag Af: 5% transitiebedrag Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling schulden uit hoofde van transitieregeling Het transitiebedrag wordt verwerkt in: % % De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. 8. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Stimulering kleinschalige zorg / IKW Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): Ziekenhuis c c c a V&V c c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (V&V) Wettelijk budget aanvaardbare kosten Bij: subsidie innovatie Bij: ontvangen voorschotten via budget 0 0 Af: Overige ontvangsten 0 0 Verpleeg en Verzorgingsgelden Subtotaal financieringsverschil V&V Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (ziekenhuis) Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Overige opbrengsten Overige mutaties Subtotaal financieringsverschil ziekenhuis Totaal financieringsverschil Pagina 16

17 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 10. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Het saldo betreft de ING rekeningen. Het gezamelijke saldo van de BNG bankrekeningen is vanwege rente- en saldocompensatie verantwoord onder kortlopende schulden. Pagina 17

18 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-11 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012 Reserve aanvaardbare kosten: RAK Resultaat Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012 Algemene reserves: Algemene reserve Resultaat Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Onder het niet collectief gefinancierd vrij vermogen is opgenomen het resultaat uit niet-wtzi-activiteiten. Pagina 18

19 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2012 Voorziening groot onderhoud Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget Voorziening sociaal plan Voorziening jublieumuitkeringen Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 Toelichting per categorie voorziening: De voorziening PLB betreft de overgangsregeling 45 jaar en ouder (artikel ) conform de CAO Ziekenhuizen en voor de CAO VVT. Het opgebouwde PLB recht ultimo 2012 is verantwoord onder de kortlopende schulden. De voorziening 'sociaal plan' betreft de verplichtiging uit beeïndiging van arbeidscontracten en verplichtingen voor afvloeiing voor personeel als gevolg van reorganisatie. Voor toekomstige verplichtingen in verband met jubileumuitkeringen is een berekening gemaakt van de op termijn eventueel verschuldigde jubileumuitkeringen aan personeel. 12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden 0 0 Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar overzicht langlopende schulden. In 2012 is een kasgeldlening van 7 miljoen omgezet in een langlopende lening. Verder is in 2012 bij de activering van nieuwbouw Oudshoorn, de kortlopende lening omgezet in een langlopende lening van 15 miljoen. De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Pagina 19

20 1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 13. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31-dec dec-11 Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Crediteuren Vakantiegeld Belastingen en sociale premies Vakantiedagen Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Schuldenaan groepsmaatschappijen Nog te betalen honoraria 0 0 Nog te betalen kosten: Overige schulden Overige passiva: Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva De 'overige schulden' betreffen o.a. de overlopende rente op langlopende schulden, nog te betalen afrekeningen met betrekking tot 2012 en gereserveerde affiliatiegelden. In de overlopende passiva is opgenomen een verplichting voor het project Electronisch Patiënten Dossier en het Electronisch Cliënten Dossier. De kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt 43 miljoen en bij de ING 3 miljoen. 14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec dec-11 Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar 0 0 Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0 0 De Rijnland Zorggroep heeft opdracht gegeven voor nieuwbouw van Verpleeghuis Oudshoorn te Alphen a/d Rijn. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd tussen en voor een bedrag van 14 miljoen (excl. BTW). In januari 2013 is èèn van de twee hoofdaannemers failliet gegaan, met een andere partij is er een nieuw contract gesloten om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Met Philips Nederland B.V./ Medical Systems / Philips Medical Capital is een leaseovereenkomst gesloten voor 10 jaar voor medische beeldvormende apparatuur voor een bedrag van (excl. BTW). De resterende leaseverplichting voor de periode bedraagt (excl. BTW). Er is een verplichting aangegaan met Sectra imaxperts B.V. voor de aanschaf en het beheer van het PACS systeem. De verplichting bedraagt voor per jaar (excl. BTW) en loopt t/m Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd. Er is met Q-park Exploitatie B.V. een huurovereenkomst gesloten voor parkeercapaciteit t.b.v. bezoekers en medewerkers. De overeenkomst is ingegaan per voor de duur van 25 jaar voor een bedrag van (excl. BTW) per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor leaseauto's zijn contracten afgesloten. De resterende verplichting van deze contracten na 2012 bedraagt Met HP is een managed print service contract afgesloten met een looptijd van 60 maanden. Het contract bestaat uit een implementatiedeel en een services deel. Het contract is ingegaan op 1 maart De looptijd van het contract is 60 maanden, ingaand op het moment dat het implementatiedeel is afgerond. De resterende verplichting na bedraagt excl. BTW. Er vindt nacalculatie plaats op de maandelijks gefactureerde bedragen o.b.v. het werkelijke verbruik. Met HP is een contract aangegaan Infrastructure as a Service for Servers and Network. Dit contract houdt in dat op basis van gebruik betaalt wordt voor servers en netwerk welke door HP beschikbaar worden gesteld. Er is een minimum gesteld aan de afnameverplichting voor de vijfjarige contract. Dit contract is ingegaan in april De verwachting vanuit de Rijnland Zorggroep is een toename van 20% per jaar op de HP infra. In 2013 bedraagt dit , dus in Pagina 20

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie