BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden"

Transcriptie

1 BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

2 INHOUD Blz. SAMENVATTING... 1 VERANTWOORDING SCD IN REGIONAAL PERSPECTIEF DE REGIONALE ONTWIKKELING ALS WENKEND PERSPECTIEF DE DRECHTSTEDEN ALS NETWERKSTAD SCD ALS RANDVOORWAARDE VOOR ANDERE REGIONALISERINGSPROCESSEN OVER POSITIE ZUID-HOLLAND ZUID BESTAAT CONSENSUS RANDVOORWAARDEN VAN GEMEENTEN EN ZUID-HOLLAND ZUID VAN CONTOURENSCHETS TOT BESTUURSPLAN BESTUURSOPDRACHT MARKEERT DE START CONTOURENSCHETS ALS EERSTE RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK GROEIENDE REGIONALE SOLIDARITEIT EN DRAAGVLAK TIJD IS RIJP VOOR BESLUITVORMING WAT HET SCD DOET TAKEN VAN HET SCD BENODIGD BUDGET, VERDEELSLEUTEL EN POTENTIEEL BESPARINGVOORDEEL IMPACT VOOR GEMEENTEN EN ZUID-HOLLAND ZUID HOE HET SCD WERKT SCD IN GR DRECHTSTEDEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK KWALITEIT, PRESTATIEMETING EN EVALUATIE MENSELIJK KAPITAAL INRICHTINGSVRAAGSTUKKEN BESTUURLIJK PROCES WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FASERING VAN DE TRANSITIE HUISVESTING DUBBELE REORGANISATIE WERKPROCESSEN EN SYSTEMEN IN VOLGENDE FASE NADER UIT TE WERKEN KWESTIES RISICO S... 58

3 6. MANDAAT VOOR DE UITVOERING PARTICIPATIEREGELS VOOR ONDERWEG PROJECTORGANISATIE COMMUNICATIE Bijlagen: 1. Bouwstenen Businesscase SCD.

4 SAMENVATTING In deze paragraaf vatten we de belangrijkste onderdelen van het Bestuursplan samen. Regionaal perspectief als basis 1. De gemeenten in de regio werken steeds meer vanuit een netwerkperspectief samen aan het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan de burger. In het concept van de netwerkstad past dan ook dat staf- en ondersteunende processen voor de gemeenten op regionale schaal worden georganiseerd. Zo wordt het geheel meer dan de som der delen. Op basis van dat perspectief en de resultaten van een eerdere bestuurskrachtmeting hebben de zes gemeenten de bestuursopdracht verstrekt om de mogelijkheid van het vormen van een Service Centrum Drechtsteden (SCD) te onderzoeken. We zijn verheugd, dat ook de regio Zuid-Holland Zuid mee is gaan doen aan dit onderzoek. 2. De overige regionale ontwikkelingen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Sociale Dienst Drechtsteden) zorgen er eveneens voor dat het nadenken over de manier van organiseren van de staf- en ondersteunende functie vanzelfsprekend wordt. Immers, de overgang van veel personeel vanuit gemeenten naar een regionale organisatie zorgt ervoor dat de omvang van de stafdiensten bij de gemeenten onder druk komt te staan, terwijl die regionale organisaties juist behoefte hebben aan stafdiensten. Het is dan logisch de handen ineen te slaan en in gezamenlijkheid naar goede oplossingen te zoeken. Zowel voor het personeel als voor de organisaties. Uitvoering bestuursopdracht leidend tot beslismoment 3. De bestuursopdracht heeft eerder dit jaar geresulteerd in een zogenaamde Contourenschets die in twee ronden is voorgelegd aan de besturen in de regio. Daaraan waren een zogenaamde quick scan en een voor iedere organisatie individueel opgestelde impactanalyse gekoppeld. In de Contourenschets is op basis van uitgebreide consultatie van alle acht de betrokken organisaties een dienstverleningspakket opgesteld. Dit is vervolgens onderzocht op de mogelijkheden van kwaliteitsverbetering, borging van continuïteit en bedrijfseconomische voordelen. Deze bleken in voldoende mate aanwezig te zijn. De reacties van de besturen op de Contourenschets waren ook overwegend positief. 4. Gedurende het proces is duidelijk geworden dat het SCD zal moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden. In dit Bestuursplan zijn waarborgen opgenomen om te zorgen dat aan deze randvoorwaarden wordt voldaan. Het gaat dan om - Niet tornen aan lokale autonomie; - Voldoende inlevingsvermogen en kennis van lokale praktijk; Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

5 - Kwaliteitsverbetering; - Glasheldere dienstverleningsovereenkomsten (DVO); - Goed opdrachtgeverschap. 5. Op basis van de Contourenschets is na de zomer van 2006 verder gegaan met de voorbereiding van de besluitvorming over het SCD. Daarbij is goede voortgang geboekt op belangrijke onderdelen van de uitwerking. Tijdens dit proces werd geconstateerd dat het enthousiasme en draagvlak in de regio voor SCD-vorming groeide. Ook het besluit van de GR-Drechtsteden om de dienstverlening definitief af te gaan nemen bij een van de partners in het SCD kan worden gezien als steun in de rug voor SCD-vorming. 6. De bijeenkomst met de raden begin september 2006 over de hoofdlijnen van de plannen voor het vormen van een SCD, heeft goed inzicht opgeleverd in de wensen en aandachtspunten die er bij de politiek leven over deze ontwikkeling. Daar is de maanden erna voortvarend mee aan de slag gegaan. Op verschillende onderdelen zijn nadere uitwerkingen gemaakt en nieuwe thema s zijn bij de kop gepakt. De resultaten vindt u terug in dit Bestuursplan. Het gaat om punten rondom (a) het karakter van basis- en pluspakketten, (b) de positionering van Belastingen en SGB (c) de huisvesting, (d) de inrichting van belangrijke werkprocessen en systemen, (e) de positie van Papendrecht en Zuid-Holland Zuid als nadeelorganisaties, (f) de wijze van latere aansluiting van Alblasserdam, (g) de grip op het SCD en (h) de aanpak in In de regio wordt het belang van een gecontroleerde invoering van het SCD gevoeld, tegelijk met het belang om nu geen tijd meer te verliezen aan nader onderzoek. Mede daarom heeft het PFO Middelen opdracht gegeven om dit Bestuursplan op te stellen en ervoor gekozen om de komende maanden te komen tot besluitvorming over het al dan niet vormen van het SCD. Inhoudelijke kant van het plan 8. Het SCD wordt een organisatieonderdeel van de GR Drechtsteden. Met Zuid-Holland Zuid, die voornemens is te gaan participeren in het SCD, zijn afspraken gemaakt die beogen deze organisatie materieel in een gelijkwaardige eigenaarpositie te brengen als geldt voor de gemeenten die deelnemen in de GR. Verder zijn afspraken gemaakt die ertoe dienen dat de niet-drechtstedengemeenten- bij een gelijkblijvend niveau van dienstverlening- gevrijwaard worden van financiële consequenties in de vorm van een hogere inwonerbijdrage voor deelname aan het SCD. 9. Het SCD zal op een aantal gedefinieerde hoofdprocessen diensten verlenen aan de deelnemende organisaties. De meeste hoofdprocessen maken deel uit van het basispakket. Hiertoe behoren onder andere Financiën, Personeel, Automatisering, Juridische Zaken, Documentaire Informatievoorziening (DIV) en Facilitaire zaken. Het basispakket wordt door alle participanten afgenomen. Voor andere functies zijn verschillende pluspakketten samengesteld. Dat is onder andere het geval voor Bestuurscommunicatie en Repre- Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

6 sentatie, voor Control en voor Organisatieontwikkeling. Het SCD biedt daarmee voor de deelnemende organisaties het complete palet aan middelenfuncties aan. Afname van pluspakketten is voor de gemeenten en Zuid- Holland Zuid een eigen keus. Sommigen nemen ook dat deel af, anderen mogelijk alleen het basispakket. Voor de organisatieonderdelen van de GR Drechtsteden geldt dat deze gebruik maken van het integrale dienstverleningsaanbod. Om het SCD de kans te geven zich te ontwikkelen t0t een kwalitatief goede dienstverlener, wordt dit dienstverleningspakket en het aantal klanten in de eerste jaren zoveel mogelijk constant gehouden. 10. In dit Bestuursplan zijn de effecten van SCD-vorming uitgebreid beschreven. Daarbij is zowel aandacht voor de kwaliteit als de efficiency van de dienstverlening. Op beide onderdelen wordt nu verwacht dat er geprofiteerd zal worden van de komst van het SCD. Voor het totale basispakket dienstverlening is nu een budget becijferd van 30 miljoen bij een formatieomvang van 427 fte's. In dit bedrag zijn de afschrijvingslasten op initiële investeringen in de nieuwe SCD-organisatie meegenomen en is voor de eerste jaren een budget voor Onvoorzien opgenomen. Dit alles resulteert in een potentieel besparingsvoordeel op de staf- en ondersteunende functies van tussen de 7,0 en 9,5 miljoen voor de gemeenten en de regio Zuid-Holland Zuid in totaal. Dit voordeel moet binnen 3 jaar bereikt kunnen worden (terugverdientijd). De eerste jaren is het voordeel nodig om de transitiekosten die iedere organisatie heeft op te vangen. De transitiekosten van de bestaande organisaties zijn op uniforme grondslag in beeld gebracht. 11. Om de kwaliteit van het SCD te bevorderen is, ook in dit Bestuursplan, aandacht voor de wijze waarop het SCD haar werk doet. Het zoveel mogelijk huisvesten van het SCD op één locatie staat daarbij voorop. Belangrijk is verder dat een productieve combinatie van centralisatie en concentratie en wordt gevonden. Daarbij zijn nabijheid van de dienstverlening en standaardisatie van de werkwijze randvoorwaardelijk. Aan de kwaliteitsaspecten en prestatie-indicatoren om de kwaliteit te meten wordt het komende jaar verder aandacht besteed. Er wordt een gezamenlijk dienstverleningshandvest gemaakt en binnen de daarin uitgewerkte kaders worden afspraken met gemeenten en Zuid-Holland Zuid gemaakt en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. 12. De betrokken organisaties zijn en blijven als deelnemer in de GR gezamenlijk eigenaar van de in het SCD gebundelde stafdiensten en zullen tegelijkertijd steeds meer in de rol komen van de klant/opdrachtgever die een kwaliteitsproduct eist. Voor de organisaties is het belangrijk dat men grip krijgt en houdt op het functioneren van het SCD. Daarvoor zijn goede relaties tussen de partners nodig, die zowel hun beslag krijgen in een dienstverleningsovereenkomst met duidelijke afspraken als moeten stoelen op wederzijds vertrouwen. 13. In dit Bestuursplan is de rolverdeling en invulling door de gemeenten uitgebreid aan de orde. Zowel principieel als bij de inrichting van het SCD is veel aandacht voor het ontwikkelen van zowel het eigenaarperspectief als het klantenperspectief door de betrokken organisaties. Daartoe worden on- Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

7 der meer duidelijke dienstverlenings-en kwaliteitsafspraken gemaakt tussen SCD en klanten. Bovendien zijn de partners in positie om invloed te hebben op strategische keuzes van het SCD. 14. Er is in het plan op basis van geformuleerde criteria een integrale oplossing voor de huisvestingsbehoefte van de regionale organisaties uitgewerkt. Daarbij is er naar gestreefd leegstand in de thans bij de gemeenten in gebruik zijnde panden, die ontstaat door overdracht van taken en medewerkers naar regionale organisaties, zo adequaat mogelijk te vullen. De gevonden oplossing komt in belangrijke mate tegemoet aan dit uitgangspunt. Mandaat voor vervolg 15. De inrichting van het SCD is een grote operatie, waarbij zowel zorg is voor de opzet van een nieuwe organisatie als voor de ontvlechting van de achterblijvende organisaties. We vragen u nu te beslissen over de inhoud van het SCD en mandaat te geven aan de uitvoeringsorganisatie om te komen tot een gefaseerde transitie, die zal verlopen per functioneel hoofdproces of een combinatie van enkele hoofdprocessen. Zowel in de projectleiding en uitvoering als in de besturing zijn mensen uit de deelnemende organisaties betrokken. 16. Op enkele vraagstukken van bestuurlijke aard rondom de komst van het SCD liggen nu richtinggevende voorstellen voor die de komende periode nadere uitwerking behoeven. Een overzicht hiervan is in dit Bestuursplan opgenomen en deels zijn deze vermeld in punt 6 van deze samenvatting. Uiteraard worden de besturen op alle relevante momenten betrokken bij deze verdere uitwerkingen. 17. Om de uitvoering voldoende ruimte te geven en tegelijkertijd vanuit de gemeenten grip te houden op de inrichting en kaderstelling van het SCD, zijn de gemeenten vertegenwoordigd in de Projectgroep Inrichting en in de Beleidsgroep Kaderstelling. Tegelijkertijd is de regel dat de gemeenten besluiten op de staf- en ondersteunende functies die van invloed (kunnen) zijn op het implementatieproces en/of het toekomstig functioneren van het SCD vanaf nu voorleggen aan de regionale Regiegroep om zo te zorgen voor congruentie met de inrichting van het SCD. De inrichting van het SCD zelf vindt plaats onder leiding van de Regiegroep, die afgestemd werkt met het PFO Middelen Drechtsteden en verantwoording aflegt aan het Drechtstedenbestuur. 18. De projectkosten worden betaald door het collectief van de deelnemers op basis van de verdeelsleutel van de formatieomvang. Over de wijze waarop dit gebeurt, al dan niet via de GR Drechtsteden, wordt op een later moment op basis van een nader voorstel besloten. Daarnaast betalen de gemeenten zelf voor hun eigen personele inzet in het project. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

8 VERANTWOORDING Voor u, de colleges en besturen in de regio, ligt het Bestuursplan Service Centrum Drechtsteden (vanaf hier SCD 1 ). In dit Bestuursplan beschrijven wij de achtergrond en doelstellingen van het Service Centrum Drechtsteden en het proces dat inmiddels is doorlopen en doen wij een voorstel voor de besluitvorming. Voor de zes gemeenten en de regionale organisaties is het besluit aan de orde of zij willen participeren in het SCD. Aangezien het SCD onder de GR-Drechtsteden wordt gebracht, is het aan het bestuur van de GR en uiteindelijk de Drechtraad een beslissing te nemen over het accepteren van het SCD als nieuw onderdeel van haar regionale taak. Dit document bouwt in belangrijke mate voort op eerdere documenten die in opdracht van de besturen in de regio zijn opgesteld. Het gaat dan in hoofdzaak om een drietal documenten: Bestuurskrachtmeting Bestuursopdracht Contourenschets, inclusief rapportage quick scan en individuele impactanalyses. Deze documenten zijn onder auspiciën van de colleges en besturen uit de regio gemaakt. Veel wezenlijke elementen uit deze documenten komen terug in dit Bestuursplan, op detailniveau is niet alles overgenomen. Daar waar dit Bestuursplan afwijkt van eerdere uitgangspunten of teksten, wordt dit vermeld. In het eerste kwartaal van 2006 is de Contourenschets opgesteld. Hiervoor zijn vervolgens gesprekken gevoerd met de gemeenten en regio Zuid-Holland Zuid. De eerste versie van de Contourenschets is voor commentaar aangeboden aan de colleges en het dagelijks bestuur van Zuid-Holland Zuid. In het najaar is dat herhaald met een tweede versie van de Contourenschets en daarover zijn we in die periode ook in gesprek gegaan met de gemeenteraden in de vorm van een raadscarrousel. Deze consultatieronden hebben veel positief-kritische reacties opgeleverd die geholpen hebben het concept van het SCD verder te doordenken en aan te vullen. Daardoor zijn inzichten verdiept in de wensen en behoeften van de gemeenten en de regio en zijn hun aandachtspunten en zorgen aan het licht gebracht. Gedurende dat proces groeide ook het draagvlak in de regio voor het maken van een SCD. Een belangrijk deel van de aandachtspunten en vragen zijn verwerkt in de voorstellen die u nu kunt lezen in dit Bestuursplan. Met het uitbrengen van dit Bestuursplan ronden we het haalbaarheidsonderzoek maar de komst van een SCD af. Wij zijn van oordeel dat we met het uitbrengen van dit Plan voldaan hebben aan de bestuursopdracht die u ons in juni 2005 gegeven 1 Deze term komt in de plaats van de in eerdere stukken gebruikte term Shared Service Center. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

9 heeft. Graag worden we hiervoor gedechargeerd. Wij staan als Netwerkdirectie volledig achter de uitkomsten van het onderzoek. Het is onze stellige overtuiging dat er sprake is van een kansrijk perspectief om de ambities die we in de regio met elkaar hebben, en die op dit moment op verschillende manieren vorm en inhoud krijgen, een krachtige impuls te geven. Een impuls die de ontwikkeling richting de netwerkorganisatie zal ondersteunen en de nieuwe regionale uitvoeringsorganisaties (zoals de Sociale Dienst Drechtsteden [SDD], het Ingenieursbureau Drechtsteden [IBD] en het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten [RBL+) in staat zal stellen zich te richten op hun primaire dienstverlening aan de burger. Verder zien wij in de komst van het SSC kansen om de kwaliteit van de staf- en ondersteunende functies te verbeteren en de kwetsbaarheden die op dit terrein zijn geconstateerd in de bestuurskrachtmeting van 2005 weg te nemen. Dat er voor het geheel van onze organisaties op termijn een structureel besparingsvoordeel op de uitvoering van de staf- en ondersteunende taken te behalen valt is daarbij een extra voordeel, ook al pakken deze voordelen voor de afzonderlijke organisaties op dit moment niet geheel evenwichtig uit. Reden overigens om op dit punt nadere voorstellen toe doen om nadeelsituaties te voorkomen. Wij vertrouwen op een constructief debat en hopen op positieve besluitvorming. Er zal daarbij van u en ons veel gevraagd worden. U kunt daarbij op onze inzet rekenen. Graag gaan we met enthousiasme en energie aan de slag om het SCD tot stand te brengen. Leeswijzer In hoofdstuk 1 beschrijven we hoe het SCD in regionaal perspectief gepositioneerd moet worden. In hoofdstuk 2 gaan we in op de wijze van totstandkoming van dit document. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 3 en 4 beschreven wat het SCD gaat doen en hoe het werkt. In de hoofdstukken 5 en 6 gaan we in op de vraagstukken en de aanpak die rondom de inrichting van het SCD aan de orde zijn. In het laatste hoofdstuk 7, is in het kort weergegeven wat de gevraagde besluiten zijn. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

10 1. SCD IN REGIONAAL PERSPECTIEF 1.1 DE REGIONALE ONTWIKKELING ALS WENKEND PERSPECTIEF Er zijn in dit moment in onze regio meerdere bewegingen gaande gericht op het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan de burger en de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken. De Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid trekken hierin gezamenlijk op. Beide regionale samenwerkingsverbanden zijn druk bezig hun eigen profiel voor de komende 5 tot 10 jaar te vormen en te versterken. Zuid-Holland Zuid richt zich daarbij op de veiligheid in het gebied van de 20 samenwerkende gemeenten. Door taken op het terrein van de brandweer, het ambulancevervoer, de GGD en de milieudienst en integrale vergunningverlening en handhaving te bundelen en nauwe samenwerking te zoeken met de politieregio. Taken die niet zo goed in dit profiel passen worden door Zuid- Holland Zuid afgebouwd of teruggegeven aan de gemeenten. De 6 Drechtsteden zijn en blijven belangrijke partners binnen Zuid-Holland Zuid voor de veiligheidstaken voor haar burgers en grondgebied. De 6 Drechtstedengemeenten hebben na een zorgvuldige voorbereiding van enkele jaren begin dit jaar besloten beleid- en uitvoeringstaken te bundelen in een eigen gemeenschappelijke regeling (GR). Belangrijke opgaaf was en is het concept van Samen stad aan het water vorm en inhoud te geven. De basis daarvoor is gelegd in het rapport van de commissie Dijkstal, en het daarop volgende rapport van de commissie Scholten. Vanaf 1 januari 2007 gaat de GR Drechtsteden voor de 6 gemeenten zowel beleidstaken als uitvoeringstaken uitvoeren. Belangrijk motief hiervoor is dat door beleid en uitvoering in samenhang en op regionaal niveau op te pakken betere resultaten mogelijk zijn. Inhoudelijk en qua continuïteit in de dienstverlening. Voorbeelden van deze nieuwe taken zijn de komst van Sociale Dienst Drechtsteden en het opnemen van het Regionaal Bureau Leerplicht+. Daarbij gaat het om een integrale overdracht van taken en bevoegdheden van gemeenten naar de GR. Dat betekent dus dat beleid, regelgeving en uitvoering gezamenlijk op regionaal niveau worden opgepakt, hetgeen onder leiding van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad gebeurt. Kern van deze beweging is dat de zeggenschap over deze taken op regionaal niveau wordt gedeeld. Consensus is daarmee de leidraad van handelen geworden en dat past uitstekend bij de netwerkgedachte. De uitkomsten van de bestuurskrachtmeting uit het najaar van 2005 brengen belangrijke sterktes en zwaktes van de 6 gemeenten, afzonderlijk en gezamenlijk, aan het licht. Deze liggen divers; voor iedere gemeente geldt, dat (andere) zaken goed gaan, maar ook dat er nog het nodige te leren en te verbeteren valt. Dat laatste is zeker aan de orde op het punt van de bedrijfsvoering. Dat was een belangrijk signaal voor de colleges om op dit terrein te werken aan verbetering, onder andere door de krachten te bundelen. Mede daarom is opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek naar het oprichten van een SCD te doen. We beschrijven hierna de belangrijkste overwegingen die er zijn om de totstandkoming van het SCD krachtig te bevorderen. Het belang dat door elke gemeente Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

11 aan deze overwegingen wordt toegekend kan verschillend zijn, maar de optelsom van deze wegingen brengt de conclusie op tafel dat het tot stand brengen van een SCD van strategisch belang is. 1.2 DE DRECHTSTEDEN ALS NETWERKSTAD Het concept van de netwerkstad wordt in de Drechtsteden met de vorming van een eigen gemeenschappelijke regeling vertaald in een netwerkorganisatie waarin daadkracht en draagvlak aan elkaar gekoppeld worden. Zo n organisatie betekent dat de afzonderlijke gemeenten handig gebruik maken van elkaars krachten, zowel op het beleidsniveau als op het niveau van bedrijfsvoering. Dit betekent ook dat de gemeente in de netwerkstad zich primair richt op kerntaken die relevant zijn voor de inwoners en steeds vaker activiteiten die daar niet toe behoren op afstand zet, en kiest voor een andere schaal in de uitvoering als dat de kwaliteit ervan ten goede komt of de continuïteit beter waarborgt. In het concept van de netwerkstad past dus dat staf- en ondersteunende processen buiten de gemeenten worden georganiseerd. Deze processen zijn faciliterend en ondersteunend aan de primaire processen die voortvloeien uit de kerntaken die de gemeenten uitvoeren. Professionele maatstaven spelen bij deze processen een belangrijke rol en uit de bestuurskrachtmeting is gebleken dat doorontwikkeling mogelijk is. Door de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van staf- en ondersteunende taken bij een SCD te beleggen wordt tijd en geld vrijgespeeld en kan in de gemeenten meer aandacht worden besteed aan de uitvoering van kerntaken. Het maakt de kernorganisaties van de gemeenten wendbaarder, met als gevolg dat beter kan worden ingespeeld op nieuwe kansen. Bovendien leidt het tot meer kwaliteit van en transparantie in de bedrijfsvoering en wordt sturen op prestaties eenvoudiger mogelijk. Het concept van de netwerkstad en meer in het bijzonder het regionaal uitvoeren van taken zal ingrijpende gevolgen hebben voor de manier waarop de gemeentelijke organisatie wordt bestuurd en ingericht en voor de competenties en attitude van bestuur, management en medewerkers. Het raakt namelijk óók aan vragen over de identiteit en lokale autonomie. Belangrijke nieuwe competenties zullen zijn; regievoering, organisatietalent, improvisatievermogen en het vermogen om verbinding te maken met en tussen maatschappelijke organisaties, partners in uiteenlopende ketens en burgers. De gemeenten zijn en blijven eigenaar maar komen steeds meer in de rol van de klant/opdrachtgever die een kwaliteitsproduct eist. Dit impliceert dat de organisaties in het netwerk een eigen deskundigheid bezitten ten aanzien van sturingsvraagstukken en de vaardigheden moeten hebben om het opdrachtgeverschap goed in te vullen. Het op afstand zetten van een taak vraagt immers adequate sturing, kaderstelling en controle op resultaat. 1.3 SCD ALS RANDVOORWAARDE VOOR ANDERE REGIONALISERINGSPROCESSEN Vanuit het concept van de netwerkstad op zich zijn er voldoende overwegingen die passen bij het streven naar een SCD voor middelenfuncties. Maar steeds duidelijker wordt ook, dat een SCD van belang is voor het slagen van andere regionaliseringsbewegingen. Het uitplaatsen van relatief grote delen van de gemeentelijke or- Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

12 ganisaties naar het regionale niveau, hoe wenselijk vanuit strategisch perspectief ook, stelt de gemeenten immers voor nieuwe vragen op het terrein van de organisatie-inrichting en de bedrijfsvoering. De overgang van medewerkers van bijvoorbeeld de sociale dienst/afdeling naar de Sociale Dienst Drechtsteden zorgt voor een smaller draagvlak voor de kosten van overhead. Een dergelijke verkleining van de organisatie trekt rafels in de bestaande organisaties, met name ook in de staf en ondersteunende functies, die lastig door elk van de gemeenten zelfstandig op te vangen zijn. Het lijkt erop, dat aan de gevolgen hiervan vooral adequaat het hoofd kan worden geboden als hier voor krachtenbundeling gekozen wordt. Uit de initiatieven voor intergemeentelijke samenwerking op inhoudelijke terreinen in combinatie met de door bureau Berenschot uitgevoerde bestuurskrachtmeting, blijkt hoezeer het vormen van een SCD randvoorwaardelijk is voor de doorontwikkeling van de gemeenten als netwerkorganisatie. Zowel uit een oogpunt van kwaliteitsbevordering als waar het gaat om het opvangen van de personele bewegingen die uit die regionale taakverschuivingen voort vloeien Bestuurskrachtmeting als drijfveer voor kwaliteitsverbetering In de in 2005 in opdracht van de 6 colleges uitgevoerde bestuurskrachtmeting 2 wordt het van elkaar leren en het organiseren van onderlinge hulp en bijstand tussen de gemeenten als succesfactor voor doorontwikkeling in de regio aangereikt. De lokale bestuurskrachtmetingen geven aan dat iedere gemeente sterke én zwakke punten heeft. Als regio moet onze inwoners, klanten en relaties een kwalitatief goed niveau geboden kunnen worden op elk onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Als de ene gemeente uitblinkt in het één dan kan deze gemeente andere gemeenten helpen om ook naar dat niveau door te pakken. Op die manier wordt onderling gezorgd dat zwakke punten verdwijnen en wordt bestuurskracht ontwikkeld in de regio als geheel. De gemeenten willen met respect voor lokale eigenheid het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau behalen. Steeds meer tekent zich af dat taken waarbij relatief weinig beleidsvrijheid bestaat of waarbij professionele maatstaven dominant zijn boven politieke, in hoge mate geschikt zijn om gezamenlijk uit te voeren SCD als middel om regionaal synergie in de uitvoering te behalen Uiteraard spelen naast de voorgaande strategische overwegingen en het kwaliteitsaspect ook overwegingen van efficiency, continuïteit, professionalisering, ontwikkelkansen voor medewerkers, inzetbaarheid van ICT, snelheid en transparantie een rol. Deze overwegingen zullen het gevoel van de noodzakelijkheid van de regionaliseringsbeweging ook versterken, al zal de mate waarin daarvan sprake is per organisatie verschillen, afhankelijk van het bestaande ontwikkelings- en kostenniveau en het ambitieniveau dat wordt nagestreefd. In ieder geval biedt bunde- 2 Hierin is onder andere de kwaliteit van de staf en ondersteuning van de gemeenten onderzocht. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

13 ling van staf- en ondersteunende taken op regionaal niveau kansen voor meer synergie in de uitvoering. 1.4 OVER POSITIE ZUID-HOLLAND ZUID BESTAAT CONSENSUS De 6 gemeenten zijn samen het onderzoek naar de haalbaarheid van een SCD gestart. Op een later moment heeft de Regio Zuid-Holland Zuid besloten mee te doen aan dit onderzoek vanwege de betrokkenheid van de Regio bij de verschuiving van taken en medewerkers die er de komende periode in de Drechtsteden te verwachten zijn. De betrokkenheid van de Regio is door de gemeenten verwelkomd, omdat participatie in het SCD door de Regio ondersteunend is aan andere regionaliseringsbewegingen. De positie en betrokkenheid van de regio Zuid-Holland Zuid vormde de afgelopen maanden een belangrijk issue. Het is verheugend dat er consensus bestaat over het belang dat ook de regio Zuid-Holland Zuid gaat participeren in een SCD. Door participatie van de regio kunnen regionaliseringsbewegingen tussen gemeenten en deze regio worden gefaciliteerd wat de slaagkans ervan bevordert en frictieproblemen beperkt. Daarmee komt een win-win-positie binnen handbereik. Inmiddels is er consensus over het belang van alle betrokken partijen om de regio nauw bij het SCD te betrekken en over een daarvoor te hanteren oplossingsrichting. In deze oplossingsrichting wordt de regio materieel in de positie gebracht van mede-eigenaar in het SCD, zonder dat de regio deelnemer wordt in de GR Drechtsteden. Deze materieel gelijkwaardige positie wordt op tweeledige wijze vorm gegeven. Ten eerste wordt een bestuursovereenkomst gesloten tussen de besturen van beide GR-en waarin (onder andere) wordt vastgelegd, dat het Drechtstedenbestuur besluiten over het SCD neemt in overeenstemming met het dagelijks bestuur van Zuid- Holland Zuid. Als sluitstuk op dit onderdeel wordt een arbitrageprocedure vastgesteld voor het geval beide besturen onverhoopt niet tot overeenstemming komen. Ten tweede participeert de regiodirecteur-secretaris Zuid-Holland Zuid in vergaderingen van de Netwerkdirectie Drechtsteden als daar SCD-zaken aan de orde zijn en neemt hij op gelijkwaardige wijze deel aan de besluitvorming. Hier wordt een escalatieladder overeengekomen voor het geval de Netwerkdirectie en de regiodirecteur- secretaris over een bepaald onderwerp van mening blijven- verschillen. Verder geldt, dat deelname in het SCD voor de regio als geheel niet tot hogere kosten (inclusief de BTW-component) leidt, tenzij de kostenverhoging ontstaat door aantoonbare en gewenste kwaliteitsverbetering en/of uitbreiding van de dienstverlening. Hiermee is ook geborgd dat de niet-drechtsteden-gemeenten, als deelnemers in de GR Zuid-Holland Zuid, niet geconfronteerd worden met een hogere inwonerbijdrage die rechtstreeks ontstaat door deelname in het SSC door de regio. 1.5 RANDVOORWAARDEN VAN GEMEENTEN EN ZUID-HOLLAND ZUID In de vorige paragrafen hebben we vastgesteld welke overwegingen en doelstellingen de wens van gemeenten bepalen om een SCD op te richten voor bedrijfsvoeringstaken. Niettegenstaande deze doelstellingen stellen de gemeenten en Zuid- Holland Zuid ook randvoorwaarden die vervuld moeten zijn als het SCD van start gaat. Deze randvoorwaarden gaan vooraf aan het maken van keuzes over de inrichting van het SCD. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

14 De dominante randvoorwaarden die aan het SCD worden gesteld door de gemeenten en Zuid-Holland Zuid zijn: niet tornen aan autonomie, daarom moeten taken die vitaal zijn voor het primaire proces niet gedwongen worden overgedragen al is opneming ervan in een pluspakket wel goed mogelijk inlevingsvermogen en kennis van lokale praktijk (lokale loketten ofwel nabijheid van taakuitvoering) kwaliteitsverbetering (ten opzichte van de bestuurskrachtmeting) glasheldere dienstverleningsovereenkomsten (DVO) goed opdrachtgeverschap We lopen deze hieronder langs. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken, dat de mate waarin Zuid-Holland Zuid en de gemeenten 3 van mening zijn dat taken ondergebracht kunnen worden in een SCD een duidelijk verband vertoont met de inrichting van het dienstverleningsconcept en de plek van waaruit de dienstverlening feitelijk uitgevoerd wordt. Voor een aantal meer beheersmatige taken (salarisadministratie is hiervan een goed voorbeeld) is uitvoering geconcentreerd in de backoffice een algemeen aanvaarde oplossing. Maar voor taken die dichter op het politiek-bestuurlijke krachtenveld zitten, ligt dat anders. Een manager zal bijvoorbeeld willen rekenen op inzet van dezelfde personeelsadviseur en een bestuurder zal graag zijn eigen bestuursvoorlichter houden. De gemeenten verwachten van het SCD dat zij kennis heeft en houdt van de lokale praktijk. Dit om te voorkomen dat het SCD loszingt van de gemeentelijke werkelijkheid en ervoor te zorgen dat de gemeenten het SCD blijven zien als iets van henzelf. Het SCD moet geen ivoren toren worden! Bovendien draagt nabijheid bij aan het besef, dat sommige delen van ondersteunende functies alleen zinvol in te schakelen zijn wanneer dat tijdig gebeurt. Fysieke aanwezigheid van bijvoorbeeld adviseurs, zal de alertheid bevorderen. Hier zullen vormen van gedeconcentreerd werken geïntroduceerd moeten worden. De meerwaarde zit in het als medewerker hebben van een professionele thuisbasis binnen het SCD, wat kwaliteitsverbetering in de uitvoering oplevert, investeren in opleiden en loopbaan van medewerkers faciliteert, de mogelijkheid van vervanging en in de zekerheid dat een wiel maar één keer wordt uitgevonden. Deze wens kent overigens een nadrukkelijke samenhang met de randvoorwaarde dat aan de autonomie van de gemeenten niet getornd moet worden. Er zijn dus werkzaamheden die beter niet naar het SCD overgedragen kunnen worden. In dit kader speelt ook de wens van gemeenten een rol om nog eigen inhoudelijk beleid te kunnen voeren, ook al wordt dat beleid straks in het SCD ontwikkeld. Dat betekent 3 We spreken hier over gemeenten maar hetzelfde model geldt voor de regionale organisaties. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

15 dat beleidsvaststelling een verantwoordelijkheid blijft van de gemeente zelf en beleidsdifferentiatie tussen gemeenten mogelijk blijft, evenals overigens harmonisatie op termijn als gemeenten daar zelf voor voelen. Dit speelt bijvoorbeeld op het terrein van het HRM-beleid. De beleidsvrijheid van de gemeenten beweegt zich binnen de kaders die gezamenlijk gesteld worden omtrent de inrichting van werkprocessen of het gebruik van systemen. Dat is belangrijk om te voorkomen dat er inefficiency en extra kosten bij het SCD ontstaan die vervolgens door alle deelnemers gezamenlijk moeten worden opgebracht. Bij het stellen van die kaders wordt ervoor gewaakt dat deze niet belemmerend werken voor het functioneren van de interne beleids- en controlcyclus van gemeenten. Eigenlijk alle gemeenten en Zuid-Holland Zuid benadrukken dat voor hen een belangrijke reden om mee te doen is dat er kwaliteitsverbetering op treedt. Het is voor hen dan ook een randvoorwaarde dat deze kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk optreedt. Dit moet worden aangetoond. Verschillende gemeenten leggen de relatie met de bestuurskrachtmeting als uitgangssituatie (of nulmeting). Glasheldere dienstverleningsovereenkomsten worden door gemeenten en Zuid- Holland Zuid opgevoerd omdat zij het essentieel vinden dat helderheid bestaat over de producten, de kwaliteit en de snelheid van dienstverlening. Juist omdat in het SCD onderhandelingen over de prijs de eerste jaren niet aan de orde zijn. Daarnaast is het onmisbaar om een goede opdrachtgever te zijn. Die laatste randvoorwaarde betekent dat de organisaties in staat moeten zijn op een hoog niveau regisseurs/opdrachtgevers in dienst te houden. In die rol zijn de organisaties niet alleen individueel klant, maar treden ze ook als collectief op, zoals we in hoofdstuk 4 verder uitwerken. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

16 2. VAN CONTOURENSCHETS TOT BESTUURSPLAN 2.1 BESTUURSOPDRACHT MARKEERT DE START Mede naar aanleiding van de in 2005 uitgevoerde bestuurskrachtmeting hebben de colleges opdracht gegeven onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een SCD voor de Drechtsteden. Dit noemen we de Bestuursopdracht. In de bestuursopdracht wordt het intensiveren van samenwerking door middel van een SCD voor de middelenfuncties als een integraal onderdeel van het concept van een netwerkorganisatie beschreven. Een hogere kwaliteit in ondersteunende processen wordt gezien als essentieel voor het effectief tegemoet treden van regionale opgaven. Daarnaast kunnen deelnemende organisaties hierdoor doelmatiger werken, continuïteit borgen en optimaal gebruik maken van schaalvoordelen. Bovendien wordt de regionale samenwerking tussen lokale (en andere publieke-) organisaties hiermee verder gestimuleerd en gefaciliteerd om bestuurlijke en ambtelijke drukte te doen afnemen. 2.2 CONTOURENSCHETS ALS EERSTE RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK Volgend uit de bestuursopdracht is gefaseerd de zogenaamde Contourenschets opgesteld. Deze is in juni 2006 afgerond en voorgelegd aan de colleges en besturen in de regio. Een eerdere versie was al in maart 2006 voor inspraak aan de besturen gezonden. Volgens de bestuursopdracht had de Contourenschets een drieledige functie: 1. het beschrijft de vorm van en condities voor een regionaal SCD; 2. het biedt de colleges een helder, bestuurlijk gedragen perspectief; 3. en het vormt de grondslag voor een intentieverklaring als basis voor het vervolg. De focus van het onderzoek lag hiermee nadrukkelijk op de haalbaarheid van een SCD, wat noodzakelijkerwijs een bepaald abstractieniveau met zich meebracht. Onderkend is dan ook dat nadere detaillering van de beschreven contouren nodig zou zijn in de fase volgend op de besluitvorming Elementen uit de Contourenschets Zoals gezegd bouwt dit Bestuursplan voort op de Contourenschets. We geven hieronder een beknopte weergave van de belangrijkste onderdelen van de Contourenschets en gaan in op het daaraan inmiddels gegeven vervolg. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

17 Strategische elementen In de Contourenschets is geconcludeerd dat er verschillende overwegingen van strategische aard zijn om een SCD krachtig te stimuleren. Een SCD werkt faciliterend voor de regionale opgaven die er liggen en die zich uiten in de beoogde doorontwikkeling van de Drechtsteden tot een netwerkorganisatie, waarbij gezamenlijk optrekken randvoorwaardelijk is voor succes. Hier ligt ook een duidelijke samenhang met lopende regionaliseringsbewegingen, die leiden tot nieuwe regionale uitvoeringsorganisaties. Om deze organisaties in staat te stellen meer nog dan nu te focussen op hun primaire opgaven om op die manier bestuur en burgers beter van dienst te zijn, helpt het beter organiseren van de secundaire processen. Daarnaast zien wij steeds scherper de noodzaak om voort te bouwen op de resultaten van de bestuurskrachtmeting met oog op handhaving en versterking van de kwaliteit van bedrijfsvoering. Dat met een krachtenbundeling van de staf- en ondersteunende functies ook bedrijfseconomische voordelen te behalen zijn is dan mooi meegenomen. Tevens: bedrijfseconomische voordelen We hebben bureau Berenschot eerder de opdracht gegeven om een quick scan uit te voeren naar de bedrijfseconomische aspecten van een SCD. Takenpakket, klantrelaties, financiering en de impact per afzonderlijke gemeente en de regio stonden daarbij centraal. Dat gaat breder dan alleen de financiële component. De resultaten hiervan zijn verderop in dit Bestuursplan vervat. Uit de quick scan is duidelijk gebleken dat de krachtenbundeling in beginsel bedrijfseconomische voordelen oplevert, die overigens verschillen per deelnemende organisatie. Zuid-Holland Zuid en gemeenten gaan samen, GR Drechtsteden doet mee De betrokkenheid en positie van de regio Zuid-Holland Zuid vormde tijdens het opstellen van de Contourenschets een belangrijk issue. In die tijd is er duidelijkheid ontstaan over het belang van de participatie van de regio Zuid-Holland Zuid in een SCD. Bovendien ontstond er zicht op een uitwerking van deze positie op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast is de komst en de inrichting van de GR Drechtsteden relevant. Het inzicht is gegroeid dat het inrichten van de GR Drechtsteden (inclusief de onderliggende Diensten zoals de SDD) niet los gezien kan worden van de afspraak dat de staf- en ondersteunende functies straks van het SCD betrokken worden. Daarmee wordt duidelijk dat er in de aanloop naar de totstandkoming van het SCD verbindingen tussen deze trajecten gemaakt moeten worden willen we koersen op een gezamenlijk gedragen eindperspectief. Inmiddels zijn die verbindingen op uitvoerend niveau gelegd en worden diensten aan de GR Drechtsteden verleend vanuit Stafdiensten Dordrecht. Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

18 Uitgangspunten voor het vervolg In de Contourenschets zijn, volgend uit de Bestuursopdracht, uitspraken opgenomen over het vervolg van het proces. Gedurende het werken aan de Contourenschets bleek duidelijk dat de besturen in de regio behoefte hadden om meer tijd en ruimte te creëren voor een zorgvuldige afronding van het haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van de Contourenschets. Het bepalen van de haalbaarheid van het SCD heeft politiek-bestuurlijke, kwalitatieve, organisatorische, financiële en zeker ook personele dimensies. Bovendien heeft haalbaarheid te maken met aanvaardbaarheid van consequenties die aan zo n krachtenbundeling verbonden zijn. Het maken van een zorgvuldige afweging hebben we daarom bevorderd door het op hoofdlijnen in beeld brengen van de dimensies en consequenties. Dat gaf vertrouwen in een perspectiefvol concept, waarin de staf- en ondersteunende taken in belangrijke mate gebundeld worden uitgevoerd. Deze benadering op hoofdlijnen stond enigszins op gespannen voet met de groeiende behoefte aan duidelijkheid over uitwerkingsvragen op detailniveau. Tegelijkertijd werd het zinvol geacht om niet verder het detail te zoeken en daarmee aarzelend op de drempel te blijven staan, maar juist ook om te komen tot richtinggevende uitspraken. De staf- en ondersteunende functies zijn scharnier tussen de verschillende regionaliseringsprocessen, die de behoefte aan richting verklaren. Om deze richting te kunnen geven werd in de Contourenschets gesproken over de vervolgstappen, namelijk het ondertekenen van een intentieverklaring voor de totstandkoming van het SCD Drechtsteden per 1 januari Volgend daaruit zou een ondernemingsplan uit worden gewerkt. In de paragraaf hierna worden de overwegingen beschreven om deze oorspronkelijke planning enigszins te modelleren. 2.3 GROEIENDE REGIONALE SOLIDARITEIT EN DRAAGVLAK Vanaf het begin heeft de Contourenschets gewerkt als onderlegger voor zowel bestuurlijk, ambtelijk als politiek overleg over de mogelijke inrichting van een SCD. De besturen hebben in twee ronden de mogelijkheid gehad om te reageren. In maart 2006 hebben ze kunnen reageren op het ontwerp van de Contourenschets en in juli 2006 hebben alle colleges een formele reactie gegeven op de eindversie van de Contourenschets. Op hoofdlijnen hebben alle besturen de strategische overwegingen om tot een SCD te komen onderschreven, waarbij uiteraard kanttekeningen zijn geplaatst. Deze reacties zijn vervolgens door het PFO beantwoord. Naast de besturen hebben ook de raden in twee ronden kennis kunnen nemen van de Contourenschets en op basis hiervan vragen en commentaar kunnen leveren. Op 6 september en 29 november 2006 heeft een zogenaamde raadscarrousel plaatsgevonden. De eerste had een informatief en consultatief karakter. Er is vooral gediscussieerd over de onder raadsleden levende opvattingen over de wenselijkheid van de komst van een SCD en de consequenties die dat heeft voor de deelnemende gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst bleek in beginsel een positieve grondhouding, maar waren er daarnaast nog veel vragen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid zijn al deze vragen beantwoord in een brief namens het PFO Middelen Drechtsteden aan Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

19 alle raadsleden. Voor een deel komen deze antwoorden ook terug in dit Bestuursplan. In de tweede bijeenkomst was meer bedoeld om als bestuurders en raadsleden uit de regio de opinie over het SCD verder te kunnen vormen ter voorbereiding van de besluitvorming over dit Plan. Vervolguitwerking Niet alle vragen en opmerkingen van besturen en raden waren middels een brief te beantwoorden. Op enkele elementen dienden zaken nader uit te worden gewerkt en onderzocht om te kunnen komen tot een nadere onderbouwing van het plan om het SCD te vormen. Hieronder benoemen we de belangrijkste onderdelen waarop nadere werkzaamheden hebben plaatsgevonden en vatten we de resultaten hiervan samen. Basispakket; Belastingen en Sociaal Geografisch Bureau. Op basis van de reacties op de Contourenschets is nader onderzoek gedaan naar de organisatie van de Belastingtaak. Deze is in de Contourenschets opgenomen in het basispakket van het SCD. De afgelopen periode kwamen ook andere opties voor een regionale ophanging van deze taak in discussie. Hiervoor waren verschillende motieven. Ten eerste de overweging dat het SCD een op de interne gemeentelijke organisaties gerichte dienstverlenende instelling wordt, terwijl Belastingen juist frequent contact oplevert met burgers en bedrijven in de gemeente, hetgeen ook andere eisen stelt aan de competenties van medewerkers. Reden waarom Belastingen in sommige gemeenten ook niet behoort tot de Middelenfunctie maar binnen de Publieksdienstverlening wordt georganiseerd en er nu ook discussie loopt over de vormgeving en functie van publieksloketten. Ten tweede de overweging dat het heffen en innen van Belastingen, anders dan de andere taken van het SCD (behoudens de taken die voortvloeien uit de Archiefwet, maar die zijn ook weer intern gericht) een wettelijke taak is, hetgeen ertoe zou leiden dat er straks binnen het SCD twee sturingsarrangementen bestaan. Dat komt de transparantie niet ten goede en leidt tot meer bestuurlijke drukte. En tenslotte de overweging dat er ten aanzien van Belastingen wellicht op de lange termijn ook samenwerkingsvormen denkbaar zijn, met andere publieke instellingen, die tot een verdere kwaliteitsverbetering en efficiency kunnen leiden. In overleg met de Projectgroep SCD heeft de Stuurgroep Belastingen Regionaal over het vraagstuk van de Belastingtaak een advies opgesteld. Op hoofdlijnen behelst dit dat het inderdaad wenselijk is Belastingen eveneens regionaal te organiseren en onder de GR Drechtsteden te laten functioneren. In het eindbeeld zou dit een aparte (dus los van het SCD staande) taak onder de GR kunnen zijn. Reeds nu is duidelijk dat de hiervoor beschreven overwegingen voldoende grond kunnen vormen om te kiezen voor een zelfstandige ophanging van Belastingen binnen de GR Drechtsteden. Er bestaat overeenstemming over het in beeld brengen van de consequenties van zo n oplossing, waartoe ook behoort de eventuele meerkosten die daardoor ontstaan. Voor enkele gemeenten zijn deze eventuele meerkosten een belangrijke afwegingsfactor in het kader van de besluitvorming over een zelfstandige organisatorische ophanging van Belastingen binnen de GR Drechtsteden. Reden om aan een eventuele zelfstandig organisatorische ophanging binnen de GR Drechtsteden nu al de voorwaarde te verbinden dat deze tenminste budgettair neutraal moet kunnen worden geëffectueerd in vergelijking tot de variant waarin Belastingen onderdeel wordt van het SCD. Waar verder al overeen- Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

20 stemming over bestaat is dat Belastingen op regionaal niveau wordt georganiseerd. Dat is voldoende basis om Belastingen mee te nemen in de besluitvorming over de komst van het SCD en dus ook mee te nemen bij het bepalen van de benodigde formatie en het budget van het SCD en bij het uitwerken van de integrale huisvestingsoplossing. Nadat bovengenoemde consequenties van een zelfstandige ophanging in kaart zijn gebracht wordt over de organisatorische ophanging van Belastingen een definitieve keus gemaakt. In de eindfase van het haalbaarheidsonderzoek is de vraag opgekomen of de overwegingen die gelden om Belastingen buiten het SCD op regionaal niveau te kunnen organiseren eigenlijk ook niet valide zijn voor het Sociaal Geografisch Bureau (SGB). Dat brengt de vraag op of het SGB onderdeel van het SCD wordt of dat meer voor de hand liggend is om het als zelfstandig onderdeel binnen de GR Drechtsteden te positioneren. Relevant hierbij is dat SGB nu onderdeel van Stafdiensten Dordrecht. Daar is al enige tijd het gesprek gaande over de vraag of dit bureau niet meer op afstand geplaatst zou moeten worden om de ontwikkelkansen ervan te vergroten. Wanneer deze lijn wordt doorgezet ligt onderbrenging van het SGB in het SCD niet voor de hand. Evenals bij Belastingen is ten aanzien van het SGB afgesproken de consequenties van een zelfstandige ophanging, inclusief de eventuele meerkosten ervan, in kaart te brengen. Daarbij geldt evenals bij Belastingen als randvoorwaarde dat een zelfstandige ophanging tenminste budgettair neutraal moet kunnen worden geëffectueerd in vergelijking tot de variant waarin Belastingen onderdeel wordt van het SCD. Ook hier geldt dat er overeenstemming bestaat over het regionaal organiseren van deze taak. Daarom loopt ook SGB mee in de besluitvorming over de komst van het SCD en wordt SGB meegenomen bij het bepalen van de benodigde formatie en het budget van het SCD en bij het uitwerken van de integrale huisvestingsoplossing. Nadat bovengenoemde consequenties van een zelfstandige ophanging in kaart zijn gebracht wordt hieromtrent een definitieve keus gemaakt. Pluspakketten. Er zijn vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van het als SCD aanbieden van pluspakketten. De reden om pluspakketten op te nemen is tweeledig. Ten eerste is het opnemen van pluspakketten nodig om aan de GR Drechtsteden en zijn organisatieonderdelen een integraal pakket diensten op de staf- en ondersteunende functies te kunnen bieden. Wanneer dat niet vanuit het SCD zou worden aangeboden zou ieder organisatieonderdeel daar zelf invulling aan moeten geven, ofwel via inkoop danwel door het aantrekken van eigen medewerkers, en dat is niet efficiënt. Ten tweede biedt het gemeenten die dat willen de mogelijkheid voor afname van deze pakketten te kiezen. Wanneer deze taken in het basispakket zouden zijn opgenomen bestond die mogelijkheid er niet vanuit de benadering dat het basispakket voor iedere deelnemende organisatie identiek is. Werkprocessen en systemen. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau bestond in de regio behoefte om meer duidelijkheid te genereren over de inrichting van bepaalde cruciale werkprocessen binnen het SCD (zoals financiën, Personeel, ICT, etc.). In opdracht van de NDD+ en het PFO Middelen heeft de Projectgroep in intensief overleg met medewerkers in de regio onderzocht waar de belangrijkste beslissingen aan de orde zijn. Daaruit zijn acht zogenaamde kernbeslissingen gedestilleerd. De Projectgroep SCD heeft inmiddels een sluitend advies gegeven over deze kernbe- Bestuursplan SCD, vs 1.2, n.a.v. besturen d.d

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN!

REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN! REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL 2013-2022 VAN DENKEN NAAR DOEN! COLOFON DIT REGIOPLAN GOEDLEVEN.NL IS OPGESTELD EN UITGEGEVEN DOOR DE BETROKKEN BESTUURDERS, HUN PROFESSIONALS EN OVERIGE MEDEWERKERS, WERKZAAM VOOR

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie