BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)"

Transcriptie

1 BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

2 INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Volkshuisvesting Verkeer en vervoer Milieu 17 2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2.1 Cultuur Onderwijs Volksgezondheid Sociale zaken en werk Welzijn Sport 39 3 Dorps- en plattelandeconomie 3.1 Economie Toerisme en recreatie 45 4 Ruimtelijke structuur 4.1 Grondbeleid Natuur- en groenbeheer Ruimtelijke ordening 53 5 Kwaliteit van bestuur en organisatie 5.1 Communicatie Publieke dienstverlening Openbaar bestuur 59 6 Financiële kaderstelling 6.1 Belastingen Financiën 63 Algemene dekkingsmiddelen 65 Mutaties op reserves 66 Investeringen 67 Bedrijfsvoering ICT Communicatie Organisatie Personeelskosten Financieel beheer; Administratieve Organisatie en Interne Control (AO/IC) Facilitaire dienstverlening Interne processen Externe processen Grondexploitatie 73 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 74 Recapitulatie 79 Bijlage I Overzicht investeringen Bijlage II Overzicht grondexploitaties 2

3 Aan de raad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (BeRap) over 2007 aan. De BeRap geeft inzicht in de mate waarin de begroting 2007 gerealiseerd wordt en waar mogelijk aanpassing van het beleid, c.q. de budgetten nodig blijkt. De rapportage bestrijkt beleidsmatig de periode t/m april 2007 en financieel t/m maart De financiële gevolgen van de actualisatie van de begroting zoals deze in deze BeRap is opgenomen, zijn bij de verschillende deelprogramma s nader toegelicht. Aan het eind van de rapportage is een recapitulatie opgenomen. Uit deze recapitulatie blijkt over 2007 Tot nu toe rekening gehouden moet worden met een voordeel van ruim Dit bedrag bestaat uit een voordelig incidenteel deel van en een voordelig structureel deel van Het effect op de begroting 2007 is als volgt: Begrotingssaldo 2007 : V Bestuursrapportage : V Herzien begrotingssaldo V In het kader van de begrotingsrechtmatigheid en ter verkoming van het bij de tweede bestuursrapportage danwel de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2007 te wijzigen. De structurele effecten zullen meegenomen worden in de kadernota Voorstel Wij stellen u voor 1. in te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2007, 2. de begroting 2007 te wijzigen, 3. de structurele gevolgen voor 2008 en volgende jaren op te nemen in de kadernota Burgemeester en wethouders van Winsum, Mr. Y. P. van Mastrigt, burgemeester C. van Wijngaarden, secretaris 3

4 PROGRAMMA 1 KWALITEIT VAN DE WOON- EN LEEFOMGEVING DEELPROGRAMMA 1.1 BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Wat willen we bereiken? Proactie en preventie: Een actief en integraal preventiebeleid, dat bestaat uit vergunningverlening, controle en handhaving en voorlichting en communicatie. Preparatie en repressie: Preparatie: voldoende voorbereid zijn op de bestrijding van de mogelijke aantasting van de fysieke veiligheid. Repressie: het adequaat bestrijden van branden en het verlenen van hulp bij en rampsituaties op basis van landelijk geldende en regionaal afgesproken kwaliteitsnormen. Nazorg: Zorgdragen van een goede verwerking en het voorkomen van trauma s bij betrokkenen (slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners). Regionale brandweer: Ten behoeve van alle Groninger gemeenten, instandhouden van: de regionale alarmcentrale de regeling commandovoering specialistische eenheden (duikers) en. Realisatie beleid Alle verleende gebruiksvergunningen worden ten minste één maal per jaar gecontroleerd op grond van het vastgestelde PREVAP (Preventie-activiteitenplan) Er dient nog een voorlichtingsplan te worden opgesteld. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er is een opleidings- en oefenplan opgesteld voor de vrijwillige brandweer Er wordt meer realistisch geoefend conform de Leidraad Oefenen. Er wordt een programma van eisen opgesteld voor de nieuw- of verbouw van de brandweerkazerne post Winsum. De afronding van het traject Europese aanbesteding nieuwe Tankautospuit Baflo nadert zijn einde met de ondertekening van het contract t.a.v. de levering. Er wordt een plan van aanpak opgesteld t.a.v. de noodzakelijke (hoogte)aanpassing brandweerkazerne Baflo i.v.m. nieuwe Tankautospuit. Er is continue aandacht voor werving en selectie van nieuw brandweerpersoneel. Gestreefd wordt om in ongeveer 90% van alle maatgevende incidentmeldingen binnen de vastgestelde opkomsttijd (zorgnorm) ter plaatse zijn. Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking gemeenten rayon west en Bedum Er heeft een implementatie plaatsgevonden in oefenprogramma De inbedding van nazorg aan de omgeving in een voorlichtingsplan moet nog plaats vinden. De post Baflo neemt deel aan het grootschalig brandweer optreden (brandweerpeloton) tevens NBC-peloton (grootschalige ontsmetting) De post Winsum wordt als specialistische 4

5 Rampenbestrijding: In samenwerking met overige brandweerkorpsen en de regionale onderdelen, zorgdragen dat er, ten tijde van grootschalige incidenten en rampen, kan worden optreden als één slagvaardige organisatie met een éénduidige bestuurlijke en operationele leiding. Het inrichten en onderhouden van het Regionaal beheersplan Rampenbestrijding in de regio Groningenraamplan Crisismanagement Groningen eenheid (met het regionale hulpverleningsvoertuig) ingezet Winsum levert van een officier van dienst ten behoeve van de piketregeling commandovoering voor rayon West. Verdere implementatie van de Veiligheidsregio Groningen (Kabinetsstandpunt 2004) is een continu proces. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er vindt een actualisatie plaats van het gemeentelijk rampenplan (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding regio Groningen). Er wordt in regionaal verband geoefend en op onderdelen heel specifiek met ambtenaren van de gemeente Winsum. Er wordt onderzocht in hoeverre expert-teams een bijdrage kunnen leveren in bovengenoemd verband. Wat doen we ervoor? Proactie en preventie: Opleiden van brandweervrijwilligers voor handhavingstaken op het gebied van evenementen- en gebruiksvergunningen; Opstellen voorlichtingsplan; Onderzoek naar mogelijkheden samen-werkingsverband rayon West en Bedum. Preparatie en repressie: Opstellen opleidings- en oefenplan vrijwillige brandweer; Opstellen van objectgebonden aanvalskaarten en aanvalsplannen; Meer realistisch oefenen;. Opstellen programma van eisen voor de vervanging van de Tankautospuit Baflo (Europese aanbesteding); Werving- en selectieprogramma opzetten om mensen enthousiast te maken voor de vrijwillige brandweer; Verder ontwikkelen van instructies en procedures voor het repressief personeel. Nazorg: Het opleiden van een aantal vrijwilligers in traumanazorg; Voortgang uitvoering maatregelen Inzetten van brandweervrijwilligers voor handhavingstaken op het gebied van evenementen- en gebruiksvergunningen Het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking loopt. Naar verwachting zal op 1 juli een voorstel liggen voor een vervolgroute. Er ligt een oefenplan voor Alle vrijwilligers zijn op dit moment opgeleid of in opleiding voor het minimaal vereiste opleidingsniveau. Nagenoeg alle objectgebonden oefenkaarten en aanvalskaarten zijn klaar en kunnen geïmplementeerd worden binnen de blusgroepen. De Europese aanbesteding (TS Baflo) is nagenoeg afgerond en binnenkort zullen de contracten kunnen worden ondertekend. Voor de blusgroep in Winsum zijn drie nieuwe kandidaten geworven en aangesteld. De werving voor de blusgroep Baflo loopt nog. Een aantal vrijwilligers heeft een opleiding genoten. In breder verband worden zij ingezet voor nazorg-activiteiten. 5

6 Inbedden van nazorg aan de omgeving in het Voorlichtingsplan. Regionale brandweer: Deelname van de post Baflo in het grootschalig optreden (brandweer-peloton); Inzetten post Winsum als specialistische eenheid (met het reg. Hulpverlenings-voertuig; Leveren officier van dienst voor Rayon West Rampenbestrijding: Actualiseren gemeentelijk rampenplan Crisismanagement Groningen. Beoefenen van het gemeentelijk rampenplan in regionaal verband en op onderdelen heel specifiek met alleen mensen van de gemeente Winsum. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre expertteams hieraan kunnen bijdragen. Inbedding nazorg in voorlichtingsplan dient nog te geschieden. Baflo neemt deel aan het brandbestrijdingspeloton en NBC-peloton in rayon west. De post Winsum neemt deel in het brandbestrijdingspeloton Noord. Winsum levert een Officier van Dienst Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er vindt een actualisatie plaats van het gemeentelijk rampenplan (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding regio Groningen). Er wordt in regionaal verband geoefend en op onderdelen heel specifiek met ambtenaren van de gemeente Winsum. Er wordt onderzocht in hoeverre expert-teams een bijdrage kunnen leveren in bovengenoemd verband Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1120 Brandweerzorg en N rampenbestrijding Totaal Lasten N Baten 1120 Brandweerzorg en V rampenbestrijding Totaal Baten V Saldo Deelprogramma N 6

7 Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Hogere kosten preventiewerkzaamheden Niet geraamde kosten jaarlijkse corpsavond Licentie-overeenkomst software + abonnement inbraakbeveiliging brandweerkazernes 4 Handhaving APV-vergunningen en evenementen Te laag geraamde wagenparkverzekering Hogere onderhoudslasten en keuringen materieel Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Te laag geraamde energiekosten loods Bijdrage Hulpverleningsdienst (inflatie hoger dan geraamd) Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Terug te ontvangen piketvergoeding van de HVD ivm inzet van de brandweercommandant 2 structurele onderschrijding van 2.000,-. Er worden niet veel gebruiksvergunningen meer afgegeven sinds de inhaalslag is afgerond. Totaal mutaties Baten Saldo 1.1 Brandweer zorg en rampenbestrijding

8 DEELPROGRAMMA 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat willen we bereiken? Verbetering van het toezicht op het uitgaanscentrum van het dorp Winsum; Regulering drankverkoop Realisatie beleid Voor de realisatie van het voorgenomen beleid wordt verwezen naar hetgeen bij de uitvoering van de maatregelen staat vermeld. Versterken regierol gemeente Verhoging van het toezicht op en rondom de stations van Baflo en Winsum Ordentelijk verloop van evenementen Aanpak huiselijk geweld Beperken overlast psychische patiënten Beperken overlast zwerfdieren Vermindering gevoelens van onveiligheid in het algemeen Ontwikkelen Integraal Veiligheidsbeleid Wat doen we ervoor? Voortgang uitvoering maatregelen Gerichte inzet door politie en stadswachten Vindt voortdurend plaats. Registratie klachten bij het gemeentelijk Gebeurt. meldpunt continueren. Integrale benadering van het probleem en de aanpak. Wordt aan gewerkt, vooral m.b.t. afstemming politie en jongerenwerkers. Bevorderen doorverwijzing jeugdigen naar Vindt deels plaats door politie en deels HALT. Verlenen/weigeren tijdelijke ontheffingen ex art. 35 Drank- en Horecawet; aandacht voor leeftijdsgrenzen. door het OM. Ontheffingen worden verleend/geweigerd. In voorkomend geval een coördinerende rol Is voortdurend sprake van. spelen. Toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wordt zoveel mogelijk meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen. Uitvoering convenant station schoon, heel en veilig inclusief 2x evaluatie per jaar. Onderzoeken mogelijkheden cameratoezicht, inzet mobiele stadswachten. Vindt plaats. Overleg met NS over plaatsing camera s wordt gepland. Verlenen vergunningen. Vergunningen worden verleend. Toezicht en handhaving. Wordt apart over gerapporteerd in jaarverslag handhavingsteam. Bevorderen blijvende inzet maatschappelijk werk; regierol vervullen (sectie Welzijn). Dit speelt met name bij Huiselijk Geweld; er zijn afspraken over 8

9 gemaakt. Opvang psychische patiënten (uitvoering wet BOPZ). Vindt plaats; sinds kort is het adm. Proces geregeld via BOPZ on line. Opvang zwerfdieren in het dierenasiel Vindt voortdurend plaats. Ondersteunen chipactie. Wachten ev. initiatieven dierenbescherming af. Analyse politiemonitor en doen van Wordt in kader op te stellen verbeteringsvoorstellen. Onderzoek naar de mogelijkheden om het instrument van bestuurlijke handhaving toe te passen. Ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Najaar 2007: concept Beleidsnota Integrale Veiligheidsbeleid gereed. veiligheidsbeleid meegenomen. Moet nog onderzocht worden. Wordt in kader op te stellen veiligheidsbeleid meegenomen. Startnotitie is in bewerking. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten Openbare orde en veiligheid V Toezicht en handhaving V Totaal Lasten V Baten Openbare orde en veiligheid N Toezicht en handhaving 0 0 Totaal Baten N Saldo Deelprogramma V Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 0 Totaal mutaties Baten Saldo 1.2 Openbare orde en veiligheid

10 DEELPROGRAMMA 1.3 VOLKSHUISVESTING Wat willen we bereiken? Woningexploitatie/woningbouw Het voldoen aan de woningbouwtaakstelling = 1500 woningen tot 2020, in een verhouding van 80 % in het dorp Winsum en 20 % in de buitendorpen. Het realiseren van een woningvoorraad die tegemoet komt aan de eigen behoefte en groei. Herstructurering van bestaande verouderde wijken. Stads- en dorpsvernieuwing Verbetering van de kwaliteit van woonwijken en dorpskernen tot het niveau waarop wordt voldaan aan huidige technische en maatschappelijke eisen en wensen. Overige volkshuisvesting Bouw en Woningtoezicht: waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Overige volkshuisvesting: woonbeleid verder vormgeven, actualiseren en uitvoeren. Adequate afstemming bereiken tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Realisatie beleid Gereedgekomen in januari/april: Sauwerd: 7 woningen Baflo: 13 woningen Winsum: 2 woningen Adorp: 1 woning Er is een woningmarktonderzoek uitgevoerd dat als basis dient voor te ontwikkelen plannen. Er zijn uitgangspunten voor de herstructurering van Obergum Noord geformuleerd De uitvoering van de verbetering van het rondje Bellingeweer/Wierdaweg is opgestart. Er zijn 99 bouw-, sloop- en monumentenaanvragen ingediend. Per jaar wordt met 220 aanvragen rekening gehouden. Volgt na de zomer. Hiervoor dient het uitgevoerde marktonderzoek als basis. Wat doen we ervoor? Voortgang uitvoering maatregelen Woningexploitatie/woningbouw Het voeren van een actieve grondpolitiek Wvg gevestigd t.b.v. Winsum West binnen de financiele kaders. Begeleiden van planvorming en exploitatie van bouwgrond zelf of door derden met als Sauwerd de Groenlanden is in uitvoering, evenals De Brake en Baflo Oosterhuisen. basis de dorpsvisies. Het in samenwerking met de woningstichting en andere ontwikkelaars werken aan de bouw van (goedkope) Er is overeenstemming bereikt over de bouw van huurwoningen in Baflo Oosterhuisen. huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen, (al of niet) in combinatie met vrije sectorwoningen. Het uitvoeren van marktonderzoek. Uitgevoerd. Het tekort aan huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen in de nieuwe uitbreidingslocaties als prioriteit meenemen teneinde de herstructurering te financieren en doorstroming in de woningvoorraad tot stand te brengen. Meegenomen in de uitgangspunten voor de exploitatie van Winsum Oost AZC/IJsbaan 10

11 Actualiseren van het woonplan. Opstart na de zomer Realisatie van 78 vrije sector woningen Dit betreft dit jaar woningen in Baflo Oosterhuisen, De Brake en Sauwerd De Groenlanden. Realisatie van 17 huurwoningen Dit betreft de woningen in Baflo Oosterhuisen Realisatie van 19 zorgappartementen De bouw is in een gevorderd stadium (Het Hooge Heem Winsum) In overleg met de bouwstichting en/of andere ontwikkelaars komen tot definitieve uitvoeringsplannen voor de herstructurering Obergum Noord. Stads- en dorpsvernieuwing Verder invulling geven aan herstructureringsplannen voor de PWS locatie en Obergum Noord Het aanvragen van subsidies voor integrale projecten als de Sennema locatie, bedrijfssaneringlocaties, inrichting openbare ruimte etc. Overige volkshuisvesting Verlenen van bouw- en monumentenvergunningen Toepassen monumenten- en welstandsbeleid Optimaliseren van toezicht en handhaving bouwregelgeving De uitgangspunten voor de verdere planvorming zijn geformuleerd. Er is getekend en gerekend aan de brug over het Winsumerdiep die de noord-zuidverbinding tot stand moet brengen ISV is aangevraagd voor museum Wierdenland (sanering) Er zijn 99 aanvragen bouw- sloop- en monumentvergunningen binnengekomen en 64 vergunningen verleend Gebeurt Er is gewerkt aan een inhaalslag mbt op te leveren bouwaanvragen en er vindt toezicht plaats op de vele nieuw te bouwen woningen. Actualiseren woonplan Staat later dit jaar op de planning In regiovisieverband uitvoeren van marktonderzoeken en het doelgroepenonderzoek Wonen met Zorg. Er is een marktonderzoek uitgevoerd en een convenant Wonen met Zorg ondertekend. Per uitbreidingsplan marktonderzoek uitvoeren. Marktonderzoek Winsum uitgevoerd. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1820 Woningexploitatie/woningbouw V 1821 Stads- en dorpsvernieuwing V 1822 Overige volkshuisvesting N 1823 Bouwvergunningen V Totaal Lasten N Baten 1820 Woningexploitatie/woningbouw N 1821 Stads- en dorpsvernieuwing N 1822 Overige volkshuisvesting N 1823 Bouwvergunningen N Totaal Baten N 11

12 Saldo Deelprogramma N Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 De huuropbrengst van gemeentelijke woning is veel te hoog geraamd. Totaal mutaties Baten Saldo 1.3 Volkshuisvesting

13 DEELPROGRAMMA 1.4 VERKEER EN VERVOER Wat willen we bereiken? Wegen, straten en pleinen Een afname in het achterstallig onderhoud van de wegen Beheers- en onderhoudsniveau van de infrastructuur conform de in het beheersplan vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve normen. Handhaven en waar mogelijk verbeteren van de infrastructuur en de leefbaarheid van de openbare ruimte Voorkomen van schade aan bermen die ontstaat doordat de breedte van bepaalde wegen niet meer is berekend op het huidige gebruik Verder verbeteren draagvlak belanghebbenden bij de bepaling en planning van het voorgenomen beheer en onderhoud van onze infrastructuur Adequate, effectieve en efficiënte gladheidsbestrijding Een op de doelgroep afgestemd gebruik van de openbare ruimte in de oude (winkel)kern van Winsum Verkeersmaatregelen Een afgewogen en breed gedragen verkeersveilige omgeving Terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers Een toegankelijk en efficiënt openbaar vervoer voor een brede doelgroep Binnenhavens, waterwegen en overig waterbeheer Optimaal waterbeheer en zorg dragen voor goede waterwegen en boordvoorzieningen Realisatie beleid Is voor deze periode nog niet bekend, de laatste inspectie worden nog verwerkt. Zal op basis van de diverse inspecties moeten blijken. Er zijn nog geen aanpassingen gedaan. De bestaande situatie is gehandhaafd. Aan de bermen die zijn voorzien van een halfverharding is de schade afgenomen. Reeds bekende werkzaamheden zijn gecommuniceerd met betrokkenen en belanghebbenden. De eerste bevindingen van de preventieve gladheidsbestrijding zijn goed. Wel moeten hier en daar nog wat kleine bijstellingen worden gedaan. Er zijn geen wijzigingen geweest. Nog niet bekend. De cijfers voor deze periode zijn nog niet bekend. Met de verlenging van de pilot Lijn 65 en de invoering van de lagevloertreinen is een groot deel van het openbaar vervoer toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep. In het Waterplan zullen de bijbehorende maatregelen worden vastgesteld. Wat doen we ervoor? Wegen, straten en pleinen In 2007 zullen op basis van een actualisatie van het Meerjaren Wegenbeleidsplan voorstellen worden gedaan om onderhoudsachterstanden in te lopen Dagelijks beheer en (groot) onderhoud van onze infrastructuur conform de nota rationeel wegbeheer In 2006 en 2007 vindt een herziening c.q. Voortgang uitvoering maatregelen De voorbereidingen zijn gestart. De voorstellen volgen half De wegeninspecties zijn verricht en enkele werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Vanaf mei 2007 wordt gestart met het 13

14 actualisatie plaats van het vervangingsplan openbare verlichting In 2007 wordt een studie afgerond naar een extra (brug)verbinding over het Winsumer-diep van de Onderdendamsterweg naar de Trekweg naar Onderdendam. De studie vindt plaats in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan voor de omgeving van het oude PWS-terrein. Opstellen bestemmingsplan Obergum-Noord waarin de toekomstige inrichting van de Onderdendamsterweg in combinatie met de vervanging van de brug Plattil zal worden uitgewerkt. Het fasegewijs toepassen van halfverharding in de probleembermen van wegen buiten de bebouwde kom. Meer en betere communicatie met burgers, bedrijven en belangengroeperingen door o.a. het kenbaar maken van voorgenomen onderhoudsmaatregelen Met ingang van het winterseizoen wordt overgegaan op preventieve gladheidsbestrijding (nat-zout). De huidige verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen in combinatie met een autoluwe periode worden opnieuw afgewogen met als uitgangspunt de detailhandelsvisie. Ook wordt de invoering van een blauwe zone onderzocht Verkeersmaatregelen Op basis van de in 2006 opgestelde effectrapportage over het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid eventueel bijstellen van de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten en aanpassen van de uitvoeringsmaatregelen. Uitvoering van de maatregelen uit het plan Duurzaam Veilig Verkeer, voor zover mogelijk, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Rationeel Wegbeheer. Continueren van de in 2006 gehouden proef met gratis OV voor WVG-pas houders op lijn 65 (Groningen-Lauwersoog v.v.). Hiervoor worden lage-vloerbussen ingezet, waarvoor de perrons bij het busstation Winsum nog zullen worden aangepast In 2007 zal Arriva nieuwe lage-vloer treinstellen inzetten op het traject Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl. Overleg voeren met provincie en OV-bureau voor intensivering van de dienstregeling van het openbaar vervoer en het opnemen van opstellen van het plan. In het najaar van 2007 zal dit ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Er zijn inmiddels enkele modellen uitgewerkt. Afronding van de studie volgt dit jaar. De stedenbouwkundige uitgangspunten worden uitgewerkt waarin de vervanging/verplaatsing van Plattil wordt meegenomen. In de 2e helft van 2007 zal hier meer duidelijkheid over komen. In de afgelopen periode is geïnventariseerd welke wegen hier het eerst voor in aanmerking komen. De onderhoudsmaatregelen voor dit jaar zijn nog niet vastgesteld Na vaststelling volgt communicatie en publicatie. Dit systeem is ingevoerd. In een op te stellen masterplan voor de kom van Winsum zal dit worden meegenomen. Het beleid is in zoverre bijgesteld dat terughoudend wordt omgegaan met eventueel overlast veroorzakende verkeersremmende maatregelen. Deze koppeling wordt waar mogelijk, ook met investeringswerken, gemaakt. De pilot is met 1 jaar verlengd. De nieuwe treinstellen worden op gezette tijden al ingezet. Vanaf december 2007 zullen deze volledig worden ingezet. De intensivering zal naar alle waarschijnlijkheid doorgevoerd worden als het traject volledig met de nieuwe treinstellen 14

15 Sauwerd en Adorp als halte voor de trein van Winsum naar Groningen v.v. Binnenhavens, waterwegen en overig waterbeheer Als gevolg van de door aardgaswinning opgetreden bodemdaling heeft het waterschap Noorderzijlvest een nieuw peilbesluit voorgenomen. Dit veroorzaakt o.a. in de waterpartijen van de Brake I een verminderde diepgang waardoor eerder baggerwerk zal moeten worden uitgevoerd. In 2007 zal over de financiële gevolgen hiervan worden overlegd c.q. worden onderhandeld met het waterschap wordt bereden, vanaf december Ook zal dan het station Sauwerd worden opgenomen in de lijn Groningen-Roodeschool. Het baggerwerk van De Brake kan worden gecombineerd met de door het waterschap uit te voeren baggerwerkzaamheden van het Winsumerdiep. Dit zal kostenbesparend werken. Daarnaast zal over eventuele meerkosten contact worden opgenomen met de Commissie Bodemdaling. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1210 Wegen, straten en pleinen N 1211 Verkeersmaatregelen te land V 1221 Binnenhavens en waterwegen N Totaal Lasten N Baten 1210 Wegen, straten en pleinen N 1211 Verkeersmaatregelen te land N 1221 Binnenhavens en waterwegen N Totaal Baten N Saldo Deelprogramma N 15

16 Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Door de combinatie met omvormen van groen worden er meer materialen vervangen 2 Door areaaluitbreiding en onvoldoende compensatie van de index van 3 % 3 De aan de NS verschuldigde gebruiksvergoedingen voor spoorwegovergangen is te laag geraamd. 4 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Voor vandalisme is een te lage raming opgenomen; de overschrijding wordt geraamd op 3.000,- 6 Bij de kosten van onderhoud van waterbouwkundige werken zal een lichte overschrijding ontstaan door meer noodzakelijk onderhoud van bruggen. Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 0 Totaal mutaties Baten Saldo 1.4 Verkeer en vervoer

17 DEELPROGRAMMA 1.5 MILIEU Wat willen we bereiken? Afvalverwijdering en verwerking Een evenredige verdeling van de kosten voor inzameling en verwerking volgens het principe de vervuiler betaalt Randvoorwaarde: kostenneutrale invoering t.o.v. afvalstoffentarief Afvalreductie: 25% op restafval t.o.v % op gft-afval t.o.v Op termijn voldoen aan de landelijke scheidingsdoelstellingen Riolering, waterzuivering en waterbeheer Percelen in het buitengebied die op basis van de ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht niet worden aangesloten op de riolering moeten voor 1 januari 2005 een voorziening hebben waarmee ze conform het Lozingenbesluit op het oppervlaktewater mogen lozen In de 3e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in. Calamiteiten voorkomen en de onderhoudstoestand van de stelsels op een acceptabel niveau houden. Afstemming van het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Milieubeheer Ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving is het blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria een doelstelling Wat doen we ervoor? Afvalverwijdering en verwerking Invoering van een gedifferentieerd systeem voor de afvalstoffenheffing per Tarifering op basis van gewicht Optimaliseren flankerend beleid. O.a. op het gebied van inzameling gft-afval en afgifte mogelijkheden te scheiden afvalstoffen Het gezamenlijk op de markt brengen van de diffuse afvalstromen (oud papier en glas) binnen het vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen Realisatie beleid Wordt ter hand genomen in het kader van de invoering van diftar. Proef tot het wegen van afval loopt. Relatie diftar. Voorstellen volgen na uitvoering weegproef. Idem In relatie met flankerende maatregelen diftar. De gemeente voldeed al aan deze plicht. Er is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van de laatste maatregelen t.b.v. de basisinspanning. Er zijn geen calamiteiten geweest en de onderhoudstoestand is op een acceptabel niveau. Er is een watervisie opgesteld en overleg met het waterschap Noorderzijlvest gevoerd. In uitvoering, bij vergunningverlening en via handhavingteam. Voortgang uitvoering maatregelen Vervanging containers is in uitvoering. Afronding begin mei. Besprekingen gevoerd over uitvoering van de weegproef. Technische verkenningen worden gedaan. Nog niet verder uitgewerkt; wordt opgepakt in relatie met invoering diftar. Loopt sinds 1 januari Evaluatie 2e kwartaal

18 Het uniformeren van de tarieven voor grof huishoudelijk afval tussen de gemeenten binnen het vuilverwerkingsbedrijf Verdere ontwikkeling van een biocel (vergisting gft-afval en luiers) in samenwerking met Orgaworld Wenselijkheid kca-depot bij het vuilverwerkingsbedrijf verder uitwerken Onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van het huidige vuilverwerkingsbedrijf Riolering, waterzuivering en waterbeheer De gemeente Winsum participeert in een project met het waterschap Noorderzijlvest om hiervoor IBA s gezamenlijk te gaan aanleggen en te gaan onderhouden. In het kwetsbaar gebied is dit project voltooid. Een eventueel vervolg in het niet kwetsbaar gebied is afhankelijk van op handen zijnde gewijzigde wetgeving In Adorp, Sauwerd en Den Andel wordt de basisinspanning gehaald door een gedeelte van de schone oppervlakken van de riolering af te koppelen waardoor extra berging in het stelsel wordt gecreëerd. In Baflo wordt dezelfde maatregel uitgevoerd als aanvulling op het in 2003 aangelegde bergbezinkbassin en als vervolg op de afkoppeling uitgevoerd in Bij nieuw aan te leggen stelsels geldt als uitgangspunt dat schone oppervlakken niet meer op de riolering worden aangesloten Met jaarlijks uit te voeren rioolinspecties wordt de onderhoudstoestand van de stelsels gemonitord en wordt in het GRP op basis van deze uitkomsten een vervangingsplanning opgesteld. In 2007 worden de stelsels in de Bellingeweer, Zuiderparklaan, Van Sytzemastraat en een gedeelte van de Borgweg vervangen Het opstellen van een waterplan (i.s.m. waterschap Noorderzijlvest) in Vaststelling van het plan van aanpak volgt in Milieubeheer Verdere inbedding van de kwaliteitscriteria in vergunningverlening en handhaving is van belang. Nog niet uitgevoerd. Wacht op resultaten besprekingen n.a.v. toekomstvisie VVWNG. Heeft relatie met onderstaand onderzoek naar de meerwaarde van het vwb. Vuilverwerkingsbedrijf heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. Wordt binnenkort voor besluitvorming voorgelegd aan het DB. Onderzoek is uitgevoerd. Besprekingen vinden momenteel plaats met Omrin en Twence. Er is geen wets- of beleidswijziging geweest, dus er zijn geen IBA s in het niet-kwetsbare gebied aangelegd. De werkzaamheden in Adorp, Sauwerd en Den Andel zijn in uitvoering. In het uitbreidingsplan Sauwerd Groenlanden Stationslocatie voeren alle regenwaterafvoeren af op het oppervlaktewater. Tevens wordt bij de rioolvervanging in de straten Hoofdstraat W, Bellingeweer alle verhard oppervlak rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater en de straten Borgweg (gedeeltelijk) en de Zuiderparklaan voorzien van een gescheiden hemelwatersysteem. Er zijn nog geen inspecties uitgevoerd. De watervisie is vastgesteld. Er is gewerkt aan het maatregelenplan. Heeft voortdurend de aandacht, echter formatie is niet geheel op niveau. 18

19 Inbedding van de omgevingsvergunning in de organisatie. Vergt met name organisatorische en ICT-aanpassingen Het bodembeleidsplan is eind 2003 vastgesteld. Met name de handhaving en uitvoering van het Bouwstoffenbesluit moet verdere invulling krijgen. Uitvoeren van geluidsmetingen voorafgaand en tijdens evenementen en het handhaven daarvan. Opstellen energievisie Winsum-Oost. Vervolg Wonen ++ Deelname aan Tender Energiebesparing bij Lage Inkomens (TELI). Opstellen energie advies voor het gemeentehuis Project WABO loopt in kader van ELO Grunn. Wordt later opgepakt. Vindt plaats. Uitwerking in bestemmingsplan, keuze projectontwikkelaars etc. Actieve deel Wonen ++ is afgerond. Loopt nog 1,5 jaar door. Wordt momenteel voorbereid. Start project in oktober Is uitgevoerd. Isolatiemaatregelen komen terug in kadernota. Energiecertificaat wordt aangevraagd. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1721 Afvalverwijdering en V verwerking 1722 Riolering en waterzuivering V 1723 Milieubeheer V 1725 Baten reinigingsrechten en V afvalst.heff Baten rioolrechten V Totaal Lasten V Baten 1721 Afvalverwijdering en N verwerking 1722 Riolering en waterzuivering N 1723 Milieubeheer N 1725 Baten reinigingsrechten en N afvalst.heff Baten rioolrechten N Totaal Baten N Saldo Deelprogramma V Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 19

20 1 De energielasten (incl. vast recht e.d.) van de rioolpompen zijn fors hoger dan geraamd. De hogere lasten worden geëgaliseerd met de aanwezige voorziening rioolrechten 2 De onderhoudslasten van de riolen zijn hoger dan geraamd. De hogere lasten worden geëgaliseerd met de aanwezige voorziening rioolrechten 3 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006; dit bedrag wordt bij de Reservemutaties gestort in de Reserve vervanging rioleringen Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Aanpassing geraamde onttrekking aan de Voorziening vervanging rioleringen in relatie tot lagere Kap.lasten ivm Jaarrek Dekking hogere lasten riolering uit de egalisatiereserve rioolrechten Totaal mutaties Baten Saldo 1.5 Milieu

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR54254_2 4 oktober 2016 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Brandweer Parkstad-Limburg voor de gemeente Nuth 2006 Ongestructureerd artikel Gem. reg. nr.

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. M. ter Haar BVL Ke 11G201206 435492 / 435492. Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark. 07 - Mens en milieu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201206 435492 / 435492 ONDERWERP Aanvullend krediet realisatie nieuw Milieupark M. ter Haar BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Inleiding In de kadernota 11 zijn een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, o.a. de bestuursopdracht onderwijs waarin

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Regionalisering leerplicht per 1 januari 2009 Voorgesteld besluit: 1. Het versterken van de samenwerking leerplicht RMC regio zuidwest Drenthe door de vier leerplichtfuncties van de gemeenten

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie