BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)"

Transcriptie

1 BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

2 INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Volkshuisvesting Verkeer en vervoer Milieu 17 2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2.1 Cultuur Onderwijs Volksgezondheid Sociale zaken en werk Welzijn Sport 39 3 Dorps- en plattelandeconomie 3.1 Economie Toerisme en recreatie 45 4 Ruimtelijke structuur 4.1 Grondbeleid Natuur- en groenbeheer Ruimtelijke ordening 53 5 Kwaliteit van bestuur en organisatie 5.1 Communicatie Publieke dienstverlening Openbaar bestuur 59 6 Financiële kaderstelling 6.1 Belastingen Financiën 63 Algemene dekkingsmiddelen 65 Mutaties op reserves 66 Investeringen 67 Bedrijfsvoering ICT Communicatie Organisatie Personeelskosten Financieel beheer; Administratieve Organisatie en Interne Control (AO/IC) Facilitaire dienstverlening Interne processen Externe processen Grondexploitatie 73 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 74 Recapitulatie 79 Bijlage I Overzicht investeringen Bijlage II Overzicht grondexploitaties 2

3 Aan de raad, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (BeRap) over 2007 aan. De BeRap geeft inzicht in de mate waarin de begroting 2007 gerealiseerd wordt en waar mogelijk aanpassing van het beleid, c.q. de budgetten nodig blijkt. De rapportage bestrijkt beleidsmatig de periode t/m april 2007 en financieel t/m maart De financiële gevolgen van de actualisatie van de begroting zoals deze in deze BeRap is opgenomen, zijn bij de verschillende deelprogramma s nader toegelicht. Aan het eind van de rapportage is een recapitulatie opgenomen. Uit deze recapitulatie blijkt over 2007 Tot nu toe rekening gehouden moet worden met een voordeel van ruim Dit bedrag bestaat uit een voordelig incidenteel deel van en een voordelig structureel deel van Het effect op de begroting 2007 is als volgt: Begrotingssaldo 2007 : V Bestuursrapportage : V Herzien begrotingssaldo V In het kader van de begrotingsrechtmatigheid en ter verkoming van het bij de tweede bestuursrapportage danwel de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2007 te wijzigen. De structurele effecten zullen meegenomen worden in de kadernota Voorstel Wij stellen u voor 1. in te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2007, 2. de begroting 2007 te wijzigen, 3. de structurele gevolgen voor 2008 en volgende jaren op te nemen in de kadernota Burgemeester en wethouders van Winsum, Mr. Y. P. van Mastrigt, burgemeester C. van Wijngaarden, secretaris 3

4 PROGRAMMA 1 KWALITEIT VAN DE WOON- EN LEEFOMGEVING DEELPROGRAMMA 1.1 BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Wat willen we bereiken? Proactie en preventie: Een actief en integraal preventiebeleid, dat bestaat uit vergunningverlening, controle en handhaving en voorlichting en communicatie. Preparatie en repressie: Preparatie: voldoende voorbereid zijn op de bestrijding van de mogelijke aantasting van de fysieke veiligheid. Repressie: het adequaat bestrijden van branden en het verlenen van hulp bij en rampsituaties op basis van landelijk geldende en regionaal afgesproken kwaliteitsnormen. Nazorg: Zorgdragen van een goede verwerking en het voorkomen van trauma s bij betrokkenen (slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners). Regionale brandweer: Ten behoeve van alle Groninger gemeenten, instandhouden van: de regionale alarmcentrale de regeling commandovoering specialistische eenheden (duikers) en. Realisatie beleid Alle verleende gebruiksvergunningen worden ten minste één maal per jaar gecontroleerd op grond van het vastgestelde PREVAP (Preventie-activiteitenplan) Er dient nog een voorlichtingsplan te worden opgesteld. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er is een opleidings- en oefenplan opgesteld voor de vrijwillige brandweer Er wordt meer realistisch geoefend conform de Leidraad Oefenen. Er wordt een programma van eisen opgesteld voor de nieuw- of verbouw van de brandweerkazerne post Winsum. De afronding van het traject Europese aanbesteding nieuwe Tankautospuit Baflo nadert zijn einde met de ondertekening van het contract t.a.v. de levering. Er wordt een plan van aanpak opgesteld t.a.v. de noodzakelijke (hoogte)aanpassing brandweerkazerne Baflo i.v.m. nieuwe Tankautospuit. Er is continue aandacht voor werving en selectie van nieuw brandweerpersoneel. Gestreefd wordt om in ongeveer 90% van alle maatgevende incidentmeldingen binnen de vastgestelde opkomsttijd (zorgnorm) ter plaatse zijn. Er loopt een onderzoek naar mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking gemeenten rayon west en Bedum Er heeft een implementatie plaatsgevonden in oefenprogramma De inbedding van nazorg aan de omgeving in een voorlichtingsplan moet nog plaats vinden. De post Baflo neemt deel aan het grootschalig brandweer optreden (brandweerpeloton) tevens NBC-peloton (grootschalige ontsmetting) De post Winsum wordt als specialistische 4

5 Rampenbestrijding: In samenwerking met overige brandweerkorpsen en de regionale onderdelen, zorgdragen dat er, ten tijde van grootschalige incidenten en rampen, kan worden optreden als één slagvaardige organisatie met een éénduidige bestuurlijke en operationele leiding. Het inrichten en onderhouden van het Regionaal beheersplan Rampenbestrijding in de regio Groningenraamplan Crisismanagement Groningen eenheid (met het regionale hulpverleningsvoertuig) ingezet Winsum levert van een officier van dienst ten behoeve van de piketregeling commandovoering voor rayon West. Verdere implementatie van de Veiligheidsregio Groningen (Kabinetsstandpunt 2004) is een continu proces. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er vindt een actualisatie plaats van het gemeentelijk rampenplan (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding regio Groningen). Er wordt in regionaal verband geoefend en op onderdelen heel specifiek met ambtenaren van de gemeente Winsum. Er wordt onderzocht in hoeverre expert-teams een bijdrage kunnen leveren in bovengenoemd verband. Wat doen we ervoor? Proactie en preventie: Opleiden van brandweervrijwilligers voor handhavingstaken op het gebied van evenementen- en gebruiksvergunningen; Opstellen voorlichtingsplan; Onderzoek naar mogelijkheden samen-werkingsverband rayon West en Bedum. Preparatie en repressie: Opstellen opleidings- en oefenplan vrijwillige brandweer; Opstellen van objectgebonden aanvalskaarten en aanvalsplannen; Meer realistisch oefenen;. Opstellen programma van eisen voor de vervanging van de Tankautospuit Baflo (Europese aanbesteding); Werving- en selectieprogramma opzetten om mensen enthousiast te maken voor de vrijwillige brandweer; Verder ontwikkelen van instructies en procedures voor het repressief personeel. Nazorg: Het opleiden van een aantal vrijwilligers in traumanazorg; Voortgang uitvoering maatregelen Inzetten van brandweervrijwilligers voor handhavingstaken op het gebied van evenementen- en gebruiksvergunningen Het onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking loopt. Naar verwachting zal op 1 juli een voorstel liggen voor een vervolgroute. Er ligt een oefenplan voor Alle vrijwilligers zijn op dit moment opgeleid of in opleiding voor het minimaal vereiste opleidingsniveau. Nagenoeg alle objectgebonden oefenkaarten en aanvalskaarten zijn klaar en kunnen geïmplementeerd worden binnen de blusgroepen. De Europese aanbesteding (TS Baflo) is nagenoeg afgerond en binnenkort zullen de contracten kunnen worden ondertekend. Voor de blusgroep in Winsum zijn drie nieuwe kandidaten geworven en aangesteld. De werving voor de blusgroep Baflo loopt nog. Een aantal vrijwilligers heeft een opleiding genoten. In breder verband worden zij ingezet voor nazorg-activiteiten. 5

6 Inbedden van nazorg aan de omgeving in het Voorlichtingsplan. Regionale brandweer: Deelname van de post Baflo in het grootschalig optreden (brandweer-peloton); Inzetten post Winsum als specialistische eenheid (met het reg. Hulpverlenings-voertuig; Leveren officier van dienst voor Rayon West Rampenbestrijding: Actualiseren gemeentelijk rampenplan Crisismanagement Groningen. Beoefenen van het gemeentelijk rampenplan in regionaal verband en op onderdelen heel specifiek met alleen mensen van de gemeente Winsum. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre expertteams hieraan kunnen bijdragen. Inbedding nazorg in voorlichtingsplan dient nog te geschieden. Baflo neemt deel aan het brandbestrijdingspeloton en NBC-peloton in rayon west. De post Winsum neemt deel in het brandbestrijdingspeloton Noord. Winsum levert een Officier van Dienst Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in rayon west en Bedum Er vindt een actualisatie plaats van het gemeentelijk rampenplan (Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding regio Groningen). Er wordt in regionaal verband geoefend en op onderdelen heel specifiek met ambtenaren van de gemeente Winsum. Er wordt onderzocht in hoeverre expert-teams een bijdrage kunnen leveren in bovengenoemd verband Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1120 Brandweerzorg en N rampenbestrijding Totaal Lasten N Baten 1120 Brandweerzorg en V rampenbestrijding Totaal Baten V Saldo Deelprogramma N 6

7 Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Hogere kosten preventiewerkzaamheden Niet geraamde kosten jaarlijkse corpsavond Licentie-overeenkomst software + abonnement inbraakbeveiliging brandweerkazernes 4 Handhaving APV-vergunningen en evenementen Te laag geraamde wagenparkverzekering Hogere onderhoudslasten en keuringen materieel Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Te laag geraamde energiekosten loods Bijdrage Hulpverleningsdienst (inflatie hoger dan geraamd) Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Terug te ontvangen piketvergoeding van de HVD ivm inzet van de brandweercommandant 2 structurele onderschrijding van 2.000,-. Er worden niet veel gebruiksvergunningen meer afgegeven sinds de inhaalslag is afgerond. Totaal mutaties Baten Saldo 1.1 Brandweer zorg en rampenbestrijding

8 DEELPROGRAMMA 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Wat willen we bereiken? Verbetering van het toezicht op het uitgaanscentrum van het dorp Winsum; Regulering drankverkoop Realisatie beleid Voor de realisatie van het voorgenomen beleid wordt verwezen naar hetgeen bij de uitvoering van de maatregelen staat vermeld. Versterken regierol gemeente Verhoging van het toezicht op en rondom de stations van Baflo en Winsum Ordentelijk verloop van evenementen Aanpak huiselijk geweld Beperken overlast psychische patiënten Beperken overlast zwerfdieren Vermindering gevoelens van onveiligheid in het algemeen Ontwikkelen Integraal Veiligheidsbeleid Wat doen we ervoor? Voortgang uitvoering maatregelen Gerichte inzet door politie en stadswachten Vindt voortdurend plaats. Registratie klachten bij het gemeentelijk Gebeurt. meldpunt continueren. Integrale benadering van het probleem en de aanpak. Wordt aan gewerkt, vooral m.b.t. afstemming politie en jongerenwerkers. Bevorderen doorverwijzing jeugdigen naar Vindt deels plaats door politie en deels HALT. Verlenen/weigeren tijdelijke ontheffingen ex art. 35 Drank- en Horecawet; aandacht voor leeftijdsgrenzen. door het OM. Ontheffingen worden verleend/geweigerd. In voorkomend geval een coördinerende rol Is voortdurend sprake van. spelen. Toepassing Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wordt zoveel mogelijk meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen. Uitvoering convenant station schoon, heel en veilig inclusief 2x evaluatie per jaar. Onderzoeken mogelijkheden cameratoezicht, inzet mobiele stadswachten. Vindt plaats. Overleg met NS over plaatsing camera s wordt gepland. Verlenen vergunningen. Vergunningen worden verleend. Toezicht en handhaving. Wordt apart over gerapporteerd in jaarverslag handhavingsteam. Bevorderen blijvende inzet maatschappelijk werk; regierol vervullen (sectie Welzijn). Dit speelt met name bij Huiselijk Geweld; er zijn afspraken over 8

9 gemaakt. Opvang psychische patiënten (uitvoering wet BOPZ). Vindt plaats; sinds kort is het adm. Proces geregeld via BOPZ on line. Opvang zwerfdieren in het dierenasiel Vindt voortdurend plaats. Ondersteunen chipactie. Wachten ev. initiatieven dierenbescherming af. Analyse politiemonitor en doen van Wordt in kader op te stellen verbeteringsvoorstellen. Onderzoek naar de mogelijkheden om het instrument van bestuurlijke handhaving toe te passen. Ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten. Najaar 2007: concept Beleidsnota Integrale Veiligheidsbeleid gereed. veiligheidsbeleid meegenomen. Moet nog onderzocht worden. Wordt in kader op te stellen veiligheidsbeleid meegenomen. Startnotitie is in bewerking. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten Openbare orde en veiligheid V Toezicht en handhaving V Totaal Lasten V Baten Openbare orde en veiligheid N Toezicht en handhaving 0 0 Totaal Baten N Saldo Deelprogramma V Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 0 Totaal mutaties Baten Saldo 1.2 Openbare orde en veiligheid

10 DEELPROGRAMMA 1.3 VOLKSHUISVESTING Wat willen we bereiken? Woningexploitatie/woningbouw Het voldoen aan de woningbouwtaakstelling = 1500 woningen tot 2020, in een verhouding van 80 % in het dorp Winsum en 20 % in de buitendorpen. Het realiseren van een woningvoorraad die tegemoet komt aan de eigen behoefte en groei. Herstructurering van bestaande verouderde wijken. Stads- en dorpsvernieuwing Verbetering van de kwaliteit van woonwijken en dorpskernen tot het niveau waarop wordt voldaan aan huidige technische en maatschappelijke eisen en wensen. Overige volkshuisvesting Bouw en Woningtoezicht: waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Overige volkshuisvesting: woonbeleid verder vormgeven, actualiseren en uitvoeren. Adequate afstemming bereiken tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Realisatie beleid Gereedgekomen in januari/april: Sauwerd: 7 woningen Baflo: 13 woningen Winsum: 2 woningen Adorp: 1 woning Er is een woningmarktonderzoek uitgevoerd dat als basis dient voor te ontwikkelen plannen. Er zijn uitgangspunten voor de herstructurering van Obergum Noord geformuleerd De uitvoering van de verbetering van het rondje Bellingeweer/Wierdaweg is opgestart. Er zijn 99 bouw-, sloop- en monumentenaanvragen ingediend. Per jaar wordt met 220 aanvragen rekening gehouden. Volgt na de zomer. Hiervoor dient het uitgevoerde marktonderzoek als basis. Wat doen we ervoor? Voortgang uitvoering maatregelen Woningexploitatie/woningbouw Het voeren van een actieve grondpolitiek Wvg gevestigd t.b.v. Winsum West binnen de financiele kaders. Begeleiden van planvorming en exploitatie van bouwgrond zelf of door derden met als Sauwerd de Groenlanden is in uitvoering, evenals De Brake en Baflo Oosterhuisen. basis de dorpsvisies. Het in samenwerking met de woningstichting en andere ontwikkelaars werken aan de bouw van (goedkope) Er is overeenstemming bereikt over de bouw van huurwoningen in Baflo Oosterhuisen. huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen, (al of niet) in combinatie met vrije sectorwoningen. Het uitvoeren van marktonderzoek. Uitgevoerd. Het tekort aan huurwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen in de nieuwe uitbreidingslocaties als prioriteit meenemen teneinde de herstructurering te financieren en doorstroming in de woningvoorraad tot stand te brengen. Meegenomen in de uitgangspunten voor de exploitatie van Winsum Oost AZC/IJsbaan 10

11 Actualiseren van het woonplan. Opstart na de zomer Realisatie van 78 vrije sector woningen Dit betreft dit jaar woningen in Baflo Oosterhuisen, De Brake en Sauwerd De Groenlanden. Realisatie van 17 huurwoningen Dit betreft de woningen in Baflo Oosterhuisen Realisatie van 19 zorgappartementen De bouw is in een gevorderd stadium (Het Hooge Heem Winsum) In overleg met de bouwstichting en/of andere ontwikkelaars komen tot definitieve uitvoeringsplannen voor de herstructurering Obergum Noord. Stads- en dorpsvernieuwing Verder invulling geven aan herstructureringsplannen voor de PWS locatie en Obergum Noord Het aanvragen van subsidies voor integrale projecten als de Sennema locatie, bedrijfssaneringlocaties, inrichting openbare ruimte etc. Overige volkshuisvesting Verlenen van bouw- en monumentenvergunningen Toepassen monumenten- en welstandsbeleid Optimaliseren van toezicht en handhaving bouwregelgeving De uitgangspunten voor de verdere planvorming zijn geformuleerd. Er is getekend en gerekend aan de brug over het Winsumerdiep die de noord-zuidverbinding tot stand moet brengen ISV is aangevraagd voor museum Wierdenland (sanering) Er zijn 99 aanvragen bouw- sloop- en monumentvergunningen binnengekomen en 64 vergunningen verleend Gebeurt Er is gewerkt aan een inhaalslag mbt op te leveren bouwaanvragen en er vindt toezicht plaats op de vele nieuw te bouwen woningen. Actualiseren woonplan Staat later dit jaar op de planning In regiovisieverband uitvoeren van marktonderzoeken en het doelgroepenonderzoek Wonen met Zorg. Er is een marktonderzoek uitgevoerd en een convenant Wonen met Zorg ondertekend. Per uitbreidingsplan marktonderzoek uitvoeren. Marktonderzoek Winsum uitgevoerd. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1820 Woningexploitatie/woningbouw V 1821 Stads- en dorpsvernieuwing V 1822 Overige volkshuisvesting N 1823 Bouwvergunningen V Totaal Lasten N Baten 1820 Woningexploitatie/woningbouw N 1821 Stads- en dorpsvernieuwing N 1822 Overige volkshuisvesting N 1823 Bouwvergunningen N Totaal Baten N 11

12 Saldo Deelprogramma N Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 De huuropbrengst van gemeentelijke woning is veel te hoog geraamd. Totaal mutaties Baten Saldo 1.3 Volkshuisvesting

13 DEELPROGRAMMA 1.4 VERKEER EN VERVOER Wat willen we bereiken? Wegen, straten en pleinen Een afname in het achterstallig onderhoud van de wegen Beheers- en onderhoudsniveau van de infrastructuur conform de in het beheersplan vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve normen. Handhaven en waar mogelijk verbeteren van de infrastructuur en de leefbaarheid van de openbare ruimte Voorkomen van schade aan bermen die ontstaat doordat de breedte van bepaalde wegen niet meer is berekend op het huidige gebruik Verder verbeteren draagvlak belanghebbenden bij de bepaling en planning van het voorgenomen beheer en onderhoud van onze infrastructuur Adequate, effectieve en efficiënte gladheidsbestrijding Een op de doelgroep afgestemd gebruik van de openbare ruimte in de oude (winkel)kern van Winsum Verkeersmaatregelen Een afgewogen en breed gedragen verkeersveilige omgeving Terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers Een toegankelijk en efficiënt openbaar vervoer voor een brede doelgroep Binnenhavens, waterwegen en overig waterbeheer Optimaal waterbeheer en zorg dragen voor goede waterwegen en boordvoorzieningen Realisatie beleid Is voor deze periode nog niet bekend, de laatste inspectie worden nog verwerkt. Zal op basis van de diverse inspecties moeten blijken. Er zijn nog geen aanpassingen gedaan. De bestaande situatie is gehandhaafd. Aan de bermen die zijn voorzien van een halfverharding is de schade afgenomen. Reeds bekende werkzaamheden zijn gecommuniceerd met betrokkenen en belanghebbenden. De eerste bevindingen van de preventieve gladheidsbestrijding zijn goed. Wel moeten hier en daar nog wat kleine bijstellingen worden gedaan. Er zijn geen wijzigingen geweest. Nog niet bekend. De cijfers voor deze periode zijn nog niet bekend. Met de verlenging van de pilot Lijn 65 en de invoering van de lagevloertreinen is een groot deel van het openbaar vervoer toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep. In het Waterplan zullen de bijbehorende maatregelen worden vastgesteld. Wat doen we ervoor? Wegen, straten en pleinen In 2007 zullen op basis van een actualisatie van het Meerjaren Wegenbeleidsplan voorstellen worden gedaan om onderhoudsachterstanden in te lopen Dagelijks beheer en (groot) onderhoud van onze infrastructuur conform de nota rationeel wegbeheer In 2006 en 2007 vindt een herziening c.q. Voortgang uitvoering maatregelen De voorbereidingen zijn gestart. De voorstellen volgen half De wegeninspecties zijn verricht en enkele werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Vanaf mei 2007 wordt gestart met het 13

14 actualisatie plaats van het vervangingsplan openbare verlichting In 2007 wordt een studie afgerond naar een extra (brug)verbinding over het Winsumer-diep van de Onderdendamsterweg naar de Trekweg naar Onderdendam. De studie vindt plaats in het kader van het opstellen van het bestemmingsplan voor de omgeving van het oude PWS-terrein. Opstellen bestemmingsplan Obergum-Noord waarin de toekomstige inrichting van de Onderdendamsterweg in combinatie met de vervanging van de brug Plattil zal worden uitgewerkt. Het fasegewijs toepassen van halfverharding in de probleembermen van wegen buiten de bebouwde kom. Meer en betere communicatie met burgers, bedrijven en belangengroeperingen door o.a. het kenbaar maken van voorgenomen onderhoudsmaatregelen Met ingang van het winterseizoen wordt overgegaan op preventieve gladheidsbestrijding (nat-zout). De huidige verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen in combinatie met een autoluwe periode worden opnieuw afgewogen met als uitgangspunt de detailhandelsvisie. Ook wordt de invoering van een blauwe zone onderzocht Verkeersmaatregelen Op basis van de in 2006 opgestelde effectrapportage over het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid eventueel bijstellen van de tot nu toe gehanteerde uitgangspunten en aanpassen van de uitvoeringsmaatregelen. Uitvoering van de maatregelen uit het plan Duurzaam Veilig Verkeer, voor zover mogelijk, gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma Rationeel Wegbeheer. Continueren van de in 2006 gehouden proef met gratis OV voor WVG-pas houders op lijn 65 (Groningen-Lauwersoog v.v.). Hiervoor worden lage-vloerbussen ingezet, waarvoor de perrons bij het busstation Winsum nog zullen worden aangepast In 2007 zal Arriva nieuwe lage-vloer treinstellen inzetten op het traject Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl. Overleg voeren met provincie en OV-bureau voor intensivering van de dienstregeling van het openbaar vervoer en het opnemen van opstellen van het plan. In het najaar van 2007 zal dit ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Er zijn inmiddels enkele modellen uitgewerkt. Afronding van de studie volgt dit jaar. De stedenbouwkundige uitgangspunten worden uitgewerkt waarin de vervanging/verplaatsing van Plattil wordt meegenomen. In de 2e helft van 2007 zal hier meer duidelijkheid over komen. In de afgelopen periode is geïnventariseerd welke wegen hier het eerst voor in aanmerking komen. De onderhoudsmaatregelen voor dit jaar zijn nog niet vastgesteld Na vaststelling volgt communicatie en publicatie. Dit systeem is ingevoerd. In een op te stellen masterplan voor de kom van Winsum zal dit worden meegenomen. Het beleid is in zoverre bijgesteld dat terughoudend wordt omgegaan met eventueel overlast veroorzakende verkeersremmende maatregelen. Deze koppeling wordt waar mogelijk, ook met investeringswerken, gemaakt. De pilot is met 1 jaar verlengd. De nieuwe treinstellen worden op gezette tijden al ingezet. Vanaf december 2007 zullen deze volledig worden ingezet. De intensivering zal naar alle waarschijnlijkheid doorgevoerd worden als het traject volledig met de nieuwe treinstellen 14

15 Sauwerd en Adorp als halte voor de trein van Winsum naar Groningen v.v. Binnenhavens, waterwegen en overig waterbeheer Als gevolg van de door aardgaswinning opgetreden bodemdaling heeft het waterschap Noorderzijlvest een nieuw peilbesluit voorgenomen. Dit veroorzaakt o.a. in de waterpartijen van de Brake I een verminderde diepgang waardoor eerder baggerwerk zal moeten worden uitgevoerd. In 2007 zal over de financiële gevolgen hiervan worden overlegd c.q. worden onderhandeld met het waterschap wordt bereden, vanaf december Ook zal dan het station Sauwerd worden opgenomen in de lijn Groningen-Roodeschool. Het baggerwerk van De Brake kan worden gecombineerd met de door het waterschap uit te voeren baggerwerkzaamheden van het Winsumerdiep. Dit zal kostenbesparend werken. Daarnaast zal over eventuele meerkosten contact worden opgenomen met de Commissie Bodemdaling. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1210 Wegen, straten en pleinen N 1211 Verkeersmaatregelen te land V 1221 Binnenhavens en waterwegen N Totaal Lasten N Baten 1210 Wegen, straten en pleinen N 1211 Verkeersmaatregelen te land N 1221 Binnenhavens en waterwegen N Totaal Baten N Saldo Deelprogramma N 15

16 Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Door de combinatie met omvormen van groen worden er meer materialen vervangen 2 Door areaaluitbreiding en onvoldoende compensatie van de index van 3 % 3 De aan de NS verschuldigde gebruiksvergoedingen voor spoorwegovergangen is te laag geraamd. 4 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening Voor vandalisme is een te lage raming opgenomen; de overschrijding wordt geraamd op 3.000,- 6 Bij de kosten van onderhoud van waterbouwkundige werken zal een lichte overschrijding ontstaan door meer noodzakelijk onderhoud van bruggen. Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 0 Totaal mutaties Baten Saldo 1.4 Verkeer en vervoer

17 DEELPROGRAMMA 1.5 MILIEU Wat willen we bereiken? Afvalverwijdering en verwerking Een evenredige verdeling van de kosten voor inzameling en verwerking volgens het principe de vervuiler betaalt Randvoorwaarde: kostenneutrale invoering t.o.v. afvalstoffentarief Afvalreductie: 25% op restafval t.o.v % op gft-afval t.o.v Op termijn voldoen aan de landelijke scheidingsdoelstellingen Riolering, waterzuivering en waterbeheer Percelen in het buitengebied die op basis van de ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht niet worden aangesloten op de riolering moeten voor 1 januari 2005 een voorziening hebben waarmee ze conform het Lozingenbesluit op het oppervlaktewater mogen lozen In de 3e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in. Calamiteiten voorkomen en de onderhoudstoestand van de stelsels op een acceptabel niveau houden. Afstemming van het waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Milieubeheer Ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving is het blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria een doelstelling Wat doen we ervoor? Afvalverwijdering en verwerking Invoering van een gedifferentieerd systeem voor de afvalstoffenheffing per Tarifering op basis van gewicht Optimaliseren flankerend beleid. O.a. op het gebied van inzameling gft-afval en afgifte mogelijkheden te scheiden afvalstoffen Het gezamenlijk op de markt brengen van de diffuse afvalstromen (oud papier en glas) binnen het vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen Realisatie beleid Wordt ter hand genomen in het kader van de invoering van diftar. Proef tot het wegen van afval loopt. Relatie diftar. Voorstellen volgen na uitvoering weegproef. Idem In relatie met flankerende maatregelen diftar. De gemeente voldeed al aan deze plicht. Er is gewerkt aan de uitvoering en voorbereiding van de laatste maatregelen t.b.v. de basisinspanning. Er zijn geen calamiteiten geweest en de onderhoudstoestand is op een acceptabel niveau. Er is een watervisie opgesteld en overleg met het waterschap Noorderzijlvest gevoerd. In uitvoering, bij vergunningverlening en via handhavingteam. Voortgang uitvoering maatregelen Vervanging containers is in uitvoering. Afronding begin mei. Besprekingen gevoerd over uitvoering van de weegproef. Technische verkenningen worden gedaan. Nog niet verder uitgewerkt; wordt opgepakt in relatie met invoering diftar. Loopt sinds 1 januari Evaluatie 2e kwartaal

18 Het uniformeren van de tarieven voor grof huishoudelijk afval tussen de gemeenten binnen het vuilverwerkingsbedrijf Verdere ontwikkeling van een biocel (vergisting gft-afval en luiers) in samenwerking met Orgaworld Wenselijkheid kca-depot bij het vuilverwerkingsbedrijf verder uitwerken Onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van het huidige vuilverwerkingsbedrijf Riolering, waterzuivering en waterbeheer De gemeente Winsum participeert in een project met het waterschap Noorderzijlvest om hiervoor IBA s gezamenlijk te gaan aanleggen en te gaan onderhouden. In het kwetsbaar gebied is dit project voltooid. Een eventueel vervolg in het niet kwetsbaar gebied is afhankelijk van op handen zijnde gewijzigde wetgeving In Adorp, Sauwerd en Den Andel wordt de basisinspanning gehaald door een gedeelte van de schone oppervlakken van de riolering af te koppelen waardoor extra berging in het stelsel wordt gecreëerd. In Baflo wordt dezelfde maatregel uitgevoerd als aanvulling op het in 2003 aangelegde bergbezinkbassin en als vervolg op de afkoppeling uitgevoerd in Bij nieuw aan te leggen stelsels geldt als uitgangspunt dat schone oppervlakken niet meer op de riolering worden aangesloten Met jaarlijks uit te voeren rioolinspecties wordt de onderhoudstoestand van de stelsels gemonitord en wordt in het GRP op basis van deze uitkomsten een vervangingsplanning opgesteld. In 2007 worden de stelsels in de Bellingeweer, Zuiderparklaan, Van Sytzemastraat en een gedeelte van de Borgweg vervangen Het opstellen van een waterplan (i.s.m. waterschap Noorderzijlvest) in Vaststelling van het plan van aanpak volgt in Milieubeheer Verdere inbedding van de kwaliteitscriteria in vergunningverlening en handhaving is van belang. Nog niet uitgevoerd. Wacht op resultaten besprekingen n.a.v. toekomstvisie VVWNG. Heeft relatie met onderstaand onderzoek naar de meerwaarde van het vwb. Vuilverwerkingsbedrijf heeft inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. Wordt binnenkort voor besluitvorming voorgelegd aan het DB. Onderzoek is uitgevoerd. Besprekingen vinden momenteel plaats met Omrin en Twence. Er is geen wets- of beleidswijziging geweest, dus er zijn geen IBA s in het niet-kwetsbare gebied aangelegd. De werkzaamheden in Adorp, Sauwerd en Den Andel zijn in uitvoering. In het uitbreidingsplan Sauwerd Groenlanden Stationslocatie voeren alle regenwaterafvoeren af op het oppervlaktewater. Tevens wordt bij de rioolvervanging in de straten Hoofdstraat W, Bellingeweer alle verhard oppervlak rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater en de straten Borgweg (gedeeltelijk) en de Zuiderparklaan voorzien van een gescheiden hemelwatersysteem. Er zijn nog geen inspecties uitgevoerd. De watervisie is vastgesteld. Er is gewerkt aan het maatregelenplan. Heeft voortdurend de aandacht, echter formatie is niet geheel op niveau. 18

19 Inbedding van de omgevingsvergunning in de organisatie. Vergt met name organisatorische en ICT-aanpassingen Het bodembeleidsplan is eind 2003 vastgesteld. Met name de handhaving en uitvoering van het Bouwstoffenbesluit moet verdere invulling krijgen. Uitvoeren van geluidsmetingen voorafgaand en tijdens evenementen en het handhaven daarvan. Opstellen energievisie Winsum-Oost. Vervolg Wonen ++ Deelname aan Tender Energiebesparing bij Lage Inkomens (TELI). Opstellen energie advies voor het gemeentehuis Project WABO loopt in kader van ELO Grunn. Wordt later opgepakt. Vindt plaats. Uitwerking in bestemmingsplan, keuze projectontwikkelaars etc. Actieve deel Wonen ++ is afgerond. Loopt nog 1,5 jaar door. Wordt momenteel voorbereid. Start project in oktober Is uitgevoerd. Isolatiemaatregelen komen terug in kadernota. Energiecertificaat wordt aangevraagd. Product(en) Begroting 2007 na wijziging Gerealiseerd t/m mrt 2007 Prognose V = voordeel N = nadeel Lasten 1721 Afvalverwijdering en V verwerking 1722 Riolering en waterzuivering V 1723 Milieubeheer V 1725 Baten reinigingsrechten en V afvalst.heff Baten rioolrechten V Totaal Lasten V Baten 1721 Afvalverwijdering en N verwerking 1722 Riolering en waterzuivering N 1723 Milieubeheer N 1725 Baten reinigingsrechten en N afvalst.heff Baten rioolrechten N Totaal Baten N Saldo Deelprogramma V Financiële toelichting: Laste n Omschrijving Raming Prognose Afwijking 19

20 1 De energielasten (incl. vast recht e.d.) van de rioolpompen zijn fors hoger dan geraamd. De hogere lasten worden geëgaliseerd met de aanwezige voorziening rioolrechten 2 De onderhoudslasten van de riolen zijn hoger dan geraamd. De hogere lasten worden geëgaliseerd met de aanwezige voorziening rioolrechten 3 Aanpassing kapitaallasten vanuit jaarrekening 2006; dit bedrag wordt bij de Reservemutaties gestort in de Reserve vervanging rioleringen Totaal mutaties Lasten Baten Omschrijving Raming Prognose Afwijking 1 Aanpassing geraamde onttrekking aan de Voorziening vervanging rioleringen in relatie tot lagere Kap.lasten ivm Jaarrek Dekking hogere lasten riolering uit de egalisatiereserve rioolrechten Totaal mutaties Baten Saldo 1.5 Milieu

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma

Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Inventarisatie ten behoeve van het Raadsprogramma Op de volgende programma s wordt in de inventarisatie ingegaan: 1. Bestuurlijke vernieuwing 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Aanbieding. Geachte leden van de raad,

Aanbieding. Geachte leden van de raad, Aanbieding Geachte leden van de raad, Dit is de derde programmabegroting, die wij u in deze raadsperiode aanbieden. Een programmabegroting, waarvoor inhoudelijk en financieel de basis is gelegd bij de

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5

Inhoudsopgave. Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders ----------------------- 5 Inhoudsopgave Accountantsverklaring Algemeen Overzicht samenstelling gemeenteraad ----------------------------------------------------- 4 Overzicht samenstelling college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012. 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013. inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Jaarverslag 2012 inclusief 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2013 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling

Nadere informatie