ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Universiteit van Amsterdam

2 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science Opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleidingen 3 Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de Master of Science opleidingen 6 Hoofdstuk 4 Onderwijs 8 Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering 10 Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang 15 Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 16 Bijlagen Bijlage A Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 18 Artikel 1 Algemene bepalingen 18 Artikel 2 Examencommissie 18 Artikel 3 Examinatoren 19 Artikel 4 Tentamens 19 Artikel 5 Examens 23 Artikel 6 Vrijstellingen 26 Artikel 7 Bewaartermijnen 26 Artikel 8 Hardheidsclausule 26 Artikel 9 Wijziging 26 Artikel 10 Inwerkingtreding 26 Bijlage B Masteropleiding Fiscale Economie 27 B.1 Doel van de opleiding en eindtermen 27 B.2 Onderwijsprogramma 28 B.3 Vakkenlijst 30 B.4 Overgangsregelingen 31 B.5 Voorwaarden van toelating en deficiënties 33 B.6 Schakelprogramma's 34 i

3 Bijlage C Majorprogramma's 36 C.1 Majorprogramma Economie 36 C.2 Majorprogramma Business Studies 37 Bijlage D Reglement Masterscripties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde D.1 Inleiding 38 D.2 De masterscriptie 38 D.3 Procedure rondom de masterscriptie 39 D.4 Beoordeling 39 D.5 Algemeen 40 Bijlage E Overgangsregeling Masterscriptiestages 41 Bijlage F Klachtenregeling Faculteit Economie en Bedrijfskunde 42 Bijlage G Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 46 Toelichting Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 49 Bijlage H Reglement masterbijvakstudenten Faculteit Economie en Bedrijfskunde 50 ii

4 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de volgende negen masteropleidingen: a. Master of Science in Accountancy & Control b. Master of Science in Actuarial Science and Mathematical Finance c. Master of Science in Business Economics d. Master of Science in Business Studies e. Master of Science in Economics f. Master of Science in Econometrics g. Master of Science in Fiscal Economics h. Master of Science in Operations Research i. Master of Science Bedrijfskunde in Deeltijd/ Executive programme Management Studies. 2. Deze opleidingen worden verzorgd door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, hierna te noemen: de Faculteit of de FEB. 3. Indien in deze regeling gesproken wordt van de opleiding zonder nadere toevoeging, dan worden hiermee alle onder lid 1 genoemde masteropleidingen bedoeld. 4. Indien in deze regeling gesproken wordt van een Bèta-Gamma opleiding, dan betreft het een opleiding die wordt aangeboden door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de Universiteit van Amsterdam. 5. Indien in deze regeling gesproken wordt van de opleiding Accountancy & Control, of van de opleiding Actuarial Science and Mathematical Finance, of van de opleiding Business Economics, of van de opleiding Business Studies, of van de opleiding Economics, of van de opleiding Econometrics, of van de opleiding Fiscale Economie, of van de opleiding Operations Research, of van de opleiding Bedrijfskunde in Deeltijd/ Executive programme Management Studies, dan heeft dit alleen betrekking op de genoemde masteropleiding. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet : de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. de universiteit : de Universiteit van Amsterdam; c. student : hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; d. examen : het masterexamen van de opleiding; e. programma : het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; f. (studie-)onderdeel : een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; g. praktische oefening : het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: i. het maken van een scriptie; ii. het uitvoeren van een onderzoekopdracht; 1

5 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde iii. het deelnemen aan een excursie; iv. het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden, of; v. het doorlopen van een stage. h. portfolio : de verzameling onderwijsproducten (schriftelijk en/of elektronisch) met betrekking tot de prestaties van de student binnen de door hem gekozen opleiding; i. werkcollege : college waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat; j. scriptie : een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek en/of een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; k. tentamen : onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan in gedeeltes worden afgenomen met behulp van één of meer deeltentamens; l. studielast : de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten of EC (European Credits). De studielast van één studiejaar bedraagt 1680 studie-uren en is gelijk aan 60 studiepunten of EC; m. studiepunt : 1 studiepunt of 1 EC is gelijk aan een studielast van 28 studie-uren; n. fraude en plagiaat : het handelen of nalaten van een student zodanig dat een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; o. studiejaar : het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; p. opleidingsstatuut : het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut conform Artikel 7.59 van de wet. Het opleidingsstatuut wordt verwerkt in de studiegids; q. schakelprogramma : een specifiek en beperkt programma waarvoor een student zich in mag schrijven bij een bacheloropleiding om aan de toelatingsvoorwaarden tot een bepaalde masteropleiding te kunnen voldoen. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 2

6 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleidingen Artikel 2.1 Ingangseisen Toelating tot een masteropleiding van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is alleen mogelijk onder een aantal algemene en opleidingsspecifieke voorwaarden. 1. Algemene voorwaarden voor toelating tot een masteropleiding: Als ingangseis voor elke masteropleiding geldt dat de kandidaat: a. in bezit moet zijn van een wetenschappelijk bachelordiploma of een hbo-diploma; b. voldoende voorkennis heeft van de Nederlandse of Engelse taal (zie Artikel 2.2 en 2.3), dit afhankelijk of toelating moet worden verkregen voor een Nederlandstalige danwel een Engelstalige masteropleiding; c. voldoende voorkennis heeft van de wiskunde (zie Artikel 2.4); d. over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden beschikt die door de specifieke masteropleiding worden vereist. 2. Opleidingsspecifieke voorwaarden tot toelating tot de Nederlandstalige masteropleiding Fiscale Economie zijn opgenomen in Paragraaf 5 van Bijlage B. Opleidingsspecifieke voorwaarden tot toelating tot zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige masteropleidingen zijn opgenomen in de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business in Paragraaf 5 van Bijlagen B t/m J. 3. Om te worden toegelaten tot de schakelprogramma's dienen kandidaten te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn onder lid 1 en 2. Bezitters van een hbo-diploma die verzoeken om toelating tot het reguliere schakelprogramma Business Studies dienen te beschikken over een GMAT met minimum score 550 of een GPA-test met minimum score 7,5. Opleidingsspecifieke voorwaarden tot toelating tot het schakelprogramma Fiscale Economie zijn opgenomen in Paragraaf 6 van Bijlage B. Opleidingsspecifieke voorwaarden tot toelating tot de schakelprogramma's Accountancy & Control, Business Studies, Bedrijfskunde in Deeltijd/ Management Studies en Fiscale Economie zijn opgenomen in de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business in Paragraaf 6 van Bijlagen B, E, F, en I. Artikel 2.2 Nederlandse taal De bezitter van een in Nederland behaald vwo-diploma en/of universitair of hbo-bachelordiploma voldoet aan de eis met betrekking tot voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. Artikel 2.3 Engelse taal De bezitter van een in Nederland behaald universitair of hbo-bachelordiploma voldoet aan de eis met betrekking tot voldoende beheersing van de Engelse taal. De voorkennis van de Engelse taal kan ook worden aangetoond met: a. een diploma van een Engelstalige universitaire of hbo-opleiding; b. een TOEFL-test score van ten minste 92, waarbij daarnaast voor elke sub score minimaal 20 behaald dient te zijn: 580 (paper based test); 237 (computer based test); 0398 reporting number. c. een IELTS-test score van ten minste 6,5, waarbij daarnaast voor elke sub score minimaal een 6.0 behaald dient te zijn; d. Cambridge International Examinations, waarbij minimaal behaald dient te zijn: A (FCE), B (CAE), B (CPE); 3

7 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde e. Expliciet wordt gesteld dat na toelating tot een masteropleiding en in geval van twijfel met betrekking tot de voorkennis van de Engelse taal, een student kan worden verplicht nogmaals een Engelse vaardigheidstest af te leggen. Bij een onvoldoende score kan de student worden uitgesloten van het onderwijs en de tentamens, totdat voldaan is aan een van bovengenoemde voorwaarden met betrekking tot de voorkennis van de Engelse taal. De extra kosten (toetsing en studievertraging) zijn voor rekening van de student. Artikel 2.4 Wiskunde De voorkennis van de wiskunde kan worden aangetoond met: a. een vwo-diploma of een vwo-certificaat met wiskunde A of A1/A2 dan wel wiskunde B of B1, of; b. een havo-diploma met een voldoende voor wiskunde B of B1+B2, of; c. een universitair bachelordiploma waarbinnen wiskunde op voldoende hoog niveau onderdeel uitmaakt van het studieprogramma, of; d. een voldoende voor de wiskunde entreetoets van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (waarbij een voldoende resultaat voor deze toets drie jaar geldig is vanaf de datum waarop de toets behaald is); e. een voldoende voor het vak Introduction to Quantitative Methods dat is opgenomen in het schakelprogramma van de masteropleiding Accountancy & Control (studiegidsnummer 6012S0020) en in de executive schakelprogramma's 2 en 3 van de masteropleiding Bedrijfskunde in Deeltijd/ Executive programme Management Studies (studiegidsnummer 6612ZB001). Alleen studenten die zijn toegelaten tot deze schakelprogramma s kunnen op deze wijze hun wiskunde-deficiëntie wegwerken. Artikel 2.5 Toelatingsprocedure masteropleidingen en schakelprogramma s voor studenten die buiten de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een bachelor- en/of masteropleiding hebben behaald 1. De toelating tot de masteropleidingen en schakelprogramma s van kandidaten die elders dan aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een bachelor- en/of masteropleiding hebben behaald (zij-instromers), is opgedragen aan de directeur van de graduate school, die hierover advies inwint bij de opleidingsdirecteur. 2. Met het oog op de toelating tot de masteropleiding c.q. het schakelprogramma stelt de directeur van de graduate school een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat. Bij dit onderzoek wordt de kennis betrokken van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de directeur van de graduate school bepaalde kennis, inzicht en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit. Voor toelating tot de masteropleiding Business Studies is een GMAT verplicht voor kandidaten die niet beschikken over een Nederlands bachelor- of masterdiploma. Voor toelating tot de masteropleidingen Business Economics en Economics is een GRE-test verplicht voor kandidaten die niet beschikken over een Nederlands bachelor- of masterdiploma. 3. Het toelatingsonderzoek vindt eenmaal per jaar plaats ten behoeve van toelating met ingang van het eerste semester ( 1 september ). 4. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding dient voor 1 april 2012 (niet-eu-kandidaten) resp. 1 mei 2012 (EU-kandidaten) resp. 1 juli 2012 (kandidaten met een Nederlands wo- of hbo-diploma). In bijzondere gevallen kan een na deze sluitingsdata ingediend verzoek in behandeling worden genomen. De directeur van de graduate school kan de volgorde van afhandeling van verzoeken bepalen op basis van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de aangemelde kandidaten. 5. De toelating wordt verleend indien de kandidaat uiterlijk op 1 augustus 2012 voldoet aan de in Artikel 2.1 bedoelde eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. 6. Toelating tot een opleiding is alleen mogelijk als voor de kandidaat een bewijs van toelating tot de (studierichting binnen de) betreffende opleiding door de Onderwijsadministratie is verstrekt 4

8 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Amsterdam. Een bewijs van toelating wordt verstrekt als de kandidaat voldoet aan de voor de betreffende opleiding gestelde voorwaarden, zoals gesteld in Artikel De kandidaat ontvangt een toelatingsbewijs dan wel een afwijzende beslissing. Hiertegen is beroep mogelijk bij het College van beroep voor de examens. Artikel 2.6 Toelatingsprocedure tot masteropleidingen voor bachelor- en schakelstudenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. De toelating tot de masteropleiding van kandidaten die aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde een schakel- en/of bacheloropleiding hebben afgerond, is opgedragen aan de directeur van de graduate school. 2. Toelating tot een opleiding is alléén mogelijk met ingang van het eerste semester ( 1 september ) en het tweede semester ( 1 februari ). Het officiële instroommoment voor alle masteropleidingen is 1 september. Enkel voor de studierichtingen International Management en Marketing van de masteropleiding Business Studies is er een officieel instroommoment op 1 februari, waarbij sprake is van een studeerbaar onderwijsprogramma dat in één jaar volledig afgerond kan worden en waarbij de studielast gelijkmatig over het studiejaar verdeeld kan worden. 3. Voor toelating tot een masteropleiding op een instroommoment dient de bacheloropleiding resp. het schakelprogramma dat toegang geeft tot de (studierichting van een) aansluitende masteropleiding volledig afgerond te zijn. 4. Toelating tot een opleiding op 1 februari in afwijking van de onder lid 2 van dit artikel genoemde officiële instroommomenten kan worden verleend, wanneer voldaan is aan de voorwaarde gesteld onder lid 3 van dit artikel. Een studeerbaar onderwijsprogramma én een gelijkmatige verdeling van de studielast kan dan echter niet gegarandeerd worden. Bij de masteropleiding Business Economics, studierichtingen Finance en Organisation Economics, en de masteropleiding Economics is toelating per 1 februari niet mogelijk. 5. Toelating tot een opleiding is alleen mogelijk als voor de kandidaat een bewijs van toelating tot de (studierichting binnen de) betreffende opleiding door de Onderwijsadministratie is verstrekt aan de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Amsterdam. Een bewijs van toelating wordt verstrekt als de kandidaat voldoet aan de voor de betreffende opleiding gestelde voorwaarden, zoals aangegeven in Artikel

9 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de Master of Science opleidingen Artikel 3.1 Doel van de opleiding en eindtermen Het doel en de eindtermen qua kennis, vaardigheden en attitude van de masteropleidingen genoemd onder lid 1, Artikel 1.1 zijn opgenomen in Paragraaf 1 van de Bijlagen B t/m J in de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business Het doel en de eindtermen qua kennis, vaardigheden en attitude van de masteropleiding Fiscale Economie zijn opgenomen in Paragraaf 1 van Bijlage B. Artikel 3.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. Artikel 3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. Alle masteropleidingen, behalve Fiscale Economie, worden in het Engels verzorgd. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het bepaalde in Artikel 7.2 van de wet van toepassing. Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Engels. In afwijking hiervan kan de Nederlandse taal worden gebezigd, indien zowel de docent als de studenten het Nederlands voldoende machtig zijn. 2. De masteropleiding Fiscale Economie wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Dit betekent dat het mondelinge onderwijs gegeven wordt en de tentamens afgenomen worden in het Nederlands. In afwijking hiervan kan Engels als taal worden gebezigd, indien het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt of indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten, daartoe noodzaakt. Jaarlijks zal per vak in de digitale UvA studiegids bekend worden gemaakt of het onderwijs in het Engels wordt gegeven en/of de tentamens in het Engels worden afgenomen. 3. De masterscriptie dient voor de onder lid 1 van dit artikel genoemde Engelstalige opleidingen in het Engels geschreven te worden. Een docent kan indien hij het Nederlands voldoende machtig is, besluiten dat een Nederlandstalige student de masterscriptie in het Nederlands mag schrijven. Indien toestemming wordt gegeven om binnen een Engelstalige masteropleiding een masterscriptie in het Nederlands te schrijven, is een Engelstalige samenvatting verplicht. Artikel 3.4 Omvang van de opleiding De onder lid 1, Artikel 1.1 genoemde opleidingen hebben een studielast van 60 studiepunten en worden afgesloten met een Master of Science examen. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Artikel 3.5 Onderwijsprogramma 1. Het onderwijsprogramma van de masteropleidingen is opgenomen in Paragraaf 2 van Bijlagen B t/m J van de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business Het onderwijsprogramma van de masteropleiding Fiscale Economie is opgenomen in Paragraaf 2 van Bijlage B. 2. Voor elk onderdeel van de onder lid 1, Artikel 1.1 genoemde masteropleidingen is een beschrijving beschikbaar in de digitale UvA studiegids met de toelatingsvoorwaarden, inhoud, leerdoelen, onderwijsvorm, toetsvorm en eventuele aanwezigheidsplicht. 3. In het kader van de opleiding dient een masterscriptie te worden geschreven. De masterscriptie dient te voldoen aan de eisen die staan vermeld in het Reglement Masterscripties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (zie Bijlage D). 4. Keuzevakken binnen het masterprogramma dienen het niveau van een mastervak te hebben en inhoudelijk aan de opleiding gerelateerd te zijn. 5. Onderdelen die elders worden behaald binnen de periode dat de student ingeschreven staat voor een masteropleiding bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, kunnen uitsluitend met 6

10 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde voorafgaande toestemming van de Examencommissie worden ingebracht in het studieprogramma van de student. 6. Indien keuzevakken ofwel bij een andere faculteit van de Universiteit van Amsterdam ofwel bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland, in het masterprogramma worden opgenomen, dan moet ten minste voldaan zijn aan elk van de volgende voorwaarden: a. het vak dient het niveau van een mastervak te hebben en inhoudelijk aan de opleiding gerelateerd te zijn; b. het vak wordt elders behaald in de periode dat de student staat ingeschreven voor de masteropleiding van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde; c. de opleidingsdirecteur van de betreffende opleiding heeft een positief advies aan de Examencommissie gegeven; d. het aantal studiepunten binnen het masterprogramma dat bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt behaald, bedraagt niet minder dan 45 studiepunten; e. het betreffende vak heeft geen substantiële inhoudelijke overlap met andere in het masterprogramma opgenomen vakken en met vakken uit de opleiding die voor de student toegang gaf de masteropleiding. 7. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie toestaan dat een of meerdere onderdelen van een andere universitaire masteropleiding worden opgenomen als vervanging voor mastervakken die door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde worden aangeboden. Het onderdeel dient qua inhoud, diepgang en studielast overeen te komen met het mastervak van de Faculteit waarvoor vervanging wordt aangevraagd. Daarbij dient ook te zijn voldaan aan de onder lid 5 en 6 genoemde voorwaarden. 8. Indien vooraf toestemming is aangevraagd bij de Examencommissie kan een onderdeel, dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in Paragraaf 5, 6 en 7 en dat deel uitmaakt van een tweede masteropleiding waarvoor de student ingeschreven staat, in het studieprogramma van de eerste masteropleiding worden opgenomen als vrijstelling. In deze gevallen gelden de regels met betrekking tot vrijstellingen, zoals gesteld in Artikel Artikel 3.6 Speciale programma s In Bijlage C zijn de majorprogramma's opgenomen. De Double Degree programma's Econometrics en Mathematics zijn opgenomen in Bijlage G.7 van de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business

11 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 4 Onderwijs Artikel 4.1 Aanmelding voor het onderwijs en voorrangsregels 1. Elke student dient zich voor elk te volgen vak vooraf aan te melden. Bij de inschrijving voor het onderwijs van het vak is de student tegelijkertijd ook ingeschreven voor het eventuele deeltentamen, het afsluitende tentamen en de herkansing. 2. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de student zich aan te melden voor het betreffende vak via het universitaire studentinformatiesysteem (SIS) tijdens de inschrijfperiode die vermeld wordt in de Academische kalender van de Faculteit, die gepubliceerd is op de website voor FEBstudenten, en conform de op deze website aangegeven procedure. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het onderwijs voor het vak geweigerd. 3. Indien een student zich niet heeft aangemeld via SIS tijdens de inschrijfperiode die vermeld staat in de Academische kalender, is inschrijving alsnog mogelijk door het betalen van 20,- aan administratiekosten bij de Onderwijsadministratie, uiterlijk op de maandag van de tweede week van de betreffende onderwijsperiode. Toestemming voor deze late inschrijving is altijd op voorwaarde dat er voldoende capaciteit is in de onderwijsgroep en de student niet al bepaalde verplichtingen met betrekking tot de examinering en deelname heeft gemist. 4. Indien tijdige registratie niet mogelijk is doordat de uitslag van een verplicht tentamen nog niet is geregistreerd, zal een student niet worden uitgesloten van het onderwijs en de bijbehorende tentamens op voorwaarde dat de student uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode voor het vak contact opneemt met de Onderwijsadministratie. 5. Indien het aantal groepen voor het onderwijs van een vak ontoereikend is om elke student die zich vóór de aanvang van het onderwijs voor het betreffende vak heeft ingeschreven een plaats te bieden, dan kunnen door de directeur van de graduate school studenten uitgesloten worden. Voor uitsluiting kunnen de volgende criteria gehanteerd worden: a. de student staat niet ingeschreven voor een opleiding waarbinnen het betreffende vak een verplicht onderdeel is of kan zijn; b. de student heeft zich ingeschreven voor vakken met een studiebelasting in studiepunten die groter is dan de nominale studiebelasting van het studieprogramma voor de relevante onderwijsperiode. 6. Studenten die niet willen deelnemen aan het onderwijs van een bepaald vak waarvoor zij staan ingeschreven, dienen zich af te melden via SIS uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode. Voor de consequenties van het niet-tijdig afmelden, zie Artikel 5.7 in Hoofdstuk 5 van deze regeling. 7. Een student kan zich per onderwijsperiode voor maximaal 20 studiepunten aan studieonderdelen inschrijven. Na toestemming van de Examencommissie kan dit maximum in individuele gevallen worden verhoogd. De student dient uiterlijk vier weken voor de start van de onderwijsperiode een verzoek in te dienen bij de Examencommissie. Voorwaarden voor toestemming zijn: voldoende capaciteit en een positief advies van de studieadviseur. De student dient, voorafgaande aan het indienen van het verzoek, de studieadviseur te raadplegen. Artikel 4.2 Volgorde en ingangseisen 1. Binnen de opleiding is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens. Studenten die zich niet houden aan deze volgorde kunnen studievertraging oplopen. 2. Deelname aan het onderwijs en tentamens is alleen mogelijk indien de student voldoet aan de ingangseisen van het vak uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode van het vak. 3. De ingangseisen per onderdeel worden per opleiding vermeld in de digitale UvA studiegids. 4. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de onder lid 2 genoemde voorwaarde. 8

12 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 4.3 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het vak niet wijzigen. 2. Bij het onder lid 1 genoemde verzoek dient door de student een brief van een arts of psycholoog overlegd te worden waarin verklaard wordt dat de student vanwege een psychische of fysieke handicap belemmerd wordt bij de studie. 3. Verzoeken over aanpassing van het onderwijs kunnen gericht worden aan de studieadviseur. Het verzoek dient uiterlijk vier weken voor de start van het studiejaar te worden ingediend. De opleidingsdirecteur beslist namens de decaan over deze verzoeken. 9

13 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 5 Toetsing en examinering Artikel 5.1 Algemeen 1. Tijdens het vak wordt de student op academische vaardigheden getoetst en wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen heeft bereikt. 2. Bij deelname aan tentamens wordt verondersteld dat de student aan alle eisen van het vak van het lopende studiejaar voldoet. 3. In de digitale UvA studiegids staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om het vak met succes af te ronden, wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt en wat de wegingsfactor is van de (deel-)tentamens. 4. De examinering van elk vak dient voor ten minste 60% te bestaan uit een individueel te beoordelen prestatie van de student. 5. De gang van zaken bij toetsing en de richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, staan beschreven in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie ex Artikel 7.1, lid 4 van de WHW (Bijlage A). 6. Op verzoek van de student kan de Examencommissie toestaan dat een tentamen wordt afgenomen op een andere wijze dan in de digitale UvA studiegids is bepaald. 7. Voor studieonderdelen met een schriftelijk tentamen heeft de student recht op een representatief voorbeeldtentamen met uitwerkingen. Dit voorbeeldtentamen dient representatief te zijn wat betreft lengte, soort vragen en inhoud. 8. Voor studieonderdelen binnen de opleiding die door een andere faculteit worden geëxamineerd, gelden de regels en richtlijnen met betrekking tot toetsing en examinering van de Examencommissie van die faculteit. Artikel 5.2 Toelating tot tentamens 1. Voor toelating tot het tentamen van een mastervak dient de student te staan ingeschreven voor één van de masteropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en te beschikken over de vereiste voorkennis voor het betreffende vak. 2. Studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding voldoen aan de ingangseisen van alle vakken op de mastervakkenlijst behorende bij die opleiding. Uitzondering hierop is de masterscriptie; hiervoor kunnen per masteropleiding afzonderlijke ingangseisen gesteld worden. 3. Studenten dienen zich aan te melden voor het betreffende vak conform de procedure zoals vermeld staat in Artikel 4.2 van Hoofdstuk 4 van dit reglement. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt deelname aan het tentamen geweigerd. Indien tijdige registratie niet mogelijk is doordat de uitslag van een verplicht tentamen dat is afgelegd vóór de start van het vak niet tijdig is geregistreerd, dient de student contact op te nemen met de Onderwijsadministratie van de Faculteit, uiterlijk op de laatste dag van de inschrijfperiode voor het vak. 4. Studenten die niet willen deelnemen aan de tentamens van een bepaald vak waarvoor zij staan ingeschreven, dienen zich af te melden via het universitaire studentinformatiesysteem (SIS) uiterlijk op de maandag van de tweede week van de onderwijsperiode. Voor de consequenties van het niet-tijdig afmelden, zie Artikel 5.7 in dit hoofdstuk. Artikel 5.3 Toetsmomenten 1. Voor elk vak waarvoor in een studiejaar onderwijs wordt aangeboden, geldt dat de student in hetzelfde studiejaar één herkansingsmogelijkheid heeft. De eerste tentamenmogelijkheid is binnen de onderwijsperiode waarin het vak is aangeboden; de herkansingsmogelijkheid wordt aangeboden voor het begin van het volgende studiejaar. 2. In uitzondering op het onder lid 1 gestelde wordt voor een deeltentamen geen aparte mogelijkheid tot herkansing aangeboden. 3. Bij hertentamens tellen de resultaten van deeltentamens niet mee en wordt de gehele stof geëxamineerd. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor de resultaten van deeltentamens die bestaan uit praktische oefeningen, zoals schriftelijke werkstukken. Deze 10

14 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde resultaten mogen worden meegewogen in het resultaat voor de herkansing op voorwaarde dat de student nog steeds een redelijke kans wordt geboden om het vak met de herkansing te behalen. In alle gevallen dient de wijze van beoordeling en weging in de digitale UvA studiegids duidelijk te worden vermeld. 4. Indien een ter beoordeling ingediende masterscriptie niet aan de gestelde eisen voldoet binnen een vooraf gestelde termijn, dan krijgt de student éénmalig de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen binnen een daarbij gestelde termijn om daarmee alsnog te voldoen aan de eisen. Een dergelijke verbetering wordt beschouwd als een herkansing. Zowel het resultaat van de eerste beoordeling als het resultaat van de herkansing dienen te worden doorgegeven aan de Onderwijsadministratie van de Faculteit. Artikel 5.4 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in aanmerking komen voor aanpassingen in de wijze van tentaminering. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van het tentamen niet wijzigen. De aanpassing kan inhouden dat de duur van een tentamen met maximaal een half uur per tentamen kan worden verlengd, en/of dat het tentamen wordt gemaakt in een aparte ruimte. 2. De Examencommissie beslist over verzoeken met betrekking tot aanpassingen die de tentaminering betreffen. In Artikel 4.7 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) zijn de voorwaarden voor en het aanvragen van extra tentamentijd nader uitgewerkt. Artikel 5.5 Mondelinge tentamens 1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de Examencommissie of de examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. 2. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk geëxamineerd, tenzij de examinatoren en studenten anders overeenkomen. 3. Bij mondelinge tentamens zijn altijd twee examinatoren aanwezig. Zij stellen gezamenlijk de uitslag vast. 4. Van een mondeling tentamen wordt door de examinator een verslag gemaakt, waarin de vragen kort samengevat zijn opgenomen. In plaats van een schriftelijk verslag voldoet ook een geluidsopname. De student mag het schriftelijke verslag of de geluidsopname na afloop niet meenemen. Artikel 5.6 Vaststelling en bekendmaking uitslag 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. De examinator verstrekt de geëxamineerde een schriftelijke verklaring waaruit de uitslag blijkt. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk of anderszins examenonderdeel zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen dertien werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en voorziet de Onderwijsadministratie van de gegevens die nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. Op verzoek van de examinator kan deze termijn met vijf werkdagen worden verlengd. Een dergelijk verzoek dient voor de tentamendatum te worden gericht aan de Examencommissie. 3. De examinator deelt de uitslag van het tentamen schriftelijk mee aan de Onderwijsadministratie. Deze zorgt ervoor dat de uitslag binnen twee werkdagen na inlevering bekend wordt gemaakt aan die studenten, die voor het betreffende tentamen stonden ingeschreven én die voldeden aan de ingangseisen van het betreffende vak. 4. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt vermeld wat de uiterste datum is waarop de uitslag aan de student wordt bekendgemaakt. 11

15 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 5. Indien voor een vak een hertentamen plaats vindt binnen zes weken na de tentamendatum, geldt het onder lid 2 gestelde niet. De uitslag van een schriftelijk tentamen dient dan door de examinator binnen tien werkdagen te zijn vastgesteld. 6. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. Artikel 5.7 Cijfers 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot 10. Alléén hele of halve cijfers, met uitzondering van het cijfer 5,5, mogen worden toegekend. Deze bepaling geldt niet voor cijfers van deeltoetsen. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 6,0 of hoger. 3. De eindbeoordeling van een onderdeel wordt afgerond op halve cijfers. 4. De laatst behaalde uitslag is bepalend voor het eindresultaat. 5. Indien het judicium voor een onderdeel niet in een cijfer wordt uitgedrukt, dan is het judicium ofwel aan alle verplichtingen voldaan (AVV) ofwel onvoldoende (ONV). 6. Studenten die niet deelnemen aan een tentamen waarvoor zij staan ingeschreven, krijgen het resultaat NAP: niet aanwezig met poging. NAP wordt geregistreerd als een tentamenpoging en kan van invloed zijn op de toekenning van het judicium cum laude. Artikel 5.8 Geldigheidsduur tentamen 1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens van de masteropleiding bedraagt drie jaar. 2. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens van de schakelprogramma's Accountancy & Control en Fiscale Economie bedraagt drie jaar. 3. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens van het schakelprogramma Business Studies vervalt indien het studieprogramma van het schakelprogramma Business Studies niet is voltooid binnen twaalf maanden (regulier schakelprogramma Business Studies) resp. achttien maanden (executive schakelprogramma Bedrijfskunde in Deeltijd/ Executive programme Management Studies) na datum van instroom in het schakelprogramma. Zie ook de Bijlagen E en F van de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business In uitzondering op het onder lid 1 gestelde geldt een geldigheidsduur van zes jaar voor met goed gevolg afgelegde tentamens van vakken die onderdeel zijn van een masteropleiding of schakelprogramma en die behaald zijn vóór 1 oktober In uitzondering op het onder lid 1 gestelde geldt een geldigheidsduur van zes jaar voor met goed gevolg afgelegde tentamens van vakken die onderdeel zijn van het Double Degree programma Econometrics and Mathematics. Zie ook Bijlage G van de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business De Examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen. De opleidingsdirecteur beslist over de verlenging van de vastgestelde geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens van vakken die onderdeel uitmaken van de schakelprogramma's. 7. In uitzondering op het onder lid 1 en 2 gestelde is het resultaat van een deeltentamen geldig tot en met de eerste tentamenmogelijkheid die wordt aangeboden voor het examenonderdeel. Indien een deeltentamen een praktische oefening is, kan worden bepaald dat deze geldig is tot en met de herkansing. Artikel 5.9 Inzagerecht 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator tot dertig dagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek inzage aan de geëxamineerde in het beoordeelde werk. De geëxamineerde kan tegen kostprijs kopieën (laten) maken van het beoordeelde werk. 12

16 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 2. Op het voorblad van een schriftelijk tentamen wordt aangegeven op welke wijze er inzage is in dat tentamen. Deze informatie wordt ook op Blackboard geplaatst bij de informatie over het betreffende vak. 3. De examinator kan bepalen dat de inzage collectief geschiedt op een vooraf vastgestelde tijd en plaats. Hierbij blijft het onder lid 1 gestelde onverminderd van toepassing. 4. Indien een student het recht op inzage heeft op grond van het onder lid 1 gestelde en de student kan aantonen door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid tot inzage geboden. 5. Gedurende de onder lid 1 gestelde termijn kan elke student die het recht op inzage heeft op grond van het onder lid 1 van dit artikel gestelde kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen op grond waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Zie Artikel 4.4. en 4.6 in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) voor aanverwante bepalingen inzake inzage tentamens. Artikel 5.10 Vrijstellingen 1. De Examencommissie kan naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer examenonderdelen, indien de student een qua niveau, inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire masteropleiding heeft voltooid. 2. In een studieprogramma van een masteropleiding kunnen voor maximaal 18 studiepunten vrijstellingen worden opgenomen. 3. In uitzondering op het onder lid 1 gestelde geldt dat geen vrijstellingen worden verleend voor vakken die reeds onderdeel hebben uitgemaakt van de bachelor- en/of masteropleiding die de student in kwestie toelating heeft verschaft tot de masteropleiding. 4. De Examencommissie kan tot maximaal 18 studiepunten aan extra vrijstellingen bovenop het maximum onder lid 2 gestelde verlenen, indien de vrijstellingen worden verleend op grond van dezelfde onderdelen, afgelegd via Kort Hoger Onderwijs (KHO) aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, op voorwaarde dat de student op het moment van afleggen van het tentamen via KHO voldeed aan de ingangseisen van de betreffende masteropleiding. 5. In uitzondering op het onder lid 1 gestelde geldt dat voor de masterscriptie geen vrijstelling wordt verleend. 6. De Examencommissie beslist binnen 28 dagen na ontvangst van het verzoek. Zie de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (Bijlage A) voor aanvullende regels en richtlijnen met betrekking tot vrijstellingen. Artikel 5.11 Scriptie De masterscriptie wordt beoordeeld door de begeleider en een tweede beoordelaar. Het eindcijfer wordt bepaald door de begeleider na overleg met de tweede beoordelaar. Zie voor nadere regels over de begeleiding en beoordeling het Reglement Masterscripties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Bijlage D) en in de digitale UvA studiegids bij het scriptieonderdeel van het betreffende programma. Artikel 5.12 Fraude en plagiaat 1. Het bepaalde in de Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenregeling. De tekst van de regeling is als Bijlage G bijgevoegd. 2. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 13

17 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Artikel 5.13 Examen 1. De Examencommissie stelt de uitslag en de datum van het masterexamen vast, indien zij heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. 2. Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor alle onderdelen van het studieprogramma een voldoende is behaald. 3. De Examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de Examencommissie besluiten dat dit op het getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie cum laude; de criteria hiervoor zijn opgenomen in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (zie Artikel 5.4 in Bijlage A). 4. Er zijn voor het masterexamen twaalf examendata per studiejaar vastgesteld door het College van Bestuur. 5. Een diploma kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 6. De Examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die aanspraak heeft op uitreiking van een diploma het vaststellen van de datum van het afsluitend examen uitstellen. Artikel 5.14 Graad Aan de student die het masterexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend. De verleende graad wordt op het diploma vermeld. Artikel 5.15 Getuigschriften en verklaringen 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de Examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een Engelstalig diplomasupplement uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de Examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 2. Degene die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de Examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. 14

18 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten. Hij draagt er zorg voor dat minimaal één keer per studiejaar aan elke student een overzicht verschaft wordt van de door de student behaalde resultaten. Daarnaast heeft iedere student na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel. Artikel 6.2 Studiebegeleiding 1. Ingeschreven studenten met uitzondering van extranei, kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in de digitale UvA studiegids. 2. Een student kan een klacht indienen tegen de gevolgde procedure van of situatie aan de faculteit. De klachtenregeling is beschreven in Bijlage F. 15

19 Onderwijs- en Examenregeling Master of Science opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de Examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in deze regeling. Artikel 7.2 Overgangsbepaling 1. Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deze regeling één of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de Examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. 2. De vastgestelde overgangsregeling per opleiding is vermeld in Paragraaf 4 van de Bijlagen B tot en met J van de Teaching and Examination Regulations Master's Programmes Faculty of Economics and Business De vastgestelde overgangsregeling van de masteropleiding Fiscale Economie is vermeld in Paragraaf 4 van Bijlage B. Artikel 7.3 Wijzigingen 1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan gehoord de Opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. Artikel 7.4 Bekendmaking De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie als bedoeld in Artikel 7.12b van de wet. De regeling staat vermeld in de digitale UvA studiegids van de opleiding (www.studiegids.uva.nl). Artikel Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op 15 oktober

20 Bijlagen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie