De Ioitte DR Middelburg Postbus GB Middelburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg"

Transcriptie

1 De Ioitte DR Middelburg Postbus GB Middelburg Tel: (088) Fax: (088) Rapport uitgebracht aan Gemeente Borsele Managementletter 2011 Deloitte Accountants 8.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Park Veldzigt DR Middelburg Postbus GB Middelburg Nederland Tel: Fax: Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele t.a.v. de heer P. Katsman Postbus AA HEINKENSZAND Datum Behandeld door Ons kenmerk 10 januari 2011 drs. R.J. Huser-Egter van /2113/ Wissekerke RA Onderwerp Managementletter 2011 Uw kenmerk Geachte heer Katsman, Hierbij doen wij u onze managementletter 2011 toekomen. In deze managementletter gaan wij in op ontwikkelingen binnen uw gemeente en brengen wij versiag uit van onze bevindingen van de tussentijdse controle over het boekjaar Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Hoogachtend, De1oitteAccduntas B.V. / W.AAe Leeuw MGA RA Op ate opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of De(oitte Touche Tohmatsu Limited

3 3/28 Inhoud Inleiding Samenvatting en Versiaggeving Administratieve organisatie en interne controle 7 Planning control Controlebevindingen processen Algemeen Treasury Grondexploitatie Investeringen en inkopen Lonen en salarissen Subsidies en gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten (Sociale Zaken en WMO) Opbrengsten (inclusief belastingen en heffingen) Automatisering Jaarrekening Actualiteiten Ontwikkelen in de AWBZ en de WMO Stress test gemeenten 15 Bijlage 1: Afwikkeling aanbevelingen managementletter

4 4/28 1. Inleiding Deloitte heeft de opdracht gekregen de j aarrekening 2011 van uw gemeente te controleren. Wij controleren hiertoe zowel in de loop van het jaar (de interimcontrole) als de jaarrekening 2011 zeif. De controles in de loop van het jaar zijn met name gericht op het beoordelen en toetsen van de administratieve organisatie en inteme controle. Dit om vast te stellen dat die voldoende basis vormen voor de betrouwbaarheid van de financiële gegevens en de toelichtingen die in de jaarrekening 2011 worden opgenomen. Onze controle richt zich primair op die posten en bedrijfsprocessen die voor uw gemeente het belangrijkste zijn. Op deze manier voeren wij een efficiënte controle uit en zijn wij in staat onze adviezen te richten op hetgeen u, als college, belangrijk vindt. Wij hanteren voor de controle van de jaarrekening en de daarvoor relevante bedrijfsprocessen een risicobenadering. Dit houdt in dat wij per bedrijfsproces de omvang in euro s en het risico op fouten nagaan. Aan de hand van deze analyse bepalen wij vervolgens aan welke processen wij veel aandacht besteden en welke processen minder aandacht nodig hebben. Deze analyse hebben wij uitgevoerd bij het opstellen van ons auditplan. Tijdens de uitvoering van de interimwerk zaamheden zijn wij nagegaan of onze risicoanalyse nog adequaat is. De bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de beoordeling van de processen zijn in deze managementletter opgenomen. Volledigheidshalve merken wij op dat de in deze managementletter opgenomen bevindingen niet volledig behoeven te zijn, aangezien de accountantscontrole nog niet volledig is afgerond.

5 5/28 2. Samenvatting Wij hebben in november 2011 onze interimcontrole uitgevoerd voor de gemeente Borsele. Wij zijn voor alle processen, met behuip van de aanwezige procesbeschrijvingen, nagegaan welke risico s aanwezig zijn en op welke wijze deze binnen de gemeente Borsele worden beheerst. Verder hebben wij de voortgang van onze bevindingen die wij hebben gerapporteerd in onze managementletter 2010 beoordeeld. Het verder concretiseren van speerpunten en indicatoren is nog onderhanden in de werkgroep Begroting. Via een begrotingswijziging in 2012 zal op deze onderdelen nog een wijziging in de programmabegroting 2012 worden aangebracht. De (geraamde en in uitvoering zijnde) investeringskredieten zijn in de programmabegroting 2012 opgenomen. In de prorap 2012 zal ook de voortgang van de investeringen worden gemonitord. Overigens heeft in 2011 een volledige beoordeling van alle investeringskredieten plaatsgevonden, waarbij een groot aantal kredieten zijn afgesloten. Onze algemene indruk is dat op de onderscheiden processen een verdere vooruitgang is waar te nemen, al is op een aantal punten een verdere verbetering mogelijk. Vooral op het gebied van automatisering zijn nog verschillende aandachtspunten. Van belang is deze op korte termijn op te pakken. Het budget- en kredietbeheer is de verantwoordelijkheid van de individuele budgethouders. Er wordt strak gemonitord of budgetten niet worden overschreden. Via de kadernota, prorap en begroting is de raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de voorgenomen bezuinigingen. Over het algemeen zijn de bezuinigingen gerealiseerd, danwel zijn alternatieven aangeboden. De getrouwheid en rechtmatigheid van de verschillende processen wordt met name nog verbijzonderd en achteraf vastgesteld. De inteme controles zijn in vergelijking met de interim controle 2010 wel verder verbeterd. Zo wordt meer gebruik gemaakt van checklisten die aansluiten op het toetsingskader. Het meer investeren en gebruik maken van de organisatie gerichte controlemaatregelen kan de toegevoegde waarde van de interne controle nog verder laten groeien waardoor de gegevensgerichte waarnemingen tot een minimum kunnen worden beperkt (bij gebleken effectiviteit van de organisatiegerichte maatregelen).

6 2012. Deloitte. 6/28 3. Planning en control Ontwikkelingen In de planning- en controlcyclus van de gemeente Borsele worden verschillende instrumenten onderscheiden, te weten de kadernota, de programmabegroting, de afdelingsplannen, de programma rapportage (prorap) en het sluitstuk de jaarrekening. De kadernota staat vooral in het teken van de gerealiseerde en nog geplande bezuinigingen. In kleurstellingen is de mate van (verwachte) realisatie van de bezuinigingen aangeven. Het algehele beeld is dat bezuinigingen voor een belangrijk deel worden gerealiseerd danwel dat in alternatieven wordt voorzien. De programmabegroting 2012 is een verdere uitwerking van de kadernota en is op 3 november 2011 vastgesteld. De programmabegroting 2012 is voor wat betreft de benoemde speerpunten en bijbehorende indicatoren nagenoeg gelijk aan de programmabegroting Wij hebben vernomen dat op dit moment de werkgroep begroting bezig is te bezien op welke wijze indicatoren kunnen worden aangepast zodat deze beter aansluiten bij het benoemde speerpunt. Verder is het de bedoeling dat een aantal indicatoren concreter en normatiever worden geformuleerd. Dit alles moet tot uitdrukking komen in een inhoudelijke begrotingswijziging welke in januari 2012 aan de Raad zal worden voorgelegd. In de begroting 2012 is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Hierbij merken wij wel op dat de gemeente het Delta dividend tot en met 2015 structureel voor in haar begroting heeft opgenomen. De Provincie Zeeland heeft in haar begrotingscirculaire dringend geadviseerd voor dejaren 2014 en 2015 slechts 50% als structureel dekkingsmiddel te ramen en de andere 50% als incidenteel dekkingsmiddel. De reden dat de gemeente dit niet gedaan heeft is dat dan voor 0,5 mm aan extra bezuinigingen is te realiseren, terwiji nog niet duidelijk is of dit wel noodzakelijk is. De gemeente heeft overigens uit de destijds extra ontvangen dividenduitkering een reserve gevormd van om eventuele toekomstige tegenvallende dividendopbrengsten op te kunnen vangen. De programmarapportage 2011 is, ten opzichte van die van 2010, in lijn gebracht met de begroting 2011 door te rapporteren op speerpunten en beschrijft de situatie per 1 augustus Uitgaande van het speerpunt en daarbij horende indicatoren is de stand van zaken weergegeven. Verder is inzicht gegeven in overige ontwikkelingen, financiële mutaties en voortgang van de bezuinigingen. Volgens de Prorap zijn de bezuinigingen gerealiseerd danwel liggen deze op koers. Het controleprotocol is vastgesteld voor de jaren 2009 Ret normenkader 2009 is door de gemeenteraad op 1 juli 2010 vastgesteld. Het bijbehorende toetsingskader is door het college van B&W vastgesteld op 14 september Een actualisatie van het nonnen- en toetsingskader voor 2011 heeft nog niet plaatsgevonden. Voor het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden is een controleplan vervaardigd. Ret aantal en de kwaliteit van de uitgevoerde interne controles voor het boekjaar 2011 is, ten tijde van onze interimcontrole, verbeterd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Wel worden de controles nog steeds met name verbijzonderd uitgevoerd en wordt geen gebruik gemaakt van de aanwezige organisatiegerichte beheersingsmaatregelen.

7 7/28 Bevindingen Aanbevelingen Prio riteit 3.1 Versiaggeving De in de programmabegroting opgenomen In 2012 de (verder ontwikkelde) middel speerpunten meer SMART formuleren. Verder speerpunten en indicatoren ter prestaties benoemen die aansluiten bij de besluitvorming voorleggen. Indien geformuleerde speerpunten en die voldoende mate mogelijk deze ook gelijk concreet zijn door hieraan een norm of tijdpad te implementeren. Zorgdragen voor koppelen. meetinstrumentarium waarmee de indicatoren op een doelmatige wijze bijgehouden kunnen worden. In de programmabegroting 2012 is het Delta De ontwikkelingen kritisch blijven middel dividend tot en met 2015 voor als volgen en bijstellen zodra noodzaak (structureel) dekkingsmiddel geraamd, terwiji voor blijkt en 2015 geen dividendgaranties zijn afgegeven. Vanaf 2013 zijn wel incidentele uitgaven uit het Delta dividend geraamd. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij de jaarrekening Bevindingen Aanbevelingen Priori teit 3.2 Administratieve organisatie en interne controle Het normen- en toetsingskader is nog niet Normen- en toetsingskader actualiseren hoog geactualiseerd. Om een goede en volledige basis te en ter besluitvorming voorleggen aan het hebben voor de interne controle is het van belang dit college van B&W en de gemeenteraad. op korte termijn te doen. De uitgevoerde interne controles ten tijde van onze Opvolging geven aan de door ons hoog interimcontrole zijn door ons beoordeeld. Op- en/of aangemerkte verbeterpunten ten aanzien aanmerkingen zijn in een apart document met van de interne controle. controllers gecommuniceerd. Deze punten hebben met name betrekking op de opzet van het inteme controleplan.

8 8/28 De inteme controles worden vooral gegevensgericht Interne controle kantelen en richten op middel uitgevoerd. Er wordt geen rekening gehouden met de organisatiegerichte waarborgen in de interne controles die in de verschillende processen processen, waardoor de toegevoegde zijn opgenomen. waarde van de inteme controle verder kan groeien. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij de jaarrekening

9 9/28 4. Controlebevindingen processen 4.1 Algemeen Onze interimcontrole is primair gericht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de belangrijkste processen. In de volgende paragrafen geven wij onze bevindingen en aanbevelingen per proces weer. 4.2 Treasury Ontwikkelingen In 2011 heeft de gemeente Borsele 4,4 miljoen ontvangen van Zeeland Seaports. Hierdoor is op korte tot middellange termijn geen behoefte aan leningen. De gemeente heeft dit geld op een spaarrekening bij de Rabobank weggezet. 4.3 Grondexploitatie Ontwikkelingen Op 14 juni 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een nieuwe nota grondbeleid vastgesteld. Hierin is beleid opgenomen over wanneer tussentijdse winst genomen dient te worden. Ook is opgenomen hoe verwachte verliezen in de jaarrekening tot uitdrukking dienen te komen. In de door de raad vastgestelde nota grondbeleid is opgenomen dat (gerealiseerde) winsten en verliezen worden gemuteerd op de reserve weerstandsvermogen grondexploitatie. In de grondexploitatie zijn de gevolgen van de economische crisis merkbaar. Voor de jaarrekening van 2010 heeft de gemeente haar niet in exploitatie genomen gronden, waar nodig afgewaardeerd naar landbouwwaarde. Begin 2012 zullen de grondexploitaties worden doorgerekend, waarbij rekening wordt gehouden met de vertraging van de plannen en uitstel van inkomsten. De grond aan- en verkopen zijn nog niet in de verbijzonderde interne controle op getrouwheid en rechtmatigheid betrokken.

10 10/ Investeringen en inkopen Ontwikkelingen Het budget- en kredietbeheer is de verantwoordelijkheid van de individuele budgethouders. De afdeling financiën heeft per 1 november (na verwerking van de in de prorap voorgestelde begrotingswijzigingen) een overzicht gedraaid van alle budgetten met de begrote en werkelijke baten en lasten. Op dit overzicht zijn dreigende overschrijdingen gesignaleerd en gecommuniceerd met de budgethouder. Eenzelfde actie is gedaan per 1 december. Tegelijkertijd beoordeelt de afdeling financiën doorlopend per factuur of nog ruimte aanwezig is op de betreffende budgetten. De budgettaire stand van zaken van investeringen komt aan de orde bij besprekingen tussen budget houder en de financieel consulenten. Alle openstaande investeringsbudgetten zijn bij de budgetronde van juli expliciet besproken. Naar aanleiding van deze besprekingen is een groot aantal investeringen afgesloten. Het beheer van het crediteurenstambestand is in 2010 gewijzigd. Er is een controletechnische functie scheiding aangebracht tussen het aanbrengen van mutaties en het controleren daarvan. De functie scheiding blijkt echter niet technisch afgeschermd te zijn in Civision Middelen. Hierdoor bestaat het risico dat mutaties door dezelfde persoon worden goedgekeurd als degene die ze heeft aangemaakt. Wij hebben, aan de hand van de logfile van verrichte werkzaamheden, overigens vastgesteld dat dit in 2011 nog niet heeft plaatsgevonden. Van het implementeren van een verplichtingenadministratie is afgezien omdat het kredietbewustzijn bij de budgethouders sterk is toegenomen. Bevindingen Aanbevelingen Priori teit De gewenste functiescheiding bij het muteren van Er voor zorgen dat het technisch niet hoog de crediteurenstamgegevens is niet technisch mogelijk is dat één persoon zowel kan afgedwongen in het financiële pakket, Civision muteren als ook deze mutatie kan Middelen. goedkeuren. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij dejaarrekening

11 - - Aanbevelingen Deloitte. 11/ Lonen en salarissen Ontwikkelingen De salarisadministratie is uitbesteed aan Driessen. Alle mutaties worden door de gemeente aan geleverd, nadat deze zijn getoetst op juiste autorisatie en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vervolgens worden de mutaties door Driessen verwerkt in de salarisadministratie, waarna de gemeente de output (loonstaten, salarisstroken etc) ontvangt en de salarissen betaalt. Wij hebben vastgesteld dat sommige mutaties, zoals in dienst mutaties, bij de gemeente zeif (on-line) worden ingevoerd in de salarisadministratie waarbij geen controle op de juistheid van de invoer plaatsvindt. Gezien de eventuele impact van fouten die hierbij gemaakt kunnen worden is het aan te raden om de invoer van in dienst mutaties te laten controleren door een andere medewerker. - Alle medewerkers schrijven tijd. Het registreren en fiatteren van de uren wordt op een adequate wijze bewaakt. In 2011 is overgegaan op het tijdschrijven op minder producten. Bevindingen Priori teit In dienst mutaties worden door de gemeente zeif in Verrichten van een controle op de hoog het salarispakket verwerkt. Interne controle op de juiste invoer van in dienst mutaties juistheid van de invoer vindt niet plaats. en een zichtbare vastlegging hiervan. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij dejaarrekening Subsidies en gemeenschappelijke regelingen Ontwikkelingen De gemeente Borsele verstrekt uiteenlopende subsidies aan verschillende instellingen. Een zeer groot aantal subsidies, met name aan verenigingen, is beperkt van omvang. Aangegeven is dat in de nieuwe subsidieverordening zal worden opgenomen dat subsidies onder de nog maar eens in de vier jaar worden vastgesteld. De nieuwe subsidieverordening zal met ingang van I januari 2012 van kracht zijn. Uit de verrichte interimcontrole werkzaamheden vloeien geen aanbevelingen voort met betrekking tot subsidies en gemeenschappelijke regelingen in 2011.

12 12/ Inkomensoverdrachten (Sociale Zaken en WMO) Ontwikkelingen Met ingang van 2011 heeft de gemeente ervoor gekozen de interne controle werkzaamheden op sociale zaken uitsluitend te laten verrichten door de ingehuurde inteme controle functionaris van de gemeente Goes. Hierdoor vindt geen dubbele interne controle meer plaats, waardoor de efficiency is verhoogd. De gemeente is voornemens om in 2012 zelf zorg te gaan dragen voor de interne controle op sociale zaken en niet meer gebruik te maken van de interne controle functionaris van de gemeente Goes. Bevindingen Aanbevelingen Priori teit Er vindt geen zichtbare invoercontrole plaats op De controle op de juistheid van de hoog de juistheid van de uitkeringsnormen in applicatie ingevoerde normen in applicatie GWS GWS. Risico hiervan is dat onjuiste tweemaal per jaar (in januari enjuli) uitkeringsnormen worden toegekend, waardoor zichtbaar uit te voeren, zodat de rechtmatigheid van uitkeringen in het geding gewaarborgd is dat de ingevoerde is. uitkeringsnormen in GWS juist zijn. Bij het invoeren van nieuwe cliënten in de Aanbevolen wordt de applicatie GWS hoog uitkeringsadministratie wordt in de applicatie dusdanig in te richten dat invoercontrole GWS niet afgedwongen dat een invoercontrole door het hoofd uitkeringsadministratie plaatsvindt op de juistheid van de parameters plaatsvindt op de juistheid van de (leeftijd, uitkeringsregeling etc.) van de client, parameters van de client, alvorens de Risico hiervan is dat ingevulde parameters ten client wordt ingevoerd in GWS. aanzien van de nieuwe client onjuist zijn, waardoor de rechtmatigheid van de toegekende uitkering in het geding is. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij de jaarrekening

13 13/ Opbrengsten (inclusief belastingen en heffingen) Ontwikkelingen Voor wat betreft de overige opbrengsten zijn geen ontwikkelingen te noemen ten opzichte van voorgaand jaar. In bijiage 1 worden de aanbevelingen met betrekking tot de opbrengsten vermeld, welke gedaan zijn in 2010 maar voor zover nog niet opgepakt door de gemeente onverminderd van toepassing zijn voor 2011.

14 14/ Automatisering Onze controle richt zich ook op de ondersteuning van de processen en de mate van automatisering van deze processen. Injuni 2010 heeft onze EDP-auditor een controle uitgevoerd op de algemene ICT beheersmaatregelen en Civision Middelen en Corsa (gericht op de module voor het inscannen en elektronisch accorderen van facturen). De mate waarin de aanbevelingen uit 2010 naar aanleiding van de controle van onze EDP auditor in 2011 zijn opgevolgd, blijkt uit het onderdeel automatisering in bijiage Jaarrekening 2011 Naar aanleiding van de bevindingen in deze managementletter brengen wij de volgende punten onder de aandacht welke voor het opstellen van de jaarrekening 2011 van belang zijn: volledige uitvoering van de getrouwheids- en rechtmatigheidscontroles aismede de evaluatie en rapportering van de bevindingen; volledige naleving van de overige werkafspraken die wij met u zijn overeengekomen; oplevering SiSa-bijiagen en dossier inclusief uitvoering van inteme controle op deze verantwoording en onderliggende stukken aan de hand van de door ons verstrekte definitieve werklij sten. Wij adviseren u hiermee rekening te houden. Wij zullen u op korte termijn het handboek jaarrekening gemeenten beschikbaar stellen. Dit handboek vormt een belangrijk naslagwerk voor het opstellen van dejaarrekening 2011.

15 15/28 7. Actualiteiten In dit hoofdstuk willen we een aantal actualiteiten onder uw aandacht brengen die op uw organisatie afkomen. 7.1 Ontwikkelen in de AWBZ en de WMO Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met extra taken op het gebied van de extramurale begeleiding en de jeugdzorg. Van belang is tijdig voorbereidingen te treffen, zowel voor wat betreft het beleid, de uitvoering en de administratie. Decentralisatie extramurale begeleiding naar gemeenten Het kabinet kiest ervoor de extramurale begeleiding, die nu onderdeel uitmaakt van de AWBZ, dichter bij de client te organiseren. Daarom wordt extramurale begeleiding flu onder de werking van WMO gebracht. Per beroep kunnen doen op de WMO als zij niet zelfredzaam zijn. In 2013 is sprake van een overgangssituatie, dit is van belang voor mensen die al beschikken over een indicatie voor extramurale begeleiding, vervoer en/of kortdurend verblijf. Vanaf 2014 dient iedereen een beroep te doen op de WMO. ij anuari 2013 geldt dat mensen die voor het eerst aanspraak maken op begeleiding een De WMO kent een compensatieplicht. Dit betekent dat de gemeente ondersteuning moet bieden om de beperkingen, die burgers ervaren in de deelname aan de samenleving ervaren, te compenseren. Om helderheid te geven over en waarborgen te bieden voor welke resultaten de gemeente verantwoordelijk wordt, wordt de compensatieplicht in de WMO aangepast. Overheveling AWBZ gefinancierde jeugd-lvg zorg en jeugd-ggz Het kabinet heeft ervoor gekozen te komen tot één financieringssysteem voor het stelsel van jeugdzorg. Het doel hiervan is alle taken in het kader van jeugdzorg te bundelen binnen één wettelijk kader. Gefaseerd gaan alle taken op het gebied van jeugdzorg naar gemeenten. Het wettelijk kader wordt vanaf 2014 gefaseerd van kracht. De overheveling van de intramurale jeugdzorg-lvg zorg vindt uiterlijk plaats op 1 januari Stress test gemeenten De vraag die steeds meer gemeente is: Hoe financieel gezond is mijn gemeente? Dalende opbrengsten (dividend en bouwleges), hogere lasten (zoals bijdragen in de sociale uitkeringen), verliezen op grondexploitaties en verwachte daling van het gemeentefonds maken de financiële positie van uw gemeente onzeker. Tel daarbij op de nieuwe kabinetsplannen om taken met een fors lager budget over te dragen aan gemeenten.

16 Deloitte 16/28 Om maatregelen te treffen en goede keuzes te maken moet u eerst een goed en met elkaar gedeeld beeld van de financiële positie van uw gemeente hebben. Dc financiële positie is breder dan de reserves en het weerstandsvermogen van uw gemeente. Deloitte heeft hiervoor de stress test gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van een aantal, vooraf bepaalde, indicatoren wordt de financiële positie van uw gemeente in kaart gebracht. Op basis van historische- en toekomstgerichte gegevens inventariseren wij, aan de hand van de indicatoren (onder meer schuldpositie, garantstellingen, reservepositie, rentelasten, voorzieningen etc.) het financiële beeld van uw gemeente. Op bepaalde onderdelen zullen wij ook gebruik maken van landelijke- of regionale gemiddelden.

17 17/2 8 Bijiage 1: Afwikkeling aanbevelingen managementletter 2010 In onze managementletter 2010 van 15 februari 2011 zijn diverse verbeterpunten gerapporteerd voor de planning- en controlcyclus en het financieel beheer. Bij de uitvoering van onze tussentijdse controle zijn wij nagegaan wat de voortgang is met betrekking tot deze bevindingen. Samenvattend is het beeld als volgt: Aanbevelingen Aantallen Score Aantal aanbevelingen 2011 (inclusief 2010) 36 Opgepakt in 2011 en beheersing op een adequaat niveau gebracht 15 Niet meer van toepassing omdat in de 5 organisatie andere keuzes zijn gemaakt NVT Actie in 2011 ondemomen maar de beheersing is nog niet op het gewenste 11 niveau Geen voortgang. Beheersing is nog niet op het noodzakelijke niveau 5

18 Deloitte 18/28 Nr. Aanbeveling Score Plai fling en control / verslaggeving / rechtmatigheid Uitgaande van de opzet van de huidige programmabegroting de indicatoren verder concretiseren. In de uit te voeren evaluatie met de raad tevens nagaan of op onderdelen meer antwoord is te geven op de vraag hoe de gemeente Borsele het geformuleerde speerpunt gaat realiseren. De programmabegroting 2012 is op deze punten nagenoeg gelijk aan die van De werkgroep Begroting is bezig met de verdere ontwikkeling van speerpunten en indicatoren. 2 De prestaties in de programmabegroting De programmabegroting 2012 is concreter formuleren zodat in de op deze punten nagenoeg gelijk tussenrapportages hierover kan worden aan die van De werkgroep gerapporteerd. Verder zorgdragen voor Begroting is bezig met de verdere instrumentarium waarmee prestaties en ontwikkeling van speerpunten en meetpunten kunnen worden bijgehouden. indicatoren. In de programmarapportage ook inzicht geven in de stand van zaken van investeringskredieten en alle in de begroting benoemde paragrafen. De investeringskredieten zijn voor het eerst volledig meegenomen in de begroting Deze lijn zal moeten worden doorgetrokken naar de overige rapportages. De rapportage met betrekking tot de in de begroting genoemde paragrafen wordt als voldoende beschouwd. 3 Wij adviseren u nieuwe afspraken met de De afspraken met de belasting belastingdienst te maken voor de periode dienst betreffende het te hanteren vanaf 1 januari 2008 en geven u in mengpercentage voor het BCF overweging het percentage voor de BCF te zijn in 2011 gemaakt. baseren op een nacalculatie. Hierbij dient u een goede afweging te maken tussen de kosten van het opstellen van een calculatie en de mogelijk gederfde inlcomsten bij het vaststellen van een mengpercentage zonder calculatie.

19 19/28 4 Wij adviseren u per uitbestede taak met de betreffende partijen afspraken te maken over het eenmaal per kwartaal opstellen van een managementrapportage, waarin bijvoorbeeld inzicht wordt gegeven in het aantal opgelegde belastingaanslagen per belastingsoort of de uitgaven WMO in relatie tot de begroting. Verder dienen afspraken te worden gemaakt omtrent het aanleveren van een jaarrekening of verantwoording, waarin de uitgaven en ontvangsten van uw gemeente zijn gespecificeerd en die tevens door een accountant zijn voorzien van een controleverkiaring De gemeente heeft bij de verantwoordelijke partijen voor de uitbestede taken het belang van tijdige aanlevering van een door de accountant gecertificeerde jaarrekening of verantwoording met succes onder de aandacht gebracht, gezien de verantwoordingen in het kader van dejaarrekeningcontrole 2010 tijdig door de gemeente ontvangen zijn. Gezien geen bijzonderheden blij ken uit de jaarlijkse door de accountant gecertificeerde verantwoordingen, heeft de gemeente niet aangedrongen op periodieke rapportages inzake de uitbestede taken. 5 Voor het effectief managen van risico s moet het risicomanagement onderdeel uitmaken van de planning- en control cyclus en aansluiten bij andere besturingsconcepten. In de beleid- en planvorming van de gemeente zullen de risico s aan de orde moeten worden gesteld. Dit zal expliciet tot uitdrukking moeten komen in dejaarplannen. Vervolgens zult u over de aard en omvang risico s aismede over de beheersingsmaatregelen van de risico s gedurende het j aar moeten rapporteren in de programmarapportages. De gemeente draagt tweemaal per jaar zorg voor het in kaart brengen en beoordelen van de risico s: bij het opstellen van de begroting en bij het opstellen van rekening. dejaar Op deze wijze wordt geborgd dat de Raad inzicht heeft in de risico s welke van toepassing zijn voor de gemeente. 9

20 20/28 Administratie organisatie en interne controle 6 De uit te voeren interne controle- In 2011 wordt er meer gebruik werkzaamheden verder structureren door gemaakt van checklisten. Het checklisten per proces op te stellen waarin uitvoeren van organisatiegerichte de organisatiegerichte en gegevensgerichte werkzaamheden als onderdeel van werkzaamheden zijn opgenomen en waarin de interne controle vindt nog niet bovendien alle te toetsen elementen uit het plaats. toetsingskader zijn opgenomen. 7 Voor 2010 een plan opstellen voor het Voor 2011 is een intern controle uitvoeren van de rechtmatigheids-controles, plan aanwezig. Ook wordt meer waarbij controles van essentiële en achteraf gebruik gemaakt van checklisten niet meer te herstellen processen meer en zijn de checklisten van een periodiek over het jaar gespreid worden. hogere kwaliteit. Uiteraard is hierbij rekening te houden met de waarborgen en onderkende risico s in Ten tijde van het uitvoeren van deze processen. Overigens kunnen onze interimcontrole waren meer ontwikkelde instrumenten, zoals de uitgevoerde interne controles voor checklist aanbestedingsprocedure, hieraan ons beschikbaar. een uitstekende bijdragen leveren. Van belang is dan wel dat wordt nagegaan of deze checklist ook daadwerkelijk wordt gebruikt. 8 Bij de interne controle gebruik maken van Het was de bedoeling dat hiermee de organisatiegerichte maatregelen, zodat een begin gemaakt werd bij de bij gebleken effectiviteit de interne controle van Sociale gegevensgerichte waarnemingen tot een Zaken. Dit heeft wegens minimum beperkt kunnen blijven. De rol omstandigheden nog geen van de interne controle kan dan verschuiven doorgang gevonden. naar meer monitorend en kwaliteitsbewakend. De bestaande procesbeschrijvingen, waarin een duidelijke uiteenzetting is gegeven van een proces en de controlemomenten zijn daarbij van aanvullende waarde.

21 21/28 Automatisering 9 Het verdient aanbeveling de concept Service Level Agreement aan te scherpen zodat de taken, verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot het beheer van de automatiseringsomgeving worden vastgelegd. Verder verdient het aanbeveling dat PinkRoccade periodiek rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden op de MWL (specifiek voor de gemeente Borsele) en de mate van naleving van de Service Level Agreement. Verder zal informatie beschikbaar moeten zijn zodat vastgesteld kan worden dat de kwaliteit van de getroffen algemene ICT beheersmaatregelen toereikend is om de beschikbaarheid, de integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie voorziening te waarborgen. In 2011 is dit punt niet opgepakt door de gemeente Wij adviseren u de volgende eisen te stellen aan de wachtwoorden voor Civision Middelen: In 2011 is dit punt niet opgepakt door de gemeente. 0 Lengte: maximaal 6 karakters Complexiteit: minstens een alfanumeriek en een numeriek teken Ge1dighid: maximaal 90 dagen Historie: minstens 13 Aantal foutieve inlogpogingen voordat lock-out optreedt: maximaal 3 Deblokkeren: Door applicatiebeheerder 11 Wij adviseren om de autorisatieprocedure In 2011 is dit punt niet opgepakt schriftelijk vast te leggen, vast te laten door de gemeente. stellen en toe te zien op naleving ervan. Verder verdient het aanbeveling om (minimaal) jaarlijks te controleren of gebruikers de autorisaties hebben die bij hun functie passen, bij voorkeur aan de hand van een autorisatiematrix.

De I0itte. Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele t.a.v. de heer K. van den Berge Postbus 1 4450 AA HEINKENSZAND. Geachte heer Van den Berge,

De I0itte. Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele t.a.v. de heer K. van den Berge Postbus 1 4450 AA HEINKENSZAND. Geachte heer Van den Berge, De I0itte. rid 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9895 www.deloitte.nl Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele t.a.v. de heer K. van den

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

kw Deloitte Gemeente Meppel Raadsbrief december 2013 Ingek.: 2 3 DEC _G ME y-jt ML'iPPEL

kw Deloitte Gemeente Meppel Raadsbrief december 2013 Ingek.: 2 3 DEC _G ME y-jt ML'iPPEL kw Deloitte _G ME y-jt ML'iPPEL Ingek.: 2 3 DEC. 2013 Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema

Datum Behandeld door Ons kenmerk 22 juni 2005 Drs. A.P.W.M. Scheepers RA/ J.J. Zuidema Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA Gemeente Woerden 06.005572 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 31/05/2006 PM Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85103 3508 AC Utrecht Tel: (030) 2995500 Fax: (030) 2995502

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012 De10 itte Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 wwwdeloitte.ni Grondbank RZG Zuidplas Acco an versag v w boekjdr

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30

reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 reg.nr.:o'5.00 \a~11 procesverantw.: C~ 30 GEf\llëEI\j-1 lnge!~nr\/!'::::t\1 2 3 lijn 2005 class.nr.:.01' CS' C 1\iI.Ji...=.GEN Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (026) 3238000

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014

Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffier, mevrouw mr. M. van Hall Postbus 8 3300 AA DORDRECHT XX augustus 2014 drs. I.L.J. Visser RA 5501/3113651270

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT

DeloItte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht t.a.v. de raadsgriffier, de heer mr. A.P.M.A.F. Bergmans Postbus AA PAPENDRECHT DeloItte. Deloftte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Behandeld door D, Nederveen RA

Behandeld door D, Nederveen RA Deloitte Accountants B.V. Wllgenbos 4 33 JX Dordrecht Postbus65 3300 BD Dordrecht Tel: (078) 62500 Fax:(078)62577 www.deloitte.nl Aan het Drechtstedenbestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM.

Delo i tte. De gemeenteraad van de gemeente Appingedam T.a.v. mevrouw E.P. Faber-van Brug, raadsgriffier Postbus 15 9900 AA APPINGEDAM. Delo i tte. Deloitte Accountants B.V. Laan Corpus den Hoorn 102-4 9728 JR Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. Managementletter 2014 Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe Managementletter 2014 Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe T.a.v. J.J. Vogelaar, directeur Postbus 1017 9400 BA ASSEN E.J. Jongsma

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

- Scanpagina 1 van 5

- Scanpagina 1 van 5 Openbaar advies B en W afdelíng financiën en control registratienummer opsteller advies telefoonnummer paraaf afdelingshoofd advies afdelingshoofd medeparaaf afdeling portefeuillehouder directielid postcode

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

Jaarstukken Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Jaarstukken Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Jaarstukken 2015 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp 5.2 In control statement Er wordt naar gestreefd dat Leiderdorp in control is. Dit is het zodanig sturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009

Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarverantwoording 2009 Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl Retouradres: SDO, Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam Aan de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum

INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum INTERN CONTROLEPLAN 2014 Rechtmatigheid Gemeente Marum 2 Controleplan rechtmatigheid gemeente Marum 2014 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Controleaanpak... 6 2.1 Uitgangspunten voor de controle... 6 2.1.1 Te

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r,

Deloitte. Gemeente Dordrecht. Auditplan 2014 DORDRECHT. C,I r, 1M 1 21.10.2014 0668 j l C,I r, Gemeente Dordrecht Auditplan 2014 DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. j aarstukken. Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de griffie

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen

CONTROLEPROTOCOL. Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen CONTROLEPROTOCOL Voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 2017 Juni 2014 Gemeente Dalfsen 2 Inhoudsopgave Object van controle...4 Doelstelling...4 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties...4

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen

Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen Follow up managementletter Deloitte 2015 Bevinding Risico Aanbeveling Maatregelen Onderhoudsvoorzieningen Project onderhoudsvoorzieningen is afgerond. In de laatste In 2015 is een projectgroep week van

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie