De Ioitte DR Middelburg Postbus GB Middelburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg"

Transcriptie

1 De Ioitte DR Middelburg Postbus GB Middelburg Tel: (088) Fax: (088) Rapport uitgebracht aan Gemeente Borsele Managementletter 2011 Deloitte Accountants 8.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Park Veldzigt DR Middelburg Postbus GB Middelburg Nederland Tel: Fax: Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele t.a.v. de heer P. Katsman Postbus AA HEINKENSZAND Datum Behandeld door Ons kenmerk 10 januari 2011 drs. R.J. Huser-Egter van /2113/ Wissekerke RA Onderwerp Managementletter 2011 Uw kenmerk Geachte heer Katsman, Hierbij doen wij u onze managementletter 2011 toekomen. In deze managementletter gaan wij in op ontwikkelingen binnen uw gemeente en brengen wij versiag uit van onze bevindingen van de tussentijdse controle over het boekjaar Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Hoogachtend, De1oitteAccduntas B.V. / W.AAe Leeuw MGA RA Op ate opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of De(oitte Touche Tohmatsu Limited

3 3/28 Inhoud Inleiding Samenvatting en Versiaggeving Administratieve organisatie en interne controle 7 Planning control Controlebevindingen processen Algemeen Treasury Grondexploitatie Investeringen en inkopen Lonen en salarissen Subsidies en gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten (Sociale Zaken en WMO) Opbrengsten (inclusief belastingen en heffingen) Automatisering Jaarrekening Actualiteiten Ontwikkelen in de AWBZ en de WMO Stress test gemeenten 15 Bijlage 1: Afwikkeling aanbevelingen managementletter

4 4/28 1. Inleiding Deloitte heeft de opdracht gekregen de j aarrekening 2011 van uw gemeente te controleren. Wij controleren hiertoe zowel in de loop van het jaar (de interimcontrole) als de jaarrekening 2011 zeif. De controles in de loop van het jaar zijn met name gericht op het beoordelen en toetsen van de administratieve organisatie en inteme controle. Dit om vast te stellen dat die voldoende basis vormen voor de betrouwbaarheid van de financiële gegevens en de toelichtingen die in de jaarrekening 2011 worden opgenomen. Onze controle richt zich primair op die posten en bedrijfsprocessen die voor uw gemeente het belangrijkste zijn. Op deze manier voeren wij een efficiënte controle uit en zijn wij in staat onze adviezen te richten op hetgeen u, als college, belangrijk vindt. Wij hanteren voor de controle van de jaarrekening en de daarvoor relevante bedrijfsprocessen een risicobenadering. Dit houdt in dat wij per bedrijfsproces de omvang in euro s en het risico op fouten nagaan. Aan de hand van deze analyse bepalen wij vervolgens aan welke processen wij veel aandacht besteden en welke processen minder aandacht nodig hebben. Deze analyse hebben wij uitgevoerd bij het opstellen van ons auditplan. Tijdens de uitvoering van de interimwerk zaamheden zijn wij nagegaan of onze risicoanalyse nog adequaat is. De bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de beoordeling van de processen zijn in deze managementletter opgenomen. Volledigheidshalve merken wij op dat de in deze managementletter opgenomen bevindingen niet volledig behoeven te zijn, aangezien de accountantscontrole nog niet volledig is afgerond.

5 5/28 2. Samenvatting Wij hebben in november 2011 onze interimcontrole uitgevoerd voor de gemeente Borsele. Wij zijn voor alle processen, met behuip van de aanwezige procesbeschrijvingen, nagegaan welke risico s aanwezig zijn en op welke wijze deze binnen de gemeente Borsele worden beheerst. Verder hebben wij de voortgang van onze bevindingen die wij hebben gerapporteerd in onze managementletter 2010 beoordeeld. Het verder concretiseren van speerpunten en indicatoren is nog onderhanden in de werkgroep Begroting. Via een begrotingswijziging in 2012 zal op deze onderdelen nog een wijziging in de programmabegroting 2012 worden aangebracht. De (geraamde en in uitvoering zijnde) investeringskredieten zijn in de programmabegroting 2012 opgenomen. In de prorap 2012 zal ook de voortgang van de investeringen worden gemonitord. Overigens heeft in 2011 een volledige beoordeling van alle investeringskredieten plaatsgevonden, waarbij een groot aantal kredieten zijn afgesloten. Onze algemene indruk is dat op de onderscheiden processen een verdere vooruitgang is waar te nemen, al is op een aantal punten een verdere verbetering mogelijk. Vooral op het gebied van automatisering zijn nog verschillende aandachtspunten. Van belang is deze op korte termijn op te pakken. Het budget- en kredietbeheer is de verantwoordelijkheid van de individuele budgethouders. Er wordt strak gemonitord of budgetten niet worden overschreden. Via de kadernota, prorap en begroting is de raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de voorgenomen bezuinigingen. Over het algemeen zijn de bezuinigingen gerealiseerd, danwel zijn alternatieven aangeboden. De getrouwheid en rechtmatigheid van de verschillende processen wordt met name nog verbijzonderd en achteraf vastgesteld. De inteme controles zijn in vergelijking met de interim controle 2010 wel verder verbeterd. Zo wordt meer gebruik gemaakt van checklisten die aansluiten op het toetsingskader. Het meer investeren en gebruik maken van de organisatie gerichte controlemaatregelen kan de toegevoegde waarde van de interne controle nog verder laten groeien waardoor de gegevensgerichte waarnemingen tot een minimum kunnen worden beperkt (bij gebleken effectiviteit van de organisatiegerichte maatregelen).

6 2012. Deloitte. 6/28 3. Planning en control Ontwikkelingen In de planning- en controlcyclus van de gemeente Borsele worden verschillende instrumenten onderscheiden, te weten de kadernota, de programmabegroting, de afdelingsplannen, de programma rapportage (prorap) en het sluitstuk de jaarrekening. De kadernota staat vooral in het teken van de gerealiseerde en nog geplande bezuinigingen. In kleurstellingen is de mate van (verwachte) realisatie van de bezuinigingen aangeven. Het algehele beeld is dat bezuinigingen voor een belangrijk deel worden gerealiseerd danwel dat in alternatieven wordt voorzien. De programmabegroting 2012 is een verdere uitwerking van de kadernota en is op 3 november 2011 vastgesteld. De programmabegroting 2012 is voor wat betreft de benoemde speerpunten en bijbehorende indicatoren nagenoeg gelijk aan de programmabegroting Wij hebben vernomen dat op dit moment de werkgroep begroting bezig is te bezien op welke wijze indicatoren kunnen worden aangepast zodat deze beter aansluiten bij het benoemde speerpunt. Verder is het de bedoeling dat een aantal indicatoren concreter en normatiever worden geformuleerd. Dit alles moet tot uitdrukking komen in een inhoudelijke begrotingswijziging welke in januari 2012 aan de Raad zal worden voorgelegd. In de begroting 2012 is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Hierbij merken wij wel op dat de gemeente het Delta dividend tot en met 2015 structureel voor in haar begroting heeft opgenomen. De Provincie Zeeland heeft in haar begrotingscirculaire dringend geadviseerd voor dejaren 2014 en 2015 slechts 50% als structureel dekkingsmiddel te ramen en de andere 50% als incidenteel dekkingsmiddel. De reden dat de gemeente dit niet gedaan heeft is dat dan voor 0,5 mm aan extra bezuinigingen is te realiseren, terwiji nog niet duidelijk is of dit wel noodzakelijk is. De gemeente heeft overigens uit de destijds extra ontvangen dividenduitkering een reserve gevormd van om eventuele toekomstige tegenvallende dividendopbrengsten op te kunnen vangen. De programmarapportage 2011 is, ten opzichte van die van 2010, in lijn gebracht met de begroting 2011 door te rapporteren op speerpunten en beschrijft de situatie per 1 augustus Uitgaande van het speerpunt en daarbij horende indicatoren is de stand van zaken weergegeven. Verder is inzicht gegeven in overige ontwikkelingen, financiële mutaties en voortgang van de bezuinigingen. Volgens de Prorap zijn de bezuinigingen gerealiseerd danwel liggen deze op koers. Het controleprotocol is vastgesteld voor de jaren 2009 Ret normenkader 2009 is door de gemeenteraad op 1 juli 2010 vastgesteld. Het bijbehorende toetsingskader is door het college van B&W vastgesteld op 14 september Een actualisatie van het nonnen- en toetsingskader voor 2011 heeft nog niet plaatsgevonden. Voor het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden is een controleplan vervaardigd. Ret aantal en de kwaliteit van de uitgevoerde interne controles voor het boekjaar 2011 is, ten tijde van onze interimcontrole, verbeterd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Wel worden de controles nog steeds met name verbijzonderd uitgevoerd en wordt geen gebruik gemaakt van de aanwezige organisatiegerichte beheersingsmaatregelen.

7 7/28 Bevindingen Aanbevelingen Prio riteit 3.1 Versiaggeving De in de programmabegroting opgenomen In 2012 de (verder ontwikkelde) middel speerpunten meer SMART formuleren. Verder speerpunten en indicatoren ter prestaties benoemen die aansluiten bij de besluitvorming voorleggen. Indien geformuleerde speerpunten en die voldoende mate mogelijk deze ook gelijk concreet zijn door hieraan een norm of tijdpad te implementeren. Zorgdragen voor koppelen. meetinstrumentarium waarmee de indicatoren op een doelmatige wijze bijgehouden kunnen worden. In de programmabegroting 2012 is het Delta De ontwikkelingen kritisch blijven middel dividend tot en met 2015 voor als volgen en bijstellen zodra noodzaak (structureel) dekkingsmiddel geraamd, terwiji voor blijkt en 2015 geen dividendgaranties zijn afgegeven. Vanaf 2013 zijn wel incidentele uitgaven uit het Delta dividend geraamd. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij de jaarrekening Bevindingen Aanbevelingen Priori teit 3.2 Administratieve organisatie en interne controle Het normen- en toetsingskader is nog niet Normen- en toetsingskader actualiseren hoog geactualiseerd. Om een goede en volledige basis te en ter besluitvorming voorleggen aan het hebben voor de interne controle is het van belang dit college van B&W en de gemeenteraad. op korte termijn te doen. De uitgevoerde interne controles ten tijde van onze Opvolging geven aan de door ons hoog interimcontrole zijn door ons beoordeeld. Op- en/of aangemerkte verbeterpunten ten aanzien aanmerkingen zijn in een apart document met van de interne controle. controllers gecommuniceerd. Deze punten hebben met name betrekking op de opzet van het inteme controleplan.

8 8/28 De inteme controles worden vooral gegevensgericht Interne controle kantelen en richten op middel uitgevoerd. Er wordt geen rekening gehouden met de organisatiegerichte waarborgen in de interne controles die in de verschillende processen processen, waardoor de toegevoegde zijn opgenomen. waarde van de inteme controle verder kan groeien. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij de jaarrekening

9 9/28 4. Controlebevindingen processen 4.1 Algemeen Onze interimcontrole is primair gericht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de belangrijkste processen. In de volgende paragrafen geven wij onze bevindingen en aanbevelingen per proces weer. 4.2 Treasury Ontwikkelingen In 2011 heeft de gemeente Borsele 4,4 miljoen ontvangen van Zeeland Seaports. Hierdoor is op korte tot middellange termijn geen behoefte aan leningen. De gemeente heeft dit geld op een spaarrekening bij de Rabobank weggezet. 4.3 Grondexploitatie Ontwikkelingen Op 14 juni 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een nieuwe nota grondbeleid vastgesteld. Hierin is beleid opgenomen over wanneer tussentijdse winst genomen dient te worden. Ook is opgenomen hoe verwachte verliezen in de jaarrekening tot uitdrukking dienen te komen. In de door de raad vastgestelde nota grondbeleid is opgenomen dat (gerealiseerde) winsten en verliezen worden gemuteerd op de reserve weerstandsvermogen grondexploitatie. In de grondexploitatie zijn de gevolgen van de economische crisis merkbaar. Voor de jaarrekening van 2010 heeft de gemeente haar niet in exploitatie genomen gronden, waar nodig afgewaardeerd naar landbouwwaarde. Begin 2012 zullen de grondexploitaties worden doorgerekend, waarbij rekening wordt gehouden met de vertraging van de plannen en uitstel van inkomsten. De grond aan- en verkopen zijn nog niet in de verbijzonderde interne controle op getrouwheid en rechtmatigheid betrokken.

10 10/ Investeringen en inkopen Ontwikkelingen Het budget- en kredietbeheer is de verantwoordelijkheid van de individuele budgethouders. De afdeling financiën heeft per 1 november (na verwerking van de in de prorap voorgestelde begrotingswijzigingen) een overzicht gedraaid van alle budgetten met de begrote en werkelijke baten en lasten. Op dit overzicht zijn dreigende overschrijdingen gesignaleerd en gecommuniceerd met de budgethouder. Eenzelfde actie is gedaan per 1 december. Tegelijkertijd beoordeelt de afdeling financiën doorlopend per factuur of nog ruimte aanwezig is op de betreffende budgetten. De budgettaire stand van zaken van investeringen komt aan de orde bij besprekingen tussen budget houder en de financieel consulenten. Alle openstaande investeringsbudgetten zijn bij de budgetronde van juli expliciet besproken. Naar aanleiding van deze besprekingen is een groot aantal investeringen afgesloten. Het beheer van het crediteurenstambestand is in 2010 gewijzigd. Er is een controletechnische functie scheiding aangebracht tussen het aanbrengen van mutaties en het controleren daarvan. De functie scheiding blijkt echter niet technisch afgeschermd te zijn in Civision Middelen. Hierdoor bestaat het risico dat mutaties door dezelfde persoon worden goedgekeurd als degene die ze heeft aangemaakt. Wij hebben, aan de hand van de logfile van verrichte werkzaamheden, overigens vastgesteld dat dit in 2011 nog niet heeft plaatsgevonden. Van het implementeren van een verplichtingenadministratie is afgezien omdat het kredietbewustzijn bij de budgethouders sterk is toegenomen. Bevindingen Aanbevelingen Priori teit De gewenste functiescheiding bij het muteren van Er voor zorgen dat het technisch niet hoog de crediteurenstamgegevens is niet technisch mogelijk is dat één persoon zowel kan afgedwongen in het financiële pakket, Civision muteren als ook deze mutatie kan Middelen. goedkeuren. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij dejaarrekening

11 - - Aanbevelingen Deloitte. 11/ Lonen en salarissen Ontwikkelingen De salarisadministratie is uitbesteed aan Driessen. Alle mutaties worden door de gemeente aan geleverd, nadat deze zijn getoetst op juiste autorisatie en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vervolgens worden de mutaties door Driessen verwerkt in de salarisadministratie, waarna de gemeente de output (loonstaten, salarisstroken etc) ontvangt en de salarissen betaalt. Wij hebben vastgesteld dat sommige mutaties, zoals in dienst mutaties, bij de gemeente zeif (on-line) worden ingevoerd in de salarisadministratie waarbij geen controle op de juistheid van de invoer plaatsvindt. Gezien de eventuele impact van fouten die hierbij gemaakt kunnen worden is het aan te raden om de invoer van in dienst mutaties te laten controleren door een andere medewerker. - Alle medewerkers schrijven tijd. Het registreren en fiatteren van de uren wordt op een adequate wijze bewaakt. In 2011 is overgegaan op het tijdschrijven op minder producten. Bevindingen Priori teit In dienst mutaties worden door de gemeente zeif in Verrichten van een controle op de hoog het salarispakket verwerkt. Interne controle op de juiste invoer van in dienst mutaties juistheid van de invoer vindt niet plaats. en een zichtbare vastlegging hiervan. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij dejaarrekening Subsidies en gemeenschappelijke regelingen Ontwikkelingen De gemeente Borsele verstrekt uiteenlopende subsidies aan verschillende instellingen. Een zeer groot aantal subsidies, met name aan verenigingen, is beperkt van omvang. Aangegeven is dat in de nieuwe subsidieverordening zal worden opgenomen dat subsidies onder de nog maar eens in de vier jaar worden vastgesteld. De nieuwe subsidieverordening zal met ingang van I januari 2012 van kracht zijn. Uit de verrichte interimcontrole werkzaamheden vloeien geen aanbevelingen voort met betrekking tot subsidies en gemeenschappelijke regelingen in 2011.

12 12/ Inkomensoverdrachten (Sociale Zaken en WMO) Ontwikkelingen Met ingang van 2011 heeft de gemeente ervoor gekozen de interne controle werkzaamheden op sociale zaken uitsluitend te laten verrichten door de ingehuurde inteme controle functionaris van de gemeente Goes. Hierdoor vindt geen dubbele interne controle meer plaats, waardoor de efficiency is verhoogd. De gemeente is voornemens om in 2012 zelf zorg te gaan dragen voor de interne controle op sociale zaken en niet meer gebruik te maken van de interne controle functionaris van de gemeente Goes. Bevindingen Aanbevelingen Priori teit Er vindt geen zichtbare invoercontrole plaats op De controle op de juistheid van de hoog de juistheid van de uitkeringsnormen in applicatie ingevoerde normen in applicatie GWS GWS. Risico hiervan is dat onjuiste tweemaal per jaar (in januari enjuli) uitkeringsnormen worden toegekend, waardoor zichtbaar uit te voeren, zodat de rechtmatigheid van uitkeringen in het geding gewaarborgd is dat de ingevoerde is. uitkeringsnormen in GWS juist zijn. Bij het invoeren van nieuwe cliënten in de Aanbevolen wordt de applicatie GWS hoog uitkeringsadministratie wordt in de applicatie dusdanig in te richten dat invoercontrole GWS niet afgedwongen dat een invoercontrole door het hoofd uitkeringsadministratie plaatsvindt op de juistheid van de parameters plaatsvindt op de juistheid van de (leeftijd, uitkeringsregeling etc.) van de client, parameters van de client, alvorens de Risico hiervan is dat ingevulde parameters ten client wordt ingevoerd in GWS. aanzien van de nieuwe client onjuist zijn, waardoor de rechtmatigheid van de toegekende uitkering in het geding is. Commentaar management: De aanbevelingen worden overgenomen in 2012 en zo mogelijk nog bij de jaarrekening

13 13/ Opbrengsten (inclusief belastingen en heffingen) Ontwikkelingen Voor wat betreft de overige opbrengsten zijn geen ontwikkelingen te noemen ten opzichte van voorgaand jaar. In bijiage 1 worden de aanbevelingen met betrekking tot de opbrengsten vermeld, welke gedaan zijn in 2010 maar voor zover nog niet opgepakt door de gemeente onverminderd van toepassing zijn voor 2011.

14 14/ Automatisering Onze controle richt zich ook op de ondersteuning van de processen en de mate van automatisering van deze processen. Injuni 2010 heeft onze EDP-auditor een controle uitgevoerd op de algemene ICT beheersmaatregelen en Civision Middelen en Corsa (gericht op de module voor het inscannen en elektronisch accorderen van facturen). De mate waarin de aanbevelingen uit 2010 naar aanleiding van de controle van onze EDP auditor in 2011 zijn opgevolgd, blijkt uit het onderdeel automatisering in bijiage Jaarrekening 2011 Naar aanleiding van de bevindingen in deze managementletter brengen wij de volgende punten onder de aandacht welke voor het opstellen van de jaarrekening 2011 van belang zijn: volledige uitvoering van de getrouwheids- en rechtmatigheidscontroles aismede de evaluatie en rapportering van de bevindingen; volledige naleving van de overige werkafspraken die wij met u zijn overeengekomen; oplevering SiSa-bijiagen en dossier inclusief uitvoering van inteme controle op deze verantwoording en onderliggende stukken aan de hand van de door ons verstrekte definitieve werklij sten. Wij adviseren u hiermee rekening te houden. Wij zullen u op korte termijn het handboek jaarrekening gemeenten beschikbaar stellen. Dit handboek vormt een belangrijk naslagwerk voor het opstellen van dejaarrekening 2011.

15 15/28 7. Actualiteiten In dit hoofdstuk willen we een aantal actualiteiten onder uw aandacht brengen die op uw organisatie afkomen. 7.1 Ontwikkelen in de AWBZ en de WMO Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met extra taken op het gebied van de extramurale begeleiding en de jeugdzorg. Van belang is tijdig voorbereidingen te treffen, zowel voor wat betreft het beleid, de uitvoering en de administratie. Decentralisatie extramurale begeleiding naar gemeenten Het kabinet kiest ervoor de extramurale begeleiding, die nu onderdeel uitmaakt van de AWBZ, dichter bij de client te organiseren. Daarom wordt extramurale begeleiding flu onder de werking van WMO gebracht. Per beroep kunnen doen op de WMO als zij niet zelfredzaam zijn. In 2013 is sprake van een overgangssituatie, dit is van belang voor mensen die al beschikken over een indicatie voor extramurale begeleiding, vervoer en/of kortdurend verblijf. Vanaf 2014 dient iedereen een beroep te doen op de WMO. ij anuari 2013 geldt dat mensen die voor het eerst aanspraak maken op begeleiding een De WMO kent een compensatieplicht. Dit betekent dat de gemeente ondersteuning moet bieden om de beperkingen, die burgers ervaren in de deelname aan de samenleving ervaren, te compenseren. Om helderheid te geven over en waarborgen te bieden voor welke resultaten de gemeente verantwoordelijk wordt, wordt de compensatieplicht in de WMO aangepast. Overheveling AWBZ gefinancierde jeugd-lvg zorg en jeugd-ggz Het kabinet heeft ervoor gekozen te komen tot één financieringssysteem voor het stelsel van jeugdzorg. Het doel hiervan is alle taken in het kader van jeugdzorg te bundelen binnen één wettelijk kader. Gefaseerd gaan alle taken op het gebied van jeugdzorg naar gemeenten. Het wettelijk kader wordt vanaf 2014 gefaseerd van kracht. De overheveling van de intramurale jeugdzorg-lvg zorg vindt uiterlijk plaats op 1 januari Stress test gemeenten De vraag die steeds meer gemeente is: Hoe financieel gezond is mijn gemeente? Dalende opbrengsten (dividend en bouwleges), hogere lasten (zoals bijdragen in de sociale uitkeringen), verliezen op grondexploitaties en verwachte daling van het gemeentefonds maken de financiële positie van uw gemeente onzeker. Tel daarbij op de nieuwe kabinetsplannen om taken met een fors lager budget over te dragen aan gemeenten.

16 Deloitte 16/28 Om maatregelen te treffen en goede keuzes te maken moet u eerst een goed en met elkaar gedeeld beeld van de financiële positie van uw gemeente hebben. Dc financiële positie is breder dan de reserves en het weerstandsvermogen van uw gemeente. Deloitte heeft hiervoor de stress test gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van een aantal, vooraf bepaalde, indicatoren wordt de financiële positie van uw gemeente in kaart gebracht. Op basis van historische- en toekomstgerichte gegevens inventariseren wij, aan de hand van de indicatoren (onder meer schuldpositie, garantstellingen, reservepositie, rentelasten, voorzieningen etc.) het financiële beeld van uw gemeente. Op bepaalde onderdelen zullen wij ook gebruik maken van landelijke- of regionale gemiddelden.

17 17/2 8 Bijiage 1: Afwikkeling aanbevelingen managementletter 2010 In onze managementletter 2010 van 15 februari 2011 zijn diverse verbeterpunten gerapporteerd voor de planning- en controlcyclus en het financieel beheer. Bij de uitvoering van onze tussentijdse controle zijn wij nagegaan wat de voortgang is met betrekking tot deze bevindingen. Samenvattend is het beeld als volgt: Aanbevelingen Aantallen Score Aantal aanbevelingen 2011 (inclusief 2010) 36 Opgepakt in 2011 en beheersing op een adequaat niveau gebracht 15 Niet meer van toepassing omdat in de 5 organisatie andere keuzes zijn gemaakt NVT Actie in 2011 ondemomen maar de beheersing is nog niet op het gewenste 11 niveau Geen voortgang. Beheersing is nog niet op het noodzakelijke niveau 5

18 Deloitte 18/28 Nr. Aanbeveling Score Plai fling en control / verslaggeving / rechtmatigheid Uitgaande van de opzet van de huidige programmabegroting de indicatoren verder concretiseren. In de uit te voeren evaluatie met de raad tevens nagaan of op onderdelen meer antwoord is te geven op de vraag hoe de gemeente Borsele het geformuleerde speerpunt gaat realiseren. De programmabegroting 2012 is op deze punten nagenoeg gelijk aan die van De werkgroep Begroting is bezig met de verdere ontwikkeling van speerpunten en indicatoren. 2 De prestaties in de programmabegroting De programmabegroting 2012 is concreter formuleren zodat in de op deze punten nagenoeg gelijk tussenrapportages hierover kan worden aan die van De werkgroep gerapporteerd. Verder zorgdragen voor Begroting is bezig met de verdere instrumentarium waarmee prestaties en ontwikkeling van speerpunten en meetpunten kunnen worden bijgehouden. indicatoren. In de programmarapportage ook inzicht geven in de stand van zaken van investeringskredieten en alle in de begroting benoemde paragrafen. De investeringskredieten zijn voor het eerst volledig meegenomen in de begroting Deze lijn zal moeten worden doorgetrokken naar de overige rapportages. De rapportage met betrekking tot de in de begroting genoemde paragrafen wordt als voldoende beschouwd. 3 Wij adviseren u nieuwe afspraken met de De afspraken met de belasting belastingdienst te maken voor de periode dienst betreffende het te hanteren vanaf 1 januari 2008 en geven u in mengpercentage voor het BCF overweging het percentage voor de BCF te zijn in 2011 gemaakt. baseren op een nacalculatie. Hierbij dient u een goede afweging te maken tussen de kosten van het opstellen van een calculatie en de mogelijk gederfde inlcomsten bij het vaststellen van een mengpercentage zonder calculatie.

19 19/28 4 Wij adviseren u per uitbestede taak met de betreffende partijen afspraken te maken over het eenmaal per kwartaal opstellen van een managementrapportage, waarin bijvoorbeeld inzicht wordt gegeven in het aantal opgelegde belastingaanslagen per belastingsoort of de uitgaven WMO in relatie tot de begroting. Verder dienen afspraken te worden gemaakt omtrent het aanleveren van een jaarrekening of verantwoording, waarin de uitgaven en ontvangsten van uw gemeente zijn gespecificeerd en die tevens door een accountant zijn voorzien van een controleverkiaring De gemeente heeft bij de verantwoordelijke partijen voor de uitbestede taken het belang van tijdige aanlevering van een door de accountant gecertificeerde jaarrekening of verantwoording met succes onder de aandacht gebracht, gezien de verantwoordingen in het kader van dejaarrekeningcontrole 2010 tijdig door de gemeente ontvangen zijn. Gezien geen bijzonderheden blij ken uit de jaarlijkse door de accountant gecertificeerde verantwoordingen, heeft de gemeente niet aangedrongen op periodieke rapportages inzake de uitbestede taken. 5 Voor het effectief managen van risico s moet het risicomanagement onderdeel uitmaken van de planning- en control cyclus en aansluiten bij andere besturingsconcepten. In de beleid- en planvorming van de gemeente zullen de risico s aan de orde moeten worden gesteld. Dit zal expliciet tot uitdrukking moeten komen in dejaarplannen. Vervolgens zult u over de aard en omvang risico s aismede over de beheersingsmaatregelen van de risico s gedurende het j aar moeten rapporteren in de programmarapportages. De gemeente draagt tweemaal per jaar zorg voor het in kaart brengen en beoordelen van de risico s: bij het opstellen van de begroting en bij het opstellen van rekening. dejaar Op deze wijze wordt geborgd dat de Raad inzicht heeft in de risico s welke van toepassing zijn voor de gemeente. 9

20 20/28 Administratie organisatie en interne controle 6 De uit te voeren interne controle- In 2011 wordt er meer gebruik werkzaamheden verder structureren door gemaakt van checklisten. Het checklisten per proces op te stellen waarin uitvoeren van organisatiegerichte de organisatiegerichte en gegevensgerichte werkzaamheden als onderdeel van werkzaamheden zijn opgenomen en waarin de interne controle vindt nog niet bovendien alle te toetsen elementen uit het plaats. toetsingskader zijn opgenomen. 7 Voor 2010 een plan opstellen voor het Voor 2011 is een intern controle uitvoeren van de rechtmatigheids-controles, plan aanwezig. Ook wordt meer waarbij controles van essentiële en achteraf gebruik gemaakt van checklisten niet meer te herstellen processen meer en zijn de checklisten van een periodiek over het jaar gespreid worden. hogere kwaliteit. Uiteraard is hierbij rekening te houden met de waarborgen en onderkende risico s in Ten tijde van het uitvoeren van deze processen. Overigens kunnen onze interimcontrole waren meer ontwikkelde instrumenten, zoals de uitgevoerde interne controles voor checklist aanbestedingsprocedure, hieraan ons beschikbaar. een uitstekende bijdragen leveren. Van belang is dan wel dat wordt nagegaan of deze checklist ook daadwerkelijk wordt gebruikt. 8 Bij de interne controle gebruik maken van Het was de bedoeling dat hiermee de organisatiegerichte maatregelen, zodat een begin gemaakt werd bij de bij gebleken effectiviteit de interne controle van Sociale gegevensgerichte waarnemingen tot een Zaken. Dit heeft wegens minimum beperkt kunnen blijven. De rol omstandigheden nog geen van de interne controle kan dan verschuiven doorgang gevonden. naar meer monitorend en kwaliteitsbewakend. De bestaande procesbeschrijvingen, waarin een duidelijke uiteenzetting is gegeven van een proces en de controlemomenten zijn daarbij van aanvullende waarde.

21 21/28 Automatisering 9 Het verdient aanbeveling de concept Service Level Agreement aan te scherpen zodat de taken, verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot het beheer van de automatiseringsomgeving worden vastgelegd. Verder verdient het aanbeveling dat PinkRoccade periodiek rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden op de MWL (specifiek voor de gemeente Borsele) en de mate van naleving van de Service Level Agreement. Verder zal informatie beschikbaar moeten zijn zodat vastgesteld kan worden dat de kwaliteit van de getroffen algemene ICT beheersmaatregelen toereikend is om de beschikbaarheid, de integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie voorziening te waarborgen. In 2011 is dit punt niet opgepakt door de gemeente Wij adviseren u de volgende eisen te stellen aan de wachtwoorden voor Civision Middelen: In 2011 is dit punt niet opgepakt door de gemeente. 0 Lengte: maximaal 6 karakters Complexiteit: minstens een alfanumeriek en een numeriek teken Ge1dighid: maximaal 90 dagen Historie: minstens 13 Aantal foutieve inlogpogingen voordat lock-out optreedt: maximaal 3 Deblokkeren: Door applicatiebeheerder 11 Wij adviseren om de autorisatieprocedure In 2011 is dit punt niet opgepakt schriftelijk vast te leggen, vast te laten door de gemeente. stellen en toe te zien op naleving ervan. Verder verdient het aanbeveling om (minimaal) jaarlijks te controleren of gebruikers de autorisaties hebben die bij hun functie passen, bij voorkeur aan de hand van een autorisatiematrix.

Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011.

Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011. Deloitte Accountants B.V. Kroonparklo 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 www.deloitte.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014

Nota van verantwoording. n.a.v. Managementletter 2014 Nota van verantwoording n.a.v. Managementletter 2014 Vastgesteld in DT-MO: 2 maart 2014 vastgesteld in college: 3 maart 2015 *15-0095598* 15-0095598 nota van verantwoording managementletter 2014 D15-0010981

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

ff11 RNST& VouNG ijlaqe

ff11 RNST& VouNG ijlaqe ff11 RNST& VouNG ijlaqe 0 E3 QJ= D(D I~ -,o)n (D~Q (D~ N Qi t CD ta...d ~ D ~2cr~no~ acn(d o D E (D (flrt to (Drt - t 0 -ho) n (DD t (Dm 0 a 3 (D in &!JERÎsJST&VOUNG Pagina 1 1 Inleiding Sinds 2006 verantwoorden

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 Rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 CAK December 2012 2 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Samenvattend oordeel uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.1 Uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.2 Goede processen

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie