Jaarrekening Stichting Zaans Medisch Centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2010. Stichting Zaans Medisch Centrum"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2010 Stichting Zaans Medisch Centrum

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Spec.ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Spec. ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 57

3 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

4 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-09 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-09 PASSIVA Eigen vermogen 8 Collectief gefinancierd gebonden vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

5 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2010 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) Omzet DBC B-segment Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen instandhouding

6 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen mutaties egalisatiereserves Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden projecten DBC's vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Venootschapsbelasting Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Kas en bankstanden 1 januari Kas en bankstanden 31 december Toename (+) / Afname (-)

7 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Stichting Zaans Medisch Centrum is op 26 april 1974 opgericht en gevestigd Koningin Julianaplein 58 te Zaandam. Het doel van de stichting is het bevorderen van de gezondheidszorg in het algemeen en meer in het bijzonder het verplegen, verzorgen, doen onderzoeken en doen behandelen van personen, die medische-, specialistische-, verpleegkundige- en/of verloskundige bijstand behoeven, alsmede het bevorderen van het medisch, para-medisch en verpleegkundig onderwijs en onderzoek, één en ander in de ruimste zin des woords. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Consolidatie In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Stichting Zaans Medisch Centrum en van de deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent. Deze deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie betrokken. In de consolidatie zijn meegenomen: Heelinvest BV te Zaanstad voor 100%, Heelmolen BV te Zaanstad voor 100%, Molenomloop BV te Zaanstad voor 100%, Molenwiek BV te Zaanstad voor 100%, en als groepsmaatschappij Stichting Medisaen te Zaanstad voor 100%. Het Zaans Medisch Centrum heeft doorslaggevende zeggenschap in stichting Medisaen vanwege de omstandigheid dat de Raad van Bestuur van stichting Medisaen voor 2/3 deel bestaat uit dezelfde personen als de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch centrum. Onder Medisaen vallen de volgende deelnemingen: Korteweg Kliniek BV te Zaanstad en Korteweg Farmacie BV te Zaanstad. De Korteweg Farmacie neemt als beherend vennoot deel in de ZaanApotheek en is als zodanig volledig aansprakelijk, het ZMC is commanditair vennoot van de ZaanApotheek, het resultaatbelang van het ZMC is 90%, het resultaatbelang van de Korteweg Farmacie is 10%. Wijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en aanpassing Regeling verslaggeving WTZI en Richtlijn Zorginstellingen. Sinds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van vaste activa aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft; hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van VWS op de vergoeding van afschrijvingen en rentelasten. Het risico van de dekking van kapitaallasten van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de ziekenhuizen. Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het vastgoed. Naar aanleiding van de wijziging van de bekostigingssystematiek is niet langer toegestaan om de afschrijvingstermijn te baseren op de bekostigingssystematiek. Voor de verwerking en waardering van vaste activa gelden nu de algemene verslaggevingsregels van titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Op 1 april 2010 heeft de minister van VWS het overgangsregime kapitaallasten voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit overgangsregime geeft, aflopend in de tijd, gedeeltelijke zekerheid voor oudbouw- en nieuwbouwproblematiek van het vastgoed en zekerheid voor de afwikkeling van de voormalige Immateriële Vaste Activa (door versnelde afschrijving en vergoeding in de budgetten). Dit overgangsregime is in juli 2010 uitgewerkt in beleidsregels van de Nza. De feitelijke werking en effecten zijn echter afhankelijk van de wijze van invoering van prestatiebekostiging en de kapitaallasten hierbinnen. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte, definitieve invoeringsdatum en wijze van integrale prestatiebekostiging en DOT-systematiek. Vooralsnog loopt voor het A-segment de bekostiging van kapitaallasten door op basis van nacalculatie. Mogelijk is vanaf 2012 sprake van integrale tarieven. 4

8 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Waardering Materiële vaste activa Algemeen Het vervallen van het stelsel van bekostiging waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van vaste activa was opgenomen, kan ook gevolgen hebben voor de waardering van de materiële vaste activa. Het vervallen van het stelsel van bekostiging kan ook worden aangemerkt als een aanwijzing voor de aanwezigheid van een bijzondere waardevermindering overeenkomstig RJ hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Door de onzekerheid over de toekomstige bekostigingssystematiek ( zie voorgaande alinea) is nog nauwelijks mogelijk vast te stellen of sprake is van een bijzondere waardevermindering ultimo De overgangsregeling en de versnelde afschrijvingsregeling voor immateriële vaste activa zouden ( afhankelijk van de impact en uitwerking van prestatiebekostiging door de Nza) voor diverse problemen van oudbouw en recente nieuwbouw in ieder geval een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing moeten kunnen bieden. Daarnaast heeft de Nza de bevoegdheid van eigen beleidsregels af te wijken ten einde maatwerk oplossingen te kunnen bieden voor additionele problematiek. Afschrijvingen en gebruiksduur De tot en met 2010 gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven naar de mening van de Raad van Bestuur van Zaans Medisch Centrum per saldo geen aanpassing. Dit gegeven de resterende gebruiksduur en de verwachte compensatie voor de overgangsproblematiek. De Raad van Bestuur van Zaans Medisch Centrum acht de overheid verantwoordelijk compensatie te verlenen indien de bekostiging ontoereikend is geweest voor activa waarvoor in de geldende budgetsystematiek vergunningen en daarmee bekostigingstoezeggingen zijn verleend. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvat een vordering op de overheid. Deze vordering wordt initieel gewaardeerd tegen reeële waarde. Vervolgens wordt deze vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering is rekening gehouden met het feit dat volgens de geldende bekostigingssystematiek door de overheid een inflatiecorrectie zal worden toegepast op vergoedingen in de budgetten die in later jaren worden uitgekeerd. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst- en verliesrekening. Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing van deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Volume en prijzen worden periodiek bijgesteld. 5

9 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Grondslagen van waardering van activa en passiva-vervolg Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's psychiatrie De waarde van het onderhanden werk psychiatrie is bepaald conform het door de Nza opgestelde protocol versie 1.0 dd 15 december Daarbij is van alle per 31 december 2010 openstaande DBC's de waarde berekend op basis van de rekenregels van de productstructuur DBC's GGZ. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld uurtarief voor geregistreerde activiteiten en een gemiddelde prijs voor onderhanden verblijfsdagen. Vervolgens zijn de waarden van de onderhanden klinische DBC's verhoogd met de daarvoor geldende verrekenpercentages. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Per individuele voorziening is een toelichting opgenomen bij punt punt Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande boekjaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen ZMC heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. ZMC heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. ZMC heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 6

10 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0 Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec dec-09 Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de niet WTZi-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Bedrijfswaarde: Zaans Medisch Centrum heeft voor het ziekenhuis een bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Dit is nog afhankelijk van definitieve (politieke) besluitvorming die later in 2011 wordt verwacht, alsmede van de uitwerking hiervan door de Nza en DBC-onderhoud. De bedrijfswaardeberekeningen geven aan dat de bandbreedte van uitkomsten zeer groot kan zijn. Daarnaast wordt de berekening in belangrijke mate beïnvloed door de voorgenomen bouwinitiatieven. De verwachting van Zaans Medisch Centrum is dat deze nieuwbouw in 2016 zal worden betrokken, waarbij de oudbouw zal worden gesloopt. De ingeschatte opbrengstwaarde is belangrijk lager dan de boekwaarde eind 2010 en is berekend op een bedrag van ca. 26 miljoen, zijnde het verschil tussen de berekende waarde en de boekwaarde. Zaans Medisch Centrum stelt zich op het standpunt dat de in het verleden verkregen rechten tot nacalculatie, bij de overgang dienen te leiden tot een adequate afrekening van eventuele nadelige gevolgen en verwacht dat de overheid hiervoor een passende regeling zal treffen. Daarom is de boekwaarde niet neerwaarts aangepast. Zaans Medisch Centrum heeft dit standpunt in een hoorzitting tevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit toegelicht. Aangetekend wordt dat de overgangsregeling en de afwijkingsbevoegdheid van de Nza in dit kader nog niet zijn geformaliseerd. Er is dus een zeker risico dat de daadwerkelijke bekostiging afwijkt van de huidige verwachting. Een eventuele afwijking kan mogelijk een substantiële impact hebben op de vermogenspositie van Zaans Medisch Centrum in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren. Een dergelijke afwijking zal, voorzover aan de orde, worden verwerkt in het jaar dat deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald. 7

11 ACTIVA TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Deelnemingen Leningen in investeringsmaatschappijen Overige vorderingen Aanloopkosten Boete rente Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening 0 Af: ontvangen aflossing leningen Af: afschrijving deelneming Pet scan Af: waardeverminderingen Mutatie overige vorderingen Boekwaarde per 31 december Toelichting: in 2010 is een versnelde afschrijving gedaan op de aanloopkosten die nog verband hielden met voormalige bouwprojecten, conform beleidsregel CI-1085 van het Nza. het extra afgeschreven bedrag is Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Verschaft Kernactkapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen Resultaat Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Heelinvest BV te Zaanstad* % Heelmolen BV te Zaanstad* % Molenomloop BV te Zaanstad* % Molenwiek BV te Zaanstad* % Aandeel Pet scan Aandeel Medirisk Deelneming Esperanz 50% Volledig aansprakelijk vennoot van VoF of CV: Zaanapotheek CV % Toelichting: * Kernactiviteit betreft het aanschaffen en exploiteren van roerende zaken t.b.v. zorginstellingen 8

12 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Emballage Totaal voorraden Toelichting: Buiten de voorraden van het ZMC is ook een post voorraden opgenomen van de ZaanApotheek (geconsolideerd in stichting Medisaen), deze post is toegevoegd aan de medische middelen. De noodzaak voor een voorziening voor incourantheid van voorraden is niet aanwezig. 4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Onderhanden projecten DBC's A-segment Onderhanden projecten DBC's B-segment Onderhanden werk PAAZ Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten 0 0 Totaal onderhanden projecten De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Gerealiseerde project- Stroom DBC's en zorgverzekeraar kosten en Af: Af: Saldo per toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-10 de winst verliezen voorschotten Onderhanden werk heeft grotendeels betrekking op Achmea. 0 Toelichting: Het onderhanden werk is in totaliteit ten opzichte van 2009 met 1,6 miljoen gestegen. De voorschotten van verzekeraars zijn met 2,1 miljoen gedaald. 9

13 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 5. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's Overige vorderingen: Te verrekenen omzetbelasting Korte termijn deel lening u/g Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Overige overlopende activa: 0 0 Rekeningcourantverhouding Totaal vorderingen en overlopende activa Toelichting: De omloopsnelheid van de debiteuren bedraagt 8,23 tegen 9,14 in De gemiddelde debiteurentermijn bedraagt 44 dagen tegen 40 dagen in De trend van later betalen die in 2009 ingezet werd lijkt steeds verder toe te nemen. Ook de vertraagde afronding met verzekeraars in verband met afspraken over tarieven voor het B-segment werkten niet positief. Het afsluiten van de meerjarenafspraak met Achmea voor 2011 en verder zal in de komende jaren een positieve invloed op de betaaltermijn moeten hebben. De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt De rekeningcourantverhouding bestaat voornamelijk uit te vorderen voorschotten DBC's van medisch specialisten niet in loondienst. 10

14 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): ziekenhuis c c a paaz c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment 0 0 Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment 0 0 Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering 0 0 Afrekening lumpsum 0 0 Overige mutaties Opbrengsten DBC PAAZ Nog te factureren DBC PAAZ Mutatie onderhanden werk DBC PAAZ Totaal financieringsverschil Toelichting: Het saldo betreft de financieringsverschillen die al of niet in de tarieven zijn verwerkt. 11

15 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 7. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: De liquide middelen zijn ter vrije beschikking. 12

16 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 8. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-09 Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2010 bestemming mutaties 31-dec-2010 Reserve aanvaardbare kosten: Bestemmingsreserves: Egalisatie afschrijvingen Egalisatie afschrijvingen instandhoudingen Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Toelichting: Egalisatierekening afschrijving: De egalisatie afschrijvingen inventarissen is een bestemmingsreserve die gecreëerd is door het verschil tussen de genormeerde investeringen en werkelijke investeringen op te nemen, deze bestemmingsreserve ontstaat na winstbestemming afhankelijk van het behaalde resultaat. Egalisatie afschrijvingen instandhouding: De egalisatierekening afschrijving instandhouding wordt opgebouwd door de onderschrijding van het budget aanvaardbare kosten specifiek voor afschrijvingen instandhouding aan het egalisatiefonds toe te voegen. Voorzover de afschrijvingskosten in enig jaar hoger zijn dan het daarvoor in het budget begrepen bedrag, wordt het meerdere in mindering gebracht op het egalisatiefonds. De egalisatie is met ingang van 2008 gevormd na winstbestemming. 13

17 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 9. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2010 Egalisatie afschrijving leaseapparatuur Pensioenverplichting eigen risico Voorziening onderhoud Voorziening jubilea uitkering Voorziening WA schadeclaims Voorziening niet actieven Voorziening PLB uren Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2010 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 Toelichting per categorie voorziening: Egalisatie afschrijving lease apparatuur De egalisatie is ter dekking van het verschil tussen huurtermijnen en de theoretische afschrijvingskosten. Pensioenverplichting eigen risico Op de stichting Zaans Medisch Centrum rust een verplichting inzake een pensioengarantieregeling aan een deel van de voormalige werknemers van het Johannes ziekenhuis. Voorziening onderhoud In verband met de ophanden zijnde nieuwbouw en de voor een deel gerede renovatie is er geen meerjaren onderhoudsplan. Vanwege uitstel van de geplande nieuwbouw is er een 2 jarig onderhoudsplan opgesteld voor noodzakelijk onderhoud aan het oude gebouw, hiervoor is de voorziening getroffen. Voorziening uitkering jubilea Volgens richtlijn RJ271 wordt een voorziening gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen, rekening houdend met de reeds verstreken diensttijd. De voorziening uitkering jubilea dient ter dekking van de gratificatie voor dienstjubilea van 12,5, 25 en 40 jaar in de toekomst. Voorziening WA-schadeclaims Voor de medische aansprakelijkheidsverzekering is per verzekeringsjaar een eigen risico van kracht. Ter dekking van dit risico is een voorziening getroffen. De toevoeging cq vrijval aan deze voorziening komt overeen met het eigen risico voor zover hiervoor daadwerkelijk nog schadeclaims in behandeling zijn. Vanaf 2009 is het Zaans Medisch Centrum veranderd van verzekeraar en zal deze voorziening worden afgebouwd. Voorziening niet actieven De voorziening voor niet actieven dient ter dekking van de op balansdatum bestaande personen die aanspraak kunnen maken op wachtgeld. Tevens dient deze voorziening ter dekking van uitkeringen voor ziekte in het 2e ziektejaar, waarvan de door het Zaans Medisch Centrum in het kader van de arbeidsongeschiktheid door te betalen bezoldiging direct voor eigen rekening komt. Voorziening PLB uren In de CAO van 2010 is de toekenning van PLB uren (persoonlijk levensfase budget) gewijzigd. Vanaf 2010 krijgt iedere werknemer PLB uren naar rato van het arbeidsurencontract. Voor 2010 is dat 20 uur per fulltimecontract. In deze voorziening zijn ook de uren opgenomen die reeds opgebouwd waren volgens de oude 55+ regeling. De voorziening is gevormd voor reeds opgebouwde nog te besteden uren t/m

18 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 10. Langlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De overige langlopende schulden bestaat uit een investeringsverplichting innovatie waarvoor in 2010 verplichtingen zijn aangegaan. De verplichting loopt korter dan 10 jaar. 15

19 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 11. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31-dec dec-09 Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Belastingen Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Leaseverplichtingen Bouwverplichtingen Nog te betalen kosten: Nog te betalen intrest Rekeningcourant Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting: De kortlopende schulden zijn licht gedaald. De bouwverplichtingen zijn met ongeveer 1 miljoen gedaald door het voldoen van de opgelegde claims ivm het stoppen van de nieuwbouw in De omloopsnelheid van het crediteurensaldo is 9,54 tegen 9,81 in De gemiddelde betalingstermijn van de crediteuren is 38 dagen tegen 37 dagen in De rekeningcourant bestaat uit nog te betalen honoraria specialisten over november en december. 12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec dec-09 Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0 Toelichting: De lopende plannen zullen het volledig beschikbare trekkingsrecht verbruiken. 16

20 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Per 31 december 2010 gelden de volgende huurverplichtingen: 31-dec dec-09 Aard van de verplichting looptijd Buitenpoli te Assendelft onbep Linnenvoorziening 1 jaar Leaseverplichting Molenwiek BV Leaseverplichting Molenwiek BV Leaseverplichting Molenzorg BV 1 jaar Per 31 december 2010 gelden de volgende afgegeven zekerheden: ING bank RC-plus overeenkomst. Het ZMC heeft een rekening courant krediet van met onder andere als doel financiering van het werkkapitaal. Als zekerheid dient bij voorbaat, indien nodig, een algehele verpanding van vorderingen. De condities gelden voor 3 jaar, daarna worden de condities elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij anders wordt overeengekomen. ING bank-rc-nieuwbouwovereenkomst met een kredietlimiet van 36 miljoen, het betreft een kortlopende voorfinanciering voor de geplande ver-nieuwbouw. Hiervoor gelden dezelfde zekerheden als voor het rekening courant krediet. Het ZMC heeft het volledige bedrag opgenomen. Als deelnemer in het waarborgfonds bestaat een obligoverplichting, deze verplichting bedraagt maximaal 3% van de restantschuld van de door het waarborgfonds geborgde leningen. De verplichting kan maximaal bedragen. 17

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie