Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland."

Transcriptie

1 Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value Fund NV.

2 Inhoudsopgave Definities...3 Profiel...5 Belangrijke informatie...7 Algemene gegevens...9 Bestuur en Toezicht...10 Beleggingsbeleid...13 Risicofactoren...18 Het Aandeel Add Value Fund...20 Waarderingsgrondslagen en vaststelling Intrinsieke Waarde...22 Dividendbeleid...23 Verslaggeving en informatieverstrekking...24 Kosten en vergoedingen...26 Fiscale aspecten...30 Overige informatie...32 Wet op het financieel toezicht...34 Verklaring van de Directie...34 Assurance-rapport...35 Statuten juli

3 Definities Tenzij uit de context anders blijkt, hebben onderstaande woorden en uitdrukkingen, die in dit prospectus met een hoofdletter zijn geschreven, de volgende betekenis: Aandeelhouder Aandelen Aanlevertermijn Add Value Fund Algemene Vergadering AFM Beheerder Bgfo Boekjaar Directie De houder van één of meer Aandelen Gewone Aandelen en/of Prioriteitsaandelen in het kapitaal van het Add Value Fund Tijd (16.00 uur CET) waarvoor orders ontvangen moeten zijn door de Fund Agent om geaccepteerd te kunnen worden voor handel op de volgende Handelsdag Add Value Fund N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam De Algemene Vergadering van Aandeelhouders als orgaan van het Add Value Fund Autoriteit Financiële Markten Keijser Capital Asset Management Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Kalenderjaar Het bestuur van het Add Value Fund, zijnde Keijser Capital Asset Management Euro Fund Agent Gewone Aandelen Handelsdag Intrinsieke Waarde Keijser Capital Keijser Capital Asset Management Prioriteitsaandelen KAS Bank N.V., faciliteert namens het Add Value Fund de acceptatie en uitvoer van verzoeken tot uitgifte en inkoop van Gewone Aandelen Gewone Aandelen met een nominale waarde van 2,50 in het kapitaal van het Add Value Fund Dag waarop NYSE Euronext te Amsterdam open is voor handel De intrinsieke waarde van het Add Value Fund Keijser Capital N.V. Keijser Capital Asset Management B.V. Prioriteitsaandelen met een nominale waarde van 2,50 in 30 juli

4 het kapitaal van het Add Value Fund Prospectus Statuten Prioriteit Website Wft Dit prospectus van het Add Value Fund De statuten van het Add Value Fund De Vergadering van houders van Prioriteitsaandelen als orgaan van het Add Value Fund Wet op het financieel toezicht In het enkelvoud weergegeven definities omvatten tevens de meervoudsvorm en vice versa. 30 juli

5 Profiel Beleggingsbeleid Het Add Value Fund (het Fonds ) belegt uitsluitend in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde small- en midcaps met een beurswaarde van minimaal 20 miljoen en ten hoogste 7,5 miljard. De ondernemingen zijn genoteerd op NYSE Euronext te Amsterdam of een ander erkend handelsplatform. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 75 small- en midcap ondernemingen die van Nederlandse oorsprong zijn dan wel statutair in Nederland zijn gevestigd. Deze ondernemingen zijn veelal wereldwijd actief. Via een bottom-up stock picking aanpak diepgaande fundamentele en waarde analyse worden ten minste 10 en maximaal 25 ondernemingen geselecteerd die worden opgenomen in de portefeuille. Ten aanzien van ondernemingen waarvan de aandelen op enig moment promoveren van de Amsterdam Midkap-index naar de AEX-index, geldt dat indien het Fonds een positie in een dergelijke onderneming houdt vóór de promotie naar de AEX-index, zij gerechtigd is deze positie te beheren als elke andere positie uit de portefeuille. De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Dit beleid steunt op zelfstandige research naar de ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de research van derden om tot een optimaal mogelijke oordeelsvorming te komen. Het rendement van het Fonds kan door de gekozen beleggingsstrategie niet direct tegen een index worden afgezet. Slechts in incidentele gevallen wordt gebruikt gemaakt van derivaten. Het Fonds neemt geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden. Het gebruik van effectenkrediet tot een maximum van 20% van het belegd vermogen blijft beperkt tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingskrediet benodigd is. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel, tot een maximum van 75% van het vermogen in liquide middelen aan te houden. Het Fonds richt zich op particuliere en professionele beleggers met een langere termijn horizon. Beleggingsdoelstelling De Beheerder streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale netto beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten. 30 juli

6 Dividendbeleid Het Add Value Fund opteert voor het fiscale regime van de fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit houdt onder andere in dat het Add Value Fund onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. In beginsel dient de voor uitkering vatbare winst binnen acht maanden na afloop van het Boekjaar aan de Aandeelhouders te worden uitgekeerd. In het algemeen mogen koerswinsten op de beleggingen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve. Beursnotering en open-end structuur Het Add Value Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De Aandelen in het Add Value Fund zijn genoteerd op de effectenbeurs van NYSE Euronext te Amsterdam. De beurskoers van het Aandeel wordt dagelijks gepubliceerd op de Website, in de Officiële Prijscourant die beschikbaar is op de website en in één of meer Nederlandse dagbladen. Het Fonds heeft een open-end structuur. Aankoop en verkoop van Aandelen is in beginsel iedere Handelsdag mogelijk. De Aandelen worden verhandeld tegen de geldende Intrinsieke Waarde plus een opslag van 0,5% in geval van netto instroom in het Fonds en tegen de Intrinsieke Waarde minus 0,5% in geval van netto uitstroom. Vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht Het Add Value Fund is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Keijser Capital Asset Management treedt op als Beheerder en voert de Directie over het Add Value Fund. Keijser Capital Asset Management heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft, toegekend door de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). 30 juli

7 Belangrijke informatie Waarschuwing Potentiële beleggers in Aandelen in het Add Value Fund worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het Fonds financiële risico s zijn verbonden. Beleggers worden geadviseerd dit Prospectus, waarvan de Statuten deel uitmaken, zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. In aanvulling hierop dienen potentiële beleggers, onder andere, de meest recente financiële gegevens van het Add Value Fund te beoordelen indien wordt besloten om, al dan niet, Aandelen aan te kopen. Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus vermelde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een Aandeel kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Ingeval van enige twijfel met betrekking tot de inhoud en de strekking van de informatie zoals in dit Prospectus opgenomen, dienen potentiële beleggers in Aandelen onafhankelijk advies in te winnen teneinde een afgewogen oordeel te kunnen vormen over de aanschaf van Aandelen, zoals hierbij aangeboden. Dit Prospectus bevat geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig ander effect dan de in dit Prospectus beschreven Aandelen. Verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus De in dit Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover de Directie redelijkerwijs bekend is, in overeenstemming met de werkelijkheid. Er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen. De Directie is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de in dit Prospectus opgenomen gegevens. De afgifte van dit Prospectus en aankoop en verkoop van Aandelen op basis hiervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in dit Prospectus vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Prospectus nog juist is, met dien verstande dat de gegevens die van wezenlijk belang zijn zullen worden geactualiseerd zodra daartoe aanleiding bestaat. Het is alleen de Directie toegestaan om informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen in verband met dit Prospectus. Indien door een ander dergelijke informatie wordt verstrekt, of dergelijke verklaringen worden afgelegd, dient daarop niet te worden vertrouwd als ware het informatie of verklaringen die geautoriseerd is/zijn door of namens het Add Value Fund. Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen De afgifte en verspreiding van dit Prospectus, evenals het aanbieden, verkopen en leveren van Aandelen kan in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die 30 juli

8 in het bezit komen van dit Prospectus, worden verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Dit Prospectus is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enig rechtsgebied waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. Het Add Value Fund, Keijser Capital Asset Management en/of enigerlei dochter- of moedermaatschappij zijn niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze persoon een mogelijke koper van Aandelen is of niet. Toepasselijk recht Op dit Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 30 juli

9 Algemene gegevens Juridische structuur en beursnotering Add Value Fund N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals omschreven in artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek en is voor onbepaalde tijd opgericht bij akte van 31 maart 2010, verleden voor notaris mr. K. Stelling te Amsterdam. Add Value Fund is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer De Statuten maken onderdeel uit van dit Prospectus. De Aandelen zijn genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext te Amsterdam. De ISIN code is NL De symbol/ticker code is AVFNV. Personalia en adressen Add Value Fund N.V. Keizersgracht GC Amsterdam Telefoon: +31 (0) Telefax: +31 (0) Website: Directie Raad van Commissarissen Depotbank, ENL Agent, Fund Agent en Administrateur Accountant Juridisch adviseur Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht GC Amsterdam Telefoon: +31 (0) Telefax: +31 (0) De heer drs. R.C.J. Meijer KAS Bank N.V. Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Telefoon: +31 (0) Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. Rivium Promenade 200 Postbus KC Rotterdam Telefoon : +31 (0) Warendorf Advocaten en Notarissen Koningslaan AE Amsterdam Telefoon: +31 (0) juli

10 Bestuur en Toezicht Directie Add Value Fund Keijser Capital Asset Management voert de Directie over het Add Value Fund. Zij heeft onder andere ten doel het beheren en beleggen van vermogen en het voeren van beheer over andere vennootschappen. Keijser Capital Asset Management heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft, toegekend door de AFM. Keijser Capital Asset Management is opgericht op 11 januari 2007 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam. Keijser Capital Asset Management beheert op het moment van publicatie van dit Prospectus geen andere beleggingsinstellingen. De vennootschap is wel voornemens als beheerder voor andere beleggingsinstellingen op te treden. Keijser Capital Asset Management is een 100%-dochteronderneming van Keijser Capital. Keijser Capital is een onafhankelijke financiële instelling die zich voornamelijk richt op vermogensbeheer, effectenhandel en MKB Advies & -Financiering. Keijser Capital is in het bezit van een vergunning van de AFM, afgegeven in het kader van de Wft, en is lid van NYSE Euronext. Directie Keijser Capital Asset Management De directie van Keijser Capital Asset Management bestaat uit de heren H.T. Wiersma (1977) en C.F. Rondeltap (1956). De heer Wiersma was gedurende medio 1997 tot medio 2000 derivatenbroker bij Sem van Berkel Options. In de periode daarna tot april 2007 was hij werkzaam bij AFS Group en actief als wholesale derivatenbroker, senior institutional sales trader, beleggingsadviseur en vermogensbeheerder. Vanaf april 2007 is de heer Wiersma binnen Keijser Capital Asset Management lid van het beheerteam van het Add Value Fund. Sinds juni 2009 is hij tevens statutair directeur van Keijser Capital Asset Management. De heer Rondeltap is reeds meer dan 25 jaar actief in de financiële wereld, waar hij in de laatste 10 jaar diverse management- en bestuursfuncties bekleedde o.a. als Chief Operating Officer en lid van de Raad van Bestuur van Van der Moolen. Dit deed hij zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Deze functie vervulde Rondeltap tot begin Thans is hij o.a. directeur van BarPau Investments B.V. en Dionysus Investment Group B.V. en is hij lid van de Raad van Advies bij Todays Beheer, Broker Holding en HIQ Invest. Naast de beide directieleden maakt de heer W.F. Burgers (1957) binnen Keijser Capital Asset Management deel uit van het beheerteam van het Add Value Fund. De heer Burgers was van 1978 tot en met 1987 werkzaam als fondsbeheerder bij de Robeco Groep. In de periode 1988 tot medio 1990 was hij hoofd research bij Van Meer James Capel, een 30 juli

11 dochteronderneming van HSBC Bank. Van september 1990 tot medio december 2002 was de heer Burgers managing director van het Orange Fund, een fonds actief op het gebied van Nederlandse smallcaps. Sinds 2007 is hij lid van het beheerteam van het Add Value Fund. De heer Burgers adviseert de directie met name ten aanzien van de uitvoering van het beleggingsbeleid. Bij het uitbrengen van dit prospectus zijn drie medewerkers in dienst bij Keijser Capital Asset Management. Het Add Value Fund heeft geen personeel in dienst. Belangenconflicten Keijser Capital Asset Management treedt uitsluitend op als Directie en Beheerder van beleggingsinstellingen. Keijser Capital is effectenbemiddelaar (inclusief research), vermogensbeheerder, emissiebegeleider en handelaar voor eigen rekening. De combinatie van deze activiteiten in de groep kan leiden tot belangenconflicten tussen het Add Value Fund, Keijser Capital Asset Management, Keijser Capital en/of hun cliënten. Keijser Capital Asset Management en Keijser Capital hebben gelet hierop maatregelen getroffen die ervoor dienen te zorgen dat een onafhankelijk en integer marktoptreden van het Add Value Fund, Keijser Capital Asset Management en Keijser Capital, hun organen en medewerkers voldoende wordt gewaarborgd. Raad van Commissarissen De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in het Add Value Fund, alsmede de Directie met raad ter zijde staan. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste één lid. Het aantal leden wordt bepaald door de Prioriteit. De Raad van Commissarissen bestaat thans uit de heer drs. R.C.J. Meijer. De heer Meijer (1949) heeft 35 jaar werkervaring in diverse financiële functies. Hij werkte o.a. zeven jaar bij Vendex International en 20 jaar bij Shell, waarvan de laatste tien jaar als treasurer bij Shell Pensioenfonds (tegenwoordig SAMCO). Binnen Shell Pensioenfonds was de heer Meijer als treasurer lid van diverse commissies op het gebied van asset liability management, investment en risk management, currency management en hij was ook enige jaren verantwoordelijk voor de back office. Sinds 2002 adviseert hij verschillende asset managers en pensioenfondsen vanuit Robert Meijer International (ROMEC International). Hij is statutair directeur van het beursgenoteerde Himalaya Fund (large cap India). Daarnaast is de heer Meijer actief als bestuurder van enkele private equity fondsen en lid van de beleggingscommissie van een tweetal pensioenfondsen. De kosten verbonden aan de Raad van Commissarissen worden door het Add Value Fund gedragen. Contracten met gelieerde partijen / uitbesteding van taken Keijser Capital Asset Management en KAS Bank zijn een overeenkomst aangegaan op grond waarvan KAS Bank de financiële- en beleggingsadministratie van het Add Value Fund voert, de Intrinsieke 30 juli

12 Waarde per Aandeel berekent en ondersteuning verleent bij de totstandkoming van de financiële verslaglegging (o.m. jaarverslagen en halfjaarberichten). De kosten verbonden aan deze uitbestede werkzaamheden worden door Keijser Capital Asset Management gedragen en komen niet ten laste van het Add Value Fund. 30 juli

13 Beleggingsbeleid Algemeen Het Add Value Fund (het Fonds ) belegt uitsluitend in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde small- en midcaps met een beurswaarde van minimaal 20 miljoen en ten hoogste 7,5 miljard. De ondernemingen zijn genoteerd op NYSE Euronext te Amsterdam of een ander erkend handelsplatform. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen. Ten aanzien van ondernemingen waarvan de aandelen op enig moment promoveren van de Amsterdam Midkap-index naar de AEX-index, geldt dat indien het Fonds een positie in een dergelijke onderneming houdt vóór de promotie naar de AEX-index, zij gerechtigd is deze positie te beheren als elke andere positie uit de portefeuille. De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Dit beleid steunt op zelfstandige research naar de ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de research van derden om tot een optimaal mogelijke oordeelsvorming te komen. Het rendement van het Fonds kan door de gekozen beleggingsstrategie niet direct tegen een index worden afgezet. Slechts in incidentele gevallen wordt gebruikt gemaakt van derivaten. Het Fonds neemt geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden. Het gebruik van effectenkrediet tot een maximum van 20% van het belegd vermogen blijft beperkt tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingskrediet benodigd is. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel, tot een maximum van 75% van het vermogen in liquide middelen aan te houden. Beleggingsuniversum Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 75 small- en midcap ondernemingen die van Nederlandse oorsprong zijn dan wel statutair in Nederland zijn gevestigd. Deze ondernemingen zijn veelal wereldwijd actief. Via een bottom-up stock picking aanpak diepgaande fundamentele en waarde analyse worden ten minste 10 en maximaal 25 ondernemingen geselecteerd die worden opgenomen in de portefeuille. Beleggingsdoelstelling De Beheerder streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. Hiertoe worden ten minste 10 en ten hoogste 25 ondernemingen geselecteerd en in de portefeuille opgenomen. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale netto beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten. 30 juli

14 De nagestreefde jaarlijkse rendementsdoelstelling van ten minste 10% is als volgt gesegmenteerd: a) Een gemiddelde waardestijging van de portefeuille van ten minste 7,5% b) Een gemiddeld dividendrendement van de portefeuille van 2,5% of meer Ad a) Gemiddelde waardestijging van de portefeuille De geselecteerde ondernemingen worden geacht in staat te zijn om op middellange termijn (drie tot vijf jaar) een gemiddelde jaarlijkse winst- en waardegroei te creëren van tenminste 7,5%. Ad b) Gemiddeld dividendrendement van de portefeuille De Beheerder onderscheidt in de portefeuilleselectie enerzijds ondernemingen met een hoge pay-out ratio (tot 100%) en anderzijds ondernemingen die zich (nagenoeg) volledig concentreren op het intern financieren van de groei en derhalve geen of een zeer lage pay-out ratio kennen. Beleggingsfilosofie, -proces en -strategie In onderstaande grafiek de zogenaamde S-curve is het werkterrein van het Add Value Fund afgebeeld. Het Fonds investeert niet in start-ups, ofwel ter linkerzijde van de early stage, en evenmin in AEX-fondsen, ofwel het gebied ter rechterzijde van de final stage. De portefeuille is samengesteld uit een evenwichtige selectie van een kleine groep van relatief snelgroeiende en jonge veelbelovende nichespelers met een innovatieve meerwaarde en een grotere groep industriële en dienstverlenende kwaliteitsondernemingen die kunnen bogen op een onderscheidend bedrijfs- en verdienmodel die hun toegevoegde waarde reeds hebben bewezen. 30 juli

15 Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 75 small- en midcap ondernemingen die van Nederlandse oorsprong zijn dan wel statutair in Nederland zijn gevestigd. De totale beurswaarde van deze ondernemingen bedraagt op dit moment meer dan 55 miljard. Deze ondernemingen zijn veelal wereldwijd actief. Slechts enkele ondernemingen zijn alleen actief in de Benelux. Via een bottom-up stock picking aanpak diepgaande fundamentele en waarde analyse worden ten minste 10 en maximaal 25 ondernemingen geselecteerd die worden opgenomen in de portefeuille. De Beheerder maakt geen gebruik van technische analyse. In de onderstaande piramide is van beneden naar boven het beleggingsproces weergegeven. De inrichting van de portefeuille van het Add Value Fund is tevens onderhevig aan de mate van liquiditeit van de verschillende beleggingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen redelijk tot goed liquide beleggingen (veelal midcaps) en minder goed liquide beleggingen (veelal small- en microcaps). Voor de minder liquide beleggingen hanteren wij een hogere rendementseis dan voor de meer liquide beleggingen. Binnen het beleggingsuniversum is de Beheerder continue op zoek naar ondergewaardeerde groeiondernemingen met een focus op 3 kernpijlers: 1) Winstgroei 2) Waardecreatie 3) Duurzaam dividend 30 juli

16 Onder winstgroei wordt verstaan een toename van de samengestelde groei van de winst per aandeel op de lange termijn van circa 7,5% of meer op jaarbasis. De winstgroei van een onderneming is de fundamentele basis voor de koersontwikkeling en waardering van het betreffende aandeel; Waardecreatie ontstaat uit het rendement dat wordt gemaakt op ingehouden winsten waarbij gekeken wordt naar rendement op eigen vermogen, rendement op investeringen en rendement op vrije kasstroom van meer dan 10%. Investeringen in productiecapaciteit, onderzoek en ontwikkeling en innovatie leiden doorgaans tot een hogere ondernemingswaarde; Duurzaam dividend is de basis voor een aanvangsrendement op de investering die doorgaans jaarlijks 2,5% of meer moet bedragen afhankelijk van de groeistrategie van de onderneming. De Beheerder heeft de sterke overtuiging dat ondernemingen met een consistente en bovengemiddelde winstgroei, zowel in goede als in slechte economische tijden, tegen een hogere beurswaardering worden verhandeld dan langzaam of niet groeiende ondernemingen met een onvoorspelbaar winstkarakter. De geschiedenis heeft laten zien dat lange termijn winstgroei door alle economische cycli uiteindelijk de waarde van een onderneming doet toenemen en daarmee de aandelenkoers laat stijgen. Naast de hierboven genoemde 3 kernpijlers van de beleggingsfilosofie zijn er nog een aantal kwaliteitskenmerken waaraan een onderneming dient te voldoen: Bewezen en succesvol bedrijfs- en verdienmodel; Heldere strategie, ambities en doelstellingen; Marktleider of top-3 positie in de desbetreffende bedrijfstak; Actief in groeisectoren met voorkeur voor een hoogtechnologisch en innovatief karakter; Sterke financiële resultaten met bewezen en consistente groei van de winst per aandeel; Gezonde balansverhoudingen waarbij wordt gekeken naar de solvabiliteit, rentedekking en de verhouding tussen netto schuld en bruto bedrijfsresultaat; Bewezen, succesvol en betrouwbaar management met een goede staat van dienst. Actief (stem)gedrag Er is in vrijwel alle gevallen een vertegenwoordiger namens het Add Value Fund aanwezig op de jaarvergaderingen van de ondernemingen waarin wordt belegd. Deze vertegenwoordiger zal een actieve rol vervullen tijdens deze vergaderingen. Doelstelling van deze actieve opstelling is de toetsing van de visie van de Directie aan de inhoud van de actuele presentatie van de business case door de ondernemingsleiding. Beleggingsrestricties In financiële markten zijn rendement en risico onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiertoe heeft het Add Value Fund diverse kwalitatieve en kwantitatieve restricties ingebouwd om de risico s van de beleggingsportefeuille te beheersen. Deze luiden als volgt: De portefeuille omvat ten minste 10 en ten hoogste 25 ondernemingen; Een individuele belegging kan ten hoogste 20% van de portefeuille-omvang uitmaken; Elke individuele belegging is gemaximeerd tot een belang van 10% van het aandelenkapitaal van de betreffende onderneming; 30 juli

17 Onder normale omstandigheden dient minimaal 70% van de in portefeuille opgenomen beleggingen dividendbetalend te zijn geweest in het laatst gepubliceerde boekjaar; De mogelijkheid bestaat om incidenteel optieposities in te nemen; Er worden geen shortposities aangegaan; Er worden geen aandelen in (ver)bruikleen gegeven; Het is toegestaan te beleggen in van aandelen afgeleide, door de onderneming geëmitteerde waardepapieren, zoals converteerbare obligaties, (niet) cumulatief preferente aandelen en/of warrants; Het is toegestaan leningen aan te gaan tot een maximum van 20% van het belegd vermogen; Het Add Value Fund mag een liquiditeit van maximaal 75% van het belegd vermogen aanhouden. Naast de kwantitatieve beperkingen wordt de performance van de aandelen continu geëvalueerd om te bepalen of de operationele en financiële ontwikkelingen nog steeds de verwachte wijzigingen in de koersniveau s rechtvaardigen. Eventuele wijzigingen in de restricties zullen conform het gestelde in hoofdstuk Overige informatie aan de Aandeelhouders bekend worden gemaakt. 30 juli

18 Risicofactoren Algemeen Aan het beleggen in Aandelen van het Add Value Fund zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. Naast de overige in dit Prospectus opgenomen informatie, dienen (potentiële) beleggers de in dit hoofdstuk opgenomen risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen alvorens over te gaan tot de aanschaf van Aandelen. Factoren die invloed kunnen uitoefenen op de waarde van de Aandelen van het Add Value Fund zijn niet beperkt tot de factoren die in dit Prospectus zijn besproken. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en beleggers kunnen bij verkoop van hun Aandelen mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben geïnvesteerd. Aandeelhouders kunnen niet meer dan hun inleg verliezen. De waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de in dit hoofdstuk vermelde risico s zich verwezenlijken, kan dit de prijs en de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden en kan de Intrinsieke Waarde van het Aandeel dalen. Markt- en prijsrisico Aan een belegging in Aandelen van het Add Value Fund zijn dezelfde (gebruikelijke) risico s verbonden als aan een belegging in aandelen. Hieronder vallen onder andere een waardedaling van het Aandeel als gevolg van waardedalingen van de beleggingen van het Add Value Fund, die kunnen optreden als de hele markt of een categorie van beleggingen daalt. Deze dalingen kunnen worden veroorzaakt door algemeen economische ontwikkelingen, bedrijfstakgewijze ontwikkelingen, ondernemingsspecifieke factoren, (geo)politieke en fiscale ontwikkelingen en de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de aandelenmarkten. Verhandelbaarheid De beleggingen in small- en midcap ondernemingen kennen (soms) een beperkte verhandelbaarheid, waardoor de beleggingen mogelijk niet in korte tijd op een verantwoorde manier zijn af te bouwen of alleen tegen lagere beurskoersen kunnen worden verkocht. Concentratierisico Het Add Value Fund belegt in een beperkt aantal Nederlandse small- en midcap ondernemingen waarin in beginsel een relatief groot belang kan worden genomen. Meerdere ondernemingen in portefeuille kunnen voorts in dezelfde sector actief zijn. Hierdoor zullen gebeurtenissen die van invloed zijn op deze ondernemingen, de waarde van de portefeuille van het Add Value Fund meer beïnvloeden dan wanneer de portefeuille minder geconcentreerd zou zijn samengesteld. Dit leidt tot een hoger risicoprofiel van het Add Value Fund. 30 juli

19 Risico van afwijkende performance ten opzichte van index Het Add Value Fund wijkt door de gekozen beleggingsstrategie in haar portefeuille significant af van de samenstelling van de gepubliceerde small- en midcapindices. Hierdoor ontstaan specifieke risico s die tot uitdrukking kunnen komen in aanzienlijke verschillen in performance, zowel positief als negatief. Inflexibiliteitsrisico Het is gezien het open-end karakter van het Add Value Fund mogelijk dat zij wordt geconfronteerd met een groot aantal uittredingen, waardoor beleggingen vroegtijdig moeten worden afgebouwd tegen mogelijk ongunstige voorwaarden. Zoals elders in dit Prospectus is omschreven, kan de inkoop van Aandelen onder bepaalde omstandigheden (tijdelijk) worden opgeschort. Risico van beleggen met geleend geld Het tijdelijk aangaan van leningen voor de verwerving van beleggingen kan een hefboomwerking hebben op de ontwikkeling van de Intrinsieke Waarde, zowel in positieve als in negatieve zin. Indien de rentelasten hoger zijn dan de directe of indirecte baten van de gefinancierde beleggingen, is er sprake van een zogenaamde negatieve hefboom die (tijdelijk) tot een lager of negatief rendement leidt. Valutarisico Aangezien het Add Value Fund in ondernemingen kan beleggen die hun resultaten deels buiten de eurozone realiseren, is er sprake van een indirect valutarisico. Ook kan er sprake zijn van beleggingen die niet luiden in euro s, waardoor de onderliggende waarde door valutaschommelingen wordt beïnvloed. Risico van (fiscale) wetswijzigingen Financiële en fiscale wet- en regelgeving kunnen veranderen, waardoor een gunstige omstandigheid op het moment van aankoop van Aandelen van het Add Value Fund nadelig kan wijzigen. Dit risico is inherent aan alle wetgeving in het algemeen en elke fiscaalvriendelijke beleggingsstructuur in het bijzonder. Inflatierisico Dit is het risico dat de koopkracht van de belegde euro kan verminderen in geval van geldontwaarding. Tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, bewaarnemingsrisico Het tegenpartij- en afwikkelingsrisico heeft betrekking op het in gebreke blijven van tegenpartijen bij levering van effecten dan wel betaling van de tegenwaarde. Het bewaarnemingsrisico betreft het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van een (onder)bewaarnemer. 30 juli

20 Het Aandeel Add Value Fund Kapitaal en Aandelen Het maatschappelijk kapitaal van het Add Value Fund bedraagt nominaal en is verdeeld in Gewone Aandelen en 4 Prioriteitsaandelen van elk 2,50. Alle Gewone Aandelen zijn aandelen op naam en zijn opgenomen in een verzameldepot en / of girodepot zoals bepaald in de Wet Giraal Effectenverkeer. De aangesloten instellingen, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer, zijn belast met het beheer van het verzameldepot. Levering van aandelen op naam aan een aangesloten instelling ter opname in het verzameldepot heeft tot gevolg dat degene aan wie de effecten zouden toebehoren in het verzameldepot, gerechtigd wordt als deelgenoot gezamenlijk met anderen die daartoe gerechtigd zijn. Het centraal instituut, zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer, houdt het girodepot en is belast met het beheren daarvan. Kopers en verkopers houden de Aandelen via de aangesloten instellingen (bijvoorbeeld banken) die zijn aangesloten bij het centraal instituut (Euroclear Nederland). Levering van effecten geschiedt als levering van een Aandeel of gedeelte van een Aandeel in de gemeenschap. Zij komt tot stand door bijschrijving van effecten op naam van de verkrijger in de administratie van de betrokken bank. De Prioriteitsaandelen zijn geplaatst bij Keijser Capital. Voor details over de rechten van de Gewone Aandelen en de Prioriteitsaandelen wordt verwezen naar de Statuten. Uitgifte en inkoop van Aandelen Het Add Value Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en heeft een open-end structuur. Het Add Value Fund zal in beginsel elke Handelsdag Aandelen kunnen uitgeven of inkopen. Het Add Value Fund verzekert de uitgifte en inkoop van Aandelen en dat er voldoende waarborgen aanwezig zijn opdat aan de verplichting om in te kopen en terug te betalen kan worden voldaan, tenzij de Directie van mening is dat uitgifte of inkoop van Aandelen strijdig is met enige wettelijke bepaling of ten nadele is van de doelstellingen van het Add Value Fund of de belangen van Aandeelhouders, zoals schriftelijk door de Directie kenbaar zal worden gemaakt. In dit verband wordt tevens verwezen naar de toelichting bij Tijdelijke opschorting van de vaststelling van de Intrinsieke Waarde in het hoofdstuk Waarderingsgrondslagen en vaststelling Intrinsieke Waarde. In verband met de status van fiscale beleggingsinstelling zijn er meerdere wettelijke grenzen gesteld aan het aantal Aandelen dat een Aandeelhouder mag houden. De Directie zal zich naar beste kunnen inzetten om deze grenzen te bewaken. Voor meer informatie op dit punt wordt verwezen naar het hoofdstuk Fiscale aspecten. 30 juli

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

F A C T S H E E T. Fondsfeiten Add Value Fund N.V. Startdatum 1 februari 2007* Fondsvermogen 67,1 mln (31/07/2015)

F A C T S H E E T. Fondsfeiten Add Value Fund N.V. Startdatum 1 februari 2007* Fondsvermogen 67,1 mln (31/07/2015) Fondsfeiten Add Value Fund N.V. Startdatum 1 februari 2007* Fondsvermogen 67,1 mln (31/07/2015) Beursnotering Euronext Amsterdam Verhandelbaarheid Iedere handelsdag Vaste beheervergoeding 1,75% op jaarbasis

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie